Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011"

Transcriptie

1 Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Zorgkantoor Friesland Juni 2010

2 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Zorgkantoor Friesland juni 2010

3 Algemene informatie Dit document bevat de procedure voor de inkoop van de inbruikleenverstrekking, ook wel uitleen genoemd, van verpleegartikelen. Het gaat hier om het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen gedurende een termijn van ten hoogste 26 weken in verband met een somatische aandoening of beperking (zie artikel 11 Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA)). Het betreft hier de levering van de prestaties gekoppeld aan de functie Uitleen van verpleegartikelen, te weten: H109, H701, H702, H703 en H110. Deze procedure staat alleen open voor zorgaanbieders/instellingen en, die voor geen andere vorm van AWBZ-zorg zijn toegelaten dan het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen, zoals bedoeld in artikel 11 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA). Zorgaanbieders/instellingen die verpleegartikelen in bruikleen willen verstrekken, maar tevens voor andere vormen van AWBZ-zorg zijn toegelaten, kunnen aan verzekerden, woonachtig in de zorgkantoorregio Friesland, in het jaar 2011 geen verpleegartikelen conform artikel 11 BZA in bruikleen verstrekken. De achterliggende overweging is dat Zorgkantoor Friesland een verantwoordelijkheid heeft om het beschikbare regiobudget voor de extramurale AWBZ-zorg optimaal in te zetten en tekorten lopende het jaar 2011 te voorkomen. Wanneer zorgaanbieders/instellingen die voor méér dan alleen het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen zijn toegelaten, de prestaties gekoppeld aan de functie Uitleen van verpleegartikelen leveren, komen de kosten daarvan ten laste van het regiobudget. Wanneer zorgaanbieders/instellingen die alleen zijn toegelaten voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen deze artikelen leveren, komen de kosten daarvan niet ten laste van het regiobudget. Ter verdere toelichting wordt nog het volgende opgemerkt. Het feit dat een aanbieder gelieerd is of een organisatorisch verband vormt met een rechtspersoon die is toegelaten voor andere zorg dan het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen, is geen beletsel voor een aanvraag, mits de aanbieder zélf niet is toegelaten voor enige andere vorm van AWBZ-zorg dan het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen. Onder gelieerd wordt in het bijzonder verstaan het geval dat een andere rechtspersoon bestuurlijke zeggenschap in de aanbieder heeft of, in geval de aanbieder een N.V. of B.V. is, houder is van aandelen in de aanbieder. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook een rechtspersoon. in oprichting een aanvraag kan indienen. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, zal dat geschieden onder de opschortende voorwaarde dat de rechtspersoon uiterlijk op 31 december 2010 is opgericht. Zorgaanbieders/instellingen voor de inbruikleenverstrekking van verpleegartikelen worden sinds 1 januari 2007 voor de toepassing van artikel 5, eerste lid van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), aangemerkt als in het bezit van een toelating (zie artikel 2.2. Uitvoeringsbesluit WTZi). Deze instellingen zijn in wezen automatisch toegelaten, maar moeten wel voldoen aan de transparantie-eisen die in het Uitvoeringsbesluit WTZi zijn opgenomen. Overeenkomst Zorgaanbieders/instellingen zoals in dit document bedoeld en omschreven, die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst ter zake van het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen (art. 11 BZA) (zie bijlage 4) voor het jaar 2011, dienen te voldoen aan al de gestelde eisen/ voorwaarden (zie bijlage 2), waarbij geen van de situaties genoemd in de uitsluitingsgronden op hen van toepassing is (zie bijlage 3). Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

4 Toelichting op de overeenkomst: prijs en volume In de concept-overeenkomst (zie bijlage 4) is in artikel 10 aangegeven dat de zorgaanbieder/instelling voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen zoals bedoeld in artikel 11 Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA) 95% van het maximum NZa tarief ontvangt, zoals dat in de van toepassing zijnde beleidsregel Extramurale zorg van de NZa is opgenomen voor de prestaties gekoppeld aan de functie Uitleen van verpleegartikelen. De financiering in 2011 vindt plaats op basis van in te dienen declaraties. Verder worden er met de zorgaanbieders/instellingen die in aanmerking komen voor een overeenkomst geen volumeafspraken gemaakt. Procedure en planning - Het onderhavige document Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 zal op 2 juni 2010 gepubliceerd worden op de website van Zorgkantoor Friesland (www.zorgkantoorfriesland.nl). - Zorgaanbieders/instellingen die op basis van de concept-overeenkomst zoals weergegeven in bijlage 4 afspraken willen maken met Zorgkantoor Friesland, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij Zorgkantoor Friesland. Daarvoor dienen zij bijlage 1 In te vullen algemene gegevens, bijlage 2 In te vullen verklaring eisen/voorwaarden en bijlage 3 In te vullen verklaring uitsluitingsgronden in te vullen, te ondertekenen en met de gevraagde bewijsstukken en een begeleidend schrijven waarin wordt aangegeven dat zij in aanmerking willen komen voor een overeenkomst, in te dienen op het adres: Zorgkantoor Friesland o.v.v. Overeenkomst Verpleegartikelen Harlingertrekweg HR Leeuwarden en wel uiterlijk op vrijdag 30 juli 2010 om uur. - De aanvragen voor een overeenkomst zullen vervolgens in behandeling genomen en beoordeeld worden. Zorgkantoor Friesland zal uiterlijk 1 oktober 2010 de zorgaanbieders/instellingen laten weten of hun aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst gehonoreerd zal worden. Voorbehouden Zorgkantoor Friesland behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor: De tijdsplanning te wijzigen; Nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van binnengekomen aanvragen tot het sluiten van een overeenkomst; Zorgaanbieders/instellingen om aanvulling of verduidelijking van hun aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst of andere informatie te vragen; Met zorgaanbieders/instellingen die onjuiste en/of valse gegevens verstrekken, geen overeenkomst aan te gaan; Een aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst niet in behandeling te nemen waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden; De informatie zoals opgenomen in voorliggend document aan te vullen en/of te wijzigen; Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

5 De wijze waarop de inkoopprocedure zal verlopen aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen in de aard en de omvang van de procedure en/of om hem moverende redenen in het geheel geen overeenkomsten te sluiten en/of de procedure tussentijds geheel of gedeeltelijk op te schorten of af te breken. Te denken valt aan de situatie dat wijzigingen in overheidsbeleid en/of wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geven of onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn c.q. komen. Zorgaanbieders/instellingen die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst ter zake van het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen, dienen de website van Zorgkantoor Friesland (www.zorgkantoorfriesland.nl) goed in de gaten te houden. Tot uiterlijk 6 dagen vóór 30 juli 2010 kan Zorgkantoor Friesland nog wijzigingen in het voorliggende document inclusief bijlagen, waaronder de concept-overeenkomst, of opmerkingen in relatie tot onderhavige procedure op haar website publiceren. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

6 Bijlage 1: In te vullen verklaring algemene gegevens Algemene gegevens betreffende de organisatie van zorgaanbieder Naam zorgaanbieder/instelling: Kamer van Koophandel nummer: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode bezoekadres: Plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: Internetadres: adres contactpersoon: Ondertekening Naam organisatie van zorgaanbieder/instelling: Naam bestuurder/rechtsgeldige vertegenwoordiger: Functie bestuurder/rechtsgeldige vertegenwoordiger: Datum: Handtekening: Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

7 Bijlage 2: In te vullen verklaring eisen/voorwaarden Eis/voorwaarde Voldoet aan de gestelde eis Gevraagde aanvullende bewijsvoering De zorgaanbieder/instelling is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Ja/nee (Kopie van) Uittreksel Kamer van Koophandel bijvoegen als bewijs. De zorgaanbieder/instelling beschikt op het moment van insturen van de aanvraag tot een overeenkomst waar deze bijlage onderdeel van uitmaakt, over een formeel vereiste toelating voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen (art. 11 BZA) en voldoet aan de transparantie-eisen zoals verwoord in het Uitvoeringsbesluit WTZi. Ja/nee Geen De zorgaanbieder/instelling is gecertificeerd conform ISO 9001:2008 en Revakeur of de zorgaanbieder/instelling is gecertificeerd conform HKZ.. Ja/nee Geen De zorgaanbieder/instelling verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van de concept-overeenkomst (zie bijlage 4) en met eventuele wijzigingen van de inhoud daarvan die uiterlijk 6 dagen vóór 30 juli 2010 nog gepubliceerd kunnen worden op de website van Zorgkantoor Friesland (www.zorgkantoorfriesland.nl). Ja/nee Geen Indien van toepassing meldt de zorgaanbieder/instelling bij het insturen van de aanvraag tot een overeenkomst waar deze bijlage onderdeel van uitmaakt, eventuele vormen van "onderaanneming" 1. Onverminderd geldt dat bij alle onderaanneming de hoofdaannemer verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de dienstverlening van onderaannemer. Ja/nee Indien er sprake is van onderneming, geeft de zorgaanbieder /instelling (hoofdaannemer) op een bijlage aan welke onderaannemer(s) hij wil inzetten voor welk deel van de productie De bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger van onderstaande organisatie verklaart bovenstaande tabel naar waarheid te hebben ingevuld Naam organisatie van zorgaanbieder/instelling: Datum: Naam bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger: Functie bestuurder/rechtgeldig vertegenwoordiger: Handtekening bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger:... 1 Onder onderaanneming wordt verstaan het niet feitelijk zelf verlenen van de eventueel te contracteren zorg/inbruikleenverstrekking door de zorgaanbieder/instelling, maar het voor de zorgverlening/inbruikleenverstrekking gebruik maken van derden, zoals andere zorgaanbieders/zorginstellingen, zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers), ook wel zelfstandig ondernemende zorgverleners (ZOZ-ers) genoemd, of personeel/ zorgverleners ingeleend van een andere organisatie (zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten). Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

8 Bijlage 3: In te vullen verklaring uitsluitingsgronden Uitsluitingsgrond De zorgaanbieder/instelling komt niet in aanmerking voor een overeenkomst als er jegens hem bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. De zorgaanbieder/instelling verklaart dat jegens hem bij een onherroepelijk vonnis of arrest geen veroordeling is uitgesproken op grond van bovengenoemde artikelen. Voldoet aan c.q. akkoord met de gestelde eis Ja/nee Gevraagde aanvullende bewijsvoering Geen De zorgaanbieder/instelling kan een overeenkomst worden geweigerd als: die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surséance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie; wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie, aanhangig is gemaakt; jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond die het zorgkantoor aannemelijk kan maken; die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die voor/in het kader van de (ingestuurde) aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft verstrekt. De zorgaanbieder/instelling verklaart dat geen van bovengenoemde situaties/ uitsluitingsgronden op hem van toepassing is. Ja/nee Geen De bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger van onderstaande organisatie verklaart bovenstaande tabel naar waarheid te hebben ingevuld Naam organisatie van zorgaanbieder/instellling: Datum: Naam bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger: Functie bestuurder/rechtgeldig vertegenwoordiger: Handtekening bestuurder/rechtsgeldig vertegenwoordiger:... Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

9 Bijlage 4 Concept-overeenkomst Zorgkantoor Friesland Zorgaanbieder voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen AWBZ Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

10 Deel I. Instellingsgebonden deel De ondergetekenden, I.A Zorgkantoor Friesland B.V. Handelend namens : de uitvoeringsorganen AWBZ Adres : Harlingertrekweg 53 Postcode/ plaats : 8913 HR Leeuwarden Verder te noemen het zorgkantoor. I.B De zorgaanbieder :.... Adres :..... Postcode / plaats :. Correspondentieadres :.... Postcode / plaats :. AGB-code :.... Verder te noemen de zorgaanbieder. I.C I.D I.E I.F Partijen komen overeen ter zake van het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen zoals bedoeld in artikel 11 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ dat de contractuele relatie tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder wordt beheerst door: Deel I Instellingsgebonden deel; Deel II Algemeen deel. De zorgaanbieder/instelling zal op eerste verzoek van het zorgkantoor met het oog op de keuzeondersteunende informatievoorziening van de verzekerde gegevens aanleveren die op de daarvoor bestemde website(s) gepubliceerd kunnen worden. De zorgaanbieder stemt ermee in dat gegevens waarover het zorgkantoor al kan beschikken, op de betreffende website(s) worden geplaatst. Deze overeenkomst tussen partijen is van kracht vanaf 1 januari 2011 en is aangegaan voor bepaalde tijd, te weten tot en met 31 december Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden overeengekomen. Partijen verklaren hierbij een exemplaar te hebben ontvangen van de onder I.C bedoelde documenten. Opgemaakt in tweevoud, Plaats: Leeuwarden Datum: Het zorgkantoor vertegenwoordigd door: J. Boomgaardt, Manager Plaats: Datum: De zorgaanbieder vertegenwoordigd door: (naam en functie) Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

11 Deel II. Algemeen deel Artikel 1 Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Commissie voor de Rechtspraak: de commissie waarop het zorgkantoor en de zorgaanbieder, krachtens artikel 14 eerste lid, van deze overeenkomst zijn aangewezen in alle gevallen met uitzondering van tariefgeschillen; b. controle: de controles door het zorgkantoor uitgevoerd op basis van de relevante weten regelgeving; c. externe integratie: een georganiseerde uitwisseling van gestructureerde gegevens tussen bedrijfsprocessen van partijen via een automatiseringsmedium met behulp van records; d. indicatie(besluit): het besluit van de daartoe bevoegde instantie waarin de rechtmatige aanspraak van een verzekerde op zorg is vastgesteld of de verwijzing van een daartoe op grond van vigerende regelgeving bevoegde zorgverlener; e. medisch adviseur/zorginhoudelijk adviseur: degene die als zodanig namens het zorgkantoor optreedt; f. Reglement op de Rechtspraak Zorgverzekering: het overeengekomen reglement voor de Commissie voor de Rechtspraak, zoals dit thans luidt, dan wel in de toekomst zal komen te luiden; g. verzekerde: degene die verzekerd is ingevolge de AWBZ of daarmee gelijkgesteld en als zodanig bij een zorgverzekeraar is ingeschreven en aanspraak kan maken op een verpleegartikel zoals bedoeld in artikel 11 Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) en onder de in dat artikel gestelde voorwaarden; h. zorg/inbruikleenverstrekking: de zorg, omschreven bij of krachtens artikel 11 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) dit betreft het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen gedurende een termijn van ten hoogste zesentwintig weken in verband met een somatische aandoening of beperking voorzover de zorgaanbieder daarvoor is toegelaten; i. zorgaanbieder: de instelling, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d AWBZ, te weten een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen, die alleen is toegelaten voor de zorg nader omschreven sub h van dit artikel, te weten: het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen, als bedoeld in artikel 11 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA); j. zorgkantoor: een instelling als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering en tevens in de hoedanigheid van gemandateerde en gemachtigde door de zorgverzekeraars, aangewezen voor de zorgkantoorregio Friesland; k. zorgverleningsovereenkomst/bruikleenovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen verzekerde en zorgaanbieder waarbij de zorgaanbieder aan de verzekerde een verpleegartikel om niet in gebruik geeft, onder voorwaarde dat de verzekerde die het verpleegartikel ontvangt, dat, na daarvan gedurende een termijn van ten hoogste 26 weken gebruik te hebben gemaakt, zal teruggeven aan de zorgaanbieder. In de zorgverleningsovereenkomst/bruikleenovereenkomst zijn verder de rechten en plichten van zorgaanbieder en verzekerde vastgelegd; l. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet, die zich overeenkomstig artikel 33 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als zodanig heeft aangemeld voor de uitvoering van de AWBZ. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

12 Artikel 2 Rechtsverhouding 1. De rechtsverhouding tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder wordt geregeld door: a. deze overeenkomst; b. de aanvullingen of wijzigingen van deze overeenkomst die tot stand zijn gekomen of zullen komen; c. de voor de verlening, het declareren en betalen van zorg zoals gedefinieerd in artikel 1 sub h, relevante wet- en regelgeving. 2. De zorgaanbieder brengt het zorgkantoor er onmiddellijk van op de hoogte indien hij niet meer alleen over een toelating voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen beschikt zoals bedoeld in artikel 11 van het Besluit zorgaanspraken (BZA) of indien er anderszins wijzigingen optreden in de toelating. 3. Voor zover de zorgaanbieder, zijn onderaannemers daarbij inbegrepen, bij ondertekening of in de toekomst algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voorwaarden op de onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk niet van toepassing. Artikel 3 Zorgverlening/ het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen 1. De zorgaanbieder verbindt zich om, met inachtneming van zijn toelating voor het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen zoals bedoeld in artikel 11 Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, verpleegartikelen in bruikleen te verstrekken aan de verzekerde, woonachtig in de zorgkantoorregio Friesland, die daarop als zodanig aanspraak kan maken. Voor zover vereist, beschikt de verzekerde over een geldig(e) indicatie(besluit). De zorgaanbieder houdt zich in dat geval aan de/het geldende indicatie(besluit. De zorg/inbruikleenverstrekking geschiedt ononderbroken en de continuïteit ervan is gewaarborgd. 2. De zorgaanbieder voldoet aan de transparantie-eisen zoals verwoord in het Uitvoeringsbesluit WTZi en toont dat aan op eerste verzoek van het zorgkantoor. 3. De zorgaanbieder stelt het verpleegartikel binnen 24 uur na ontvangst van de aanvraag van de verzekerde of diens vertegenwoordiger beschikbaar aan de verzekerde. In spoedsituaties levert de zorgaanbieder het verpleegartikel in de regel binnen 2 uur af. 4. De zorgaanbieder verplicht zich alvorens tot het verlenen van zorg/in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen over te gaan de identiteit van de betreffende verzekerde vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsbewijs en registreert hierbij het Burger Service Nummer (BSN) van de verzekerde. 5. De zorgaanbieder kan de zorg/het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen weigeren of beëindigen indien er redenen bestaan op grond waarvan de zorgverlening/het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen in redelijkheid niet van de zorgaanbieder kan worden verlangd. 6. Van de weigering of beëindiging bedoeld in het vorige lid doet de zorgaanbieder schriftelijk en met redenen omkleed, mededeling aan de verzekerde en het zorgkantoor. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de reeds aangevangen zorgverlening/inbruikleenverstrekking wordt voortgezet of overgedragen, totdat er, waar nodig in overleg met het zorgkantoor, een oplossing is gevonden. 7. De zorgaanbieder informeert, uit eigen beweging, tijdig het zorgkantoor wanneer de zorgcontinuïteit/continuïteit van inbruikleenverstrekking in gevaar dreigt te komen. Op verzoek van het zorgkantoor zal de zorgaanbieder de gegevens hieromtrent verstrekken. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

13 8. De individuele zorgverleningsovereenkomst/bruikleenovereenkomst dient in goed overleg met de verzekerde tot stand te komen. Deze overeenkomst dient in ieder geval de volgende onderwerpen te bevatten: - omschrijving van het/de verpleegartikel(en); - de begin- en einddatum van de inbruikleenverstrekking van het/de verpleegartikel(en); - schriftelijke instemming van de verzekerde. 9. De zorgaanbieder verplicht zich ertoe gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst in staat te zijn het gehele pakket aan AWBZ-verpleegartikelen, conform de meest actuele lijst vastgesteld door de NZa, te leveren. 10. De zorgaanbieder verplicht zich ertoe om alle verpleegartikelen uit het assortiment bij de verzekerde thuis af te leveren wanneer de verzekerde om gezondheidsredenen niet in staat is het verpleegartikel zelf te halen of op verzoek van de verzekerde. 11. De zorgaanbieder brengt de prestatie Transport (H110) per dag, per adres maar éénmaal in rekening. 12. De zorgaanbieder levert het verpleegartikel aan de verzekerde met inachtneming van de voor dat verpleegartikel gebruikelijke medische en technische eisen. Daarnaast verschaft de zorgaanbieder duidelijke uitleg over het gebruik van het verpleegartikel aan de verzekerde, ondersteund door een deugdelijke schriftelijke instructie. Artikel 4 Kwaliteit van zorg/ inbruikleenverstrekking 1. De zorgaanbieder is verplicht ervoor zorg te dragen dat het geleverde verpleegartikel (inclusief toebehoren) voldoet aan de meest recente normen en keuringen alsook aan de eisen die daaraan in redelijkheid dienen te worden gesteld. 2. De zorgaanbieder is gecertificeerd conform ISO 9001:2008 en Revakeur of de zorgaanbieder is gecertificeerd conform HKZ.. 3. De zorgaanbieder houdt zich aan de Kwaliteitswet zorginstellingen, indien deze wet op de zorgaanbieder van toepassing is. Hij verbindt zich jegens het zorgkantoor om de verpleegartikelen op kwalitatief en professioneel verantwoorde wijze in bruikleen te verstrekken aan verzekerden. Hieronder wordt verstaan: inbruikleenverstrekking die klantgericht, doeltreffend en doelmatig plaats vindt, zoals gebruikelijk in de kring waartoe de zorgaanbieder behoort en die naar redelijkheid is afgestemd op de behoefte van de klant. De zorgaanbieder past daartoe de voor zijn sector geldende protocollen, richtlijnen en standaarden toe. Zonodig hanteert de zorgaanbieder een protocol voor het leveren van het verpleegartikel waarbij tevens de kosteneffectiviteit bij de keuze van het verpleegartikel wordt meegewogen. De zorgaanbieder hanteert een dergelijk protocol in ieder geval voor het beschikbaar stellen van anti-decubitus matrassen. 4. De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening/ inbruikleenverstrekking op zodanige wijze dat dat op verantwoorde wijze gebeurt. Daartoe voert de zorgaanbieder een kwaliteitsbeleid dat gericht is op een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de zorg/inbruikleenverstrekking en verzamelt en registreert daartoe systematisch gegevens over de kwaliteit ervan. 5. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de zorgverleners van zijn organisatie handelen volgens de professionele standaard op hun vakgebied en voldoen, voor zover deze wetten van toepassing zijn, aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en overige relevante wettelijke verplichtingen. 6. De zorgaanbieder draagt zorg voor een klantgerichte aanpak binnen de organisatie. Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

14 7. De zorgaanbieder houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en beschikt over een vastgelegd beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy. 8. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat zijn personeel beschikt over kennis en kunde die voor een verantwoorde zorgverlening/inbruikleenverstrekking noodzakelijk zijn. Voor zover noodzakelijk voor de zorgverlening/inbruikleenverstrekking blijkt dit uit de BIG-registratie van het personeel. De zorgaanbieder staat er voorts voor in dat - voor zover noodzakelijk voor de te verlenen zorg/inbruikleenverstrekking - inrichting, instrumentarium en hygiëne aan de algemeen aanvaarde eisen voldoen. 9. De zorgaanbieder maakt op verzoek van het zorgkantoor inzichtelijk (door het verstrekken van een scholingsplan of verantwoording in het kwaliteitsjaarverslag, zo de zorgaanbieder verplicht is een kwaliteitsjaarverslag op te stellen) op welke wijze bij- en nascholing van het personeel wordt vormgegeven. 10. De zorgaanbieder organiseert minimaal 1 keer per 2 jaar een steekproefsgewijze klantenraadpleging, die berust op een landelijk vastgesteld instrument voor de meting van klantervaringen, uit te voeren door een externe (onafhankelijke) organisatie. De zorgaanbieder informeert het zorgkantoor over de uitkomsten van de klantenraadpleging. De bevindingen zullen voor zover daartoe aanleiding bestaat, leiden tot verbetertrajecten die de zorgaanbieder met de cliëntenraad indien de zorgaanbieder verplicht is deze in te stellen heeft afgestemd. Zorgkantoor en zorgaanbieder leggen de afspraken hierover schriftelijk vast. 10. De zorgaanbieder draagt zorg voor het naar behoren functioneren van een cliëntenraad indien de zorgaanbieder verplicht is deze in te stellen en adequate behandeling van klachten van verzekerden over de zorgverlening/inbruikleenverstrekking; de zorgaanbieder beschikt over een toegankelijke klachtenprocedure en een vastgestelde klachtenregeling. Dit alles conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Kortom, de zorgaanbieder respecteert de klantenrechten en draagt zorg voor een correcte bejegening van de verzekerden. 11. Bij het insturen van de aanvraag tot een overeenkomst, heeft de zorgaanbieder aangegeven of hij bij de levering van verpleegartikelen in bruikleen gebruik maakt van (een) derde partij(en) (onderaannemer(s)). 1 Daarbij heeft hij aangegeven om welke partij(en)/onderaannemer(s) het gaat en voor welke deel van de productie 2011 hij hem/hen wil inzetten. De zorgaanbieder/instelling (hoofdaannemer) is als zodanig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de dienstverlening van zijn onderaannemer(s). Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kan de zorgaanbieder geen andere onderaannemers bij de zorgverlening/inbruikleenverstrekking meer inzetten, tenzij na verkregen toestemming van het zorgkantoor daartoe. De zorgaanbieder garandeert dat de onderaannemer(s) en de zorgverlening/inbruikleenverstrekking door de onderaannemer(s) (mutatis mutandis) aan dezelfde eisen zoals bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, voldoen, als die welke aan hem zelf dan wel aan de zorgverlening/inbruikleenverstrekking van hemzelf zijn gesteld middels o.a. deze overeenkomst. De zorgaanbieder informeert het zorgkantoor hier desgevraagd over evenals over de kosten die met de inzet van onderaannemers gepaard gaan. 12. De zorgaanbieder levert zorg op doelmatige en professioneel verantwoorde wijze. De zorgaanbieder zal zich daarbij laten leiden door een afweging tussen de effectiviteit 1 Onder onderaanneming wordt verstaan het niet feitelijk zelf verlenen van de zorg/inbruikleenverstrekking door de zorgaanbieder, maar het voor de zorgverlening/inbruikleenverstrekking gebruik maken van derden, zoals andere zorgaanbieders, zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers), ook wel zelfstandig ondernemende zorgverleners (ZOZ-ers) genoemd, of personeel/ zorgverleners ingeleend van een andere organisatie (zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten). Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen Zorgkantoor Friesland juni

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

Overeenkomst. kraamzorg

Overeenkomst. kraamzorg Overeenkomst kraamzorg 2015 Inhoudsopgave Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Zorg pagina 4 Artikel 3 Weigering Zorgverlening pagina 5 Artikel 4 Kwaliteit van de zorg pagina

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg DEEL I ZORGAANBIEDERGEBONDEN DEEL A. De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en kantoorhoudend: In deze mede

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende zorgverzekeraar 1 in dit verband handelend namens de in

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg zowel elk afzonderlijk als tezamen

Nadere informatie

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen.

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Pagina 1 van 8 Artikel 1 Minimumeisen Zorgaanbieder Er worden een aantal minimale

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden voor de kraamzorg 2015 AV CZ / 158 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel

OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Zorgverzekeraars Nederland Juni 2014 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS De ondergetekenden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar

Nadere informatie

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland.

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland. <naam Opdrachtnemer> OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen Holland Rijnland en Betreffende perceel GGZ en EED-zorg vrijgevestigden Contractnummer: Contractdatum:

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 8 september 2014 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende GGZ en EED-zorg Vrijgevestigden

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Overeenkomst). De in Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen gemeente op welke het woonplaatsbeginsel van de Jeugdige van toepassing is.

Overeenkomst). De in Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen gemeente op welke het woonplaatsbeginsel van de Jeugdige van toepassing is. Overeenkomst DE ONDERGETEKENDEN I de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten, KvK-nummer 40409418, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: VNG

Nadere informatie