GYMNASTIEKVERENIGING KERKRADE. INFORMATIE VOOR NIEUWE DEELNEMERS en INSCHRIJFFORMULIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GYMNASTIEKVERENIGING KERKRADE. INFORMATIE VOOR NIEUWE DEELNEMERS en INSCHRIJFFORMULIER"

Transcriptie

1 GYMNASTIEKVERENIGING KERKRADE INFORMATIE VOOR NIEUWE DEELNEMERS en INSCHRIJFFORMULIER

2 VRIJWILLIGERS/SPONSOREN GEZOCHT Voor de activiteiten die we als vereniging organiseren zijn wij vaak op zoek naar vrijwilligers en sponsoren. Bij vrijwilligerswerk moet u denken aan bijvoorbeeld; 0 Hulp bij het inrichten van de turnhal bij diverse activiteiten / wedstrijden. 0 Hulp in de kantine. 0 Hulp bij nevenactiviteiten. 0 Bestuurslid. Een vereniging kan niet goed functioneren zonder vrijwilligers dus wij stellen uw hulp bijzonder op prijs. Op jaarbasis moet u denken aan gemiddeld 6 à 7 activiteiten. Wilt u zich aanmelden kruis dan één van bovenstaande activiteiten aan en geef dit formulier af bij de leiding van uw zoon/dochter. Ook binnen het bestuur is er nog plaats voor nieuwe bestuursleden. Heeft u nog vragen neem dan (gerust) contact op met het secretariaat, Mevr. V. Reul-Augenbroe, of via mail Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: adres: Draagt u onze vereniging een warm hart toe dan kunt u ons ook financieel steunen. O O Particulier begunstiger voor 25,00 per jaar Zakelijk sponsor 50,00 per jaar Wilt u meer informatie omtrent sponsering neem dan contact op met Dhr. I. Ebben via of geef dit formulier af bij de leiding van uw kind. 2

3 GEACHTE LEZER(E)S, Hartelijk welkom bij Gymnastiekvereniging BALANS KERKRADE. U hebt in een van de lessen al kennis gemaakt met een van onze vele turnactiviteiten. Dit boekje bevat algemene informatie over onze vereniging. Wij adviseren u dit boekje zorgvuldig te bewaren. Waar vindt u wat in dit boekje: Wat Waar 1. Belangrijke adressen pag Contributieregeling pag. 5 Aanmeldingsformulier pag. 7 Machtigingsformulier voor incassogiro pag. 8 Kwitantie pag Aan- afmeldingen pag Vakanties pag Welke mogelijkheden biedt GV Balans pag Turnkleding pag Verenigingsbepalingen pag Bestuur en leiding pag. 15 Wij hopen dat de kennismaking u bevalt en graag het inschrijfformulier wilt invullen. Dit inschrijfformulier treft u aan op bladzijde 7 en 8. Wilt u dit formulier s.v.p. met het inschrijfgeld inleveren bij de leider of leidster bij het eerstvolgende les- of trainingsbezoek? Op grond van bepalingen in de statuten wordt u (of uw kind) dan ingeschreven als junior, lid of aangeslotene en is deelname aan de lessen en trainingen daarna mogelijk. Wij wensen U in alle opzichten een prettige en vooral sportieve tijd toe binnen onze vereniging. Bestuur GV BALANS 3

4 1. BELANGRIJKE ADRESSEN VAN GV BALANS Voorzitter Vacant Vice-voorzitter H. Bremen Groot Nullandstraat SW Kerkrade tel Secretaris V. Reul-Augenbroe Prins Bernardstraat BG Kerkrade Penningmeester: R. Bremen Toupsbergstraat EA Kerkrade Leden- en contributieadministratie: H. Gillissen Kasperenstraat BK Kerkrade tel (hier verdere informatie te verkrijgen) BALANS KERKRADE LASCO-TURNCENTRUM KERKRADE Hertogenlaan HN Kerkrade WEB-SITE GV BALANS: 4

5 2. CONTRIBUTIE-REGELING CONTRIBUTIESTRUCTUUR A. De hoogte van het contributiebedrag is afhankelijk van het totaal aantal roosteruren van de groepen waar men aan deelneemt. Voorbeeld: Is de groep ingeroosterd voor twee uur per week en u turnt echter maar één uur per week, dan geldt het tarief voor twee uur per week. Voor 1 uur komen uitsluiten kleutergroepen en enkele fit-groepen in aanmerking, voor 1½ uur komen slechts enkele fitgroepen in aanmerking. Voor leden vanaf 6 jaar geldt minimaal het tarief voor twee uur per week. B. Voor groepen die overwegend bezet zijn met deelnemers van 18 jaar en ouder is er daarnaast een toeslag. C. Derde en volgende gezinsleden blijven contributievrij (graag een signaal aan de ledenadministratie). Het gezinslid met het laagste contributietarief is dan vrijgesteld. D. De contributie wordt jaarlijks berekend over 40 weken. Dit bedrag wordt in 12 maandelijkse termijnen, via een automatische incasso, van uw rekening afgeboekt. 2.1 TARIEVEN vanaf 1 SEPTEMBER 2012 Aantal uren per week Contributie per maand Aantal uren per week Contributie per maand 1 10, ,00 1½ 12, ,50 2 ( zie bij A) 13, , ,00 10 (maximum) 41, ,50 Ouder-kind 14, ,00 Ouder- 2 kinderen 16, ,50 Volleybal 10, TOESLAG Boven op deze uur-bedragen komt voor deelnemers van 18 jaar en ouder (in seniorengroepen ) een toeslag van 1,30 per maand. 2.3 INSCHRIJFGELD Het inschrijfgeld voor de meisjes van de recreatiegroepen bedraagt 50,00, dit is inclusief turnpakje. Dit inschrijfgeld wordt contant voldaan gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld voor selectiegroepen, jongens, kleuters en ouder-kind gymnastiek bedraagt 7,50. Bij de selectiegroepen en jongens zal bij aanmelding de kleding vastgesteld worden. Kleuters zullen bij de overgang naar recreatiegroep een Balans-pakje moeten aanschaffen. 5

