Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011"

Transcriptie

1 Nieuw Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 De voorbereiding naar Kerstmis beleef ik dit jaar anders, dat wil ik best bekennen. Dat heeft vooral te maken met de onlangs intens beleefde heropening van de kerk van Maria ter Zee tot een centrum voor geloof en cultuur. De feestelijke viering van het 60-jarig bestaan van de kerk en tegelijk de heropening van het grondig verbouwde en vernieuwde gebouw kon alleen tot stand komen dank zij een goede voorbereiding. Wat is er door veel betrokken parochianen en zelfs mensen van buiten de eigen parochie degelijk nagedacht hoe het allemaal het beste tot stand kan komen! Wat zijn er diepgaande discussies geweest over hoe een en ander het beste tot zijn recht kan komen! Wat zijn er inspirerende gesprekken gehouden om te ervaren in welke richting onze kerk van Maria ter Zee in de toekomst op een waardige en zinvolle wijze kan bijdragen aan het beleven van ons geloof en dat van zich oriënterende jongeren! Maar ook het regelen van de gewone dagelijkse dingen kreeg telkens de nodige aandacht. Dat sluit naar mijn beleving naadloos aan bij de betekenis van Advent. Ook daar bereiden we ons voor op een belangrijk gebeuren, zoals we horen uit de Bijbel op de tweede zondag: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht (Marcus 1, 3). Willen we de Heer een kans geven in ons leven, willen we Hem toelaten in ons bestaan, dan is het verstandig ons daarop voor te bereiden. Laten we belemmeringen wegnemen,

2 laten we dingen die ons van Hem afleiden aan de kant zetten. Zoals we bij de heropening van de kerk van Maria ter Zee allerhande oude spullen wegdoen die we al lang niet meer gebruikten, om ruimte te geven voor het nieuwe. Zo kunnen we ook in de Advent alles wat in de weg staat opruimen en ons vrij en frank open stellen voor het nieuwe: Jezus, de Zoon van God. Van harte wens ik je de moed om je voor Hem open te stellen. Hij wil met je zijn. Th. A. M. Blokland, pastoor Van onze voorzitter Maandag 28 november jl. bezocht Sint Nicolaas de KBO in de Wieken. Hij nam z n Zwarte Pieten mee en zoals verwacht gaf dat geen aanleiding tot protesten vanuit de zaal. Niemand die het woord vroeg om te wijzen op het koloniale verleden van Nederland. Wel allemaal gezichten die lieten zien blij te zijn met het feest zoals dat in Nederland nog steeds gevierd wordt. Wie had ooit kunnen denken dat Nederland een serieus comité nodig zou hebben om het Sinterklaasfeest te beschermen, niet alleen tegen mensen die vinden dat de traditie van Zwarte Piet overboord gegooid moet worden, maar ook tegen middenstanders die het liefst in juli al willen beginnen met kerstetalages. Het Sinterklaasfeest zoals het in Nederland gevierd wordt is grotendeels gestoeld op de beschrijving van het feest door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman die zijn beelden van het feest in 1845 vastlegde in een boek. Op 12 december a.s. vieren we het Kerstfeest. Dat doen we als KBO eveneens in de Wieken. Ik hoop dat velen van u aan dit kerstfeest zullen deelnemen, want naast de Eucharistieviering en de lunch is er na de middag een luchtig programma. Afgezien daarvan is het een uitstekende gelegenheid om elkaar te

3 ontmoeten. Namens bestuur en alle vrijwilligers van de KBO wens ik u een heel goede decembermaand toe, met mooie kerstdagen en een goede afsluiting van Ton Stuifbergen, voorzitter MET OOR EN OOG HART EN HANDEN Voor mensen die iemand aan de dood verloren hebben is er de Rafaëlgroep. Net als de engel Rafaël in het Bijbelboek Tobit, wil de groep een eindje meelopen met mensen die in de rouw zijn. Eén keer in de maand, op de tweede dinsdag, om uur is er een viering in het Parochiecentrum van St. Jeroen, waarin aandacht is voor de overledenen en voor de nabestaanden. Na een korte gebedsviering is er ontmoeting met een kopje koffie of thee. Maar de Rafaëlgroep is ook aanwezig tijdens de speciale viering op 28 december. De kerk viert op 28 december het feest van Onnozele (onschuldige) Kinderen. De grondslag van dit feest ligt in het Bijbelverhaal waarin koning Herodes alle kinderen van twee jaar en jonger liet doden toen hij hoorde dat er een kind geboren was in Bethlehem, dat koning zou worden. Op deze dag worden de gestorven kinderen herdacht die in het verleden geen eigen graf of naam kregen maar nog steeds voortleven in de harten van de ouders. Een bijzonder monumentje op de begraafplaats van de R.K. Parochie in Noordwijk aan de Gooweg, herinnert aan alle gestorven kinderen. Het monumentje biedt een plek

4 waar ouders de herinnering aan hun overleden kinderen vorm kunnen geven. Op woensdag 28 december om uur in de kapel op de begraafplaats wordt, al weer voor de elfde keer, aandacht besteed aan de gestorven kinderen die geen eigen grafje, geen eigen rustplaats en geen eigen naam hebben gekregen. Maar ook wordt er stilgestaan bij alle gestorven kinderen uit de parochie en ver daarbuiten. Na een korte meditatieve viering, waarin de namen worden genoemd en voor ieder kind een lichtje wordt aangestoken, lopen we naar de plek op het kerkhof waar de steentjes liggen bij het monumentje ter herinneringen aan de kinderen. Samen met de leden van de werkgroep voor het gestorven kind zorgt de Rafaëlgroep voor iets warms en is er gelegenheid voor een gesprek en ontmoeting. Ieder is van harte welkom en voor wie graag heeft dat de naam van een overleden kind tijdens de viering wordt opgenoemd kan dit doorgeven via het parochiecentrum tel , maar als u persoonlijk komt kunt u de naam zelf bij het begin van de viering opgeven. Namens de Rafaëlgroep, Riet Stout Veranderingen U heeft vast wel kennis genomen van de veranderingen die er plaats gaan vinden in het beheer en gebruik van het Trefpunt, de Wieken en het CON. Mede door verwarrende berichten in sommige kranten is het beeld niet duidelijker geworden en maken veel vrijwilligers van het CON, die werken in de Wieken en het Trefpunt zich ongerust over de gang van zaken en vooral over de toekomst.

5 Als onderdeel van bezuinigingen door de gemeente Noordwijk, stelde wethouder Van Ast in 2010 voor om de mogelijkheden te bekijken, de dienstencentra De Wieken en het Trefpunt rendabeler te laten draaien. Daartoe overwoog hij marktpartijen te zoeken die deze ruimten willen huren waarbij de huurder verplicht zou worden de ruimten twee dagen per week aan de Ouderenbonden toe te wijzen in verband met de activiteiten van de bonden. Ook besloot de wethouder de activiteiten van het CON (Coördinatie Ouderenwerk Noordwijk) af te bouwen. De planning voor het gebruik van de ruimten in de overblijvende twee dagen zou dan aan de ouderenbonden worden overgelaten. De ouderenbonden hebben zich uitgesproken mee te willen denken over deze stappen. Niet mee willen praten zou immers betekenen dat de politiek over ons zou beslissen zonder inspraak. De ouderenbonden meenden op dat moment dat het plannen van de ruimten en uitvoeren van alle activiteiten weliswaar moeilijk maar mogelijk zou moeten zijn. Inmiddels besloot de gemeente dat omroep NENS een vaste plaats moest krijgen in het Trefpunt. Dat was voor de Ouderenbonden reden te overwegen een nieuwe stichting in het leven te roepen die de dienstencentra gaat beheren. Daartoe is een voorbereidingsgroep gestart met mensen uit Noordwijk die zich oriënteert op wensen en mogelijkheden met betrekking tot het beheer van beide dienstencentra, mede in relatie tot Welzijn voor ouderen in Noordwijk. Uiteindelijk hopen de Ouderenbonden in samenwerking met de voorbereidingsgroep te komen tot de gewenste stichting, die een en ander kan realiseren. De ongerustheid onder de vrijwilligers in de Wieken en het Trefpunt is begrijpelijk. Geen moment hebben de ouderenbonden overwogen inzet van de vele de vrijwilligers te vragen, anders dan de werkzaamheden die ze nu verrichten voor de ouderen in Noordwijk. De ouderenbonden zijn tot nu

6 terughoudend geweest met communicatie over de veranderingen, vooral omdat niets zeker was. Die zekerheid is er nu ook nog niet maar met de start van de voorbereidingsgroep is een eerste stap gezet. Beste KBO-leden Voor het eind van het jaar willen wij u nog graag informeren over een aantal mogelijkheden, waar u misschien nog geen gebruik van maakt en die u de mogelijkheid bieden om aan wat extra geld te komen waar u mogelijk gewoon recht op heeft: 1. Bij de gemeente bestaat een regeling om een financiële bijdrage te ontvangen als u een laag inkomen heeft. Deze is bestemd voor vrijetijdsbesteding en bedraagt nu per persoon. U kunt formulieren halen voor deze ondersteuning bij het Lokaal Loket. 2. Collectieve Zorgverzekering. Als u verleden jaar nog geen lid was van de KBO of u had nog geen gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekeringen, die de KBO afgesloten heeft met Zilveren Kruis Achmea en Zorg en Zekerheid, kunt u nu nog overstappen. U kunt zich aanmelden tot 1 februari Uw huidige zorgverzekering opzeggen kan tot 1 januari a.s. Het geeft u veel voordelen, aantrekkelijke kortingen en gratis extra s, zeker bij het afsluiten van de basisverzekering én een aanvullende verzekering. De polisvoorwaarden zijn bij iedere zorgverzekeraar verschillend. Bij aanvraag van de offerte komt u de verschillen tegen. Ons codenummer om van deze korting gebruik te maken is van Zilveren Kruis Achmea Het codenummer van Zorg en Zekerheid is

7 Aarzelt u vanwege de administratieve rompslomp? Niet nodig, alles wordt voor u gedaan. Let wel: indien u uw lidmaatschap van de KBO opzegt, vervallen ook de voordelen m.b.t. de collectieve ziektekostenverzekering. 3. Onze ouderenadviseurs kunnen u helpen met regelingen en formulieren, met betrekking tot de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning): aanvragen voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen zoals een rolstoel, aangepaste voorziening in uw woning een gehandicaptenparkeerkaart. Zorgtoeslag, huurtoeslag; AOW; pensioen en nog veel meer. Maak gebruik van de diensten van onze ouderenadviseurs! Hun namen en telefoonnummers vindt u achter in deze nieuwsbrief. 4. Belastingen. Via de belastingen zijn er mogelijkheden om geld terug te ontvangen. Het gaat hierbij om belasting die te veel is ingehouden op uw AOW of pensioen. U komt in aanmerking voor een vermindering van de belasting wegens uw uitgaven voor ziekte (nu buitengewone uitgaven genoemd). Om geld terug te krijgen moet wel belastingaangifte worden gedaan. Als u een aangiftebiljet van de fiscus krijgt toegestuurd moet dit altijd worden ingevuld. Krijgt u geen aangifteformulier toegestuurd, dan kunt u geld terugvragen via het zgn. T-formulier. Onze KBO-belastinginvullers kunnen u hierbij helpen. Ook hun namen en telefoonnummers vindt u onderaan deze brief. In 2011 hebben onze belastinginvullers ongeveer 725 mensen in Noordwijk geholpen. U hoeft zich dus echt niet te schamen om hier een beroep op te doen. Het gaat niet om een aalmoes, maar mogelijk om uw recht op teruggaaf!

8 6. Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD): De regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten; als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u een vast bedrag van 250, - per persoon per jaar als bijdrage voor zogenaamde verborgen kosten (U hoeft de kosten niet aan te tonen maar moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Noordwijkse 65 plusser Niet wonend in een AWBZ instelling (zoals verpleeghuis of verzorgingshuis) Inkomen niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. De juiste bedragen zijn nog niet bekend, dus onder voorbehoud! U kunt wat dit betreft ook hun website raadplegen: Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet u een formulier invullen. Dit is bij de ISD of bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis van Noordwijk te verkrijgen. Indien u hierbij problemen ondervindt, aarzel dan niet één van onze ouderenadviseurs (zie onder aan de brief) te benaderen. Aanvragen voor dit jaar zijn slechts nog mogelijk tot 31 december Tot slot: Als de financiële nood hoog is en alle mogelijkheden bij de overheid tekortschieten, kunt u een beroep doen op de hulp van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Contactadres: R.K. Parochie St. Jeroen - Maria ter Zee Beste mensen, u ziet: lid zijn van KBO Noordwijk biedt u tal van mogelijkheden en voordelen om naast leuke bijeenkomsten en activiteiten ook geholpen te worden op terreinen die voor u lastig kunnen zijn. Schroom niet om hulp te vragen als u er niet zelf uit kunt komen!

9 Voor namen, adressen en telefoonnummers betreffende ouderenadviseur, belastinginvuller, WMO adviseur en vertrouwenspersonen ISD en WMO zie achter in de nieuwsbrief. A.N. Stuifbergen, voorzitter H. Jongeneel-Vermeij, secretaris. Wandelen met de KBO, seizoen Beste wandelaars, De eerste wandelingen van dit seizoen zitten er inmiddels op, tijd om u het vervolg te laten zien. Voor al deze wandelingen vertrekken we zoals steeds om 9.00 vanaf de parkeerplaats bij de Jeroenskerk (Verkadeplein) om met de auto naar station Voorhout te rijden en daar de trein te nemen. 20 december: Door de meest Indische stad ter wereld: Den Haag. Een stadswandeling door Toeractief uitgezet langs panden, beelden en andere herinneringen aan Indië. Lengte 9 km. Start Centraal Station Den Haag. (Met de trein naar station Den Haag Centraal). 17 januari: Stadswandeling door Alkmaar. Uitgave van de VVV Alkmaar. (Met de trein naar Alkmaar). 21 februari: Weegjeroute, wandeling door het stroomgebied van de Gouwe, begin en einde station Waddinxveen. Wandeling nr. 24 uit "Groene Hart" ANWB wandelgids. Lengte 11 km. (Met de trein naar station Waddinxveen). 20 maart: Adembenemende buitenplaatsen/gooise lusthoven. We wandelen in 's-graveland door verschillende buitenplaatsen. Oorspronkelijk een NS-wandeling. Begin en einde station Bussum, lengte 13 km. (Met de trein naar station Bussum).

10 17 april: Hillegom, naar de bollen... (velden). Wandelen door de streek tussen Hillegom, Lisse en De Zilk. Langs de ingang van Keukenhof en een stukje Keukenhofbos. Wandeling Groene Wissels nr. 14 (Met de trein naar station Hillegom). Lengte 14 km. 15 mei: Voorschoten, Wassenaarse landgoederen en Duivenvoordse polder. Naar behoefte kan in De Horsten nog een korte paaltjesrondwandeling gemaakt worden. Wandeling Groene Wissels nr. 12. Lengte 13 km. (Met de trein naar station Voorschoten). 19 juni nog nader in te vullen. Inlichtingen over de wandelingen: Riet De Kremer ( ) of Loek van der Voort ( ) Wandeling 18 oktober Een vlotte treinverbinding bracht ons vlot op station Santpoort Noord. In de naast het station gelegen manege stond de koffie al klaar (met iets erbij voor de liefhebbers). En dan langs de paarden in de stalling op naar de Kennemerduinen. Het was mistig en koud, op den duur wel een beetje erg koud. De zon hebben we later op de dag maar heel eventjes mogen zien, maar dat mocht de pret niet drukken. Van de runderen en herten die je hier zou verwachten hebben we er niet één gezien, alleen de uitwerpselen die er overvloedig lagen lieten zien dat ze er wel moesten zijn. Na de lunch (die maar kort duurde, er was maar één bankje en dat stond in de wind) namen we de kortste route terug naar het

11 station waarbij we ons lieten leiden door een Garmin GPS satellietontvanger. Het was af en toe eventjes zoeken naar de goede afslag op sommige wandelpaadjes, maar uiteindelijk kwamen we via een mooie duinroute terug bij het station. We hadden er 14 Km opzitten. En natuurlijk ook weer bij de manege waar we nog tijd hadden voor en kop thee of zo. Weer een beetje opgewarmd namen we de trein terug naar Voorhout. Natuurclubje SAMEN ER OP UIT Op de laatste vrijdag van de maand gaan we er altijd op uit om te genieten van de natuur. Gewoonlijk vertrekken we om uur vanaf de parkeerplaats aan de Suzanne van Ettenstraat (Markt). De volgende wandelingen staan op ons programma. 27 jan: De uitgestelde excursie op de Overplaats van de Hartekamp.

12 24 febr??? 30 mrt Bezoeken we een verdedigingsfort van de stelling van Amsterdam in Abcoude. Misschien moeten we wat eerder vertrekken. Er gaat zoveel mogelijk een natuurgids mee. p.s. Allemaal een Zalig Kerstfeest en een prettige jaarwisseling gewenst. Inlichtingen: Riet Alkemade ( ) of Lien v.d. Berg ( ) Cursus bridgen In januari 2012 willen we toch proberen een cursus bridgen te beginnen, en wel op donderdagochtend. Bij het begin van het nieuwe kbo-seizoen heeft zich maar één persoon voor bridgeles opgegeven. Het bridgen is zo in tegenwoordig, dus lijkt het me, dat er genoeg mensen zijn die dit willen leren. Schroom niet en geef u op. Leo Zonneveld Grote familie bingo Op zaterdag 17 december is er in De Wieken weer een gezellige familie bingo. De organisatie is in handen van de KBO en de Oranjevereniging. De familie bingo is er voor alle opa s, oma s, kinderen en kleinkinderen, het belooft weer een zeer gezellige middag te worden met heel veel plezier voor oud, jong en klein en dit alles onder de bezielende leiding van onze miss bingo JOKE, u allen wel bekend. De middag begint om uur en sluit om uur.

13 Kom gerust in groten getale naar De Wieken, er is plaats voor iedereen en u bent er een middagje tussen uit. Noteer het in u agenda of schrijf het op de kalender. Tot ziens op 17 december.

14 CON We vertonen de Nederlandse speelfilm Zoeken naar Eileen met Thom Hoffman in de hoofdrol. Philip, een jonge architect, raakt zijn vrouw kwijt door een ongeluk. Hij kan niet accepteren dat hij zonder haar verder moet. Bij toeval ontmoet hij Eileen, die sprekend lijkt op zijn overleden vrouw. Hij gaat naar haar op zoek, maar niets blijkt te zijn wat het lijkt! Spanning, drama en romantiek! De film duurt 1 uur en 40 minuten. Aanvang: uur. Toegang: 2,50. Computer themaochtend in Het Trefpunt op maandag 5 december We gaan een extra internet browser downloaden en installeren en we gaan een gratis adres aanmaken. Het gebeurt nogal eens dat op internet bij bepaalde websites niet alles wordt getoond, of dat er van tevoren al staat: deze website kan het beste bekeken worden met de volgende browsers. Het is dus makkelijk om nu alvast een extra browser te installeren. Voor speciale doeleinden kan het makkelijk zijn om een Windows Hotmail of Google gmailaccount aan te maken. Op de themaochtend gaan we kijken hoe dat werkt. U bent van harte welkom! Aanvang 9.30 uur. Toegang gratis.

15 Woonde u in de Pijp, de Keuvel of de Krogt, de Bloeddam, de Wurft de Buurt of het Stille Zuie? Lijkt het u leuk nog eens mooie foto s te zien van de tram die langs het Gemeentehuis reed, of wilt u nog eens al die oude bekende winkels, straten en personen bekijken? Dat kan nu allemaal. In het Museum Noordwijk is een tentoonstelling met prachtige foto s van Jacob Braakman, Govert de Roos en van Jan en Antonius van Kampen. Antoon van Kampen was ook wel bekend als Toon Kiek. Voor velen is de tentoonstelling een feest van herkenning en duurt tot 19 februari En bent u in het museum, loop dan ook eens door de stijlkamers of over de visserijzolder.

16 Ook de schilderijenkamer met Noordwijkse schilders is zeer de moeite waard. Niet te vergeten de prachtige textielzolder met de Zondagse Zomerjurken waar met zorg een selectie is gemaakt uit de historische kleding. Wel eens gehoord van de laatste loodjes? Ook die zijn te zien in de archeologie vitrine. De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 17 uur en zondag van 14 tot 17 uur. U vindt het Museum Noordwijk aan het Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk. Het museum is geheel toegankelijk voor rolstoelen. Wij vinden het prettig u te ntvangen. Tot ziens!

17 Gezocht Binnen onze actieve club van Rayonhouders zijn enkelen door ziekte niet in staat hun werkzaamheden uit te voeren. Daarom zoeken we leden die bereid zijn hun taken tijdelijk waar te nemen. Heeft u nog wat tijd over en wilt u ons helpen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Aad van der Meer. Van hem hoort u om welke rayons het gaat, wat de werkzaamheden inhouden en de tijd die het u eventueel kost. Aad van der Meer: E:

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 Kinderen van God Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 In zijn brief aan de christenen van Efese schrijft de heilige apostel Paulus de volgende zin: Hij (God) heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner.

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner. Seniorenkrant Een informatief kwartaalblad voor de 55+-er december 2009 / jaargang 3 / nummer 1 / oplage 13000 in Leidschendam-Voorburg Ouderenadviseurs in beeld P. 2 Duik in het verleden P. 3-5 Programma

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2013 Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop Collectief verzekeren via uw gemeente Van de Cliëntenraad Wwb Actieplan Jeugdwerkloosheid Aanvragen beslagvrije voet

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!!

Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!! Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!! 1 SPORT EN SPELINSTUIF Al meer dan 15 jaar is er op de woensdagmiddag (van 13.30-14.45 uur) een sport en spelinstuif voor kinderen tussen

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Aandacht 198 juni 2015

Aandacht 198 juni 2015 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 198 juni 2015 Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis. In dit nummer o.a. * Koninklijke

Nadere informatie

06-57 42 90 99. 22 e JAARGANG nr. 03 19 maart 2011 PAROCHIESECRETARIAAT BEREIKBAARHEID PASTORES: ALS DRINGEND PASTORALE HULP GEWENST IS, BELLEN

06-57 42 90 99. 22 e JAARGANG nr. 03 19 maart 2011 PAROCHIESECRETARIAAT BEREIKBAARHEID PASTORES: ALS DRINGEND PASTORALE HULP GEWENST IS, BELLEN Belangrijke data om alvast in uw agenda te noteren! Zondag 20 mrt: 11.00 uur Dialectviering met pastor Oude Vrielink rechtstreekse uitzending op Radio Reggestreek Maandag 21 mrt: 19.00 uur Cheque uitreiking

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1 Voorwoord M eestal bellen ze rond etenstijd: call centers of onderzoeksbureautjes. Heb je juist de eerste kluwen spaghetti aan je vork of net een prachtig kuiltje in je stamppot gemaakt, proberen zij jou

Nadere informatie

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda Nieuws voor cliënten 23 Thema Tara Verlangen Agenda Verlangen verlangt naar... betekent voor... oktober december 2008 Inhoud 2 2 Vooraf 9 3 4 5 6 Nieuws van de cliëntenraden Hoe los ik een klacht op? Uitbreiding

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

W A N T V E L D N I E U W S nr. 52

W A N T V E L D N I E U W S nr. 52 W A N T V E L D N I E U W S nr. 52 Redactie: Jack Frauenfelder, Renate van der Geer, Suzan van Gulik, George Hageman en Roos Verhoeff. Illustratie: Christiaan Drost(www.christiaandrost.nl) Inhoud Inleiding

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie