GYMNASTIEKVERENIGING KERKRADE. INFORMATIE VOOR NIEUWE DEELNEMERS en INSCHRIJFFORMULIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GYMNASTIEKVERENIGING KERKRADE. INFORMATIE VOOR NIEUWE DEELNEMERS en INSCHRIJFFORMULIER"

Transcriptie

1 GYMNASTIEKVERENIGING KERKRADE INFORMATIE VOOR NIEUWE DEELNEMERS en INSCHRIJFFORMULIER

2 VRIJWILLIGERS/SPONSOREN GEZOCHT Voor de activiteiten die we als vereniging organiseren zijn wij vaak op zoek naar vrijwilligers en sponsoren. Bij vrijwilligerswerk moet u denken aan bijvoorbeeld; 0 Hulp bij het inrichten van de turnhal bij diverse activiteiten / wedstrijden. 0 Hulp in de kantine. 0 Hulp bij nevenactiviteiten. 0 Bestuurslid. Een vereniging kan niet goed functioneren zonder vrijwilligers dus wij stellen uw hulp bijzonder op prijs. Op jaarbasis moet u denken aan gemiddeld 6 à 7 activiteiten. Wilt u zich aanmelden kruis dan één van bovenstaande activiteiten aan en geef dit formulier af bij de leiding van uw zoon/dochter. Ook binnen het bestuur is er nog plaats voor nieuwe bestuursleden. Heeft u nog vragen neem dan (gerust) contact op met het secretariaat, Mevr. V. Reul-Augenbroe, of via mail Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: adres: Draagt u onze vereniging een warm hart toe dan kunt u ons ook financieel steunen. O O Particulier begunstiger voor 25,00 per jaar Zakelijk sponsor 50,00 per jaar Wilt u meer informatie omtrent sponsering neem dan contact op met Dhr. I. Ebben via of geef dit formulier af bij de leiding van uw kind. 2

3 GEACHTE LEZER(E)S, Hartelijk welkom bij Gymnastiekvereniging BALANS KERKRADE. U hebt in een van de lessen al kennis gemaakt met een van onze vele turnactiviteiten. Dit boekje bevat algemene informatie over onze vereniging. Wij adviseren u dit boekje zorgvuldig te bewaren. Waar vindt u wat in dit boekje: Wat Waar 1. Belangrijke adressen pag Contributieregeling pag. 5 Aanmeldingsformulier pag. 7 Machtigingsformulier voor incassogiro pag. 8 Kwitantie pag Aan- afmeldingen pag Vakanties pag Welke mogelijkheden biedt GV Balans pag Turnkleding pag Verenigingsbepalingen pag Bestuur en leiding pag. 15 Wij hopen dat de kennismaking u bevalt en graag het inschrijfformulier wilt invullen. Dit inschrijfformulier treft u aan op bladzijde 7 en 8. Wilt u dit formulier s.v.p. met het inschrijfgeld inleveren bij de leider of leidster bij het eerstvolgende les- of trainingsbezoek? Op grond van bepalingen in de statuten wordt u (of uw kind) dan ingeschreven als junior, lid of aangeslotene en is deelname aan de lessen en trainingen daarna mogelijk. Wij wensen U in alle opzichten een prettige en vooral sportieve tijd toe binnen onze vereniging. Bestuur GV BALANS 3

4 1. BELANGRIJKE ADRESSEN VAN GV BALANS Voorzitter Vacant Vice-voorzitter H. Bremen Groot Nullandstraat SW Kerkrade tel Secretaris V. Reul-Augenbroe Prins Bernardstraat BG Kerkrade Penningmeester: R. Bremen Toupsbergstraat EA Kerkrade Leden- en contributieadministratie: H. Gillissen Kasperenstraat BK Kerkrade tel (hier verdere informatie te verkrijgen) BALANS KERKRADE LASCO-TURNCENTRUM KERKRADE Hertogenlaan HN Kerkrade WEB-SITE GV BALANS: 4

5 2. CONTRIBUTIE-REGELING CONTRIBUTIESTRUCTUUR A. De hoogte van het contributiebedrag is afhankelijk van het totaal aantal roosteruren van de groepen waar men aan deelneemt. Voorbeeld: Is de groep ingeroosterd voor twee uur per week en u turnt echter maar één uur per week, dan geldt het tarief voor twee uur per week. Voor 1 uur komen uitsluiten kleutergroepen en enkele fit-groepen in aanmerking, voor 1½ uur komen slechts enkele fitgroepen in aanmerking. Voor leden vanaf 6 jaar geldt minimaal het tarief voor twee uur per week. B. Voor groepen die overwegend bezet zijn met deelnemers van 18 jaar en ouder is er daarnaast een toeslag. C. Derde en volgende gezinsleden blijven contributievrij (graag een signaal aan de ledenadministratie). Het gezinslid met het laagste contributietarief is dan vrijgesteld. D. De contributie wordt jaarlijks berekend over 40 weken. Dit bedrag wordt in 12 maandelijkse termijnen, via een automatische incasso, van uw rekening afgeboekt. 2.1 TARIEVEN vanaf 1 SEPTEMBER 2012 Aantal uren per week Contributie per maand Aantal uren per week Contributie per maand 1 10, ,00 1½ 12, ,50 2 ( zie bij A) 13, , ,00 10 (maximum) 41, ,50 Ouder-kind 14, ,00 Ouder- 2 kinderen 16, ,50 Volleybal 10, TOESLAG Boven op deze uur-bedragen komt voor deelnemers van 18 jaar en ouder (in seniorengroepen ) een toeslag van 1,30 per maand. 2.3 INSCHRIJFGELD Het inschrijfgeld voor de meisjes van de recreatiegroepen bedraagt 50,00, dit is inclusief turnpakje. Dit inschrijfgeld wordt contant voldaan gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld voor selectiegroepen, jongens, kleuters en ouder-kind gymnastiek bedraagt 7,50. Bij de selectiegroepen en jongens zal bij aanmelding de kleding vastgesteld worden. Kleuters zullen bij de overgang naar recreatiegroep een Balans-pakje moeten aanschaffen. 5

6 2.4 REGELING INCASSO-GIRO De contributie wordt geïnd per incassogiro. U kent deze betalingswijze wellicht al van de betaling van gas, licht, water, krant, telefoon, etc. Zonder uitdrukkelijke toestemming van uw kant mogen wij géén incasso uitvoeren. U zult het met ons eens zijn, dat deze betalingsregeling gemak voor ieder van ons betekent. Voor de vereniging betekent deze manier van ontvangen besparing van kosten en een doeltreffende contributieadministratie (en dus een lagere contributie). Daarom vragen wij u ermee akkoord te gaan, dat de contributieverplichtingen worden vastgesteld afhankelijk van de turngroep(en) en van de geldende tarieven. U gaat er dan ook mee akkoord, dat gedurende het lidmaatschap verandering van groep en algemene verandering van tarieven kan leiden tot verandering van het te incasseren contributiebedrag. Tot slot betekent uw toestemming dat U ons machtigt tot incasso voor de duur van het lidmaatschap. Na schriftelijke afmelding bij de ledenadministratie gaan er gegarandeerd GEEN INCASSO-OPDRACHTEN MEER NAAR DE BANK. GV Balans heeft met ING een incassocontract afgesloten voor toepassing van standaard SEPA-incasso s. Voor deze incasso s zijn enkele gegevens van ons, GV Balans, en van U noodzakelijk. De incasso-opdrachten moeten (onder meer) bevatten onze naam en ons Incassant_ID. Van u moeten bekend zijn uw bankrekeningnummer (IBAN) en de datum van uw machtiging. Verder moeten wij een machtigingskenmerk meeleveren. Dat machtigingskenmerk bouwen wij op met de letters ISF (van inschrijfformulier, LNR (van lidnummer ) en het toegekende lidnummer. Dit machtigingskenmerk zal ook in de incassogegevens op uw rekeningafschrift verschijnen. Daarnaast wordt een mededeling opgenomen, waarin het lidnummer, de voornaam, de groepsdeelname en de contributie-periode (maand) zijn vermeld. De incasso-opdrachten worden aan ING zó aangeleverd dat zij op de eerste werkdag van de maand kunnen worden uitgevoerd. 2.5 NIET EENS MET DE BETALING EN WAT DAN... Ook als U het onverhoopt niet eens zou zijn met een bepaalde incassoafschrijving hebt U acht weken de tijd om daar iets aan te doen. U stuurt dan gewoon een berichtje (met de precieze gegevens van de afschrijving) naar de bank waar uw betaalrekening wordt geadministreerd. Daar zal men het betreffende bedrag zonder meer terugstorten op uw rekening. Wij stellen het op prijs, wanneer U dan OOK ONS onmiddellijk op de hoogte brengt: ledenadministratie, telefoon of via Misverstanden kunnen daardoor worden voorkomen. 6

7 AANMELDINGSFORMULIER GV BALANS Lidnr Achternaam Straat, huisnummer (en toevoeging) Tussenvoegsel Roepnaam P-CODE en Woonplaats Land Voornamen Geslacht (m/v) MAN / VROUW Tel. Vast (*) Geboren op Tel. Mob. (*) Geboren te (*) Hier s.v.p. aankruisen als dit het telefoonnummer is waarop ouders, verzorgers of partners zeker in noodgevallen bereikbaar zijn. TOESTEMMIMG INCASSOGIRO Zie volgende bladzijde voor het machtigingsformulier en pag. 6 voor de toelichting. Om te kunnen voldoen aan ontwerp- en archiveringsverplichtingen is dit machtigingsformulier op een afzonderlijke pagina opgenomen. BEELDMATERIAAL VOOR PROMOTIEDOELEINDEN GV Balans kan voor promotiedoeleinden gebruik maken van foto s of ander beeldmateriaal, waarop mogelijk ook u of uw kind staat. Hebt u daar bezwaar tegen? Ik heb hier géén bezwaar tegen. Ik heb hier wel bezwaar tegen, want / tenzij MEDEDELINGEN VAN OUDERS AAN DE LEIDING ONDERTEKENING (datum) (handtekening) INVULLEN DOOR LEIDING Wordt lid / aangeslotene / junior met ingang van (dd-mm-jjjj) : In groep(en) : De contributie bedraagt per maand Inschrijfgeld voldaan d.d. Datum Bedrag Naam leiding Paraaf leiding CONTRIBUTIE-ADMINISTRATIE Ontvangen d.d Verwerkt d.d. Door Notities 7

8 DOORLOPENDE INCASSOMACHTIGING Lidnr Machtiging aan : GV BALANS Correspondentieadres : Kasperenstraat BK Kerkrade tel Incassant_ID : NL02 ZZZ Kenmerk Machtiging : ISF-LNR-< Lidnummer (toegekend bij opname in ledenbestand) > Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan GV BALANS om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GV BALANS. De incasso s worden altijd uitgevoerd op de eerste werkdag van de maand. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Afgegeven door (voorletters en achternaam) Adres (straat en huisnummer) Woonplaats e.d. (plaats) (postcode) (land) IBAN-nummer BIC-code (bij een buitenlands IBAN-nummer) Wegens contributie voor (naam nieuw lid) Tenaamstelling bankrekening Plaats en datum (plaats) Handtekening NA VOLLEDIG INVULLEN S.V.P. DE BLADZIJDEN 7 EN 8 UITNEMEN EN ZO SPOEDIG MOGELIJK INLEVEREN BIJ DE LEIDING 8

9 KWITANTIE ONTVANGEN van Het bedrag van : Voor: O Inschrijfgeld gymnastiekvereniging Balans Kerkrade. O Turnpakje Balans Kerkrade (naam deelnemer) Zegge: Datum: Handtekening leiding: 9

10 10

11 3. AAN- EN AFMELDINGEN 3.1 AANMELDINGEN De aanmelding bij gymnastiekvereniging BALANS gebeurt met het invullen van het aanmeldingsformulier dat op de pagina hiernaast staat. Voor deelnemers beneden de leeftijd van 14 jaar dient ook één van de ouders/verzorgers te tekenen. Wij vragen u dit formulier duidelijk in te vullen en zo spoedig mogelijk af te geven bij de leiding. Deze geeft het inschrijfformulier door aan de ledenadministratie. 3.2 AFMELDINGEN De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met een opzegtermijn van 4 weken. Deze opzegging dient SCHRIFTELIJK of per te gebeuren bij de ledenadministratie. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u of uw zoon/dochter zich ook bij de leiding persoonlijk afmeldt. Bij de leiding zijn afmeldingsformulieren te krijgen. Adres ledenadministratie: H. Gillissen Kasperenstraat BK Kerkrade Tel adres: 4. VAKANTIES De vakanties bij Balans lopen gelijk met de vakanties van de basisscholen; er zijn dan in principe géén trainingen. De contributie is vastgesteld op jaarbasis; de contributieberekening is gebaseerd op 40 weken, daarom loopt de contributiebetaling tijdens de vakantie gewoon door. 11

12 5. WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT GV BALANS Onze vereniging biedt zoveel verschillende soorten turnen op zoveel verschillende (leeftijds)niveaus, dat uw hele familie wel ergens een 'plekje' kan vinden. Voor de peuters bieden wij ouder-kind gymnastiek. De kleuters krijgen bij GV BALANS de gelegenheid om op een verantwoorde manier en onder deskundige leiding hun grote bewegingsdrang uit te leven. De jeugdigen (junioren) kunnen in verschillende leeftijdsgroepen aan diverse soorten turnen deelnemen. Voorbeelden: Toestelturnen op verschillende vaardigheden, trampolinespringen, etc. Hiervoor staan voor de jeugdleden twee rooster-uren per week ingepland. Voor de ouders van onze kleuters en jeugdleden heeft GV BALANS een aantal groepen waar zij hun sportieve dadendrang kwijt kunnen. Zo zijn er trim- en conditiegym groepen. In deze groepen kunt U uw conditie op een prettige en verantwoorde manier op peil houden. Ook zijn er trainingen voor volwassenen overdag in verschillende gymzalen verspreid over Kerkrade. Voor deze groepen is het normale aanbod één lestijd van 1 tot 1½ uur. Hoogstandjes worden er natuurlijk niet verwacht van de deelnemers van de hiervoor genoemde groepen; daarvoor hebben we de selectiegroepen. Naast de directe turnactiviteiten houdt GV BALANS nevenactiviteiten voor de kleintjes zoals spelenmiddagen en het Sinterklaasfeest. Met carnaval houden we een feestmiddag voor alle deelnemers. Voor de grotere en ouderen leden organiseren we (bij voldoende belangstelling) jeugdkampen, een ski- of kanokamp (16 jaar en ouder), wandelingen, speurtochten, etc. Om de verenigingskas te spekken doet GV BALANS in het najaar mee aan de Grote Clubactie. In het voorjaar wordt binnen de verschillende groepen een Sponsorloop gehouden. 12

13 6. TURNKLEDING GV BALANS heeft een uniforme regeling voor de gymkleding. Het is bij de aanmelding verplicht deze kleding aan te schaffen. 6.1 KLEDING VOOR DE MEISJES GV BALANS heeft turnpakjes volgens eigen ontwerp in BALANS-kleuren met een GV BALANS-logo (dit is ook eventueel op school te gebruiken). Bij dit turnpakje horen witte sokjes en lage witte gymschoenen. Daarbij wordt aanbevolen een zwart stretchbroekje tot boven de knieën. Dit stretchbroekje is niet bij de vereniging verkrijgbaar. Voor de wedstrijdgroepen worden in overleg aangepaste turnpakjes vastgesteld. Contactpersoon voor de Turnpakjes en alle informatie daar over: Mw. V. Reul - Augenbroe Prins Bernardstraat BG Kerkrade Telefoon: KLEDING VOOR DE JONGENS Voor de jongens een singletje volgens eigen ontwerp, bestaande uit een singletje, korte broek in BALANS-kleuren. Daarbij behoren witte sokken en witte lage gymschoentjes. Contactpersoon voor de Turnpakjes en alle informatie daar over: Dhr. G. Wiertz Akkerhof KV Heerlen Telefoon:

14 7. VERENIGINGSBEPALINGEN GV BALANS is vanaf 1 januari 1995 actief onder de naam GV BALANS KERKRADE, nadat drie tot dan toe bestaande Kerkraadse gymnastiekverenigingen RAP Chèvremont, KDV Bleijerheide en Eendracht Kerkrade definitief het besluit namen om samen een aanzet te geven tot één grote Kerkraadse gymnastiekvereniging. Op 1 september 2002 sloot zich hier ook R.K.T.V.K. Kaalheide bij aan. De statuten van GV BALANS zijn afgeleid van die van de 'voorgangers'. Enkele belangrijke bepalingen daaruit: Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden (uiterlijk in april, jaarvergadering). Dan worden de jaarstukken over het voorgaande kalenderjaar en de algemene gang van zaken besproken. Over zeer belangrijke zaken kunnen ook aparte ledenvergaderingen worden uitgeschreven. Tot de ledenvergadering hebben toegang: Alle leden, aangeslotenen en begunstigers vanaf 13 jaar. Zij hebben het recht voorstellen in te dienen en het woord te voeren. Stemrecht hebben in de ledenvergadering: Leden, ereleden en 3 vertegenwoordigers per groep aangeslotenen. De ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie die de financiële stukken controleert voor de volgende jaarvergadering. Alle bestuurlijk belangrijke bepalingen zijn vastgelegd in onze statuten. Deze zijn in de eerste algemene vergadering van 1994 vastgesteld en definitief vastgelegd in een notariële akte. 14

15 8. BESTUUR EN LEIDING Elk bestuurslid stuurt een eigen 'portefeuille' aan. Voor voorbereiding en uitvoering zijn werkcommissies gevormd, die bestaan uit een of meer bestuursleden en een of meer vrijwilligers. De voorzitter behartigt 'Algemene Zaken' en vormt samen met de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester het Dagelijks Bestuur. De secretaris voert het secretariaat met alle daaraan verbonden activiteiten. Hierin wordt hij bijgestaan door enkele vrijwilligers. De penningmeester gaat over alle algemene financiële zaken, geholpen door een bestuurslid voor betalingen en een bestuurslid of vrijwilliger voor de ledenen contributieadministratie. Er zijn bestuursleden belast met Recreatieve Activiteiten en Publiciteit en Propaganda. Naar behoefte doen zij beroep op vrijwilligers. Tot slot is er de Coördinator Turn-technisch Zaken. Deze is de schakel tussen bestuur en leiding. Voor sommige groepen kan er een contactpersoon aangewezen worden die vanuit die groep direct contacten naar het bestuur onderhoudt. De lessen worden gegeven door geschoolde en gecertificeerde leiding. 15

16 16

INSCHRIJFFORMULIER 2013

INSCHRIJFFORMULIER 2013 Achternaam: INSCHRIJFFORMULIER 2013 Voornaam: Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat in 2015 onderzoeken of het mogelijk is om alle leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Almonte Basketbal te Eindhoven. Het beschrijft rechten

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat?

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat? Contracten in de kinderopvang Hoe zit dat? Inhoudsopgave INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 WETTEN EN REGELS IN DE KINDEROPVANG 4 HOOFDSTUK 2 DE OVEREENKOMST EN DE LEVERINGSVOORWAARDEN 5 2.1. De overeenkomst... 5

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012 Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks Utrecht, april 2012 Beste GroenLinks sympathisant, Hartelijk dank voor je interesse in GroenLinks en in

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Rk. Bs. Johannes Paulus,

Rk. Bs. Johannes Paulus, 2014-2015 Rk. Bs. Johannes Paulus, Demer 19, 5256 AB Heusden T 0416 66 52 11 E Info@jpsheusden.nl I www.jpsheusden.nl J P m i s s i e : S C H I T T E R E N van M I C R O naar M A C R O Richtinggevende

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten Clubactie Blessures Verdere informatie Contributie De Grote Inleiding voor je ouders Als uw kind lid wil worden

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Scouting The Challenge Tilburg Versie: 1.0 Datum: goedgekeurd in de groepsraad van 16-01-2008 Huishoudelijk reglement scouting The Challenge versie 1.0 pag: 1 van 52 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie