INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 2008"

Transcriptie

1 INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. Belanghebbende: de persoon die ten behoeve van zichzelf, zijn partner en of één of meerdere kinderen een voorziening in het kader van deze verordening verzoekt. b. Partner: de persoon die al of niet gehuwd met de belanghebbende een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad. c. Gehuwde: een belanghebbende die met een partner een gezamenlijke huishouding voert. d. Gezamenlijke huishouding: bij de beoordeling of er sprake is van een gezamenlijke huishouding wordt aangesloten bij bepalingen die hiervoor in de Wet werk en bijstand gelden. e. Ongehuwde: de persoon die niet gehuwd is of die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is. f. Alleenstaande ouder: de ongehuwde die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad. g. Kind: het eigen kind of stiefkind dat op de peildatum: 1. jonger is dan 18 jaar; 2. op het zelfde adres als de belanghebbende staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Zwolle en 3. ten laste van de belanghebbende of diens partner komt. h. Ten laste komend kind: het kind voor wie de belanghebbende of diens partner aanspraak op kinderbijslag kan maken. i. Voorziening: 1. een subsidie; 2. een verstrekking in natura; 3. deelname aan de collectieve zorgverzekering op grond van artikel 16; j. Subsidie: een financiële tegemoetkoming. k. Verstrekking in natura: goederen die in huurkoop aan een belanghebbende worden verstrekt. l. Inkomen: 1. de som van alle netto-inkomsten die in de peilmaand worden genoten door de belanghebbende en of diens partner, met uitzondering van: a. uitkeringen ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet; b. vakantietoeslagen; c. inkomsten van het kind of kinderen; d. tegemoetkomingen ingevolge de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; e. eigenwoningbijdrage of bijzondere bijdrage ontvangen op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit; f. de jonggehandicapten korting alsmede voor alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger dan vijf jaar is, de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001; g. vergoedingen en tegemoetkomingen, waaronder begrepen de tegemoetkoming ontvangen op grond van het Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven, voor, alsmede de vermindering of teruggave van, loonbelasting of inkomstenbelasting en van premies, volksverzekering op grond van kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten in de zin van de Wet werk en bijstand behoren; h. vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen op grond van Hoofdstuk IIA van de Wet op de loonbelasting 1964;

2 i. tegemoetkomingen studiekosten, voorzover deze geen betrekking hebben op de voorziening in de algemene bestaanskosten van belanghebbende en of diens partner; j. de langdurigheidstoeslag voor langdurig minima, zoals genoemd in artikel 36 van de Wet werk en bijstand; k. de financiële tegemoetkoming waarop personen met een ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet recht hebben; l. doeluitkeringen die niet bestemd zijn voor de voorziening in de algemene bestaanskosten; 2. indien de alleenstaande, de alleenstaande ouder of één van de partners op de peildatum 65 jaar of ouder is, wordt voor de vaststelling van de hoogte van inkomen een in de vorm van een periodieke uitkering ontvangen particuliere oudedagsvoorziening buiten beschouwing gelaten naar het bedrag dat in artikel 33 lid 5 van de Wet werk en bijstand wordt genoemd. 3. indien als gevolg van wisselende of eenmalige inkomsten het inkomen in de peilmaand hoger is dan de norm wordt uitgegaan van een gemiddeld inkomen. Het gemiddeld inkomen wordt berekend door de som van het inkomen dat gedurende 12 maanden voorafgaand aan de peilmaand is genoten te delen door indien het inkomen uit arbeid van een uitkeringsgerechtigde die een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand ontvangt op grond van artikel 31 lid 2 onder o van de Wet werk en bijstand gedeeltelijk wordt vrijgelaten, wordt in het kader van deze verordening het vrijgelaten bedrag niet als inkomen beschouwd. 5. indien de belanghebbende of diens partner in een inrichting verblijft wordt het inkomen dat overeenkomstig het gestelde onder 1 tot en 4 is vastgesteld verminderd met een bedrag dat gelijk is aan de verschuldigde bijdrage in de verzorgingskosten. m. Peildatum: 1. 1 januari van het kalenderjaar waarop de voorziening betrekking heeft. 2. als de voorziening betrekking heeft op de collectieve zorgverzekering op grond van artikel 16, wordt in afwijking van het onder 1 gestelde de peildatum gesteld op de 1 e van de maand waarin de aanvraag is ontvangen. n. Peilmaand: 1. de maand januari van het kalenderjaar waarop de voorziening betrekking heeft. 2. als de voorziening betrekking heeft op de collectieve zorgverzekering op grond van artikel 16, wordt in afwijking van het onder 1 gestelde de peilmaand gesteld op de maand waarin de aanvraag is ontvangen. o. Inrichting: 1. een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van verpleging of verzorging aan aldaar verblijvende hulpbehoevenden. 2. een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van slaapgelegenheid, waarbij de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aanwezig is. p. Norm: 1. bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. a. Het bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan zoals bedoeld in artikel 5 onder b van de Wet werk en bijstand of de inkomensvoorziening zoals bedoeld in artikel 24 van de Wij; b. Het bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan wordt voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder vermeerderd met de toeslag; c. De uitkomst van het gestelde onder 1 o en 2 o wordt verminderd met de in de wet of in de Wij geldende vakantietoeslag; 2. indien de belanghebbende of diens partner in een inrichting verblijft wordt de norm verhoogd met het bedrag genoemd in artikel 23 lid 2 van de Wet werk en bijstand. q. Chronisch zieke: Een belanghebbende, diens partner of een kind, die op de peildatum: 1. geïndiceerd is voor thuiszorg of; 2. geïndiceerd is voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor wonen, werk of vervoer of;

3 3. een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100. r. Identiteitskaart: een document op grond van artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. s. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle. t. Uitkeringsgerechtigde: een belanghebbende die via de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle een uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de Wet werk en bijstand, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen Kunstenaars. u. Toeslag: het maximale bedrag van deze toeslag als bedoeld in artikel 25 van de Wet werk en bijstand of artikel 30 van de Wij, voor zover deze toeslag op de situatie van belanghebbende van toepassing is. Hoofdstuk 2 Wie komt voor een voorziening in aanmerking? Artikel 2 1. Om voor een voorziening in aanmerking te komen: a. dient de belanghebbende en zijn partner op de peildatum 18 jaar of ouder te zijn en b. dient de belanghebbende en zijn partner op de peildatum in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Zwolle ingeschreven te staan en c. mag het inkomen over de peilmaand niet meer bedragen dan 115% van de norm. 2. Indien er sprake is van een situatie waarbij slechts één van de partners voldoet aan de voorwaarden genoemd in lid 1 onder a en of b wordt bij de beoordeling of er aanspraak bestaat op een voorziening en bij de vaststelling van de omvang van de voorziening de partner die niet aan de voorwaarden voldoet buiten beschouwing gelaten. Artikel 3 In afwijking van het gestelde in artikel 2 lid 1 onder c kan een voorziening toegekend worden aan een belanghebbende als het inkomen in de peilmaand meer bedraagt dan 115% norm als: a. de belanghebbende in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de peildatum via de eenheid Sociale Zaken van de gemeente Zwolle een uitkering voor levensonderhoud heeft ontvangen en b. deze uitkering is beëindigd als gevolg van het aanvaarden van betaalde arbeid en c. het inkomen over de peilmaand niet meer bedraagt dan 130% van de norm en d. de belanghebbende aan de overige bepalingen van deze verordening voldoet. Artikel 4 In afwijking van het gestelde in artikel 2 lid 1 onder c kan een belanghebbende ongeacht de hoogte van het inkomen voor een voorziening in aanmerking komen als hij in het kader van een schuldregeling een relatie heeft met de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeentelijke eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoofdstuk 3 Wie komt niet voor een voorziening in aanmerking? Artikel 5 1. Een voorziening wordt niet verstrekt als een belanghebbende en of zijn partner op de peildatum als vreemdeling niet rechtmatig verblijf houdt in Nederland in de zin van artikel 8 onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000;

4 2. Het eerste lid is niet van toepassing als een belanghebbende en zijn partner als vreemdeling na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8 onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf heeft op grond van artikel 8, onder g of h van de Vreemdelingenwet Indien een situatie zoals genoemd in lid 1 of 2 zich slechts ten aanzien van één van de partners voordoet, wordt bij de beoordeling of er aanspraak bestaat op een voorziening en bij de vaststelling van de omvang van de voorziening de partner op wie het gestelde in lid 1 van toepassing is buiten beschouwing gelaten. Hoofdstuk 4 Verstrekking computerapparatuur voor kinderen van 10 tot 18 jaar Artikel 6 Een belanghebbende kan ten behoeve van een kind van 10 tot 18 jaar dat scholing of opleiding volgt in aanmerking komen voor een verstrekking in natura van computerapparatuur. Artikel 7 Een verstrekking op grond van artikel 6 kan plaatsvinden als het kind in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan 10 jaar of ouder wordt of is, maar op de peildatum de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Artikel 8 Indien er in het gezin van belanghebbende sprake is van meerdere kinderen, die voor verstrekking in aanmerking komen of kwamen, vindt er slechts één maal per vijf kalenderjaren een verstrekking op grond van artikel 6 plaats. Artikel 9 De omvang van de in natura te verstrekken goederen wordt door burgemeester en wethouders bepaald. Artikel 10 Om voor een verstrekking in natura in aanmerking te komen dient de belanghebbende een huurkoopovereenkomst te ondertekenen en te voldoen aan de bepalingen van de huurkoopovereenkomst. Artikel 11 a. Voor de verstrekking in natura als bedoeld in artikel 6 is de belanghebbende gedurende 36 maanden een door het college vast te stellen maandelijkse bijdrage verschuldigd. b. Na het voldoen van de laatste termijn als bedoeld onder a, worden de in natura verstrekte goederen in eigendom aan de belanghebbende overgedragen. Hoofdstuk 5 Subsidie chronisch zieken en ouderen Artikel 12 Een subsidie kan worden verleend aan een belanghebbende die naar het oordeel van burgemeester en wethouders ten behoeve van een chronisch zieke kosten maakt,

5 a. die voortvloeien uit chronische ziekte of handicap, b. voor medische of maatschappelijke dienstverlening, c. voor abonnementen op kranten, tijdschriften en of bibliotheek, d. voor telefoonabonnement, e. voor aansluiting centrale antenne inrichting, f. voor deelname aan culturele, sociaal-culturele, recreatieve en of sportieve activiteiten, g. voor het aanschaffen van een identiteitskaart. Artikel 13 Een subsidie kan worden verleend aan een belanghebbende, die op de peildatum zelf of wiens partner 65 jaar of ouder is en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders voor zichzelf en of zijn partner kosten maakt voor: a. medische of maatschappelijke dienstverlening, b. abonnementen op kranten, tijdschriften en of bibliotheek, c. telefoonabonnement, d. voor aansluiting centrale antenne inrichting, e. ouderenkaart van de Nederlandse Spoorwegen, h. voor deelname aan culturele, sociaal-culturele, recreatieve en of sportieve activiteiten, f. voor het aanschaffen van een identiteitskaart. Artikel 14 Aan een belanghebbende en of diens partner die zowel als chronisch zieke als oudere te beschouwen is, wordt per kalender jaar slechts eenmaal een subsidie verstrekt. Artikel 15 De hoogte van de subsidie bedraagt ongeacht de gezinssamenstelling 175,00 per kalenderjaar. Hoofdstuk 6 Deelname collectieve zorgverzekering Artikel 16 Een belanghebbende en of diens partner kan of kunnen deelnemen aan een door het college met een zorgverzekeraar te sluiten overeenkomst voor een collectieve zorgverzekering. Artikel 17 Deelname aan de collectieve zorgverzekering is mogelijk als de belanghebbende en diens partner, a. aan de bepalingen van deze verordening voldoen en b. met de zorgverzekeraar, als bedoeld in artikel 16, mede ten behoeve van een kind of kinderen een overeenkomst sluit voor een zorgverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet en het te verzekeren pakket overeenkomt met de eisen die het college hieraan stelt. Artikel 18 In aanvulling op het gestelde in artikel 17 geldt voor een uitkeringsgerechtigde dat deze er mee moet instemmen dat de voor de collectieve zorgverzekering verschuldigde premies maandelijks op de uitkering worden ingehouden en worden doorbetaald aan de zorgverzekeraar, tenzij het uit te keren bedrag niet voldoende is om de totaal verschuldigde premies in te houden.

6 Artikel 19 Een belanghebbende kan aan de collectieve zorgverzekering deelnemen vanaf de datum dat de aanmelding voor de collectieve zorgverzekering door de zorgverzekeraar is geaccepteerd. Artikel 20 (vervallen) Artikel 21 In afwijking van het gestelde in artikel 17, 18 en 19 kan een belanghebbende die geen verzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet heeft afgesloten of die een achterstand heeft in het betalen van de verschuldigde premies voor de Zorgverzekeringswet en of de premies voor de aanvullende verzekeringen aan de collectieve zorgverzekering deelnemen vanaf het moment dat hij of zij de verschuldigde achterstallige premies en of boete aan de zorgverzekeraar heeft voldaan. Artikel 22 De deelname aan de collectieve zorgverzekering eindigt vanaf het moment dat belanghebbende of diens partner: a. de verschuldigde premies niet meer voldoet en de zorgverzekeraar als gevolg hiervan de verzekering beëindigt; b. niet meer ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Zwolle; c. het inkomen hoger is dan 115% van de norm, tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 3 onder c. Artikel Indien een belanghebbende of diens partner niet langer aan de collectieve zorgverzekering wil deel nemen moet hij de zorgverzekeraar hiervan schriftelijk in kennis stellen. 2. In een dergelijke situatie eindigt de deelname overeenkomstig de bepalingen van de door de belanghebbende en diens partner met de zorgverzekeraar gesloten overeenkomst. Hoofdstuk 7 Overige bepalingen Artikel 24 Om voor een voorziening in aanmerking te komen dient: a. de belanghebbende: 1. vóór 31 december van het kalenderjaar waar de voorziening betrekking op heeft een aanvraag in te dienen bij het college; 2. voor het aanvragen gebruik te maken van een formulier dat door het college is vastgesteld; 3. te verklaren dat hij de uitgaven waarvoor de voorziening bedoeld is, heeft gemaakt of zal maken; 4. te verklaren dat hij de betaalbewijzen tot 1 april van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waar de voorziening betrekking op heeft, zal bewaren en op verzoek aan het college ter verificatie zal overleggen. 5. de onder 1 genoemde termijn en het gestelde onder 3 en 4 is niet van toepassing op een aanvraag voor deelname aan de collectieve zorgverzekering. b. de partner er schriftelijk mee in te stemmen dat de belanghebbende mede namens hem een aanvraag in dient.

7 Artikel 25 Het college kan in bijzondere gevallen artikel 1 onder f, g, l, m, n en q; artikel 2 lid 1 onder b en of artikel 24 onder a buiten toepassing laten of daarvan afwijken voorzover toepassing gelet op het belang van belanghebbende leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 26 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening inkomensondersteunende maatregelen Artikel Deze verordening treedt in werking op 13 maart Indien voor het tijdstip van de datum van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag op grond van de " inkomensondersteunende maatregelen 2006" is ingediend en op de datum van de inwerkingtreding van deze verordening nog niet op de aanvraag is beslist, zal de beslissing worden genomen op basis van deze verordening. INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN GEMEENTE ZWOLLE Algemeen Op 26 november 2007 heeft de gemeenteraad de nota armoedebeleid vastgesteld. In deze nota worden de gemeentelijke maatregelen in het kader van armoedebestrijding beschreven. Als gevolg van het aanvaarden van de genoemde nota is het noodzakelijk de verordening inkomensondersteunende maatregelen 2006 te laten vervallen en de (nieuwe) verordening inkomensondersteunende maatregelen gemeente Zwolle 2008 vast te stellen. Ten opzichte van de oude verordening is als gevolg van het aanvaarden de genoemde nota deze verordening op onderstaande punten gewijzigd: Het optrekken van de toetsnorm van 105% naar 115% van de bijstandsnorm Het verlagen van de leeftijd wanneer voor een schoolgaand kind computerapparatuur verstrekt kan worden (van 12 naar 10 jaar), Het (structureel) laten vervallen van de activiteitensubsidie van 4 tot 18 jaar. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de volgende zijn de volgende aanpassingen te doen: Actualisering van begrippen. Als gevolg van gewijzigde wetgeving was het noodzakelijk om een aantal begrippen aan te passen. Daarnaast heeft een aanpassing van het begrip norm plaatsgevonden. In de oude verordening werd in de definitie van het inkomensbegrip aangegeven dat de vakantietoeslag niet als inkomen wordt beschouwd. De hoogte van het inkomen werd getoetst aan de norm. De begripsomschrijving norm verwees naar de bijstandsnorm in het kader van de Werk en bijstand. In deze norm is echter een vakantietoeslag inbegrepen. In de nieuwe verordening is een en ander aangepast. Het betreft hier een technische wijziging, omdat in de uitvoeringspraktijk al uitgegaan wordt van de norm verminderd met de vakantietoeslag. Bij de subsidie voor chronisch zieken is in het artikel over het al of niet aanwezig zijn van een indicatie, de Wet voorzieningen gehandicapten gewijzigd in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op grond van de oude verordening werd de subsidie alleen verstrekt als de belanghebbende (of zijn partner) 18 jaar of ouder is en chronisch ziek of gehandicapt is. Er worden ook aanvragen ontvangen van ouders, die zelf niet chronisch ziek of gehandicapt zijn, maar die een inwonend chronische ziek of gehandicapt kind hebben. Via de hardheidsclausule is hier in een

8 aantal situaties aan tegemoet gekomen. De nieuwe verordening is zodanig aangepast dat ook voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen een bijdrage verkregen kan worden. Voor alle duidelijkheid de bepalingen voor mensen van 65 jaar en ouder zijn niet aangepast. De oude verordening sluit studenten van 18 jaar of ouder uit van het recht op inkomensondersteunende maatregelen. Studenten vinden het, gezien de hoogte van het inkomen, niet redelijk dat als zij chronisch ziek of gehandicapt zijn geen beroep op de regeling kunnen doen. Het is redelijk de beperkingen voor studenten te laten vervallen. In de nieuwe verordening is de genoemde uitsluitingsgrond niet meer opgenomen. Hoewel het in de praktijk niet vaak zal voorkomen, kunnen studenten door het laten vervallen van de uitsluitingsgrond ook in aanmerking komen voor de verstrekking van computerapparatuur voor hun schoolgaande kinderen. Het beleid met betrekking tot armoedebestrijding richt zich over het algemeen niet op mensen tot 65 jaar. Hiervoor geldt dat het aanvaarden van betaalde arbeid de beste oplossing is. Het niet aanbieden van voorzieningen heeft onder andere tot gevolg dat de kans op de zogenoemde armoedeval niet wordt vergroot. Door aan deze groep geen specifieke voorzieningen in het kader van armoedebestrijding aan te bieden, vindt een maximale stimulans plaats tot reïntegratie. De voorzieningen die op grond van de verordening mogelijk zijn, zijn bestemd voor Zwolse huishoudens die van een inkomen moeten rondkomen, dat niet hoger is dan 115% van de bijstandsnorm. Mensen met schulden die een hoger inkomen hebben dan de genoemde grens van 115% van de bijstandsnorm hebben als gevolg van inhoudingen of beslagleggingen soms een daadwerkelijk besteedbaar inkomen dat lager is dan de genoemde grens. Het volgen van een schuldregelingstraject of een schuldsaneringstraject is vaak een langdurige en financieel moeilijke opgave. Als stimulans om een dergelijk traject te volgen of het volhouden hiervan, geeft de verordening aan (artikel 4) dat iemand die een schuldregelingsrelatie heeft met de afdeling Schuldhulpverlening ongeacht de hoogte van het inkomen in aanmerking kan komen voor een voorziening. In de verordening wordt geen nadere omschrijving gegeven van de aard van de schuldregelingsrelatie. Dit is nagelaten om maatwerk mogelijkheid te maken. In de verordening wordt op een aantal plaatsen aangegeven wie wel of niet voor een voorziening in aanmerking komt. Bij een echtpaar of ongehuwd samenwonenden kan er sprake zijn van een situatie dat de ene partner wel aan de voorwaarden voldoet en de andere partner niet. In een dergelijke situatie wordt de partner die wel aan de voorwaarden voldoet als een alleenstaande of alleenstaande ouder beschouwd. Dit geldt zowel voor de vaststelling van de hoogte van de voorziening als voor de toets van het inkomen. Met het inkomen van de niet rechthebbende partner wordt in een dergelijke situatie geen rekening gehouden. Verstrekking van computerapparatuur voor kinderen van 10 tot 18 jaar. In het voortgezet onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van computers. Scholen moeten leerlingen in principe de gelegenheid bieden om gebruik te maken van computers, bijvoorbeeld voor het maken van werkstukken. In de praktijk kan dit vaak alleen buiten de reguliere lestijden en zijn de mogelijkheden beperkt. Zelf een computer aanschaffen is voor gezinnen op bijstandsniveau onmogelijk. Hierdoor bestaat het gevaar, dat kinderen uit deze huishoudens voor wat betreft de omgang met computers een achterstand op lopen. Omdat de verwachting is dat het gebruik van computers in de toekomst alleen maar méér zal toenemen, is het zaak die achterstand zoveel mogelijk te voorkomen. Het verstrekken van een computer aan gezinnen met schoolgaande kinderen kan hieraan bijdragen. Bijkomend voordeel is dat niet alleen de primaire doelgroep (kinderen op de middelbare school) maar ook hun ouders zich vertrouwd kunnen maken met het gebruik van een computer. De regeling is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Zwolle met een inkomen dat niet meer is dan 115% van de uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en die kinderen hebben in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Ook voor de kinderen die op 1 januari (de peildatum) nog geen 10 jaar zijn maar die in het kalenderjaar 10 jaar worden kan men in aanmerking komen voor verstrekking van computerapparatuur. Hetzelfde geldt voor kinderen die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn maar die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden.

9 Er wordt slechts eenmaal per 5 jaar een computer verstrekt. Per huishouden wordt slechts 1 computer verstrekt. Dit geldt ook als er meerdere kinderen zijn of waren die aan de voorwaarden tot verstrekking voldoen of voldeden. De computer wordt in natura verstrekt. De gemeente sluit hiervoor een contract met een leverancier. De verstrekking in natura omvat de verstrekking van apparatuur (waaronder een pc, toetsenbord, beeldscherm, dvd-speler en een mogelijkheid om gebruik te maken van internet) en software om de meest gangbare programma s uit te voeren. Een belanghebbende die voor de verstrekking in aanmerking wil komen moet voldoen aan de bepalingen van deze verordening en moet daarnaast een huurkoopovereenkomst tekenen. Gedurende 36 maanden is hij een bijdrage aan de gemeente Zwolle verschuldigd. Pas nadat iemand 36 maanden daadwerkelijk aan zijn betaalverplichtingen heeft voldaan, wordt de computer eigendom van belanghebbende. Subsidie aan chronisch zieken en ouderen. Mede onder druk van het parlement heeft de rijksoverheid verschillende maatregelen genomen om de inkomenspositie van chronisch zieken en ouderen te verbeteren. Daarnaast heeft de rijksoverheid middelen toegevoegd aan het budget bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebestrijding. Hoewel deze middelen niet geoormerkt ter beschikking zijn gesteld, dringt de rijksoverheid er bij de gemeenten op aan hiervoor speciale maatregelen voor ouderen en chronisch zieken te treffen. De subsidie aan chronisch zieken en ouderen beoogt een bijdrage te leveren aan de meer kosten als gevolg van ziekte, gebrek en of ouderdom. Hiermee wordt tevens voorkomen dat deze doelgroep voor relatief kleine bedragen een beroep doet op de bijzondere bijstand. Verder wordt met de subsidieverlening bevorderd dat de leden van de doelgroep deelnemen aan sportieve, recreatieve, culturele en sociaal culturele activiteiten. Het begrip chronisch zieke is voor velerlei uitleg vatbaar. Ter voorkoming van onduidelijkheden en misverstanden is het begrip in artikel 1 onder q gedefinieerd. Op grond van deze definitie wordt de subsidie verlening beperkt tot: degenen die over een indicatie beschikken voor thuiszorg of voor een voorziening voor wonen, werk of vervoer op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Wet maatschappelijke ondersteuning of degene die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100. Collectieve zorgverzekering De gemeente Zwolle wil bevorderen dat ook mensen met een laag inkomen zich voldoende kunnen verzekeren voor ziektekosten of overige medische kosten. Hiertoe heeft zij een collectief contract gesloten met Groene Land Achmea. Aan deze collectieve verzekering kunnen inwoners van de gemeente Zwolle deelnemen die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm. Deelname aan de collectieve zorgverzekering blijft hierdoor niet beperkt tot mensen die een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand ontvangen. Iemand die aan de collectieve zorgverzekering wil deelnemen sluit hiervoor zelf een overeenkomst met Groene Land Achmea. Via de collectieve zorgverzekering ontvangt de deelnemer een korting op de premies voor de basisverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet en de aanvullende verzekeringen. Daarnaast heeft de gemeente Zwolle het aanvullende verzekeringspakket uitgebreid met onder andere de meest voorkomende eigen bijdragen (waaronder die voor de thuiszorg, tandheelkundige voorzieningen en de verplichte eigen bijdrage) en de kosten van brilmonturen en glazen. De kosten voor deze aanvulling komen voor rekening van de gemeente Zwolle. Voor veel kosten kan men dus een beroep doen op de zorgverzekeraar en is het niet meer noodzakelijk dat men voor deze kosten bijzondere bijstand aanvraagt. Voor alle duidelijkheid wordt aangegeven dat de gemeente bepaalt wie tot de doelgroep van de collectieve zorgverzekering behoort. Dit wil nog niet zeggen dat de zorgverzekeraar iemand ook

10 daadwerkelijk kan of wil toelaten. Enerzijds geeft de Zorgverzekeringswet regels over het toelaten tot een zorgverzekering en anderzijds heeft de zorgverzekeraar hiervoor ook eigen vrijheid. De Zorgverzekeringswet bepaalt bijvoorbeeld dat iemand maar 1x per jaar (in januari) van zorgverzekeraar kan veranderen en dat hij of zij dit voor een bepaalde datum moet aangeven (tussen 1 november en 31 december). In het door de gemeente afgesloten contract is bepaald dat Groene Land Achmea voor de toelating geen medische selectie zal toepassen. Via deze verordening worden een aantal randvoorwaarden geregeld waaraan men moet voldoen om te kunnen deelnemen. Ook wordt aangegeven wanneer de deelname in kan gaan en wanneer de deelname eindigt. Het recht op een voorziening in het kader van deze verordening wordt getoetst aan de hand van de situatie op 1 januari van een kalenderjaar (peilmaand) en het inkomen in de maand januari van dat kalenderjaar (peilmaand). Voor de toetsing of iemand kan deelnemen aan de collectieve zorgverzekering wordt eveneens uitgegaan van een peildatum en peilmaand. Hierbij wordt afgeweken van de eerder beschreven toetsing op 1 januari of het inkomen over januari. Bepalend is de situatie op de 1 e van de maand waarin de aanvraag wordt gedaan (peildatum) en het inkomen dat wordt ontvangen in de maand waarin de aanvraag is gedaan (peilmaand). Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat ook iemand die na 1 januari aangewezen raakt op een Wwb-uitkering direct kan toetreden tot de collectieve zorgverzekering (mits de Zorgverzekeringswet dit toelaat). Het hanteren van de reguliere peildatum en peilmaand systematiek maakt dit lastig. De eerder genoemde afwijkende regeling komt hieraan tegemoet. Zoals eerder is aangegeven kan iemand alleen per in januari van zorgverzekeraar wisselen. In een dergelijke situatie moet men voor 1 januari de bestaande zorgverzekering opzeggen. Aangezien de zorgverzekeraars, naar verwachting, pas eind oktober de premies voor het daar op volgende jaar bekend maken, zal men meestal in de periode november en december een keus maken. Hierdoor kan het voorkomen dat men bijvoorbeeld pas begin december een verzoek doet om te mogen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering en dat de gemeente vervolgens van mening is dat men niet aan de voorwaarden voldoet. Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Een besluit op het bezwaar is in het geschetste voorbeeld niet voor 31 december mogelijk. Als aan het bezwaar tegemoet wordt gekozen is daadwerkelijke deelname aan de collectieve zorgverzekering niet meer mogelijk voor iemand die nog niet verzekerd is bij de gecontracteerde zorgverzekeraar. In een dergelijke situatie wordt een afweging gemaakt in hoeverre één en ander de gemeente is aan te rekenen en of het gewenst is de gevolgen hiervan op te vangen. Bij het laatste kan gedacht worden aan het verstrekken van een tegemoetkoming gelijk aan de misgelopen premiekortingen en het via de bijzondere bijstand verstrekken van voorzieningen die in het Gemeente Extra Pakket zijn opgenomen. Het verschil in aanvullende pakketten komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking, omdat dit niet een direct gevolg is van het niet kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. Immers men had los van het collectieve contract ook kunnen besluiten van verzekeraar te wisselen.

Minimaregeling Walcheren

Minimaregeling Walcheren Minimaregeling Walcheren Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg; overwegende dat het wenselijk is om na harmonisering van het minimabeleid door de gemeenten Middelburg, Veere

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: Artikel 31 Laatste bewerking op 24 januari Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregels subsidie Maatschappelijke Participatie (meedoenbijdrage) gemeente Waalre

Beleidsregels subsidie Maatschappelijke Participatie (meedoenbijdrage) gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 8 en artikel 35 lid 5, van de Wet werk en bijstand (WWB);en de Algemene Subsidie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012; Raadsbesluit nr. 11.4 Betreft: Vaststellen Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gescand archief datum ^OEC 2014

Gescand archief datum ^OEC 2014 Gescand archief datum ^OEC 2014 1740468 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 De Raad van de gemeente Delft, heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; De raad van de gemeente Steenbergen; overwegende dat vaststelling van een verordening wettelijk is voorgeschreven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

GEMEENTE WORMERLAND. 1. Artikel 147 van de Gemeentewet 2. Artikel 8 Wet werk en bijstand 3. Artikel 35, vijfde lid Wet werk en bijstand

GEMEENTE WORMERLAND. 1. Artikel 147 van de Gemeentewet 2. Artikel 8 Wet werk en bijstand 3. Artikel 35, vijfde lid Wet werk en bijstand GEMEENTE WORMERLAND Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen WWB Wormerland 2012 Gegevens van de regeling Overheidsorganis atie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32320 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7b Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima Verordening Stimuleringsfonds voor de minima De raad van de gemeente Bedum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2004; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL Verordening individuele inkomenstoeslag WIL De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2015 (nr: ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 770 Wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede

Nadere informatie

Kinderen doen mee 2012

Kinderen doen mee 2012 Kinderen doen mee 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Beleidsregels RegelRecht 2015

Beleidsregels RegelRecht 2015 Beleidsregels RegelRecht 2015 Pag. Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering 2015 2 Beleidsregels strippenkaart 2015 7 Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A 2015 10 Beleidsregels

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden.

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden. Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 mei 2007, inzake Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007,

Nadere informatie

Titel verordening Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor burger? Toeslagenverordening Toeslagenverordening Algemeen: de gezinsnorm

Titel verordening Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor burger? Toeslagenverordening Toeslagenverordening Algemeen: de gezinsnorm Toeslagenverordening Toeslagenverordening Algemeen: In de WWB 2012 is geregeld dat bloedverwanten in de eerste [deze verordening regelt onder graad die het hoofdverblijf in dezelfde woning hebben voortaan

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2012

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2012 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westerveld van dinsdag 19 oktober 2010 om de collectieve zorgverzekering voor minima voort te zetten, stelt het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Moerdük. ge meente RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerdük. ge meente RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMATIEBRIEF Zaaknummer Documentnummer Van Colleoe van buroemeester en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenreqelino oemeente Moerdiik

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Naam Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Nijmegen (2013)

Naam Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Nijmegen (2013) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 114 Naam Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Nijmegen (2013) Publicatiedatum 20 november 2013 Opmerkingen - Vaststelling

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen. 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk.

besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk. Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Harderwijk; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Ameland Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 850 24 november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet De raad van de gemeente Kollumerland c.a., Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

"Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten.

Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. "Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het jeugd participatiefonds: -een door de raad ingesteld

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat;

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; het college het bevorderen van uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten doel heeft gesteld in het kader van haar taken op grond van de Wet Werk en

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert,

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 augustus 2011; gehoord de commissie Samenlevingszaken en Bestuur d.d. 13 september 2011; gelet op

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen.

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen. Agendapunt: VII-4, rubriek F-2 Barneveld, 3 juni 2013 Voorstel nr: 568775 Portefeuillehouder: G.J. van den Hengel Afdeling: Werk, Zorg en Inkomen Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke participatie

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Gemeenteraad 28 maart 2002

Gemeenteraad 28 maart 2002 Gemeenteraad 28 maart 2002 Voorstel Onderwerp Computerproject Datum 28 maart 2002 Commissie Nummer 02/33 Samenleving Wij stellen u voor: in te trekken de Verordening computers voor de minima vastgesteld

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle 2015. Toelichting algemeen Achtergrond Individuele Minima Toeslag Deze verordening is in eerste instantie tot stand gekomen als gevolg van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag februari 2015 gemeente Midden-Drenthe 1

Verordening individuele inkomenstoeslag februari 2015 gemeente Midden-Drenthe 1 De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2015; gelet op artikel 8 lid 1, aanhef en onder b, en artikel 8 lid 2 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar. gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ;

Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar. gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 137094 7 augustus 2017 Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB I-SZ/2013/653 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 . Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 2 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013 *BM1300664* BM1300664 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013 Gelet op: artikel 147 Gemeentewet en artikel 8, lid 1, sub

Nadere informatie

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Borsele d.d. 21 mei 2012;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Gemeente Baarn - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Baarn

Gemeente Baarn - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Baarn GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 10431 5 februari 2015 Gemeente Baarn - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Baarn Voorstelnummer : 15RV000070 Onderwerp : Verordening

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016;

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; De raad der gemeente Aa en Hunze; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Algemene toelichting De gemeenteraad dient op grond van artikel 8 eerste lid onder c juncto artikel 30 van de Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanspraak: het recht van belanghebbende op de vergoeding participatiekosten

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Beleidsregel 11 Slotbepaling Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland

Beleidsregel 11 Slotbepaling Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling -

Uitvoeringsregeling - Uitvoeringsregeling - Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Landgraaf 2016-2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. het dagelijks

Nadere informatie

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties.

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties. Raadsvoorstel 89 Vergadering 2 oktober 2012 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012 B&W vergadering : 21 augustus 2012 Dienst / afdeling : SE/Zorgpoort

Nadere informatie