FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 mei 2010 Gegevens onderneming : Artesis B.V. Faillissementsnummer : 10 / 180 F Datum uitspraak : 31 maart 2010 Curator : H.C.M. Hendriks R-C : T. Pavićević Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : 2009: 25 : 2008: 30 : Brandweeradvies- en detacheringsbureau : 2009: ,- (concept) : 2008: ,- Verslagperiode : 31 maart t/m 31 mei 2010 Bestede uren in verslagperiode : 200,1 Bestede uren totaal : 200,1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Organigram Curanda is de enige actieve werkmaatschappij van het Artesis-concern, waarvan het organigram er als volgt uitziet: W&R Investments B.V. Pollemans B.V. Bron B.V. 60% 5% 20% 80% 35% Artesis B.V. Artesis FireFighting Group B.V. Artesis Virtual B.V. 1.2 Winst en verlies : 2009: verlies ,- (concept) 2008: verlies ,- 1.3 Balanstotaal : 2009: ,- (concept) 2008: ,- 1.4 Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen : De werkzaamheden van curanda zijn gedurende een maand na faillissementsdatum voortgezet; zie hierna onder 6. Ten behoeve daarvan zijn de benodigde verzekeringen tijdelijk voortgezet. Inmiddels zijn deze opgezegd. De overige verzekeringen werden kort na de faillissementsdatum opgezegd. 2

3 1.6 Huur : De bedrijfsruimte aan de Plantijnweg 22 te Culemborg werd gehuurd van Finster Real Estate B.V. Deze huurovereenkomst is op 20 april 2010 opgezegd tegen uiterlijk 31 juli Oorzaak faillissement : Curanda werd opgericht op 18 mei De aandelen worden middellijk gehouden door de heer S. Anema, (middellijk) bestuurder van curanda. Anema heeft een jarenlange ervaring als brandweerofficier en is in 2000 gestart als adviseur op het gebied van hulpverlening, in het bijzonder ten behoeve van brandweer, politie en GGD (ambulancediensten). Vanaf de oprichting groeide de omzet van curanda zeer substantieel. Curanda bereikte in 2008 een haar maximale omzet van ,-. Er waren in dat jaar 30 werknemers bij curanda in dienst. Toen in verband met expansie in 2005 moest worden geïnvesteerd, kwam Anema in aanraking met W&R Investments B.V. Deze informal investor verstrekte diverse leningen aan curanda en ontving als tegenprestatie daarvoor een aandelenpakket van 55% en daarna nog eens 25% in curanda. Tevens kocht W&R Vastgoed B.V. in 2005 het bedrijfspand waarin curanda was gevestigd, terwijl de verbouwingskosten door curanda werden voldaan. Begin 2008 ontstond er onenigheid tussen Anema/Bron Holding B.V. enerzijds en W&R Investments B.V. anderzijds. Volgens Anema was de oorzaak hiervan gelegen in een dispuut ter zake managementfees die door curanda aan W&R Investments B.V. waren betaald. Hierover was echter zijns inziens niets afgesproken. Het ging in totaal om een bedrag van ca ,-. Daarnaast wisselde het bedrijfspand in 2008 opnieuw van eigenaar en met de nieuwe verhuurder (Finster Real Estate B.V.) ontstond onenigheid in verband met de hoogte van de huurprijs. Ook ontstond er een geschil met betrekking tot de doorbelasting van energiekosten aan een onderhuurder die geheel door curanda werden voldaan. Naar zeggen van Anema kostten bovengenoemde geschilpunten veel tijd en geld, hetgeen ook ten koste ging van de noodzakelijke acquisitie. Ten slotte speelde vanaf eind 2008 de kredietcrisis curanda parten. Immers, de lokale overheden en brandweercorpsen bezuinigden; offertes werden niet goedgekeurd en opdrachten lieten langer op zich wachten. Met W&R Investments B.V. werd uiteindelijk na anderhalf jaar discussie overeenstemming bereikt. Kort gezegd werd afgesproken dat W&R Investments B.V. de opgenomen fees zou terugbetalen en de aandelen voor 1,- zou terugleveren aan Bron Holding B.V. Verder diende de W&R Investments B.V. in dit licht ontslagen te worden van de hoofdelijke aansprakelijkheid van W&R Investments B.V. jegens de bank met betrekking tot de aangegane leningen. Eerst eind 2009 werd de vaststellingsovereenkomst getekend. In de tussenliggende tijd was de fiscale schuld hoog opgelopen. Curanda had met de Fiscus een betalingsregeling afgesproken. Toen ING Bank N.V. weigerde W&R Investments B.V. uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan, bleek de Fiscus niet bereid de betalingsregeling gestand te doen en werd er door curanda een verzoekschrift houdende aanvraag surséance van betaling ingediend. De liquiditeit was op dat moment opgedroogd. Bij beschikking d.d. 25 maart 2010 werd door de Rechtbank Utrecht voorlopige surséance van betaling verleend met benoeming van mr. H.C.M. Hendriks tot bewindvoerder. Aangezien er geen reëel vooruitzicht was dat curanda haar schuldeisers op enig moment zou kunnen bevredigen, heeft de Rechtbank Utrecht op 31 maart 2010 de surséance ingetrokken 3

4 en het faillissement uitgesproken. Opgemerkt dient nog te worden dat Bron Holding B.V. op 4 mei 2010 is gefailleerd, met benoeming van mr. M.J.G.H. Verviers tot curator. 1.8 financiële kengetallen : ARTESIS B.V. Kengetallen (x 1.000) concept Omzet Kostprijs omzet 73 Bruto marge Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Totale bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Belastingen Rentelasten Netto resultaat Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging: 31 maart Activa Onroerende zaken: geen Bedrijfsmiddelen 3.6. Beschrijving : De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan ING Bank N.V. De kantoorinventaris bestaat uit computers, laptops, telefoons, bureaus, stoelen etc. Ter zake de zaken die strekken tot stoffering van het bedrijfspand oefent de curator in verband met het bodemvoorrecht de rechten van de fiscus uit op grond van artikel 57 Fw. Ter zake de zaken die niet strekken tot stoffering (laptops en mobiele telefoons) zijn met ING-Bank N.V. afspraken gemaakt over de verkoop hiervan. Er werd een activa-transactie gerealiseerd (zie hierna onder 6.4: doorstart) in welk kader een gedeelte van de inventaris werd overgenomen door de koper. Het betreft een aantal laptops en mobiele telefoons die noodzakelijk zijn voor haar bedrijfsvoering. In overleg met ING Bank N.V. is aan Daan Veilingen opdracht gegeven om de resterende inventaris door middel van een online veiling te verkopen. De veiling 4

5 is inmiddels afgerond en na uitlevering op 31 mei 2010 zal de (exacte) opbrengst hiervan bekend worden. Met Daan Veilingen is afgesproken dat een vergoeding zal worden betaald van 15% over de eerste ,- veilingomzet en 5% over het meerdere. Ten slotte is een patchkast en een telefoonserver met toebehoren verkocht aan de verhuurder voor een bedrag van 400,- exclusief BTW. Voor deze transacties heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven. 3.7 Verkoopopbrengst : Zie hierna onder 6.4 en pm. 3.8 Boedelbijdrage : nvt 3.9 Bodemvoorrecht fiscus : de fiscus heeft een preferente vordering ingediend voor een totaalbedrag van ,-. Met betrekking tot de kantoorinventaris die strekt tot stoffering van het bedrijfspand oefent de curator op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit, zie hiervoor Werkzaamheden : Er zal nog een afrekening met Daan Veilingen en de verhuurder plaatsvinden. Voorraden/ onderhanden werk 3.11 Beschrijving : Ten tijde van de faillietverklaring waren er nog 8 werknemers aan het werk bij opdrachtgevers. Indien die werkzaamheden zouden worden stopgezet, zou een doorstart niet tot de mogelijkheden hebben behoord en zou dat ook leiden tot repercussies bij de incasso van de debiteuren. Aangezien over de maand april 2010 een positief exploitatiesaldo van ca ,- werd geprognotiseerd, is de bedrijfsvoering met toestemming van de Rechter-commissaris gedurende één maand voortgezet. ING-Bank N.V. verstrekte daarvoor een boedelkrediet ad , Verkoopopbrengst : Over de periode van voortzetting is aan de opdrachtgevers een bedrag van totaal ,59 incl. BTW gefactureerd. Tot op heden is hiervan ,27 incl. BTW geïncasseerd. Zie verder hierna onder 6.4 (doorstart) Boedelbijdrage : ING-Bank N.V. verstrekte een boedelkrediet van , Werkzaamheden : zie hierna onder 6.8. Andere activa: 3.15 Beschrijving : Goodwill, handelsnaam, domeinnamen. Daarnaast heeft curanda tezamen met aan andere onderneming een aantal virtuele brandweertrainingen ontwikkeld. Voor zover op die produkten (intellectuele) eigendomsrechten rusten, zijn deze overgedragen Verkoopopbrengst : Zie hierna onder Werkzaamheden : Zie hierna onder

6 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens de administratie van curanda beliep de lijst der openstaande debiteuren per 31 maart ,64, exclusief een vordering van curanda op Bron Holding B.V. In deze lijst waren de debiteurenvorderingen van week 13 (29 en 30 maart 2010) echter nog niet verwerkt. Na correctie hiervan bedraagt het openstaande debiteurensaldo per 31 maart jl ,63. Volgens de administratie van curanda heeft hiervan een bedrag ad ,74 betrekking op dubieuze debiteuren, welke vorderingen worden betwist. Ik zal mij hierover nog nader verstaan met de bestuurder en voormalig controller van curanda. Ten slotte heeft één debiteur de vordering van curanda m.i. rechtsgeldig verrekend met haar vordering ad 1.300,- op curanda. Managementfee Zie hiervoor onder 1.8. Volgens de bestuurder van curanda heeft de boedel wegens onterechte feeopnames door WR Investments B.V. een claim op laatstgenoemde. Ik heb dit nog in onderzoek. 4.2 Opbrengst : Tot op heden: , Boedelbijdrage : ING Bank N.V. verstrekt een vergoeding van 15% over het innen van de debiteuren. 4.4 Werkzaamheden : De komende verslagperiode zal een standpunt worden ingenomen ten aanzien van de dubieuze debiteurenpositie. De overige debiteurenposten betreffen een totaalbedrag van ,35. Deze debiteuren zullen worden aangemaand. De eventuele claim van de boedel op WR Investments B.V. zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht. NB. Zie overigens voor de incasso van de openstaande vorderingen op boedeldebiteuren ad totaal ,32 incl. BTW nummers 3.11 en 3.12 hiervoor. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van , Leasecontracten : Deze zijn opgezegd; de auto s zijn ingeleverd. 5.3 Beschrijving zekerheden : ING Bank N.V. claimt een pandrecht op de inventaris en de debiteuren. Blijkens een verstrekte doorlopende volmacht door curanda aan ING Bank N.V. is laatstgenoemde tot registratie van de debiteurenvorderingen overgegaan. 5.4 Separatistenpositie : zie Boedelbijdragen : zie Eigendomsvoorbehoud : Alle leveranciers zijn aangeschreven. Tot op heden heeft een drietal crediteuren een eigendomsvoorbehoud geclaimd op aan curanda geleverde zaken. Deze zaken zijn inmiddels opgehaald. Met de overnemer is afgesproken dat de 6

7 rechten van de zekerheidseigenaren worden gerespecteerd. 5.7 Retentierechten : een tweetal werknemers claimde een retentierecht op zaken van curanda die zij in hun bezit hadden (laptops, mobiele telefoon en blackberry), zolang zij geen loon hadden ontvangen over de maand april van UWV. Na een dispuut hierover werden de zaken bij mij ingeleverd. 5.8 Reclamerechten : geen 5.9 Werkzaamheden : Na voltooiing van de incasso van de prefaillissementsdebiteuren zal met de pandhouder worden afgerekend en de opbrengst hiervan op de vordering van de pandhouder in mindering worden gebracht. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten: 6.1 Exploitatie / zekerheden : De bedrijfsvoering is gedurende één maand door de curator voortgezet, te weten van 31 maart 2010 t/m 29 april De pandhouder, ING Bank N.V., heeft hiervoor een boedelkrediet verstrekt ad , Financiële verslaglegging : Het geprognotiseerde exploitatieresultaat bedroeg ,-; gerealiseerd is ,01, zijnde de omzet ad ,- excl. BTW verminderd met de kosten ad ,55 excl. BTW. Op deze omzet is tot op heden binnengekomen een bedrag van ,99 excl. BTW ( ,27 incl. BTW). 6.3 Werkzaamheden : Zie 6.8. Doorstart 6.4 Beschrijving : Kort na de datum van het faillissement toonde een aantal bedrijven interesse in overname van de activa van curanda. Hiertoe werd een biedboek opgesteld, dat door diverse partijen werd ingezien. Drie partijen brachten een bieding uit. Het bedrijf dat de meest gunstige bieding deed, was Artesis B.V., opgericht op 22 maart 2010 h.o.d.n. D.A.G. Adviesbureau voor Fysieke Veiligheid; een dochtermaatschappij van een bouwbedrijf. Naar aanleiding van de bieding is onderhandeld met deze partij en met haar is overeenstemming bereikt. Met koper is een overnamebedrag afgesproken van ,- voor de goodwill, domeinnaam, handelsnaam, eventuele IE-rechten en een klein deel van de inventaris. Koper verbond zich daarnaast aan minstens 8 werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Inmiddels heeft koper de werkzaamheden per 1 mei 2010 overgenomen en in totaal zijn 8 werknemers alsmede de voormalig bestuurder van curanda overgegaan naar koper. Ook de meeste opdrachtgevers zijn akkoord gegaan met een nieuwe aanbieding van koper. 6.5 Verantwoording : 7

8 6.6 Opbrengst : ,- 6.7 Boedelbijdrage : nvt 6.8 Werkzaamheden : de incasso van de vorderingen op opdrachtgevers over de maand april 2010 zal de komende periode worden voortgezet. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding ziet er ordentelijk uit. 7.2 Depot jaarrekeningen : 2008: 30 november : 2 februari : 13 augustus : niet gedeponeerd 2004: 26 januari Goedk. Verkl. Accountant : Is verleend 7.4 Stortingsverpl. aandelen : nog in onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur : nog in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen : nog in onderzoek 7.7 Werkzaamheden : zie hiervoor 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : UWV nog niet ingediend 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,- 8.3 Pref. vord. van het UWV : nog niet ingediend 8.4 Andere pref. crediteuren : ING Bank N.V.: , Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,77, inclusief de vordering van ING Bank N.V. ad ,13, maar behoudens vorderingen van aandeelhouders 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 8.8 Werkzaamheden : 9. Procedures geen 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 10.2 Plan van aanpak : verkoop inventaris, incasso van (boedel-)debiteuren alsmede onderzoek naar de stortingsverplichting van de aandelen, pauliana en onbehoorlijk bestuur Indiening volgend verslag : 1 september Werkzaamheden : 11. Financiële verantwoording 11.1 tussentijds financieel verslag zie bijlage mutaties boedelrekening verslagperiode zie bijlage 2 Hoogachtend, Voor mr. H.C.M. Hendriks, curator R. van Dijk 8

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012 Gegevens failliet: Highlands Retail Houten B.V. Faillissementsnummer: 12/275 F Datum uitspraak: 8 mei 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2014 Gegevens failliet: Solidam B.V. KvK-nummer: 30176847 Faillissementsnummer: F.16/14/264 Datum uitspraak: 25 maart 2014 Rechter-commissaris: mr. D.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (Eindverslag) Datum: 14 november 2013 Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie