In de tussentijd kom je in dit boek diverse alternatieven en heerlijke recepten tegen, zodat je vanaf vandaag gezonder kunt gaan eten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de tussentijd kom je in dit boek diverse alternatieven en heerlijke recepten tegen, zodat je vanaf vandaag gezonder kunt gaan eten."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Introductie 3 1. Allemythenvantafel:defabelsovercalorieëntellen 5 2. Introductietotvoedingscategorieën Koolhydraten Eiwitten Vetten Opdracht Ontbijtrecepten TopSecret!Wat ze nietwillendatjeweetovervoeding Watziterechtinonseten Kunstmatigetoevoegingen:ongevraagdinjeeten Watisermetonzevoedinggebeurd? Deinvloedvansuikersenkunstmatigezoetstoffenoponslichaam Opdracht Welkevoedinggooijevanafvandaagechtdedeuruit Lunchrecepten De Gezond illusie:nietzogezondalsjedacht Degevarenvanongefermenteerdesoja Melkproducten:welofnietgezond? Melkproteïneleidttotautisme,diabetesenhartaandoeningen Heteffectvanglutenopjegezondheid Kippenvlees:degevarenvanfastfoodkip Opdracht Lunch endinerrecepten Watmagiketen? Supergroentendiejealtijdinhuismoethebben Gezondboodschappendoenmeteenkleinbudget Drinken Watzijngoedecombinatiesvanvoedingomsamenteeten Supplementen:welofnietnemen,enwelke? Goedeenveiligesuikervervangers Lunch endinerrecepten Introductietoteenbalansinonzehormoonhuishouding Watisinsulineenwatheefthetvoorinvloedopmijnlichaam? Watiscortisolenwatdoethetinonslichaam? Hoejemetlichaamsbewegingjeleptineeninsulinegevoeligheidbeïnvloedt Receptenvoordelekkeretrek Voedingismeerdanalleeneenbrandstof VoedingvoorjeHuid:Verzorgjehuidmetdejuistevoedingsstoffen VoedingvoormeerEnergie:VitamineB12,eenbelangrijkeenergieleverancier Opdracht Jevolgendestap 95 2

3 Introductie Gefeliciteerdmetjeaankoopvan'Voedingdiejeslankmaakt'.Ditisdeoorspronkelijketitelvanmijn eersteboek,datikschreefin2009,toenikzo'n4jaaractiefwasalspersonaltrainer.deprimaire focusvanhetboektoenwastoenvoornamelijk:"watkanjeetenwatjehormoonhuishoudingin balansbrengt,waardoorjeovertolligekilo'szultverliezen". Terwijldeessentievanhetboek(Eetuitsluitendwatgroenis,watjekuntplukken,watzwemt,wat vliegtenwatrent)nietisveranderd,ishetboekdoordejarenheenverrijktmettallozenieuwe inzichtenovervoeding.eenbeteretitelzouopditmomentzijn:"voedingdiejeslankmaakt,jeeen geweldigimmuunsysteem,enormveelenergieeneenprachtigehuidgeeft".ikbeantwoordmetdit boekprimairdevraag:"watmagiketen,datmeeenslanklichaameneengeweldigegezondheid brengt". Mijndoelmetditboekistweeledig: 1. Jebewustmakenoverwatdevoedingdieweeteneigenlijkéchtmetonslichaamdoet; 2. Jenieuwekeuzemogelijkhedengeven,goedeengemakkelijkealternatievenvooreenblijvend gezondvoedingspatroon. Inmijnogenisonwetendheidovervoedingéénvandeprimaireredenenwaaromovergewicht, diabetes,verhoogdebloeddruk,verhoogdcholesterolenanderelevensstijl'ziekten'(lees: symptomen)indeafgelopenjarensteedsverderzijntoegenomen.wedenken:"ikhebditaltijd gegeten,dusdatzalwelgoedzijn",of:"hetwasopdetv,dushetzalwelgezondzijn",zonderer overnatedenkenwatheteffectvandievoedingoponzehormoonhuishouding,onzecellen,ons immuunsysteemenanderelichamelijkeprocessenis.hetisdaarom,naarmijnmening,noodzakelijk eerstbewustertewordeneneenbeterekijkopvoedingtekrijgenvoordatweveranderingeninons huidigevoedingspatroonkunnenmaken.hoofdstuk3"wat'ze'nietwillendatjeweetovervoeding" enhoofdstuk4"de'gezondillusie',nietzogezondalsjedacht..."gevenjenieuweinzichtenen leggendebasisomdaarnavoorjezelftekunnenbepalenwatjewelennietmeerwileten. Indetussentijdkomjeinditboekdiversealternatievenenheerlijkereceptentegen,zodatjevanaf vandaaggezonderkuntgaaneten. Methoofdstuk5trachtikjeantwoordtegevenopjebelangrijkstevragenovervoeding,zodatje vanafnueennieuw,blijvendgezondvoedingspatroonvoorjezelfkuntgaansamenstellen.ditboek richtzichvoornamelijkophetetenwatweallemaalkennenenwatiniederesupermarktverkrijgbaar is.benjeopzoeknaareenverdiepingophetgebiedvansuperfoodsenheteffectvanvoedingen levensstijlopjehormoonhuishouding,danverwijsikjegraagdoornaaréénvanmijnvervolg programma'szoalshetééndaagse'vooraltijdjongseminar',iederkwartaalgeorganiseerdop diverseplaatsendoorhetland. Hormonenbepalenwaarenhoeveelvetjeopslaat.Voedingisdeeerstestaptothetinbalans brengenvanjehormoonhuishoudingenmethettoepassenvandeinformatieuitditboekbenje 3

4 vooreengrootdeelopweg.enalsjeconsequentindepraktijktoepastwatjeleertinditboek,dan zuljevetverliezen,veelmeerenergiehebben,eenbeterehuidkrijgenenmogelijkdiverseandere verbeteringenervaren.hoedanook,erisnogeenvolgendestap,namelijkdeinvloedvanvoeding, stress&levensstijlenbewegingopjehormoonhuishouding.endaarovergeefikjeinhoofdstuk6een korteintroductie(mijnprogramma"desuperverbrandermethode"gaatoverhetinbalansbrengen vanjehormoonhuishouding,hetishetvervolgnadatjedeprincipesuitditboekhebttoegepast). Terwijlikweetdatereenhelehoopinformatieinditboekstaatenwesomskunnenervarendathet makenvanveranderingennietgemakkelijkis(maarjehebtdekeuze,eniederkleinstapjevooruit draagtbij),wilikjetochinhetlaatstehoofdstukalkennislatenmakenmethetfeitdatvoeding zoveelmeerisdanalleeneenbrandstof.hetheeftzulkeenormeeffectenopo.a.jehuidenje energieniveaudatikperseditbonusonderdeelaanhetboekwildetoevoegen. Almetalhebjehiermeeeenheelcompletebronvaninformatieoveréénvandemeestprimaire invloedenopjeenergie,jelichaamssamenstelling,jeweerstandenalgehelegezondheid:watjeeet. Leghetboekopeenzichtbareplaatszodatjeerregelmatigweerinkuntlezenendeelwatjeleert metdemensenomjeheen.wantsameneenslankengeweldiggezondlichaambereikenisvele malenleukerdanalleen! Ikwensjehetallerbesteenhoopjeindetoekomsteenstemogenontmoeten. Toegewijdaanjouwresultaat, JessevanderVelde 4

5 1. Allemythenvantafel:defabelsovercalorieëntellen Alsjeeenappeleneenkoekjenaastelkaarlegtenwevertellenjedatbeidesoortenvoeding hetzelfde zijnomdathetcaloriegehaltevanallebeievenhoogis,dansnapjewaarschijnlijkwel meteenwaaromhettellenvancalorieënalshulpmiddelbijhetafvalleneenergbeperktevisieis.de enecalorieisdeandereniet,enjewordterechtnietgezondervanalsjewatminderkoekjesdan vroegereet,zelfsalsjedaardooreenpaarpondjesweetkwijtteraken.omdatdecalorieënvanalle verschillendesoortenvoedingelkopeenanderemanierzijngemaakthebbenzeelkeenandere invloedopjegewichtofgezondheid.jewordtdusnietdikomdatjeteveelcalorieëneetenniet genoegbeweegt,jewordtdikomdatjedeverkeerdecalorieëneet.alsjegezondwilafvallendan moetje lege calorieënenbewerktevoedingvervangendooréchtevoedingsstoffen.een voedingspatroonvolnatuurlijke,bijvoorkeurbiologischeonbewerktevoedingisdejuistemethode omeengezondgewichttekrijgenentebehoudenenjegezondheidteverbeteren. Waaromhettellenvancalorieënnietwerkt Hetisbelangrijkeromnaardebronnenvancalorieëntekijkendanzetetellen.Alsdatnietzowas danzoujeelkedagaljemaaltijdenkunnenvervangendooreenpaarspeculaasjesendanzoudende pondjesernogsteedsvanafvliegen...oké,jevaltmisschieneenbeetjeafalsjealleenmaareenpaar koekjeseetendusmindercalorieënbinnenkrijgt,maarjewordternietgezondervanenjehoudtdit voedingspatroonwaarschijnlijkooknieterglangvol.alsjeallemaaltijdenzouvervangendoor natuurlijkevoedzamegerechteninplaatsvankoekjesdanvaljemisschienwatmindersnelaf,maar jelevertdaarmeeweleenwaardevolleenlangdurigebijdrageaanjegezondheidenjegewicht.en daarinzithetantwoordbesloten:decalorieënvanalleverschillendesoortenvoedingzijnnietop dezelfdemaniergemaakt,enhebbendaardoorgeenidentiekeinvloedopjegewichtofgezondheid. Kortom,jewordtnietdikomdatjeteveelcalorieëneetennietgenoegbeweegt,jewordtdikomdat jedeverkeerdecalorieëneet. In2004brachthetAmerikaanseCenterforDiseaseControl andprevention(cdc)eenrapportuitdatconcludeerdedat koolhydraten(suikersengranen)debelangrijksteoorzaak zijnwaaromamerikanenindelaatste30jaarveelmeer calorieënzijngaanconsumeren.indezeperiodeschoothet percentagevanvolwassenenmetobesitasomhoogvan14,5 procentin1971naarbijna28procentin2010.eerdere onderzoekenhaddenalvastgestelddatereenrelatiewas tussengewichtstoenameeneengestegenconsumptievan zoutesnacks,pizzaenanderefastfoods;metandere woorden,eengrotereconsumptievankoolhydraten, voornamelijkindevormvangranen. Deconsumptievankoolhydraten,ofditnuisindevormvan granen(inclusiefvolkorengraansoorten)ofsuikers,endan metnamefructose,bepaaltofjeinstaatbentomjegewichtengezondheidoptimaaltehouden. 5

6 Wanneerjedeinnamevankoolhydratenuitgranenensuikerszoveelmogelijkbeperktofgeheel elimineertuitjevoedingspatroonenvoldoendegezondevetteneetzuljebeterinstaatzijnje gewichtondercontroletekrijgenenjegezondheidteverbeteren.ditkomtomdatfructoseen granenhetinsulinehormoonbeïnvloeden,dateengroterolspeeltbijdereguleringvanvetinhet lichaam.vetteneneiwittenbeïnvloedeninsulineinveelminderemate. Dr.RobertLustig,eenexpertdieveelheeftgepubliceerdoverdeinvloedvansuikersopde stofwisseling,steltdatfructoseisocalorischmaarnietisometabolischis.ditbetekentdatjeidentieke hoeveelhedencalorieënvanrespectievelijkfructoseofglucose,fructoseeneiwittenoffructoseen vetkanbinnenkrijgen,maardatheteffectopdestofwisselingvanelkecombinatiegeheel verschillendisondanksdatdehoeveelhedencalorieënexactgelijkzijn.fructoseiszelfsnogveel schadelijkerdananderekoolhydratenomdatdeovergrotemeerderheidhiervandirectwordt omgezetinvet,zowelinjevetweefselalsinjelever.enditispreciesderedenwaaromcalorieën tellennietwerkt...zolangalsjefructoseengranenblijftetengeefjejouwlichaamdeopdrachtom vettemakenenopteslaan. Hetbestealternatiefvoorcalorieëntellen Hetmeestgezondevoedingspatroonbestaatuitthuisbereideengekooktemaaltijdengemaaktvan verse,natuurlijke,bijvoorkeurbiologischeingrediëntenensuperfoods.nietalleenzuljezo profiterenvantallozegezondheidsvoordelen,jezultookdevoldoeningvoelenvanzelfkokenenzelf decontrolehebbenoverwatjeeet.alsjebewerktevoedingsmiddelenvermijdt,inclusieffastfood enveelrestauranteten,dankunjedevoornaamsteoorzaakvangewichtstoenamegeheeluitje voedingspatroonweren:fructose.hetzitverborgenindeovergrotemeerderheidvanbewerkte voeding,metinbegripvanetenwaarvanjenietzouverwachtendatzeeenzoetstofnodighebben, zoalsbruinebonenenaugurken.alsjeinsulineresistentie,diabetes,hogebloeddruk,eenhoog cholesterolgehalteofobesitashebtdankunjehetbestejetotaledagelijksefructose inname beperkentotmaximaal15gramperdag,metinbegripvanfructoseafkomstiguitversfruit.nogbeter isalsjeindatgevalzelfsallebronnenvanfructosevermijdttotdatjeinsulinegestabiliseerdis.benje helemaalgezond,eetdanbijvoorkeurnietmeerdan25gramfructoseperdag,meteenmaximum van15gramafkomstiguitversfruit.devolgendetabelkanjehelpenomjetotaledagelijkse hoeveelheidfructoseuitfruitteberekenen. 6

7 Fruit Portie Fructose (gr.) Fruit Portie Fructose (gr.) Limoen 1medium 0 Citroen 1medium 0.6 Veenbessen 200gr. 0.7 Passiefruit 1medium 0.9 Pruim 1medium 1.2 Abrikoos 1medium 1.3 Guave 2medium 2.2 Dadel(Deglet Nour) Cantaloupe meloen 1medium 2.6 1/8van med. meloen 2.8 Frambozen 200gr. 3.0 Clementine 1medium 3.4 Kiwi 1medium 3.4 Bramen 200gr. 3.5 Carambola 1medium 3.6 Zoetekersen Aardbeien 200gr. 3.8 Zurekersen 200gr. 4.0 Ananas 1schijfje (plm.9x2 cm) 4.0 Grapefruit,roze ofrood 1/2medium 4.3 Tabel1.1:Fructosegehaltesinfruit Boysenbes 200gr. 4.6 Mandarijn 1medium 4.8 Nectarine 1medium 5.4 Perzik 1medium 5.9 Navelsinaasappel 1medium 6.1 Papaja Honingmeloen 1/2 medium 1/8med. meloen Banaan 1medium 7.1 Bosbessen 200gr. 7.4 Dadel(Medjool) 1medium 7.7 Appel 1medium 9.5 Sharonfruit 1medium 10.6 Watermeloen 1/16med. meloen 11.3 Peer 1medium 11.8 Rozijnen 50gr Pitlozedruiven(groen ofrood) Mango 200gr /2 medium 16.2 Abrikozen,gedroogd 200gr Vijgen,gedroogd 200gr

8 Desleuteltotgewichtsverlieseneenoptimalegezondheidiskijkennaardevoedingsstoffendieinje etenzitten.alsjevoorhetontbijtkuntkiezenuiteencaloriearmegranenreep(bijvoorbeeldde gemiddelde'gezonde'snackzoalseenfruitreep)diegeenenkelevoedingswaardeheeftofeenvers gemaaktesmoothiegemaaktvansuperfoodszoals: hennepzaad, lijnzaad, gojibessen, bananen, zwartebessenen bijenpollen, zonderookmaaréénkeernaardecalorieëntekijken,danverteltjeintuïtiewaarschijnlijkwelwaar jededagveelgezondermeekanbeginnen.wanneerjevoedingeetdiejelichaamnodigheeften waarvanjeergoeduitzietenjelekkervoelt,danhoefjejezelfnooitzorgentemakenoverde calorieën,wantelkingrediëntvulthetlichaamletterlijkmetdebrandstofdiehetnodigheeftomzo energiekmogelijktezijn.endaarmeewinjeveelmeerdanalleeneenpaarpondjeseraf! 8

9 2. Introductietotvoedingscategorieën 2.1. Koolhydraten In2008hadmeerdandehelftvandevolwassenenindeEuropeseUnieovergewichtofobesitas,dit ismeerdaneenverdubbelingtenopzichtevan1988.eénvandeoorzakenvandezesterketoename isdatmensendenkendatzealleenmaaraankomenvanvet.alsgevolgdaarvanetenvelensteeds meerbewerktevoedingsmiddelendieweliswaareenlaagvetgehaltehebben,maarrijkzijnaan koolhydraten.juistdezekoolhydratenzijneenvandegrootsteboosdoenersvangewichtstoename. Koolhydraten,indevolksmondvaaksuikersofsacharidesgenoemd,voorzienjelichaamvanenergie indevormvanglucose.indienjeteveelglucoseeetkanjelichaamhetnietallemaalmeteen verbranden.hetlichaamslaatditoverschotdanopinvet,alseensoort reserve.koolhydratenzijn onderteverdeleninvierchemischegroepen:monosacharides,disacharides,oligosacharidesen polysacharides.monosacharidesendisacharideszijnvaakherkenbaarindevormvansuikerenvind jeteruginvoedingsmiddelenzoalssnoep,fruit,koekjesengebak.demeercomplexeoligosacharides enpolysacharideszijnzetmeelsoortendiejeterugvindtinbonen,noten,groentenen volkorengranen.veelmensenwetennietdatjekoolhydrateneigenlijkhelemaalnietnodighebt,ze zijnnietnoodzakelijkomteoverleven.alsjenooitkoolhydrateneet,zoalsbijvoorbeeldveel traditioneleinnuïtdoen,zoujekerngezondzijnmitsjevoldoendehoogwaardigeeiwitten,vetten, waterenmineraleneet. Welkekoolhydraatrijkevoedingisgezond? Koolhydratenzitteninzowelgranenengroenten,maarhetetenvangroenteniserggezondduseen geheelkoolhydraatloosvoedingspatroonisnietaantebevelen.jelichaamgeeftbovendiende voorkeuraankoolhydratenuitgroentenbovengranenomdatgroentendeomzettingvan koolhydratennaarsuikerszoalsglucosevertragenendaarmeeduseenmindergroteinvloedhebben opjeinsulinewaarden.koolhydratenuitgranendaarentegenzorgenvooreensterkestijgingvanje insulinewaardeenvertragendevetverbrandinginjelichaam. Wanneerjegroentenkooptkunjehetbestebiologische,lokaalgeteeldegroentenkiezen.Door biologischegroententeetenkrijgjemindergevaarlijkepesticidenbinnenenbovendienishet wetenschappelijkbewezendatzetotwelvijfkeerzoveelgezondevoedingsstoffenbevattendannietbiologischegroenten.demeestemensenvindenookdatbiologischegroentenveelbetersmaken. Mochtjenietdemogelijkheidhebbenombiologischegroententekopenvergeetdannietdatje beterniet biologischegroentenkanetendanhelemaalgeengroenten. 9

10 Koolhydraatrijkevoedingdiejebeterkuntvermijden Alsjelichaamgranentolereertenjehebtgeenlastvansterkeinsulineschommelingendanzouje eenkleinehoeveelheidbiologischevolkorengranenaanjevoedingspatroonkunnentoevoegen. Maarhetbestekunjehelemaalgeengraanproductenenproductenmetgluteneten,met inbegripvangriesmeelendurummeeldatinpastazit.ookvoordevezelshoefjegeen volkorengranenengraanproductenteeten,wantdemeestevezelskunjeuitgroentenhalen. Veelmensendenkendatmaïseengroentesoortis,maarhettegendeeliswaar,hetiseen graansoort.hetbestekunjedusallesoortenmaïsproductenvermijden,inclusiefpopcornen tortillachips.maïsenmaïsproductenzijnmoeilijkteverterenvoorhetlichaamendaarnaastkan maïsschimmelsbevatten.eénopdedriemensenisallergischvoorschimmels,enzelfseen beperkteblootstellingaandezemycotoxinenkaneenscalaaangezondheidsproblemen veroorzaken,waaronderkanker,hartziekten,astma,multiplesclerosisendiabetes.kijkbij bewerktevoedingsmiddelenaltijdopdeverpakkingofermaïsinzit.wordtinéénvandeeerste vijfingrediëntenmaïsgenoemddankunjehetproductbeternietkopen. Ookaardappelenzijneenbelangrijkebronvankoolhydraten,endushelemaalnietzogezond voorjealsmoederengrootmoederaltijdbeweerden.deinsulinewaardenstijgensterknaeen aardappelrijkemaaltijd,maaralsjegeenproblemenhebtmetjegewichtengeendiabetesofeen hoogcholesterolgehaltehebtdankunjeafentoewataardappelenetenalsonderdeelvaneen eiwitrijkemaaltijd.eetechternooitfrites,wantdiezittenvolmetslechteoliënentransvetten. 10

11 2.2. Eiwitten Steedsmeermensenontdekkendegezondheidsvoordelenvangroentenenfruit,enhebbenhun voedingspatroonsterkaangepastomervoortezorgendatzeperdagtotwelnegenportiesvandeze heilzamevoedingsbronnenuitonzenatuurkunneneten.omruimtetekunnenmakenvooraldie groentenenfruithalenveelmensenvaakeiwitrijkevoedinguithundagelijksemaaltijden,vaakook omdatzedenkendathethelptbijafvallen.ditisechternietzoverstandig,omdatrecente onderzoekenhebbenaangetoonddateiwitteneenessentiëlebijdrageleverenaandestructuuren integriteitzo nbeetjevanelkdeelvanhetlichaam,enhelpenomvetefficiënterteverbranden. Waaromeiwittenzobelangrijkzijnvooronzegezondheid Elkecelinhetmenselijklichaambevateiwit.Hetiseenhoofdbestanddeelvandehuid,spieren, organenenklierenenzitinallelichaamsvloeistoffen,metuitzonderingvangalenurine.eiwitten dragenbijaandereparatievancellenenhelpenhetlichaamomnieuwetemaken.zonder voldoendeeiwittenisonslichaamnietinstaatomteoverlevenenzichzelftevernieuwen.eiwitten zijnvooralbelangrijkvoordegroeienontwikkelingvanbaby s,kinderenentienersenonontbeerlijk tijdensdezwangerschap.bovendienverbeterenzejeweerstandenantioxidant functie,helpenbijde opbouwvanhdlcholesterol,verbeterendeinsulinefunctieenbeïnvloedendesnelheidvande stofwisseling,watbelangrijkistijdenshetafvallen.ookdrageneiwittenbijaanhetkrijgenvaneen verzadigdgevoel,eneiwittenzijndaarmeevanongekendbelangvoorhetlichaamomhetideale gewichttebereikenentebehouden. VolgensdeAmerikaanseFoodandDrugAdministration(FDA)hebbenmensenbijeen voedingspatroonvan2000calorieënperdagdagelijks50grameiwittennodig.ditishetminimum dathetmenselijklichaamnodigheeftvoordeondersteuningvandelichaamsstructuurendna synthese,maarhierbijisgeenrekeninggehoudenmetdeextraeiwittendienodigzijnomspierente behouden,bijvoorbeeldwanneerjeregelmatigaansportdoetofbezigbentmetafvallen.de hoeveelheidhoogwaardigeeiwittendientinzulkegevallendusgrotertezijndandeze basishoeveelheid,zodateiwittendoelmatigkunnenbijdragenaaneengezondespierfunctieenhet ondersteunenvangewichtsverliesviahetverbrandenvancalorieën. Debesteeiwittenzijnnietperdefinitiedierlijkeeiwitten Velenvanonszijnopgegroeidmetdeboodschapdatjeveelvleesenzuivelmoetetenomvoldoende hoogwaardigeeiwittenbinnentekrijgen.maarerziteenkeerzijdeaanhetetenvandierlijke eiwitten.nierfalen,osteoporose,kanker,hart envaatziekten,jichteneenfutloosgevoelzijn allemaalpotentiëlenegatieveeffectenvaneenvoedingspatroondatveeldierlijkeeiwittenbevat.de afhankelijkheidvandierlijkeeiwittenlegtbovendiennietalleeneenzwaarbeslagophetlichaam,het isookergbelastendvoorhetmilieuendedierendiedezeeiwittenmoetenproduceren. Datonslichaamgeendierlijkeeiwittennodigheeftblijktweluithettraditioneelvegetarische voedingspatroonvanveelvolkereninazië;zeverrichtenvaakzwarefysiekearbeidenhebben relatiefveelminderlastvandemeestvoorkomendewestersevolksziektenzoalshart envaatziekten enkanker.demythedatweveelvleesmoetenetenisafkomstigvandewestersevleesindustrie. 11

12 Echter,tenzijdierlijkeeiwittennietzijnvergiftigdmetschadelijkestoffenzoalshormonenen antibioticaisheteigenlijknietgeschiktvoormenselijkeconsumptie.hetenigevleesdateetbaaris,is afkomstigvandierenvanbiologischeboerderijen.biologischvleesisduurderomdathetmeergeld kostomhetteproduceren.maaraangezienvleesmaareenkleindeelhoeftuittemakenvanje voedingspatroon,zijndezeextrakostenmakkelijkteverwaarlozen. Dierlijkeeiwittenkunnennietdirectdoorhetmenselijklichaamwordenopgenomen,zemoeten eerstafgebrokenenhergegroepeerdwordeninhetspijsverteringsstelselvoordatermenselijke eiwittenvankunnenwordengemaakt.allemenselijkeeiwitteninonslichaamzijnsamengestelduit aminozuren,waarvanertwaalfdoorhetlichaamzelfwordenaangemaakt.deanderenegenworden essentiëlezurengenoemd,enmoetenuitvoedinggehaaldworden.demeestedierlijkeproducten, zoalsvleesenzuivel,bevattenaldezeessentiëlezurendienodigzijnbijdehergroeperingtot menselijkeeiwitten.omdatdierlijkeeiwittenalleessentiëleaminozurenbevattenwordenzeookwel volwaardigeeiwittengenoemd.alleplantaardigeeiwittenbevattenookallenegenessentiële aminozuren,echterbijdemeesteplantaardigeeiwittenzijneenoftweevandeaanwezige aminozurenvaneenzeerlaaggehaltevergelekenmetdierlijkeproducten,endaaromworden plantaardigeeiwittenookwelonvolwaardigeeiwittengenoemd.deaminozureningroentenzijn verdervandezelfdekwaliteitalsdierlijkeaminozurenenkunnennetzoeffectiefdoorhetmenselijk lichaamwordenopgenomen. Debestebronnenvaneiwitten Biologischescharreleieren:demeestgezondemanierisomzerauwteeten,omdateroxidatie plaatsvindtalsjezebaktofkookt.staathetideevaneenrauweietenjeeenbeetjetegen,klop zedanoptoteenmeringueofmixhetdooreengroenesmoothieofgroentesapalsjeaanhet juicenbent.jehoeftnietbangtezijnomsalmonellaoptelopen,wanthetrisicoopsalmonella bijbiologischescharreleiereniszeerlaag. Vis:eenuitstekendebronvanvetarmeeiwitten.Echter,demeestevisvantegenwoordigisdoor dewereldwijdemilieuvervuilingvergiftigdmetkwikeneigenlijkdaardoornietmeergeschikt voormenselijkeconsumptie.vismeteenlaagrisicoopkwikzijnsardines,ansjovis,heilbot,wilde zeezalm,schelvisentilapia,mitsnietgekweektmaarversuitdezeegevangen.eengezonder alternatiefvoorvisiskrilloil,dattevensvolomega 3vetzurenziten50keerzoveel antioxidantenbevatdanvisolie.dezeantioxidantenvoorkomendatdeomega 3vetzureninje lichaamoxiderenvoordatzezijnopgenomeninjecelweefsel.bovendiengaatdeomega 3inKrill Oileenverbindingaanmetfosfolipidenwaardooropnamevanomega 3inhetlichaamwordt vergroot.jehebterdaardoorveelmindervannodig,enbovendienkrijgjebijkrilloilgeenlast vanoprispingenenboerenzoalsbijgewonevisolie. 12

13 Erzijnslechtsvijfplantaardigevoedingsmiddelendievolwaardigeeiwittenbevattenendaarom alsdebelangrijksteeiwitbronineenmaaltijdkunnendienen: o Quinoa:hetpseudograandatalwerdgegetendoordeInca s,entevenseengoedevervanger isvoorgraanofrijst. o Boekweit:hetlijktopeengraan,maarisnetzoalsquinoaeenpseudograan,datvaakals graanvervangergegetenwordt.inaziëwordtboekweitveelgebruiktvoorhetmakenvan noedels. o Hennepzaad:wordtvaakgebruiktvoorhetmakenvanhennepolie,alcoholvrijedrankenen siroop o Gefermenteerdesojabonen:doorsojabonen72uurtelatenwekenvindtfermentatieplaats, waarnazeveiligzijnomteeten.ookproductenalstempéensojasauszijngemaaktvan gefermenteerdesoja. o Blauwgroenealgen(b.v.spirulina,chlorella):eenzeereiwitrijksuperfood,dattwaalfkeer zoveelverteerbareeiwittenbevatdanrundvlees. Voedingdiegrotehoeveelhedenonvolwaardigeeiwittenbevattenzijnbonen,erwten,noten, zadenenveelgranen.doorbonen,linzenoferwtentecombinerenmetbruinerijstcreëerje heerlijkvolwaardigeeiwitrijkemaaltijd. Eiwitrijkevoedingdiejebeterkanvermijden Gepasteuriseerdezuivel:demeestemelkzitvolmethormonen,pesticidenenantibiotica.Maar ookbiologischemelkdiealdezeschadelijkestoffennietbevatisnietgezond,wantalszuivel gepasteuriseerdofgehomogeniseerdisveranderendemelkeiwitten,metnamedecaseïne,van structuurenzorgenzovoorallergieën.bovendienbevatmelkinverhoudingveelmindereiwitten dandereclamesjedoengeloven,enmenvermoedtdatdegehomogeniseerdevetteninmelk hetrisicoophart envaatziektenverhogen. Niet biologischvlees:veelvleesafkomstigvanniet biologischebronnenzitvolmethormonen, vergiffen,pesticidenenandereschadelijkestoffendienietindevoedselketenthuishoren. Voorverpaktvleesuitsupermarktenwordtdaarnaastbehandeldmethetkankerverwekkende natriumnitriet,datgebruiktwordtomvleeslangerhoudbaartemaken. Kaas:eenergvetrijkvoedingsmiddeldatrijkisaanverzadigdedierlijkevetten.Metkaasvliegen depondjeseraanenverhoogjejerisicoopaderverkalking. Ongefermenteerdesoja:vaakbeschouwdalseenvandegezondstevoedingdieeris,maardit hangtafvanwatvoorsoortsojajeeet.ongefermenteerdesojazitvolfyto oestrogenen,diehet vrouwelijkehormoonoestrogeenimiteren.eetdaaromgeentofoe,soja eiwitproductenen sojamelk. Eiwitpoeders/proteïnepoedersmetkunstmatigezoetstoffenzoalsaspartaam,sacharineof sucralose:kunstmatigezoetstoffenverstorenjespijsverteringenbovendienisaspartaamin verbandgebrachtmetneurologischeziektesenvernietigingvanzenuwcellen.gebruikjeditsoort 13

14 poeders,gadanopzoeknaarpoedersdiegezoetzijnmetdevolledignatuurlijkeensuikervrije zoetstofsteviaenkoopnooiteiwitpoedersopbasisvanongefermenteerdesoja. Brengdieeiwittendusteruginjevoedingspatroonalsjedaardelaatstetijdopbezuinigdhebt,want zezijnonmisbaarvoorjelichaam.vooralalsjeveelaansportdoetofbezigbentmetafvallenhebje voldoendeeiwittennodig,wanteiwittenstimulerendeverbrandingvanvet.eenvandebeste bronnenvandierlijkeeiwitteniskrilloil,maarookvegetarischesuperfoodsalsblauwgroenealgen, quinoaenboekweitbarstenvandevolwaardigeplantaardigeeiwitten 2.3. Vetten Indesupermarktvliegendekretenovervetomjeoren: vetarm, geentransvet, rijkaanomega 3vetzuren...maarwatisvetnoueigenlijk,welkefunctieheefthetinjelichaamenwelkevettenzijn welennietgezond? Zowelmensen,dierenalsplantenslaanvettenop,dieopeenlatermomentkunnenwordenomgezet inenergie.onslichaamkanopzeerbeperkteschaalzelfvetzurenaanmaken,maardemeestevetten krijgenwebinnenviaonzevoeding,vanzowelplantaardigealsdierlijkeproducten. Vettenzijnonderteverdelenopbasisvandeaanwezigevetzurenenanderebestanddelen.Ookoliën zijnvetten,maarblijvenvloeibaaropkamertemperatuurenwordendaaromzogenoemd.demeest bekendeindelingvanvetzurenisdieinverzadigdeenonverzadigdevetzuren.onverzadigdevetzuren zijnooknogonderteverdeleninenkelvoudigeenmeervoudigeonverzadigdevetzuren,afhankelijk vanhoedeaanwezigevetzurenaanelkaargebondenzijn. Welkeonverzadigdeenverzadigdevettenzijngezond Onverzadigdevettenbevattenonverzadigdevetzurenenkomenvooralvoorinplantaardigeoliën.De meestgezondeplantaardigeolieisolijfolie,omdathierindeverhoudingtussenonverzadigdeen verzadigdevettenhetmeestoptimaalis. Verzadigdevettenbevattenverzadigdevetzurenenzittenindierlijkeproductenzoalsboter,kaas, vollemelk,ijsjes,roomenvetrijkvlees.zezijnookterugtevindeninsommigetropischeplantenen plantaardigeoliënzoalskokosnoot,palmenpalmkernel.totopdedagvanvandaagwordtjedoor dereclamewijsgemaaktdatjerisicoophartaanvallentoeneemtalsjeverzadigdevetteneet,eninde volksmondwordtvaakbeweerddatonverzadigdevettengezonderzijndanverzadigdevetten,maar ditisniethelemaalwaar.verzadigdevettenuitdierlijkeenplantaardigevoedingzorgen,zolanghet geentransvettenzijn,vooreensterkgeconcentreerdehoeveelheidenergieinjevoedingspatroon,en zevormendebouwstenenvoorcelmembraneneneenverscheidenheidaanhormonenen hormoonachtigestoffen,diesamenzorgenvoorsterkebotten,eengezondelever,hart,en longfunctie,eengoedwerkendezenuwsignaalwerkingeneensterkimmuunsysteem.daarnaast gedragenverzadigdevettenzichalstransportmiddelvoorbelangrijkevetoplosbarevitaminesa,d,e enk.ookisverzadigdvetnodigvoordeomzettingvancaroteeninvitaminea,voordeabsorptievan mineralenendeondersteuningvananderebiologischeprocessen.bovendienzorgenverzadigde 14

15 vettenervoordatjeverteringwordtvertraagdwaardoorjelangereenverzadigdgevoelhoudt.in tegenstellingtotwatvaakwordtbeweerdhebbenmensenverzadigdevettendusnodig,als onderdeelvaneengebalanceerdvoedingspatroon. Eengezondebronvanverzadigdevetteniskokosolie.Kokosoliestoltbij29CdusinNederlandishet meestaltekoopindevormvanvet.tweederdevandeverzadigdevetteninkokosoliezijn middellange ketenvetzuren.dittypevetzurenhoeft,integenstellingtotlangeketen vetzurenzoals inandereplantaardigeoliën,nietdoordeleverengalblaastewordenverteerdengeëmulgeerd,wat betekentdatdeenergieuitdezeoliedirectvrijkomtinhetlichaamendestofwisselinginhetlichaam verhoogt,waardoorjeeenbetereverbrandingencirculatieinhetlichaamkrijgt.mensenmeteen verstoordevetverteringofbijwiedegalblaasverwijderdiskunnenalleenkokosolieetenengeen anderesoortenoliënenvetten,omdatdezezomakkelijkwordtopgenomendoorhetlichaam. Middellangeleten vetzurenstaanerookombekenddatzeantimicrobiëleenschimmelremmende eigenschappenhebbenenversterkendaarmeehetimmuunsysteem.ookiskokosolieheelgezond voormensenmeteenschildklierafwijking,omdathetdestofwisselinghelptverhogenenmeer energiegeeft.daarnaasthelpendezevetzurenbijgewichtsverlies,cholesterolverlagingendiabetes, enhetverminderthetrisicoophart envaatziekten.hetvoordeelkokosolieisookdathetin tegenstellingtotandereplantaardigeoliënnietbeschadigtbijverhitting,zodatergeenschadelijke stoffenkunnenvrijkomentijdenshetkokendieweernietgoedzijnvoorjegezondheid. Hetgroteverschiltussenverzadigdevettenentransvetten Transvettenvindjeteruginbijvoorbeeldgefrituurdeensterkbewerkteproducten,enzijnerg schadelijkvoordegezondheid.transvettenzijnverzadigdevettendiewordengevormdwanneer plantaardigeoliënuitharden,ookvaakhydrogenatiegenoemd.bijditproceswordthetldl gehalte, ofwelhet ongezondecholesterol verhoogdenhethdl gehalte,het gezondecholesterol, verlaagd.eentehoogldl gehalteisverantwoordelijkvoorhart envaatziekten,aderverkalking, diabetestype2enandereziekten.inhetverledenzijnerveelwetenschappelijkeonderzoeken verrichtnaarhetverbandtussenvetenallerleiziektenenaandoeningen,maarwatdeze onderzoekenvaakverzuimdenisonderscheidtemakentussentransvettenenverzadigdevetten. Inmiddelsisaangetoonddatheteffectvanverzadigdevettenopdegezondheidveelminder schadelijkisdanheteffectvantransvetten. Waaromomega 3vetzurenessentieelzijnvooreengoedegezondheid Alleomegavetzurenzijnmeervoudigonverzadigdevetten.Tegenwoordigzijnomegavetzurenerg populairindemarketingcampagnesvanlevensmiddelenproducenten.metnameomega 3wordthet liefstzoveelmogelijkgenoemd,omdatwetenschappelijkeonderzoekenhebbenaangetoonddat Omega 3vetzurenessentieelzijnvooreengoedegezondheid.Dezevetzurenverbeterenonder anderedecelreactieopinsulineenneurotransmitters,enondersteunenhetreparatieprocesvan cellenwanneerdezebeschadigdzijn,waarmeezebijdragenaaneenverlaagdrisicoophart en vaatziekten,kanker,hersenbloedingen,alzheimer,artritisenanderedegeneratieveziektes. Omega 3vetzurenzittenonderandereinlijnzaadenwalnoten,maardebestebronvanomega 3is visenvisolie.hierinzittentweevetzuren,dhaenepa,diebelangrijkzijnbijdebestrijdingvan 15

16 16 ziektes.helaasisdemeestevistegenwoordigzwaarvergiftigdmetkwik,waardoorhetetenvanvis nietmeerzogezondis.eenbronvanomega 3diewelnogsteedsaanteradenis,isKrillOil.Ditiseen visoliegemaaktvankrill,eenschaaldiertjedatindepoolzeeënleeft.deomega 3inKrillOilis verbondenaanfosfolipidenwaardoordeabsorptiegraadhogeris,zodatjeermindervannodighebt. Bovendienveroorzaakthetgeenoprispingenenboertjes,zoalsvaakbijgewonevisoliehetgevalis. DaarnaastzitKrillOilvolmetkrachtigeantioxidanten,ongeveervijftigkeermeerdaninvisolie.Deze voorkomendatdesterkbederfelijkeomega 3vetzurenoxiderenvoordatzekunnenworden opgenomendoorjecelweefsel. Degezondheidsvoordelenvanomega 6vetzuren Ookomega 6vetzurenzijnbelangrijkvooreengoedegezondheid,omdathetlichaamzenietzelfkan maken;jemoeterdusvoorzorgendatzedagelijksinjevoedingspatroonvoorkomen.omega 6 vetzurenondersteunenonzehart enbloedvaten,hetintegumentairesysteem(datonslichaamvia dehuidtegenbeschadigingenvanbuitenafbeschermt),decelstructuur,dehersenen,deogenenhet bewegingsapparaat,enhetbiedtbeschermingaanhetmaag darmkanaal.alsjezoveelmogelijk gezondheidsvoordelenwilhalenuitomega 6vetzurendanishetbelangrijkomongezonde,sterk bewerkteplantaardigeoliëninjevoedingspatroonzoveelmogelijktevervangendoordeveel gezonderebiologische,koudgepersteoliën.gezondebiologischeplantaardigeoliëndierijkzijnaan omega 6vetzurenzijnbijvoorbeeldolijfolie,pompoenzaadolieenhennepzaadolie. Soortvet Gezond Ongezond Enkelvoudig onverzadigd Koudgepersteolijfolie(bevatook watmeervoudigonverzadigde vetzurenmetomega 3),avocado (bevatookwatmeervoudig onverzadigdevetzurenmetomega 6) Plantaardigemargarines,arachideolie, koolzaadolie Meervoudig onverzadigd Omega 3:Lijnzaad,walnoten,Krill Oil Omega 6:Pompoenolie, hennepzaadolie Zonnebloemolie,maïsolie,sojaolie, notenolie,vettevis,sommige margarines. Verzadigd Kokosolie,kokosnoot,roomboter, dierlijkvet Zuivelproducten(o.a.kaas,melk,ijsjes, room),gefrituurdeproducten, transvettenuitveelbewerkte levensmiddelen Tabel:2.3.1Overzichtgezondeenongezondevetten Waaromdejuisteomega 6/3verhoudingzobelangrijkis Demeestemensenindewesterselandenconsumerenveelteweinigomega 3enveelteveel omega 6vetzuren.Deidealeomega 6/3ratiois2:1of1:1,maartegenwoordigligtdiebijdemeesten tussende15:1en50:1!symptomenvaneenomega 3tekortzijnonderandere:vertraagdealertheid, depressies,gewichtstoename,afbrokkelendevingernagels,allergieën,artritis,slaapproblemen, geheugenstoornissen,drooghaar,drogehuid,concentratieproblemenenvermoeidheid.wanneerje omega 6/3ratiotehoogisenjedeinnamevanomega 6vetzurennietterugbrengtnaaracceptabele hoeveelhedenzulje,zelfsalsjeextraomega 3supplementeninneemt,geengezondheidsvoordelen

17 behalenuitomega 3vetzuren.Bijeentehogeomega 6/3verhoudingishetdaarombelangrijkom nietalleendeinnamevanomega 3vetzurenteverhogen,maarookomdeconsumptievanomega 6 vetzurensterkterugtedringen. DefunctievanOmega 9vetzurenenderoldieOmega 3enOmega 6daarbijhebben Alhoeweljeernietvaakoverhoortisomega 9demeestvoorkomendevetzuurindenatuur,enook onsvoedingspatroonheeftermeestalgeentekortaan.omega 9iseenenkelvoudigeonverzadigde vetzuurdatookbekendstaatalsoliezuur.omega 9vetzurenspeleneenbelangrijkerolbijhet verlagenvanhetcholesterolgehalteenhetstimuleertgezondeontstekingsreacties.ookdraagt omega 9bijaandeproductievanprostaglandines,welkeveelgezondheidsvoordelenhebben. Omega 9istechnischgeziengeenessentiëlevetzuuromdathetlichaamditvetzuurinkleine hoeveelhedenzelfkanaanmaken,mistervoldoendeomega 3enomega 6vetzureninhetlichaam aanwezigzijn.omega 9vetzurendienendaaromineengezondeverhoudinginhetlichaamaanwezig tezijn,netzoalsomega 3enomega 6.Wanneerhetlichaameentelaagomega 3ofomega 6 gehalteheeftprobeerthetlichaamdittecompenserendooromega 9vetzurenaantemakendiedan hunplaatsinnemen. Deoliediedooronzehuidklierenwordtaangemaaktishetzelfdeomega 9vetzuurdatroyaal aanwezigisinolijfolie.anderegoedebronnenvanomega 9zijnavocado s,pindakaas,notenen zaden. 17

18 2.4. Opdracht Nujeenkelevoorbeeldenhebtgekregenoverwatgoedeenmindergoedekeuzeszijnkanjevoor jezelfeenglobalebasisindelingmakenvanwatjeopeendaggaateten.jezultnognietallesperfect weten,maarvulmetwatjenuweetonderstaandeschemainomhetfundamentteleggenvooreen gezonderelevensstijl. Maaltijd Ditatikeerst Alternatief1 Alternatief2 Alternatief3 Ontbijt Snack1 Lunch Snack2 Diner Snack3 18

19 2.5. Ontbijtrecepten Zoetequinoa( kienwah ) Quinoaisdemoedervanallegranen(eensuperzaad)zonderglutenenmeteennoot achtigesmaak. QuinoagroeitaaneenplantinZuid Amerikaeniseenkwalitatiefhoogwaardigvoedingsmiddeldatal zo n5000jaaroudis.innederlandrakensteedsmeermensenbekendmetquinoa. Dekleinerondekorreltjesbarstenongeveeruithunvoegenvandeeiwitten,vitaminesBenEen mineralenalsmagnesium,calcium,ijzer,zinkenkoper.dehoogwaardigekwaliteitvandeeiwitten vanquinoawordtbepaalddoorhetjuistegehalteaanaminozuren.deeiwitteninquinoabevatten alleessentiëleaminozurendiehetmenselijklichaamnietzelfaankanmaken,dezeaminozuren moetenwedusuitonzevoedinghalen.eenandervoordeelvanquinoaisdathetjeeenverzadigd gevoelgeeftenveelenergieomjedaggoedmeetebeginnen.jekuntquinoaindiversekleuren kopen:lichtgeel,bruin,roodenzwart. Benodigdheden 60gramquinoa(bij voorkeurrode) 120mlwater 1elkaneel handjeblauwebessen handjegojibessen 1elrozijnen 1elzonnebloempitten 2elongebrande pecannoten eventueelalsversiering watkokossnippers Bereiding 1. wasdequinoagrondig,hetbuitenstelaagjeisbitter 2. brengdequinoamethetwateraandekook 3. laatdequinoaongeveer12minutenoplaagvuurdoorgaren(afentoeevenroeren)totde korrelszachtzijngeworden 4. schepdequinoaineenkomenroerdekaneelerdoor 5. voegvervolgensderestvandeingrediëntentoe Inplaatsvanwaterkunjeookkokosmelkofamandelmelkgebruiken.Daarnaastkunjeeindeloos variërenmetsoortenfruitennoten,jekuntquinoametvanallescombineren(zoetenhartig)ookals lunchofdinermetanderetoevoegingen.bijvoorbeeldmetgroenten,ineensaladeofinsoepen. 19

20 Heerlijkegevuldeomelet Ditreceptbevateiwitten,gezondevetten,vitaminesenmineralen.Genoegvooreengoedestartvan dedag(helemaalalsjehiernogeenlekkeregroenesmoothiebijmaakt). Eiwittenzijndebouwstenenvoorgezondecellen,spieren,hormoonproductieenenzymen,dieop hunbeurtweerverantwoordelijkzijnvooralleprocesseninjelichaam.vanhettransporterenvan voedingsstoffennaarenbinnendecellentothetcommunicerentussencellen,jestofwisselingenga zomaardoor:eiwittenzijndusenormbelangrijk! Gebruikbijvoorkeur(biologische)vrijeuitloopeieren. Benodigdheden kokosolie ½sjalotje 1heeleien3eiwitten eenhandjebladspinazie 2plakjesgerooktezalmfilet 5cherrytomaatjes versedille Bereiding 1. klopineenkomhetheleeiende3eiwitten,zowordtdeomeletlekkerluchtig 2. snijdezalmplakjesentomaatjesinkleinestukjesenvoegdietoe 3. neemdebladspinazieenmengdiemeeindekom(jekuntzeeventueelinwatkleinerestukjes knippenalsjegrotebladerenhebt) 4. voegeensnufjezoutenpepertoeenwatversedille 5. klophetgeheelnogeenhalveminuut 6. verhitkokosolieineenkoekenpan,fruithierhethalvesjalotjeinengiethetmengseler gelijkmatigbij 7. zethetvuureenhalveminuutopdehogestandendaarnaoplaagvuurmeteendekselerop 8. draainaeenpaarminuutjesdeomeletom,alsdeomeleteenlichtbruinekleurkrijgtishijklaar Alsdeomeletnietvoldoendevoorjeisalsontbijtoflunchdankunjeernogwatextragroenteofeen halveavocadoaantoevoegen. DitzijnvoorbeeldreceptenuitAnnemieke'sKeukenafkomstigvanJessevandervelde.com.Voormeer (andere)receptenvanannemiekekijkopwww.annemiekeskeuken.nl 20

kokosnoot mirabellen appel ananas kers nectarine rabarber papaja vijgen pruim banaan bosbessen abrikoos perzik kiwi peer mandarijn rozijnen druiven

kokosnoot mirabellen appel ananas kers nectarine rabarber papaja vijgen pruim banaan bosbessen abrikoos perzik kiwi peer mandarijn rozijnen druiven kokosnoot mirabellen appel ananas kers nectarine rabarber papaja vijgen pruim banaan bosbessen abrikoos perzik kiwi peer mandarijn rozijnen druiven litchi ananas peer morellen kers meloen sinaasappel mango

Nadere informatie

GEZOND GLAASJE. De lekkerste sapjes & smoothies

GEZOND GLAASJE. De lekkerste sapjes & smoothies GLAASJE GEZOND De lekkerste sapjes & smoothies Het fijne van een smoothie is dat je in één keer een flinke portie fruit en groente binnenkrijgt. De superfoods erin geven extra energie. De smakelijkste

Nadere informatie

VERTEERB. KOOLHYDRATEN TRANSVETZUREN CHOLESTEROL LINOLZUUR ZETMEEL VEZELS SUIKERS

VERTEERB. KOOLHYDRATEN TRANSVETZUREN CHOLESTEROL LINOLZUUR ZETMEEL VEZELS SUIKERS Aardbei 27 111 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5.2 4.7 0.5 1.3 90 0 265 8 29 11 0.2 0.0 0.1 0 1 0.02 0.03 0.00 49 0.0 Abrikoos 44 183 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 9.0 9.0 0.0 1.8 86 1 349

Nadere informatie

Fruit en noten. Fruit en noten

Fruit en noten. Fruit en noten Fruit en noten Fruit en noten Iedereen moet dagelijks 2-3 stukken fruit eten. Het is een essentieel deel van de voedingsdriehoek. Fruit kan je niet vervangen door meer groenten te eten: beide voedingsgroepen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Hoe werkt het? 25 Voorbeeld ontbijt/middag maaltijden. 25 Voorbeeld tussendoortjes. 25 Voorbeeld avond maaltijden

Inhoudsopgave: Hoe werkt het? 25 Voorbeeld ontbijt/middag maaltijden. 25 Voorbeeld tussendoortjes. 25 Voorbeeld avond maaltijden Inhoudsopgave: Hoe werkt het? 25 Voorbeeld ontbijt/middag maaltijden 25 Voorbeeld tussendoortjes 25 Voorbeeld avond maaltijden Voedingsmiddelen die je mag eten Hoe werkt het? Ik ga je nu meteen vertellen

Nadere informatie

Week: 2, Dag: Maandag

Week: 2, Dag: Maandag Week: 2, Dag: Maandag Ontbijt: Deluxe Havermout met Vers Fruit en Noten 1 kop water ½ kop haver 2 eetlepels cranberries 2 eetlepels aardbeien in plakjes 1 eetlepel gehakte walnoten 1 eetlepel rozijnen

Nadere informatie

In fase 3, de stabilisatiefase, gaan we op zoek naar jouw persoonlijke eetschema om in balans te blijven

In fase 3, de stabilisatiefase, gaan we op zoek naar jouw persoonlijke eetschema om in balans te blijven In fase 3, de stabilisatiefase, gaan we op zoek naar jouw persoonlijke eetschema om in balans te blijven PowerSlim heeft op basis van onderzoek 3 eetschema s ontwikkeld: Eetschema S Een strenge koolhydraatbeperking

Nadere informatie

Beste lezer, Veel plezier met het maken van je smoothie! Ir. Mohammed Boulahrir Orthomoleculair Therapeut & Lifestyle Coach www.poweracademy.

Beste lezer, Veel plezier met het maken van je smoothie! Ir. Mohammed Boulahrir Orthomoleculair Therapeut & Lifestyle Coach www.poweracademy. Beste lezer, In deze e-book tref je een aantal heerlijke smoothie recepten aan. Ik ben zelf gek op smoothies omdat je hiermee op een eenvoudige manier volop voedingsstoffen binnenkrijgt. Zo helpt een smoothie

Nadere informatie

Healthiness smoothies

Healthiness smoothies Healthiness smoothies Een smoothie receptenboek met heerlijke healthy smoothies, leuke weetjes, handige tips en trics. Inhoudsopgave Wie, wat, waar, waarom, wanneer Smoothies 3 Sporty smoothie 4 Raw cacao

Nadere informatie

De wereld van. Optimel

De wereld van. Optimel De wereld van Volop variatie heeft een breed assortiment aan zuivelproducten. De drink, yoghurt en kwark zijn in verschillende fruitsmaken verkrijgbaar. De vla is verkrijgbaar in de smaakvarianten chocolade,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inhoudsopgave Introductie 4 1. Alle mythen van tafel: de fabels over calorieën tellen 6 2. Introductie tot voedingscategorieën 10 2.1. Koolhydraten 10 2.2. Eiwitten 12 2.3. Vetten 15 2.4. Opdracht 19

Nadere informatie

aardbeien-115, bosbessen-95, frambozen-85, grapefruit-85, nectarine-90, netmeloen-115, perzik-75, papaja-85, watermeloen-75.

aardbeien-115, bosbessen-95, frambozen-85, grapefruit-85, nectarine-90, netmeloen-115, perzik-75, papaja-85, watermeloen-75. Vervangende voedingsmiddelentabel Fruit per 75 gram Abrikoos Ananas Appel Banaan Kiwi Mandarijn Peer Sinaasappel aardbeien-115, bosbessen-95, frambozen-85, grapefruit-85, nectarine-90, netmeloen-115, perzik-75,

Nadere informatie

DIEET PRO WEEKMENU + ADVIEZEN EN TIPS VOOR EEN NÒG SNELLER EN EFFECTIEVER RESULTAAT

DIEET PRO WEEKMENU + ADVIEZEN EN TIPS VOOR EEN NÒG SNELLER EN EFFECTIEVER RESULTAAT WEEKMENU + ADVIEZEN EN TIPS VOOR EEN NÒG SNELLER EN EFFECTIEVER RESULTAAT WAAROM EIWITTEN OM AF TE SLANKEN? Koolhydraten en de oorzaak van obesitas Koolhydraten zijn een energiebron voor het lichaam. Als

Nadere informatie

Smoothie s. Aardbei Banaan Smoothie. Aardbei Bosbessen Smoothie. Abrikoos Nectarine Smoothie. Ingrediënten. Bereiding. Ingrediënten.

Smoothie s. Aardbei Banaan Smoothie. Aardbei Bosbessen Smoothie. Abrikoos Nectarine Smoothie. Ingrediënten. Bereiding. Ingrediënten. Smoothie s Aardbei Banaan Smoothie 3/4 kop appelsap 1/2 kop natuur yoghurt 1 bevroren in stukken gesneden banaan 1 kop bevroren aardbeien 1. Giet het appelsap in de blender. 2. Voeg de yoghurt toe en mix

Nadere informatie

Chocolade Avocado Proteïne Smoothie

Chocolade Avocado Proteïne Smoothie Inhoudsopgave -Chocolade avocado proteïne smoothie -Tropical smoothie -Limoen proteïne smoothie -Lean and green smoothie -Spinazie bessen proteïne smoothie -Witte chocolade framboos proteïne smoothie -Aardbeien

Nadere informatie

Heerlijke zomerse smoothie recepten PowerAcademy. Beste lezer,

Heerlijke zomerse smoothie recepten PowerAcademy. Beste lezer, Beste lezer, In dit e-book tref je een aantal heerlijke smoothie recepten aan. Ik ben zelf gek op smoothies omdat je hiermee op een eenvoudige manier volop voedingsstoffen binnenkrijgt. Zo helpt een smoothie

Nadere informatie

Zomerse. smoothies. Gratis. recepten. Gratis. heerlijke. recepten. nummer 1 in gezondheid

Zomerse. smoothies. Gratis. recepten. Gratis. heerlijke. recepten. nummer 1 in gezondheid Zomerse smoothies 0 Gratis gezonde recepten 5 Gratis heerlijke recepten nummer Voorwoord Bijna iedereen houdt van smoothies. Ze zijn makkelijk en zitten boordevol vitamines en mineralen. Lekker als ontbijt

Nadere informatie

(n=5898) (n=6218) (n=5958) standaard standaard standaard Voedingsstof gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking.

(n=5898) (n=6218) (n=5958) standaard standaard standaard Voedingsstof gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking. Tabel 24 Dagelijkse inname van energie en voedingsstoffen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoortjes in drie voedselconsumptiepeilingen (berekeningen inclusief nul-gebruikers) Gemiddelde inname

Nadere informatie

januari Z M D W D V Fruit: Appelen, Bananen, Citroen, Mandarijnen, Mango, Peren, Sinaasappelen Dit is een product van SaskiaVanOmmen.

januari Z M D W D V Fruit: Appelen, Bananen, Citroen, Mandarijnen, Mango, Peren, Sinaasappelen Dit is een product van SaskiaVanOmmen. januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Groente: Aardappelen, Knolselderij, Pastinaak, Paddenstoelen, Prei, Pompoen, Raap, Rode Biet, Rode Kool, Savooiekool,

Nadere informatie

Gezonde voeding : basis informatie

Gezonde voeding : basis informatie Gezonde voeding : basis informatie door: Anita Boone en Ingeborg de Booy Een gezonde basisvoeding bestaat uit eiwitten, koolhydraten en vetten. We streven naar de volgende verhoudingen: Eiwitten- 30%-

Nadere informatie

smoothies en sappen - 0 -

smoothies en sappen - 0 - smoothies en sappen - 0 - Smoothies & Sappen Door Serita. De recepten zijn recepten veelal geleend van internet, even als de plaatjes. Sommige van de recepten zijn top-secret V&D La place sappen. Ik zal

Nadere informatie

Week: 5, Dag: Maandag

Week: 5, Dag: Maandag Week: 5, Dag: Maandag Ontbijt: Deluxe Havermout met Vers Fruit en Noten 1 kop water ½ kop haver 2 eetlepels cranberries 2 eetlepels aardbeien in plakjes 1 eetlepel gehakte walnoten 1 eetlepel rozijnen

Nadere informatie

2092713 - Mulebar reep Natural TastyEnergy mango tango / mango cashewnoot 56 g

2092713 - Mulebar reep Natural TastyEnergy mango tango / mango cashewnoot 56 g 2092713 - Mulebar reep Natural TastyEnergy mango tango / mango cashewnoot 56 g Mueslireep met mango en cashewnoten Rijststroop 1, gedroogde mango 1 (28%), haver 1 (10%), cashewnoten 1 (9%), rijstvlokken

Nadere informatie

www.herba4everyone.nl RECEPTENBOEK

www.herba4everyone.nl RECEPTENBOEK www.herba4everyone.nl RECEPTENBOEK 1 Overheerlijke Recepten! Omdat afwisseling zo belangrijk is in een goed dieet hebben we hieronder de beste recepten verzameld zodat u elke dag kunt genieten van de lekkerste

Nadere informatie

1906057 PowerBar reep Energize Chocolate 55 g

1906057 PowerBar reep Energize Chocolate 55 g 906057 PowerBar reep Energize Chocolate 55 g Koolhydraat-haverzemelen-reep met natrium en magnesium voor sporters chocoladesmaak. Fructose-glucosesiroop, gepofte rijst (rijstgries, suiker, tarweglute,

Nadere informatie

2229830 - Mulebar Riegel Natural TastyEnergy mango tango / Mango cashewnoot 40g

2229830 - Mulebar Riegel Natural TastyEnergy mango tango / Mango cashewnoot 40g 2229830 - Mulebar Riegel Natural TastyEnergy mango tango / Mango cashewnoot 40g Mueslireep met mango en cashewnoten Rijststroop¹, gedroogde mango¹ (28%), haver¹ (10%), cashewnoten¹ (9%), rijstvlokken (rijstmeel¹,

Nadere informatie

Meer recepten vindt u op Groenesmoothie.eu

Meer recepten vindt u op Groenesmoothie.eu Meer recepten vindt u op Groenesmoothie.eu Inleiding Bedankt! Allereerst willen we u bedanken voor de geringe bijdrage voor dit e-book, door u kunnen onze servers draaien en kunnen anderen ook genieten

Nadere informatie

E-Book 7 Superfoods Smoothie recepten. Change & Get Started!

E-Book 7 Superfoods Smoothie recepten. Change & Get Started! E-Book 7 Superfoods Smoothie recepten Change & Get Started! Welkom bij het Superfood Plan! Dit E-Book is gemaakt als boost om je te voorzien van lichte gezonde Super- & Rawfood smoothie recepten die erg

Nadere informatie

RECEPTFICHE 32 VERS FRUIT VOOR SENIOREN EN VOOR JONGEREN

RECEPTFICHE 32 VERS FRUIT VOOR SENIOREN EN VOOR JONGEREN RECEPTFICHE 32 1 Onderwerp: SMOOTHIE Materiaal: mengkom weegschaal blender Afbeelding: Te onthouden: KEUKENTERM VERS FRUIT VOOR SENIOREN EN VOOR JONGEREN Oudere mensen krijgen vaak problemen om verse stukken

Nadere informatie

Ideeën voor gezonde tussendoortjes

Ideeën voor gezonde tussendoortjes Ideeën voor gezonde tussendoortjes Heb je ook regelmatig behoefte aan een tussendoortje. Nu je zover bent dat je een nieuw gezond eet- en leefpatroon hebt geïntegreerd, wil je ook gezonde tussendoortjes

Nadere informatie

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION Let s BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION BOOOM - Woord vooraf Verzorgers en trainers streven ernaar om het beste uit hun atleten te halen. De juiste keuze van een betrouwbare en gezonde sportvoeding

Nadere informatie

Paleo Dieet Plan Boodschappenlijst & Weekmenu

Paleo Dieet Plan Boodschappenlijst & Weekmenu Paleo Dieet Plan Boodschappenlijst & Weekmenu Groenten Aardperen Andijvie Artisjok Asperge Aubergine Avocado's Bloemkool Boerenkool Broccoli Champignons Knoflook Knolselderij Komkommers Koolraap Olijven

Nadere informatie

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero.

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. GROENTES Aardappelen Aardappelen, zoete Andijvie Artisjokken Asperge Bieten en bieten

Nadere informatie

Spennekot streekproducten productie

Spennekot streekproducten productie Spennekot streekproducten productie Geen E s maar eerlijk Geen bio maar duurzaam Spennekot maakt een breed scala aan producten, allemaal met dezelfde filosofie. Alle producten worden puur gemaakt zonder

Nadere informatie

Gezonde snacks. Extra: 6 manieren om voor gezondere snacks te kiezen. [Your photo here] Snacks die passen bij een gezondere levensstijl

Gezonde snacks. Extra: 6 manieren om voor gezondere snacks te kiezen. [Your photo here] Snacks die passen bij een gezondere levensstijl 10 Gezonde snacks [Your photo here] Extra: 6 manieren om voor gezondere snacks te kiezen Snacks die passen bij een gezondere levensstijl Snacks die passen bij een gezondere levensstijl Je besluit staat

Nadere informatie

Welke melk, yoghurt, kwark en kaas? In dit menu gaan wij uit van halfvolle melk, magere yoghurt, magere kwark en 48+ kaas.

Welke melk, yoghurt, kwark en kaas? In dit menu gaan wij uit van halfvolle melk, magere yoghurt, magere kwark en 48+ kaas. belangrijke info Welk menu moet ik volgen? Afhankelijk van jouw caloriebehoefte kun je het menu van 1.250, 1.500, 1.800 of 2.100 Kcal per dag volgen. Op www.projectgezond.nl/hoeveel-calorieen-per-dag/

Nadere informatie

Wat kan ik dan wél eten!?

Wat kan ik dan wél eten!? Wat kan ik dan wél eten!? Wat is gezond en wat kan ik dagelijks eten om gezond te worden en te blijven? Michael R. Eekhof www.natuurlijk.fit 1 120+ Gezonde ingrediënten & vele Tips! Het eten van veel verse

Nadere informatie

De wereld van. Optimel

De wereld van. Optimel De wereld van Volop variatie heeft een breed assortiment aan zuivelproducten. De drinkyoghurt, yoghurt en kwark zijn in verschillende fruitsmaken verkrijgbaar. De vla is verkrijgbaar in de smaakvarianten

Nadere informatie

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken Friesland Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken 3 Over deze brochure Friesland heeft een breed assortiment zuivel, vruchtensappen,

Nadere informatie

HAVER APPELVEZEL VEZELS UIT 6 NATUURLIJKE BRONNEN CITRUS WITLOF MAIS HAVER SOJA

HAVER APPELVEZEL VEZELS UIT 6 NATUURLIJKE BRONNEN CITRUS WITLOF MAIS HAVER SOJA HAVER APPELVEZEL CITRUS VEZELS UIT 6 NATUURLIJKE BRONNEN APPEL HAVER WITLOF SOJA MAIS WAT ZIJN VEZELS? Als essentieel onderdeel van een evenwichtig dieet helpen vezels uw spijsverteringssysteem in goede

Nadere informatie

1 - Voor meer recepten kijk je op http://gezondheidsgoeroe.nl

1 - Voor meer recepten kijk je op http://gezondheidsgoeroe.nl 1 - Voor meer recepten kijk je op http://gezondheidsgoeroe.nl Inhoud Voorwoord...3 SMOOTHIE 1; paprika smoothie...4 SMOOTHIE 2; koffie sensatie...5 SMOOTHIE 3; anti-aging smoothie...6 SMOOTHIE 4; bitter

Nadere informatie

Boodschappenlijst gezonde tussendoortjes

Boodschappenlijst gezonde tussendoortjes 1 schuitje varen paprika 2 fruit in het Zonnetje gedroogde fruit (abrikoos, appel, mango of andere soorten) rozijntjes 3 stengel soep bouillon blokje(s) fijngesneden groenten (of een zakje kant en klare

Nadere informatie

smoothies uit de vitamix blender

smoothies uit de vitamix blender smoothies uit de vitamix blender Fruit meloen, ananas, rood fruit en sinaasappelsap groen courgette, spinazie, komkommer, avocado, meloen, ananas, sinaasappel, beetje water LENTE aarbeien, sinaasappel,

Nadere informatie

(W)eten. Afvallen met lekker en gezond eten. www.weteneneten.nl

(W)eten. Afvallen met lekker en gezond eten. www.weteneneten.nl (W)eten Afvallen met lekker en gezond eten 1Weten&Eten Voorwoord Tweederde van de Nederlanders wil graag een aantal kilo s kwijt. Hoe doe je dat en nog belangrijker hoe voorkom je het welbekende jojo effect?

Nadere informatie

E-BOOK TIEN GEZONDE VEGARECEPTEN SMOOTHIES SALADES MAALTIJDEN

E-BOOK TIEN GEZONDE VEGARECEPTEN SMOOTHIES SALADES MAALTIJDEN E-BOOK TIEN GEZONDE VEGARECEPTEN SMOOTHIES SALADES MAALTIJDEN Vega Nuts Veganuts wil iedereen laten zien dat wij zelf veel aan onze gezondheid, energie en genezing kunnen doen. Met haar noten, zaden en

Nadere informatie

KOOLHYDRAATARM 9DETOX SMOOTHIES

KOOLHYDRAATARM 9DETOX SMOOTHIES KOOLHYDRAATARM 9DETOX SMOOTHIES Alsjeblieft, hierbij ontvang je mijn favoriete Detox Smoothies. Alle recepten zijn voor 1 persoon. Onder elk recept vind je de voedingswaarden voor elk recept, zodat je

Nadere informatie

Paleo dieet lijst met voeding

Paleo dieet lijst met voeding mitchel van duuren VAN O.A. DE WEBSITES PALEO.NL EN PALEODIEET.NL Paleo dieet lijst met voeding om eindeloos mee te varieren Paleo Dieet Vlees Bijna al het vlees is paleo. Natuurlijk wil je uit de buurt

Nadere informatie

Oathie. de opvolger van brood. Oathie is een product van:

Oathie. de opvolger van brood. Oathie is een product van: Oathie de opvolger van brood Oathie is een product van: 2 3 Oathie is een revolutionair voedingsmiddel In tegenstelling tot brood is het niet opgebouwd uit tarwe of meel. Het bevat vooral havermout, vezels,

Nadere informatie

DE BASIS VOOR EEN VITAAL LEVEN

DE BASIS VOOR EEN VITAAL LEVEN DE BASIS VOOR EEN VITAAL LEVEN ALOE INSPIRED 2016 EEN GEZONDE BASIS. DE DRUKTE VAN HET DAGELIJKS LEVEN MAAKT DAT WE OP HET GEBIED VAN VOEDING SOMS VOOR DE MAKKELIJKSTE WEG GAAN. DE KEUZE VALT DAN SNELLER

Nadere informatie

Sebastiaan van Doorn 30 smoothie recepten. 2013, Sebastiaan van Doorn Uitgegeven in eigen beheer

Sebastiaan van Doorn 30 smoothie recepten. 2013, Sebastiaan van Doorn Uitgegeven in eigen beheer Sebastiaan van Doorn 30 smoothie recepten 2013, Sebastiaan van Doorn Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Smoothies voor kinderen vanaf 1 jaar

Smoothies voor kinderen vanaf 1 jaar Smoothies voor kinderen vanaf 1 jaar Gezond én eenvoudig te bereiden 28 pagina s vol met recepten en tips! Smoothies voor kinderen vanaf 1 jaar 2015 Onderstaande recepten zijn in ieder geval geschikt voor

Nadere informatie

De shopper's guide to Bestrijdingsmiddel

De shopper's guide to Bestrijdingsmiddel De shopper's guide to Bestrijdingsmiddel Wat is het verschil? Uit een studie van het Milieu-werkgroep EWG een simulatie van duizenden consumenten eten van hoge en lage pesticideninzet diëten blijkt dat

Nadere informatie

DAGMENU 1 DAGMENU 2. Ontbijt Fat burner + NewINShape muesli met chocolade

DAGMENU 1 DAGMENU 2. Ontbijt Fat burner + NewINShape muesli met chocolade DAGMENU 1 Ontbijt Fat burner + NewINShape muesli met chocolade karamelsmaak +150 gram magere kwark 1 appel Lunch Fat burner + NewINShape shake Rolletje rookvlees met gekookt ei Diner Fat burner + Gegrilde

Nadere informatie

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION Let s BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION BOOOM - Woord vooraf Verzorgers en trainers streven ernaar om het beste uit hun atleten te halen. De juiste keuze van een betrouwbare en gezonde sportvoeding

Nadere informatie

Eetdagboek. Voedingsleer. Maaike Oelen

Eetdagboek. Voedingsleer. Maaike Oelen Eetdagboek Voedingsleer Maaike Oelen Inhoud. Antropometrische gegevens.... Activiteiten.... Vrijdag 9-9-.... Maandag -9-... Eetdagboeken... 4.Dagboek vrijdag 9-9-... 4. Dagboek maandag -9-... 4 Verbeteringen...

Nadere informatie

Verbeter je leverfunctie voordat je gaat detoxen. Gezonde lever

Verbeter je leverfunctie voordat je gaat detoxen. Gezonde lever Verbeter je leverfunctie voordat je gaat detoxen Gezonde lever 1 Introductie Om een detoxprogramma succesvol te maken, is het natuurlijk belangrijk dat het belangrijkste detox orgaan in ons lichaam goed

Nadere informatie

Overzicht Glycemische Index van diverse voedingsmiddelen

Overzicht Glycemische Index van diverse voedingsmiddelen Overzicht Glycemische Index van diverse voedingsmiddelen In dit overzicht vind je een flink aantal voedingsmiddelen en de glycaemisch index van deze producten. Producten met een lager dan 50 zijn groen

Nadere informatie

Mini-symposium. Diëtisten

Mini-symposium. Diëtisten Mini-symposium Diëtisten Inhoud Voedingsstoffen Koolhydraten Vetten Eiwitten Hoe gezond eten? Fabels en feiten 2 Voedingsstoffen Koolhydraten Vetten Eiwitten Water Vitaminen en mineralen Voedingsvezels

Nadere informatie

BODY & FIT. Superfood Smoothies. 10 heerlijke smoothie recepten met Superfoods

BODY & FIT. Superfood Smoothies. 10 heerlijke smoothie recepten met Superfoods BODY & FIT Superfood Smoothies 10 heerlijke smoothie recepten met Superfoods Rode Fruit Smoothie De Rode Fruit smoothie bevat een heelijke combinatie van bramen en aarbeien. De toegevoegde superfoods zorgen

Nadere informatie

Boodschappenlijst 40 producten met veel eiwitten 40 producten met goede koolhydaten 40 producten met gezonde vetten

Boodschappenlijst  40 producten met veel eiwitten 40 producten met goede koolhydaten 40 producten met gezonde vetten Boodschappenlijst www.drogespieren.nl 40 producten met veel eiwitten 40 producten met goede koolhydaten 40 producten met gezonde vetten Inleiding Allereerst bedankt voor je interesse in drogespieren.nl!

Nadere informatie

DIANA VERBEEK & MICHEL BEUGELSDIJK

DIANA VERBEEK & MICHEL BEUGELSDIJK DIANA VERBEEK & MICHEL BEUGELSDIJK Waarom groene smoothies? Om je heen zie je misschien mensen die al groene smoothies gebruiken. En anders heb je misschien wel (Amerikaanse) celebraties gezien die fan

Nadere informatie

JM TOTAL TRAINING Lifestyle. Energy. Results

JM TOTAL TRAINING Lifestyle. Energy. Results JM TOTAL TRAINING Lifestyle. Energy. Results 5 Belangrijke pijlers van VOEDING 1. EET 4 tot 6 KEER PER DAG Brandstof uw lichaam met meerdere kleine maaltijden en snacks elke dag om uw bloedsuikerspiegel

Nadere informatie

Producten Tarwe Gluten Soja Melk Selderij ei sulfieten mosterd noten zaden pinda's Vis/schaaldieren Kan sporen bevatten van

Producten Tarwe Gluten Soja Melk Selderij ei sulfieten mosterd noten zaden pinda's Vis/schaaldieren Kan sporen bevatten van Soepen Soep Asperge selderij, ei Soep Champignon sulfiet Soep Groenten Soep Kipcurry Soep Kippen Soep Tomaten gluten, ei, sulfiet Soep Uien ei Soep Prei ei, sulfiet Soep Gazpacho Soep Marokkaans Omletten

Nadere informatie

Gratis. Gratis. recepten. recepten. lekkere gezonde. nummer 1 in gezondheid

Gratis. Gratis. recepten. recepten. lekkere gezonde. nummer 1 in gezondheid IJS gezond 5 0 Gratis Gratis lekkere gezonde recepten recepten nummer Voorwoord Natuurlijk liggen de supermarkten vol met ijsjes in alle soorten en maten. Maar wat is er nu leuker dan zelf (water) ijsjes

Nadere informatie

Kerst 2014 Bestelformulier

Kerst 2014 Bestelformulier Kerst 2014 Bestelformulier Verse Groente en Fruit uit de winkel Naam klant: Mobiel nr.: 06 Email adres: Ophaal datum: x x Maandag 22 december na 12.00 uur Dinsdag 23 december vanaf 9.00 uur Woensdag 24

Nadere informatie

Ontbijtboek. Door jou

Ontbijtboek. Door jou Ontbijtboek Door jou Amsterdam 6 juli 2017 Wil je iets uit het boek delen of online zetten? Dat kan! Alle foto s en tips mogen gedeeld worden met vermelding van de maker en bron onnaonna ontbijtboek. Ik

Nadere informatie

Voedingsschema's. Hier volgen de 60 dagen voedingsschema's maar hieronder nog enkele verduidelijkingen.

Voedingsschema's. Hier volgen de 60 dagen voedingsschema's maar hieronder nog enkele verduidelijkingen. Voedingsschema's Hier volgen de 60 dagen voedingsschema's maar hieronder nog enkele verduidelijkingen. de voedingsschema's zijn telkens voor 1 persoon. Als u de maaltijden te klein vindt kan u ze gerust

Nadere informatie

Artikelnummer: GP0440 EAN: Geurts appelmoes

Artikelnummer: GP0440 EAN: Geurts appelmoes Geurts appelmoes, gezoet met suiker. EAN: 8710812090510 (CE), 8710812390511 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam appelmoes appelmoes Functionele naam Merk Geurts Het verhaal Geurts, de Betuwe

Nadere informatie

Vanille. 1 eetlepel F1 vanille, 240 ml sojamelk of appelsap, 2 eetlepels

Vanille. 1 eetlepel F1 vanille, 240 ml sojamelk of appelsap, 2 eetlepels Vanille Appel drink Shake 1½ eetlepel F1 vanille, 250 ml appelsap, ½ theelepel kaneel, ½ kleine appel en 1 schep roomijs Appel Milkshake 2 eetlepels F1 vanille, 240 ml sojamelk, ½ geraspte appel + beetje

Nadere informatie

De Verenigde Staten: een koersgevoelige exportmarkt Een kwantitatieve analyse van de kansen voor de Nederlandse export naar de VS.

De Verenigde Staten: een koersgevoelige exportmarkt Een kwantitatieve analyse van de kansen voor de Nederlandse export naar de VS. De Verenigde Staten: een koersgevoelige exportmarkt Een kwantitatieve analyse van de kansen voor de Nederlandse export naar de VS. PT 2010-14 Maart 2010 - Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Markt

Nadere informatie

113 Fruit Smoothies! 1

113 Fruit Smoothies! 1 1 113 Fruit Smoothies! Om gezond te blijven en toch te kunnen genieten Bedankt voor het kopen van dit E-book over Fruit Smoothies. In dit E-book vind je een tal van leuke, lekkere en gezonde fruit smoothies

Nadere informatie

GEZONDE SMOOTHIE RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM

GEZONDE SMOOTHIE RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM GEZONDE RECEPTEN KRUIDIGE WORTEL Combineer appelsap, wortelen, appelmoes, gemberwortel en kaneel en blend van laag naar hoog totdat de smoothie mooi romig is. Breng de smoothie op smaak met zout en cayennepeper

Nadere informatie

GEZOND GROEIEN. Meulebeke 5 februari 2015

GEZOND GROEIEN. Meulebeke 5 februari 2015 GEZOND GROEIEN Meulebeke 5 februari 2015 VOORAF Geen waarheid Enkele topics Wel persoonlijk : Jietse Kanker algemene gezondheid Inspanning kost processie van Echternach SIMPEL : ONBEWERKT ONBEWERKT : RIJKE

Nadere informatie

SUPERFOODIES MINI E-BOOK EEN VOORPROEFJE MET 9 VAN DE 27 HEERLIJKE ONTBIJTRECEPTEN 27 ONTBIJT RECEPTEN. voor minder dan 1,50 per stuk

SUPERFOODIES MINI E-BOOK EEN VOORPROEFJE MET 9 VAN DE 27 HEERLIJKE ONTBIJTRECEPTEN 27 ONTBIJT RECEPTEN. voor minder dan 1,50 per stuk SUPERFOODIES MINI E-BOOK EEN VOORPROEFJE MET 9 VAN DE 27 HEERLIJKE ONTBIJTRECEPTEN 27 ONTBIJT RECEPTEN voor minder dan 1,50 per stuk INHOUD INLEIDING 3 SUPERFOODIES PALEONOLA FRUITY GREENS 5 01 Cookies

Nadere informatie

Herbalife Formule 1 Vanille shake recepten

Herbalife Formule 1 Vanille shake recepten Neem een shake break en geniet van een maaltijd-in-een-glas wanneer en waar u maar wilt! Het is snel, gemakkelijk, verzadigend en veelzijdig. Op elk moment van de dag! Om een idee te geven van de vele

Nadere informatie

Edelstaal. Smoothiemaker RECEPTEN

Edelstaal. Smoothiemaker RECEPTEN Edelstaal Smoothiemaker RECEPTEN Tips voor het mixen - Enkele keren telkens ca. 1 seconde kort mixen. Daarna, al naar gelang de gewenste consistentie, enkele keren ca. 15 seconden lang mixen met een ca.

Nadere informatie

ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTE- PUREE 100% smaak nul toegeving, my-vb.com

ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTE- PUREE 100% smaak nul toegeving, my-vb.com ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTE- PUREE nul toegeving, 100% smaak my-vb.com FRUIT- en GROENTE-IJS (in gram) Recepten van Ollivier Christien Chef Pâtissier, Emmanuel Ryon

Nadere informatie

WOENSDAG MAANDAG DINSDAG DONDERDAG kcal. Ontbijt (380 Kcal) 2 ontbijtmuffins (recept)

WOENSDAG MAANDAG DINSDAG DONDERDAG kcal. Ontbijt (380 Kcal) 2 ontbijtmuffins (recept) 1500 kcal MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG Ontbijt (223 Kcal) teffpap met aardbeien, bosbessen en frambozen Tussendoortje (136 Kcal) Lunch (398 Kcal) zoete aardappel salade Tussendoortje (269 Kcal) 25

Nadere informatie

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Vragenlijst Hieronder volgen een aantal vragen. Allereerst wat algemene vragen, daarna meer gericht op uw klachten. Wilt u de vragen zo volledig mogelijk beantwoorden

Nadere informatie

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Vragenlijst Hieronder volgen een aantal vragen. Allereerst wat algemene vragen, daarna meer gericht op uw klachten. Wilt u de vragen zo volledig mogelijk beantwoorden

Nadere informatie

Banaan Softijs Vloeibaar

Banaan Softijs Vloeibaar Frusco Namen Artikelnummer: 43695 EAN: 8710942436943 Commerciele naam Wettelijke benaming Ingrediënten informatie MELK, suiker, wei, kokosvet, dextrose, banaan 1%, citroensap, glucose-fructose siroop,

Nadere informatie

Voeding naar topprestaties Sportdiëtiste Ellen Devroe. Voeding op onze topsportschool. Internaat 27/08/15. Voeding op school. ! Ouders. !

Voeding naar topprestaties Sportdiëtiste Ellen Devroe. Voeding op onze topsportschool. Internaat 27/08/15. Voeding op school. ! Ouders. ! Voeding naar topprestaties Voeding op school Voeding bij de inspanning Voeding op onze topsportschool! Het internaat, voedingsaanbod Internaat! Voedingsmiddelen van thuis! Voedinsplan! Verschil school

Nadere informatie

Koolhydraten in je eten

Koolhydraten in je eten Koolhydraten in je eten Weet je nog, ons doel van gezond eten is: Eten en drinken waar je energie van krijgt en wat je lijf in balans houdt En Koolhydraten zijn de energieleveraars van je lijf. Je lijf

Nadere informatie

CONSUMENTENHANDLEIDING

CONSUMENTENHANDLEIDING CONSUMENTENHANDLEIDING VOEDINGSDAGBOEK CONSUMENTENHANDLEIDING VOEDINGSDAGBOEK INLEIDING UW TOOL VOOR HET MEEST SPECIFIEKE VOEDINGSADVIES! U bent door uw Beauty Supps voedingsexpert uitgenodigd om een account

Nadere informatie

Gerechten. Ontbijt Lunch Diner - Tussendoortjes. Keep it simple and make it tasty!

Gerechten. Ontbijt Lunch Diner - Tussendoortjes. Keep it simple and make it tasty! Gerechten Ontbijt Lunch Diner - Tussendoortjes Keep it simple and make it tasty! Intro Voeding... Het blijft allemaal lastig en ingewikkeld. Door de grote variatie en vele keuzes die je in het voedingsadvies

Nadere informatie

Protocol Voedingsbeleid

Protocol Voedingsbeleid Protocol Voedingsbeleid 1 Soort Document: Protocol Code: WL- Gezondheid Titel: Voedingsbeleid Afdeling: KDV en NSO Versie: Status: Datum: Pagina: Aantal bijlagen: 1.0 Vastegesteld Maart 2013 4 Titel Voedingsbeleid

Nadere informatie

DE DAGELIJKSE BIJDRAGE AAN UW GEZONDHEID

DE DAGELIJKSE BIJDRAGE AAN UW GEZONDHEID DE DAGELIJKSE BIJDRAGE AAN UW GEZONDHEID Met slechts 1 eetlepel EDEN bio Omega-3 DHA-olie alfalinoleenzuur (ALA) Draagt bij tot een normaal cholesterolgehalte Docosahexaeenzuur (DHA) Draagt bij tot het

Nadere informatie

IT S YOUR LIFE. MAKE IT COMPLETE.

IT S YOUR LIFE. MAKE IT COMPLETE. IT S YOUR LIFE. MAKE IT COMPLETE. YOU LOVE LIFE. MET JUICE PLUS+ COMPLETE. Je geeft om je uiterlijk en gezondheid. Je wilt goed voor jezelf zorgen met essentiële mineralen en vitaminen. Maar je hebt niet

Nadere informatie

FoodBook 2013 Zuivel per liter

FoodBook 2013 Zuivel per liter Zuivel per liter Omschrijving Artikel. Nr. Prijs Zuivel per liter Biologische halfvolle melk 823 1,39 Biologische karnemelk 812 1,55 Biologische volle yoghurt 822 2,32 Biologische volle melk 799 1,44 Halfvolle

Nadere informatie

Het preoperatieve dieet voor een obesitas operatie Obesitas Centrum Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis

Het preoperatieve dieet voor een obesitas operatie Obesitas Centrum Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Het preoperatieve dieet voor een obesitas operatie Obesitas Centrum Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Inleiding Deze folder geeft u informatie over het dieet dat u moet volgen voorafgaande aan een

Nadere informatie

ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTEPUREE nul toegeving, smaak.

ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTEPUREE nul toegeving, smaak. ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTEPUREE nul toegeving, smaak. FRUIT- EN GROENTENIJS ( in gram) Recepten van Ollivier Christien Chef Pâtissier, Emmanuel Ryon MOF Glacier 2000,

Nadere informatie

Tegenwaarden bomen boerderij en baha

Tegenwaarden bomen boerderij en baha V0-03-07 aardbeien 0 0 aardbeien XXL 40 abrikoos 00 00 TG 00 300 0 0 0:48 07:0 0 07: 04:40 05 05 0 aardbeien XL abrikoos XL 4 aardbeienvrucht 4 abrikozen 5 abrikoos XXL amandel amandel XL 3.0 70 amandel

Nadere informatie

10 Groene Smoothies Recepten

10 Groene Smoothies Recepten 10 Groene Smoothies Recepten D e t o x e n t h u i s. n l Recept 1 Groene Smoothie met mango, ananas en banaan 100 gram mango 100 gram ananas Spoel eerst de verse in de blender toe samen met het water.

Nadere informatie

Week: 6, Dag: Maandag

Week: 6, Dag: Maandag Week: 6, Dag: Maandag Ontbijt: Hartige Muesli Mix ½ kop havervlokken 2 eetlepels abrikozen (in stukjes gesneden) 2 eetlepels gedroogd fruit (in stukjes gesneden) 2 eetlepels amandelen 1 eetlepel rozijnen

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Hawaii spies skin

Artikelnummer: EAN: Hawaii spies skin Star Grill EAN: 8713156997071 (CE), 8713156007077 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Gemarineerd kipfilet met ananas afgewisseld op een stokje. Functionele naam Merk Star Grill Het verhaal

Nadere informatie

Wat zijn vetten? Soorten vetten Onverzadigde vetten Verzadigde vetten Transvetten Vetpercentages Tips

Wat zijn vetten? Soorten vetten Onverzadigde vetten Verzadigde vetten Transvetten Vetpercentages Tips Vetten 1 Onderwerpen Wat zijn vetten? Soorten vetten Onverzadigde vetten Verzadigde vetten Transvetten Vetpercentages Tips 2 Wat zijn vetten? Vetten zijn naast eiwitten en koolhydraten, een van de drie

Nadere informatie

VOEDINGSBELEID Versie Oktober 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 7 Geldig tot 31 december 2016

VOEDINGSBELEID Versie Oktober 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 7 Geldig tot 31 december 2016 VOEDINGSBELEID Versie Oktober 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 7 Geldig tot 31 december 2016 Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten

Nadere informatie

gezond ontbijten gezond ontbijten Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten!

gezond ontbijten gezond ontbijten Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! gezond gezond ontbijten Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! ontbijten Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! Colofon Tekst en recepten: Ontwerp/vormgeving: Yaël Malchi Fotografie: Jurriaan

Nadere informatie

Groente & Fruit: zó gezond!

Groente & Fruit: zó gezond! SPREEKBEURT OF WERKSTUK Groente & Fruit: zó gezond! Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voor een spreekbeurt over groente en fruit, en waarom deze zo gezond zijn. Het is handig om je spreekbeurt

Nadere informatie

Gezond trakteren. Opdracht 6C. Opdracht

Gezond trakteren. Opdracht 6C. Opdracht Opdracht 6C Gezond trakteren Opdracht Doel: Door zelf (nieuwe) gezonde traktaties te bedenken krijgen de kinderen inzicht in: - Wat leuke en lekkere gezonde (minder calorierijke) tussendoortjes zijn; -

Nadere informatie