Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V."

Transcriptie

1 Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V. Inhoudsopgave Deel I Instellings-, persoons- of bedrijfsgebonden deel Deel II Algemeen deel Definities Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Controle verzekeringsgerechtigdheid Artikel 3 Zorglevering 3a Zorgverlening 3b Proces zorgrealisatie 3c Individuele zorgverleningsovereenkomst zorgaanbieder verzekerde 3d Inspanningsplicht en beëindiging van zorg 3e Looptijd indicatiebesluit Artikel 4 Kwaliteit van zorg Artikel 5 Doelmatigheid Artikel 6 Productontwikkeling Artikel 7 Ketenzorg Artikel 8 Informatievoorziening aan verzekerden Artikel 9 Registratie en informatie Artikel 10 Verantwoording Artikel 11 Overleg Artikel 12 Declaratie en betaling Artikel 13 Controle Artikel 14 Fraude Artikel 15 Vertrouwelijkheid informatie Artikel 16 Vrijwaring Artikel 17 Geschillen Artikel 18 Niet nakoming Artikel 19 Duur en einde van de overeenkomst Artikel 20 Slotbepalingen Bijlage 1 Specifieke afspraken 2012 Bijlage 2 Budgetformulier 2012

2 Deel I Instellings-, persoons- of bedrijfsgebonden deel I.A Zorgkantoor DSW B.V., aangewezen als verbindingskantoor voor de regio Delft Westland Oostland (DWO)/Nieuwe Waterweg Noord (NWN), in deze mede handelend namens de zorgverzekeraars die de AWBZ uitvoeren. Adres : s-gravelandseweg 555 Postcode / plaats : 3119 XT Schiedam verder te noemen het zorgkantoor Ten deze krachtens volmacht bevoegd vertegenwoordigd door D. Pons, directeur en I.B De zorgaanbieder : Correspondentie-adres : Postcode/plaats : Vestigingsplaats(en) : Postcode/plaats : AGB-nummer(s) : Inschrijving K.v.K. : Toelatingsbeschikking : Toegelaten voor de AWBZ-functies : verder te noemen de zorgaanbieder overwegende dat - het zorgkantoor ingevolge de AWBZ in het kader van de wettelijke zorgplicht van zorgverzekeraars jegens verzekerden is gehouden om te voorzien in de inkoop van voldoende verantwoorde zorg, dat wil zeggen dat de inkoop naar volume, kwaliteit en voorzieningszekerheid adequaat en toereikend dient te zijn ter voldoening aan deze wettelijke zorgplicht; - de zorgaanbieder zich als zodanig ten doel stelt om te voorzien in de zorgbehoefte van de binnen de eigen competenties vallende AWBZ-zorg op een wijze die cliëntgericht, doeltreffend en doelmatig is; - de zorgaanbieder ervoor instaat dat de AWBZ-gelden die hij tot zijn beschikking krijgt, exclusief worden aangewend ten behoeve van de AWBZ dan wel door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) goedgekeurde doeleinden, en dat de zorgaanbieder volstrekte transparantie betracht in de verantwoording van de besteding van de AWBZ-middelen; komen overeen dat I.C deze overeenkomst betrekking heeft op de functies (.), en de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door: Deel I Instellings-, persoons- of bedrijfsgebonden deel Deel II Algemeen deel Bijlage 1 Specifieke afspraken 2012 Bijlage 2 Budgetformulier 2012

3 I.D I.E deze overeenkomst tussen partijen van kracht is vanaf 1 januari 2012 en is aangegaan voor een bepaalde tijd, te weten tot en met 31 december Wanneer de zorg of een deel daarvan door een wijziging in wet- en regelgeving niet meer tot het krachtens de AWBZ verzekerde pakket behoort, eindigt deze overeenkomst wat betreft het betrokken deel van de zorg. Partijen verklaren hierbij bekend te zijn met de onder I.C genoemde overeenkomst(en) en eventuele bijlage(n). Opgemaakt in tweevoud Plaats: Schiedam Datum: Zorgkantoor DSW B.V. Plaats: Datum: (naam aanbieder) rechtsgeldig vertegenwoordigd door: rechtsgeldig vertegenwoordigd door: D. Pons Directeur

4 Deel II Algemeen deel Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. AWBZ-breed Zorgregistratiesysteem (AZR): een systeem dat op cliëntniveau elektronisch gegevens uitwisselt tussen ketenpartijen. Dit gebeurt op basis van landelijk vastgestelde standaarden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afzonderlijke processen is verdeeld over de ketenpartijen; b. burgerservicenummer (BSN): uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie (GBA); hiermee kunnen persoonsgebonden gegevens uitgewisseld worden tussen de verschillende onderdelen van de overheid om de dienstverlening aan burgers te verbeteren en fraude te bestrijden; c. externe integratie: de georganiseerde uitwisseling van gestructureerde gegevens tussen bedrijfsprocessen van partijen via een automatiseringsmedium met behulp van records; d. indicatiebesluit: het besluit van de daartoe bevoegde instantie waarin de rechtmatige aanspraak van een verzekerde op zorg wordt vastgesteld of de verwijzing van een daartoe op grond van vigerende regelgeving bevoegde zorgverlener; e. Landelijke Adviescommissie Lokaal Overleg: de Adviescommissie in het kader van tariefgeschillen voorzover partijen hierop middels dit contract zijn aangewezen; f. materiële controle: de controles door het zorgkantoor uitgevoerd op basis van de Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars; g. Melding Aanvang Zorg (MAZ): een melding van de zorgaanbieder dat de zorg is gestart; h. Melding Einde Zorg (MEZ): een melding van de zorgaanbieder dat de zorg is beëindigd; i. Mutaties Zorg (MUT): een melding van de zorgaanbieder dat er een mutatie in de zorg heeft voorgedaan; j. productieafspraak: door partijen overeengekomen en door de NZa goedgekeurde leveringshoeveelheid (volume) en tarief voor een prestatie of geheel van prestaties door de zorgaanbieder te leveren, in overeenstemming met de kaders van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG); k. verzekerde: degene die verzekerd is ingevolge de AWBZ of daarmee gelijkgesteld en als zodanig bij een zorgverzekeraar is ingeschreven; l. tarief: de tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor overeengekomen prijs voor een prestatie of geheel van prestaties, zoals vastgelegd in het budgetformulier van de NZa voor het jaar en is goedgekeurd door de NZa; m. Treeknormen: door zorgaanbieders en zorgverzekeraars opgestelde streefnormen voor wachttijden in de zorg; n. zorg: de zorg, omschreven bij of krachtens het bepaalde in het Besluit zorgaanspraken AWBZ voorzover de instelling daarvoor is toegelaten en waarover een productieafspraak is gemaakt; o. zorgaanbieder/-instelling: de zorgaanbieder die zorg verleent als bedoeld onder sub n van dit artikel en die als zodanig is toegelaten overeenkomstig de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi); p. zorginhoudelijk adviseur: degene die als zodanig namens het zorgkantoor optreedt, dan wel degene die onder verantwoordelijkheid van de adviserend geneeskundige optreedt;

5 q. zorgkantoor: een instelling als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (ABZ), in de hoedanigheid van gemandateerde en gemachtigde door de zorgverzekeraar voor de aangewezen regio; r. zorgplan: een concrete invulling van de door de zorgaanbieder te verlenen zorg per verzekerde, gebaseerd op de geïndiceerde zorg. Het zorgplan wordt overeengekomen tussen verzekerde en de zorgaanbieder. Het zorgplan wordt ook wel individueel begeleidingsplan, behandelplan of ondersteuningsplan genoemd; s. zorgverleningsovereenkomst: de individuele dienstverleningsovereenkomst tussen verzekerde en zorgaanbieder over de zorg inclusief die aangaande de overbruggingszorg, waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd; t. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Zorgverzekeringswet (Zvw), die zich overeenkomstig artikel 33 AWBZ als zodanig heeft aangemeld voor de uitvoering van de AWBZ. Artikel 1 Algemeen 1. Partijen verklaren dat zij bekend zijn met het op hen van toepassing zijnde gezondheidsrecht 1 en verbinden zich jegens elkaar om zich daaraan te houden. 2. Een onjuistheid in, dan wel tekortkoming in de nakoming van hetgeen de zorgaanbieder heeft ingevuld ten behoeve van de geschiktheidseisen en algemene voorwaarden voor de zorginkoop 2012, wordt gelijkgesteld met een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst. 3. De zorgaanbieder voldoet en blijft gedurende de duur van de overeenkomst voldoen aan de algemene voorwaarden en de geschiktheidseisen zoals verwoord in de Bestuursverklaring Algemene Voorwaarden en de Bestuursverklaring Geschiktheidseisen. 4. Partijen informeren elkaar tijdig over alle relevante wijzigingen die betrekking hebben op onder andere bestuur, organisatiestructuur, organogram van hun rechtspersoon en fusie of overname. 5. Op deze overeenkomst zijn aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden van de zorgaanbieder, onder welke naam of in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk niet van toepassing. Artikel 2 Controle verzekeringsgerechtigdheid 1. De zorgaanbieder verplicht zich alvorens tot het verlenen van zorg over te gaan de identiteit van de betreffende verzekerde te toetsen aan de hand van een wettelijk identiteitsbewijs en registreert hierbij zijn BSN. 1 Geheel van rechtsregels dat rechtstreeks betrekking heeft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overige burgerlijk, administratief en strafrecht in dat verband (Leenen, 2000).

6 2. Het zorgkantoor controleert binnen twee weken na ontvangst van een MAZ via het AZR of de cliënt tot de kring der verzekerden krachtens de AWBZ behoort. 3. Indien de cliënt niet AWBZ-verzekeringsgerechtigd is, meldt het zorgkantoor dit direct na de controle van de verzekeringsgerechtigdheid aan de zorgaanbieder. 4. Indien de cliënt niet AWBZ-verzekeringsgerechtigd is, komen de kosten van de zorg niet ten laste van de AWBZ. Artikel 3 Zorglevering Zorginhoud algemeen De zorgaanbieder verbindt zich jegens het zorgkantoor om binnen de kaders van de in deze overeenkomst afgesproken capaciteit aan verzekerden passende zorg te verlenen als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ. Deze verzekerden beschikken over een geldige indicatie dan wel geldige verwijzing. Het zorgkantoor verbindt zich om binnen de gestelde financiële kaders kwalitatief verantwoorde zorg in te kopen. Hieronder wordt zorg verstaan die cliëntgericht, doeltreffend en doelmatig wordt verleend. Tarief- en volumeafspraken van de te leveren zorg Vergoeding van zorglevering vindt plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen van tarifering en bekostiging respectievelijk de bepalingen, richtlijnen en kaders van bij wet ingestelde organen. De hoeveelheid van de te leveren zorg wordt nader omschreven in de productieafspraken tussen zorgkantoor en zorgaanbieder. Het op de laatste datum tweezijdig getekende budgetformulier maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar de productieafspraken en daarmee samenhangend de bevoorschotting bij te stellen op basis van de realisatiegegevens. Het zorgkantoor kan de productie herschikken en de bevoorschotting stopzetten wanneer de zorgaanbieder failliet gaat/dreigt te gaan en/of surseance van betaling verkrijgt. Artikel 3a Zorgverlening 1. De zorgaanbieder verbindt zich om met inachtneming van zijn toelating en conform de productieafspraak zorg te verlenen aan de verzekerde die daarop als zodanig aanspraak maakt. De zorgaanbieder houdt zich hierbij aan het afgegeven indicatiebesluit voor zover dit indicatiebesluit vereist is of de betreffende verwijzing met de daarin vastgelegde aanspraak op zorg. 2. In situaties waarin onmiddellijke verlening van zorg noodzakelijk is (crisissituaties) kan het zorgkantoor de zorgaanbieder zonder indicatiebesluit c.q. verwijzing toestemming verlenen voor het leveren van de benodigde AWBZ-zorg. Een eventuele krapte in de productieruimte is geen reden voor de zorgaanbieder om niet over te gaan tot inzet van acute zorg. De periode van zorgverlening zonder indicatiebesluit kan ten hoogste twee weken omvatten. Het zorgkantoor vergoedt de kosten van de zorgverlening gedurende deze periode aan de zorgaanbieder indien een indicatiebesluit achterwege blijft of negatief luidt.

7 3. Als de zorgaanbieder bij levering van de zorg gebruik maakt van een derde partij, stelt de zorgaanbieder het zorgkantoor via het formulier Onderaannemingen onverwijld op de hoogte van de naam van deze partij(en) en het volume van de door deze partij verleende zorg. De zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die op deze wijze geleverd wordt door derden. De zorgaanbieder informeert het zorgkantoor desgevraagd hoe de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd bij uitbesteding van gecontracteerde zorg aan een derde partij. Dit geldt ook voor de inzet van Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP-ers). De zorgaanbieder verplicht zich tevens vooraf aan het zorgkantoor te melden, indien hij zelf als onderaannemer optreedt, onder vermelding van de naam van de partij waarvoor hij als onderaannemer optreedt en het volume van de door deze partij verleende zorg. 4. De zorgaanbieder spant zich in om zorg aan de verzekerde vanaf aanvang aanspraak, doch in beginsel uiterlijk binnen de in de Treeknorm als maximaal aanvaardbare wachttijd genoemde termijn, te leveren. Deze wachttijd zal gemeten worden vanaf het moment dat de verzekerde daadwerkelijk in zorg wil. Dit moment wordt in het AZR aangegeven als de gewenste startdatum zorgverlening. Artikel 3b Proces zorgrealisatie 1. De zorgaanbieder neemt uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het indicatiebesluit contact op met de verzekerde. De zorgaanbieder maakt vervolgens op basis van het indicatiebesluit met de verzekerde afspraken om te komen tot zorgverlening. Indien de zorgaanbieder niet in staat is de afgesproken zorg direct in te vullen, is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het regelen van overbruggingszorg. Een en ander voor zover de verzekerde deze overbruggingszorg wenst. 2. Voor zorgaanbieders die hiertoe gecontracteerd zijn, geldt dat zij crisiszorg, palliatief-terminale zorg en overige acute zorg zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur dienen in te zetten. De zorgaanbieder mag deze zorg niet weigeren. Thuiswonende mensen dienen in noodgevallen 24 uur per dag een hulpverlener te kunnen bereiken. De zorgaanbieders voor verzorging en verpleging committeren zich aan het regionale crisisprotocol. Zorgaanbieders voor (licht) verstandelijk gehandicapten conformeren zich aan de Crisisregeling voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Zuid-Holland. 3. De zorgaanbieder is verplicht binnen drie werkdagen via het AZR melding te doen van de aanvang van zorg bij het zorgkantoor. Dit onder andere om tijdig de eigen bijdrage aan de verzekerde te kunnen opleggen. De zorgaanbieder doet melding bij het zorgkantoor indien verzekerden tegen hun wil in niet binnen de Treeknormen in zorg kunnen worden genomen. Artikel 3c Individuele zorgverleningsovereenkomst zorgaanbieder verzekerde 1. De zorgaanbieder sluit te allen tijde een zorgverleningsovereenkomst met de verzekerde. Deze overeenkomst dient in goed overleg met de verzekerde tot stand te komen. Als zorgaanbieder en verzekerde niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt dit direct en met redenen omkleed door de zorgaanbieder aan het zorgkantoor gemeld.

8 2. Op verzoek van het zorgkantoor overlegt de zorgaanbieder de individuele zorgverleningsovereenkomst aan het zorgkantoor. Artikel 3d Inspanningsplicht en beëindiging van zorg 1. De voorkeursaanbieder van de verzekerde heeft in beginsel een inspanningsplicht om de toegewezen geïndiceerde zorg aan de AWBZverzekerde te leveren. 2. De zorgaanbieder garandeert de continuïteit van de zorg. Indien de zorgaanbieder niet (langer) in staat is in de benodigde zorg te voorzien, dan meldt de zorgaanbieder dit met redenen omkleed direct aan het zorgkantoor en de verzekerde. Zo nodig overlegt de zorgaanbieder eventuele rapportage(s) omtrent de situatie. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de reeds aangevangen zorgverlening wordt voortgezet of overgedragen, totdat er een definitieve en passende oplossing is. In overleg met de verzekerde spannen zorgaanbieder en zorgkantoor zich in om zo spoedig mogelijk voor een definitieve en passende oplossing te zorgen. Artikel 3e Looptijd indicatiebesluit Onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde voor het bewaken van de looptijd van het indicatiebesluit, treedt de zorgaanbieder in overleg met de verzekerde over eventuele voortzetting van de zorgverlening. Indien nodig draagt de zorgaanbieder in overleg met de verzekerde zorg voor een tijdige aanvraag voor een (her-)indicatie bij het indicatieorgaan, zodat de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd. Artikel 4 Kwaliteit van zorg 1. De zorgaanbieder biedt de verzekerden verantwoorde zorg. Daaronder wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoeften van de verzekerde. De zorgaanbieder laat zich leiden door de afweging van de belangen van de verzekerde en de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg. 2. De zorgaanbieder beschikt over een vastgelegd privacybeleid. 3. De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening in zijn instelling(en) op zodanige wijze dat dat leidt tot verantwoorde zorg. Daartoe voert de zorgaanbieder een kwaliteitsbeleid dat gericht is op een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de zorg en verzamelt en registreert daartoe systematisch gegevens over de kwaliteit van de zorg. Hierbij voldoet de zorgaanbieder minimaal aan de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). 4. De zorgaanbieder hanteert en onderhoudt een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit) en waarin het landelijk kwaliteitskader voor de relevante care-sector(en) is geïntegreerd. Het kwaliteitskader verantwoorde zorg bestaat uit zowel een zelfevaluatie door de aanbieder als een cliëntwaarderingsonderzoek. Hierover verantwoordt de instelling zich in het Jaardocument op grond van de Regeling Verslaggeving WTZi.

9 5. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de zorgverleners binnen zijn instelling(en) handelen volgens de professionele standaard op hun vakgebied en voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en overige relevante wettelijke verplichtingen. 6. De zorg is waar mogelijk gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke kennis en gericht op het vermijden van over- en ondergebruik van zorg. De zorgaanbieder en de bij de zorgaanbieder werkzame professionals werken volgens landelijk c.q. regionaal vastgestelde kwaliteitsstandaarden en protocollen. Voorzover noodzakelijk ter borging van de kwaliteit van zorg stelt de zorgaanbieder protocollen op. 7. De zorgaanbieder houdt voor alle cliënten een zorgplan bij waarin aan de extramurale indicatie of het zorgzwaartepakket in samenspraak met de cliënt een persoonlijke invulling wordt gegeven. De zorgaanbieder bespreekt minimaal één keer per jaar met de cliënt het zorgplan. Indien de aard en/of omvang van de te leveren zorg verandert ten opzichte van de afspraken in het zorgplan, vinden wijzigingen plaats in overleg met de verzekerde. De zorgaanbieder is verplicht de instemming van de verzekerde voor het zorgplan te verkrijgen en dit schriftelijk vast te leggen. 8. Het zorgkantoor houdt toezicht op de kwaliteit van zorg aan de hand van het Early Warning Systeem (EWS), contacten met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), signalen uit een eventueel benchmarkonderzoek, het oordeel van de cliëntenraden en de materiële controle. Het EWS richt zich op het opsporen, analyseren en bespreekbaar maken van mogelijke problemen in de kwaliteit van de zorgverlening. De zorgaanbieder voorziet het zorgkantoor jaarlijks van de volgende documenten: - Jaardocument; - rapporten c.q. formulieren van de IGZ; - eventueel benchmarkrapport; - uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek; - eventueel andere evaluatie- of visitatierapporten welke betrekking hebben op de kwaliteit van de zorgverlening. 9. De verbeteracties die voortkomen uit de kwaliteitscontrole en de documenten beschreven onder lid 8 van dit artikel maken onderdeel uit van één of meer van de reguliere beleidsoverleggen. Tijdens deze overleggen maken zorgkantoor en zorgaanbieder concrete afspraken over de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de zorgverlening. 10. De zorgaanbieder laat zich minimaal één keer per twee jaar (voor de gehandicaptensector: één keer per drie jaar) door een onafhankelijke partij toetsen op kwaliteit vanuit de optiek van de consument c.q. de cliënt en stelt de rapportages hierover beschikbaar aan het zorgkantoor. Partijen maken afspraken over concrete verbeterdoelstellingen aan de hand van de resultaten van deze raadpleging. De aanbieder dient de verbeterdoelstellingen af te stemmen met de (centrale) cliëntenraad.

10 11. De zorgaanbieder respecteert de patiëntenrechten en draagt zorg voor een correcte bejegening van de verzekerden. De zorgaanbieder draagt zorg voor het behoorlijk functioneren van een cliëntenraad en een adequate behandeling van klachten van verzekerden over de zorgverlening. De zorgaanbieder beschikt over een vastgelegde klachtenregeling. 12. De zorgaanbieder stemt het zorgaanbod af op de behoefte aan zorg. Daarnaast bespreken de zorgaanbieder en het zorgkantoor de invloed van demografische en wachtlijstontwikkelingen om gezamenlijk het adequate aanbod vast te stellen. Deze zaken maken indien van toepassing deel uit van de productieafspraak. 13. De zorgaanbieder is adequaat verzekerd tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van minimaal ,- (per gebeurtenis). Artikel 5 Doelmatigheid De zorgaanbieder levert zorg op doelmatige en professioneel verantwoorde wijze. De zorgaanbieder laat zich daarbij leiden door de desbetreffende paragrafen uit de beleidsregels van de NZa en door de nadere leveringsvoorwaarden die het zorgkantoor stelt. Artikel 6 Productontwikkeling 1. De zorgaanbieder spant zich in om te komen tot gedifferentieerde productontwikkeling en/of verbetering van de doelmatigheid van de zorg door de aanwezige en toekomstige behoeften van verzekerden systematisch te analyseren. 2. Plannen en realisaties inzake productontwikkeling worden besproken tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. Artikel 7 Ketenzorg De zorgaanbieder maakt waar nodig afspraken met andere zorgaanbieders of partners in de zorgketen over de continuïteit van de zorg aan de verzekerden. Op verzoek van het zorgkantoor maakt de zorgaanbieder inzichtelijk op welke wijze de samenwerking is vorm gegeven. Artikel 8 Informatievoorziening aan verzekerden 1. Het zorgkantoor stelt informatie beschikbaar aan verzekerden over het gecontracteerde zorgaanbod, waaronder naam en contactgegevens van de door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieders. Het zorgkantoor hanteert hierbij ondermeer een koppeling met de website kiesbeter.nl. De zorgaanbieder is verplicht deze informatie actueel te houden en alle velden te vullen. Tevens geeft de zorgaanbieder het zorgkantoor toestemming ook de uitkomsten van de kwaliteitsmetingen zoals deze op kiesbeter.nl worden gepubliceerd, over te nemen op de eigen website.

11 2. De zorgaanbieder verstrekt tijdig informatie aan de verzekerde ten behoeve van zijn of haar zorg, welke de zorgaanbieder op basis van de wet- en regelgeving verplicht is te verstrekken. Deze informatieplicht omvat informatie over: a. het aanbod van zorg, de wachttijden, overbruggingszorg, informatie over crisisopvang en dergelijke; b. de wijze waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd (zorgdossier) en de redenen waarom zorgverlening geweigerd of beëindigd kan worden; c. de rechten en verplichtingen van de verzekerde jegens de zorgaanbieder; d. de eigen betalingen die de aanbieder vraagt voor aanvullende diensten; e. het opnemen van persoonsgegevens van de verzekerde in (geautomatiseerde) registratiesystemen. Artikel 9 Registratie en informatie 1. Partijen verschaffen elkaar desgevraagd inlichtingen die zij redelijkerwijs nodig hebben voor een inzicht in de nakoming van de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen. 2. De zorgaanbieder en het zorgkantoor wisselen gegevens zo veel mogelijk geautomatiseerd uit en maken daarbij gebruik van de landelijk overeengekomen standaarden inzake externe integratie. 3. De zorgaanbieder levert in het kader van AZR de gegevens voor MAZ, MUT, en de MEZ juist, volledig en tijdig aan. Het zorgkantoor ontvangt van de zorgaanbieder binnen drie werkdagen na start zorgverlening de MAZ. Het zorgkantoor ontvangt van de zorgaanbieder binnen vijf werkdagen na beëindiging van de zorg de MEZ en binnen vijf werkdagen na een mutatie de MUT. 4. De zorgaanbieder staat ervoor in dat de ingevulde gegevens bij de in het vorige lid bedoelde meldingen in elk geval overeenkomen met de gegevens zoals vermeld op het verzekeringsbewijs van de verzekerde. De zorgaanbieder garandeert de continuïteit van de gegevensuitwisseling via AZR. 5. De zorgaanbieder werkt mee aan het verder ontwikkelen van AZR. 6. De zorgaanbieder registreert conform de NZa-beleidsregel-systematiek en conform de vereisten uit hoofde van het Bijdragebesluit zorg. 7. De zorgaanbieder levert binnen vier weken na afloop van de desbetreffende maand alle noodzakelijke gegevens aan het CAK, dat namens de zorgkantoren op basis van de door de belastingdienst verstrekte inkomensgegevens de vaststelling, oplegging en inning van de bijdrage voor extramurale zorg verricht. 8. De zorgaanbieder vult maandelijks uiterlijk binnen vier weken na afloop van de desbetreffende maand, op het beveiligde webportal Zorgservices, het productieoverzicht in. In de productieverantwoording dient de productie per zorgkantoorregio te worden onderscheiden.

12 Artikel 10 Verantwoording 1. De zorgaanbieder stelt zijn jaarrekening op conform de Regeling Verslaggeving WTZi en overige verantwoording volgens de beleidsregels van de NZa en stuurt deze met de accountantsverklaring vóór 1 juni van het jaar t+1 naar het zorgkantoor. Gelijktijdig met de jaarrekening stuurt de zorgaanbieder de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole (Management Letter) naar het zorgkantoor. 2. De zorgaanbieder dient een volledig ingevuld en door een accountant gewaarmerkt nacalculatieformulier jaar t uiterlijk één maand voor de deadline van de NZa in bij het zorgkantoor. 3. Het zorgkantoor controleert het nacalculatieformulier binnen één maand na ontvangst ervan en stelt de zorgaanbieder op de hoogte van de bevindingen. 4. Indien de informatie die is opgenomen in de jaarrekening onvoldoende is om de controlerende taak van het zorgkantoor uit te kunnen voeren, stelt de zorgaanbieder op het eerste verzoek van het zorgkantoor de achterliggende gegevens ter beschikking. 5. De zorgaanbieder verschaft op verzoek van het zorgkantoor nader inzicht in de financiële vermogenspositie (inclusief solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit, besteding van de reserve aanvaardbare kosten) en bedrijfsvoering en werkt in dat kader mee aan het EWS dat het zorgkantoor hanteert. Het zorgkantoor monitort jaarlijks de financiële situatie van de zorgaanbieders met als doel het opsporen, analyseren, bespreekbaar maken en beïnvloeden van mogelijke problemen in het bedrijfsmatig functioneren van de zorginstellingen Het zorgkantoor garandeert hierbij de vertrouwelijkheid van eventuele bedrijfsgevoelige gegevens. 6. De zorgaanbieder is verplicht ernstige problemen op financieel en/of zorginhoudelijk gebied terstond schriftelijk te melden bij het zorgkantoor. Hierbij verleent de zorgaanbieder het zorgkantoor inzicht in relevante stukken die betrekking hebben op deze problematiek. 7. Indien sprake is van fusie, statutenwijziging(en) en/of substantiële wijziging(en) in de organisatiestructuur van de zorgaanbieder, informeert de zorgaanbieder het zorgkantoor hierover vooraf. Bij fusies tussen zorgaanbieders ontvangt het zorgkantoor een due dilligence rapport van de betrokken zorgaanbieder binnen een maand na gereedkoming van het rapport. 8. De zorgaanbieder voldoet aan de vereisten voortkomend uit de Mededingingswet. 9. Indien er ernstige twijfel bestaat bij het zorgkantoor over de verantwoording, registratie en informatievoorziening houdt het zorgkantoor zich het recht voor een onafhankelijk extern onderzoek of accountantscontrole in te stellen. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van het zorgkantoor, tenzij uit het onderzoek is af te leiden dat over de verantwoording, registratie en/of informatievoorziening onrechtmatigheden zijn vastgesteld. Dan komen de kosten voor rekening van de zorgaanbieder.

13 10. De zorgaanbieder mag zonder voorafgaand overleg met het zorgkantoor geen financiële overeenkomsten aangaan die niet primair behoren tot de aard en doelstelling van de zorgaanbieder, waaronder leningen u/g, obligaties, aandelen of beleggingen, voor zover het AWBZ-gebonden vermogen betreft. 11. De zorgaanbieder onthoudt zich van het gebruik maken van diensten van organisaties waarbij de zorgaanbieder of één der bestuurders een zakelijk belang heeft. Slechts in de situatie dat het nalaten hiervan aantoonbaar nadelige gevolgen heeft voor de organisatie kan in overleg en onder strikte voorwaarden hiervan worden afgeweken. Artikel 11 Overleg 1. Het zorgkantoor en de zorgaanbieder voeren ten minste éénmaal per jaar overleg omtrent het wederzijds te voeren (meerjaren)beleid, dat bij voorkeur is vastgesteld in de vorm van een (meerjaren)beleidsplan. Dit overleg zal de basis vormen voor een eventuele voortzetting van het contract alsmede de inhoud daarvan. In ieder geval komen bij het overleg de volgende onderwerpen aan bod: a. de aard en omvang van de zorg door de zorgaanbieder alsmede de daarmee samenhangende kosten en gewenste capaciteitsontwikkeling; b. de beleidsvisie c.q. het jaarplan van het zorgkantoor over de ontwikkelingen in de zorg en de wijze waarop hieraan door het zorgkantoor door middel van zorginkoop gestalte wordt gegeven; c. de zorgvisie van de zorgaanbieder alsmede de daarop betrekking hebbende financiële randvoorwaarden; d. het financiële beleid van de zorgaanbieder, voor zover het aanwending van AWBZ-middelen betreft, met inbegrip van de vermogenspositie; e. indien van toepassing, het opname-, zorg- en ontslagbeleid van de zorgaanbieder; f. indien van toepassing, bouwkundige plannen waarover het standpunt van het zorgkantoor vereist is; g. registratiewijze (zie artikel 9, Registratie en informatie); h. personeelsbeleid, vacatures, ziekteverzuim en eventueel opleidingsplan; i. samenwerking in de regio, intentieverklaringen; j. kwaliteitsbeleid (zie artikel 4, Kwaliteit van zorg); k. indien van toepassing, wijzigingen in de organisatiestructuur en kosten interim management; l. indien van toepassing, (subsidie) projecten. 2. Ten behoeve van het overleg tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder verstrekt de zorgaanbieder op verzoek informatie over de onderwerpen uit lid 1 van dit artikel. 3. Voor budget- en tariefaanpassingen in het kader van de WMG spannen zorgkantoor en zorgaanbieder zich in om tot overeenstemming te komen.

14 Artikel 12 Declaratie en betaling 1. De voor het lopende jaar gemaakte afspraken over volumes en tarieven en het bijbehorende budget worden jaarlijks in bijlage 1 en 2 van deze overeenkomst vastgesteld. 2. Het zorgkantoor bevoorschot de zorgaanbieder overeenkomstig de tariefsbeschikking van de NZa. Indien de productie van de aanbieder twee opeenvolgende maanden meer dan 5% in negatieve zin afwijkt van de afspraak, stelt het zorgkantoor de bevoorschotting neerwaarts bij. De bevoorschotting geschiedt overeenkomstig het gestelde in het ABZ en bijbehorende (aanvullende) circulaires. Zorgaanbieders met wie in 2011 voor het eerst een overeenkomst wordt gesloten worden niet bevoorschot. Zij worden gefinancierd via declaraties. De facturen dienen te voldoen aan de inrichtingseisen zoals deze zijn vastgelegd in bijlage 1 (specifieke afspraken). In gezamenlijk overleg kan ertoe besloten worden ook met reeds langer gecontracteerde aanbieders (gedeeltelijk) een systeem van financiering via facturen te hanteren in plaats van bevoorschotting op basis van tariefsbeschikkingen. 3. Conform de Regeling declaratie AWBZ zorg dient de zorgaanbieder de onder de regeling vallende productie maandelijks op cliëntniveau aan te leveren met gebruikmaking van het landelijk vastgestelde elektronisch format. Eventuele nadere afspraken over het declareren zijn in bijlage 1 vastgelegd. 4. Indien de zorgaanbieder niet voldoet aan de Regeling declaratie AWBZ zorg, dan hanteert het zorgkantoor het in Zorgverzekeraars Nederland-verband vastgestelde sanctiebeleid. 5. De zorgaanbieder heeft geen declaratierecht voor geleverde productie in andere regio s dan DWO/NWN, tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken met Zorgkantoor DWO/NWN en het betreffende andere zorgkantoor/de betreffende andere zorgkantoren. 6. De zorgaanbieder is gerechtigd om rechtstreeks van de verzekerde een vergoeding te vragen voor aanvullende producten en diensten die niet onder de aanspraak vallen. De verzekerde heeft daarbij de keuze om al dan niet van de desbetreffende dienst gebruik te maken. De zorgaanbieder stelt duidelijke informatie over de aanvullende producten en diensten en de bijbehorende tarieven beschikbaar. Op de website van de aanbieder wordt de informatie over verstrekkingen opgenomen. De hoogte van de bijbetalingen is redelijk. Het beleid omtrent betalingen voor aanvullende producten en diensten wordt in samenspraak met de cliëntenraad bepaald. 7. De zorgaanbieder vraagt geen vergoeding voor producten of diensten die voor rekening van de AWBZ vallen. 8. Met uitzondering van het in lid 4 gestelde en de bij wet opgedragen taak tot inning van een eigen bijdrage brengt de zorgaanbieder de verzekerde geen (aanvullende) kosten in rekening. De zorgaanbieder neemt hierbij de voorschriften van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in acht.

15 Artikel 13 Controle 1. De zorgaanbieder is gehouden medewerking te verlenen aan de uitoefening van de controle- en verantwoordingstaken, zoals dat redelijkerwijs van de zorgaanbieder mag worden verlangd. 2. De zorgaanbieder verstrekt op verzoek van het zorgkantoor medische en zorginhoudelijke gegevens aan de zorginhoudelijk adviseur of aan een door het zorgkantoor aangewezen persoon die onder verantwoordelijkheid van de zorginhoudelijk adviseur betrokken is bij de uitvoering van de controle. Hierbij worden de wettelijke voorschriften omtrent persoonsgegevens in acht genomen. 3. Het zorgkantoor maakt de procedure en planning van de materiële controle minimaal drie weken voor de uitvoering ervan aan de zorgaanbieder kenbaar. De omvang van de controle wordt voor de daadwerkelijk uitvoering aan de zorgaanbieder bekend gemaakt. 4. Het zorgkantoor neemt bij de materiële controle de aanwijzingen van het CVZ, de NZa en Zorgverzekeraars Nederland als uitgangspunt. 5. De wijze van uitvoering van de controle is voorbehouden aan het zorgkantoor. 6. Indien uit een materiële controle blijkt dat door handelingen van de zorgaanbieder het zorgkantoor schade heeft geleden, zal deze schade door het zorgkantoor op de zorgaanbieder verhaald worden. 7. Indien het zorgkantoor op basis van een materiële controle heeft vastgesteld dat er sprake is van een onrechtmatigheid en/of ondoelmatigheid in/van de geleverde zorg, spreekt het zorgkantoor de zorgaanbieder hierop aan. Afhankelijk van de ernst en zwaarte van het geconstateerde feit kan het zorgkantoor één of meer van de volgende stappen nemen: a. het opleggen van een waarschuwing; b. terugvordering van (een deel) van het bedrag aan onrechtmatig bestempelde declaraties. Terugvordering kan plaatsvinden via (buiten)gerechtelijke wijze dan wel via verrekening met nog openstaande dan wel toekomstige declaraties en het doorberekenen van gemaakte onderzoekskosten, een en ander ter bepaling van het zorgkantoor; c. opzegging van de overeenkomst. Artikel 14 Fraude 1. Onder fraude wordt verstaan het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/of wijze verkrijgen van een vergoeding van het zorgkantoor. 2. De zorgaanbieder verliest bij fraude het recht op vergoeding uit hoofde van deze overeenkomst, indien hij een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of onware opgave heeft gedaan met betrekking tot een ingediende declaratie of feiten heeft verzwegen die voor het zorgkantoor bij de beoordeling van de declaratie van belang kunnen zijn.

16 3. In geval van fraude kan het zorgkantoor: a. de onrechtmatig bestede AWBZ-middelen en gemaakte onderzoekskosten terugvorderen of verrekenen met de bevoorschotting of afrekening van zorgaanbieders; b. het vermoeden van fraude melden bij het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars of registeren in het Intern Verwijs Register en het Externe Verwijs Register; c. aangifte doen bij de politie of het Openbaar Ministerie; d. de geconstateerde fraude van AWBZ-gelden melden aan beleidsbepalende organisaties; e. de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 4. De in dit artikel beschreven sancties laten het recht van het zorgkantoor om nakoming, beëindiging en/of schadevergoeding te vorderen onverlet. Artikel 15 Vertrouwelijkheid informatie 1. Het zorgkantoor behandelt alle informatie van en over zorgaanbieders strikt vertrouwelijk tenzij deze informatie, voor zover vereist door de wet, door het zorgkantoor bekend gemaakt dient te worden. 2. Partijen nemen de regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens in acht ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde. Artikel 16 Vrijwaring De zorgaanbieder zal het zorgkantoor vrijwaren en schadeloos stellen van alle vorderingen die derden instellen tegen het zorgkantoor in verband met het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen op grond van de onderhavige overeenkomst, waaronder tevens dient te worden verstaan tekortkomingen in de zorg aan verzekerden. Onderdeel van deze kosten vormen tevens redelijke kosten van rechtsbijstand die het zorgkantoor moet maken. Indien zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet die is gerelateerd aan de verplichting van het zorgkantoor tot vergoeding van de geleverde zorg, geldt dat de aansprakelijkheid van het zorgkantoor voor gevolgschade is uitgesloten. Artikel 17 Geschillen 1. Geschillen tussen zorgkantoor en zorgaanbieder met betrekking tot het overeenkomen van een tarief, kunnen in eerste instantie voor advies worden voorgelegd aan de Landelijke Adviescommissie Lokaal Overleg. 2. Alle overige geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarmee samenhangende en hieruit voortvloeiende overeenkomsten en/of aanvullingen van zodanige overeenkomsten dienen te worden aangebracht bij de burgerlijke rechter. 3. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17 Artikel 18 Niet nakoming 1. Indien de zorgaanbieder tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst zal het zorgkantoor hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de zorgaanbieder onmiddellijk in gebreke is. 2. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de zorgaanbieder een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. 3. Ingeval in redelijkheid is vast komen te staan dat de zorgaanbieder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, behoudt het zorgkantoor zich het recht voor om sancties op te leggen, hier gevolgen aan te verbinden voor een eventuele verlenging voor het daarop volgende jaar, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 4. Het zorgkantoor heeft de mogelijkheid om, de navolgende sancties op te leggen: a. het alsnog toekennen van een malus; b. het niet toekennen van een ophoging van de productieafspraak bij een herschikkingsronde; c. het neerwaarts bijstellen van de productieafspraak; d. het opschorten van de bevoorschotting van de zorgaanbieder; e. het voorlopig tot 95% korten van de maandelijkse bevoorschotting. Het zorgkantoor kan pas overgaan tot het toepassen van een sanctie, nadat overleg is gepleegd met de zorgaanbieder. 5. Onverminderd het bepaalde in lid 3 is de zorgaanbieder indien deze toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst aansprakelijk voor vergoeding van de door het zorgkantoor en haar verzekerden geleden c.q. te lijden schade, met dien verstande, dat het zorgkantoor alles dient te ondernemen wat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om de schade te beperken. Deze aansprakelijkheid doet niet af aan de plicht van de zorgaanbieder om de zorg volgens de onderhavige overeenkomst naar behoren uit te voeren. Artikel 19 Duur en einde van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst treedt in werking en eindigt op de in deel I van deze overeenkomst genoemde data. 2. Deze overeenkomst neemt eerder een einde met wederzijds goedvinden. 3. Deze overeenkomst neemt een einde door: a. een aangetekende schriftelijke opzegging door het zorgkantoor of de zorgaanbieder, met dien verstande dat de beëindiging door opzegging slechts mogelijk is in de gevallen en onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 43, eerste lid, sub 7, van de AWBZ, te weten dat deze overeenkomst door opzegging alleen kan worden beëindigd met ingang van 1 januari en de opzegtermijn tenminste drie maanden bedraagt, behoudens in de gevallen dat op grond van bijzondere omstandigheden

18 verdere nakoming van de overeenkomst door een der partijen redelijkerwijs niet kan worden gevergd; b. een uitspraak van de burgerlijke rechter tot ontbinding van de overeenkomst. 4. Deze overeenkomst kan voorts met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden beëindigd: a. door beide partijen indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt; b. door beide partijen indien de wederpartij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of het onderwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van elke andere soortgelijke procedure; c. door het zorgkantoor indien de zorgaanbieder wordt overgenomen door een derde dan wel fuseert. Partijen zullen, indien de zorgaanbieder het zorgkantoor tijdig hiervan op de hoogte heeft gesteld, voorafgaand hieraan overleg plegen over de gevolgen van de overname of fusie voor de zorgverlening aan verzekerden ten laste van de AWBZ; d. door het zorgkantoor indien de onderneming van de zorgaanbieder beëindigd wordt; e. door beide partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst na een deugdelijke ingebrekestelling (voor zover vereist), niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, al dan niet blijkend uit de uitkomsten van (materiële) controle; f. door beide partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen. 5. Indien het zorgkantoor, in de gevallen genoemd in het vorige lid, tot opzegging met onmiddellijke ingang moet overgaan, is de zorgaanbieder jegens het zorgkantoor verplicht tot vergoeding van de schade die door opzegging mocht zijn ontstaan. Met uitzondering van de situatie zoals beschreven in het vorige lid onder e kan de zorgaanbieder bij beëindiging van deze overeenkomst geen schadevergoeding van het zorgkantoor eisen. 6. In geval van beëindiging van de overeenkomst werkt de zorgaanbieder mee aan de continuïteit van de zorg aan de verzekerden. De zorgaanbieder stelt op verzoek van het zorgkantoor onverwijld een lijst ter beschikking met daarop de cliëntgegevens van de verzekerden die bij hem in zorg zijn. De zorgaanbieder werkt mee aan een zorgvuldige overdracht van verzekerden aan een andere, gecontracteerde, zorgaanbieder naar keuze van verzekerde en doet dit in overleg en met akkoord van het zorgkantoor. 7. De zorgaanbieder stelt op verzoek van het zorgkantoor onverwijld een lijst ter beschikking met daarop de cliëntgegevens van de verzekerden die bij hem in zorg zijn. Tevens treedt de zorgaanbieder in overleg met het zorgkantoor inzake de overdracht van de verzekerden.

19 Artikel 20 Slotbepalingen Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om een overeenkomst die is voorzien van doorhalingen en/of mededelingen van de zorgaanbieder van welke aard dan ook als ongeldig te beschouwen. Indien het zorgkantoor van dit recht gebruik maakt, zal zij de zorgaanbieder daarvan schriftelijk in kennis stellen. In dat geval zal het zorgkantoor de zorgaanbieder eenmalig de ongewijzigde overeenkomst alsnog toezenden en in de gelegenheid stellen binnen een termijn van drie weken door ondertekening en terugzending aan het zorgkantoor de ongewijzigde overeenkomst alsnog tot stand te brengen. Indien en voor zover gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigingen optreden in het overheidsbeleid en/of relevante wet- en regelgeving, die aanpassing van deze overeenkomst noodzakelijk maken, treden partijen zo snel mogelijk met elkaar in overleg om de bepalingen die gewijzigd moeten worden aan te passen. Dit met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk der partijen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden opzeggen. Tussenkomst van de rechter is hier niet noodzakelijk. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig worden verklaard, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, zodanig dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel

OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Zorgverzekeraars Nederland Juni 2014 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS De ondergetekenden,

Nadere informatie

Overeenkomst. kraamzorg

Overeenkomst. kraamzorg Overeenkomst kraamzorg 2015 Inhoudsopgave Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Zorg pagina 4 Artikel 3 Weigering Zorgverlening pagina 5 Artikel 4 Kwaliteit van de zorg pagina

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende zorgverzekeraar 1 in dit verband handelend namens de in

Nadere informatie

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg zowel elk afzonderlijk als tezamen

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Menzis Overeenkomst Wijkverpleging 2015 1 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg DEEL I ZORGAANBIEDERGEBONDEN DEEL A. De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en kantoorhoudend: In deze mede

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene inhuurvoorwaarden (AIV) van de Talentenmanagementbank.

Algemene inhuurvoorwaarden (AIV) van de Talentenmanagementbank. Algemene inhuurvoorwaarden (AIV) van de Talentenmanagementbank. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Inschrijving KVK, VAR 4. Tot stand komen opdrachtovereenkomst 5. Uitvoering diensten/

Nadere informatie

OVEREENKOMST inzake levering van Diensten

OVEREENKOMST inzake levering van Diensten PARTIJEN: (1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timewax B.V., gevestigd te Landsmeer aan de Langebreek 49, hierna te noemen: Timewax, en (2) U, hierna te noemen: Opdrachtgever, hierna

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende GGZ en EED-zorg Vrijgevestigden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleinzakelijk

Algemene Voorwaarden Kleinzakelijk Algemene Voorwaarden Kleinzakelijk Artikel 1 Begrippenlijst Aansluit- en transportovereenkomst: de afspraken tussen Klant en een Netbeheerder met betrekking tot het in stand houden van de aansluiting en/of

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie