VfiffiNewsf 7. Voor onze leden; "Bezwaarbrieven"!!! (Speciaal voor de gepensioneerden en mensen met een. uitkering. )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VfiffiNewsf 7. Voor onze leden; "Bezwaarbrieven"!!! (Speciaal voor de gepensioneerden en mensen met een. uitkering. )"

Transcriptie

1 VfiffiNewsf 7 Voor onze leden; "Bezwaarbrieven"!!! (Speciaal voor de gepensioneerden en mensen met een uitkering. ) Zoals beloofd in onze vorige Newsletter vindt U in deze uitgave van de Newsletter de protestbrieven die U dient te sturen aan Belastingdienst, U\l/V en Zorgvezekeraar, ' indien ook over Uw Duitse pensioen de premie voor de AWBZ en de inkomensafha nkelij ke prem ie voor Uw Nederlandse Ziektekostenverzekerin g wordt ingehouden. De Bezwaarbrief nr. 1 U\lW. Ontvangt U van het UWV een uitkering ( WAO) en tevens een Duitse Enruerbsminderungsrente of Arbeitsunfàhigkeitsrente en wordt over deze Duitse Rente inhoudingen gepleegd voor de Nederlandse Ziektekostenverzekering en/of AWBZ-premie ingehouden dan raden wij U aan hiertegen te protesteren volgens de voorbeeldbrief nr. 1 (lndien bijv. Bureau Duitse Zaken de premies inhoudt, dan dient U bij deze instantie Uw bezwaarbrief in te dienen) (Voorbeeldbrief is los bijgevoegd) De Bezwaarbrief nr. 2 Ziekenfonds/Zorgverzekeraar. Bent U momenteel als ex-grensarbeider (gepensioneerde) verzekerd bt1 het Ziekenfonds en wordt er ook premie lziekenfonds ingehouden over Uw Duitse uitkering, dan dient U deze brief naar het Ziekenfonds te sturen. (Na I januari 2006 houdt het Ziekenfonds/Zorgverzekeraar geen premies meer in, alleen de vaste maandelijkse nominale bijdrage, dus daartegen behoeft U geen bezwaar in te dienen. (Voorb ee ld b rief i s lo s b ijg evoeg d ) De Bezwaarbrief nr. 3. Belastingdienst. lndien U een definitieve aanslag over het jaar 2004 van de belastingdienst ontvangen heeft van de Belastingdienst waarbij premie AWBZ over Uw Duitse uitkering ingehouden wordt, dan kunt U hier bezwaar tegen aanteken middels deze brief. Het bezwaar moet echter binnen 4 weken na ontvangst van de aanslag ingediend worden. lndien U van de Belastingdienst Uw voorlopige aanslag 2005 reeds gekregen zou hebben, dan kunt U ook bezwaar indienen binnen deze termijn van 4 weken. Moet de voorlopige aanslag 2005 nog binnenkomen dan kunt direct na ontvangst bezwaar aantekenen, de laatste kans om bezwaar aan te tekenen is wanneer U de definitieve aanslag 2005 binnen zult krijgen (ook weer binnen 4 weken bezwaar indienen.) (Voorbeeldbrief is los bijgevoegd) 1

2 Kopieën maken. U doet er goed aan om van bijgaande voorbeeldbrieven eerst een of zelfs enkele kopieën te maken. Mocht er tijdens het invullen iets fout gaan (foutieve invulling etc.) dan heeft U altijd nog een reserve brief of brieven achter de hand. Mocht U desondanks zonder voorbeeldbrief komen te zitten, stel U dan even met ons in verbinding. Wij sturen U graag een nieuw exemplaar. Gebruik. Als U het bovenste randje van de voorbeeldbrief afsnijdt en op de stippellijntjes de benodigde gegevens invult, dan kunt U de brief zó versturen. U hoieft alleen nog een postzegel te plakken! Yragen???? Heeft U nog vragen m.b.t. de bezwaarbrieven of is het een en ander U niet duidelijk, schuw het niet om ons even te bellen (tijdens onze spreekuren s.v.p.). Een mini AOw-uitkering en dan toch verzekerd in Nederland per ??? Bent U ook een van die gelukkigen die het ongeluk hadden om voor een mini AOWuitkering in aanmerking te komen. Ja?? Dan zit U per opgescheept met een Nederlandse Zorgverzekering waar U niet om gevraagd heeft. Veel van deze slachtoffers zijn woedend op de Nederlandse Staat, want als gevolg van het hebben van bijv. een AOW-uitkering van 25 Euro per maand, zitten ze nu opgescheept met een dure Nederlandse Zorgverzekering. Velen hebben al naar de SVB gebeld met de mededeling: "l lk hoef deze miniaowuitkering niet!! Houdt ze dus maarl!!!l " Helaas kregen deze mensen te horen dat de AOW-uitkering weliswaar kon worden stopgezet, maar dat je van het recht op een AOW-uitkering geen afstand kunt doen. Veel van deze mensen hebben zich tot ons gewend met de vraag: "Kan men dat zomaat doen?" Wij hebben ons daarom aan de Afdeling Recht & Beleid van de SVB gewend om hen deze vraag voor te leggen. Het antwoord valt helaas negatief uit voor de ex-grensarbeiders. Je kunt volgens de SVB wel de uitkering stopzetten, maar je blijft in feite je hele leven recht hebben op een AOW-uitkering en als gevolg van het blijven houden van "het recht op..." Blijft de Europese Verordening op hen van toepassing.

3 De Europese Verordening zegt in dit geval; bij het genieten van pensioenen uit twee landen en het recht hebben op een ziektekostenvezekering in je woonland, prevaleert het recht van het woonland boven het recht van het voormalig werkland. Onderstaand hebben wr1 het schrijven dat wij van de SVB ontvingen voor U afgedrukt, zodat U het rustig kunt doorlezen. Helaas, hier zijn ook onze handen gebonden. Brief van de SVB: Sociale Verzekeringsbank Hoofdkantoor Van Hcuven Gocdhartlaan I Postbus I 100 I 180 BH Ams!clvccn Tclefoon (020) Fax (020) lntcmct: s'rvrv svb nl Vereniging Europese Grenslandbewoners T,a,v. de lreer W Debets Postbus JB Landgraaf hnnr,:ns kenrnr:rk 4 november 2005 R&B 05/ 196 Betreft: Uw schrijven van rhandcld door S.L.C. Geenen rclufoonnumnrcr +31 (0) Geachte heer Debets, In uw schrijven van 20 oktoberjl. gericht aan dr.g J. Vonk stelde u een vraag over het afstand doen van het recht op AOW-uitkering De aanleiding hiervoor is de te verwachten premie-inhouding voor de zorgverzekering, die in sommige gevallen leidt tot een premieheffing die hoger is dan het Nederlandse pensioen. Het is rnogelrlk een aanvraag voor het AOW-pensioen in te trekken of een verzoek aan de SVB te richten tot het stopzetten van de betalingen. Het ontvangen van een uitkering is geen plicht, maar een recht waarvan de betrokkene kan afzien. Personen van wie de betalingen worden stopgezet verliezen echter niet hun hoedanigheid van rechthebbende. Als gevolg hiervan kunnen zrj altijd een hernieuwde aanvraag indienen voor het AOW pensioen, waardoor het recht op uitbetal ing weer herleeft. Orndat de betrokkenen de hoedanigheid van rechthebbende op een AOW-pensioen behouden, blrjven de bepalingen van de Europese Verordening nr. 1408/71 op hen van toepassing Indien op grond van de bepalingen van deze verordening, Nederland verplicht is tot het verstrekken ofbetalen vanzorg, dan zullen de prernies voor de zorgverzekering in rekening worden gebracht. Het stopzetten van de AOW-uitkeríng zal dit in prirrcipe niet veranderen Van belang ís of de medische verzorgingten laste blijft van Nederland.

4 Wij hebben begrepen dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzrjn en Sport van plan is om brj de Administratieve Commissie (behorende bij de Verordening 1408/71 ) rravraag te doen over de verzekeringsplicht in Nederland indien iemand van zijn AOW-pensioen afzíet. De uitkornst hiervan kan gevolgen hebben voor de premieplicht Evenwel is dan niet duidelijk of er nog rechten zrjn op medische zorg vanuit het Duitse verzekeringsstelsel Voor personen met een pensioen uit Nederland en Duitsland is Nederland niet altijd de aangewezen lidstaat voor de medische verzorging. Mensen die in Duitsland wonen blijven op basis van hun Duitse pensioen verzekerd in Duitsland. Mensen die in Nederlarrd wonen met een gemengd pensioen zrln verzekerd in Nederland Dit laatste geldt nu slechts voor de ziekenfondsverzekerden, maar vanaf 2006 voor alle vezekerden Dit betekent dat de huidige particulier verzekerden, of persollen die op basis van hun gedeeltelrjke Duitse pensioen in DLritsland verzekerd waren, vanaf2006 in Ned erl and verpl icht verzekerd zij n voor de zor gv erzekeri n g. Op dit rnoment gaan wij uit van de veronderstelling dat de rnensen die voorheen niet ziekenfondsverzekerd waren, een inkomen hebben dat hoger is dan dat van de ziekenfondsgrens, zodat zij over voldoende middelen beschrkken om de prernies voor de zorgverzekering te betalen. Verder kunnen zowel de Nederlandse als buiterrlandse verzekerden een beroep doen op de zorgtoeslag. Indien bij u eclrter gevallen bekend zr.1n, waarbrj de invoering van de zorgverzekeringswet leidt tot schrijnende omstandigheden, dan vragen wij u ons hierover zo spoedig mogelrjk te berichten. Indien blrjkt dat de invoering van de zorgverzekeringswet in intemationale of grensoverschrijdende situaties leidt tot onredelryke inkomensverlíezen, dan zullen w11 deze problernatiek agenderen voor de volgende bijeenkornst van de Commissie Verzekeringsaangelegenheden (CVA). In de CVA zetelen veftegenwoordigers van versclrillende Nederlandse ministeries en uitvoeringsinstanties, waaronder ook lret CYZ.De CVA kan aanbevelingen doen om tegemoet te komen aan problemen bij de verzekeringsplicht in grensoverschrijdende of intenrationale situaties, In de hoop u hiermee van dienst tezijn, verblrjf ik, Hoogachtend, Sociale Verzekeringsbank mr S L.C.Geenen

5 Voorbeeldbrief UWV Aan Datum Geachte heer/mevrouw, U houdt premies Zorgverzekering (en/of AWBZ-premies) in op mijn WAO-uitkering, waarbij u rekening houdt met mijn Duitse Rente. Bij deze maak ik bezwaar tegen de heffing van de premie Zorgverzekering en/of AWBZpremie over mijn buitenlands pensioen (Duitse Rente), omdat dit naar mijn opvatting en de opvatting van de Europese Commissie strijdig is met het gemeenschapsrecht zoals vastgelegd in artikel 33, lid 1 (Bijdragen of premies voor rekening van pensioen- of rentetrekkers,) van Vo Art 33, lid 1 luidt: Het orgaan van een Lidstaat dat een pensioen of rente verschuldigd is en dat een wettelijke regeling toepast waarin is bepaald, dat voor rekening van een pensioen of rentetrekker bijdragen of premies worden ingehouden om de kosten van de prestaties bij ziekte en moederschap te dekken, is gemachtigd deze bedragen, berekend overeenkomstig de betrokken wettelijke regeling, in te houden op het pensioen of de rente welke dit orgaan verschuldigd is, voorzover de prestaties krachtens de artikelen 27, 28, 28 bis, 29, 31 en 32 voor rekening van een orgaan van bedoelde Lidstaat komen. De Europese Commissie heeft in januari 2005 een infractie - procedure ingeleid bij het Hof van Justitie tegen lidstaat Nederland. Het betreft een met mij verglijkbaar geval, te weten de zaak Johann (zaak C-66/05), Dit mede naar aanleiding van een uitspraak in de zaak Solo Rundgren (C-389/99), waarvan het rechtovenrueging 49 luidt: "Uit deze bepaling van artikel 33, lid l van verordening nr. 1408t71 volgt, dat deze verordening, anders dan de Finse regering stelt, de lidstaat op het grondgebied waaryan de pensioen- of rentetrekker woont, niet toestaat van hem betaling te verlangen van de krachtens zijn nationale wetgeving vasígesf elde ziektekostenpremies, die worden berekend op basis van de inkomsten van de betrokkene uit door een andere lidstaat betaalde pensioenen of renten. ArÍikel 33, lid 1, síaaf in de daarin vermelde gevallen het betrokken orgaan van een lidstaat alleen toe om voor de dekking van de kosten van onder meer de prestaties bu ziekte een bedrag in te houden op het pensioen of de rente die dit orgaan verschuldigd is, en die het dus daadwerkelijk heeft uitgekeerd". Op grond van deze argumenten verzoek ik u om geen ZFW-premies/AWBZ-premies meer in te houden over mijn Duitse Rente. lndien u het niet eens bent met bovengenoemde argumenten dan verzoek ik u dit juridisch te onderbouwen. lndien u van mening bent dat u pas een beslissing kunt of wilt nemen nadat er uitspraak is gedaan in de zaak Johann (zaak C-66/05), dan verzoek ik u mij een schriftelijke verklaring toe te sturen op grond waarvan ik t.z.t. met terugwerkende kracht tot januari 2005 de ZFW-premies kan laten restitueren. Met vriendelijke groeten, Naam Adres Geboortedatum Klantnummer Sofi-nummer

6 Vo o rb e e I d b ri ef Zor gve rze ke r aar IZie ke n fo n d s Aan Plaats Geachte heer/mevrouw, Bij deze maak ik bezwaar tegen de heffing van de ZFW-premie/premie AWBZ over mijn buitenlands pensioen (Duitse Rente), omdat dit naar mijn opvatting en de opvatting van de Europese Commissie strijdig is met het gemeenschapsrecht zoals vastgelegd in artikel 33, lid 1 (Bijdragen of premies voor rekening van pensioen- of rentetrekkers) van Vo Art 33, lid 1 luidt. Het orgaan van een Líd-Staat dat een pensioen of rente verschuldigd is en dat een wettelijke regeling toepast waarin is bepaald, dat voor rekening van een pensioen of rentetrekker bijdragen of premies worden ingehouden om de kosten van de prestatíes bij ziekte en moederschap te dekken, is gemachtigd deze bedragen, berekend overeenkomstig de betrokken wettelijke regeling, in te houden op het pensioen of de rente welke dít orgaan verschuldigd is, voorzover de prestaíies krachtens de artikelen 27, 28, 28 bis, 29, 31 en 32 voor rekeníng van een orgaan van bedoelde Lid-Staat komen. De Europese Commissie heeft in januari 2005 een infractie-procedure ingeleid bij het Hof van Justitie tegen lidstaat Nederland. Het betreft een met mij verglijkbaar geval, te weten de zaak Johann (zaak C-66/05). Dit mede naar aanleiding van een uitspraak in de zaak Solo Rundgren (C-389/99), waarvan het rechtovenrueging 49 luidt: "Uit deze bepaling van artikel 33, lid 1 van verordening nr. 1408n1 volgt, dat deze verordening, anders dan de Finse regering stelt, de lidstaat op het grondgebied waarvan de pensioen- of rentetrekker woont, niet toestaat van hem betaling te verlangen van de krachtens zijn nationale wetgeving vasígesf elde ziektekostenpremies, die worden berekend op basis van de inkomsten van de betrokkene uit door een andere lidstaat betaalde pensioenen of renten. Aftikel 33, lid 1, staat in de daarin vermelde gevallen het betrokken orgaan van een lidstaat alleen toe om voor de dekking van de kosten van onder meer de prestaties bij ziekte een bedrag in te houden op het pensioen of de rente die dit orgaan verschuldigd is, en die het dus daadwerkelíjk heeft uitgekeerd". Op grond van deze argumenten verzoek ik u om géen ZFW-premies I AwBz-premies meer in te houden over mijn DuÍtse Rente. lndien u het niet eens bent met bovengenoemde argumenten dan verzoek ik u dit juridisch te onderbouwen. lndien u van mening bent dat u pas een beslissing kunt of wilt nemen nadat er uitspraak is gedaan in de zaak Johann (zaak C-66/05), dan verzoek ik u mij een schriftelijke verklaring toe te sturen op grond waarvan ik t.z.l met terugwerkende kracht tot januari 2005 de ZFW-premies kan restitueren. Met vriendelijke groeten, Naam Adres Geboortedatum Klantnummer Sofi-nummer

7 Voorbeeld brief Belasti ngd ienst Aan de lnspecteur der Belastingen, Datum Woonplaats, Betreft: Aa nslag I n ko msten belasti ng/prem ie volksverzekeri ngen jaar aanslagnummer:...d.d. bedrag ,-- t.n.v. Naam:... Postcode Plaats...., Adres. Geachte mevrouw/meneer, Hierbij maak ik bezwaar tegen bovenvermelde aanslag. Mijn bezwaren zijn gegrond op het feit dat over mijn wettelijke Duitse pensioen ("Rente") uitbetaald door BDZ te Nijmegen, AWBZ-premie ingehouden is. Dit is ad , volgens mijn opvatting en de opvatting van de Europese Commissie in strijd met het gemeenschapsrecht zoals vastgelegd in artikel 33, lid 1 Vo (Bijdragen of premies voor rekening van pensioen- of rentetrekkers). De Europese Commissie heeft in januari 2005 een inbreukprocedure gestart bij het Hof van Justitie tegen Nederland. Het betreft een met mij vergelijkbaar geval, te weten de zaak Johann (zaak C-66/05). Dit mede naar aanleiding van een uitspraak in de zaak Solo Rundgren (C-389/99), waarvan rechtsovenrueging 49 luidt: "Uit deze bepaling van aríikel 33, lid l van verordening nr. 1408t71 volgt, dat deze verordening, anders dan de Finse regering stelt, de lidstaat op het grondgebied waaruan de pensioen- of rentetrekker woont, niet toestaat van hem betaling te verlangen van de krachtens zíjn natíonale wetgeving vasfgesíelde ziektekostenpremies, die worden berekend op basis van de inkomsten van de betrokkene uit door een andere lidstaat betaalde pensioenen of renten. Artikel 33, lid 1, staat in de daarin vermelde gevallen het betrokken orgaan van een lidstaat alleen toe om voor de dekking van de kosten van onder meer de prestaties bij ziekte een bedrag in te houden op het pensioen of de rente die dit orgaan verschuldigd is, en díe het dus daadwerkelijk heeft uitgekeerd" te herzien. Tevens verzoek ík u uitstel van betaling te verlenen voor het bedrag van xxxx,-. Hiermede verzoek ik u de aanslag d.d. lndien u van mening bent, dat de bezwaarprocedure aangehouden dient te worden in afwachting van de lopende procedure bij het Hof van Justitie EG dan verzoek ik u mij dit mede te delen. Mocht u ovenr/egen mijn verzoeken geheel of ten dele af te wijzen, verzoek ik u mij voor uw uitspraak te horen. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groeten, Naam. Adres Woonplaats.

WHGI{wsle. Het nieuwe Zorgstelsel 2006.

WHGI{wsle. Het nieuwe Zorgstelsel 2006. WHGI{wsle Het nieuwe Zorgstelsel 2006. Per 1-1-2006 wordt een nieuw zorgstelsel van toepassing. Ook de grensarbeider krijgt met deze verandering te maken. Wij willen in deze uitgave van VEG-News proberen

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Bijgaand treft u aan de antwoorden

Nadere informatie

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten 1 Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

#$ # % &' (# ' ' %$! ###$ '*! +,  $ ' ! -#.##%  )! +/ !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/ 012 212! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % )7 1 81 12 812 &! 5 ###$ # 9 6)/ 7 138 138 " !" ## $ % &!" '& ( $ $ )*

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 Rapport Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën afwijzend heeft beslist op haar verzoek om met toepassing van de hardheidsclausule

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2008 2008 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie