Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011"

Transcriptie

1 Nieuw Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 De voorbereiding naar Kerstmis beleef ik dit jaar anders, dat wil ik best bekennen. Dat heeft vooral te maken met de onlangs intens beleefde heropening van de kerk van Maria ter Zee tot een centrum voor geloof en cultuur. De feestelijke viering van het 60-jarig bestaan van de kerk en tegelijk de heropening van het grondig verbouwde en vernieuwde gebouw kon alleen tot stand komen dank zij een goede voorbereiding. Wat is er door veel betrokken parochianen en zelfs mensen van buiten de eigen parochie degelijk nagedacht hoe het allemaal het beste tot stand kan komen! Wat zijn er diepgaande discussies geweest over hoe een en ander het beste tot zijn recht kan komen! Wat zijn er inspirerende gesprekken gehouden om te ervaren in welke richting onze kerk van Maria ter Zee in de toekomst op een waardige en zinvolle wijze kan bijdragen aan het beleven van ons geloof en dat van zich oriënterende jongeren! Maar ook het regelen van de gewone dagelijkse dingen kreeg telkens de nodige aandacht. Dat sluit naar mijn beleving naadloos aan bij de betekenis van Advent. Ook daar bereiden we ons voor op een belangrijk gebeuren, zoals we horen uit de Bijbel op de tweede zondag: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht (Marcus 1, 3). Willen we de Heer een kans geven in ons leven, willen we Hem toelaten in ons bestaan, dan is het verstandig ons daarop voor te bereiden. Laten we belemmeringen wegnemen,

2 laten we dingen die ons van Hem afleiden aan de kant zetten. Zoals we bij de heropening van de kerk van Maria ter Zee allerhande oude spullen wegdoen die we al lang niet meer gebruikten, om ruimte te geven voor het nieuwe. Zo kunnen we ook in de Advent alles wat in de weg staat opruimen en ons vrij en frank open stellen voor het nieuwe: Jezus, de Zoon van God. Van harte wens ik je de moed om je voor Hem open te stellen. Hij wil met je zijn. Th. A. M. Blokland, pastoor Van onze voorzitter Maandag 28 november jl. bezocht Sint Nicolaas de KBO in de Wieken. Hij nam z n Zwarte Pieten mee en zoals verwacht gaf dat geen aanleiding tot protesten vanuit de zaal. Niemand die het woord vroeg om te wijzen op het koloniale verleden van Nederland. Wel allemaal gezichten die lieten zien blij te zijn met het feest zoals dat in Nederland nog steeds gevierd wordt. Wie had ooit kunnen denken dat Nederland een serieus comité nodig zou hebben om het Sinterklaasfeest te beschermen, niet alleen tegen mensen die vinden dat de traditie van Zwarte Piet overboord gegooid moet worden, maar ook tegen middenstanders die het liefst in juli al willen beginnen met kerstetalages. Het Sinterklaasfeest zoals het in Nederland gevierd wordt is grotendeels gestoeld op de beschrijving van het feest door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman die zijn beelden van het feest in 1845 vastlegde in een boek. Op 12 december a.s. vieren we het Kerstfeest. Dat doen we als KBO eveneens in de Wieken. Ik hoop dat velen van u aan dit kerstfeest zullen deelnemen, want naast de Eucharistieviering en de lunch is er na de middag een luchtig programma. Afgezien daarvan is het een uitstekende gelegenheid om elkaar te

3 ontmoeten. Namens bestuur en alle vrijwilligers van de KBO wens ik u een heel goede decembermaand toe, met mooie kerstdagen en een goede afsluiting van Ton Stuifbergen, voorzitter MET OOR EN OOG HART EN HANDEN Voor mensen die iemand aan de dood verloren hebben is er de Rafaëlgroep. Net als de engel Rafaël in het Bijbelboek Tobit, wil de groep een eindje meelopen met mensen die in de rouw zijn. Eén keer in de maand, op de tweede dinsdag, om uur is er een viering in het Parochiecentrum van St. Jeroen, waarin aandacht is voor de overledenen en voor de nabestaanden. Na een korte gebedsviering is er ontmoeting met een kopje koffie of thee. Maar de Rafaëlgroep is ook aanwezig tijdens de speciale viering op 28 december. De kerk viert op 28 december het feest van Onnozele (onschuldige) Kinderen. De grondslag van dit feest ligt in het Bijbelverhaal waarin koning Herodes alle kinderen van twee jaar en jonger liet doden toen hij hoorde dat er een kind geboren was in Bethlehem, dat koning zou worden. Op deze dag worden de gestorven kinderen herdacht die in het verleden geen eigen graf of naam kregen maar nog steeds voortleven in de harten van de ouders. Een bijzonder monumentje op de begraafplaats van de R.K. Parochie in Noordwijk aan de Gooweg, herinnert aan alle gestorven kinderen. Het monumentje biedt een plek

4 waar ouders de herinnering aan hun overleden kinderen vorm kunnen geven. Op woensdag 28 december om uur in de kapel op de begraafplaats wordt, al weer voor de elfde keer, aandacht besteed aan de gestorven kinderen die geen eigen grafje, geen eigen rustplaats en geen eigen naam hebben gekregen. Maar ook wordt er stilgestaan bij alle gestorven kinderen uit de parochie en ver daarbuiten. Na een korte meditatieve viering, waarin de namen worden genoemd en voor ieder kind een lichtje wordt aangestoken, lopen we naar de plek op het kerkhof waar de steentjes liggen bij het monumentje ter herinneringen aan de kinderen. Samen met de leden van de werkgroep voor het gestorven kind zorgt de Rafaëlgroep voor iets warms en is er gelegenheid voor een gesprek en ontmoeting. Ieder is van harte welkom en voor wie graag heeft dat de naam van een overleden kind tijdens de viering wordt opgenoemd kan dit doorgeven via het parochiecentrum tel , maar als u persoonlijk komt kunt u de naam zelf bij het begin van de viering opgeven. Namens de Rafaëlgroep, Riet Stout Veranderingen U heeft vast wel kennis genomen van de veranderingen die er plaats gaan vinden in het beheer en gebruik van het Trefpunt, de Wieken en het CON. Mede door verwarrende berichten in sommige kranten is het beeld niet duidelijker geworden en maken veel vrijwilligers van het CON, die werken in de Wieken en het Trefpunt zich ongerust over de gang van zaken en vooral over de toekomst.

5 Als onderdeel van bezuinigingen door de gemeente Noordwijk, stelde wethouder Van Ast in 2010 voor om de mogelijkheden te bekijken, de dienstencentra De Wieken en het Trefpunt rendabeler te laten draaien. Daartoe overwoog hij marktpartijen te zoeken die deze ruimten willen huren waarbij de huurder verplicht zou worden de ruimten twee dagen per week aan de Ouderenbonden toe te wijzen in verband met de activiteiten van de bonden. Ook besloot de wethouder de activiteiten van het CON (Coördinatie Ouderenwerk Noordwijk) af te bouwen. De planning voor het gebruik van de ruimten in de overblijvende twee dagen zou dan aan de ouderenbonden worden overgelaten. De ouderenbonden hebben zich uitgesproken mee te willen denken over deze stappen. Niet mee willen praten zou immers betekenen dat de politiek over ons zou beslissen zonder inspraak. De ouderenbonden meenden op dat moment dat het plannen van de ruimten en uitvoeren van alle activiteiten weliswaar moeilijk maar mogelijk zou moeten zijn. Inmiddels besloot de gemeente dat omroep NENS een vaste plaats moest krijgen in het Trefpunt. Dat was voor de Ouderenbonden reden te overwegen een nieuwe stichting in het leven te roepen die de dienstencentra gaat beheren. Daartoe is een voorbereidingsgroep gestart met mensen uit Noordwijk die zich oriënteert op wensen en mogelijkheden met betrekking tot het beheer van beide dienstencentra, mede in relatie tot Welzijn voor ouderen in Noordwijk. Uiteindelijk hopen de Ouderenbonden in samenwerking met de voorbereidingsgroep te komen tot de gewenste stichting, die een en ander kan realiseren. De ongerustheid onder de vrijwilligers in de Wieken en het Trefpunt is begrijpelijk. Geen moment hebben de ouderenbonden overwogen inzet van de vele de vrijwilligers te vragen, anders dan de werkzaamheden die ze nu verrichten voor de ouderen in Noordwijk. De ouderenbonden zijn tot nu

6 terughoudend geweest met communicatie over de veranderingen, vooral omdat niets zeker was. Die zekerheid is er nu ook nog niet maar met de start van de voorbereidingsgroep is een eerste stap gezet. Beste KBO-leden Voor het eind van het jaar willen wij u nog graag informeren over een aantal mogelijkheden, waar u misschien nog geen gebruik van maakt en die u de mogelijkheid bieden om aan wat extra geld te komen waar u mogelijk gewoon recht op heeft: 1. Bij de gemeente bestaat een regeling om een financiële bijdrage te ontvangen als u een laag inkomen heeft. Deze is bestemd voor vrijetijdsbesteding en bedraagt nu per persoon. U kunt formulieren halen voor deze ondersteuning bij het Lokaal Loket. 2. Collectieve Zorgverzekering. Als u verleden jaar nog geen lid was van de KBO of u had nog geen gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekeringen, die de KBO afgesloten heeft met Zilveren Kruis Achmea en Zorg en Zekerheid, kunt u nu nog overstappen. U kunt zich aanmelden tot 1 februari Uw huidige zorgverzekering opzeggen kan tot 1 januari a.s. Het geeft u veel voordelen, aantrekkelijke kortingen en gratis extra s, zeker bij het afsluiten van de basisverzekering én een aanvullende verzekering. De polisvoorwaarden zijn bij iedere zorgverzekeraar verschillend. Bij aanvraag van de offerte komt u de verschillen tegen. Ons codenummer om van deze korting gebruik te maken is van Zilveren Kruis Achmea Het codenummer van Zorg en Zekerheid is

7 Aarzelt u vanwege de administratieve rompslomp? Niet nodig, alles wordt voor u gedaan. Let wel: indien u uw lidmaatschap van de KBO opzegt, vervallen ook de voordelen m.b.t. de collectieve ziektekostenverzekering. 3. Onze ouderenadviseurs kunnen u helpen met regelingen en formulieren, met betrekking tot de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning): aanvragen voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen zoals een rolstoel, aangepaste voorziening in uw woning een gehandicaptenparkeerkaart. Zorgtoeslag, huurtoeslag; AOW; pensioen en nog veel meer. Maak gebruik van de diensten van onze ouderenadviseurs! Hun namen en telefoonnummers vindt u achter in deze nieuwsbrief. 4. Belastingen. Via de belastingen zijn er mogelijkheden om geld terug te ontvangen. Het gaat hierbij om belasting die te veel is ingehouden op uw AOW of pensioen. U komt in aanmerking voor een vermindering van de belasting wegens uw uitgaven voor ziekte (nu buitengewone uitgaven genoemd). Om geld terug te krijgen moet wel belastingaangifte worden gedaan. Als u een aangiftebiljet van de fiscus krijgt toegestuurd moet dit altijd worden ingevuld. Krijgt u geen aangifteformulier toegestuurd, dan kunt u geld terugvragen via het zgn. T-formulier. Onze KBO-belastinginvullers kunnen u hierbij helpen. Ook hun namen en telefoonnummers vindt u onderaan deze brief. In 2011 hebben onze belastinginvullers ongeveer 725 mensen in Noordwijk geholpen. U hoeft zich dus echt niet te schamen om hier een beroep op te doen. Het gaat niet om een aalmoes, maar mogelijk om uw recht op teruggaaf!

8 6. Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD): De regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten; als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u een vast bedrag van 250, - per persoon per jaar als bijdrage voor zogenaamde verborgen kosten (U hoeft de kosten niet aan te tonen maar moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Noordwijkse 65 plusser Niet wonend in een AWBZ instelling (zoals verpleeghuis of verzorgingshuis) Inkomen niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. De juiste bedragen zijn nog niet bekend, dus onder voorbehoud! U kunt wat dit betreft ook hun website raadplegen: Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet u een formulier invullen. Dit is bij de ISD of bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis van Noordwijk te verkrijgen. Indien u hierbij problemen ondervindt, aarzel dan niet één van onze ouderenadviseurs (zie onder aan de brief) te benaderen. Aanvragen voor dit jaar zijn slechts nog mogelijk tot 31 december Tot slot: Als de financiële nood hoog is en alle mogelijkheden bij de overheid tekortschieten, kunt u een beroep doen op de hulp van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Contactadres: R.K. Parochie St. Jeroen - Maria ter Zee Beste mensen, u ziet: lid zijn van KBO Noordwijk biedt u tal van mogelijkheden en voordelen om naast leuke bijeenkomsten en activiteiten ook geholpen te worden op terreinen die voor u lastig kunnen zijn. Schroom niet om hulp te vragen als u er niet zelf uit kunt komen!

9 Voor namen, adressen en telefoonnummers betreffende ouderenadviseur, belastinginvuller, WMO adviseur en vertrouwenspersonen ISD en WMO zie achter in de nieuwsbrief. A.N. Stuifbergen, voorzitter H. Jongeneel-Vermeij, secretaris. Wandelen met de KBO, seizoen Beste wandelaars, De eerste wandelingen van dit seizoen zitten er inmiddels op, tijd om u het vervolg te laten zien. Voor al deze wandelingen vertrekken we zoals steeds om 9.00 vanaf de parkeerplaats bij de Jeroenskerk (Verkadeplein) om met de auto naar station Voorhout te rijden en daar de trein te nemen. 20 december: Door de meest Indische stad ter wereld: Den Haag. Een stadswandeling door Toeractief uitgezet langs panden, beelden en andere herinneringen aan Indië. Lengte 9 km. Start Centraal Station Den Haag. (Met de trein naar station Den Haag Centraal). 17 januari: Stadswandeling door Alkmaar. Uitgave van de VVV Alkmaar. (Met de trein naar Alkmaar). 21 februari: Weegjeroute, wandeling door het stroomgebied van de Gouwe, begin en einde station Waddinxveen. Wandeling nr. 24 uit "Groene Hart" ANWB wandelgids. Lengte 11 km. (Met de trein naar station Waddinxveen). 20 maart: Adembenemende buitenplaatsen/gooise lusthoven. We wandelen in 's-graveland door verschillende buitenplaatsen. Oorspronkelijk een NS-wandeling. Begin en einde station Bussum, lengte 13 km. (Met de trein naar station Bussum).

10 17 april: Hillegom, naar de bollen... (velden). Wandelen door de streek tussen Hillegom, Lisse en De Zilk. Langs de ingang van Keukenhof en een stukje Keukenhofbos. Wandeling Groene Wissels nr. 14 (Met de trein naar station Hillegom). Lengte 14 km. 15 mei: Voorschoten, Wassenaarse landgoederen en Duivenvoordse polder. Naar behoefte kan in De Horsten nog een korte paaltjesrondwandeling gemaakt worden. Wandeling Groene Wissels nr. 12. Lengte 13 km. (Met de trein naar station Voorschoten). 19 juni nog nader in te vullen. Inlichtingen over de wandelingen: Riet De Kremer ( ) of Loek van der Voort ( ) Wandeling 18 oktober Een vlotte treinverbinding bracht ons vlot op station Santpoort Noord. In de naast het station gelegen manege stond de koffie al klaar (met iets erbij voor de liefhebbers). En dan langs de paarden in de stalling op naar de Kennemerduinen. Het was mistig en koud, op den duur wel een beetje erg koud. De zon hebben we later op de dag maar heel eventjes mogen zien, maar dat mocht de pret niet drukken. Van de runderen en herten die je hier zou verwachten hebben we er niet één gezien, alleen de uitwerpselen die er overvloedig lagen lieten zien dat ze er wel moesten zijn. Na de lunch (die maar kort duurde, er was maar één bankje en dat stond in de wind) namen we de kortste route terug naar het

11 station waarbij we ons lieten leiden door een Garmin GPS satellietontvanger. Het was af en toe eventjes zoeken naar de goede afslag op sommige wandelpaadjes, maar uiteindelijk kwamen we via een mooie duinroute terug bij het station. We hadden er 14 Km opzitten. En natuurlijk ook weer bij de manege waar we nog tijd hadden voor en kop thee of zo. Weer een beetje opgewarmd namen we de trein terug naar Voorhout. Natuurclubje SAMEN ER OP UIT Op de laatste vrijdag van de maand gaan we er altijd op uit om te genieten van de natuur. Gewoonlijk vertrekken we om uur vanaf de parkeerplaats aan de Suzanne van Ettenstraat (Markt). De volgende wandelingen staan op ons programma. 27 jan: De uitgestelde excursie op de Overplaats van de Hartekamp.

12 24 febr??? 30 mrt Bezoeken we een verdedigingsfort van de stelling van Amsterdam in Abcoude. Misschien moeten we wat eerder vertrekken. Er gaat zoveel mogelijk een natuurgids mee. p.s. Allemaal een Zalig Kerstfeest en een prettige jaarwisseling gewenst. Inlichtingen: Riet Alkemade ( ) of Lien v.d. Berg ( ) Cursus bridgen In januari 2012 willen we toch proberen een cursus bridgen te beginnen, en wel op donderdagochtend. Bij het begin van het nieuwe kbo-seizoen heeft zich maar één persoon voor bridgeles opgegeven. Het bridgen is zo in tegenwoordig, dus lijkt het me, dat er genoeg mensen zijn die dit willen leren. Schroom niet en geef u op. Leo Zonneveld Grote familie bingo Op zaterdag 17 december is er in De Wieken weer een gezellige familie bingo. De organisatie is in handen van de KBO en de Oranjevereniging. De familie bingo is er voor alle opa s, oma s, kinderen en kleinkinderen, het belooft weer een zeer gezellige middag te worden met heel veel plezier voor oud, jong en klein en dit alles onder de bezielende leiding van onze miss bingo JOKE, u allen wel bekend. De middag begint om uur en sluit om uur.

13 Kom gerust in groten getale naar De Wieken, er is plaats voor iedereen en u bent er een middagje tussen uit. Noteer het in u agenda of schrijf het op de kalender. Tot ziens op 17 december.

14 CON We vertonen de Nederlandse speelfilm Zoeken naar Eileen met Thom Hoffman in de hoofdrol. Philip, een jonge architect, raakt zijn vrouw kwijt door een ongeluk. Hij kan niet accepteren dat hij zonder haar verder moet. Bij toeval ontmoet hij Eileen, die sprekend lijkt op zijn overleden vrouw. Hij gaat naar haar op zoek, maar niets blijkt te zijn wat het lijkt! Spanning, drama en romantiek! De film duurt 1 uur en 40 minuten. Aanvang: uur. Toegang: 2,50. Computer themaochtend in Het Trefpunt op maandag 5 december We gaan een extra internet browser downloaden en installeren en we gaan een gratis adres aanmaken. Het gebeurt nogal eens dat op internet bij bepaalde websites niet alles wordt getoond, of dat er van tevoren al staat: deze website kan het beste bekeken worden met de volgende browsers. Het is dus makkelijk om nu alvast een extra browser te installeren. Voor speciale doeleinden kan het makkelijk zijn om een Windows Hotmail of Google gmailaccount aan te maken. Op de themaochtend gaan we kijken hoe dat werkt. U bent van harte welkom! Aanvang 9.30 uur. Toegang gratis.

15 Woonde u in de Pijp, de Keuvel of de Krogt, de Bloeddam, de Wurft de Buurt of het Stille Zuie? Lijkt het u leuk nog eens mooie foto s te zien van de tram die langs het Gemeentehuis reed, of wilt u nog eens al die oude bekende winkels, straten en personen bekijken? Dat kan nu allemaal. In het Museum Noordwijk is een tentoonstelling met prachtige foto s van Jacob Braakman, Govert de Roos en van Jan en Antonius van Kampen. Antoon van Kampen was ook wel bekend als Toon Kiek. Voor velen is de tentoonstelling een feest van herkenning en duurt tot 19 februari En bent u in het museum, loop dan ook eens door de stijlkamers of over de visserijzolder.

16 Ook de schilderijenkamer met Noordwijkse schilders is zeer de moeite waard. Niet te vergeten de prachtige textielzolder met de Zondagse Zomerjurken waar met zorg een selectie is gemaakt uit de historische kleding. Wel eens gehoord van de laatste loodjes? Ook die zijn te zien in de archeologie vitrine. De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 17 uur en zondag van 14 tot 17 uur. U vindt het Museum Noordwijk aan het Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk. Het museum is geheel toegankelijk voor rolstoelen. Wij vinden het prettig u te ntvangen. Tot ziens!

17 Gezocht Binnen onze actieve club van Rayonhouders zijn enkelen door ziekte niet in staat hun werkzaamheden uit te voeren. Daarom zoeken we leden die bereid zijn hun taken tijdelijk waar te nemen. Heeft u nog wat tijd over en wilt u ons helpen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Aad van der Meer. Van hem hoort u om welke rayons het gaat, wat de werkzaamheden inhouden en de tijd die het u eventueel kost. Aad van der Meer: E:

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Achtentwintigste jaargang nr. 2 februari / maart 2011

Achtentwintigste jaargang nr. 2 februari / maart 2011 Achtentwintigste jaargang nr. 2 februari / maart 2011 Aandacht Elke organisatie waar vrijwilligers meewerken, zal aandacht besteden aan die inzet. Natuurlijk is dat in het eigen belang, want wat zouden

Nadere informatie

Rust. Negenentwintigste jaargang nr. 1 Januari 2012

Rust. Negenentwintigste jaargang nr. 1 Januari 2012 Rust Negenentwintigste jaargang nr. 1 Januari 2012 Vorige Nieuwsbrief begon ik met de zin: De voorbereiding naar Kerstmis beleef ik dit jaar anders, dat wil ik best bekennen. Ik heb met geen mogelijkheid

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie. Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie. Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186 Nieuwsbrief 13 17 april schooljaar 2013-2014 AGENDA Dinsdag 6 mei 1 e lesdag na de meivakantie

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Seniorenvereniging KBO Borkel & Schaft

Seniorenvereniging KBO Borkel & Schaft Seniorenvereniging KBO Borkel & Schaft Om te Weten 2012 10 (november / december) Inhoud Nieuwe zorgverzekering Betalen in het dorpshuis Ledennieuws Eetpunt in D n Teut Kienen in het dorpshuis Ma 10-12

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Godsdienstige vorming Het thema van deze week is: Niet mogen meedoen. Soms kun je niet meedoen, soms mag je niet meedoen. Van je bezorgde ouders mag je niet

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 28 november 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws Sinterklaas Wij volgen de gebeurtenissen in het Sinterklaasjournaal. De

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Dertigste jaargang nr. 1 Januari 2013

Dertigste jaargang nr. 1 Januari 2013 Dertigste jaargang nr. 1 Januari 2013 Het ga u goed. Rond de jaarwisseling worden in de kerkelijke vieringen bijzonder bemoedigende gedeelten uit de Bijbel gelezen. Ik wil daar in deze eerste Nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg.

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. Voorheen... LEIDSCHENDAM-VOORBURG NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. 070-386 3113 BESTE LEZER, De seniorenkrant

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school:

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: NL38 RABO 0163899010 Agenda 29 feb. Aanvang voorjaarsvakantie 4 maart Einde voorjaarsvakantie Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8 Bijbelverhalen Week 8/9:

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015 Vrijdag 1 mei Handwerken en breien voor goede doelen Nel en Dickij zorgen voor gezellige sfeer. Tot 16.00 uur Dinsdag 5 mei Bevrijdingsborrel De grote zaal is open en de vrijwilligers staan voor u klaar.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015

Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015 Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015 Vanuit de directie Sinterklaas Vandaag donderdag 3 december heeft de Sint en zijn pieten een bezoek gebracht aan de Vonder. In de speelzaal hebben de kinderen van de groepen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

cns d Uylenborch christelijke school voor basisonderwijs

cns d Uylenborch christelijke school voor basisonderwijs NIEUWSBRIEF 1 december nr. 634 Kind op maandag Voor godsdienst werken wij met de methode Kind op maandag. Iedere week staan er een aantal verhalen rond een thema of onderwerp centraal. Deze week gaan de

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool Hulp gevraagd De activiteiten van de Josephschool Augustus 2015 Schoolreisje: dinsdag13.10.2015 Lid Ouder Commissie Aan het begin van ieder schooljaar, gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuwsbrief Emmanuelparochie Nieuwsbrief Emmanuelparochie Jaargang 3 nummer 6, juni 2016. Sint Brigitta te Ommen Vrijwilligersmiddag Op zondag 29 mei is een gezellige vrijwilligersmiddag georganiseerd voor alle parochianen die zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede April 2015

Activiteiten programma De Meerstede April 2015 Vrijdag 3 april Zondag 5 april Dinsdag 7 april Vrijdag 10 april Zaal Handwerken en breien voor goede doelen. Nel en Dickij zorgen voor gezellige sfeer. Kosten extern : consumptie Tot 16.00 uur Paasborrel

Nadere informatie

Secretariaat: Corn.Pronklaan 154 INFO. 16 nr Alkmaar. Augustus 2009. Tel. 072-5623102

Secretariaat: Corn.Pronklaan 154 INFO. 16 nr Alkmaar. Augustus 2009. Tel. 072-5623102 Secretariaat: Corn.Pronklaan 154 1816 16 nr Alkmaar Tel. 072-5623102 INFO Augustus 2009 Pagina Inhoud 2 Activiteiten 2 Eucharistie woord- en communieviering 2 Ouderenadviseurs 2 Vernieuwing rijbewijs 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Agenda: 24-11-2015 Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Nieuws vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, *24 november tweede sint-filmpje 26 november schoen zetten *1 december

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven 2 Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven herderlijke brief. Die brief gaat over de vreugde van het evangelie.

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging in Stuttgart e.v. zondag 30 november 2014 in FCG Am Weingarten (Fussball Club Gärtringen) Deufringer Straße 14

Nederlandse Vereniging in Stuttgart e.v. zondag 30 november 2014 in FCG Am Weingarten (Fussball Club Gärtringen) Deufringer Straße 14 Nederlandse Vereniging in Stuttgart e.v. Yvonne Rutten Secretaris NVS Hauptstraße 25 71116 Gärtringen Tel: 07034 238842 Fax: 07034 238842 Mail: yvonnenedver@hotmail.nl of: yvonnerutten@hotmail.com Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Achtentwintigste jaargang nr. 9 November 2011

Achtentwintigste jaargang nr. 9 November 2011 Achtentwintigste jaargang nr. 9 November 2011 Kerken. De beide kerken van onze parochie staan na elkaar in het middelpunt van de belangstelling. Op dit moment wordt de kerk van Maria ter Zee grondig aangepakt

Nadere informatie

Donderdag 19 november is ivm een studiedag van de leerkrachten, de school de hele dag gesloten. De kinderen zijn deze dag vrij!

Donderdag 19 november is ivm een studiedag van de leerkrachten, de school de hele dag gesloten. De kinderen zijn deze dag vrij! - 2-wekelijks informatie bulletin van Basisschool Willibrord - vrijdag, 13 november Jaargang 15 Nummer 6 BASISSCHOOL Willibrord ***Inhoud:*** Mededelingen ** TSO ** Evenementencommissie Tijdens schooltijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Mariaschool

Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Vrijdag 11 december 20 1 5 Jaargang 12, nummer 6 Inhoud Mededelingen vanuit team 1 Oproep decoratiegroep 1 Werkplaats van Wietske 2 Ateliers

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Jaargang 6 Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam T 0172-61 38 03 oranjenassau@scopescholen.nl www.oranjenassau.scopescholen.nl Agenda 12 16 oktober 19 23 oktober 26-30 oktober

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Achtentwintigste jaargang nr. 1 Januari / februari 2011

Achtentwintigste jaargang nr. 1 Januari / februari 2011 Achtentwintigste jaargang nr. 1 Januari / februari 2011 Op stap. Als je iets nieuws wilt bereiken, zul je in het algemeen moeten opstaan en op weg gaan. In de laatste week van december waren ruim 25.000

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter, november 2016

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter, november 2016 K B O afd. Berkel en Rodenrijs november 2016 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris: Jeanne Bloom,

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 19 december 2016

Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuws uit het kantoortje. Zo aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken naar wat er gebeurd is, en vooruit te kijken naar wat er te komen staat.

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014 INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Versie van: 16-01-2014 Van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray Voor Senioren (vanaf 55 jaar) die een antwoord willen krijgen op de volgende vragen: Wat kan

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Agenda Studiedag Kerststukjes maken

Agenda Studiedag Kerststukjes maken Agenda Ma 9/1 Di 10/1 Vr 13/1 Ma 16/1 Do 19/1 Vr 20/1 Eerst heerlijk vakantie!!! Studiedag team, de kinderen zijn nog een dagje vrij. Vandaag is er weer gewoon school. s Middags luizencontrole 9.45-9.45

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft.

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. 1 Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. Precies de zorg en begeleiding die u nodig heeft. Uw operatie in het ziekenhuis (of een andere medische behandeling) is achter

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin Intro Geachte ouders/ verzorgers, Wij kijken terug op een goed 2016, waarin we goede onderwijsresultaten hebben behaald met de kinderen en een veilige school zijn geweest voor leerlingen, teamleden en

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Beste mantelzorger, Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar met informatie voor mantelzorgers uit Hillegom en Lisse. Wij informeren u middels deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13 e nieuwsbrief, vrijdag 7 maart 2014 Beste ouders, In deze nieuwsbrief kunt u ons nieuwe voetbalelftal zien, leest

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 18 december 2015 05 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Nieuw MR-lid Sinterklaasfeest en Kerstmarkt Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Schoonmaakavond Voorleesontbijt CITO-toetsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

BASIS INFORMATIE WOUDSEND

BASIS INFORMATIE WOUDSEND BASIS INFORMATIE WOUDSEND Basis Le Boat Woudsend Le Boat Netherlands BV De Zwaan 18, Woudsend 8551 RK Tel: 0031 (0)514 591251 Fax: 0031 (0)514 592500 GPS: 52o56 31.62 N, 5o37 47.61 E Email: woudsend@leboat.com

Nadere informatie

De schoolgids vindt u op onze website.

De schoolgids vindt u op onze website. J a a r g a n g 9, n r. 7 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 Reminder: Sinterklaas op 5 december 2013 Tijdens het Sinterklaasfeest op 5 december 2013 zullen we een continurooster hanteren. Dit betekent dat de

Nadere informatie

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc)

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Gelijk vanaf de officiële opening op zaterdag 17 september 2011 is het Senioren Ontmoetingspunt in cultuurcluster t Brewinc een groot

Nadere informatie