In de tussentijd kom je in dit boek diverse alternatieven en heerlijke recepten tegen, zodat je vanaf vandaag gezonder kunt gaan eten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de tussentijd kom je in dit boek diverse alternatieven en heerlijke recepten tegen, zodat je vanaf vandaag gezonder kunt gaan eten."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Introductie 3 1. Allemythenvantafel:defabelsovercalorieëntellen 5 2. Introductietotvoedingscategorieën Koolhydraten Eiwitten Vetten Opdracht Ontbijtrecepten TopSecret!Wat ze nietwillendatjeweetovervoeding Watziterechtinonseten Kunstmatigetoevoegingen:ongevraagdinjeeten Watisermetonzevoedinggebeurd? Deinvloedvansuikersenkunstmatigezoetstoffenoponslichaam Opdracht Welkevoedinggooijevanafvandaagechtdedeuruit Lunchrecepten De Gezond illusie:nietzogezondalsjedacht Degevarenvanongefermenteerdesoja Melkproducten:welofnietgezond? Melkproteïneleidttotautisme,diabetesenhartaandoeningen Heteffectvanglutenopjegezondheid Kippenvlees:degevarenvanfastfoodkip Opdracht Lunch endinerrecepten Watmagiketen? Supergroentendiejealtijdinhuismoethebben Gezondboodschappendoenmeteenkleinbudget Drinken Watzijngoedecombinatiesvanvoedingomsamenteeten Supplementen:welofnietnemen,enwelke? Goedeenveiligesuikervervangers Lunch endinerrecepten Introductietoteenbalansinonzehormoonhuishouding Watisinsulineenwatheefthetvoorinvloedopmijnlichaam? Watiscortisolenwatdoethetinonslichaam? Hoejemetlichaamsbewegingjeleptineeninsulinegevoeligheidbeïnvloedt Receptenvoordelekkeretrek Voedingismeerdanalleeneenbrandstof VoedingvoorjeHuid:Verzorgjehuidmetdejuistevoedingsstoffen VoedingvoormeerEnergie:VitamineB12,eenbelangrijkeenergieleverancier Opdracht Jevolgendestap 95 2

3 Introductie Gefeliciteerdmetjeaankoopvan'Voedingdiejeslankmaakt'.Ditisdeoorspronkelijketitelvanmijn eersteboek,datikschreefin2009,toenikzo'n4jaaractiefwasalspersonaltrainer.deprimaire focusvanhetboektoenwastoenvoornamelijk:"watkanjeetenwatjehormoonhuishoudingin balansbrengt,waardoorjeovertolligekilo'szultverliezen". Terwijldeessentievanhetboek(Eetuitsluitendwatgroenis,watjekuntplukken,watzwemt,wat vliegtenwatrent)nietisveranderd,ishetboekdoordejarenheenverrijktmettallozenieuwe inzichtenovervoeding.eenbeteretitelzouopditmomentzijn:"voedingdiejeslankmaakt,jeeen geweldigimmuunsysteem,enormveelenergieeneenprachtigehuidgeeft".ikbeantwoordmetdit boekprimairdevraag:"watmagiketen,datmeeenslanklichaameneengeweldigegezondheid brengt". Mijndoelmetditboekistweeledig: 1. Jebewustmakenoverwatdevoedingdieweeteneigenlijkéchtmetonslichaamdoet; 2. Jenieuwekeuzemogelijkhedengeven,goedeengemakkelijkealternatievenvooreenblijvend gezondvoedingspatroon. Inmijnogenisonwetendheidovervoedingéénvandeprimaireredenenwaaromovergewicht, diabetes,verhoogdebloeddruk,verhoogdcholesterolenanderelevensstijl'ziekten'(lees: symptomen)indeafgelopenjarensteedsverderzijntoegenomen.wedenken:"ikhebditaltijd gegeten,dusdatzalwelgoedzijn",of:"hetwasopdetv,dushetzalwelgezondzijn",zonderer overnatedenkenwatheteffectvandievoedingoponzehormoonhuishouding,onzecellen,ons immuunsysteemenanderelichamelijkeprocessenis.hetisdaarom,naarmijnmening,noodzakelijk eerstbewustertewordeneneenbeterekijkopvoedingtekrijgenvoordatweveranderingeninons huidigevoedingspatroonkunnenmaken.hoofdstuk3"wat'ze'nietwillendatjeweetovervoeding" enhoofdstuk4"de'gezondillusie',nietzogezondalsjedacht..."gevenjenieuweinzichtenen leggendebasisomdaarnavoorjezelftekunnenbepalenwatjewelennietmeerwileten. Indetussentijdkomjeinditboekdiversealternatievenenheerlijkereceptentegen,zodatjevanaf vandaaggezonderkuntgaaneten. Methoofdstuk5trachtikjeantwoordtegevenopjebelangrijkstevragenovervoeding,zodatje vanafnueennieuw,blijvendgezondvoedingspatroonvoorjezelfkuntgaansamenstellen.ditboek richtzichvoornamelijkophetetenwatweallemaalkennenenwatiniederesupermarktverkrijgbaar is.benjeopzoeknaareenverdiepingophetgebiedvansuperfoodsenheteffectvanvoedingen levensstijlopjehormoonhuishouding,danverwijsikjegraagdoornaaréénvanmijnvervolg programma'szoalshetééndaagse'vooraltijdjongseminar',iederkwartaalgeorganiseerdop diverseplaatsendoorhetland. Hormonenbepalenwaarenhoeveelvetjeopslaat.Voedingisdeeerstestaptothetinbalans brengenvanjehormoonhuishoudingenmethettoepassenvandeinformatieuitditboekbenje 3

4 vooreengrootdeelopweg.enalsjeconsequentindepraktijktoepastwatjeleertinditboek,dan zuljevetverliezen,veelmeerenergiehebben,eenbeterehuidkrijgenenmogelijkdiverseandere verbeteringenervaren.hoedanook,erisnogeenvolgendestap,namelijkdeinvloedvanvoeding, stress&levensstijlenbewegingopjehormoonhuishouding.endaarovergeefikjeinhoofdstuk6een korteintroductie(mijnprogramma"desuperverbrandermethode"gaatoverhetinbalansbrengen vanjehormoonhuishouding,hetishetvervolgnadatjedeprincipesuitditboekhebttoegepast). Terwijlikweetdatereenhelehoopinformatieinditboekstaatenwesomskunnenervarendathet makenvanveranderingennietgemakkelijkis(maarjehebtdekeuze,eniederkleinstapjevooruit draagtbij),wilikjetochinhetlaatstehoofdstukalkennislatenmakenmethetfeitdatvoeding zoveelmeerisdanalleeneenbrandstof.hetheeftzulkeenormeeffectenopo.a.jehuidenje energieniveaudatikperseditbonusonderdeelaanhetboekwildetoevoegen. Almetalhebjehiermeeeenheelcompletebronvaninformatieoveréénvandemeestprimaire invloedenopjeenergie,jelichaamssamenstelling,jeweerstandenalgehelegezondheid:watjeeet. Leghetboekopeenzichtbareplaatszodatjeerregelmatigweerinkuntlezenendeelwatjeleert metdemensenomjeheen.wantsameneenslankengeweldiggezondlichaambereikenisvele malenleukerdanalleen! Ikwensjehetallerbesteenhoopjeindetoekomsteenstemogenontmoeten. Toegewijdaanjouwresultaat, JessevanderVelde 4

5 1. Allemythenvantafel:defabelsovercalorieëntellen Alsjeeenappeleneenkoekjenaastelkaarlegtenwevertellenjedatbeidesoortenvoeding hetzelfde zijnomdathetcaloriegehaltevanallebeievenhoogis,dansnapjewaarschijnlijkwel meteenwaaromhettellenvancalorieënalshulpmiddelbijhetafvalleneenergbeperktevisieis.de enecalorieisdeandereniet,enjewordterechtnietgezondervanalsjewatminderkoekjesdan vroegereet,zelfsalsjedaardooreenpaarpondjesweetkwijtteraken.omdatdecalorieënvanalle verschillendesoortenvoedingelkopeenanderemanierzijngemaakthebbenzeelkeenandere invloedopjegewichtofgezondheid.jewordtdusnietdikomdatjeteveelcalorieëneetenniet genoegbeweegt,jewordtdikomdatjedeverkeerdecalorieëneet.alsjegezondwilafvallendan moetje lege calorieënenbewerktevoedingvervangendooréchtevoedingsstoffen.een voedingspatroonvolnatuurlijke,bijvoorkeurbiologischeonbewerktevoedingisdejuistemethode omeengezondgewichttekrijgenentebehoudenenjegezondheidteverbeteren. Waaromhettellenvancalorieënnietwerkt Hetisbelangrijkeromnaardebronnenvancalorieëntekijkendanzetetellen.Alsdatnietzowas danzoujeelkedagaljemaaltijdenkunnenvervangendooreenpaarspeculaasjesendanzoudende pondjesernogsteedsvanafvliegen...oké,jevaltmisschieneenbeetjeafalsjealleenmaareenpaar koekjeseetendusmindercalorieënbinnenkrijgt,maarjewordternietgezondervanenjehoudtdit voedingspatroonwaarschijnlijkooknieterglangvol.alsjeallemaaltijdenzouvervangendoor natuurlijkevoedzamegerechteninplaatsvankoekjesdanvaljemisschienwatmindersnelaf,maar jelevertdaarmeeweleenwaardevolleenlangdurigebijdrageaanjegezondheidenjegewicht.en daarinzithetantwoordbesloten:decalorieënvanalleverschillendesoortenvoedingzijnnietop dezelfdemaniergemaakt,enhebbendaardoorgeenidentiekeinvloedopjegewichtofgezondheid. Kortom,jewordtnietdikomdatjeteveelcalorieëneetennietgenoegbeweegt,jewordtdikomdat jedeverkeerdecalorieëneet. In2004brachthetAmerikaanseCenterforDiseaseControl andprevention(cdc)eenrapportuitdatconcludeerdedat koolhydraten(suikersengranen)debelangrijksteoorzaak zijnwaaromamerikanenindelaatste30jaarveelmeer calorieënzijngaanconsumeren.indezeperiodeschoothet percentagevanvolwassenenmetobesitasomhoogvan14,5 procentin1971naarbijna28procentin2010.eerdere onderzoekenhaddenalvastgestelddatereenrelatiewas tussengewichtstoenameeneengestegenconsumptievan zoutesnacks,pizzaenanderefastfoods;metandere woorden,eengrotereconsumptievankoolhydraten, voornamelijkindevormvangranen. Deconsumptievankoolhydraten,ofditnuisindevormvan granen(inclusiefvolkorengraansoorten)ofsuikers,endan metnamefructose,bepaaltofjeinstaatbentomjegewichtengezondheidoptimaaltehouden. 5

6 Wanneerjedeinnamevankoolhydratenuitgranenensuikerszoveelmogelijkbeperktofgeheel elimineertuitjevoedingspatroonenvoldoendegezondevetteneetzuljebeterinstaatzijnje gewichtondercontroletekrijgenenjegezondheidteverbeteren.ditkomtomdatfructoseen granenhetinsulinehormoonbeïnvloeden,dateengroterolspeeltbijdereguleringvanvetinhet lichaam.vetteneneiwittenbeïnvloedeninsulineinveelminderemate. Dr.RobertLustig,eenexpertdieveelheeftgepubliceerdoverdeinvloedvansuikersopde stofwisseling,steltdatfructoseisocalorischmaarnietisometabolischis.ditbetekentdatjeidentieke hoeveelhedencalorieënvanrespectievelijkfructoseofglucose,fructoseeneiwittenoffructoseen vetkanbinnenkrijgen,maardatheteffectopdestofwisselingvanelkecombinatiegeheel verschillendisondanksdatdehoeveelhedencalorieënexactgelijkzijn.fructoseiszelfsnogveel schadelijkerdananderekoolhydratenomdatdeovergrotemeerderheidhiervandirectwordt omgezetinvet,zowelinjevetweefselalsinjelever.enditispreciesderedenwaaromcalorieën tellennietwerkt...zolangalsjefructoseengranenblijftetengeefjejouwlichaamdeopdrachtom vettemakenenopteslaan. Hetbestealternatiefvoorcalorieëntellen Hetmeestgezondevoedingspatroonbestaatuitthuisbereideengekooktemaaltijdengemaaktvan verse,natuurlijke,bijvoorkeurbiologischeingrediëntenensuperfoods.nietalleenzuljezo profiterenvantallozegezondheidsvoordelen,jezultookdevoldoeningvoelenvanzelfkokenenzelf decontrolehebbenoverwatjeeet.alsjebewerktevoedingsmiddelenvermijdt,inclusieffastfood enveelrestauranteten,dankunjedevoornaamsteoorzaakvangewichtstoenamegeheeluitje voedingspatroonweren:fructose.hetzitverborgenindeovergrotemeerderheidvanbewerkte voeding,metinbegripvanetenwaarvanjenietzouverwachtendatzeeenzoetstofnodighebben, zoalsbruinebonenenaugurken.alsjeinsulineresistentie,diabetes,hogebloeddruk,eenhoog cholesterolgehalteofobesitashebtdankunjehetbestejetotaledagelijksefructose inname beperkentotmaximaal15gramperdag,metinbegripvanfructoseafkomstiguitversfruit.nogbeter isalsjeindatgevalzelfsallebronnenvanfructosevermijdttotdatjeinsulinegestabiliseerdis.benje helemaalgezond,eetdanbijvoorkeurnietmeerdan25gramfructoseperdag,meteenmaximum van15gramafkomstiguitversfruit.devolgendetabelkanjehelpenomjetotaledagelijkse hoeveelheidfructoseuitfruitteberekenen. 6

7 Fruit Portie Fructose (gr.) Fruit Portie Fructose (gr.) Limoen 1medium 0 Citroen 1medium 0.6 Veenbessen 200gr. 0.7 Passiefruit 1medium 0.9 Pruim 1medium 1.2 Abrikoos 1medium 1.3 Guave 2medium 2.2 Dadel(Deglet Nour) Cantaloupe meloen 1medium 2.6 1/8van med. meloen 2.8 Frambozen 200gr. 3.0 Clementine 1medium 3.4 Kiwi 1medium 3.4 Bramen 200gr. 3.5 Carambola 1medium 3.6 Zoetekersen Aardbeien 200gr. 3.8 Zurekersen 200gr. 4.0 Ananas 1schijfje (plm.9x2 cm) 4.0 Grapefruit,roze ofrood 1/2medium 4.3 Tabel1.1:Fructosegehaltesinfruit Boysenbes 200gr. 4.6 Mandarijn 1medium 4.8 Nectarine 1medium 5.4 Perzik 1medium 5.9 Navelsinaasappel 1medium 6.1 Papaja Honingmeloen 1/2 medium 1/8med. meloen Banaan 1medium 7.1 Bosbessen 200gr. 7.4 Dadel(Medjool) 1medium 7.7 Appel 1medium 9.5 Sharonfruit 1medium 10.6 Watermeloen 1/16med. meloen 11.3 Peer 1medium 11.8 Rozijnen 50gr Pitlozedruiven(groen ofrood) Mango 200gr /2 medium 16.2 Abrikozen,gedroogd 200gr Vijgen,gedroogd 200gr

8 Desleuteltotgewichtsverlieseneenoptimalegezondheidiskijkennaardevoedingsstoffendieinje etenzitten.alsjevoorhetontbijtkuntkiezenuiteencaloriearmegranenreep(bijvoorbeeldde gemiddelde'gezonde'snackzoalseenfruitreep)diegeenenkelevoedingswaardeheeftofeenvers gemaaktesmoothiegemaaktvansuperfoodszoals: hennepzaad, lijnzaad, gojibessen, bananen, zwartebessenen bijenpollen, zonderookmaaréénkeernaardecalorieëntekijken,danverteltjeintuïtiewaarschijnlijkwelwaar jededagveelgezondermeekanbeginnen.wanneerjevoedingeetdiejelichaamnodigheeften waarvanjeergoeduitzietenjelekkervoelt,danhoefjejezelfnooitzorgentemakenoverde calorieën,wantelkingrediëntvulthetlichaamletterlijkmetdebrandstofdiehetnodigheeftomzo energiekmogelijktezijn.endaarmeewinjeveelmeerdanalleeneenpaarpondjeseraf! 8

9 2. Introductietotvoedingscategorieën 2.1. Koolhydraten In2008hadmeerdandehelftvandevolwassenenindeEuropeseUnieovergewichtofobesitas,dit ismeerdaneenverdubbelingtenopzichtevan1988.eénvandeoorzakenvandezesterketoename isdatmensendenkendatzealleenmaaraankomenvanvet.alsgevolgdaarvanetenvelensteeds meerbewerktevoedingsmiddelendieweliswaareenlaagvetgehaltehebben,maarrijkzijnaan koolhydraten.juistdezekoolhydratenzijneenvandegrootsteboosdoenersvangewichtstoename. Koolhydraten,indevolksmondvaaksuikersofsacharidesgenoemd,voorzienjelichaamvanenergie indevormvanglucose.indienjeteveelglucoseeetkanjelichaamhetnietallemaalmeteen verbranden.hetlichaamslaatditoverschotdanopinvet,alseensoort reserve.koolhydratenzijn onderteverdeleninvierchemischegroepen:monosacharides,disacharides,oligosacharidesen polysacharides.monosacharidesendisacharideszijnvaakherkenbaarindevormvansuikerenvind jeteruginvoedingsmiddelenzoalssnoep,fruit,koekjesengebak.demeercomplexeoligosacharides enpolysacharideszijnzetmeelsoortendiejeterugvindtinbonen,noten,groentenen volkorengranen.veelmensenwetennietdatjekoolhydrateneigenlijkhelemaalnietnodighebt,ze zijnnietnoodzakelijkomteoverleven.alsjenooitkoolhydrateneet,zoalsbijvoorbeeldveel traditioneleinnuïtdoen,zoujekerngezondzijnmitsjevoldoendehoogwaardigeeiwitten,vetten, waterenmineraleneet. Welkekoolhydraatrijkevoedingisgezond? Koolhydratenzitteninzowelgranenengroenten,maarhetetenvangroenteniserggezondduseen geheelkoolhydraatloosvoedingspatroonisnietaantebevelen.jelichaamgeeftbovendiende voorkeuraankoolhydratenuitgroentenbovengranenomdatgroentendeomzettingvan koolhydratennaarsuikerszoalsglucosevertragenendaarmeeduseenmindergroteinvloedhebben opjeinsulinewaarden.koolhydratenuitgranendaarentegenzorgenvooreensterkestijgingvanje insulinewaardeenvertragendevetverbrandinginjelichaam. Wanneerjegroentenkooptkunjehetbestebiologische,lokaalgeteeldegroentenkiezen.Door biologischegroententeetenkrijgjemindergevaarlijkepesticidenbinnenenbovendienishet wetenschappelijkbewezendatzetotwelvijfkeerzoveelgezondevoedingsstoffenbevattendannietbiologischegroenten.demeestemensenvindenookdatbiologischegroentenveelbetersmaken. Mochtjenietdemogelijkheidhebbenombiologischegroententekopenvergeetdannietdatje beterniet biologischegroentenkanetendanhelemaalgeengroenten. 9

10 Koolhydraatrijkevoedingdiejebeterkuntvermijden Alsjelichaamgranentolereertenjehebtgeenlastvansterkeinsulineschommelingendanzouje eenkleinehoeveelheidbiologischevolkorengranenaanjevoedingspatroonkunnentoevoegen. Maarhetbestekunjehelemaalgeengraanproductenenproductenmetgluteneten,met inbegripvangriesmeelendurummeeldatinpastazit.ookvoordevezelshoefjegeen volkorengranenengraanproductenteeten,wantdemeestevezelskunjeuitgroentenhalen. Veelmensendenkendatmaïseengroentesoortis,maarhettegendeeliswaar,hetiseen graansoort.hetbestekunjedusallesoortenmaïsproductenvermijden,inclusiefpopcornen tortillachips.maïsenmaïsproductenzijnmoeilijkteverterenvoorhetlichaamendaarnaastkan maïsschimmelsbevatten.eénopdedriemensenisallergischvoorschimmels,enzelfseen beperkteblootstellingaandezemycotoxinenkaneenscalaaangezondheidsproblemen veroorzaken,waaronderkanker,hartziekten,astma,multiplesclerosisendiabetes.kijkbij bewerktevoedingsmiddelenaltijdopdeverpakkingofermaïsinzit.wordtinéénvandeeerste vijfingrediëntenmaïsgenoemddankunjehetproductbeternietkopen. Ookaardappelenzijneenbelangrijkebronvankoolhydraten,endushelemaalnietzogezond voorjealsmoederengrootmoederaltijdbeweerden.deinsulinewaardenstijgensterknaeen aardappelrijkemaaltijd,maaralsjegeenproblemenhebtmetjegewichtengeendiabetesofeen hoogcholesterolgehaltehebtdankunjeafentoewataardappelenetenalsonderdeelvaneen eiwitrijkemaaltijd.eetechternooitfrites,wantdiezittenvolmetslechteoliënentransvetten. 10

11 2.2. Eiwitten Steedsmeermensenontdekkendegezondheidsvoordelenvangroentenenfruit,enhebbenhun voedingspatroonsterkaangepastomervoortezorgendatzeperdagtotwelnegenportiesvandeze heilzamevoedingsbronnenuitonzenatuurkunneneten.omruimtetekunnenmakenvooraldie groentenenfruithalenveelmensenvaakeiwitrijkevoedinguithundagelijksemaaltijden,vaakook omdatzedenkendathethelptbijafvallen.ditisechternietzoverstandig,omdatrecente onderzoekenhebbenaangetoonddateiwitteneenessentiëlebijdrageleverenaandestructuuren integriteitzo nbeetjevanelkdeelvanhetlichaam,enhelpenomvetefficiënterteverbranden. Waaromeiwittenzobelangrijkzijnvooronzegezondheid Elkecelinhetmenselijklichaambevateiwit.Hetiseenhoofdbestanddeelvandehuid,spieren, organenenklierenenzitinallelichaamsvloeistoffen,metuitzonderingvangalenurine.eiwitten dragenbijaandereparatievancellenenhelpenhetlichaamomnieuwetemaken.zonder voldoendeeiwittenisonslichaamnietinstaatomteoverlevenenzichzelftevernieuwen.eiwitten zijnvooralbelangrijkvoordegroeienontwikkelingvanbaby s,kinderenentienersenonontbeerlijk tijdensdezwangerschap.bovendienverbeterenzejeweerstandenantioxidant functie,helpenbijde opbouwvanhdlcholesterol,verbeterendeinsulinefunctieenbeïnvloedendesnelheidvande stofwisseling,watbelangrijkistijdenshetafvallen.ookdrageneiwittenbijaanhetkrijgenvaneen verzadigdgevoel,eneiwittenzijndaarmeevanongekendbelangvoorhetlichaamomhetideale gewichttebereikenentebehouden. VolgensdeAmerikaanseFoodandDrugAdministration(FDA)hebbenmensenbijeen voedingspatroonvan2000calorieënperdagdagelijks50grameiwittennodig.ditishetminimum dathetmenselijklichaamnodigheeftvoordeondersteuningvandelichaamsstructuurendna synthese,maarhierbijisgeenrekeninggehoudenmetdeextraeiwittendienodigzijnomspierente behouden,bijvoorbeeldwanneerjeregelmatigaansportdoetofbezigbentmetafvallen.de hoeveelheidhoogwaardigeeiwittendientinzulkegevallendusgrotertezijndandeze basishoeveelheid,zodateiwittendoelmatigkunnenbijdragenaaneengezondespierfunctieenhet ondersteunenvangewichtsverliesviahetverbrandenvancalorieën. Debesteeiwittenzijnnietperdefinitiedierlijkeeiwitten Velenvanonszijnopgegroeidmetdeboodschapdatjeveelvleesenzuivelmoetetenomvoldoende hoogwaardigeeiwittenbinnentekrijgen.maarerziteenkeerzijdeaanhetetenvandierlijke eiwitten.nierfalen,osteoporose,kanker,hart envaatziekten,jichteneenfutloosgevoelzijn allemaalpotentiëlenegatieveeffectenvaneenvoedingspatroondatveeldierlijkeeiwittenbevat.de afhankelijkheidvandierlijkeeiwittenlegtbovendiennietalleeneenzwaarbeslagophetlichaam,het isookergbelastendvoorhetmilieuendedierendiedezeeiwittenmoetenproduceren. Datonslichaamgeendierlijkeeiwittennodigheeftblijktweluithettraditioneelvegetarische voedingspatroonvanveelvolkereninazië;zeverrichtenvaakzwarefysiekearbeidenhebben relatiefveelminderlastvandemeestvoorkomendewestersevolksziektenzoalshart envaatziekten enkanker.demythedatweveelvleesmoetenetenisafkomstigvandewestersevleesindustrie. 11

12 Echter,tenzijdierlijkeeiwittennietzijnvergiftigdmetschadelijkestoffenzoalshormonenen antibioticaisheteigenlijknietgeschiktvoormenselijkeconsumptie.hetenigevleesdateetbaaris,is afkomstigvandierenvanbiologischeboerderijen.biologischvleesisduurderomdathetmeergeld kostomhetteproduceren.maaraangezienvleesmaareenkleindeelhoeftuittemakenvanje voedingspatroon,zijndezeextrakostenmakkelijkteverwaarlozen. Dierlijkeeiwittenkunnennietdirectdoorhetmenselijklichaamwordenopgenomen,zemoeten eerstafgebrokenenhergegroepeerdwordeninhetspijsverteringsstelselvoordatermenselijke eiwittenvankunnenwordengemaakt.allemenselijkeeiwitteninonslichaamzijnsamengestelduit aminozuren,waarvanertwaalfdoorhetlichaamzelfwordenaangemaakt.deanderenegenworden essentiëlezurengenoemd,enmoetenuitvoedinggehaaldworden.demeestedierlijkeproducten, zoalsvleesenzuivel,bevattenaldezeessentiëlezurendienodigzijnbijdehergroeperingtot menselijkeeiwitten.omdatdierlijkeeiwittenalleessentiëleaminozurenbevattenwordenzeookwel volwaardigeeiwittengenoemd.alleplantaardigeeiwittenbevattenookallenegenessentiële aminozuren,echterbijdemeesteplantaardigeeiwittenzijneenoftweevandeaanwezige aminozurenvaneenzeerlaaggehaltevergelekenmetdierlijkeproducten,endaaromworden plantaardigeeiwittenookwelonvolwaardigeeiwittengenoemd.deaminozureningroentenzijn verdervandezelfdekwaliteitalsdierlijkeaminozurenenkunnennetzoeffectiefdoorhetmenselijk lichaamwordenopgenomen. Debestebronnenvaneiwitten Biologischescharreleieren:demeestgezondemanierisomzerauwteeten,omdateroxidatie plaatsvindtalsjezebaktofkookt.staathetideevaneenrauweietenjeeenbeetjetegen,klop zedanoptoteenmeringueofmixhetdooreengroenesmoothieofgroentesapalsjeaanhet juicenbent.jehoeftnietbangtezijnomsalmonellaoptelopen,wanthetrisicoopsalmonella bijbiologischescharreleiereniszeerlaag. Vis:eenuitstekendebronvanvetarmeeiwitten.Echter,demeestevisvantegenwoordigisdoor dewereldwijdemilieuvervuilingvergiftigdmetkwikeneigenlijkdaardoornietmeergeschikt voormenselijkeconsumptie.vismeteenlaagrisicoopkwikzijnsardines,ansjovis,heilbot,wilde zeezalm,schelvisentilapia,mitsnietgekweektmaarversuitdezeegevangen.eengezonder alternatiefvoorvisiskrilloil,dattevensvolomega 3vetzurenziten50keerzoveel antioxidantenbevatdanvisolie.dezeantioxidantenvoorkomendatdeomega 3vetzureninje lichaamoxiderenvoordatzezijnopgenomeninjecelweefsel.bovendiengaatdeomega 3inKrill Oileenverbindingaanmetfosfolipidenwaardooropnamevanomega 3inhetlichaamwordt vergroot.jehebterdaardoorveelmindervannodig,enbovendienkrijgjebijkrilloilgeenlast vanoprispingenenboerenzoalsbijgewonevisolie. 12

13 Erzijnslechtsvijfplantaardigevoedingsmiddelendievolwaardigeeiwittenbevattenendaarom alsdebelangrijksteeiwitbronineenmaaltijdkunnendienen: o Quinoa:hetpseudograandatalwerdgegetendoordeInca s,entevenseengoedevervanger isvoorgraanofrijst. o Boekweit:hetlijktopeengraan,maarisnetzoalsquinoaeenpseudograan,datvaakals graanvervangergegetenwordt.inaziëwordtboekweitveelgebruiktvoorhetmakenvan noedels. o Hennepzaad:wordtvaakgebruiktvoorhetmakenvanhennepolie,alcoholvrijedrankenen siroop o Gefermenteerdesojabonen:doorsojabonen72uurtelatenwekenvindtfermentatieplaats, waarnazeveiligzijnomteeten.ookproductenalstempéensojasauszijngemaaktvan gefermenteerdesoja. o Blauwgroenealgen(b.v.spirulina,chlorella):eenzeereiwitrijksuperfood,dattwaalfkeer zoveelverteerbareeiwittenbevatdanrundvlees. Voedingdiegrotehoeveelhedenonvolwaardigeeiwittenbevattenzijnbonen,erwten,noten, zadenenveelgranen.doorbonen,linzenoferwtentecombinerenmetbruinerijstcreëerje heerlijkvolwaardigeeiwitrijkemaaltijd. Eiwitrijkevoedingdiejebeterkanvermijden Gepasteuriseerdezuivel:demeestemelkzitvolmethormonen,pesticidenenantibiotica.Maar ookbiologischemelkdiealdezeschadelijkestoffennietbevatisnietgezond,wantalszuivel gepasteuriseerdofgehomogeniseerdisveranderendemelkeiwitten,metnamedecaseïne,van structuurenzorgenzovoorallergieën.bovendienbevatmelkinverhoudingveelmindereiwitten dandereclamesjedoengeloven,enmenvermoedtdatdegehomogeniseerdevetteninmelk hetrisicoophart envaatziektenverhogen. Niet biologischvlees:veelvleesafkomstigvanniet biologischebronnenzitvolmethormonen, vergiffen,pesticidenenandereschadelijkestoffendienietindevoedselketenthuishoren. Voorverpaktvleesuitsupermarktenwordtdaarnaastbehandeldmethetkankerverwekkende natriumnitriet,datgebruiktwordtomvleeslangerhoudbaartemaken. Kaas:eenergvetrijkvoedingsmiddeldatrijkisaanverzadigdedierlijkevetten.Metkaasvliegen depondjeseraanenverhoogjejerisicoopaderverkalking. Ongefermenteerdesoja:vaakbeschouwdalseenvandegezondstevoedingdieeris,maardit hangtafvanwatvoorsoortsojajeeet.ongefermenteerdesojazitvolfyto oestrogenen,diehet vrouwelijkehormoonoestrogeenimiteren.eetdaaromgeentofoe,soja eiwitproductenen sojamelk. Eiwitpoeders/proteïnepoedersmetkunstmatigezoetstoffenzoalsaspartaam,sacharineof sucralose:kunstmatigezoetstoffenverstorenjespijsverteringenbovendienisaspartaamin verbandgebrachtmetneurologischeziektesenvernietigingvanzenuwcellen.gebruikjeditsoort 13

14 poeders,gadanopzoeknaarpoedersdiegezoetzijnmetdevolledignatuurlijkeensuikervrije zoetstofsteviaenkoopnooiteiwitpoedersopbasisvanongefermenteerdesoja. Brengdieeiwittendusteruginjevoedingspatroonalsjedaardelaatstetijdopbezuinigdhebt,want zezijnonmisbaarvoorjelichaam.vooralalsjeveelaansportdoetofbezigbentmetafvallenhebje voldoendeeiwittennodig,wanteiwittenstimulerendeverbrandingvanvet.eenvandebeste bronnenvandierlijkeeiwitteniskrilloil,maarookvegetarischesuperfoodsalsblauwgroenealgen, quinoaenboekweitbarstenvandevolwaardigeplantaardigeeiwitten 2.3. Vetten Indesupermarktvliegendekretenovervetomjeoren: vetarm, geentransvet, rijkaanomega 3vetzuren...maarwatisvetnoueigenlijk,welkefunctieheefthetinjelichaamenwelkevettenzijn welennietgezond? Zowelmensen,dierenalsplantenslaanvettenop,dieopeenlatermomentkunnenwordenomgezet inenergie.onslichaamkanopzeerbeperkteschaalzelfvetzurenaanmaken,maardemeestevetten krijgenwebinnenviaonzevoeding,vanzowelplantaardigealsdierlijkeproducten. Vettenzijnonderteverdelenopbasisvandeaanwezigevetzurenenanderebestanddelen.Ookoliën zijnvetten,maarblijvenvloeibaaropkamertemperatuurenwordendaaromzogenoemd.demeest bekendeindelingvanvetzurenisdieinverzadigdeenonverzadigdevetzuren.onverzadigdevetzuren zijnooknogonderteverdeleninenkelvoudigeenmeervoudigeonverzadigdevetzuren,afhankelijk vanhoedeaanwezigevetzurenaanelkaargebondenzijn. Welkeonverzadigdeenverzadigdevettenzijngezond Onverzadigdevettenbevattenonverzadigdevetzurenenkomenvooralvoorinplantaardigeoliën.De meestgezondeplantaardigeolieisolijfolie,omdathierindeverhoudingtussenonverzadigdeen verzadigdevettenhetmeestoptimaalis. Verzadigdevettenbevattenverzadigdevetzurenenzittenindierlijkeproductenzoalsboter,kaas, vollemelk,ijsjes,roomenvetrijkvlees.zezijnookterugtevindeninsommigetropischeplantenen plantaardigeoliënzoalskokosnoot,palmenpalmkernel.totopdedagvanvandaagwordtjedoor dereclamewijsgemaaktdatjerisicoophartaanvallentoeneemtalsjeverzadigdevetteneet,eninde volksmondwordtvaakbeweerddatonverzadigdevettengezonderzijndanverzadigdevetten,maar ditisniethelemaalwaar.verzadigdevettenuitdierlijkeenplantaardigevoedingzorgen,zolanghet geentransvettenzijn,vooreensterkgeconcentreerdehoeveelheidenergieinjevoedingspatroon,en zevormendebouwstenenvoorcelmembraneneneenverscheidenheidaanhormonenen hormoonachtigestoffen,diesamenzorgenvoorsterkebotten,eengezondelever,hart,en longfunctie,eengoedwerkendezenuwsignaalwerkingeneensterkimmuunsysteem.daarnaast gedragenverzadigdevettenzichalstransportmiddelvoorbelangrijkevetoplosbarevitaminesa,d,e enk.ookisverzadigdvetnodigvoordeomzettingvancaroteeninvitaminea,voordeabsorptievan mineralenendeondersteuningvananderebiologischeprocessen.bovendienzorgenverzadigde 14

15 vettenervoordatjeverteringwordtvertraagdwaardoorjelangereenverzadigdgevoelhoudt.in tegenstellingtotwatvaakwordtbeweerdhebbenmensenverzadigdevettendusnodig,als onderdeelvaneengebalanceerdvoedingspatroon. Eengezondebronvanverzadigdevetteniskokosolie.Kokosoliestoltbij29CdusinNederlandishet meestaltekoopindevormvanvet.tweederdevandeverzadigdevetteninkokosoliezijn middellange ketenvetzuren.dittypevetzurenhoeft,integenstellingtotlangeketen vetzurenzoals inandereplantaardigeoliën,nietdoordeleverengalblaastewordenverteerdengeëmulgeerd,wat betekentdatdeenergieuitdezeoliedirectvrijkomtinhetlichaamendestofwisselinginhetlichaam verhoogt,waardoorjeeenbetereverbrandingencirculatieinhetlichaamkrijgt.mensenmeteen verstoordevetverteringofbijwiedegalblaasverwijderdiskunnenalleenkokosolieetenengeen anderesoortenoliënenvetten,omdatdezezomakkelijkwordtopgenomendoorhetlichaam. Middellangeleten vetzurenstaanerookombekenddatzeantimicrobiëleenschimmelremmende eigenschappenhebbenenversterkendaarmeehetimmuunsysteem.ookiskokosolieheelgezond voormensenmeteenschildklierafwijking,omdathetdestofwisselinghelptverhogenenmeer energiegeeft.daarnaasthelpendezevetzurenbijgewichtsverlies,cholesterolverlagingendiabetes, enhetverminderthetrisicoophart envaatziekten.hetvoordeelkokosolieisookdathetin tegenstellingtotandereplantaardigeoliënnietbeschadigtbijverhitting,zodatergeenschadelijke stoffenkunnenvrijkomentijdenshetkokendieweernietgoedzijnvoorjegezondheid. Hetgroteverschiltussenverzadigdevettenentransvetten Transvettenvindjeteruginbijvoorbeeldgefrituurdeensterkbewerkteproducten,enzijnerg schadelijkvoordegezondheid.transvettenzijnverzadigdevettendiewordengevormdwanneer plantaardigeoliënuitharden,ookvaakhydrogenatiegenoemd.bijditproceswordthetldl gehalte, ofwelhet ongezondecholesterol verhoogdenhethdl gehalte,het gezondecholesterol, verlaagd.eentehoogldl gehalteisverantwoordelijkvoorhart envaatziekten,aderverkalking, diabetestype2enandereziekten.inhetverledenzijnerveelwetenschappelijkeonderzoeken verrichtnaarhetverbandtussenvetenallerleiziektenenaandoeningen,maarwatdeze onderzoekenvaakverzuimdenisonderscheidtemakentussentransvettenenverzadigdevetten. Inmiddelsisaangetoonddatheteffectvanverzadigdevettenopdegezondheidveelminder schadelijkisdanheteffectvantransvetten. Waaromomega 3vetzurenessentieelzijnvooreengoedegezondheid Alleomegavetzurenzijnmeervoudigonverzadigdevetten.Tegenwoordigzijnomegavetzurenerg populairindemarketingcampagnesvanlevensmiddelenproducenten.metnameomega 3wordthet liefstzoveelmogelijkgenoemd,omdatwetenschappelijkeonderzoekenhebbenaangetoonddat Omega 3vetzurenessentieelzijnvooreengoedegezondheid.Dezevetzurenverbeterenonder anderedecelreactieopinsulineenneurotransmitters,enondersteunenhetreparatieprocesvan cellenwanneerdezebeschadigdzijn,waarmeezebijdragenaaneenverlaagdrisicoophart en vaatziekten,kanker,hersenbloedingen,alzheimer,artritisenanderedegeneratieveziektes. Omega 3vetzurenzittenonderandereinlijnzaadenwalnoten,maardebestebronvanomega 3is visenvisolie.hierinzittentweevetzuren,dhaenepa,diebelangrijkzijnbijdebestrijdingvan 15

16 16 ziektes.helaasisdemeestevistegenwoordigzwaarvergiftigdmetkwik,waardoorhetetenvanvis nietmeerzogezondis.eenbronvanomega 3diewelnogsteedsaanteradenis,isKrillOil.Ditiseen visoliegemaaktvankrill,eenschaaldiertjedatindepoolzeeënleeft.deomega 3inKrillOilis verbondenaanfosfolipidenwaardoordeabsorptiegraadhogeris,zodatjeermindervannodighebt. Bovendienveroorzaakthetgeenoprispingenenboertjes,zoalsvaakbijgewonevisoliehetgevalis. DaarnaastzitKrillOilvolmetkrachtigeantioxidanten,ongeveervijftigkeermeerdaninvisolie.Deze voorkomendatdesterkbederfelijkeomega 3vetzurenoxiderenvoordatzekunnenworden opgenomendoorjecelweefsel. Degezondheidsvoordelenvanomega 6vetzuren Ookomega 6vetzurenzijnbelangrijkvooreengoedegezondheid,omdathetlichaamzenietzelfkan maken;jemoeterdusvoorzorgendatzedagelijksinjevoedingspatroonvoorkomen.omega 6 vetzurenondersteunenonzehart enbloedvaten,hetintegumentairesysteem(datonslichaamvia dehuidtegenbeschadigingenvanbuitenafbeschermt),decelstructuur,dehersenen,deogenenhet bewegingsapparaat,enhetbiedtbeschermingaanhetmaag darmkanaal.alsjezoveelmogelijk gezondheidsvoordelenwilhalenuitomega 6vetzurendanishetbelangrijkomongezonde,sterk bewerkteplantaardigeoliëninjevoedingspatroonzoveelmogelijktevervangendoordeveel gezonderebiologische,koudgepersteoliën.gezondebiologischeplantaardigeoliëndierijkzijnaan omega 6vetzurenzijnbijvoorbeeldolijfolie,pompoenzaadolieenhennepzaadolie. Soortvet Gezond Ongezond Enkelvoudig onverzadigd Koudgepersteolijfolie(bevatook watmeervoudigonverzadigde vetzurenmetomega 3),avocado (bevatookwatmeervoudig onverzadigdevetzurenmetomega 6) Plantaardigemargarines,arachideolie, koolzaadolie Meervoudig onverzadigd Omega 3:Lijnzaad,walnoten,Krill Oil Omega 6:Pompoenolie, hennepzaadolie Zonnebloemolie,maïsolie,sojaolie, notenolie,vettevis,sommige margarines. Verzadigd Kokosolie,kokosnoot,roomboter, dierlijkvet Zuivelproducten(o.a.kaas,melk,ijsjes, room),gefrituurdeproducten, transvettenuitveelbewerkte levensmiddelen Tabel:2.3.1Overzichtgezondeenongezondevetten Waaromdejuisteomega 6/3verhoudingzobelangrijkis Demeestemensenindewesterselandenconsumerenveelteweinigomega 3enveelteveel omega 6vetzuren.Deidealeomega 6/3ratiois2:1of1:1,maartegenwoordigligtdiebijdemeesten tussende15:1en50:1!symptomenvaneenomega 3tekortzijnonderandere:vertraagdealertheid, depressies,gewichtstoename,afbrokkelendevingernagels,allergieën,artritis,slaapproblemen, geheugenstoornissen,drooghaar,drogehuid,concentratieproblemenenvermoeidheid.wanneerje omega 6/3ratiotehoogisenjedeinnamevanomega 6vetzurennietterugbrengtnaaracceptabele hoeveelhedenzulje,zelfsalsjeextraomega 3supplementeninneemt,geengezondheidsvoordelen

17 behalenuitomega 3vetzuren.Bijeentehogeomega 6/3verhoudingishetdaarombelangrijkom nietalleendeinnamevanomega 3vetzurenteverhogen,maarookomdeconsumptievanomega 6 vetzurensterkterugtedringen. DefunctievanOmega 9vetzurenenderoldieOmega 3enOmega 6daarbijhebben Alhoeweljeernietvaakoverhoortisomega 9demeestvoorkomendevetzuurindenatuur,enook onsvoedingspatroonheeftermeestalgeentekortaan.omega 9iseenenkelvoudigeonverzadigde vetzuurdatookbekendstaatalsoliezuur.omega 9vetzurenspeleneenbelangrijkerolbijhet verlagenvanhetcholesterolgehalteenhetstimuleertgezondeontstekingsreacties.ookdraagt omega 9bijaandeproductievanprostaglandines,welkeveelgezondheidsvoordelenhebben. Omega 9istechnischgeziengeenessentiëlevetzuuromdathetlichaamditvetzuurinkleine hoeveelhedenzelfkanaanmaken,mistervoldoendeomega 3enomega 6vetzureninhetlichaam aanwezigzijn.omega 9vetzurendienendaaromineengezondeverhoudinginhetlichaamaanwezig tezijn,netzoalsomega 3enomega 6.Wanneerhetlichaameentelaagomega 3ofomega 6 gehalteheeftprobeerthetlichaamdittecompenserendooromega 9vetzurenaantemakendiedan hunplaatsinnemen. Deoliediedooronzehuidklierenwordtaangemaaktishetzelfdeomega 9vetzuurdatroyaal aanwezigisinolijfolie.anderegoedebronnenvanomega 9zijnavocado s,pindakaas,notenen zaden. 17

18 2.4. Opdracht Nujeenkelevoorbeeldenhebtgekregenoverwatgoedeenmindergoedekeuzeszijnkanjevoor jezelfeenglobalebasisindelingmakenvanwatjeopeendaggaateten.jezultnognietallesperfect weten,maarvulmetwatjenuweetonderstaandeschemainomhetfundamentteleggenvooreen gezonderelevensstijl. Maaltijd Ditatikeerst Alternatief1 Alternatief2 Alternatief3 Ontbijt Snack1 Lunch Snack2 Diner Snack3 18

19 2.5. Ontbijtrecepten Zoetequinoa( kienwah ) Quinoaisdemoedervanallegranen(eensuperzaad)zonderglutenenmeteennoot achtigesmaak. QuinoagroeitaaneenplantinZuid Amerikaeniseenkwalitatiefhoogwaardigvoedingsmiddeldatal zo n5000jaaroudis.innederlandrakensteedsmeermensenbekendmetquinoa. Dekleinerondekorreltjesbarstenongeveeruithunvoegenvandeeiwitten,vitaminesBenEen mineralenalsmagnesium,calcium,ijzer,zinkenkoper.dehoogwaardigekwaliteitvandeeiwitten vanquinoawordtbepaalddoorhetjuistegehalteaanaminozuren.deeiwitteninquinoabevatten alleessentiëleaminozurendiehetmenselijklichaamnietzelfaankanmaken,dezeaminozuren moetenwedusuitonzevoedinghalen.eenandervoordeelvanquinoaisdathetjeeenverzadigd gevoelgeeftenveelenergieomjedaggoedmeetebeginnen.jekuntquinoaindiversekleuren kopen:lichtgeel,bruin,roodenzwart. Benodigdheden 60gramquinoa(bij voorkeurrode) 120mlwater 1elkaneel handjeblauwebessen handjegojibessen 1elrozijnen 1elzonnebloempitten 2elongebrande pecannoten eventueelalsversiering watkokossnippers Bereiding 1. wasdequinoagrondig,hetbuitenstelaagjeisbitter 2. brengdequinoamethetwateraandekook 3. laatdequinoaongeveer12minutenoplaagvuurdoorgaren(afentoeevenroeren)totde korrelszachtzijngeworden 4. schepdequinoaineenkomenroerdekaneelerdoor 5. voegvervolgensderestvandeingrediëntentoe Inplaatsvanwaterkunjeookkokosmelkofamandelmelkgebruiken.Daarnaastkunjeeindeloos variërenmetsoortenfruitennoten,jekuntquinoametvanallescombineren(zoetenhartig)ookals lunchofdinermetanderetoevoegingen.bijvoorbeeldmetgroenten,ineensaladeofinsoepen. 19

20 Heerlijkegevuldeomelet Ditreceptbevateiwitten,gezondevetten,vitaminesenmineralen.Genoegvooreengoedestartvan dedag(helemaalalsjehiernogeenlekkeregroenesmoothiebijmaakt). Eiwittenzijndebouwstenenvoorgezondecellen,spieren,hormoonproductieenenzymen,dieop hunbeurtweerverantwoordelijkzijnvooralleprocesseninjelichaam.vanhettransporterenvan voedingsstoffennaarenbinnendecellentothetcommunicerentussencellen,jestofwisselingenga zomaardoor:eiwittenzijndusenormbelangrijk! Gebruikbijvoorkeur(biologische)vrijeuitloopeieren. Benodigdheden kokosolie ½sjalotje 1heeleien3eiwitten eenhandjebladspinazie 2plakjesgerooktezalmfilet 5cherrytomaatjes versedille Bereiding 1. klopineenkomhetheleeiende3eiwitten,zowordtdeomeletlekkerluchtig 2. snijdezalmplakjesentomaatjesinkleinestukjesenvoegdietoe 3. neemdebladspinazieenmengdiemeeindekom(jekuntzeeventueelinwatkleinerestukjes knippenalsjegrotebladerenhebt) 4. voegeensnufjezoutenpepertoeenwatversedille 5. klophetgeheelnogeenhalveminuut 6. verhitkokosolieineenkoekenpan,fruithierhethalvesjalotjeinengiethetmengseler gelijkmatigbij 7. zethetvuureenhalveminuutopdehogestandendaarnaoplaagvuurmeteendekselerop 8. draainaeenpaarminuutjesdeomeletom,alsdeomeleteenlichtbruinekleurkrijgtishijklaar Alsdeomeletnietvoldoendevoorjeisalsontbijtoflunchdankunjeernogwatextragroenteofeen halveavocadoaantoevoegen. DitzijnvoorbeeldreceptenuitAnnemieke'sKeukenafkomstigvanJessevandervelde.com.Voormeer (andere)receptenvanannemiekekijkopwww.annemiekeskeuken.nl 20

Fruit en noten. Fruit en noten

Fruit en noten. Fruit en noten Fruit en noten Fruit en noten Iedereen moet dagelijks 2-3 stukken fruit eten. Het is een essentieel deel van de voedingsdriehoek. Fruit kan je niet vervangen door meer groenten te eten: beide voedingsgroepen

Nadere informatie

Week: 2, Dag: Maandag

Week: 2, Dag: Maandag Week: 2, Dag: Maandag Ontbijt: Deluxe Havermout met Vers Fruit en Noten 1 kop water ½ kop haver 2 eetlepels cranberries 2 eetlepels aardbeien in plakjes 1 eetlepel gehakte walnoten 1 eetlepel rozijnen

Nadere informatie

Beste lezer, Veel plezier met het maken van je smoothie! Ir. Mohammed Boulahrir Orthomoleculair Therapeut & Lifestyle Coach www.poweracademy.

Beste lezer, Veel plezier met het maken van je smoothie! Ir. Mohammed Boulahrir Orthomoleculair Therapeut & Lifestyle Coach www.poweracademy. Beste lezer, In deze e-book tref je een aantal heerlijke smoothie recepten aan. Ik ben zelf gek op smoothies omdat je hiermee op een eenvoudige manier volop voedingsstoffen binnenkrijgt. Zo helpt een smoothie

Nadere informatie

Healthiness smoothies

Healthiness smoothies Healthiness smoothies Een smoothie receptenboek met heerlijke healthy smoothies, leuke weetjes, handige tips en trics. Inhoudsopgave Wie, wat, waar, waarom, wanneer Smoothies 3 Sporty smoothie 4 Raw cacao

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inhoudsopgave Introductie 4 1. Alle mythen van tafel: de fabels over calorieën tellen 6 2. Introductie tot voedingscategorieën 10 2.1. Koolhydraten 10 2.2. Eiwitten 12 2.3. Vetten 15 2.4. Opdracht 19

Nadere informatie

De wereld van. Optimel

De wereld van. Optimel De wereld van Volop variatie heeft een breed assortiment aan zuivelproducten. De drink, yoghurt en kwark zijn in verschillende fruitsmaken verkrijgbaar. De vla is verkrijgbaar in de smaakvarianten chocolade,

Nadere informatie

DIEET PRO WEEKMENU + ADVIEZEN EN TIPS VOOR EEN NÒG SNELLER EN EFFECTIEVER RESULTAAT

DIEET PRO WEEKMENU + ADVIEZEN EN TIPS VOOR EEN NÒG SNELLER EN EFFECTIEVER RESULTAAT WEEKMENU + ADVIEZEN EN TIPS VOOR EEN NÒG SNELLER EN EFFECTIEVER RESULTAAT WAAROM EIWITTEN OM AF TE SLANKEN? Koolhydraten en de oorzaak van obesitas Koolhydraten zijn een energiebron voor het lichaam. Als

Nadere informatie

aardbeien-115, bosbessen-95, frambozen-85, grapefruit-85, nectarine-90, netmeloen-115, perzik-75, papaja-85, watermeloen-75.

aardbeien-115, bosbessen-95, frambozen-85, grapefruit-85, nectarine-90, netmeloen-115, perzik-75, papaja-85, watermeloen-75. Vervangende voedingsmiddelentabel Fruit per 75 gram Abrikoos Ananas Appel Banaan Kiwi Mandarijn Peer Sinaasappel aardbeien-115, bosbessen-95, frambozen-85, grapefruit-85, nectarine-90, netmeloen-115, perzik-75,

Nadere informatie

Smoothie s. Aardbei Banaan Smoothie. Aardbei Bosbessen Smoothie. Abrikoos Nectarine Smoothie. Ingrediënten. Bereiding. Ingrediënten.

Smoothie s. Aardbei Banaan Smoothie. Aardbei Bosbessen Smoothie. Abrikoos Nectarine Smoothie. Ingrediënten. Bereiding. Ingrediënten. Smoothie s Aardbei Banaan Smoothie 3/4 kop appelsap 1/2 kop natuur yoghurt 1 bevroren in stukken gesneden banaan 1 kop bevroren aardbeien 1. Giet het appelsap in de blender. 2. Voeg de yoghurt toe en mix

Nadere informatie

(n=5898) (n=6218) (n=5958) standaard standaard standaard Voedingsstof gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking.

(n=5898) (n=6218) (n=5958) standaard standaard standaard Voedingsstof gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking. Tabel 24 Dagelijkse inname van energie en voedingsstoffen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoortjes in drie voedselconsumptiepeilingen (berekeningen inclusief nul-gebruikers) Gemiddelde inname

Nadere informatie

Gezonde voeding : basis informatie

Gezonde voeding : basis informatie Gezonde voeding : basis informatie door: Anita Boone en Ingeborg de Booy Een gezonde basisvoeding bestaat uit eiwitten, koolhydraten en vetten. We streven naar de volgende verhoudingen: Eiwitten- 30%-

Nadere informatie

januari Z M D W D V Fruit: Appelen, Bananen, Citroen, Mandarijnen, Mango, Peren, Sinaasappelen Dit is een product van SaskiaVanOmmen.

januari Z M D W D V Fruit: Appelen, Bananen, Citroen, Mandarijnen, Mango, Peren, Sinaasappelen Dit is een product van SaskiaVanOmmen. januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Groente: Aardappelen, Knolselderij, Pastinaak, Paddenstoelen, Prei, Pompoen, Raap, Rode Biet, Rode Kool, Savooiekool,

Nadere informatie

Week: 5, Dag: Maandag

Week: 5, Dag: Maandag Week: 5, Dag: Maandag Ontbijt: Deluxe Havermout met Vers Fruit en Noten 1 kop water ½ kop haver 2 eetlepels cranberries 2 eetlepels aardbeien in plakjes 1 eetlepel gehakte walnoten 1 eetlepel rozijnen

Nadere informatie

smoothies en sappen - 0 -

smoothies en sappen - 0 - smoothies en sappen - 0 - Smoothies & Sappen Door Serita. De recepten zijn recepten veelal geleend van internet, even als de plaatjes. Sommige van de recepten zijn top-secret V&D La place sappen. Ik zal

Nadere informatie

2092713 - Mulebar reep Natural TastyEnergy mango tango / mango cashewnoot 56 g

2092713 - Mulebar reep Natural TastyEnergy mango tango / mango cashewnoot 56 g 2092713 - Mulebar reep Natural TastyEnergy mango tango / mango cashewnoot 56 g Mueslireep met mango en cashewnoten Rijststroop 1, gedroogde mango 1 (28%), haver 1 (10%), cashewnoten 1 (9%), rijstvlokken

Nadere informatie

www.herba4everyone.nl RECEPTENBOEK

www.herba4everyone.nl RECEPTENBOEK www.herba4everyone.nl RECEPTENBOEK 1 Overheerlijke Recepten! Omdat afwisseling zo belangrijk is in een goed dieet hebben we hieronder de beste recepten verzameld zodat u elke dag kunt genieten van de lekkerste

Nadere informatie

Meer recepten vindt u op Groenesmoothie.eu

Meer recepten vindt u op Groenesmoothie.eu Meer recepten vindt u op Groenesmoothie.eu Inleiding Bedankt! Allereerst willen we u bedanken voor de geringe bijdrage voor dit e-book, door u kunnen onze servers draaien en kunnen anderen ook genieten

Nadere informatie

1906057 PowerBar reep Energize Chocolate 55 g

1906057 PowerBar reep Energize Chocolate 55 g 906057 PowerBar reep Energize Chocolate 55 g Koolhydraat-haverzemelen-reep met natrium en magnesium voor sporters chocoladesmaak. Fructose-glucosesiroop, gepofte rijst (rijstgries, suiker, tarweglute,

Nadere informatie

2229830 - Mulebar Riegel Natural TastyEnergy mango tango / Mango cashewnoot 40g

2229830 - Mulebar Riegel Natural TastyEnergy mango tango / Mango cashewnoot 40g 2229830 - Mulebar Riegel Natural TastyEnergy mango tango / Mango cashewnoot 40g Mueslireep met mango en cashewnoten Rijststroop¹, gedroogde mango¹ (28%), haver¹ (10%), cashewnoten¹ (9%), rijstvlokken (rijstmeel¹,

Nadere informatie

Ideeën voor gezonde tussendoortjes

Ideeën voor gezonde tussendoortjes Ideeën voor gezonde tussendoortjes Heb je ook regelmatig behoefte aan een tussendoortje. Nu je zover bent dat je een nieuw gezond eet- en leefpatroon hebt geïntegreerd, wil je ook gezonde tussendoortjes

Nadere informatie

RECEPTFICHE 32 VERS FRUIT VOOR SENIOREN EN VOOR JONGEREN

RECEPTFICHE 32 VERS FRUIT VOOR SENIOREN EN VOOR JONGEREN RECEPTFICHE 32 1 Onderwerp: SMOOTHIE Materiaal: mengkom weegschaal blender Afbeelding: Te onthouden: KEUKENTERM VERS FRUIT VOOR SENIOREN EN VOOR JONGEREN Oudere mensen krijgen vaak problemen om verse stukken

Nadere informatie

Paleo Dieet Plan Boodschappenlijst & Weekmenu

Paleo Dieet Plan Boodschappenlijst & Weekmenu Paleo Dieet Plan Boodschappenlijst & Weekmenu Groenten Aardperen Andijvie Artisjok Asperge Aubergine Avocado's Bloemkool Boerenkool Broccoli Champignons Knoflook Knolselderij Komkommers Koolraap Olijven

Nadere informatie

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION Let s BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION BOOOM - Woord vooraf Verzorgers en trainers streven ernaar om het beste uit hun atleten te halen. De juiste keuze van een betrouwbare en gezonde sportvoeding

Nadere informatie

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero.

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. GROENTES Aardappelen Aardappelen, zoete Andijvie Artisjokken Asperge Bieten en bieten

Nadere informatie

Welke melk, yoghurt, kwark en kaas? In dit menu gaan wij uit van halfvolle melk, magere yoghurt, magere kwark en 48+ kaas.

Welke melk, yoghurt, kwark en kaas? In dit menu gaan wij uit van halfvolle melk, magere yoghurt, magere kwark en 48+ kaas. belangrijke info Welk menu moet ik volgen? Afhankelijk van jouw caloriebehoefte kun je het menu van 1.250, 1.500, 1.800 of 2.100 Kcal per dag volgen. Op www.projectgezond.nl/hoeveel-calorieen-per-dag/

Nadere informatie

HAVER APPELVEZEL VEZELS UIT 6 NATUURLIJKE BRONNEN CITRUS WITLOF MAIS HAVER SOJA

HAVER APPELVEZEL VEZELS UIT 6 NATUURLIJKE BRONNEN CITRUS WITLOF MAIS HAVER SOJA HAVER APPELVEZEL CITRUS VEZELS UIT 6 NATUURLIJKE BRONNEN APPEL HAVER WITLOF SOJA MAIS WAT ZIJN VEZELS? Als essentieel onderdeel van een evenwichtig dieet helpen vezels uw spijsverteringssysteem in goede

Nadere informatie

1 - Voor meer recepten kijk je op http://gezondheidsgoeroe.nl

1 - Voor meer recepten kijk je op http://gezondheidsgoeroe.nl 1 - Voor meer recepten kijk je op http://gezondheidsgoeroe.nl Inhoud Voorwoord...3 SMOOTHIE 1; paprika smoothie...4 SMOOTHIE 2; koffie sensatie...5 SMOOTHIE 3; anti-aging smoothie...6 SMOOTHIE 4; bitter

Nadere informatie

smoothies uit de vitamix blender

smoothies uit de vitamix blender smoothies uit de vitamix blender Fruit meloen, ananas, rood fruit en sinaasappelsap groen courgette, spinazie, komkommer, avocado, meloen, ananas, sinaasappel, beetje water LENTE aarbeien, sinaasappel,

Nadere informatie

E-BOOK TIEN GEZONDE VEGARECEPTEN SMOOTHIES SALADES MAALTIJDEN

E-BOOK TIEN GEZONDE VEGARECEPTEN SMOOTHIES SALADES MAALTIJDEN E-BOOK TIEN GEZONDE VEGARECEPTEN SMOOTHIES SALADES MAALTIJDEN Vega Nuts Veganuts wil iedereen laten zien dat wij zelf veel aan onze gezondheid, energie en genezing kunnen doen. Met haar noten, zaden en

Nadere informatie

(W)eten. Afvallen met lekker en gezond eten. www.weteneneten.nl

(W)eten. Afvallen met lekker en gezond eten. www.weteneneten.nl (W)eten Afvallen met lekker en gezond eten 1Weten&Eten Voorwoord Tweederde van de Nederlanders wil graag een aantal kilo s kwijt. Hoe doe je dat en nog belangrijker hoe voorkom je het welbekende jojo effect?

Nadere informatie

Paleo dieet lijst met voeding

Paleo dieet lijst met voeding mitchel van duuren VAN O.A. DE WEBSITES PALEO.NL EN PALEODIEET.NL Paleo dieet lijst met voeding om eindeloos mee te varieren Paleo Dieet Vlees Bijna al het vlees is paleo. Natuurlijk wil je uit de buurt

Nadere informatie

KOOLHYDRAATARM 9DETOX SMOOTHIES

KOOLHYDRAATARM 9DETOX SMOOTHIES KOOLHYDRAATARM 9DETOX SMOOTHIES Alsjeblieft, hierbij ontvang je mijn favoriete Detox Smoothies. Alle recepten zijn voor 1 persoon. Onder elk recept vind je de voedingswaarden voor elk recept, zodat je

Nadere informatie

Oathie. de opvolger van brood. Oathie is een product van:

Oathie. de opvolger van brood. Oathie is een product van: Oathie de opvolger van brood Oathie is een product van: 2 3 Oathie is een revolutionair voedingsmiddel In tegenstelling tot brood is het niet opgebouwd uit tarwe of meel. Het bevat vooral havermout, vezels,

Nadere informatie

Smoothies voor kinderen vanaf 1 jaar

Smoothies voor kinderen vanaf 1 jaar Smoothies voor kinderen vanaf 1 jaar Gezond én eenvoudig te bereiden 28 pagina s vol met recepten en tips! Smoothies voor kinderen vanaf 1 jaar 2015 Onderstaande recepten zijn in ieder geval geschikt voor

Nadere informatie

Sebastiaan van Doorn 30 smoothie recepten. 2013, Sebastiaan van Doorn Uitgegeven in eigen beheer

Sebastiaan van Doorn 30 smoothie recepten. 2013, Sebastiaan van Doorn Uitgegeven in eigen beheer Sebastiaan van Doorn 30 smoothie recepten 2013, Sebastiaan van Doorn Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Spennekot streekproducten productie

Spennekot streekproducten productie Spennekot streekproducten productie Geen E s maar eerlijk Geen bio maar duurzaam Spennekot maakt een breed scala aan producten, allemaal met dezelfde filosofie. Alle producten worden puur gemaakt zonder

Nadere informatie

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION Let s BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION BOOOM - Woord vooraf Verzorgers en trainers streven ernaar om het beste uit hun atleten te halen. De juiste keuze van een betrouwbare en gezonde sportvoeding

Nadere informatie

DAGMENU 1 DAGMENU 2. Ontbijt Fat burner + NewINShape muesli met chocolade

DAGMENU 1 DAGMENU 2. Ontbijt Fat burner + NewINShape muesli met chocolade DAGMENU 1 Ontbijt Fat burner + NewINShape muesli met chocolade karamelsmaak +150 gram magere kwark 1 appel Lunch Fat burner + NewINShape shake Rolletje rookvlees met gekookt ei Diner Fat burner + Gegrilde

Nadere informatie

Boodschappenlijst gezonde tussendoortjes

Boodschappenlijst gezonde tussendoortjes 1 schuitje varen paprika 2 fruit in het Zonnetje gedroogde fruit (abrikoos, appel, mango of andere soorten) rozijntjes 3 stengel soep bouillon blokje(s) fijngesneden groenten (of een zakje kant en klare

Nadere informatie

DIANA VERBEEK & MICHEL BEUGELSDIJK

DIANA VERBEEK & MICHEL BEUGELSDIJK DIANA VERBEEK & MICHEL BEUGELSDIJK Waarom groene smoothies? Om je heen zie je misschien mensen die al groene smoothies gebruiken. En anders heb je misschien wel (Amerikaanse) celebraties gezien die fan

Nadere informatie

JM TOTAL TRAINING Lifestyle. Energy. Results

JM TOTAL TRAINING Lifestyle. Energy. Results JM TOTAL TRAINING Lifestyle. Energy. Results 5 Belangrijke pijlers van VOEDING 1. EET 4 tot 6 KEER PER DAG Brandstof uw lichaam met meerdere kleine maaltijden en snacks elke dag om uw bloedsuikerspiegel

Nadere informatie

BODY & FIT. Superfood Smoothies. 10 heerlijke smoothie recepten met Superfoods

BODY & FIT. Superfood Smoothies. 10 heerlijke smoothie recepten met Superfoods BODY & FIT Superfood Smoothies 10 heerlijke smoothie recepten met Superfoods Rode Fruit Smoothie De Rode Fruit smoothie bevat een heelijke combinatie van bramen en aarbeien. De toegevoegde superfoods zorgen

Nadere informatie

Producten Tarwe Gluten Soja Melk Selderij ei sulfieten mosterd noten zaden pinda's Vis/schaaldieren Kan sporen bevatten van

Producten Tarwe Gluten Soja Melk Selderij ei sulfieten mosterd noten zaden pinda's Vis/schaaldieren Kan sporen bevatten van Soepen Soep Asperge selderij, ei Soep Champignon sulfiet Soep Groenten Soep Kipcurry Soep Kippen Soep Tomaten gluten, ei, sulfiet Soep Uien ei Soep Prei ei, sulfiet Soep Gazpacho Soep Marokkaans Omletten

Nadere informatie

Gratis. Gratis. recepten. recepten. lekkere gezonde. nummer 1 in gezondheid

Gratis. Gratis. recepten. recepten. lekkere gezonde. nummer 1 in gezondheid IJS gezond 5 0 Gratis Gratis lekkere gezonde recepten recepten nummer Voorwoord Natuurlijk liggen de supermarkten vol met ijsjes in alle soorten en maten. Maar wat is er nu leuker dan zelf (water) ijsjes

Nadere informatie

Kerst 2014 Bestelformulier

Kerst 2014 Bestelformulier Kerst 2014 Bestelformulier Verse Groente en Fruit uit de winkel Naam klant: Mobiel nr.: 06 Email adres: Ophaal datum: x x Maandag 22 december na 12.00 uur Dinsdag 23 december vanaf 9.00 uur Woensdag 24

Nadere informatie

113 Fruit Smoothies! 1

113 Fruit Smoothies! 1 1 113 Fruit Smoothies! Om gezond te blijven en toch te kunnen genieten Bedankt voor het kopen van dit E-book over Fruit Smoothies. In dit E-book vind je een tal van leuke, lekkere en gezonde fruit smoothies

Nadere informatie

GEZOND GROEIEN. Meulebeke 5 februari 2015

GEZOND GROEIEN. Meulebeke 5 februari 2015 GEZOND GROEIEN Meulebeke 5 februari 2015 VOORAF Geen waarheid Enkele topics Wel persoonlijk : Jietse Kanker algemene gezondheid Inspanning kost processie van Echternach SIMPEL : ONBEWERKT ONBEWERKT : RIJKE

Nadere informatie

Vanille. 1 eetlepel F1 vanille, 240 ml sojamelk of appelsap, 2 eetlepels

Vanille. 1 eetlepel F1 vanille, 240 ml sojamelk of appelsap, 2 eetlepels Vanille Appel drink Shake 1½ eetlepel F1 vanille, 250 ml appelsap, ½ theelepel kaneel, ½ kleine appel en 1 schep roomijs Appel Milkshake 2 eetlepels F1 vanille, 240 ml sojamelk, ½ geraspte appel + beetje

Nadere informatie

GEZONDE SMOOTHIE RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM

GEZONDE SMOOTHIE RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM GEZONDE RECEPTEN KRUIDIGE WORTEL Combineer appelsap, wortelen, appelmoes, gemberwortel en kaneel en blend van laag naar hoog totdat de smoothie mooi romig is. Breng de smoothie op smaak met zout en cayennepeper

Nadere informatie

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Vragenlijst Hieronder volgen een aantal vragen. Allereerst wat algemene vragen, daarna meer gericht op uw klachten. Wilt u de vragen zo volledig mogelijk beantwoorden

Nadere informatie

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Vragenlijst Hieronder volgen een aantal vragen. Allereerst wat algemene vragen, daarna meer gericht op uw klachten. Wilt u de vragen zo volledig mogelijk beantwoorden

Nadere informatie

ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTE- PUREE 100% smaak nul toegeving, my-vb.com

ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTE- PUREE 100% smaak nul toegeving, my-vb.com ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTE- PUREE nul toegeving, 100% smaak my-vb.com FRUIT- en GROENTE-IJS (in gram) Recepten van Ollivier Christien Chef Pâtissier, Emmanuel Ryon

Nadere informatie

Herbalife Formule 1 Vanille shake recepten

Herbalife Formule 1 Vanille shake recepten Neem een shake break en geniet van een maaltijd-in-een-glas wanneer en waar u maar wilt! Het is snel, gemakkelijk, verzadigend en veelzijdig. Op elk moment van de dag! Om een idee te geven van de vele

Nadere informatie

Banaan Softijs Vloeibaar

Banaan Softijs Vloeibaar Frusco Namen Artikelnummer: 43695 EAN: 8710942436943 Commerciele naam Wettelijke benaming Ingrediënten informatie MELK, suiker, wei, kokosvet, dextrose, banaan 1%, citroensap, glucose-fructose siroop,

Nadere informatie

DE DAGELIJKSE BIJDRAGE AAN UW GEZONDHEID

DE DAGELIJKSE BIJDRAGE AAN UW GEZONDHEID DE DAGELIJKSE BIJDRAGE AAN UW GEZONDHEID Met slechts 1 eetlepel EDEN bio Omega-3 DHA-olie alfalinoleenzuur (ALA) Draagt bij tot een normaal cholesterolgehalte Docosahexaeenzuur (DHA) Draagt bij tot het

Nadere informatie

Voeding naar topprestaties Sportdiëtiste Ellen Devroe. Voeding op onze topsportschool. Internaat 27/08/15. Voeding op school. ! Ouders. !

Voeding naar topprestaties Sportdiëtiste Ellen Devroe. Voeding op onze topsportschool. Internaat 27/08/15. Voeding op school. ! Ouders. ! Voeding naar topprestaties Voeding op school Voeding bij de inspanning Voeding op onze topsportschool! Het internaat, voedingsaanbod Internaat! Voedingsmiddelen van thuis! Voedinsplan! Verschil school

Nadere informatie

FoodBook 2013 Zuivel per liter

FoodBook 2013 Zuivel per liter Zuivel per liter Omschrijving Artikel. Nr. Prijs Zuivel per liter Biologische halfvolle melk 823 1,39 Biologische karnemelk 812 1,55 Biologische volle yoghurt 822 2,32 Biologische volle melk 799 1,44 Halfvolle

Nadere informatie

ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTEPUREE nul toegeving, smaak.

ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTEPUREE nul toegeving, smaak. ijsbereiding GEBRUIKSTABEL VOOR DIEPGEVROREN VRUCHTEN-EN GROENTEPUREE nul toegeving, smaak. FRUIT- EN GROENTENIJS ( in gram) Recepten van Ollivier Christien Chef Pâtissier, Emmanuel Ryon MOF Glacier 2000,

Nadere informatie

Groente & Fruit: zó gezond!

Groente & Fruit: zó gezond! SPREEKBEURT OF WERKSTUK Groente & Fruit: zó gezond! Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voor een spreekbeurt over groente en fruit, en waarom deze zo gezond zijn. Het is handig om je spreekbeurt

Nadere informatie

Het preoperatieve dieet voor een obesitas operatie Obesitas Centrum Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis

Het preoperatieve dieet voor een obesitas operatie Obesitas Centrum Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Het preoperatieve dieet voor een obesitas operatie Obesitas Centrum Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Inleiding Deze folder geeft u informatie over het dieet dat u moet volgen voorafgaande aan een

Nadere informatie

10 Groene Smoothies Recepten

10 Groene Smoothies Recepten 10 Groene Smoothies Recepten D e t o x e n t h u i s. n l Recept 1 Groene Smoothie met mango, ananas en banaan 100 gram mango 100 gram ananas Spoel eerst de verse in de blender toe samen met het water.

Nadere informatie

gezond ontbijten gezond ontbijten Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten!

gezond ontbijten gezond ontbijten Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! gezond gezond ontbijten Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! ontbijten Lekker en energiek. Met meer dan 50 recepten! Colofon Tekst en recepten: Ontwerp/vormgeving: Yaël Malchi Fotografie: Jurriaan

Nadere informatie

PALEO. ijsjes special SJANETT DE GEUS MITCHEL VAN DUUREN. Sjanett de Geus & Mitchel van Duuren RECEPTEN UIT 15 MINUTEN PALEO COMBINEREN BIJ DE

PALEO. ijsjes special SJANETT DE GEUS MITCHEL VAN DUUREN. Sjanett de Geus & Mitchel van Duuren RECEPTEN UIT 15 MINUTEN PALEO COMBINEREN BIJ DE IDEAAL TE COMBINEREN BIJ DE RECEPTEN UIT 15 MINUTEN PALEO PALEO ijsjes special SJANETT DE GEUS MITCHEL VAN DUUREN Sjanett de Geus & Mitchel van Duuren Inhoudsopgave Introductie Introductie Mango ijs Lemon

Nadere informatie

VOEDINGSBELEID Versie Oktober 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 7 Geldig tot 31 december 2016

VOEDINGSBELEID Versie Oktober 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 7 Geldig tot 31 december 2016 VOEDINGSBELEID Versie Oktober 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 7 Geldig tot 31 december 2016 Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten

Nadere informatie

2 DAGEN UIT.. !!!! !!!!!!!!!!!! 2 dagen GRATIS uit het exclusieve SAMEN NAAR EEN FIT EN GEZOND LEVEN. Believe In - Samen Naar Een Fit en Gezond Leven

2 DAGEN UIT.. !!!! !!!!!!!!!!!! 2 dagen GRATIS uit het exclusieve SAMEN NAAR EEN FIT EN GEZOND LEVEN. Believe In - Samen Naar Een Fit en Gezond Leven 2 DAGEN UIT.. 2 dagen GRATIS uit het exclusieve voedingsschema van 10 Dagen FIT SAMEN NAAR EEN FIT EN GEZOND LEVEN 1 van 10 Inleiding Een gezonde levensstijl. Hartstikke leuk. Maar wat is nu eigenlijk

Nadere informatie

Wat is stress? Acute stresssymptomen:

Wat is stress? Acute stresssymptomen: Wat is stress? Stress is een normale, fysiologische reactie van het lichaam. Het wordt geregeld door het sympathische deel van je zenuwstelsel en de veranderingen in je lichaam zorgen ervoor dat je kunt

Nadere informatie

Gezond/onbewerkt eten (clean eating) VS. If It Fits Your Macro s (IIFYM)

Gezond/onbewerkt eten (clean eating) VS. If It Fits Your Macro s (IIFYM) Gezond/onbewerkt eten (clean eating) VS. If It Fits Your Macro s (IIFYM) Op je voeding letten, gezond eten of diëten hoe je het ook noemt, het moet wel leuk blijven! If It Fits Your Macro s is daar bij

Nadere informatie

EEN DAG UIT HET BIKINI BODY PROGRAMMA

EEN DAG UIT HET BIKINI BODY PROGRAMMA EEN DAG UIT HET BIKINI BODY PROGRAMMA De hoeveelheden in dit menu zijn voor 1 persoon ONTBIJT Roerei (zie recept) Kop koffie of thee Voedingssupplementen (zie toelichting) SNACK 1 roze grapefruit en 1

Nadere informatie

Vanaf heden kan u op fytoweb de maximale residulimieten (MRL s) ook per gewas opzoeken.

Vanaf heden kan u op fytoweb de maximale residulimieten (MRL s) ook per gewas opzoeken. Vanaf heden kan u op fytoweb de maximale residulimieten (MRL s) ook per gewas opzoeken. De gewassen waarop MRL s van toepassing zijn, werden in verschillende groepen ingedeeld. Deze indeling wordt weergegeven

Nadere informatie

EVENWICHTIGE MAALTIJD

EVENWICHTIGE MAALTIJD EVENWICHTIGE MAALTIJD Sojaproteïne-isolaat, fructose, sojalecithine, verdikkingsmiddelen (cellulosepoeder, guargompoeder, carrageen, xantaangom), havervezels, maïszemelen, calciumcitraat, fructo-oligosacchariden,

Nadere informatie

Wat weet je al over groenten en fruit? Test jezelf

Wat weet je al over groenten en fruit? Test jezelf Kopieerblad 1a Les 1 Wat weet je al over groenten en fruit? Test jezelf 1. Wat denk je? Waarom zou je nu eigenlijk groenten en fruit eten? Omdat het lekker is. Omdat ze mooie kleuren hebben. Omdat het

Nadere informatie

Bijlage 5 Omschrijving directe concurrenten

Bijlage 5 Omschrijving directe concurrenten Bijlage 5 Omschrijving directe concurrenten Yoghurt & fruit shaker Three is a crowd Activia breakfast Albert Heijn Volle yoghurt, appel, ananas, mango, blauwe druif, muesli (haver-, tarwe- ), suiker, plantaardige

Nadere informatie

Gerechten. Ontbijt Lunch Diner - Tussendoortjes. Keep it simple and make it tasty!

Gerechten. Ontbijt Lunch Diner - Tussendoortjes. Keep it simple and make it tasty! Gerechten Ontbijt Lunch Diner - Tussendoortjes Keep it simple and make it tasty! Intro Voeding... Het blijft allemaal lastig en ingewikkeld. Door de grote variatie en vele keuzes die je in het voedingsadvies

Nadere informatie

Dagelijkse inname van energie en voedingsstoffen door diverse bevolkingsgroepen naar locatie (berekening inclusief nulgebruikers)

Dagelijkse inname van energie en voedingsstoffen door diverse bevolkingsgroepen naar locatie (berekening inclusief nulgebruikers) Tabel 41 Dagelijkse inname van energie en voedingsstoffen door diverse bevolkingsgroepen naar locatie (berekening inclusief nulgebruikers) Project : basis rapportage VCP (SAS) Weergave: Gewogen, vast aantal

Nadere informatie

Voorkom Zwangerschapsdiabetes

Voorkom Zwangerschapsdiabetes Voorkom Zwangerschapsdiabetes Steeds meer zwangere vrouwen krijgen zwangerschapsdiabetes (zwangerschapssuiker). Deze folder geeft informatie over gezond eten en bewegen tijdens zwangerschap. Wat is zwangerschapsdiabetes?

Nadere informatie

Starten met een gezonde levensstijl

Starten met een gezonde levensstijl 2016 Starten met een gezonde levensstijl Patty Lens, voedingsdeskundige www.choosehealthybehappy.nl Starten met een gezonde levensstijl Iedereen weet wel wat een gezonde levensstijl is, iedereen weet wat

Nadere informatie

30 dagen een commitment met jezelf aangaan!

30 dagen een commitment met jezelf aangaan! 30 dagen een commitment met jezelf aangaan! 1. Training 2. Voeding 3. Rust 1. Training - Grote spieren trainen benen, borst en rug - Cardio training - Dagelijks middelmatig bewegen Grote spieren trainen:

Nadere informatie

Gezonde Voeding Tips

Gezonde Voeding Tips Gezonde Voeding Tips Waarom is een gezond dieet zo belangrijk? A) Voorkom risico s op aandoeningen Weet je dat de meeste aandoeningen kunnen worden voorkomen? Voorbeelden hiervan zijn:» Hartaandoeningen»

Nadere informatie

lyondellbasell.com Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid

lyondellbasell.com Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid Verander je keuzes, verander je leven Deze presentatie heeft als doel om u betere beslissingen te laten nemen m.b.t. voeding om zo uw gezondheid te verbeteren. Belangrijke

Nadere informatie

Welzijn: gezond genieten van het leven

Welzijn: gezond genieten van het leven 1 Welzijnsevaluatie Relatie tussen voeding en gezondheid Bodyscan: is uw lichaam in balans? Voedingsanalyse Vrijblijvend advies hoe u uw voeding kunt optimaliseren 2 Welzijn: gezond genieten van het leven

Nadere informatie

Workshop kernpunten van de presentatie Voeding en sport van Erik te Velthuis

Workshop kernpunten van de presentatie Voeding en sport van Erik te Velthuis Workshop kernpunten van de presentatie Voeding en sport van Erik te Velthuis Definitie van (Top)sportvoeding: Gedurende 24/7, dus altijd, iedere dag maar weer. Alle inname van voeding relateren aan het

Nadere informatie

Kaliumbeperkte voeding

Kaliumbeperkte voeding Afdeling: Onderwerp: Diëtetiek 1 Wat is kalium? Kalium is een belangrijk mineraal en komt van nature in bijna alle voedingsmiddelen voor. Kalium is nodig voor de geleiding van zenuwprikkels, de spiercontractie

Nadere informatie

Voedingsbeleid KOK kinderopvang

Voedingsbeleid KOK kinderopvang Voedingsbeleid KOK kinderopvang Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten o Warme maaltijden o VSO/BSO o Allergieën en individuele afspraken o Traktaties en feestjes o Bereiden

Nadere informatie

KWALITEITSGARANTIEDIENST

KWALITEITSGARANTIEDIENST Pagina 1/8 1. IDENTIFICATIE VAN DE LEVERANCIER LEVERANCIER PRODUCTIEPLAATS(EN) VERPAKKINGSPLAATS(EN) (indien verschillend van de productieplaatsen) Naam Adres Tel., Fax & e-mail Erkennings-/registratienummer

Nadere informatie

Fantasie is... een wortel met armpjes. (Tessa, 3 jaar) Voedingsbeleid. Het Fantaziehuis. Kinderdagverblijf

Fantasie is... een wortel met armpjes. (Tessa, 3 jaar) Voedingsbeleid. Het Fantaziehuis. Kinderdagverblijf Fantasie is... een wortel met armpjes (Tessa, 3 jaar) Voedingsbeleid Het Fantaziehuis Kinderdagverblijf In ons pedagogisch beleidsplan wordt op dit moment voornamelijk benoemd hoe we eten en niet zozeer

Nadere informatie

Hoe werk je nu met de driehoek?

Hoe werk je nu met de driehoek? Weet en eet gezond Dit boekje gaat over gezonde voeding en over de driehoek die je kan helpen om iedere dag en iedere maaltijd gezond te eten. Als je gezond eet en genoeg beweegt zal je ook minder snel

Nadere informatie

SHAK A E K E R EC E EP E TEN E

SHAK A E K E R EC E EP E TEN E SHAKE RECEPTEN INLEIDING De lekkerste shake s maakt u met gekoelde dranken. Met een blender maakt u in een handomdraai de lekkerste maaltijd klaar. 1 of twee ijsklontjes zorgen dan voor een goed gekoelde,

Nadere informatie

Water met een smaakje

Water met een smaakje Water met een smaakje Workshop voor alle ouders in Kanaleneiland Voorwoord Ruim een kwart van de kinderen in de wijk Kanaleneiland is te zwaar. Overgewicht onder jonge kinderen van 4 tot 12 jaar is een

Nadere informatie

1947106 - Dextro Energy Gel Liquid appel 60 ml

1947106 - Dextro Energy Gel Liquid appel 60 ml 1947106 - Dextro Energy Gel Liquid appel 60 ml Koolhydraatrijk concentraat voor duursporters. Appelsmaak. Water, dextrose, invertsuikerstroop, zuurmiddel (citroenzuur), aroma, kleurstof (E 150c). 809 190

Nadere informatie

Voedingsschema. Believe in. 12 sep t/m 18 sep FUNCTIONEEL FIT

Voedingsschema. Believe in. 12 sep t/m 18 sep FUNCTIONEEL FIT Voedingsschema FUNCTIONEEL FIT 12 sep t/m 18 sep Believe in GEZONDE LEVENSSTIJL Je bent nu in je bezit van een gezond voedingsschema. Dit voedingsschema helpt jou om de dagelijkse structuur en planning

Nadere informatie

Recepten met True Superfood. door: klanten van Vitals

Recepten met True Superfood. door: klanten van Vitals Recepten met True Superfood door: klanten van Vitals Vitals heeft een uniek product in Nederland gelanceerd: True Superfood. Er waren natuurlijk al greenfoods en superfoods op de markt maar er was overduidelijk

Nadere informatie

BOODSCHAPPENLIJSTJES

BOODSCHAPPENLIJSTJES BOODSCHAPPENLIJSTJES 245 BASISVOORRAAD Een gezonde basisvoorraad maakt gezond koken tot een vanzelfsprekendheid. Al deze ingrediënten worden meermaals gebruikt in het zuiveringseetplan, dat gecombineerd

Nadere informatie

Jo s IJssalon 10 JAAR. www.jo-s.nl. Jo s IJssalon bestaat alweer 10 jaar!

Jo s IJssalon 10 JAAR. www.jo-s.nl. Jo s IJssalon bestaat alweer 10 jaar! Jo s IJssalon 10 JAAR Jo s IJssalon bestaat alweer 10 jaar! Dit seizoen hebben we allerlei leuke, nieuwe en vooral lekkere verrassingen voor jullie in petto! Kom daarom regelmatig langs en vier met ons

Nadere informatie

Voedingsschema lange afstandslopen

Voedingsschema lange afstandslopen Voedingsschema lange afstandslopen INLEIDING Onder de term lange afstandslopen vallen een verscheidenheid van wedstijdlengtes. De meest voorkomende afstanden zijn de 10km, 15km, de halve marathon (21,1km)

Nadere informatie