BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC."

Transcriptie

1 Aanmeldingsformulier vv TLC Inleveradres: Han Sinninghe Rodenburg PV, Leek Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: M / V Geboorteplaats: Telefoon: Mobiel: Nationaliteit: Legitimatie+nummer: (indien 16 jaar of ouder: een kopie van een geldig identiteitskaart, rijbewijs of paspoort bijvoegen.) Nieuwe leden vanaf 10 jaar dienen bij dit aanmeldingsformulier een pasfoto bij te voegen. Deze pasfoto is bestemd voor de spelerspas. Lidmaatschap: Spelend lid Veldvoetbal Zaalvoetbal (voor contributieregeling zie bijlage B) Niet spelend lid Met clubblad Zonder clubblad Meerdere gezinsleden lid van v.v. TLC: J / N (Korting zie bijlage B) Betaalwijze: Automatische incasso (wordt één keer afgeschreven of in 3 termijnen. Machtigingsformulier invullen) In 3 termijnen (geldt niet voor niet spelende leden) Bankrekening: tnv.: Bent u eerder lid geweest van een voetbalvereniging J / N (Zo ja, graag onderstaande invullen) Naam vereniging: Handtekening: Datum: Onder 16 jaar dienen de ouders/verzorger(s) te zorgen voor een handtekening. Door ondertekening neemt u kennis van de voorwaarden/gedragregels en contributieregeling vermeld in de bijlagen A en B vv TLC is een vereniging welke draait op vrijwilligers. Een vereniging met veel jeugd- en seniorleden kan niet zonder vrijwilligers. Meldt u aan als vrijwilliger en help onze club. Ook ouders zijn van harte welkom! Ik meld me aan voor de volgende functie(s) binnen vv TLC: Bestuurslid Jeugdleider Website Ondersteunend bestuurslid Scheidsrechter Activiteiten Jeugdcommissie Sponsor Kantine Trainer (recreatief) Vervoer jeugd Kleding Elftalleider senioren Klussen (onderhoud) Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 1 van 5

2 WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC. De vv TLC is een fusieclub van de vv Leek Rodenburg en de vv Tolbert. De letters TLC staan voor Tolbert Leek Rodenburg Combinatie. Als oprichtingsdatum is de datum van de oudste vereniging gehouden en is dit 1 oktober Vanaf het seizoen 2012/2013 is de jeugd onder de naam SJO Tolbert Leek Rodenburg Combinatie gaan spelen. Vanaf 1 juli 2013 is vv TLC statutair een nieuwe vereniging en zijn vv Leek Rodenburg en vv Tolbert opgeheven. vv TLC telt zo n 625 leden. Verenigingsleven vv TLC heeft een actieve activiteitencommissie. Naast het voetballen worden er vele activiteiten georganiseerd waar ieder lid aan mee kan doen, zodat er een gezellige ambiance wordt gecreëerd bij de vereniging. Gezelligheid is een voorwaarde voor goede en sportieve prestaties en andersom. De activiteitencommissie speelt hier een grote rol in door diverse activiteiten te organiseren. Gedurende het voetbalseizoen worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud, o.a.: Pupil van de week (F-pupillen) Snerttoernooi (zaalvoetbaltoernooi voor senioren, dames en A junioren) Paaseieren zoeken (E- en F-pupillen) Nieuwjaarsreceptie (voor ieder lid van vv TLC) voetbalclinics (voor alle jeugdteams) Familiedag (voor ieder lid van vv TLC) Leeftijden pupillen / junioren Binnen de pupillen en junioren onderscheiden wij 7 leeftijdscategorieën: Kabouters -> tot 6 jaar; F-pupillen -> 6 tot 8 jaar; E-pupillen -> 8 tot 10 jaar; D-pupillen -> 10 tot 12 jaar; C-junioren -> 12 tot 14 jaar; B-junioren -> 14 tot 16 jaar; A-junioren -> 16 tot 18 jaar. We kennen voor elke categorie selectieteams en recreatieteams. De intentie binnen vv TLC is dat elke categorie een hoofdtrainer heeft met een aantal hulptrainers. De hoofdtrainer traint de selectieteams en de hulptrainers de ander teams. Trainingen en wedstrijden De trainingen vinden plaats op doordeweekse dagen volgens een vastgesteld trainingsschema. De kabouters trainen 1x per week (zaterdagochtend), de F-pupillen 1x / 2x per week, de E- en D-pupillen en de juniorenteams trainen ten minste 2x per week. Voor de keepers van de F t/m A-teams zijn er aparte trainingstijden. vv TLC kent een zaterdag- en zondagtak. De wedstrijden voor de senioren zaterdag, jeugd en dames worden gespeeld op de zaterdag en de senioren op zondag. Bij een uitwedstrijd verzamelen de jeugdteams zich op de parkeerplaats, de senioren bij de oude bank. De kabouters spelen geen competitiewedstrijden, maar er worden wel oefenwedstrijden gespeeld. Door diverse teams wordt jaarlijks deelgenomen aan oefen- en bekerwedstrijden en toernooien. Info van de vereniging Alle informatie m.b.t. vv TLC verloopt via de website een digitale nieuwsbrief per , twitter en Facebook. De digitale nieuwsbrief verschijnt tijdens de competities 1x per week op de donderdag en in de winterstop en zomer 1x per 2 weken. Tijdens de zomervakantie verschijnt de nieuwsbrief niet. Kleding vv TLC speelt de wedstrijden in het volgende clubtenue: shirt : groen shirt met blauwe mouwen en witte bies ; broek : wit ; kousen : wit Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Leden betalen 12,50 per seizoen aan kledinggeld. Het wedstrijdtenue wordt door de club ter beschikking gesteld en dient netjes onderhouden te worden. Alle leden krijgen een paar sokken van de club, zijn deze stuk of kwijtgeraakt dan kan tegen een kleine vergoeding een paar nieuwe sokken aangevraagd worden. In de winter wordt aangeraden om bij trainingen een trainingspak te dragen en indien nodig een trainingspak mee te nemen bij de wedstrijden. Huishoudregels De voetbalvereniging TLC heeft een aantal voorwaarden en spelregels opgesteld die voor elk lid gelden. Deze gedragsregels staan uitgebreid omschreven op de website In het kort dient elk lid de volgende regels in acht te nemen: 1. discriminatie, schelden en commentaar is niet geoorloofd; 2. een positieve bijdrage van de ouders langs de lijn wordt op prijs gesteld; 3. na de training en wedstrijden is het verplicht te douchen (denk aan handdoek en badslippers) 4. er wordt niet getraind in het wedstrijdtenue van vv TLC (neem eigen trainingskleding mee) 5. de voetbalschoenen schoonmaken buiten de kleedkamers op de daarvoor bestemde borstels/bezems 6. laat de kleedkamers schoon achter en doe het licht uit na een wedstrijd of een training. Vrijwilligers Bij uitwedstrijden van de jeugd kan het zijn dat de leiders de ouders benaderen voor vervoer. Als vereniging stellen wij zeer op prijs dat u hieraan uw medewerking verleent. Een vereniging staat of valt met de hulp van vrijwilligers/ouders die het mogelijk maken dat uw kind zijn/haar favoriete sport kan beoefenen. Als u een vrijwillige taak wilt uitvoeren binnen vv TLC dan kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier, een sturen naar of via het contactformulier op Contributie De contributie wordt jaarlijks middels automatische incasso voldaan. Na ondertekening door de wettelijke vertegenwoordiger (ouder) van het aanmeldingsformulier verklaart hij/zij dat zijn/haar zoon/dochter lid wordt en stemt hij/zij in met de automatische incasso. Het lidmaatschap loopt vanaf 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar en wordt stilzwijgend verlengt. Voor de volledige contributieregeling en machtigingsformulier verwijzen wij u naar bijlage B. Wij hopen dat u en/of uw kind een plezierige tijd zal hebben bij vv TLC. BIJLAGE A Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 2 van 5

3 Hieronder staan de voorwaarden vermeld die gelden bij vv TLC. Wanneer u het aanmeldingsformulier en machtigingsformulier volledig heeft ingevuld en ondertekent bent u bekend met de hieronder genoemde voorwaarden en regels. Voorwaarden 1. De voetbalvereniging TLC stelt voor elke wedstrijd, aan al haar voetballende leden, een wedstrijdtenue ter beschikking. Dit tenue blijft te allen tijde eigendom van de voetbalvereniging. Dit tenue zal om toerbeurt worden gewassen door een speler of ouder van het betreffende team. De gebruiker zal met zorg omgaan met het tenue en beschadigingen direct melden aan de leider. 2. vv TLC stelt 1 maal per seizoen een paar witte sokken ter beschikking om deze tijdens de wedstrijden te dragen. Wanneer de sokken beschadigd, verloren of stuk zijn kan tegen betaling een nieuw paar aangeschaft worden. 3. Lid worden van onze vereniging kan alleen als het aanmeldingsformulier en machtigingsformulier volledig zijn ingevuld. Tevens moeten nieuwe leden vanaf 10 jaar een recente pasfoto meesturen. Deze pasfoto is bestemd voor de KNVB spelerspas. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten een kopie van een geldig identiteitskaart, rijbewijs of paspoort inleveren. 4. Alleen een volledig ingevuld aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen. 5. Indien een lid besluit zijn lidmaatschap op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per te doen. Dit dient voor 15 juni van het betreffende jaar te gebeuren. Opzeggen per kan door mail te sturen naar Bij te late uitschrijving kan een lid niet worden uitgeschreven en dit houdt in dat er niet bij een andere vereniging kan worden ingeschreven. 6. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigt in het loop van het boekjaar, een boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni, dan blijft de contributie over het gehele seizoen verschuldigd. 7. Elk lid van vv TLC heeft zijn financiële verplichtingen. Er dient door het lid contributie en kledinggeld betaald te worden zoals aangegeven is in het contributie overzicht. Verzuimt een lid aan de financiële verplichtingen te voldoen dan volgen er sancties. 8. De voetbalvereniging TLC houdt zich het recht voor leden die niet aan de financiële voldoen een speelverbod op te leggen. Indien er een overschrijving wordt aangevraagd zal het lid, na betaling van het openstaande bedrag, worden uitgeschreven. 9. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met afschrijving van de contributie als aangegeven in bijlage B. Wanneer er door de KNVB een boete wordt opgelegd dan wordt deze ook van de opgegeven bankrekening afgeschreven. 10. De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de voetbalvereniging TLC in verband met alle verenigingactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. 11. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. Lid worden en vrijwilliger zijn: U kunt lid worden van vv TLC. Dit kan als speler/speelster, niet spelend lid maar ook als vrijwilliger. Binnen vv TLC voetballen senioren op zaterdag en zondag, de dames, junioren en pupillen op zaterdag in teamverband. De futsal teams spelen hun wedstrijden op doordeweekse avonden. Plezier en prestatie gaan hierbij hand in hand. Voor het aanmelden van het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier onderschrijft u: 1. Ouders van jeugdleden dragen zorg voor wassen van de wedstrijdkleding volgens een door de leider(s) opgesteld roulatiesysteem. Seniorleden dragen per team zelf zorg. 2. Ouders van jeugdleden rijden om beurten naar uitwedstrijden volgens een door de leider(s) opgesteld vervoersschema. Seniorleden dragen hiervoor zelf zorg. 3. U bent als ouder/verzorger van een jeugdspeler of als seniorlid bereid een taak op u te nemen rondom het team of in de vereniging. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke functie het beste bij u past. Om vv TLC als vereniging te laten functioneren zijn vrijwilligers nodig. Een vereniging met veel jeugd- en seniorleden kan niet zonder uw hulp. Met uw belangstelling voor het lidmaatschap van onze vereniging onderschrijft u dat u ook een steentje wilt bijdragen dat gezamenlijke doel mogelijk te maken. Immers, zonder de inzet en betrokkenheid van u als lid en/of ouder van een jeugdlid kan onze vereniging niet bestaan. Dus voelt u zich betrokken bij de vereniging, zoekt u gezelligheid en ontspanning, wilt u iets voor de vereniging betekenen en onze leden een grote dienst bewijzen, meldt u zich aan als vrijwilliger en help daarmee onze club. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij aan het voortbestaan van onze vereniging. Alles gaat in een ongedwongen sfeer waarbij gezelligheid de hoofdmoot is. Meldt u aan door een mail te sturen naar Om je kunnen inschrijven of overschrijven moet je volgens de reglementen van de KNVB aan een aantal voorwaarden voldoen te weten; 1 Als je nog geen lid geweest bent van een vereniging is inschrijving altijd mogelijk, en kun je na toestemming van de KNVB onmiddellijk aan wedstrijden deelnemen; 2 Indien je wel lid bent geweest (of nog lid bent) van een andere vereniging, betekent het dat je overschrijving dient aan te vragen en daarvoor geldt het volgende: D, E, en F- Pupillen; Pupillen (tot de leeftijd van 12 jaar) kunnen zich in principe gedurende het gehele seizoen laten overschrijven van hun huidige vereniging naar vv TLC. Zij dienen dan bij de ledenadministratie van hun huidige vereniging de Leden Mutatie Kaart (LMK) alsmede een verklaring van geen bezwaar op te vragen en deze af te geven bij de ledenadministratie van vv TLC. Na toestemming van de KNVB kun je gaan voetballen. Je gaat bij de pupillen voetballen als je voor 1 januari van het lopende of nieuwe seizoen nog geen 12 jaar bent geworden. A, B en C junioren, Dames en Senioren; Overschrijving in het lopende seizoen is volgens de reglementen in principe niet mogelijk! Overschrijving is in principe ook maar 1 keer per seizoen mogelijk. Uitzonderingen worden gemaakt bij een gewijzigde woon/werk situatie, e.e.a. ter beoordeling aan de KNVB. Overschrijvingen voor het volgende seizoen dienen voor 1 juni, voorafgaand aan dat seizoen, bij de KNVB binnen te zijn. Je kunt bij de ledenadministratie een overschrijvingsformulier ophalen dat deels ingevuld dient te worden door jezelf, je voormalige vereniging en vv TLC. Tevens dien je dan bij de ledenadministratie van je voormalige vereniging je LMK (Leden Mutatie Kaart) op te vragen. Ben je voor 1 juli van dat seizoen tevens 16 jaar of ouder dan dien je eveneens een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) bij te voegen. Als je deze gegevens bij de ledenadministratie van vv TLC inlevert, zorgen zij voor de overschrijving. Na goedkeuring door de KNVB kun je gaan deelnemen aan bindende wedstrijden. Als je voor 1 januari van het lopende of nieuwe seizoen tussen de 12 en 17 jaar bent, ga je voetballen bij de junioren. Ben je voor die datum 18 jaar of ouder, dan ga je voetballen bij de senioren Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 3 van 5

4 BIJLAGE B Contributieregeling seizoen vv TLC Op de algemene ledenvergaderingen van vv Tolbert en vv Leek Rodenburg, d.d. 27 april 2013 jl., is besloten dat de voorgestelde contributieregeling van vv TLC voor het seizoen vastgesteld wordt. De contributies zijn als volgt: Veldvoetbal: Niet spelende leden en donateurs 18 jaar e.o. Senioren: 150,00 Niet spelend lid: 25, jaar (A): 130,00 Donateur: 25, jaar (B): 118,00 Ereleden en leden van verdienste: Contributie vrij jaar (C): 108,00 Kledingfonds: 12, jaar (D): 100, jaar (E): 90,00 Zaalvoetbal 6-8 jaar (F): 80,00 Senioren: 135,00 3,5-6 jaar Kabouters: Contributie vrij Korting meerdere leden in één gezin: 2 e lid: 5,00 3 e lid: 7,50 1) Spelers die in competitieverband zowel op het veld als in de zaal spelen, krijgen een korting van 25,00 op het totaalbedrag. 2) Voor het contributiebedrag krijgen leden een tenue in bruikleen van vv TLC. Vanaf de C-junioren hebben keepers recht op één keer per seizoen, na toestemming van vv TLC, keepers- handschoenen van de vereniging te krijgen. 3) Indien niet aan de financiële verplichtingen is of wordt voldaan dan kan er geen overschrijving plaatsvinden naar een ander vereniging. Achterstand in contributies en/of boetes leidt automatisch tot een speel- en trainingsverbod. INCASSO Vanaf het seizoen heeft de vv TLC voor vele leden door middel van incasso de contributie geïnd. U kunt uw contributie dan in één keer voldoen (op 31 augustus), maar het is ook mogelijk om deze in drie keer * te betalen, dit kunt u aangeven op het machtigingsformulier. (De afschrijving zal plaats vinden op 31 augustus, 31 oktober en 31 december). * Uitgezonderd hiervan zijn de donateurs en niet spelende leden. Wanneer u gebruik wilt maken van incasso dan kunt u het machtigingsformulier aanvragen of downloaden en inleveren bij: Han Sinnighe Rodenburg PV Leek (Scannen mag ook) Website: Indien u niet kiest voor automatische incasso dan geldt een opslag van 5,00. Wilt u uw lidmaatschap voor het komende seizoen opzeggen, dan dient dit vóór 1 juli 2013 SCHRIFTELIJK te geschieden. Opzeggen kan ook per . Stuur dan een naar LET OP!! Wanneer u het lidmaatschap in de loop van het boekjaar 1 juli t/m 30 juni beëindigt, blijft niettemin de contributie over het gehele jaar verschuldigd Boetes, voortvloeiend uit overtredingen, veldverwijdering of niet of te laat invullen van formulieren worden door de KNVB aan vv TLC in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij deze kosten aan u doorberekenen. Namens het bestuur van vv TLC, Geert Jan Diertens penningmeester vv TLC Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 4 van 5

5 Machtigingformulier voetbalvereniging TLC Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging TLC om: О drie keer per jaar (t.w. 31 augustus, 31 oktober en 31 december) О één keer per jaar (31 augustus) de contributie van hem/haar en zijn/haar gezinsleden af te schrijven van: Rekeningnummer: Ten name van: Adres: Postcode: Woonplaats: De verlener van de machtiging heeft het recht binnen 30 dagen na afschrijving het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken. Plaats: Datum: Naam: Handtekening: Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 5 van 5

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Almonte Basketbal te Eindhoven. Het beschrijft rechten

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL SEIZOEN 2015-2016 Bedankt voor een mooi seizoen Als trotse hoofdsponsor van Onze Gezellen Voetbal bedanken wij jullie voor een mooi seizoen. We hopen jullie ook

Nadere informatie

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Pagina 1 Teamleider jeugdteam Voetbalvereniging KDO is in hoge mate afhankelijk van de inzet en steun van vrijwilligers. Daarom bedanken we je in de eerste

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2 Haarlem, 29 oktober 2004 Inhoud en indeling VOORWOORD BESTUUR... 5 Deel 1: ALGEMENE INFORMATIE... 6 1.1 CLUBKLEUREN... 6 1.2 ADRESSEN... 6 1.2.1 Sportcomplex... 6 1.2.2 Correspondentie-adres... 6 1.2.3

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Informatieboekje. K.V. Leonidas

Informatieboekje. K.V. Leonidas Informatieboekje K.V. Leonidas 1 Voorwoord Beste lezer, Hartelijk welkom bij korfbalvereniging Leonidas uit Noordwolde! Korfbalvereniging Leonidas is opgericht op 29 mei 1942 en nog altijd springlevend!

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN Revisie 5 (concept) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE...3 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS...4 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR REV.3...5 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Informatieblad Seizoen 2013 / 2014

Informatieblad Seizoen 2013 / 2014 JEUGDAFDELING v.v. Alblasserdam Informatieblad Seizoen 2013 / 2014 Opgericht 7 mei 1928 Aangesloten bij K.N.V.B Koninklijk goedgekeurd 6 maart 1959 No. 36 Sportpark Souburgh, Vinkenpolderweg, 2952 AV Alblasserdam

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Handbalvereniging Margraten

Handbalvereniging Margraten Handbalvereniging Margraten INFORMATIEBULLETIN 2014-2015 www.handbalverenigingmargraten.nl versie 3: 2014-10-30 INHOUDSOPGAVE Informatiebulletin pagina 3 Contact pagina 3 Onze vereniging pagina 3 & 4 De

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC 1 Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC Opgesteld door: Wim de Bie, februari 2015 Voorwoord 2 Voor u ligt het nieuwe algemene jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging s.v. TEC. In dit plan

Nadere informatie

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. - Statuut Normen & Waarden Inleiding Iedereen kent ze wel: vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten Clubactie Blessures Verdere informatie Contributie De Grote Inleiding voor je ouders Als uw kind lid wil worden

Nadere informatie