AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT Na ontvangst van een volledig ingevuld formulier wordt uw aanvraag binnen twee werkdagen afgehandeld. Let op: vermeld zowel factuuradres als afleveradres! Bedrijfsnaam: Contactpersoon: FACTUREN Factuuradres: Postcode & Plaats: LEVERINGEN Afleveradres: Postcode & Plaats: Telefoon: Fax: correspondentie: digitale facturatie: Website: KvK nummer: BTW nummer: Graag een kopie van uw inschrijving bij de KvK bijvoegen! Branche: Interesse voor: Opmerkingen: Openingstijden (in verband met leveringen): Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ik heb kennis genomen van de algemene (leverings)voorwaarden van en accepteer deze voorwaarden. DATUM HANDTEKENING

2 STUUR DIT FORMULIER NAAR BERGSALA ENIGMA! MACHTIGINGSFORMULIER ZAKELIJKE INCASSO Waarvoor tekent u? Met de ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming om factuurbedragen automatisch te incasseren van de bankrekening van uw bedrijf. Ook verklaart u dat u uw bank heeft geïnformeerd over deze incasso óf dat u het registratieformulier met deze machtiging heeft verzonden naar uw bank. Europese incassoregels Let erop dat u volgens de nieuwe Europese zakelijke incassoregels een reeds geïncasseerd bedrag niet meer kunt laten terugstorten. U kunt natuurlijk wel altijd uw bank opdracht geven de geplande incasso niet door te laten gaan. Dit is mogelijk tot het moment dat een bedrag geïncasseerd wordt. Vraag uw bank naar de condities. Datum incasso Standaard incasseren wij de bedragen 8 dagen na de factuurdatum. Op uw factuur staat gespecificeerd hoe het te incasseren bedrag is opgebouwd. Informeer ook uw bank! U dient ook uw eigen bank te informeren over deze machtiging. Zij zullen u vragen om ons Incassant-ID, het kenmerk van de machtiging en de datum van ondertekenen van deze machtiging. Al deze gegevens staan hieronder vermeld. Informeer bij uw bank hoe deze gegevens door te geven. De meeste banken accepteren het standaard registratieformulier dat meegezonden is. Naam incassant: Adres: Wethouder den Oudenstraat 8 Postcode: 5706 ST Plaats: Helmond Land: Nederland Incassant-ID: NL95ZZZ Kenmerk incasso:. Naam:.. Adres:.. Postcode:. Plaats:.. Land:. IBAN:.. BIC:. Ondertekening Naam tekenbevoegde:. Plaats:.. Datum:.. Handtekening:..

3 STUUR DIT FORMULIER NAAR UW BANK! ZAKELIJKE EUROPESE INCASSO (SEPA) REGISTRATIEFORMULIER - Zakelijke (business-to-business) Machtiging Bij de zakelijke Europese incasso moet u minimaal twee zaken regelen: 1. U verstrekt een zakelijke (business-to-business) machtiging SEPA aan de incassant (uw leverancier). 2. U laat bij uw eigen bank registreren dat u deze machtiging daadwerkelijk heeft verstrekt. Stuur dit formulier - ingevuld en ondertekend naar uw bank 1. Gebruik dit formulier niet als u aanvullende gegevens aan uw bank wilt doorgeven. Neem dan contact op met uw bank. De gegevens op dit formulier moeten overeenstemmen met de gegevens van de originele machtiging. Niet volledig ingevulde formulieren worden door de bank niet verwerkt. Pas nadat uw bank onderstaande gegevens gecontroleerd en geregistreerd heeft, kan de zakelijke Europese incasso worden uitgevoerd. Uw bank informeert u wanneer deze registratie succesvol voor u is afgerond. Ondergetekende, heeft aan de hieronder vermelde incassant een zakelijke (business-to-business) machtiging verstrekt en geeft opdracht aan zijn bank om de gegevens van deze machtiging te registreren (dit moet een zakelijke rekening zijn). Eigen gegevens Bedrijfsnaam Adres Postcode : Plaats:.... Ten laste van IBAN Contactpersoon Telefoonnummer : Gegevens incassant Naam incassant Incassant-ID Soort machting : : NL95ZZZ : Eenmalig / Doorlopend (doorhalen wat niet van toepassing is) Maximum bedrag per incassotransactie : ja nee Kenmerk machtiging Ondertekening Dit document dient ondertekend te worden door de rekeninghouder(s) of gevolmachtigde(n). Datum : - - Plaats: Naam 1 : Naam 2: Handtekening 1 : Handtekening 2: 1 Voor Rabobank en Citibank kan dit formulier niet gebruikt worden. Klanten van deze banken kunnen de zakelijke Europese incasso alleen zelf registreren via internetbankieren. ING klanten dienen bij voorkeur de machtiging zelf te registreren via ing.nl/b2bmachtiging. LET OP! Bij een zakelijke Europese incasso kunt u het geïncasseerde bedrag niet terug laten boeken.

4 ALGEMENE VOORWAARDEN Wethouder den Oudenstraat 8 Helmond ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Koper: de wederpartij van, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; Overeenkomst: de overeenkomst tussen en koper. ARTIKEL 2 ALGEMEEN 2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen en een koper waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bergsala Enigma Benelux B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken De voorwaarden van de opdrachtgevers gelden NIET, tenzij deze schriftelijk door Bergsala Enigma Benelux B.V. zijn aanvaard. ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd De door opgegeven prijzen zijn inclusief emballage en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De inhoud van folders, catalogi etc. binden niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5 ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 4.1. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bergsala Enigma Benelux B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden Overeenkomsten aangegaan met niet met vertegenwoordigingsbevoegdheid belaste werknemers van binden niet, behoudens indien en voorzover dit in de overeenkomsten door niet schriftelijk wordt bevestigd is niet aansprakelijk voor schade c.q. niet gehouden tot het doen van enige schadevergoeding, indien de schade het gevolg is van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens Koper vrijwaart voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is. ARTIKEL 5 LEVERING 5.1. Levering geschiedt af magazijn van Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper Indien de zaken worden bezorgd is gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. ARTIKEL 6 MONSTERS EN MODELLEN 6.1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

6 ARTIKEL 7 ONDERZOEK, RECLAMES 7.1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Bergsala Enigma Benelux B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de op de wijze zoals door Bergsala Enigma Benelux B.V. aangegeven. ARTIKEL 8 VERGOEDINGEN, PRIJS EN KOSTEN 8.1. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal De door gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. ARTIKEL 9 BETALING 9.1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van op de koper onmiddellijk opeisbaar heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

7 Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd Indien hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever de vorderingen van ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet volledig betaald heeft De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens niet nakomt is zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

8 - koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd de opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichting Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. ARTIKEL 12 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN Indien aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft te voldoen aan de onder 1. genoemde verplichting, heeft het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen. ARTIKEL 13 RISICO-OVERGANG Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van door koper aan te wijzen derden worden gebracht. ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de kantonrechter te Helmond c.q. de Rechtbank te s-hertogenbosch. ARTIKEL 15 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Brabant. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1 7.1 Algemene voorwaarden voor levering van: HSI BV Hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden ie-design Fluwelensingel 47 2806 CB Gouda KvK: 28 103 077 Banknummer: 5 11 12 13 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-. LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ROBELCOCAR SERVICES hierna te noemen: ROBELCOCAR SERVICES. Artikel 1; Definities.

ALGEMENE VERKOOP-. LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ROBELCOCAR SERVICES hierna te noemen: ROBELCOCAR SERVICES. Artikel 1; Definities. ALGEMENE VERKOOP-. LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ROBELCOCAR SERVICES hierna te noemen: ROBELCOCAR SERVICES Artikel 1; Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden TRIO Security Consultancy Management TRIO Security Management Consultancy Postbus 30023 1303 AA Almere www. triosecurity.nl info@triosecurity.nl Versie: 1.0 Datum: 15-08-2008 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF Artikel 1. Algemeen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen POP Trading Company VOF, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie