Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011"

Transcriptie

1 Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Zorgkantoor Friesland Juni 2010

2 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Zorgkantoor Friesland juni 2010

3 Algemene informatie Dit document bevat de procedure voor de inkoop van de inbruikleenverstrekking, ook wel uitleen genoemd, van verpleegartikelen. Het gaat hier om het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen gedurende een termijn van ten hoogste 26 weken in verband met een somatische aandoening of beperking (zie artikel 11 Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA)). Het betreft hier de levering van de prestaties gekoppeld aan de functie Uitleen van verpleegartikelen, te weten: H109, H701, H702, H703 en H110. Deze procedure staat alleen open voor zorgaanbieders/instellingen en, die voor geen andere vorm van AWBZ-zorg zijn toegelaten dan het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen, zoals bedoeld in artikel 11 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA). Zorgaanbieders/instellingen die verpleegartikelen in bruikleen willen verstrekken, maar tevens voor andere vormen van AWBZ-zorg zijn toegelaten, kunnen aan verzekerden, woonachtig in de zorgkantoorregio Friesland, in het jaar 2011 geen verpleegartikelen conform artikel 11 BZA in bruikleen verstrekken. De achterliggende overweging is dat Zorgkantoor Friesland een verantwoordelijkheid heeft om het beschikbare regiobudget voor de extramurale AWBZ-zorg optimaal in te zetten en tekorten lopende het jaar 2011 te voorkomen. Wanneer zorgaanbieders/instellingen die voor méér dan alleen het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen zijn toegelaten, de prestaties gekoppeld aan de functie Uitleen van verpleegartikelen leveren, komen de kosten daarvan ten laste van het regiobudget. Wanneer zorgaanbieders/instellingen die alleen zijn toegelaten voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen deze artikelen leveren, komen de kosten daarvan niet ten laste van het regiobudget. Ter verdere toelichting wordt nog het volgende opgemerkt. Het feit dat een aanbieder gelieerd is of een organisatorisch verband vormt met een rechtspersoon die is toegelaten voor andere zorg dan het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen, is geen beletsel voor een aanvraag, mits de aanbieder zélf niet is toegelaten voor enige andere vorm van AWBZ-zorg dan het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen. Onder gelieerd wordt in het bijzonder verstaan het geval dat een andere rechtspersoon bestuurlijke zeggenschap in de aanbieder heeft of, in geval de aanbieder een N.V. of B.V. is, houder is van aandelen in de aanbieder. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook een rechtspersoon. in oprichting een aanvraag kan indienen. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, zal dat geschieden onder de opschortende voorwaarde dat de rechtspersoon uiterlijk op 31 december 2010 is opgericht. Zorgaanbieders/instellingen voor de inbruikleenverstrekking van verpleegartikelen worden sinds 1 januari 2007 voor de toepassing van artikel 5, eerste lid van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), aangemerkt als in het bezit van een toelating (zie artikel 2.2. Uitvoeringsbesluit WTZi). Deze instellingen zijn in wezen automatisch toegelaten, maar moeten wel voldoen aan de transparantie-eisen die in het Uitvoeringsbesluit WTZi zijn opgenomen. Overeenkomst Zorgaanbieders/instellingen zoals in dit document bedoeld en omschreven, die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst ter zake van het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen (art. 11 BZA) (zie bijlage 4) voor het jaar 2011, dienen te voldoen aan al de gestelde eisen/ voorwaarden (zie bijlage 2), waarbij geen van de situaties genoemd in de uitsluitingsgronden op hen van toepassing is (zie bijlage 3). Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

4 Toelichting op de overeenkomst: prijs en volume In de concept-overeenkomst (zie bijlage 4) is in artikel 10 aangegeven dat de zorgaanbieder/instelling voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen zoals bedoeld in artikel 11 Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA) 95% van het maximum NZa tarief ontvangt, zoals dat in de van toepassing zijnde beleidsregel Extramurale zorg van de NZa is opgenomen voor de prestaties gekoppeld aan de functie Uitleen van verpleegartikelen. De financiering in 2011 vindt plaats op basis van in te dienen declaraties. Verder worden er met de zorgaanbieders/instellingen die in aanmerking komen voor een overeenkomst geen volumeafspraken gemaakt. Procedure en planning - Het onderhavige document Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 zal op 2 juni 2010 gepubliceerd worden op de website van Zorgkantoor Friesland (www.zorgkantoorfriesland.nl). - Zorgaanbieders/instellingen die op basis van de concept-overeenkomst zoals weergegeven in bijlage 4 afspraken willen maken met Zorgkantoor Friesland, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij Zorgkantoor Friesland. Daarvoor dienen zij bijlage 1 In te vullen algemene gegevens, bijlage 2 In te vullen verklaring eisen/voorwaarden en bijlage 3 In te vullen verklaring uitsluitingsgronden in te vullen, te ondertekenen en met de gevraagde bewijsstukken en een begeleidend schrijven waarin wordt aangegeven dat zij in aanmerking willen komen voor een overeenkomst, in te dienen op het adres: Zorgkantoor Friesland o.v.v. Overeenkomst Verpleegartikelen Harlingertrekweg HR Leeuwarden en wel uiterlijk op vrijdag 30 juli 2010 om uur. - De aanvragen voor een overeenkomst zullen vervolgens in behandeling genomen en beoordeeld worden. Zorgkantoor Friesland zal uiterlijk 1 oktober 2010 de zorgaanbieders/instellingen laten weten of hun aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst gehonoreerd zal worden. Voorbehouden Zorgkantoor Friesland behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor: De tijdsplanning te wijzigen; Nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van binnengekomen aanvragen tot het sluiten van een overeenkomst; Zorgaanbieders/instellingen om aanvulling of verduidelijking van hun aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst of andere informatie te vragen; Met zorgaanbieders/instellingen die onjuiste en/of valse gegevens verstrekken, geen overeenkomst aan te gaan; Een aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst niet in behandeling te nemen waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden; De informatie zoals opgenomen in voorliggend document aan te vullen en/of te wijzigen; Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

5 De wijze waarop de inkoopprocedure zal verlopen aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen in de aard en de omvang van de procedure en/of om hem moverende redenen in het geheel geen overeenkomsten te sluiten en/of de procedure tussentijds geheel of gedeeltelijk op te schorten of af te breken. Te denken valt aan de situatie dat wijzigingen in overheidsbeleid en/of wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geven of onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn c.q. komen. Zorgaanbieders/instellingen die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst ter zake van het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen, dienen de website van Zorgkantoor Friesland (www.zorgkantoorfriesland.nl) goed in de gaten te houden. Tot uiterlijk 6 dagen vóór 30 juli 2010 kan Zorgkantoor Friesland nog wijzigingen in het voorliggende document inclusief bijlagen, waaronder de concept-overeenkomst, of opmerkingen in relatie tot onderhavige procedure op haar website publiceren. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

6 Bijlage 1: In te vullen verklaring algemene gegevens Algemene gegevens betreffende de organisatie van zorgaanbieder Naam zorgaanbieder/instelling: Kamer van Koophandel nummer: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode bezoekadres: Plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: Internetadres: adres contactpersoon: Ondertekening Naam organisatie van zorgaanbieder/instelling: Naam bestuurder/rechtsgeldige vertegenwoordiger: Functie bestuurder/rechtsgeldige vertegenwoordiger: Datum: Handtekening: Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

7 Bijlage 2: In te vullen verklaring eisen/voorwaarden Eis/voorwaarde Voldoet aan de gestelde eis Gevraagde aanvullende bewijsvoering De zorgaanbieder/instelling is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Ja/nee (Kopie van) Uittreksel Kamer van Koophandel bijvoegen als bewijs. De zorgaanbieder/instelling beschikt op het moment van insturen van de aanvraag tot een overeenkomst waar deze bijlage onderdeel van uitmaakt, over een formeel vereiste toelating voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen (art. 11 BZA) en voldoet aan de transparantie-eisen zoals verwoord in het Uitvoeringsbesluit WTZi. Ja/nee Geen De zorgaanbieder/instelling is gecertificeerd conform ISO 9001:2008 en Revakeur of de zorgaanbieder/instelling is gecertificeerd conform HKZ.. Ja/nee Geen De zorgaanbieder/instelling verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van de concept-overeenkomst (zie bijlage 4) en met eventuele wijzigingen van de inhoud daarvan die uiterlijk 6 dagen vóór 30 juli 2010 nog gepubliceerd kunnen worden op de website van Zorgkantoor Friesland (www.zorgkantoorfriesland.nl). Ja/nee Geen Indien van toepassing meldt de zorgaanbieder/instelling bij het insturen van de aanvraag tot een overeenkomst waar deze bijlage onderdeel van uitmaakt, eventuele vormen van "onderaanneming" 1. Onverminderd geldt dat bij alle onderaanneming de hoofdaannemer verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de dienstverlening van onderaannemer. Ja/nee Indien er sprake is van onderneming, geeft de zorgaanbieder /instelling (hoofdaannemer) op een bijlage aan welke onderaannemer(s) hij wil inzetten voor welk deel van de productie De bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger van onderstaande organisatie verklaart bovenstaande tabel naar waarheid te hebben ingevuld Naam organisatie van zorgaanbieder/instelling: Datum: Naam bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger: Functie bestuurder/rechtgeldig vertegenwoordiger: Handtekening bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger:... 1 Onder onderaanneming wordt verstaan het niet feitelijk zelf verlenen van de eventueel te contracteren zorg/inbruikleenverstrekking door de zorgaanbieder/instelling, maar het voor de zorgverlening/inbruikleenverstrekking gebruik maken van derden, zoals andere zorgaanbieders/zorginstellingen, zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers), ook wel zelfstandig ondernemende zorgverleners (ZOZ-ers) genoemd, of personeel/ zorgverleners ingeleend van een andere organisatie (zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten). Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

8 Bijlage 3: In te vullen verklaring uitsluitingsgronden Uitsluitingsgrond De zorgaanbieder/instelling komt niet in aanmerking voor een overeenkomst als er jegens hem bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. De zorgaanbieder/instelling verklaart dat jegens hem bij een onherroepelijk vonnis of arrest geen veroordeling is uitgesproken op grond van bovengenoemde artikelen. Voldoet aan c.q. akkoord met de gestelde eis Ja/nee Gevraagde aanvullende bewijsvoering Geen De zorgaanbieder/instelling kan een overeenkomst worden geweigerd als: die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surséance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie; wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie, aanhangig is gemaakt; jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond die het zorgkantoor aannemelijk kan maken; die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor/in het kader van de (ingestuurde) aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft verstrekt. De zorgaanbieder/instelling verklaart dat geen van bovengenoemde situaties/ uitsluitingsgronden op hem van toepassing is. Ja/nee Geen De bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger van onderstaande organisatie verklaart bovenstaande tabel naar waarheid te hebben ingevuld Naam organisatie van zorgaanbieder/instellling: Datum: Naam bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger: Functie bestuurder/rechtgeldig vertegenwoordiger: Handtekening bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger:... Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

9 Bijlage 4 Concept-overeenkomst Zorgkantoor Friesland Zorgaanbieder voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen AWBZ Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

10 Deel I. Instellingsgebonden deel De ondergetekenden, I.A Zorgkantoor Friesland B.V. Handelend namens : de uitvoeringsorganen AWBZ Adres : Harlingertrekweg 53 Postcode/ plaats : 8913 HR Leeuwarden Verder te noemen het zorgkantoor. I.B De zorgaanbieder :.... Adres :..... Postcode / plaats :. Correspondentieadres :.... Postcode / plaats :. AGB-code :.... Verder te noemen de zorgaanbieder. I.C I.D I.E I.F Partijen komen overeen ter zake van het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen zoals bedoeld in artikel 11 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ dat de contractuele relatie tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder wordt beheerst door: Deel I Instellingsgebonden deel; Deel II Algemeen deel. De zorgaanbieder/instelling zal op eerste verzoek van het zorgkantoor met het oog op de keuzeondersteunende informatievoorziening van de verzekerde gegevens aanleveren die op de daarvoor bestemde website(s) gepubliceerd kunnen worden. De zorgaanbieder stemt ermee in dat gegevens waarover het zorgkantoor al kan beschikken, op de betreffende website(s) worden geplaatst. Deze overeenkomst tussen partijen is van kracht vanaf 1 januari 2011 en is aangegaan voor bepaalde tijd, te weten tot en met 31 december Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden overeengekomen. Partijen verklaren hierbij een exemplaar te hebben ontvangen van de onder I.C bedoelde documenten. Opgemaakt in tweevoud, Plaats: Leeuwarden Datum: Het zorgkantoor vertegenwoordigd door: J. Boomgaardt, Manager Plaats: Datum: De zorgaanbieder vertegenwoordigd door: (naam en functie) Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

11 Deel II. Algemeen deel Artikel 1 Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Commissie voor de Rechtspraak: de commissie waarop het zorgkantoor en de zorgaanbieder, krachtens artikel 14 eerste lid, van deze overeenkomst zijn aangewezen in alle gevallen met uitzondering van tariefgeschillen; b. controle: de controles door het zorgkantoor uitgevoerd op basis van de relevante weten regelgeving; c. externe integratie: een georganiseerde uitwisseling van gestructureerde gegevens tussen bedrijfsprocessen van partijen via een automatiseringsmedium met behulp van records; d. indicatie(besluit): het besluit van de daartoe bevoegde instantie waarin de rechtmatige aanspraak van een verzekerde op zorg is vastgesteld of de verwijzing van een daartoe op grond van vigerende regelgeving bevoegde zorgverlener; e. medisch adviseur/zorginhoudelijk adviseur: degene die als zodanig namens het zorgkantoor optreedt; f. Reglement op de Rechtspraak Zorgverzekering: het overeengekomen reglement voor de Commissie voor de Rechtspraak, zoals dit thans luidt, dan wel in de toekomst zal komen te luiden; g. verzekerde: degene die verzekerd is ingevolge de AWBZ of daarmee gelijkgesteld en als zodanig bij een zorgverzekeraar is ingeschreven en aanspraak kan maken op een verpleegartikel zoals bedoeld in artikel 11 Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) en onder de in dat artikel gestelde voorwaarden; h. zorg/inbruikleenverstrekking: de zorg, omschreven bij of krachtens artikel 11 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) dit betreft het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen gedurende een termijn van ten hoogste zesentwintig weken in verband met een somatische aandoening of beperking voorzover de zorgaanbieder daarvoor is toegelaten; i. zorgaanbieder: de instelling, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d AWBZ, te weten een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen, die alleen is toegelaten voor de zorg nader omschreven sub h van dit artikel, te weten: het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen, als bedoeld in artikel 11 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA); j. zorgkantoor: een instelling als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering en tevens in de hoedanigheid van gemandateerde en gemachtigde door de zorgverzekeraars, aangewezen voor de zorgkantoorregio Friesland; k. zorgverleningsovereenkomst/bruikleenovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen verzekerde en zorgaanbieder waarbij de zorgaanbieder aan de verzekerde een verpleegartikel om niet in gebruik geeft, onder voorwaarde dat de verzekerde die het verpleegartikel ontvangt, dat, na daarvan gedurende een termijn van ten hoogste 26 weken gebruik te hebben gemaakt, zal teruggeven aan de zorgaanbieder. In de zorgverleningsovereenkomst/bruikleenovereenkomst zijn verder de rechten en plichten van zorgaanbieder en verzekerde vastgelegd; l. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet, die zich overeenkomstig artikel 33 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als zodanig heeft aangemeld voor de uitvoering van de AWBZ. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

12 Artikel 2 Rechtsverhouding 1. De rechtsverhouding tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder wordt geregeld door: a. deze overeenkomst; b. de aanvullingen of wijzigingen van deze overeenkomst die tot stand zijn gekomen of zullen komen; c. de voor de verlening, het declareren en betalen van zorg zoals gedefinieerd in artikel 1 sub h, relevante wet- en regelgeving. 2. De zorgaanbieder brengt het zorgkantoor er onmiddellijk van op de hoogte indien hij niet meer alleen over een toelating voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen beschikt zoals bedoeld in artikel 11 van het Besluit zorgaanspraken (BZA) of indien er anderszins wijzigingen optreden in de toelating. 3. Voor zover de zorgaanbieder, zijn onderaannemers daarbij inbegrepen, bij ondertekening of in de toekomst algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voorwaarden op de onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk niet van toepassing. Artikel 3 Zorgverlening/ het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen 1. De zorgaanbieder verbindt zich om, met inachtneming van zijn toelating voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen zoals bedoeld in artikel 11 Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, verpleegartikelen in bruikleen te verstrekken aan de verzekerde, woonachtig in de zorgkantoorregio Friesland, die daarop als zodanig aanspraak kan maken. Voor zover vereist, beschikt de verzekerde over een geldig(e) indicatie(besluit). De zorgaanbieder houdt zich in dat geval aan de/het geldende indicatie(besluit. De zorg/inbruikleenverstrekking geschiedt ononderbroken en de continuïteit ervan is gewaarborgd. 2. De zorgaanbieder voldoet aan de transparantie-eisen zoals verwoord in het Uitvoeringsbesluit WTZi en toont dat aan op eerste verzoek van het zorgkantoor. 3. De zorgaanbieder stelt het verpleegartikel binnen 24 uur na ontvangst van de aanvraag van de verzekerde of diens vertegenwoordiger beschikbaar aan de verzekerde. In spoedsituaties levert de zorgaanbieder het verpleegartikel in de regel binnen 2 uur af. 4. De zorgaanbieder verplicht zich alvorens tot het verlenen van zorg/in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen over te gaan de identiteit van de betreffende verzekerde vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsbewijs en registreert hierbij het Burger Service Nummer (BSN) van de verzekerde. 5. De zorgaanbieder kan de zorg/het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen weigeren of beëindigen indien er redenen bestaan op grond waarvan de zorgverlening/het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen in redelijkheid niet van de zorgaanbieder kan worden verlangd. 6. Van de weigering of beëindiging bedoeld in het vorige lid doet de zorgaanbieder schriftelijk en met redenen omkleed, mededeling aan de verzekerde en het zorgkantoor. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de reeds aangevangen zorgverlening/inbruikleenverstrekking wordt voortgezet of overgedragen, totdat er, waar nodig in overleg met het zorgkantoor, een oplossing is gevonden. 7. De zorgaanbieder informeert, uit eigen beweging, tijdig het zorgkantoor wanneer de zorgcontinuïteit/continuïteit van inbruikleenverstrekking in gevaar dreigt te komen. Op verzoek van het zorgkantoor zal de zorgaanbieder de gegevens hieromtrent verstrekken. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

