P r o v i n c i e F l e v o l a n d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i e F l e v o l a n d"

Transcriptie

1 P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Aanbeveling voor de verduidelijking van snelheidslimieten langs provinciale wegen. Samenvatting Een te hoge snelheid vormt in veel gevallen de hoofdoorzaak van de ongevallen op provinciale wegen. Om het aantal ongevallen terug te brengen is een betere naleving van de snelheidslimieten noodzakelijk. Naast handhaving door de politie heeft de provincie, als wegbeheerder, de mogelijkheid om de limieten te verduidelijken. In de praktijk blijkt dat weggebruikers zich er niet altijd van bewust zijn dat ze de maximumsnelheid overtreden. Soms wordt een bord over het hoofd gezien en is de uitstraling van de weg niet zodanig dat de weggebruiker weet wat de limiet is. In het kader van Duurzaam Veilig wordt de weginrichting op termijn zodanig aangepast dat de geldende limiet duidelijk is. Omdat hiervan op korte termijn nog geen resultaten te verwachten zijn wordt in bijgaande notitie ingegaan op mogelijke maatregelen die de provincie op korte termijn, met relatief beperkte middelen, kan nemen. Uitgaande van de stelregel dat buiten de bebouwde kom een limiet geldt van 80 km/uur, tenzij anders aangegeven, zijn de belangrijkste aanbevelingen voor provinciale wegen in de notitie: op wegen met een limiet van 100 km/uur de maximumsnelheid om de 200 meter aangeven op bermplankjes; snelheidslimieten op de weg schilderen volgens de volgende uitgangspunten: - bij het verlaten van een 100 km/uur weg naar een weg met een limiet van 80 km/uur éénmaal op de weg de limiet van 80 km/uur aangegeven ; - bij kruisingpunten met een VRI op een 100 km/uur weg gaat de limiet terug naar 70 km/uur. Deze wijziging 300 meter voor de kruising op de weg schilderen; de onderbordjes onder het bord Autoweg met de tekst dus max. 100 verwijderen; de mottoborden veilige snelheid max. 80 verwijderen; bij werk in uitvoering een consequente toepassing van de CROW-richtlijn 96b om irritatie bij weggebruikers te voorkomen. Registratienummer: CWM Commissie WMVV d.d. 6 februari 2002 Agendapunt: 5a2 Aard bespreking Commissie: Ter bespreking Datum 8 januari 2002 Steller H.M. Schippers Afdeling/Bureau Wegen en Verkeer Financiële consequenties: De kosten van voorgestelde maatregelen bedragen globaal ,-. In een nadere uitwerking zal een voorstel worden gedaan voor de financiering. Voorstel GS: De aanbevelingen uit de bijgevoegde notitie betreffende de verduidelijking van snelheidslimieten toe te gaan passen langs provinciale wegen in Flevoland. Gevraagd advies: In te stemmen met de aanbevelingen uit de bijgevoegde notitie. Advies Commissie: de commissie WMVV instemt met het voorstel onder toevoeging van 1 aandachtspunt t.w. de verkeersveiligheid in acht houden bij gebruik van materiaal voor wegbeschilderingen.

2 Verduidelijking Snelheidslimieten op provinciale wegen 1. Inleiding Een te hoge snelheid vormt de hoofdoorzaak van een groot aantal ongevallen op de provinciale wegen. Voor de aanpak van verkeersonveiligheid is de aanpak van snelheidsovertredingen van groot belang. Naast handhaving door de politie heeft ook de wegbeheerder een taak om de maximaal toegestane snelheid aan de weggebruiker duidelijk te maken. In de praktijk blijkt de maximumsnelheid voor weggebruikers niet altijd duidelijk te zijn. In het kader van Duurzaam Veilig hebben de gezamenlijke overheden afspraken gemaakt die het verkeer structureel veiliger moeten maken. Binnen de aanpak van Duurzaam Veilig is de vormgeving van wegen een belangrijk item. Duurzaam veilig kenmerkt zich door het zodanig aanpassen van de infrastructuur dat de kans op fouten van de weggebruiker drastisch worden beperkt. Het verband tussen de inrichting en de bijbehorende maximaal toegestane snelheid is dan vanzelf voor iedere weggebruiker duidelijk. Op korte termijn worden landelijk afspraken gemaakt over de essentiële kenmerken die de verschillende typen wegen moeten hebben. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over de belijning, over gescheiden rijbanen bij bepaalde typen wegen, wegbreedtes en dergelijke. Als alle wegen volgens deze principes worden ingericht is aan de hand van het wegbeeld de maximaal toegestane snelheid duidelijk. Op dit moment voldoet een groot aantal wegen nog niet aan dit ideaalbeeld en is de situatie rond snelheidslimieten niet duidelijk voor de weggebruiker. Als de wegen worden ingericht volgens de meest recente inzichten van Duurzaam Veilig gaat het om een groot aantal infrastructurele maatregelen waarmee ook veel geld is gemoeid. Eenduidige vormgeving van het provinciale wegennet volgens de principes van Duurzaam Veilig is niet op korte termijn te verwachten. In deze notitie wordt ingegaan op maatregelen die op korte termijn, totdat alle wegen Duurzaam Veilig zijn ingericht, met relatief beperkte middelen genomen kunnen worden om de geldende snelheidslimieten aan de weggebruiker te verduidelijken. Het is niet de bedoeling een algemene, sluitende systematiek te ontwikkelen. Er is gekozen voor een pragmatische aanpak om bestaande onduidelijkheden op te lossen. 2. Mogelijke maatregelen om de snelheidslimiet te verduidelijken Er zijn verschillende typen maatregelen die kunnen worden ingezet om de snelheid te verduidelijken. In deze paragraaf worden maatregelen besproken als belijning, bebording, het aangeven van snelheidslimieten op bermplanken en op de weg en het gebruik van mottoborden. Per maatregel wordt kort de huidige situatie geschetst en eventuele maatregelen. In paragraaf 4 wordt in de aanbevelingen aangegeven voor welke maatregelen gekozen wordt. Belijning Op termijn wordt het door de belijning, die bij reconstructies en onderhoud wordt aangebracht volgens de principes van Duurzaam Veilig (richtlijn CROW), duidelijk voor de weggebruiker welke limiet er geldt. Bij limieten van 100 en 120 km/uur is er sprake van een doorgetrokken kantstreep. Op wegen waar een snelheidslimiet geldt van 80 km/uur of lager wordt de kantstreep onderbroken aangebracht. RVV-bebording Er worden langs de provinciale wegen bij voorkeur zo min mogelijk extra borden geplaatst. Landelijk is de norm dat overal waar geen bord staat om de snelheidslimiet aan te geven (buiten de bebouwde kom) een limiet geldt van 80 km/uur. Is er een andere limiet dan wordt dit apart aangegeven. Wegen met limiet van 100 km/uur Huidige situatie: Op een aantal provinciale wegen geldt een snelheidslimiet van 100 km/uur. Dit wordt aangegeven met het bord G3 Autoweg. Omdat het niet voor elke weggebruiker duidelijk is welke limiet

3 er op een autoweg geldt is onder het bord een bordje bevestigd waarop staat: dus max. 100 km. Dit gebeurt om te voorkomen dat weggebruikers die niet op de hoogte zijn van de geldende snelheidslimiet een te lage of een te hoge snelheid aanhouden waardoor onverantwoord inhalen in de hand wordt gewerkt. Eventuele maatregel: Als er op een autoweg een middenberm aanwezig is dan kan ter verduidelijking het bord G3 Autoweg ook in de middenberm worden geplaatst. Dit geldt ook voor het bord A1 Maximumsnelheid. Het onderbord onder het bord G3 Autoweg is eigenlijk overbodig aangezien het bord al betekent dat er een maximumsnelheid geldt van 100 km/uur. Het onderbord kan worden weggehaald. Kruispunten in 100 km/uur weg met een andere 100 km/uur weg of een 80 km/uur weg Huidige situatie: Direct na de kruising wordt het bord G3 Autoweg herhaald. Voor mensen die van een zijweg de weg oprijden is direct duidelijk dat het een autoweg betreft. Het bord staat vrij dicht op de kruising, dit is noodzakelijk omdat het bord autoweg ook meteen een gesloten verklaring betekent voor alle voertuigen waarmee niet harder kan of mag worden gereden dan 50 km/uur. In de praktijk blijken weggebruikers het bord niet altijd te zien omdat ze met hun aandacht bij het verkeer zijn. Eventuele maatregel: Het bord G3 op een afstand van 300 meter na de kruising herhalen. Huidige situatie: Bij kruispunten in een autoweg voorzien van een verkeersregelinstallatie (o.a. Larserweg) geldt bij de kruising een snelheidslimiet van 70 km/uur. In de voorschriften van het BABW staat dat in het geval van een discontinuïteit buiten de bebouwde kom (verkeerslichten, werk in uitvoering) een sprong in de snelheid moet worden gemaakt van 30 km/uur. Op de autowegen is dus een sprong van 100 km/uur naar 70 km/uur gewenst. Voor een kruispunt staat het bord A1 met daarop de maximumsnelheid van 70 km/uur altijd op 300 meter voor het kruispunt, rechts van de weg. Eventuele maatregel: Om meer nadruk te geven aan de nieuwe snelheid van 70 km/uur kan het bord A1 op 300 meter voor het kruispunt ook links van de weg of in de middenberm worden geplaatst (indien aanwezig). Kruispunt van een 80 km/uur weg met een 100 km/uur weg Huidige situatie: Als men van de 100 km/uur weg op een weg komt waar een snelheidslimiet geldt van 80 km/uur wordt dit niet apart aangegeven. Men komt op een nieuwe weg en er wordt van uitgegaan dat de weggebruiker weet dat dan weer sprake is van een limiet van 80 km/uur. In de praktijk blijkt dat veel mensen niet weten dat er op een nieuwe weg sprake is van een limiet van 80 km/uur tenzij anders aangegeven. Eventuele maatregel: De maximum snelheid van 80 km/uur kan met een bord A1 (maximumsnelheid) worden aangegeven. Dit wijkt af van wat landelijke gebruikelijk is. Als we dit in Flevoland toepassen maar buiten Flevoland niet dan weet de weggebruiker niet waar hij aan toe is. Onterecht zou de indruk kunnen bestaan dat bij een gelijke situatie elders de limiet van 100 km/uur blijft gelden als er geen bord staat met een limiet van 80 km/uur. Dit pleit ervoor deze borden niet extra te plaatsen. Snelheid aangeven op bermplanken Wegen met een snelheidslimiet van 80 km/uur Huidige situatie: Langs alle provinciale wegen staan bermplankjes. Deze staan op 80 km/uur wegen op een afstand van 50 meter van elkaar. Eventuele maatregel: Een mogelijkheid is om de maximumsnelheid op de bermplankjes aan te geven. Een probleem hierbij is dat op een deel van de wegen de bermplankjes in rechtstanden in het zomerseizoen worden weggehaald (tussen 1 april en 1 oktober) in verband met het maaien van bermen. Ook zal bij de reconstructie van een aantal wegen in de toekomst geen, of minder, bermplankjes worden geplaatst. In plaats hiervan zullen reflectoren in het wegdek worden aangebracht. Wegen met een snelheidslimiet van 100 km/uur Huidige situatie: Langs alle 100 km/uur wegen staan bermplanken. Deze staan op een afstand van 50 meter van elkaar (behalve bij project Duurzaam Bouwen langs de Gooiseweg waar ze op een afstand van 200 meter van elkaar worden geplaatst in verband met het aanbrengen van wegdekreflectoren). De bermplankjes langs 100 km/uur wegen blijven ook in het zomerseizoen gehandhaafd. Eventuele maatregel: Langs autowegen elke 200 meter op een bermplankje de snelheidslimiet aangeven. Dit geeft de weggebruiker meer duidelijkheid over de maximale snelheid. Eventueel kan

4 gekozen worden voor een andere afstand tussen de bordjes, bijvoorbeeld 400 meter. Het is het meest effectief is de bordjes op korte afstand van elkaar te plaatsen. De weggebruiker kan dan in één oogopslag zien wat de maximumsnelheid is. Het ontbreken van bordjes zou het signaal moeten zijn dat er een limiet geldt van 80 km/uur. Door op alle 100 km/uur wegen de snelheid op bermplankjes aan te brengen geeft dit een continu wegbeeld en dat is voor de duidelijkheid van belang. Snelheidslimieten aangeven op de weg Huidige situatie: Op wegen buiten de bebouwde kom geldt een limiet van 80 km/uur tenzij anders aangegeven. Een andere snelheid wordt aangegeven door het bord G3 (autoweg) of het bord A1 (maximumsnelheid). Het blijkt dat weggebruikers deze borden niet altijd voldoende zien, de informatie die erop staat dringt onvoldoende door. Ook het is maar de vraag of de weggebruikers van het algemene uitgangspunt op de hoogte zijn. Eventuele maatregel: Om extra informatie te geven over de maximumsnelheid, naast de bestaande bebording, kan de snelheid ook op de weg geschilderd worden. Hiervoor zouden de volgende uitgangspunten kunnen worden gehanteerd: deze snelheidslimiet wordt afgeweken wordt de snelheid op de weg aangegeven. Dit zou gaan om de autowegen waar een snelheid geldt van 100 km/uur. Bij het oprijden van de weg wordt (naast de aanwezige bebording) op de weg aangegeven dat het een weg betreft waar een snelheid geldt van 100 km/uur. De snelheidslimiet kan na een bepaalde afstand (bijvoorbeeld iedere 2 kilometer) worden herhaald; als men de autoweg (100 km/uur) verlaat en men komt terecht op een weg met een limiet van 80 km/uur wordt aan het begin van deze weg éénmaal op de weg aangegeven dat vanaf dat moment een snelheidslimiet van 80 km/uur geldt. Dit om te voorkomen dat men denkt dat er nog steeds een limiet geldt van 100 km/uur; km/uur op de kruisingen. Om deze snelheid extra te benadrukken wordt op een afstand van 300 meter voor het kruispunt (bij het bord A1) deze snelheid op het wegdek aangebracht. Na de kruising kan opnieuw op de weg worden aangegeven dat de oorspronkelijke snelheidslimiet van 100 km/uur weer van kracht is; als een weg met een snelheidslimiet van 80 km/uur zodanig is ingericht dat het wegbeeld uitnodigt om harder te rijden kan 80 op de weg worden aangegeven. Een nadeel hiervan is dat wordt afgeweken van het eerder geschetste beeld dat we op wegen met een limiet van 80 km/uur geen extra aanduidingen toepassen. In een dergelijk geval kan door middel van mottoborden aan de weggebruiker duidelijk worden gemaakt wat de geldende snelheidslimiet is. Mottoborden Huidige situatie: Langs een aantal provinciale wegen staan mottoborden om weggebruikers te wijzen op de maximale snelheid. Op deze borden staat de tekst: Veilige snelheid maximaal 80. Als borden lange tijd langs een bepaalde weg staan vallen ze de weggebruiker die er regelmatig langs rijdt niet meer op. Om de effectiviteit van de borden te vergroten worden de borden na een jaar verplaatst naar een andere locatie. Indien het nodig is kan een mottobord na een jaar opnieuw op een bepaalde weg worden ingezet. De huidige borden blijken in de praktijk verwarring op te roepen bij weggebruikers. De indruk bestaat dat de maximaal toegestane snelheid hoger is dan 80 km/uur terwijl dit niet het geval is. Hierover worden regelmatig vragen gesteld. Eventuele maatregel: Het verwijderen van de bestaande borden met de tekst Veilige snelheid maximaal Snelheidsbeperkingen bij Werk in Uitvoering Voor snelheidsbeperkingen die worden ingesteld bij werkzaamheden aan en langs de weg zijn door het CROW richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen hebben te maken met verkeersveiligheid bij wegwerkzaamheden en met arbeidsomstandigheden van de mensen die langs de weg werken. Maatregelen die door de wegbeheerder worden genomen bij werk in uitvoering zijn altijd van tijdelijke aard en moeten alleen worden genomen als er een directe relatie is met werkzaamheden of bijzondere omstandigheden. Het is bij maatregelen die worden genomen belangrijk dat het voor de

5 weggebruiker duidelijk is waarom deze worden genomen. Een groot deel van irritatie die bij weggebruikers ontstaat in verband met snelheidsbeperkende maatregelen ontstaat doordat er snelheidsbeperkingen worden opgelegd terwijl men niet ziet dat er aan de weg wordt gewerkt, bijvoorbeeld buiten werktijden om. Om als wegbeheerder geloofwaardig te zijn in de ogen van de weggebruiker is een consequente toepassing van de richtlijnen die door het CROW zijn opgesteld (96b), over snelheidsbeperkingen bij werk in uitvoering, van belang. Borden dienen alleen geplaatst te worden bij gevaarlijke situaties. Als er buiten de werktijden van de mensen die langs de weg werken geen gevaarlijks situaties ontstaan dienen de borden te worden weggedraaid. Het is provinciaal beleid om de CROW-richtlijnen toe te passen. 5. Aanbevelingen voor het verduidelijken van snelheidslimieten Uitgaand van de stelregel: buiten de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 80 km/uur tenzij anders aangegeven worden de volgende aanbevelingen voorgesteld: op 100 km/uur wegen de snelheidslimiet om de 200 meter aangeven op bermplankjes. Als de snelheid zo frequent wordt aangegeven is het niet nodig de limiet van 100 km/uur extra aan te geven door middel van het plaatsen van extra borden G3 Autoweg; snelheidslimieten op de weg schilderen volgens de volgende uitgangspunten: omdat de maximum snelheid langs wegen met een limiet van 100 km/uur wordt aangegeven op de bermplankjes is het niet nodig dit ook nog te doen door de snelheidslimiet op de weg aan te geven; bij het verlaten van de 100 km/uur weg naar een weg met een limiet van 80 km/uur wordt éénmaal op de weg aangegeven dat vanaf dat moment een limiet geldt van 80 km/uur; bij kruisingen op een 100 km/uur weg met een verkeersregelinstallatie geldt een limiet van 70 km/uur. Deze verandering in de snelheidslimiet wordt 300 meter voor de kruising op de weg (bij het bord A1) geschilderd; de onderbordjes onder het bord G3 Autoweg verwijderen. Door de bordjes op de bermplanken wordt voor de weggebruiker die niet op de hoogte is van de snelheidslimiet op een autoweg de maximum snelheid al aangegeven; de huidige mottoborden Veilige snelheid max. 80 worden, in verband met de onduidelijkheid die de tekst oproept, verwijderd; de CROW-richtlijn over snelheidsbeperkingen bij Werk in Uitvoering wordt consequent toegepast. Er wordt op toegezien dat deze richtlijn ook door derden die werkzaamheden uitvoeren langs provinciale wegen wordt toegepast.

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

PARKEERBEBORDING FORMULE. PARKEERBEBORDING Verkeerspolitie Rotterdam-Koos van Rossen. Wat heeft de politie voor handhaving nodig?

PARKEERBEBORDING FORMULE. PARKEERBEBORDING Verkeerspolitie Rotterdam-Koos van Rossen. Wat heeft de politie voor handhaving nodig? PARKEERBEBORDING FORMULE PARKEERBEBORDING Inhoud presentatie Wat heeft de politie voor handhaving nodig? Wetgeving Hoe ver gaan we? Correcte toepassing verkeersmaatregelen Wat heeft de politie voor handhaving

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Wegbelevingsonderzoek Noord Holland door leden van de ANWB. Uitgevoerd in december 2008 en januari 2009

Wegbelevingsonderzoek Noord Holland door leden van de ANWB. Uitgevoerd in december 2008 en januari 2009 Wegbelevingsonderzoek Noord Holland door leden van de ANWB Uitgevoerd in december 2008 en januari 2009 Wegbelevingsonderzoek Noord-Holland Inleiding Wegbeheerders doen er van alles aan om hun wegen veiliger

Nadere informatie

Wegbelevingsonderzoek Utrecht. In nauwe samenwerking met provincie Utrecht

Wegbelevingsonderzoek Utrecht. In nauwe samenwerking met provincie Utrecht Wegbelevingsonderzoek Utrecht Door leden van de ANWB door ANWB In nauwe samenwerking met provincie Utrecht Wegbelevingsonderzoek Utrecht Inleiding Wegbeheerders doen er van alles aan om hun wegen veiliger

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk gemeente Ermelo

Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 41024 19 juli 2017 Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 11.1362 ; besluit d.d.20-12- 2011 Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit "Kleine aanpassingen Infrastructuur i.v.m. de vervanging van de verkeerslichten Rijnsburgerweg-Warmonderweg Besluiten:Behoudens

Nadere informatie

VOORSTELLEN ADVIES. < BertTepper > Verkeersadviseur politie Noord-Holland. Werkgebied < Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort

VOORSTELLEN ADVIES. < BertTepper > Verkeersadviseur politie Noord-Holland. Werkgebied < Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort VOORSTELLEN < BertTepper > Verkeersadviseur politie Noord-Holland Werkgebied < Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort ADVIES» Gevraagd en ongevraagd t Aan wegbeheerder (gemeente / provnh / RWS / Waterschap)

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 706 (2015-2016) Nr. 1 15 maart 2016 (2015-2016) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Marino Keulen, Gwendolyn Rutten, Mathias De Clercq, Herman De Croo, Emmily Talpe en Bart Somers betreffende

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk STAATSCOURANT 8 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 64144 november 2017 Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Dilemma s over provinciale wegen Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Wegennetvisie = nieuwe functionele indeling van de provinciale wegen Indeling in: Stroomwegen Gebiedsontsuitingswegen Erftoegangswegen

Nadere informatie

waaruit gekozen moet worden. In de standaardmaatregelen

waaruit gekozen moet worden. In de standaardmaatregelen Conversietabel Inleiding De nieuwe CROW-publicaties 96a en bestaan uit een publicatiereeks van acht delen. Zeven van de acht delen hebben betrekking op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom

Nadere informatie

PIJLER 2 Consistente snelheidsregimes bevorderen leesbaarheid van de weg (Fiche 12)

PIJLER 2 Consistente snelheidsregimes bevorderen leesbaarheid van de weg (Fiche 12) Pagina 50 van 126 PIJLER 2 Consistente snelheidsregimes bevorderen leesbaarheid van de weg (Fiche 12) Een helder snelheidsbeleid voorkomt misverstanden én ongevallen. We zorgen voor eenduidige, geloofwaardige

Nadere informatie

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018 Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018 Rijkswegen Noord 15 juni 2018 Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63412 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart Nr. 2018/433509 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Hekwerk Oude Spoorbaan: analyse en oplossingsrichtingen.

Hekwerk Oude Spoorbaan: analyse en oplossingsrichtingen. Hekwerk Oude Spoorbaan: analyse en oplossingsrichtingen. In de commissievergadering van 11 oktober 2010 zijn vragen gesteld omtrent de herhaaldelijke schades aan het hekwerk op de Oude Spoorbaan tussen

Nadere informatie

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Aansluiting Pootje Tempel aanbrengen van een markering op de weg, punaise In de huidige situatie is wegverloop niet logisch en herleidbaar: - bestaande

Nadere informatie

Deelgemeente Hillegersberg - Schiebroek - aanpassing snelheidsregime G.K. van Hogendorpweg

Deelgemeente Hillegersberg - Schiebroek - aanpassing snelheidsregime G.K. van Hogendorpweg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8588 24 maart 2014 Deelgemeente Hillegersberg - Schiebroek - aanpassing snelheidsregime G.K. van Hogendorpweg 18 maart

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 407 (2014-2015) Nr. 1 24 juni 2015 (2014-2015) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Dirk de Kort, Lode Ceyssens, Karin Brouwers, Martine Fournier, Caroline Bastiaens en An Christiaens betreffende

Nadere informatie

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen Beleid Het verkeersbeleid van de gemeente is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Het GVVP beschrijft het kader rondom bereikbaarheid- en verkeersveiligheidsvraagstukken binnen

Nadere informatie

Regionaal voorbeeldgebied Duurzaam Veilig KOVO "KOV7"

Regionaal voorbeeldgebied Duurzaam Veilig KOVO KOV7 Raadsvergadering: 5 juli 2005 Agendapunt: 12 Kenmerk: R-050429-JSP-1429 Datum voorstel: 22 juni 2005 Wethouder Ws. Bron Informant: De heer J.N. Speulman Portefeuillehouder: Onderwerp: Regionaal voorbeeldgebied

Nadere informatie

Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg

Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg Collegevoorstel Inleiding: De Bosscheweg tussen Nieuwkuijk en Drunen is voor de gemeente Heusden met betrekking tot de verkeersveiligheidssituatie altijd een aandachtslocatie geweest. In september 2000

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

Verkeersveiligheid. in de buurt

Verkeersveiligheid. in de buurt Verkeersveiligheid in de buurt Verkeersveiligheid in de buurt Eén van de grootste ergernissen van burgers in Leeuwarden is het te hard rijden in de woonbuurten. In de enquête over verkeersveiligheid die

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30046 oktober 2014 VERKEERSBESLUIT 655-2014. Provincie Utrecht, Amersfoort N199 A1 (toe/afrit richting Apeldoorn),

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Verkeersveiligheid op maat

Verkeersveiligheid op maat Verkeersveiligheid op maat Rapportage bestuurlijk overleg Middelburg 23 september 2008 Provincie Zeeland Provincie Zeeland_23 september 2008_Rapportage bestuurlijk overleg 1 1 Inleiding Door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. J. Slooter (SP) (d.d. 24 november 2017) Nummer 3348

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. J. Slooter (SP) (d.d. 24 november 2017) Nummer 3348 van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Slooter (SP) (d.d. 24 november 2017) Nummer 3348 Onderwerp Maximumsnelheid en verkeersveiligheid N228 Gouda-Oudewater Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0011, d.d. 20 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Verkeerscirculatie Levendaal-West" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat. Datum: 11 juni 2015

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat. Datum: 11 juni 2015 : Guy Legein : Benoit Folens Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat 1. Frankendijk: Het college van burgemeester en schepenen heeft op advies van de Gecomove beslist om het kruispunt van De Scheuten

Nadere informatie

Rapportage Kruispunt Neervoortsedreef-A270

Rapportage Kruispunt Neervoortsedreef-A270 Rapportage Kruispunt Neervoortsedreef-A270 Vastgesteld door B&W op: 5 april 2015 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Situering en geschiedenis... 4 Snelheidsregime... 5 Vormgeving... 5 Snelheid... 7 Intensiteiten...

Nadere informatie

Richard van den Hout. Op weg naar een verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen

Richard van den Hout. Op weg naar een verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen Op weg naar een verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen 2 Agenda ANWB Ambitie 20 20 ANWB & VN decade of action Verkeersveiligheid EuroRAP basics EuroRAP Rijkswegen EuroRAP

Nadere informatie

Veilig van en naar school

Veilig van en naar school Veilig van en naar school Ouders en kinderen hebben recentelijk opmerkingen gemaakt over enkele verkeerssituaties op weg naar de scholen in Mariënberg en Beerzerveld. De betreffende situaties leiden in

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22567 10 mei 2017 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 april 2017, nr. IENM/BSK-2017/80896, tot

Nadere informatie

Rapport. klacht van de heer K. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne

Rapport. klacht van de heer K. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne Rapport klacht van de heer K. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne Dossiernummer: 3953 Datum: 8 juli 2019 Samenvatting De heer K. vindt dat er rondom de Stationsweg

Nadere informatie

Wat is je functie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Wat is je functie? (meerdere antwoorden mogelijk) Resultaten enquête Veiligheid bij wegwerkzaamheden De drie noordelijke provincies, Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie slaan de handen ineen om onveiligheid rondom wegwerkzaamheden in

Nadere informatie

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997 Startprogramma Duurzaam Veilig Nr. I&V - 451 Vergadering 26 september 1997 Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: commissie: Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Resultaten van de inventarisatie Debbie Ammerlaan E: debbie.ammerlaan@rhdhv.com T: 06-29279174 Inhoud Inventarisatie Reacties Type knelpunten Type maatregelen

Nadere informatie

Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid

Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43158 augustus 2016 Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg?

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Doel van vandaag Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Wat is een leefbare woonstraat? En misschien: Wat is een leefbare

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 52710 5 oktober 2016 Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente

Nadere informatie

Bromfiets klasse B op de rijbaan

Bromfiets klasse B op de rijbaan 2 technische fiche juni 2006 klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom Sinds 1 januari 2005 moeten de bromfietsers klasse B binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. klasse B op de rijbaan 2 1.

Nadere informatie

Wegcategorising HHSK

Wegcategorising HHSK Wegcategorising HHSK NOTA VAN BEANTWOORDING (d.d. 30 mei ) Zienswijzen die naar voren zijn gebracht bij de ter inzage legging van het ontwerprapport Wegcategorisering HHSK (versie 2.1, d.d. 18 januari

Nadere informatie

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 6 juli 2018

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 6 juli 2018 Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 6 juli 2018 Rijkswegen Noord 12 september 2018 Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden notitie Werknummer opdrachtgever GNb1401 Gemeente Neder-Betuwe datum van aan 21 juli 2014 R. Vermeulen Bedrijf Kegelaar Transport B.V. Aanleiding Op 25 februari 2013 heeft Megaborn voor de gemeente Neder-Betuwe

Nadere informatie

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) 1 De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) De N50, een belangrijke schakel in het hoofdwegennet, is een enkelbaans autoweg (1x2 rijstroken) met een stroomfunctie en een maximum snelheid

Nadere informatie

Onderwerp : Opmerkingen inloopbijeenkomst 14 september 2016 over plannen instellen algeheel parkeerverbod bedrijventerrein De Aam

Onderwerp : Opmerkingen inloopbijeenkomst 14 september 2016 over plannen instellen algeheel parkeerverbod bedrijventerrein De Aam Registratienummer : 17int02878 Auteur : J. Rouw Datum : 29 juni 2017 Onderwerp : Opmerkingen inloopbijeenkomst 14 september 2016 over plannen instellen algeheel parkeerverbod bedrijventerrein De Aam Op

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in de slimme stad

Verkeersveiligheid in de slimme stad Verkeersveiligheid in de slimme stad Stiefkind of troetelkind Utrecht, 2 mei 205 Verkeersveiligheid in de slimme stad, Henk Stipdonk, SWOV Slimme stad een pleonasme? Bijna altijd, maar niet in Phnom Penh

Nadere informatie

TAW s - Projectleiders/werfleiders/werfcontroleurs - Team exploitatie/districten - Verkeer & Signalisatie/Wegendatabank-opmeters

TAW s - Projectleiders/werfleiders/werfcontroleurs - Team exploitatie/districten - Verkeer & Signalisatie/Wegendatabank-opmeters Dienstorder MOW/AWV/2018/13 d.d. 7 december 2018 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Plaatsing van Referentiepunten Werkgroep Referentiepunten Informatiefolder: 2.7.1 Doelgroep: Voor wie van toepassing?

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 19436 10 april 2017 Verkeersbesluit: Instellen 30 km per uur-zone Hoofdstraat (bibeko), het realiseren van drie algemene

Nadere informatie

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) 54 58 553 Raadsleden datum : 5 december 2008 kenmerk : GWe/2008U02990/HSF betreft : Inrichting 30 km/uur gebieden Geachte Raadsleden, In de raadsvergadering

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk Raadsvoorstel ^ \J Gemeente K lit C C II L C +ZI IJsselstein Aan de raad van de gemeente IJsselstein agendapunt 3 Raadsstuknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel. nr. 2012/00443

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 418 Besluit van 7 oktober 2003, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de invoering van nieuwe

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2010/13

Dienstorder MOW/AWV/2010/13 Dienstorder MOW/AWV/2010/13 d.d. 27 oktober 2010 Titel: Bestuurders van bromfietsers klasse B op de rijbaan en/of het fietspad. Overgangsconstructies. Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verspreiding:

Nadere informatie

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ Je gaat meer betalen voor verkeersboetes in 2019 Verkeersboetes 2019 Het zal geen verrassing zijn: de 2019-tarieven voor snelheidsboetes en boetes voor andere

Nadere informatie

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 18 april 2011 Betreft Aanvullend document "Wegencategorisering" n.a.v. presentatie 8 maart 1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter In het Uitvoerend document wegencategorisering

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016 Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016 Rijkswegen Noord, 14 juli 2016 Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland maken zich

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

Workshop Herkenbaarheid van snelheidsregimes en limieten

Workshop Herkenbaarheid van snelheidsregimes en limieten Workshop Herkenbaarheid van snelheidsregimes en limieten Eenmogelijkeaanpakgebaseerdop de vormgeving van de wegas Marc Broeckaert, 29 september 2016 Op zoek naar een kenmerkende vormgeving voor wegen buiten

Nadere informatie

Verontschuldigd: Jean Vanhaeren, (Verkeerskundige), Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst)

Verontschuldigd: Jean Vanhaeren, (Verkeerskundige), Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst) Mobiliteitsmeting Generaal de Krahestraat, Een inwoner van de Generaal de Krahestraat heeft gemeld dat er te snel gereden wordt in deze straat. Naar aanleiding hiervan werd van 25 november tot en met 02

Nadere informatie

Oversteekvoorzieningen ter hoogte van tramsporen. Stuurgroep Verkeer en Mobiliteit

Oversteekvoorzieningen ter hoogte van tramsporen. Stuurgroep Verkeer en Mobiliteit Dienstorder MOW/AWV/2016/1 d.d. 8 januari 2016 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Verspreiding: Vervangt dienstorder: Verwijst naar dienstorder: Bijlagen: Oversteekvoorzieningen

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

van Diemerbroeckstraat - van Oldenbarneveltstraat; verkeersmaatregelen

van Diemerbroeckstraat - van Oldenbarneveltstraat; verkeersmaatregelen Verkeersbesluit Onderwerp: van Diemerbroeckstraat - van Oldenbarneveltstraat; verkeersmaatregelen Kenmerk: 15.0010668 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 0 DEC. 2015 Overwegende, dat zich

Nadere informatie

Wegbelevingsonderzoek - 2013 Kop van Overijssel (KOVO)

Wegbelevingsonderzoek - 2013 Kop van Overijssel (KOVO) Wegbelevingsonderzoek - 2013 Kop van Overijssel (KOVO) Dit rapport is tot stand gekomen met medewerking van: Gemeente Staphorst. De heer Jan Speulman Gemeente Steenwijkerland. De heer Kor Venhuizen Gemeente

Nadere informatie

Wegbelevingsonderzoek Zeeland

Wegbelevingsonderzoek Zeeland Wegbelevingsonderzoek Zeeland door leden van de ANWB door ANWB In nauwe samenwerking met de Provincie Zeeland Uitgevoerd in oktober en november 2005 (met Nederlandse rijders) en in maart 2006 (met Belgische

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORJB05. vaststellen verkeerskundige komgrenzen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORJB05. vaststellen verkeerskundige komgrenzen Zaaknummer: OORJB05 Onderwerp vaststellen verkeerskundige komgrenzen Collegevoorstel Inleiding In Heusden vonden de afgelopen jaren nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die een aanpassing van de komgrenzen

Nadere informatie

SNELHEID OP VLAAMSE WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

SNELHEID OP VLAAMSE WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SNELHEID OP VLAAMSE WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE

Nadere informatie

Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp

Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp Besluit Burgemeester en wethouders besluiten gelet op artikel 18 lid 1d Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

GEMEENTE VALKE NS WAARD

GEMEENTE VALKE NS WAARD \ \ Dhr, E. Talpe, Fractie H&G Afschrift: GEMEENTE VALKE NS WAARD Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard \ de Hofnar 15 Postbus iqioo 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 F (040) 204 58 '90 aetneente(5>vall

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 4 februari 2016 Hoorzitting over de uitvoering van het 70 km/u-beleid

Vlaams Parlement, 4 februari 2016 Hoorzitting over de uitvoering van het 70 km/u-beleid Vlaams Parlement, 4 februari 2016 Hoorzitting over de uitvoering van het 70 km/u-beleid Advies en standpunt van het BIVV Marc Broeckaert Wouter Van den Berghe Overzicht Uitgangssituatie Is bordenvermindering

Nadere informatie

BESLUITEN. Aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw ROC Lammenschanspark. B&W-nr.: d.d

BESLUITEN. Aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw ROC Lammenschanspark. B&W-nr.: d.d B&W-nr.: 06.0986 d.d. 08-08-2006 Onderwerp Aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw ROC Lammenschanspark BESLUITEN 1. in te stemmen met het ontwerp verkeersbesluit Aanpassingen t.b.v. nieuwbouw ROC Lammenschanspark

Nadere informatie

5. PLAATS OP DE OPENBARE WEG RIJBEWIJS OP SCHOOL

5. PLAATS OP DE OPENBARE WEG RIJBEWIJS OP SCHOOL 51 5. PLAATS OP DE OPENBARE WEG 52 5.1 Hoofdregel 53 Wanneer een openbare weg een rijbaan omvat, moet je die volgen. Dat betekent dat je niet op de gelijkgrondse bermen of op andere delen van de openbare

Nadere informatie

Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Rotterdamsekaai 69 tot aan kruispunt Punt/Havenstraat Uitbreiding 30 km/uur-zone

Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Rotterdamsekaai 69 tot aan kruispunt Punt/Havenstraat Uitbreiding 30 km/uur-zone STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 66312 november 2017 Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Rotterdamsekaai 69 tot aan kruispunt Punt/Havenstraat Uitbreiding

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Brussel-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Tijdelijke bouwweg Waalsprong-Oost/wijziging grens bebouwde kom

Onderwerp van het voorstel Tijdelijke bouwweg Waalsprong-Oost/wijziging grens bebouwde kom Collegevoorstel 27/2003 Registratienummer 2.48500 Opgesteld door, telefoonnummer Marc van den Nieuwenhuizen, 9747 Programma Waalsprong Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel Tijdelijke

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Statenvergadering: 3 oktober 2002 Onderwerp: Verdeling Gebundelde DoelUitkering en Interim Besluit Duurzaam Veilig 2002. 1. Wij stellen u voor: a. de gelden op basis van de Gebundelde

Nadere informatie

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant:

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk RK-3 8 juli 2013 PN.:330609 Betreft Parkeren nieuwbouw Noorderschool te Oostzaan 1 Inleiding Aan De Haal 44 in het noorden van de gemeente Oostzaan wordt de bestaande

Nadere informatie

Bij alle stappen is communicatie belangrijk, zowel naar degenen die het probleem als zodanig ervaren, als degenen die het probleem veroorzaken.

Bij alle stappen is communicatie belangrijk, zowel naar degenen die het probleem als zodanig ervaren, als degenen die het probleem veroorzaken. Inleiding Snelheidsproblemen in het verkeer. Hoe pakken we die het beste samen aan? Daartoe hebben we deze spelregels opgesteld. Niet keihard en bindend, maar als leidraad voor de ideale samenwerking tussen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg...

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... Verkeer Klijndijk Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... 6 Hoofdweg vanaf rotonde naar afslag

Nadere informatie