6 2.4 REGELING INCASSO-GIRO De contributie wordt geïnd per incassogiro. U kent deze betalingswijze wellicht al van de betaling van gas, licht, water, krant, telefoon, etc. Zonder uitdrukkelijke toestemming van uw kant mogen wij géén incasso uitvoeren. U zult het met ons eens zijn, dat deze betalingsregeling gemak voor ieder van ons betekent. Voor de vereniging betekent deze manier van ontvangen besparing van kosten en een doeltreffende contributieadministratie (en dus een lagere contributie). Daarom vragen wij u ermee akkoord te gaan, dat de contributieverplichtingen worden vastgesteld afhankelijk van de turngroep(en) en van de geldende tarieven. U gaat er dan ook mee akkoord, dat gedurende het lidmaatschap verandering van groep en algemene verandering van tarieven kan leiden tot verandering van het te incasseren contributiebedrag. Tot slot betekent uw toestemming dat U ons machtigt tot incasso voor de duur van het lidmaatschap. Na schriftelijke afmelding bij de ledenadministratie gaan er gegarandeerd GEEN INCASSO-OPDRACHTEN MEER NAAR DE BANK. GV Balans heeft met ING een incassocontract afgesloten voor toepassing van standaard SEPA-incasso s. Voor deze incasso s zijn enkele gegevens van ons, GV Balans, en van U noodzakelijk. De incasso-opdrachten moeten (onder meer) bevatten onze naam en ons Incassant_ID. Van u moeten bekend zijn uw bankrekeningnummer (IBAN) en de datum van uw machtiging. Verder moeten wij een machtigingskenmerk meeleveren. Dat machtigingskenmerk bouwen wij op met de letters ISF (van inschrijfformulier, LNR (van lidnummer ) en het toegekende lidnummer. Dit machtigingskenmerk zal ook in de incassogegevens op uw rekeningafschrift verschijnen. Daarnaast wordt een mededeling opgenomen, waarin het lidnummer, de voornaam, de groepsdeelname en de contributie-periode (maand) zijn vermeld. De incasso-opdrachten worden aan ING zó aangeleverd dat zij op de eerste werkdag van de maand kunnen worden uitgevoerd. 2.5 NIET EENS MET DE BETALING EN WAT DAN... Ook als U het onverhoopt niet eens zou zijn met een bepaalde incassoafschrijving hebt U acht weken de tijd om daar iets aan te doen. U stuurt dan gewoon een berichtje (met de precieze gegevens van de afschrijving) naar de bank waar uw betaalrekening wordt geadministreerd. Daar zal men het betreffende bedrag zonder meer terugstorten op uw rekening. Wij stellen het op prijs, wanneer U dan OOK ONS onmiddellijk op de hoogte brengt: ledenadministratie, telefoon of via Misverstanden kunnen daardoor worden voorkomen. 6

7 AANMELDINGSFORMULIER GV BALANS Lidnr Achternaam Straat, huisnummer (en toevoeging) Tussenvoegsel Roepnaam P-CODE en Woonplaats Land Voornamen Geslacht (m/v) MAN / VROUW Tel. Vast (*) Geboren op Tel. Mob. (*) Geboren te (*) Hier s.v.p. aankruisen als dit het telefoonnummer is waarop ouders, verzorgers of partners zeker in noodgevallen bereikbaar zijn. TOESTEMMIMG INCASSOGIRO Zie volgende bladzijde voor het machtigingsformulier en pag. 6 voor de toelichting. Om te kunnen voldoen aan ontwerp- en archiveringsverplichtingen is dit machtigingsformulier op een afzonderlijke pagina opgenomen. BEELDMATERIAAL VOOR PROMOTIEDOELEINDEN GV Balans kan voor promotiedoeleinden gebruik maken van foto s of ander beeldmateriaal, waarop mogelijk ook u of uw kind staat. Hebt u daar bezwaar tegen? Ik heb hier géén bezwaar tegen. Ik heb hier wel bezwaar tegen, want / tenzij MEDEDELINGEN VAN OUDERS AAN DE LEIDING ONDERTEKENING (datum) (handtekening) INVULLEN DOOR LEIDING Wordt lid / aangeslotene / junior met ingang van (dd-mm-jjjj) : In groep(en) : De contributie bedraagt per maand Inschrijfgeld voldaan d.d. Datum Bedrag Naam leiding Paraaf leiding CONTRIBUTIE-ADMINISTRATIE Ontvangen d.d Verwerkt d.d. Door Notities 7

8 DOORLOPENDE INCASSOMACHTIGING Lidnr Machtiging aan : GV BALANS Correspondentieadres : Kasperenstraat BK Kerkrade tel Incassant_ID : NL02 ZZZ Kenmerk Machtiging : ISF-LNR-< Lidnummer (toegekend bij opname in ledenbestand) > Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan GV BALANS om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GV BALANS. De incasso s worden altijd uitgevoerd op de eerste werkdag van de maand. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Afgegeven door (voorletters en achternaam) Adres (straat en huisnummer) Woonplaats e.d. (plaats) (postcode) (land) IBAN-nummer BIC-code (bij een buitenlands IBAN-nummer) Wegens contributie voor (naam nieuw lid) Tenaamstelling bankrekening Plaats en datum (plaats) Handtekening NA VOLLEDIG INVULLEN S.V.P. DE BLADZIJDEN 7 EN 8 UITNEMEN EN ZO SPOEDIG MOGELIJK INLEVEREN BIJ DE LEIDING 8

9 KWITANTIE ONTVANGEN van Het bedrag van : Voor: O Inschrijfgeld gymnastiekvereniging Balans Kerkrade. O Turnpakje Balans Kerkrade (naam deelnemer) Zegge: Datum: Handtekening leiding: 9

10 10

11 3. AAN- EN AFMELDINGEN 3.1 AANMELDINGEN De aanmelding bij gymnastiekvereniging BALANS gebeurt met het invullen van het aanmeldingsformulier dat op de pagina hiernaast staat. Voor deelnemers beneden de leeftijd van 14 jaar dient ook één van de ouders/verzorgers te tekenen. Wij vragen u dit formulier duidelijk in te vullen en zo spoedig mogelijk af te geven bij de leiding. Deze geeft het inschrijfformulier door aan de ledenadministratie. 3.2 AFMELDINGEN De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met een opzegtermijn van 4 weken. Deze opzegging dient SCHRIFTELIJK of per te gebeuren bij de ledenadministratie. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u of uw zoon/dochter zich ook bij de leiding persoonlijk afmeldt. Bij de leiding zijn afmeldingsformulieren te krijgen. Adres ledenadministratie: H. Gillissen Kasperenstraat BK Kerkrade Tel adres: 4. VAKANTIES De vakanties bij Balans lopen gelijk met de vakanties van de basisscholen; er zijn dan in principe géén trainingen. De contributie is vastgesteld op jaarbasis; de contributieberekening is gebaseerd op 40 weken, daarom loopt de contributiebetaling tijdens de vakantie gewoon door. 11

12 5. WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT GV BALANS Onze vereniging biedt zoveel verschillende soorten turnen op zoveel verschillende (leeftijds)niveaus, dat uw hele familie wel ergens een 'plekje' kan vinden. Voor de peuters bieden wij ouder-kind gymnastiek. De kleuters krijgen bij GV BALANS de gelegenheid om op een verantwoorde manier en onder deskundige leiding hun grote bewegingsdrang uit te leven. De jeugdigen (junioren) kunnen in verschillende leeftijdsgroepen aan diverse soorten turnen deelnemen. Voorbeelden: Toestelturnen op verschillende vaardigheden, trampolinespringen, etc. Hiervoor staan voor de jeugdleden twee rooster-uren per week ingepland. Voor de ouders van onze kleuters en jeugdleden heeft GV BALANS een aantal groepen waar zij hun sportieve dadendrang kwijt kunnen. Zo zijn er trim- en conditiegym groepen. In deze groepen kunt U uw conditie op een prettige en verantwoorde manier op peil houden. Ook zijn er trainingen voor volwassenen overdag in verschillende gymzalen verspreid over Kerkrade. Voor deze groepen is het normale aanbod één lestijd van 1 tot 1½ uur. Hoogstandjes worden er natuurlijk niet verwacht van de deelnemers van de hiervoor genoemde groepen; daarvoor hebben we de selectiegroepen. Naast de directe turnactiviteiten houdt GV BALANS nevenactiviteiten voor de kleintjes zoals spelenmiddagen en het Sinterklaasfeest. Met carnaval houden we een feestmiddag voor alle deelnemers. Voor de grotere en ouderen leden organiseren we (bij voldoende belangstelling) jeugdkampen, een ski- of kanokamp (16 jaar en ouder), wandelingen, speurtochten, etc. Om de verenigingskas te spekken doet GV BALANS in het najaar mee aan de Grote Clubactie. In het voorjaar wordt binnen de verschillende groepen een Sponsorloop gehouden. 12

13 6. TURNKLEDING GV BALANS heeft een uniforme regeling voor de gymkleding. Het is bij de aanmelding verplicht deze kleding aan te schaffen. 6.1 KLEDING VOOR DE MEISJES GV BALANS heeft turnpakjes volgens eigen ontwerp in BALANS-kleuren met een GV BALANS-logo (dit is ook eventueel op school te gebruiken). Bij dit turnpakje horen witte sokjes en lage witte gymschoenen. Daarbij wordt aanbevolen een zwart stretchbroekje tot boven de knieën. Dit stretchbroekje is niet bij de vereniging verkrijgbaar. Voor de wedstrijdgroepen worden in overleg aangepaste turnpakjes vastgesteld. Contactpersoon voor de Turnpakjes en alle informatie daar over: Mw. V. Reul - Augenbroe Prins Bernardstraat BG Kerkrade Telefoon: KLEDING VOOR DE JONGENS Voor de jongens een singletje volgens eigen ontwerp, bestaande uit een singletje, korte broek in BALANS-kleuren. Daarbij behoren witte sokken en witte lage gymschoentjes. Contactpersoon voor de Turnpakjes en alle informatie daar over: Dhr. G. Wiertz Akkerhof KV Heerlen Telefoon:

14 7. VERENIGINGSBEPALINGEN GV BALANS is vanaf 1 januari 1995 actief onder de naam GV BALANS KERKRADE, nadat drie tot dan toe bestaande Kerkraadse gymnastiekverenigingen RAP Chèvremont, KDV Bleijerheide en Eendracht Kerkrade definitief het besluit namen om samen een aanzet te geven tot één grote Kerkraadse gymnastiekvereniging. Op 1 september 2002 sloot zich hier ook R.K.T.V.K. Kaalheide bij aan. De statuten van GV BALANS zijn afgeleid van die van de 'voorgangers'. Enkele belangrijke bepalingen daaruit: Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden (uiterlijk in april, jaarvergadering). Dan worden de jaarstukken over het voorgaande kalenderjaar en de algemene gang van zaken besproken. Over zeer belangrijke zaken kunnen ook aparte ledenvergaderingen worden uitgeschreven. Tot de ledenvergadering hebben toegang: Alle leden, aangeslotenen en begunstigers vanaf 13 jaar. Zij hebben het recht voorstellen in te dienen en het woord te voeren. Stemrecht hebben in de ledenvergadering: Leden, ereleden en 3 vertegenwoordigers per groep aangeslotenen. De ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie die de financiële stukken controleert voor de volgende jaarvergadering. Alle bestuurlijk belangrijke bepalingen zijn vastgelegd in onze statuten. Deze zijn in de eerste algemene vergadering van 1994 vastgesteld en definitief vastgelegd in een notariële akte. 14

15 8. BESTUUR EN LEIDING Elk bestuurslid stuurt een eigen 'portefeuille' aan. Voor voorbereiding en uitvoering zijn werkcommissies gevormd, die bestaan uit een of meer bestuursleden en een of meer vrijwilligers. De voorzitter behartigt 'Algemene Zaken' en vormt samen met de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester het Dagelijks Bestuur. De secretaris voert het secretariaat met alle daaraan verbonden activiteiten. Hierin wordt hij bijgestaan door enkele vrijwilligers. De penningmeester gaat over alle algemene financiële zaken, geholpen door een bestuurslid voor betalingen en een bestuurslid of vrijwilliger voor de ledenen contributieadministratie. Er zijn bestuursleden belast met Recreatieve Activiteiten en Publiciteit en Propaganda. Naar behoefte doen zij beroep op vrijwilligers. Tot slot is er de Coördinator Turn-technisch Zaken. Deze is de schakel tussen bestuur en leiding. Voor sommige groepen kan er een contactpersoon aangewezen worden die vanuit die groep direct contacten naar het bestuur onderhoudt. De lessen worden gegeven door geschoolde en gecertificeerde leiding. 15

16 16

GYMNASTIEKVERENIGING KERKRADE. INFORMATIE VOOR NIEUWE DEELNEMERS en INSCHRIJFFORMULIER

GYMNASTIEKVERENIGING KERKRADE. INFORMATIE VOOR NIEUWE DEELNEMERS en INSCHRIJFFORMULIER GYMNASTIEKVERENIGING KERKRADE INFORMATIE VOOR NIEUWE DEELNEMERS en INSCHRIJFFORMULIER VRIJWILLIGERS/SPONSOREN GEZOCHT Voor de activiteiten die we als vereniging organiseren zijn wij vaak op zoek naar vrijwilligers.

Nadere informatie

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september.

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september. Seizoen 2016/2017 Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 1x gratis mee te trainen alvorens het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2015

INSCHRIJFFORMULIER 2015 Achternaam: Voornaam: INSCHRIJFFORMULIER 2015 Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2013

INSCHRIJFFORMULIER 2013 Achternaam: INSCHRIJFFORMULIER 2013 Voornaam: Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

Help uw junior zoon of dochter met het invullen, men kan en mag nog niet alle vragen beantwoorden.

Help uw junior zoon of dochter met het invullen, men kan en mag nog niet alle vragen beantwoorden. Aan nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden, Als bijlage treft u een aantal formulieren aan waarmee u te kennen geeft dat U, of uw zoon of dochter lid wenst te worden van onze voetbalclub. De huidige

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Doorlopende machtiging SEPA

Doorlopende machtiging SEPA Doorlopende machtiging SEPA Naam AAC 1899 Gymnastiek Adres mr JM de Kempenaersingel 56 PC woonplaats 6836 MH ARNHEM Incassant ID NL33ZZZ091009060000 Kenmerk machtiging Contributie Door ondertekening van

Nadere informatie

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Opgericht 6 juni 1953 Sportcomplex MOLENZICHT Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988 Website: www.ckc-kinderdijk.nl Via dit schrijven willen wij je graag

Nadere informatie

Hallo nieuwe badminton(st/n)er,

Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Graag heten we je van harte welkom bij de Papendrechtse Badminton Club. Bij deze brief vind je naast een inschrijfformulier en een machtiging tot incasso, ook aanvullende

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

Door ondertekening ga ik akkoord met de bijgevoegde voorwaarden. (Kunt U bewaren.)

Door ondertekening ga ik akkoord met de bijgevoegde voorwaarden. (Kunt U bewaren.) AANMELDINGSFORMULIER Hierbij meld ik mij aan als lid van Zwem- en Waterpolovereniging MOSA~regio. VOORLETTERS ROEPNAAM... ACHTERNAAM GEBOORTEDATUM GESLACHT MAN/VROUW NATIONALITEIT:. NAAM VADER * NAAM MOEDER

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

Inschrijfformulier Achternaam: Voornaam: Letters: Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoonnummer: Mobiel: Mail:

Inschrijfformulier Achternaam: Voornaam: Letters: Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoonnummer: Mobiel: Mail: Inschrijfformulier 2015 Achternaam: Voornaam: Letters: Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoonnummer: Mobiel: Mail: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Naam :.. Voornamen :...m/v Geboortedatum :.. Adres :.. Postcode :.. Telefoonnr. : Mobielnr. :.... E-mail :.. (Post-) bankrekening :.. Ten name van :... Is lid / komt op de wachtlijst*

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Zwemvereniging Patrick Echt

Zwemvereniging Patrick Echt INSCHRIJFFORMULIER Hierbij meld ik mij aan als lid van Zwemvereniging Patrick. VOORLETTERS.. ROEPNAAM. ACHTERNAAM.. GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS.. GESLACHT MAN / VROUW NATIONALITEIT... NAAM VADER * NAAM

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks begin november worden geïncasseerd.

De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks begin november worden geïncasseerd. Betreft: betaling vrijwillige ouderbijdrage via automatische incasso Alkmaar 18 augustus 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s) Vanaf november is het mogelijk om de ouderbijdrage via automatische incasso te

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging Sport Vereent

Gymnastiekvereniging Sport Vereent Gymnastiekvereniging Sport Vereent www.sportvereent.nl 1 nl Inhoud Welkom bij Sport Vereent.................. 3 Locaties lessen........................... 4 Ledenadministratie....................... 4

Nadere informatie

V&L informatie boekje 2015

V&L informatie boekje 2015 V&L informatie boekje 2015 Inhoudsopgave 01. Voorwoord 02. Samenstelling bestuur 03. Samenstelling leiding 04. Lesschema 05. Contributie 06. Sportkleding 07. Vakanties en afwezigheid 08. Overige informatie

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 1 AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 s.v. Saturnus 72 is 1 februari 1972 opgericht te Ridderkerk. In het na- en voorjaar worden de trainingen en wedstrijden gehouden op ons veld op het

Nadere informatie

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015 Informatieboekje 2015 Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk 2015 Vakantie De gymnastiekvakanties zijn gelijk aan de vakanties van de openbare basisscholen in Ridderkerk. Algemene informatie voor nieuwe leden.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat in 2015 onderzoeken of het mogelijk is om alle leden

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Barracuda Zwem- en waterpolovereniging Nieuwerkerk a/d IJssel

Barracuda Zwem- en waterpolovereniging Nieuwerkerk a/d IJssel 2910 AH AANMELDINGSFORMULIER BARRACUDA Naam Voorletter(s) Roepnaam Geslacht : M / V * Nationaliteit: Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer : Geheim telefoonnummer: ja / nee * E-mailadres

Nadere informatie

Handbalvereniging. Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden. www.hvbsac.nl

Handbalvereniging. Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden. www.hvbsac.nl Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie Info voor nieuwe leden www.hvbsac.nl INHOUD: Deel 1: - Welkom - Algemeen - Wat is en doet handbalvereniging BSAC - Bestuur - E-mailadressen commissies

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

Aanmeldformulier leden

Aanmeldformulier leden Aanmeldformulier leden Scouting JL Die Bogeheimers Castricum Voordat u begint Leuk dat we uw zoon of dochter mogen verwelkomen bij de groep. Dit formulier gebruikt u op aanwijzing van de leiding nadat

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen

Welkom bij BAS basketbal seizoen Welkom bij BAS basketbal seizoen 2016 2017 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

GEGEVENSFORMULIER Nieuwe leden 2014

GEGEVENSFORMULIER Nieuwe leden 2014 GEGEVENSFORMULIER Nieuwe leden 2014 Naam & voorletters Voornaam M/V Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mailadres NGF nummer Reeds lid van andere golfclub nee ja, naam club Kiest

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geslacht* : Voorletters(s): : M / V Telefoonnummer : Mobiel :

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

OVEREENKOMST: PERIODIEKE GIFT IN GELD

OVEREENKOMST: PERIODIEKE GIFT IN GELD OVEREENKOMST: PERIODIEKE GIFT IN GELD 1. VERKLARING GIFT De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Dorcas, gevestigd te Andijk, geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AANMELDINGSBULLETIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AANMELDINGSBULLETIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AANMELDINGSBULLETIN De Gorkumse Atletiek & Triathlon Vereniging heet u van harte welkom.

Nadere informatie

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld.

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld. AANMELDINGSFORMULIER 2011 / 2012 Ondergetekende geeft te kennen toe te willen treden als lid van CVC Reeuwijk en verklaart kennis genomen te hebben van en zich te onderwerpen aan de bepalingen van haar

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum : Voorletters(s): : Geslacht* : M / V Telefoonnummer : Mobiel

Nadere informatie

Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland

Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland Inschrijfformulier VvBN (* doorhalen wat niet van toepassing is) Personalia Naam: Roepnaam: m / v * Voorletter(s): Geb. datum: titel(s): privé-adres Straat + nr: Postcode: Plaats: Land: Telefoon: E-mail:

Nadere informatie

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters)

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters) Telefoon: 140167 Correspondentie adres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen (door ambtenaar in te vullen) Datum registratie verhuizing BRP: AANGIFTE VAN: VESTIGING / Paraaf Ambtenaar : BINNENVERHUIZING : m/v*

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier AANMELDINGSFORMULIER (versie 2016-03-09) Voornaam: Achternaam: Geslacht: Jongen / Man Meisje / Vrouw Geboortedatum: Geboorteplaats: Gewenst team: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel nummer:

Nadere informatie

Mail: ledenadministratie@scoutingbuysballot.nl Web: www.scoutingbuysballot.nl INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID LEDENADMINISTRATIE

Mail: ledenadministratie@scoutingbuysballot.nl Web: www.scoutingbuysballot.nl INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID LEDENADMINISTRATIE Vereniging Scouting Buys Ballot Epe/Heerde Mail: ledenadministratie@scoutingbuysballot.nl Web: www.scoutingbuysballot.nl INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID LEDENADMINISTRATIE In te vullen door ouder en/of verzorger

Nadere informatie

Duikvereniging. Het Rooie Paerd. Blad 1 van 5 TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER

Duikvereniging. Het Rooie Paerd. Blad 1 van 5 TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER Blad 1 van 5 TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER Enkele aandachtspunten betreffende opgave lidmaatschap op dit informatieformulier: * Verzoek tot toelatingsformulier en de éénmalige machtiging

Nadere informatie

Inschrijfformulier Peuterspeelzalen

Inschrijfformulier Peuterspeelzalen Algemene gegevens Door Mikado in te vullen Ontvangstdatum inschrijfgeld Gegevens ingevoerd d.d. Tariefgroep Gegevens van de ouders Voorletter en achternaam 1e ouder (rekeninghouder)---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Uithoorn, 28 mei 2015 Geachte ouders/verzorgers, Het afgelopen schooljaar heeft Stichting BORUS Kinderopvang tezamen met een

Nadere informatie

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM Geacht (nieuw) lid, Jij hebt te kennen gegeven je als lid bij onze voetbalvereniging te willen aansluiten. De vereniging is op 1 augustus 1907 opgericht, is sinds

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

De uiterste inleverdatum is donderdag 15 juni 2017.

De uiterste inleverdatum is donderdag 15 juni 2017. Geachte ouders/verzorgers In het nieuwe schooljaar zal Dribbel & Eijgenwijze de Tussenschoolse Opvang over gaan nemen. Zoals u wellicht al gewend was ontvangt u nu ook een inschrijfformulier voor het schooljaar

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde Overeenkomst Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA VOLGNR JULIANA... DATUM. ALLE GEGEVENS NAUWKEURIG INVULLEN S.V.P. 1 Vanaf 11 jaar is het verplicht een PASFOTO in te leveren voor de SPELERSPAS van de KNVB ACHTERNAAM:.

Nadere informatie

Het is dan ook echt in het belang van uw kind dat het inschrijfformulier tijdig ingeleverd wordt!

Het is dan ook echt in het belang van uw kind dat het inschrijfformulier tijdig ingeleverd wordt! Geachte ouders/verzorgers april 2014 Het loopt weer tegen het eind van het schooljaar en de vakantie staat voor de deur. Zoals u van ons gewend bent krijgt u een inschrijfformulier mee voor het aankomende

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER Blad 1 van 5 TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER Enkele aandachtspunten betreffende opgave lidmaatschap op dit informatieformulier: * Verzoek tot toelatingsformulier en de éénmalige machtiging

Nadere informatie

Betalingsregeling Voor betaling van het overblijven worden door Dakovda de volgende betalingssystemen gehanteerd:

Betalingsregeling Voor betaling van het overblijven worden door Dakovda de volgende betalingssystemen gehanteerd: Betalingsregeling 2016-2017 Voor betaling van het overblijven worden door Dakovda de volgende betalingssystemen gehanteerd: 1. Betaling via strippenkaarten Inschrijvingen voor het gebruik maken van een

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek Welkom bij ponyclub de Roerstreek. Graag willen we jou en je ouders/verzorgers de benodigde informatie geven over de gang van zaken van onze ponyclub. Zijn er nog vragen na het lezen van dit huishoudelijk

Nadere informatie

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel E-mail adres(sen)***

Nadere informatie

Infoboekje ALBLASSERDAMSE GYMNASTIEKVERENIGING KRACHT DOOR OEFENING

Infoboekje ALBLASSERDAMSE GYMNASTIEKVERENIGING KRACHT DOOR OEFENING Infoboekje ALBLASSERDAMSE GYMNASTIEKVERENIGING KRACHT DOOR OEFENING Opgericht 1 september 1909 Koninklijk goedgekeurd 12 december 1914 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pagina

Nadere informatie

Clubreglement Rapid Wheels V2015.2

Clubreglement Rapid Wheels V2015.2 Clubreglement Rapid Wheels V2015.2 Art. 1 Contributie Leden Contributie Rapid Wheels bedraagt per 1 januari 2015 126, - per jaar inclusief NFF licentie en KNWU basislidmaatschap. (leden die vóór 1 januari

Nadere informatie

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl.

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl. Welkom bij svdio Leuk dat je lid bent van svdio! Door middel van deze folder willen wij je graag op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het sportieve

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER ! PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder Vacant nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking.

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking. Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking. U kunt het formulier printen en met blauwe pen invullen en ondertekenen. Het is van belang dat twee origineel getekende exemplaren aan onze stichting

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging D.O.C. Brunssum

Gymnastiekvereniging D.O.C. Brunssum Gymnastiekvereniging D.O.C. Brunssum Geachte ouders en nieuwe leden, Wij zijn verheugd u, uw zoon of dochter te mogen begroeten als (nieuw) lid van onze vereniging. Wij hopen dan ook van harte dat u, hij

Nadere informatie

Aanmeldformulier leden Scouting JL Die Bogeheimers Castricum

Aanmeldformulier leden Scouting JL Die Bogeheimers Castricum Aanmeldformulier leden Scouting JL Die Bogeheimers Castricum Voordat u begint Leuk dat we uw zoon of dochter mogen verwelkomen bij de groep. Dit formulier gebruikt u op aanwijzing van de leiding nadat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Barracuda Zwem- en waterpolovereniging Nieuwerkerk a/d IJssel

Barracuda Zwem- en waterpolovereniging Nieuwerkerk a/d IJssel 2910 AH AANMELDINGSFORMULIER BARRACUDA Naam : Voorletter(s) : Roepnaam : Geslacht : M / V * Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : Geheim telefoonnummer: ja / nee * E-mailadres:

Nadere informatie

Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden

Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie Info voor nieuwe leden INHOUD WELKOM... 2 ALGEMEEN... 3 WAT IS EN DOET HANDBALVERENIGING BSAC... 4 BESTUUR... 5 E-MAILADRESSEN... 5 CONTRIBUTIE... 6 WIST

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387. leerling Familienaam:

AANMELDINGSFORMULIER. Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387. leerling Familienaam: AANMELDINGSFORMULIER Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387 info@vhschool.nl www.vhschool.nl leerling Familienaam: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Adres: Postcode + woonplaats: Telefoon: Mobiel: Mailadres:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EN MACHTIGING V.A.S. ARASHI 2015-2016 (1/2)

INSCHRIJVINGSFORMULIER EN MACHTIGING V.A.S. ARASHI 2015-2016 (1/2) INSCHRIJVINGSFORMULIER EN MACHTIGING V.A.S. ARASHI 2015-2016 (1/2) Lees de voorwaarden op de informatiebrief van dit formulier goed door! Er wordt via een e-mail bevestigd dat het formulier verwerkt is.

Nadere informatie

TURNVERENIGING FIT AMSTELVEEN //

TURNVERENIGING FIT AMSTELVEEN  // Welkom! Bij deze heten wij je van harte welkom bij Turnvereniging FIT! Dé turnvereniging in Amstelveen, met een groot lesaanbod voor iedereen. Bij ons ben je aan het juiste adres voor jouw manier van bewegen.

Nadere informatie

Informatie overblijfvoorziening.

Informatie overblijfvoorziening. Informatie overblijfvoorziening. Zeewolde, 24 juni 2014. Geachte ouder(s) / verzorger(s), Indien u gebruik wenst te maken van de overblijfvoorziening van De Richtingwijzer kunt u dit kenbaar maken door

Nadere informatie

Informatiepakket peuterscholen Kappio gemeente Stedebroec

Informatiepakket peuterscholen Kappio gemeente Stedebroec Informatiepakket peuterscholen Kappio gemeente Stedebroec Beste ouders, verzorgers, Fijn dat u uw kindje aan wilt melden voor onze peuterschool. U ontvangt hierbij het informatiepakket met inschrijfformulier.

Nadere informatie

RAP HOLLAND. Organisatie van het Nederlands Kampioenschap Minibiken INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2012

RAP HOLLAND. Organisatie van het Nederlands Kampioenschap Minibiken INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2012 RAP HLLAND rganisatie van het Nederlands Kampioenschap Minibiken INSCHRIJFFRMULIER SEIZEN 2012 Achternaam:. Voorletters:. Voorvoegsel:. Roepnaam:. Geboortedatum:. Geslacht: 0 man 0 vrouw Nationaliteit:..

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geslacht* : Voorletters(s): : M / V Telefoonnummer : Mobiel :

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift [exemplaar schenker]

Overeenkomst periodieke gift [exemplaar schenker] Overeenkomst periodieke gift [exemplaar schenker] Ondergetekende (schenker): Voornamen voluit: Geboortedatum. m/v Gegevens /medeschenker: [doorhalen wat niet van toepassing is] [als u een heeft, moet u

Nadere informatie

Geachte ouders, verzorgers,

Geachte ouders, verzorgers, Basisschool St. Caecilia, Schoolmeesterstraat 2, 5056 KK Berkel-Enschot tel.: 013-5331360 Postadres: Postbus 9, 5056 ZG Berkel-Enschot E-mail: caecilia@bs-caecilia.nl Geachte ouders, verzorgers, Bij deze

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier COORNHERT LYCEUM

Aanmeldingsformulier COORNHERT LYCEUM Niet invullen a.u.b. Vt/H H/V 1A 1G Voorlopig Bsn P / I / UB D Initialen Datum Aanmeldingsformulier COORNHERT LYCEUM Algemene leerlinggegevens 2 pasfoto s 1. Achternaam 2. Roepnaam 3. Voornamen 4. Officiële

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Tiel, Glasnet Tiel - geldig t/m 31 december 2015 WIZ013-01Enterprise Type aanvraag Aanvraag nieuwe aansluiting Aanvraag extra dienst(en) Gewenste leverdatum Uw referentie

Nadere informatie

Gegevens ouder(s)/verzorgers:

Gegevens ouder(s)/verzorgers: Gegevens ouder(s)/verzorgers: Achternaam: Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 Tevens de contractant Voorletters: m/v* m/v* Voornaam: Geboortedatum: Telefoon thuis: Telefoon werk: Telefoon mobiel: Werkgever:

Nadere informatie

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Best is voor haar financiële middelen afhankelijk van enerzijds de maandelijkse ouderbijdrage en anderzijds van de door de gemeente te

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert

Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert Geachte heer/mevrouw, Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert Indien u gebruik wilt maken van de TSO op

Nadere informatie

Inschrijfformulier: Taekwondo Vereniging Papendrecht

Inschrijfformulier: Taekwondo Vereniging Papendrecht Inschrijfformulier: Taekwondo Vereniging Papendrecht In te vullen door TVP: Lid nummer Aangemeld bond d.d. / / Bondsnummer De ondergetekende: Taekwondo vereniging Papendrecht Postbus 1059 3350 CB Papendrecht

Nadere informatie

Sportschool Chung Do Kwan

Sportschool Chung Do Kwan Sportschool Chung Do Kwan Taekwon-Do, Kyuktooki, Kummooyeh, weerbaarheid en agressieregulatie Tel: 06-25433375 Email:david@chungdokwan.nl Website:www.chungdokwan.nl BTW-nummer: NL195437640.B01 Kamer van

Nadere informatie

Vaste Vrijwillige Bijdrage 2016/2017

Vaste Vrijwillige Bijdrage 2016/2017 Vaste Vrijwillige Bijdrage 2016/2017 Waarom betaalt u VVB? Net als bij elke vereniging of club waar u lid van bent wordt er verwacht dat u ook aan de kerk contributie betaalt, dat noemen we de Vaste Vrijwillige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 26 oktober 2012 Oprichting Artikel 1 De afdeling hockey van de Omni Vereniging

Nadere informatie

Lidmaatschapsinformatie Helios - JEUGD

Lidmaatschapsinformatie Helios - JEUGD Lidmaatschapsinformatie Helios - JEUGD Van harte welkom bij T.K.H.C. Helios! Wat leuk dat je/u belangstelling heeft in het jeugdlidmaatschap van Helios. Deze informatie is bedoeld voor kinderen die overwegen

Nadere informatie