13 8. De individuele zorgverleningsovereenkomst/bruikleenovereenkomst dient in goed overleg met de verzekerde tot stand te komen. Deze overeenkomst dient in ieder geval de volgende onderwerpen te bevatten: - omschrijving van het/de verpleegartikel(en); - de begin- en einddatum van de inbruikleenverstrekking van het/de verpleegartikel(en); - schriftelijke instemming van de verzekerde. 9. De zorgaanbieder verplicht zich ertoe gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst in staat te zijn het gehele pakket aan AWBZ-verpleegartikelen, conform de meest actuele lijst vastgesteld door de NZa, te leveren. 10. De zorgaanbieder verplicht zich ertoe om alle verpleegartikelen uit het assortiment bij de verzekerde thuis af te leveren wanneer de verzekerde om gezondheidsredenen niet in staat is het verpleegartikel zelf te halen of op verzoek van de verzekerde. 11. De zorgaanbieder brengt de prestatie Transport (H110) per dag, per adres maar éénmaal in rekening. 12. De zorgaanbieder levert het verpleegartikel aan de verzekerde met inachtneming van de voor dat verpleegartikel gebruikelijke medische en technische eisen. Daarnaast verschaft de zorgaanbieder duidelijke uitleg over het gebruik van het verpleegartikel aan de verzekerde, ondersteund door een deugdelijke schriftelijke instructie. Artikel 4 Kwaliteit van zorg/ inbruikleenverstrekking 1. De zorgaanbieder is verplicht ervoor zorg te dragen dat het geleverde verpleegartikel (inclusief toebehoren) voldoet aan de meest recente normen en keuringen alsook aan de eisen die daaraan in redelijkheid dienen te worden gesteld. 2. De zorgaanbieder is gecertificeerd conform ISO 9001:2008 en Revakeur of de zorgaanbieder is gecertificeerd conform HKZ.. 3. De zorgaanbieder houdt zich aan de Kwaliteitswet zorginstellingen, indien deze wet op de zorgaanbieder van toepassing is. Hij verbindt zich jegens het zorgkantoor om de verpleegartikelen op kwalitatief en professioneel verantwoorde wijze in bruikleen te verstrekken aan verzekerden. Hieronder wordt verstaan: inbruikleenverstrekking die klantgericht, doeltreffend en doelmatig plaats vindt, zoals gebruikelijk in de kring waartoe de zorgaanbieder behoort en die naar redelijkheid is afgestemd op de behoefte van de klant. De zorgaanbieder past daartoe de voor zijn sector geldende protocollen, richtlijnen en standaarden toe. Zonodig hanteert de zorgaanbieder een protocol voor het leveren van het verpleegartikel waarbij tevens de kosteneffectiviteit bij de keuze van het verpleegartikel wordt meegewogen. De zorgaanbieder hanteert een dergelijk protocol in ieder geval voor het beschikbaar stellen van anti-decubitus matrassen. 4. De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening/ inbruikleenverstrekking op zodanige wijze dat dat op verantwoorde wijze gebeurt. Daartoe voert de zorgaanbieder een kwaliteitsbeleid dat gericht is op een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de zorg/inbruikleenverstrekking en verzamelt en registreert daartoe systematisch gegevens over de kwaliteit ervan. 5. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de zorgverleners van zijn organisatie handelen volgens de professionele standaard op hun vakgebied en voldoen, voor zover deze wetten van toepassing zijn, aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en overige relevante wettelijke verplichtingen. 6. De zorgaanbieder draagt zorg voor een klantgerichte aanpak binnen de organisatie. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

14 7. De zorgaanbieder houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en beschikt over een vastgelegd beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy. 8. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat zijn personeel beschikt over kennis en kunde die voor een verantwoorde zorgverlening/inbruikleenverstrekking noodzakelijk zijn. Voor zover noodzakelijk voor de zorgverlening/inbruikleenverstrekking blijkt dit uit de BIG-registratie van het personeel. De zorgaanbieder staat er voorts voor in dat - voor zover noodzakelijk voor de te verlenen zorg/inbruikleenverstrekking - inrichting, instrumentarium en hygiëne aan de algemeen aanvaarde eisen voldoen. 9. De zorgaanbieder maakt op verzoek van het zorgkantoor inzichtelijk (door het verstrekken van een scholingsplan of verantwoording in het kwaliteitsjaarverslag, zo de zorgaanbieder verplicht is een kwaliteitsjaarverslag op te stellen) op welke wijze bij- en nascholing van het personeel wordt vormgegeven. 10. De zorgaanbieder organiseert minimaal 1 keer per 2 jaar een steekproefsgewijze klantenraadpleging, die berust op een landelijk vastgesteld instrument voor de meting van klantervaringen, uit te voeren door een externe (onafhankelijke) organisatie. De zorgaanbieder informeert het zorgkantoor over de uitkomsten van de klantenraadpleging. De bevindingen zullen voor zover daartoe aanleiding bestaat, leiden tot verbetertrajecten die de zorgaanbieder met de cliëntenraad indien de zorgaanbieder verplicht is deze in te stellen heeft afgestemd. Zorgkantoor en zorgaanbieder leggen de afspraken hierover schriftelijk vast. 10. De zorgaanbieder draagt zorg voor het naar behoren functioneren van een cliëntenraad indien de zorgaanbieder verplicht is deze in te stellen en adequate behandeling van klachten van verzekerden over de zorgverlening/inbruikleenverstrekking; de zorgaanbieder beschikt over een toegankelijke klachtenprocedure en een vastgestelde klachtenregeling. Dit alles conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Kortom, de zorgaanbieder respecteert de klantenrechten en draagt zorg voor een correcte bejegening van de verzekerden. 11. Bij het insturen van de aanvraag tot een overeenkomst, heeft de zorgaanbieder aangegeven of hij bij de levering van verpleegartikelen in bruikleen gebruik maakt van (een) derde partij(en) (onderaannemer(s)). 1 Daarbij heeft hij aangegeven om welke partij(en)/onderaannemer(s) het gaat en voor welke deel van de productie 2011 hij hem/hen wil inzetten. De zorgaanbieder/instelling (hoofdaannemer) is als zodanig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de dienstverlening van zijn onderaannemer(s). Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kan de zorgaanbieder geen andere onderaannemers bij de zorgverlening/inbruikleenverstrekking meer inzetten, tenzij na verkregen toestemming van het zorgkantoor daartoe. De zorgaanbieder garandeert dat de onderaannemer(s) en de zorgverlening/inbruikleenverstrekking door de onderaannemer(s) (mutatis mutandis) aan dezelfde eisen zoals bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, voldoen, als die welke aan hem zelf dan wel aan de zorgverlening/inbruikleenverstrekking van hemzelf zijn gesteld middels o.a. deze overeenkomst. De zorgaanbieder informeert het zorgkantoor hier desgevraagd over evenals over de kosten die met de inzet van onderaannemers gepaard gaan. 12. De zorgaanbieder levert zorg op doelmatige en professioneel verantwoorde wijze. De zorgaanbieder zal zich daarbij laten leiden door een afweging tussen de effectiviteit 1 Onder onderaanneming wordt verstaan het niet feitelijk zelf verlenen van de zorg/inbruikleenverstrekking door de zorgaanbieder, maar het voor de zorgverlening/inbruikleenverstrekking gebruik maken van derden, zoals andere zorgaanbieders, zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers), ook wel zelfstandig ondernemende zorgverleners (ZOZ-ers) genoemd, of personeel/ zorgverleners ingeleend van een andere organisatie (zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten). Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

15 van zorg/inbruikleenverstrekking, de belangen van de verzekerde en de kosten. De zorgaanbieder maakt op verzoek van het zorgkantoor inzichtelijk hoe hij deze afweging heeft gemaakt. 13. De zorgaanbieder maakt per verpleegartikel inzichtelijk welke deskundigheid wordt ingezet. 14. De zorgaanbieder verstrekt jaarlijks informatie over de bereikte kwaliteit aan het zorgkantoor. 15. De zorgaanbieder voldoet aan de eisen van good governance, die zich richt op goed bestuur, toezicht en verantwoording. Artikel 5 Verzekeren tegen bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid 1. De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van minimaal ,- (per gebeurtenis). 2. De zorgaanbieder vrijwaart het zorgkantoor van alle aanspraken van verzekerden en/of derden door of ten gevolge van de verlening van zorg/inbruikleenverstrekking van verpleegartikelen en/of het niet nakomen van onderhavige overeenkomst. Kosten van rechtsbijstand die het zorgkantoor in deze heeft moeten maken, zal de zorgaanbieder voor zijn rekening nemen. Artikel 6 Informatievoorziening aan verzekerden 1. De zorgaanbieder verschaft op een voor de verzekerde passende wijze informatie aan verzekerden die relevant is met betrekking tot het beschikbare assortiment, wijze van uitvoering van de inbruikleenverstrekking, weigeren/stopzetten inbruikleenverstrekking, financiële aspecten, de bescherming van persoonsgegevens, klachtenafhandeling, rechten en inspraakmogelijkheden. 2. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de rechten welke voor de verzekerden voortvloeien uit hun relatie met de zorgaanbieder, in acht worden genomen. 3. De zorgaanbieder maakt op verzoek van het zorgkantoor inzichtelijk op welke wijze hij aan de verplichtingen, genoemd in lid 1 en 2, heeft voldaan. 4. Het zorgkantoor stelt informatie beschikbaar aan verzekerden over het gecontracteerde zorgaanbod, waaronder naam en contactgegevens van de door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieders. 5. De zorgaanbieder zorgt er voor dat de velden van die inzage geven in de kwaliteit van de dienstverlening met al zijn deelaspecten en betrekking hebben op het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen, zijn ingevuld en actueel worden gehouden. Artikel 7 Samenwerking en Ketenzorg 1. De zorgaanbieder spant zich in om samenwerking aan te gaan met relevante zorgaanbieders, dan wel overige organisaties, in of buiten de regio ten behoeve van de continuïteit van de zorgverlening/inbruikleenverstrekking en het realiseren van een sluitend zorgaanbod aan de verzekerden/klanten. 2. De zorgaanbieder draagt zorg voor een goede afstemming met en werkt samen met eventuele andere dienstverleners/zorgverleners die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bij dezelfde klant diensten verlenen. 3. De zorgaanbieder maakt op verzoek van het zorgkantoor inzichtelijk op welke wijze hij de samenwerking als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel vorm geeft. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

16 4. De zorgaanbieder is bereid medewerking te verlenen aan de in gemeenten ontstane loketten in het kader van brede toegang tot AWBZ en Wmo. Artikel 8 Registratie en informatie 1. Partijen verschaffen elkaar desgevraagd de inlichtingen die zij redelijkerwijs behoeven voor een inzicht in de nakoming van de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen. Daarnaast verstrekt de zorgaanbieder inlichtingen aan het zorgkantoor ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken van het zorgkantoor zoals vastgelegd in de AWBZ en de nadere regelgeving. 2. De zorgaanbieder hanteert een toegankelijke basisadministratie waarin de verzekeringstechnische gegevens en de gegevens die betrekking hebben op de in bruikleen verstrekte verpleegartikelen, worden vastgelegd. 3. De zorgaanbieder verstrekt per periode van een maand, uiterlijk binnen vier weken na afloop van die periode, digitaal (Excel) een productieoverzicht aan het zorgkantoor. Bij het aanleveren van het productieoverzicht gebruikt de zorgaanbieder het format dat door Zorgkantoor Friesland ter beschikking is gesteld. In dit format moeten de volgende gegevens per klant/verzekerde verplicht worden ingevuld: -naam; -geboortedatum; -burgerservicenummer (BSN); -woonplaats; -verzekeringsinstelling (zorgverzekeraar); -verzekerdennummer; -de geleverde aantallen prestaties; -soort product (bed, rolstoel, halen / brengen verpleegartikel etc.) en code soort inbruikleenverstrekking; -ingangsdatum inbruikleenverstrekking; -einddatum inbruikleenverstrekking; -tarief per eenheid; -declaratiebedrag (aantal eenheden x tarief per eenheid); -indicatiebedrag debet / credit. Daarnaast moet het productieoverzicht nog de volgende gegevens bevatten: -de periode waarop de declaratie betrekking heeft; -totaalbedrag van de declaratie; -bank- of gironummer van de zorgaanbieder. Artikel 9 Verantwoording 1. Binnen een maand na verschijnen worden het jaarverslag en de jaarrekening vergezeld van een accountantsverklaring ter beschikking gesteld aan het zorgkantoor. 2. Indien de informatie die is opgenomen in de door de zorgaanbieder aangeleverde stukken onvoldoende is om de controlerende taak van het zorgkantoor uit te kunnen voeren, stelt de zorgaanbieder op het eerste verzoek van het zorgkantoor de achterliggende gegevens beschikbaar. 3. De zorgaanbieder verschaft op het eerste verzoek van het zorgkantoor daartoe nader inzicht in de financiële vermogenspositie (inclusief solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit), Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

17 en bedrijfsvoering en werkt in dat kader mee aan het Early Warning System dat het zorgkantoor hanteert. Het zorgkantoor garandeert hierbij de vertrouwelijkheid van eventuele bedrijfsgevoelige gegevens. 4. De zorgaanbieder zal het zorgkantoor uit eigen beweging tijdig informeren wanneer de continuïteit van de financiële bedrijfsvoering binnen zijn instelling in gevaar dreigt te komen. Op verzoek van het zorgkantoor zal de zorgaanbieder de gegevens hieromtrent verstrekken. 5. De zorgaanbieder maakt inzichtelijk of werkzaamheden worden uitbesteed aan organisaties waarin de bestuurder/directeur (die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken) een aandeelhouderschap heeft. Daarnaast meldt de zorgaanbieder, opdat het zorgkantoor inzicht krijgt in concernvorming en concernverhoudingen bij zorgaanbieders, het zorgkantoor uit eigen beweging wanneer hij bezig is een fusie dan wel samenwerkingsverbanden aan te gaan of wanneer er in zijn algemeenheid sprake is van een verandering van rechtsvorm van of binnen zijn organisatie. 6. De zorgaanbieder maakt inzichtelijk, indien er sprake is van verschillende financieringsstromen, hoe de verschillende stromen worden gescheiden. 7. De zorgaanbieder verstrekt het zorgkantoor voor 1 juli van het lopende jaar het kwaliteitsjaarverslag over het voorafgaande jaar, indien hij verplicht is dat op te stellen. 8. Naar aanleiding van de toegankelijke klachtenprocedure, die de zorgaanbieder hanteert, zal hij ten minste één keer per jaar een rapportage aan het zorgkantoor doen toekomen over het aantal en de aard van de klachten van verzekerden en ook over de wijze waarop deze klachten zijn afgewikkeld. 9. De zorgaanbieder informeert het zorgkantoor onverwijld over alle, voor de zorgverlening relevante, gedurende de contractsperiode verrichte evaluaties, visitaties, benchmarkgegevens, resultaten van de klantenmonitor en door de IGZ uitgebrachte rapporten. Artikel 10 Tarieven, declaratie en betaling 1. De zorgaanbieder ontvangt voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen zoals bedoeld in artikel 11 Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA) 95% van het maximum NZa tarief, zoals dat in de van toepassing zijnde beleidsregel Extramurale zorg van de NZa is opgenomen voor de prestaties gekoppeld aan de functie Uitleen van verpleegartikelen, tenzij een maatregel zoals bedoeld in artikel 13 is opgelegd en het percentage door het zorgkantoor naar beneden is bijgesteld. 2. De betaling geschiedt op basis van ingediende declaraties en met inachtneming van de NZa-beleidsregels en het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekeringen. 3. Op basis van het conform artikel 8 lid 3 ingediende productieoverzicht, wordt met inachtneming van het afgesproken tarief, de declaratie opgemaakt. Het zorgkantoor zal vervolgens binnen twee weken voor betaling zorg dragen, nadat het productieoverzicht is ingediend. 4. Indien één van de in artikel 8 lid 3 genoemde gegevens ontbreekt in het productieoverzicht of niet correct blijkt te zijn, dan wordt de declaratie voor die verzekerde afgewezen en niet uitbetaald. De zorgaanbieder krijgt de gelegenheid het productieoverzicht/de declaratieregel voor die verzekerde, volledig en correct ingevuld, opnieuw aan te leveren. 5. Het zorgkantoor is niet gehouden declaraties te voldoen, die meer dan een half jaar na de maand waarop ze betrekking hebben, worden ingediend, tenzij door de zorgaanbieder wordt aangetoond dat het zorgkantoor hiermee in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

18 6. De zorgaanbieder brengt geen kosten in rekening bij de verzekerde die betrekking hebben op zorgverlening/inbruikleenverstrekking die onder de verzekerde aanspraak valt. De zorgaanbieder is gerechtigd om rechtstreeks van de verzekerde een vergoeding te vragen voor aanvullende producten en diensten welke niet onder de aanspraak vallen. De verzekerde heeft daarbij de keuze om al dan niet van de desbetreffende dienst gebruik te maken. Artikel 11 Controle 1. Iedere partij is gehouden de andere partij alle inlichtingen te verschaffen die deze redelijkerwijs behoeft. 2. De wijze van uitvoering van de controle is voorbehouden aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor voert (materiële) controle uit in overeenstemming met het vigerende Protocol Materiële Controle. In die gevallen dat het zorgkantoor ten behoeve van de materiële controle toestemming zal moeten vragen aan de verzekerde om diens gegevens die bij de zorgaanbieder aanwezig zijn, in te zien dan wel op te vragen, geldt het volgende. Wanneer de verzekerde aan het zorgkantoor toestemming heeft verleend om zijn gegevens die bij de zorgaanbieder aanwezig zijn, in te zien dan wel op te vragen, zal de zorgaanbieder conform de strekking/inhoud en de omvang/reikwijdte van de door de verzekerde verleende toestemming zijn volledige medewerking verlenen aan de controles. 3. De zorgaanbieder verleent medewerking aan de uitvoering van een controle door het zorgkantoor. Deze medewerking houdt onder andere in dat de zorgaanbieder de daartoe aangewezen medewerker(s) van het zorgkantoor bij de uitvoering van zijn (hun) taak behulpzaam zal zijn, zoals dat redelijkerwijs van de zorgaanbieder mag worden verlangd. 4. De zorgaanbieder maakt ten behoeve van de uitvoering van een controle als bedoeld in dit artikel de administratie die hij voert, eenvoudig toegankelijk, zodat daaruit te allen tijde een steekproef (dossiers) getrokken kan worden ter beoordeling van de rechtmatigheid van de bij het zorgkantoor ingediende declaratie. 5. Ten behoeve van de controle wordt op verzoek van het zorgkantoor onder meer inzage gegeven in zorgverleningsovereenkomsten/bruikleenovereenkomsten en zorgdossiers indien en voorzover dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de controle en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving in deze. 6. De zorgaanbieder draagt zorg voor een juiste en volledige vastlegging van medische en administratieve gegevens die nodig zijn voor een controle op de aan het zorgkantoor gedeclareerde bedragen. Voor deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd. Deze bewaartermijnen zijn ook van toepassing indien de verzekerde is overleden. 7. Partijen nemen de regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens in acht ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde. Het zorgkantoor houdt zich daarbij, in aanvulling op de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, zodra deze is vastgesteld. Partijen verschaffen desgewenst informatie aan de verzekerde over de wijze waarop zijn persoonlijke levenssfeer wordt beschermd. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

19 Artikel 12 Documenten betreffende de procedure voor inkoop van het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen 2011 Het document Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 en eventuele wijzigingen en aanvullingen daarop alsmede de door de zorgaanbieder met zijn aanvraag tot een overeenkomst meegestuurde en door hem ingevulde en ondertekende bijlagen, maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Artikel 13 Monitoring / Overleg / Maatregelen 1. Het zorgkantoor zal monitoren of de zorgaanbieder zich houdt aan de inhoud van de onderhavige overeenkomst en eventuele aanvullingen daarop. 2. Zo vaak als noodzakelijk en bij voorzienbare niet nakoming, vindt overleg plaats over de overeenkomst en de uitvoering ervan. 3. Het zorgkantoor kan de hierna volgende maatregel nemen, als hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, niet (voldoende) wordt nagekomen. Het is enkel aan het zorgkantoor om te beoordelen of datgene wat in deze overeenkomst is bepaald, al dan niet (voldoende) is/wordt nagekomen. Telkens wanneer de zorgaanbieder de overeenkomst niet nakomt, kan het zorgkantoor een kortingspercentage van maximaal 5% op het percentage van 95% van het maximum NZa tarief doorvoeren (voorbeeld: na korting van bijvoorbeeld 5% wordt het percentage 90%)), al dan niet met terugwerkende kracht per 1 januari Het is aan het zorgkantoor om de hoogte van het kortingspercentage te bepalen. Alvorens hiertoe over te gaan, zal het zorgkantoor aan de zorgaanbieder de gelegenheid geven om binnen een door het zorgkantoor te stellen termijn alsnog na te komen. Wanneer nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is, zal het zorgkantoor geen termijn stellen om alsnog na te komen, maar zal bovenvermelde sanctie onmiddellijk worden toegepast. Artikel 14 Geschillen 1. Geschillen welke tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten, worden volgens het Reglement op de Rechtspraak Zorgverzekering, zoals dat luidt op het tijdstip van het aanhangig maken van het geschil, beslist en berecht door de Commissie voor de Rechtspraak. De in het Reglement op de Rechtspraak Zorgverzekering voorziene mogelijkheden van hoger beroep staan open. 2. Indien deze overeenkomst is beëindigd, blijft hetgeen in dit artikel is bepaald van kracht en moeten geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst binnen drie jaar na beëindiging van de overeenkomst worden aangebracht bij de Commissie voor de Rechtspraak of de burgerlijke rechter. Artikel 15 Duur en einde van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst treedt in werking en eindigt op de in deel I van deze overeenkomst genoemde data. 2. Deze overeenkomst neemt eerder een einde met wederzijds goedvinden. 3. Deze overeenkomst neemt een einde indien bij gerechtelijke tussenkomst, zoals in het vorige artikel is genoemd, de overeenkomst wordt ontbonden. 4. Deze overeenkomst kan voorts met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden beëindigd: Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

20 a. door beide partijen indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling is verleend; b. door beide partijen indien de wederpartij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of het onderwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van welke andere soortgelijke procedure dan ook; c. door het zorgkantoor bij het vervallen van de toelating van de zorgaanbieder of op het moment dat de zorgaanbieder niet meer alleen is toegelaten voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen conform artikel 11 Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA); d. door beide partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst na een deugdelijke ingebrekestelling (voor zover vereist), niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt; e. door beide partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen. f. door het zorgkantoor indien de zorgaanbieder wordt overgenomen door een derde dan wel met een of meer partijen fuseert; g. door het zorgkantoor indien de onderneming van de zorgaanbieder beëindigd wordt. Onverminderd het bovenstaande is het zorgkantoor in bovengenoemde gevallen ook gerechtigd deze overeenkomst niet te beëindigen maar met onmiddellijke ingang, eenzijdig zonder gerechtelijke tussenkomst, te wijzigen. 5. Indien door het zorgkantoor, in de gevallen genoemd in het vorige lid, tot beëindiging met onmiddellijke ingang wordt overgegaan, is de zorgaanbieder jegens het zorgkantoor verplicht tot vergoeding van de schade die door de beëindiging ontstaat. Met uitzondering van de situatie zoals beschreven in het vorige lid onder d kan de zorgaanbieder bij beëindiging van deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, geen schadevergoeding van het zorgkantoor eisen. Artikel 16 Wijzigingen in overheidsbeleid en/of relevante wet- en regelgeving Indien en voor zover gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigingen optreden in het overheidsbeleid en/of relevante wet- en regelgeving, die naar het oordeel van het zorgkantoor van invloed zijn op de inhoud van de overeenkomst en aanleiding geven om met inachtneming van het nieuwe overheidsbeleid en/of de nieuwe wet- en regelgeving vervangende afspraken met elkaar te maken, treden partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg. Artikel 17 Continuïteit zorgverlening na beëindiging van de overeenkomst 1. In geval van beëindiging van de overeenkomst werkt de zorgaanbieder mee aan de continuïteit van de zorgverlening/inbruikleenverstrekking van verpleegartikelen aan de verzekerden/klanten. De zorgaanbieder werkt mee aan een zorgvuldige overdracht van de verzekerden/klanten aan een andere, gecontracteerde, zorgaanbieder naar keuze van verzekerde/klant en doet dit in overleg met en niet zonder akkoord van het zorgkantoor. 2. De zorgaanbieder stelt op verzoek van het zorgkantoor onverwijld een lijst ter beschikking met daarop de klantgegevens van de verzekerden aan wie hij verpleegartikelen in bruikleen heeft verstrekt. Tevens treedt de zorgaanbieder op verzoek van het zorgkantoor in overleg met het zorgkantoor en de door het Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum

Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum Deel II Algemeen deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in haar hoedanigheid van O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar U.A.,

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 8 september 2014 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: februari 2016

OVEREENKOMST Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: februari 2016 OVEREENKOMST 2016 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: februari 2016 Overeenkomst Wlz t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2016 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Kraamcentrum

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Kraamcentrum Overeenkomst Zorgverzekeraar - Kraamcentrum Deel II Algemeen deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die

Nadere informatie

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau Artikel 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Algemene termijnen echo: echoscopisch onderzoek in de eerste lijn (één

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015 Zorgverzekeraar Zorgaanbieder De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Zorgverzekeraar In dit verband handelend namens zichzelf

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

3. De zorg aan de verzekerde wordt zo veel mogelijk verleend door dezelfde zorgverlener.

3. De zorg aan de verzekerde wordt zo veel mogelijk verleend door dezelfde zorgverlener. Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder.

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. Algemene voorwaarden DeMenz begeleiding ARTIKEL 1 Algemeen 1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. 2. Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, via de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN

MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ], statutair gevestigd te [ ], kantoorhoudende te [ ], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ], (hierna: "Partij 1") en (2) [ ], statutair

Nadere informatie

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering; b. behandelrelatie: verhouding

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Paramedie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Ondersteuning, Zorg- en Dienstverlening

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Ondersteuning, Zorg- en Dienstverlening Algemene voorwaarden Overeenkomst van Ondersteuning, Zorg- en Dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder:

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie KVK-nummer AGB-code Aanhef tekenbevoegde bestuurder Naam en

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Farmacie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van inkoopdocument Wijkverpleging 2016 De Friesland Zorgverzekeraar

Bestuursverklaring ten behoeve van inkoopdocument Wijkverpleging 2016 De Friesland Zorgverzekeraar Bestuursverklaring ten behoeve van inkoopdocument Wijkverpleging 2016 De Friesland Zorgverzekeraar Disclaimer De zorgverzekeraar(s) zijn jegens de zorgaanbieder(s), behoudens opzet of grove schuld, nimmer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Integrale Geboortezorg. Versie 6 juli 2016

Zorginkoopbeleid 2017 Integrale Geboortezorg. Versie 6 juli 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Integrale Geboortezorg 1 Voorwoord Met ingang van 2017 zal de (nog te verschijnen) Beleidsregel Integrale Geboortezorg van kracht worden, naast de huidige beleidsregels waarin monodisciplinaire

Nadere informatie

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht.

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht. Inhoudsopgave Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Werkomschrijving 2 Hoofdstuk 2 Geschiktheidseisen 2 Hoofdstuk 3 Aanvullende voorwaarden 4 Hoofdstuk 4 Werkspecificatie 5 Hoofdstuk 5 Procedure 6 Bijlage KNLTB publicatie:

Nadere informatie

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen.

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Pagina 1 van 8 Artikel 1 Minimumeisen Zorgaanbieder Er worden een aantal minimale

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Deel III Zorgspecifiek deel

Deel III Zorgspecifiek deel Deel III Zorgspecifiek deel Artikel 1 Definities a. zorgverlener: Een arts die als psychiater/zenuwarts is ingeschreven in het door de Medisch Specialisten Registratie Commissie ingestelde specialistenregister

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Module 2 implantaten onderkaak

Module 2 implantaten onderkaak Module 2 implantaten onderkaak Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in haar hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 7 augustus 2014 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van

Nadere informatie

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor cliënten van De Tipi Kindercoaching 1. Algemeen 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Uitgangspunten De algemene bepalingen huisartsenzorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar huisarts, zoals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau 2016

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau 2016 Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Artikel 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Algemene termijnen echo: echoscopisch onderzoek in de eerste lijn (één of meerdere

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WMO

Algemene Voorwaarden WMO Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning van Actiz mei 2016 Centraal Bureau Zorgcoördinator Postbus 534 7000 AM Doetinchem Ir. Visstraat 9 7001 CR

Nadere informatie

1. VvE: de Vereniging van Eigenaren of dien overeenkomstige organisatie met wie Renova BV een opdrachtovereenkomst sluit;

1. VvE: de Vereniging van Eigenaren of dien overeenkomstige organisatie met wie Renova BV een opdrachtovereenkomst sluit; VERENIGING VAN EIGENAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1. VvE: de Vereniging van Eigenaren of dien overeenkomstige organisatie met wie Renova BV een opdrachtovereenkomst sluit; 2. Vergadering

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Overeenkomst AWBZ 2013 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Overeenkomst hulp bij het huishouden. Voorbeeld

Overeenkomst hulp bij het huishouden. Voorbeeld Overeenkomst hulp bij het huishouden Stichting BrabantZorg, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door Naam: Functie: hierna te noemen Aanbieder en Mevrouw/de heer: Geboortedatum: hierna

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding Artikel 1. Begripsomschrijving Algemene voorwaarden = de voorwaarden van Groenoord Zorgt voor de levering van zorg- en dienstverlening, die integraal deel uitmaakt van de bevestiging zorgafspraken. Klant

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Overeenkomst Verloskunde Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Raamovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN I II Gemeente Wageningen, hierna te noemen: Opdrachtgever ; Zorgaanbieder @@ naam @@ statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Overeenkomst Verloskunde Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM Algemene Voorwaarden van de stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Zorginkoop Zorg en Zekerheid

Algemene Voorwaarden. Zorginkoop Zorg en Zekerheid Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid 2 Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2012 van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 -

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 - Inhoudsopgave 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING - 2-2. GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - 2-3. TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2-4. DUUR, WIJZIGING, EN BEËINDIGING VAN DE ZORGAFSPRAKEN - 3-5. KWALITEIT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau 2012

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau 2012 Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau 2012 Artikel 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Algemene termijnen echo: echoscopisch onderzoek in de eerste lijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie