In de tussentijd kom je in dit boek diverse alternatieven en heerlijke recepten tegen, zodat je vanaf vandaag gezonder kunt gaan eten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de tussentijd kom je in dit boek diverse alternatieven en heerlijke recepten tegen, zodat je vanaf vandaag gezonder kunt gaan eten."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Introductie 3 1. Allemythenvantafel:defabelsovercalorieëntellen 5 2. Introductietotvoedingscategorieën Koolhydraten Eiwitten Vetten Opdracht Ontbijtrecepten TopSecret!Wat ze nietwillendatjeweetovervoeding Watziterechtinonseten Kunstmatigetoevoegingen:ongevraagdinjeeten Watisermetonzevoedinggebeurd? Deinvloedvansuikersenkunstmatigezoetstoffenoponslichaam Opdracht Welkevoedinggooijevanafvandaagechtdedeuruit Lunchrecepten De Gezond illusie:nietzogezondalsjedacht Degevarenvanongefermenteerdesoja Melkproducten:welofnietgezond? Melkproteïneleidttotautisme,diabetesenhartaandoeningen Heteffectvanglutenopjegezondheid Kippenvlees:degevarenvanfastfoodkip Opdracht Lunch endinerrecepten Watmagiketen? Supergroentendiejealtijdinhuismoethebben Gezondboodschappendoenmeteenkleinbudget Drinken Watzijngoedecombinatiesvanvoedingomsamenteeten Supplementen:welofnietnemen,enwelke? Goedeenveiligesuikervervangers Lunch endinerrecepten Introductietoteenbalansinonzehormoonhuishouding Watisinsulineenwatheefthetvoorinvloedopmijnlichaam? Watiscortisolenwatdoethetinonslichaam? Hoejemetlichaamsbewegingjeleptineeninsulinegevoeligheidbeïnvloedt Receptenvoordelekkeretrek Voedingismeerdanalleeneenbrandstof VoedingvoorjeHuid:Verzorgjehuidmetdejuistevoedingsstoffen VoedingvoormeerEnergie:VitamineB12,eenbelangrijkeenergieleverancier Opdracht Jevolgendestap 95 2

3 Introductie Gefeliciteerdmetjeaankoopvan'Voedingdiejeslankmaakt'.Ditisdeoorspronkelijketitelvanmijn eersteboek,datikschreefin2009,toenikzo'n4jaaractiefwasalspersonaltrainer.deprimaire focusvanhetboektoenwastoenvoornamelijk:"watkanjeetenwatjehormoonhuishoudingin balansbrengt,waardoorjeovertolligekilo'szultverliezen". Terwijldeessentievanhetboek(Eetuitsluitendwatgroenis,watjekuntplukken,watzwemt,wat vliegtenwatrent)nietisveranderd,ishetboekdoordejarenheenverrijktmettallozenieuwe inzichtenovervoeding.eenbeteretitelzouopditmomentzijn:"voedingdiejeslankmaakt,jeeen geweldigimmuunsysteem,enormveelenergieeneenprachtigehuidgeeft".ikbeantwoordmetdit boekprimairdevraag:"watmagiketen,datmeeenslanklichaameneengeweldigegezondheid brengt". Mijndoelmetditboekistweeledig: 1. Jebewustmakenoverwatdevoedingdieweeteneigenlijkéchtmetonslichaamdoet; 2. Jenieuwekeuzemogelijkhedengeven,goedeengemakkelijkealternatievenvooreenblijvend gezondvoedingspatroon. Inmijnogenisonwetendheidovervoedingéénvandeprimaireredenenwaaromovergewicht, diabetes,verhoogdebloeddruk,verhoogdcholesterolenanderelevensstijl'ziekten'(lees: symptomen)indeafgelopenjarensteedsverderzijntoegenomen.wedenken:"ikhebditaltijd gegeten,dusdatzalwelgoedzijn",of:"hetwasopdetv,dushetzalwelgezondzijn",zonderer overnatedenkenwatheteffectvandievoedingoponzehormoonhuishouding,onzecellen,ons immuunsysteemenanderelichamelijkeprocessenis.hetisdaarom,naarmijnmening,noodzakelijk eerstbewustertewordeneneenbeterekijkopvoedingtekrijgenvoordatweveranderingeninons huidigevoedingspatroonkunnenmaken.hoofdstuk3"wat'ze'nietwillendatjeweetovervoeding" enhoofdstuk4"de'gezondillusie',nietzogezondalsjedacht..."gevenjenieuweinzichtenen leggendebasisomdaarnavoorjezelftekunnenbepalenwatjewelennietmeerwileten. Indetussentijdkomjeinditboekdiversealternatievenenheerlijkereceptentegen,zodatjevanaf vandaaggezonderkuntgaaneten. Methoofdstuk5trachtikjeantwoordtegevenopjebelangrijkstevragenovervoeding,zodatje vanafnueennieuw,blijvendgezondvoedingspatroonvoorjezelfkuntgaansamenstellen.ditboek richtzichvoornamelijkophetetenwatweallemaalkennenenwatiniederesupermarktverkrijgbaar is.benjeopzoeknaareenverdiepingophetgebiedvansuperfoodsenheteffectvanvoedingen levensstijlopjehormoonhuishouding,danverwijsikjegraagdoornaaréénvanmijnvervolg programma'szoalshetééndaagse'vooraltijdjongseminar',iederkwartaalgeorganiseerdop diverseplaatsendoorhetland. Hormonenbepalenwaarenhoeveelvetjeopslaat.Voedingisdeeerstestaptothetinbalans brengenvanjehormoonhuishoudingenmethettoepassenvandeinformatieuitditboekbenje 3

4 vooreengrootdeelopweg.enalsjeconsequentindepraktijktoepastwatjeleertinditboek,dan zuljevetverliezen,veelmeerenergiehebben,eenbeterehuidkrijgenenmogelijkdiverseandere verbeteringenervaren.hoedanook,erisnogeenvolgendestap,namelijkdeinvloedvanvoeding, stress&levensstijlenbewegingopjehormoonhuishouding.endaarovergeefikjeinhoofdstuk6een korteintroductie(mijnprogramma"desuperverbrandermethode"gaatoverhetinbalansbrengen vanjehormoonhuishouding,hetishetvervolgnadatjedeprincipesuitditboekhebttoegepast). Terwijlikweetdatereenhelehoopinformatieinditboekstaatenwesomskunnenervarendathet makenvanveranderingennietgemakkelijkis(maarjehebtdekeuze,eniederkleinstapjevooruit draagtbij),wilikjetochinhetlaatstehoofdstukalkennislatenmakenmethetfeitdatvoeding zoveelmeerisdanalleeneenbrandstof.hetheeftzulkeenormeeffectenopo.a.jehuidenje energieniveaudatikperseditbonusonderdeelaanhetboekwildetoevoegen. Almetalhebjehiermeeeenheelcompletebronvaninformatieoveréénvandemeestprimaire invloedenopjeenergie,jelichaamssamenstelling,jeweerstandenalgehelegezondheid:watjeeet. Leghetboekopeenzichtbareplaatszodatjeerregelmatigweerinkuntlezenendeelwatjeleert metdemensenomjeheen.wantsameneenslankengeweldiggezondlichaambereikenisvele malenleukerdanalleen! Ikwensjehetallerbesteenhoopjeindetoekomsteenstemogenontmoeten. Toegewijdaanjouwresultaat, JessevanderVelde 4

5 1. Allemythenvantafel:defabelsovercalorieëntellen Alsjeeenappeleneenkoekjenaastelkaarlegtenwevertellenjedatbeidesoortenvoeding hetzelfde zijnomdathetcaloriegehaltevanallebeievenhoogis,dansnapjewaarschijnlijkwel meteenwaaromhettellenvancalorieënalshulpmiddelbijhetafvalleneenergbeperktevisieis.de enecalorieisdeandereniet,enjewordterechtnietgezondervanalsjewatminderkoekjesdan vroegereet,zelfsalsjedaardooreenpaarpondjesweetkwijtteraken.omdatdecalorieënvanalle verschillendesoortenvoedingelkopeenanderemanierzijngemaakthebbenzeelkeenandere invloedopjegewichtofgezondheid.jewordtdusnietdikomdatjeteveelcalorieëneetenniet genoegbeweegt,jewordtdikomdatjedeverkeerdecalorieëneet.alsjegezondwilafvallendan moetje lege calorieënenbewerktevoedingvervangendooréchtevoedingsstoffen.een voedingspatroonvolnatuurlijke,bijvoorkeurbiologischeonbewerktevoedingisdejuistemethode omeengezondgewichttekrijgenentebehoudenenjegezondheidteverbeteren. Waaromhettellenvancalorieënnietwerkt Hetisbelangrijkeromnaardebronnenvancalorieëntekijkendanzetetellen.Alsdatnietzowas danzoujeelkedagaljemaaltijdenkunnenvervangendooreenpaarspeculaasjesendanzoudende pondjesernogsteedsvanafvliegen...oké,jevaltmisschieneenbeetjeafalsjealleenmaareenpaar koekjeseetendusmindercalorieënbinnenkrijgt,maarjewordternietgezondervanenjehoudtdit voedingspatroonwaarschijnlijkooknieterglangvol.alsjeallemaaltijdenzouvervangendoor natuurlijkevoedzamegerechteninplaatsvankoekjesdanvaljemisschienwatmindersnelaf,maar jelevertdaarmeeweleenwaardevolleenlangdurigebijdrageaanjegezondheidenjegewicht.en daarinzithetantwoordbesloten:decalorieënvanalleverschillendesoortenvoedingzijnnietop dezelfdemaniergemaakt,enhebbendaardoorgeenidentiekeinvloedopjegewichtofgezondheid. Kortom,jewordtnietdikomdatjeteveelcalorieëneetennietgenoegbeweegt,jewordtdikomdat jedeverkeerdecalorieëneet. In2004brachthetAmerikaanseCenterforDiseaseControl andprevention(cdc)eenrapportuitdatconcludeerdedat koolhydraten(suikersengranen)debelangrijksteoorzaak zijnwaaromamerikanenindelaatste30jaarveelmeer calorieënzijngaanconsumeren.indezeperiodeschoothet percentagevanvolwassenenmetobesitasomhoogvan14,5 procentin1971naarbijna28procentin2010.eerdere onderzoekenhaddenalvastgestelddatereenrelatiewas tussengewichtstoenameeneengestegenconsumptievan zoutesnacks,pizzaenanderefastfoods;metandere woorden,eengrotereconsumptievankoolhydraten, voornamelijkindevormvangranen. Deconsumptievankoolhydraten,ofditnuisindevormvan granen(inclusiefvolkorengraansoorten)ofsuikers,endan metnamefructose,bepaaltofjeinstaatbentomjegewichtengezondheidoptimaaltehouden. 5

6 Wanneerjedeinnamevankoolhydratenuitgranenensuikerszoveelmogelijkbeperktofgeheel elimineertuitjevoedingspatroonenvoldoendegezondevetteneetzuljebeterinstaatzijnje gewichtondercontroletekrijgenenjegezondheidteverbeteren.ditkomtomdatfructoseen granenhetinsulinehormoonbeïnvloeden,dateengroterolspeeltbijdereguleringvanvetinhet lichaam.vetteneneiwittenbeïnvloedeninsulineinveelminderemate. Dr.RobertLustig,eenexpertdieveelheeftgepubliceerdoverdeinvloedvansuikersopde stofwisseling,steltdatfructoseisocalorischmaarnietisometabolischis.ditbetekentdatjeidentieke hoeveelhedencalorieënvanrespectievelijkfructoseofglucose,fructoseeneiwittenoffructoseen vetkanbinnenkrijgen,maardatheteffectopdestofwisselingvanelkecombinatiegeheel verschillendisondanksdatdehoeveelhedencalorieënexactgelijkzijn.fructoseiszelfsnogveel schadelijkerdananderekoolhydratenomdatdeovergrotemeerderheidhiervandirectwordt omgezetinvet,zowelinjevetweefselalsinjelever.enditispreciesderedenwaaromcalorieën tellennietwerkt...zolangalsjefructoseengranenblijftetengeefjejouwlichaamdeopdrachtom vettemakenenopteslaan. Hetbestealternatiefvoorcalorieëntellen Hetmeestgezondevoedingspatroonbestaatuitthuisbereideengekooktemaaltijdengemaaktvan verse,natuurlijke,bijvoorkeurbiologischeingrediëntenensuperfoods.nietalleenzuljezo profiterenvantallozegezondheidsvoordelen,jezultookdevoldoeningvoelenvanzelfkokenenzelf decontrolehebbenoverwatjeeet.alsjebewerktevoedingsmiddelenvermijdt,inclusieffastfood enveelrestauranteten,dankunjedevoornaamsteoorzaakvangewichtstoenamegeheeluitje voedingspatroonweren:fructose.hetzitverborgenindeovergrotemeerderheidvanbewerkte voeding,metinbegripvanetenwaarvanjenietzouverwachtendatzeeenzoetstofnodighebben, zoalsbruinebonenenaugurken.alsjeinsulineresistentie,diabetes,hogebloeddruk,eenhoog cholesterolgehalteofobesitashebtdankunjehetbestejetotaledagelijksefructose inname beperkentotmaximaal15gramperdag,metinbegripvanfructoseafkomstiguitversfruit.nogbeter isalsjeindatgevalzelfsallebronnenvanfructosevermijdttotdatjeinsulinegestabiliseerdis.benje helemaalgezond,eetdanbijvoorkeurnietmeerdan25gramfructoseperdag,meteenmaximum van15gramafkomstiguitversfruit.devolgendetabelkanjehelpenomjetotaledagelijkse hoeveelheidfructoseuitfruitteberekenen. 6

7 Fruit Portie Fructose (gr.) Fruit Portie Fructose (gr.) Limoen 1medium 0 Citroen 1medium 0.6 Veenbessen 200gr. 0.7 Passiefruit 1medium 0.9 Pruim 1medium 1.2 Abrikoos 1medium 1.3 Guave 2medium 2.2 Dadel(Deglet Nour) Cantaloupe meloen 1medium 2.6 1/8van med. meloen 2.8 Frambozen 200gr. 3.0 Clementine 1medium 3.4 Kiwi 1medium 3.4 Bramen 200gr. 3.5 Carambola 1medium 3.6 Zoetekersen Aardbeien 200gr. 3.8 Zurekersen 200gr. 4.0 Ananas 1schijfje (plm.9x2 cm) 4.0 Grapefruit,roze ofrood 1/2medium 4.3 Tabel1.1:Fructosegehaltesinfruit Boysenbes 200gr. 4.6 Mandarijn 1medium 4.8 Nectarine 1medium 5.4 Perzik 1medium 5.9 Navelsinaasappel 1medium 6.1 Papaja Honingmeloen 1/2 medium 1/8med. meloen Banaan 1medium 7.1 Bosbessen 200gr. 7.4 Dadel(Medjool) 1medium 7.7 Appel 1medium 9.5 Sharonfruit 1medium 10.6 Watermeloen 1/16med. meloen 11.3 Peer 1medium 11.8 Rozijnen 50gr Pitlozedruiven(groen ofrood) Mango 200gr /2 medium 16.2 Abrikozen,gedroogd 200gr Vijgen,gedroogd 200gr

8 Desleuteltotgewichtsverlieseneenoptimalegezondheidiskijkennaardevoedingsstoffendieinje etenzitten.alsjevoorhetontbijtkuntkiezenuiteencaloriearmegranenreep(bijvoorbeeldde gemiddelde'gezonde'snackzoalseenfruitreep)diegeenenkelevoedingswaardeheeftofeenvers gemaaktesmoothiegemaaktvansuperfoodszoals: hennepzaad, lijnzaad, gojibessen, bananen, zwartebessenen bijenpollen, zonderookmaaréénkeernaardecalorieëntekijken,danverteltjeintuïtiewaarschijnlijkwelwaar jededagveelgezondermeekanbeginnen.wanneerjevoedingeetdiejelichaamnodigheeften waarvanjeergoeduitzietenjelekkervoelt,danhoefjejezelfnooitzorgentemakenoverde calorieën,wantelkingrediëntvulthetlichaamletterlijkmetdebrandstofdiehetnodigheeftomzo energiekmogelijktezijn.endaarmeewinjeveelmeerdanalleeneenpaarpondjeseraf! 8

9 2. Introductietotvoedingscategorieën 2.1. Koolhydraten In2008hadmeerdandehelftvandevolwassenenindeEuropeseUnieovergewichtofobesitas,dit ismeerdaneenverdubbelingtenopzichtevan1988.eénvandeoorzakenvandezesterketoename isdatmensendenkendatzealleenmaaraankomenvanvet.alsgevolgdaarvanetenvelensteeds meerbewerktevoedingsmiddelendieweliswaareenlaagvetgehaltehebben,maarrijkzijnaan koolhydraten.juistdezekoolhydratenzijneenvandegrootsteboosdoenersvangewichtstoename. Koolhydraten,indevolksmondvaaksuikersofsacharidesgenoemd,voorzienjelichaamvanenergie indevormvanglucose.indienjeteveelglucoseeetkanjelichaamhetnietallemaalmeteen verbranden.hetlichaamslaatditoverschotdanopinvet,alseensoort reserve.koolhydratenzijn onderteverdeleninvierchemischegroepen:monosacharides,disacharides,oligosacharidesen polysacharides.monosacharidesendisacharideszijnvaakherkenbaarindevormvansuikerenvind jeteruginvoedingsmiddelenzoalssnoep,fruit,koekjesengebak.demeercomplexeoligosacharides enpolysacharideszijnzetmeelsoortendiejeterugvindtinbonen,noten,groentenen volkorengranen.veelmensenwetennietdatjekoolhydrateneigenlijkhelemaalnietnodighebt,ze zijnnietnoodzakelijkomteoverleven.alsjenooitkoolhydrateneet,zoalsbijvoorbeeldveel traditioneleinnuïtdoen,zoujekerngezondzijnmitsjevoldoendehoogwaardigeeiwitten,vetten, waterenmineraleneet. Welkekoolhydraatrijkevoedingisgezond? Koolhydratenzitteninzowelgranenengroenten,maarhetetenvangroenteniserggezondduseen geheelkoolhydraatloosvoedingspatroonisnietaantebevelen.jelichaamgeeftbovendiende voorkeuraankoolhydratenuitgroentenbovengranenomdatgroentendeomzettingvan koolhydratennaarsuikerszoalsglucosevertragenendaarmeeduseenmindergroteinvloedhebben opjeinsulinewaarden.koolhydratenuitgranendaarentegenzorgenvooreensterkestijgingvanje insulinewaardeenvertragendevetverbrandinginjelichaam. Wanneerjegroentenkooptkunjehetbestebiologische,lokaalgeteeldegroentenkiezen.Door biologischegroententeetenkrijgjemindergevaarlijkepesticidenbinnenenbovendienishet wetenschappelijkbewezendatzetotwelvijfkeerzoveelgezondevoedingsstoffenbevattendannietbiologischegroenten.demeestemensenvindenookdatbiologischegroentenveelbetersmaken. Mochtjenietdemogelijkheidhebbenombiologischegroententekopenvergeetdannietdatje beterniet biologischegroentenkanetendanhelemaalgeengroenten. 9

10 Koolhydraatrijkevoedingdiejebeterkuntvermijden Alsjelichaamgranentolereertenjehebtgeenlastvansterkeinsulineschommelingendanzouje eenkleinehoeveelheidbiologischevolkorengranenaanjevoedingspatroonkunnentoevoegen. Maarhetbestekunjehelemaalgeengraanproductenenproductenmetgluteneten,met inbegripvangriesmeelendurummeeldatinpastazit.ookvoordevezelshoefjegeen volkorengranenengraanproductenteeten,wantdemeestevezelskunjeuitgroentenhalen. Veelmensendenkendatmaïseengroentesoortis,maarhettegendeeliswaar,hetiseen graansoort.hetbestekunjedusallesoortenmaïsproductenvermijden,inclusiefpopcornen tortillachips.maïsenmaïsproductenzijnmoeilijkteverterenvoorhetlichaamendaarnaastkan maïsschimmelsbevatten.eénopdedriemensenisallergischvoorschimmels,enzelfseen beperkteblootstellingaandezemycotoxinenkaneenscalaaangezondheidsproblemen veroorzaken,waaronderkanker,hartziekten,astma,multiplesclerosisendiabetes.kijkbij bewerktevoedingsmiddelenaltijdopdeverpakkingofermaïsinzit.wordtinéénvandeeerste vijfingrediëntenmaïsgenoemddankunjehetproductbeternietkopen. Ookaardappelenzijneenbelangrijkebronvankoolhydraten,endushelemaalnietzogezond voorjealsmoederengrootmoederaltijdbeweerden.deinsulinewaardenstijgensterknaeen aardappelrijkemaaltijd,maaralsjegeenproblemenhebtmetjegewichtengeendiabetesofeen hoogcholesterolgehaltehebtdankunjeafentoewataardappelenetenalsonderdeelvaneen eiwitrijkemaaltijd.eetechternooitfrites,wantdiezittenvolmetslechteoliënentransvetten. 10

11 2.2. Eiwitten Steedsmeermensenontdekkendegezondheidsvoordelenvangroentenenfruit,enhebbenhun voedingspatroonsterkaangepastomervoortezorgendatzeperdagtotwelnegenportiesvandeze heilzamevoedingsbronnenuitonzenatuurkunneneten.omruimtetekunnenmakenvooraldie groentenenfruithalenveelmensenvaakeiwitrijkevoedinguithundagelijksemaaltijden,vaakook omdatzedenkendathethelptbijafvallen.ditisechternietzoverstandig,omdatrecente onderzoekenhebbenaangetoonddateiwitteneenessentiëlebijdrageleverenaandestructuuren integriteitzo nbeetjevanelkdeelvanhetlichaam,enhelpenomvetefficiënterteverbranden. Waaromeiwittenzobelangrijkzijnvooronzegezondheid Elkecelinhetmenselijklichaambevateiwit.Hetiseenhoofdbestanddeelvandehuid,spieren, organenenklierenenzitinallelichaamsvloeistoffen,metuitzonderingvangalenurine.eiwitten dragenbijaandereparatievancellenenhelpenhetlichaamomnieuwetemaken.zonder voldoendeeiwittenisonslichaamnietinstaatomteoverlevenenzichzelftevernieuwen.eiwitten zijnvooralbelangrijkvoordegroeienontwikkelingvanbaby s,kinderenentienersenonontbeerlijk tijdensdezwangerschap.bovendienverbeterenzejeweerstandenantioxidant functie,helpenbijde opbouwvanhdlcholesterol,verbeterendeinsulinefunctieenbeïnvloedendesnelheidvande stofwisseling,watbelangrijkistijdenshetafvallen.ookdrageneiwittenbijaanhetkrijgenvaneen verzadigdgevoel,eneiwittenzijndaarmeevanongekendbelangvoorhetlichaamomhetideale gewichttebereikenentebehouden. VolgensdeAmerikaanseFoodandDrugAdministration(FDA)hebbenmensenbijeen voedingspatroonvan2000calorieënperdagdagelijks50grameiwittennodig.ditishetminimum dathetmenselijklichaamnodigheeftvoordeondersteuningvandelichaamsstructuurendna synthese,maarhierbijisgeenrekeninggehoudenmetdeextraeiwittendienodigzijnomspierente behouden,bijvoorbeeldwanneerjeregelmatigaansportdoetofbezigbentmetafvallen.de hoeveelheidhoogwaardigeeiwittendientinzulkegevallendusgrotertezijndandeze basishoeveelheid,zodateiwittendoelmatigkunnenbijdragenaaneengezondespierfunctieenhet ondersteunenvangewichtsverliesviahetverbrandenvancalorieën. Debesteeiwittenzijnnietperdefinitiedierlijkeeiwitten Velenvanonszijnopgegroeidmetdeboodschapdatjeveelvleesenzuivelmoetetenomvoldoende hoogwaardigeeiwittenbinnentekrijgen.maarerziteenkeerzijdeaanhetetenvandierlijke eiwitten.nierfalen,osteoporose,kanker,hart envaatziekten,jichteneenfutloosgevoelzijn allemaalpotentiëlenegatieveeffectenvaneenvoedingspatroondatveeldierlijkeeiwittenbevat.de afhankelijkheidvandierlijkeeiwittenlegtbovendiennietalleeneenzwaarbeslagophetlichaam,het isookergbelastendvoorhetmilieuendedierendiedezeeiwittenmoetenproduceren. Datonslichaamgeendierlijkeeiwittennodigheeftblijktweluithettraditioneelvegetarische voedingspatroonvanveelvolkereninazië;zeverrichtenvaakzwarefysiekearbeidenhebben relatiefveelminderlastvandemeestvoorkomendewestersevolksziektenzoalshart envaatziekten enkanker.demythedatweveelvleesmoetenetenisafkomstigvandewestersevleesindustrie. 11

12 Echter,tenzijdierlijkeeiwittennietzijnvergiftigdmetschadelijkestoffenzoalshormonenen antibioticaisheteigenlijknietgeschiktvoormenselijkeconsumptie.hetenigevleesdateetbaaris,is afkomstigvandierenvanbiologischeboerderijen.biologischvleesisduurderomdathetmeergeld kostomhetteproduceren.maaraangezienvleesmaareenkleindeelhoeftuittemakenvanje voedingspatroon,zijndezeextrakostenmakkelijkteverwaarlozen. Dierlijkeeiwittenkunnennietdirectdoorhetmenselijklichaamwordenopgenomen,zemoeten eerstafgebrokenenhergegroepeerdwordeninhetspijsverteringsstelselvoordatermenselijke eiwittenvankunnenwordengemaakt.allemenselijkeeiwitteninonslichaamzijnsamengestelduit aminozuren,waarvanertwaalfdoorhetlichaamzelfwordenaangemaakt.deanderenegenworden essentiëlezurengenoemd,enmoetenuitvoedinggehaaldworden.demeestedierlijkeproducten, zoalsvleesenzuivel,bevattenaldezeessentiëlezurendienodigzijnbijdehergroeperingtot menselijkeeiwitten.omdatdierlijkeeiwittenalleessentiëleaminozurenbevattenwordenzeookwel volwaardigeeiwittengenoemd.alleplantaardigeeiwittenbevattenookallenegenessentiële aminozuren,echterbijdemeesteplantaardigeeiwittenzijneenoftweevandeaanwezige aminozurenvaneenzeerlaaggehaltevergelekenmetdierlijkeproducten,endaaromworden plantaardigeeiwittenookwelonvolwaardigeeiwittengenoemd.deaminozureningroentenzijn verdervandezelfdekwaliteitalsdierlijkeaminozurenenkunnennetzoeffectiefdoorhetmenselijk lichaamwordenopgenomen. Debestebronnenvaneiwitten Biologischescharreleieren:demeestgezondemanierisomzerauwteeten,omdateroxidatie plaatsvindtalsjezebaktofkookt.staathetideevaneenrauweietenjeeenbeetjetegen,klop zedanoptoteenmeringueofmixhetdooreengroenesmoothieofgroentesapalsjeaanhet juicenbent.jehoeftnietbangtezijnomsalmonellaoptelopen,wanthetrisicoopsalmonella bijbiologischescharreleiereniszeerlaag. Vis:eenuitstekendebronvanvetarmeeiwitten.Echter,demeestevisvantegenwoordigisdoor dewereldwijdemilieuvervuilingvergiftigdmetkwikeneigenlijkdaardoornietmeergeschikt voormenselijkeconsumptie.vismeteenlaagrisicoopkwikzijnsardines,ansjovis,heilbot,wilde zeezalm,schelvisentilapia,mitsnietgekweektmaarversuitdezeegevangen.eengezonder alternatiefvoorvisiskrilloil,dattevensvolomega 3vetzurenziten50keerzoveel antioxidantenbevatdanvisolie.dezeantioxidantenvoorkomendatdeomega 3vetzureninje lichaamoxiderenvoordatzezijnopgenomeninjecelweefsel.bovendiengaatdeomega 3inKrill Oileenverbindingaanmetfosfolipidenwaardooropnamevanomega 3inhetlichaamwordt vergroot.jehebterdaardoorveelmindervannodig,enbovendienkrijgjebijkrilloilgeenlast vanoprispingenenboerenzoalsbijgewonevisolie. 12

13 Erzijnslechtsvijfplantaardigevoedingsmiddelendievolwaardigeeiwittenbevattenendaarom alsdebelangrijksteeiwitbronineenmaaltijdkunnendienen: o Quinoa:hetpseudograandatalwerdgegetendoordeInca s,entevenseengoedevervanger isvoorgraanofrijst. o Boekweit:hetlijktopeengraan,maarisnetzoalsquinoaeenpseudograan,datvaakals graanvervangergegetenwordt.inaziëwordtboekweitveelgebruiktvoorhetmakenvan noedels. o Hennepzaad:wordtvaakgebruiktvoorhetmakenvanhennepolie,alcoholvrijedrankenen siroop o Gefermenteerdesojabonen:doorsojabonen72uurtelatenwekenvindtfermentatieplaats, waarnazeveiligzijnomteeten.ookproductenalstempéensojasauszijngemaaktvan gefermenteerdesoja. o Blauwgroenealgen(b.v.spirulina,chlorella):eenzeereiwitrijksuperfood,dattwaalfkeer zoveelverteerbareeiwittenbevatdanrundvlees. Voedingdiegrotehoeveelhedenonvolwaardigeeiwittenbevattenzijnbonen,erwten,noten, zadenenveelgranen.doorbonen,linzenoferwtentecombinerenmetbruinerijstcreëerje heerlijkvolwaardigeeiwitrijkemaaltijd. Eiwitrijkevoedingdiejebeterkanvermijden Gepasteuriseerdezuivel:demeestemelkzitvolmethormonen,pesticidenenantibiotica.Maar ookbiologischemelkdiealdezeschadelijkestoffennietbevatisnietgezond,wantalszuivel gepasteuriseerdofgehomogeniseerdisveranderendemelkeiwitten,metnamedecaseïne,van structuurenzorgenzovoorallergieën.bovendienbevatmelkinverhoudingveelmindereiwitten dandereclamesjedoengeloven,enmenvermoedtdatdegehomogeniseerdevetteninmelk hetrisicoophart envaatziektenverhogen. Niet biologischvlees:veelvleesafkomstigvanniet biologischebronnenzitvolmethormonen, vergiffen,pesticidenenandereschadelijkestoffendienietindevoedselketenthuishoren. Voorverpaktvleesuitsupermarktenwordtdaarnaastbehandeldmethetkankerverwekkende natriumnitriet,datgebruiktwordtomvleeslangerhoudbaartemaken. Kaas:eenergvetrijkvoedingsmiddeldatrijkisaanverzadigdedierlijkevetten.Metkaasvliegen depondjeseraanenverhoogjejerisicoopaderverkalking. Ongefermenteerdesoja:vaakbeschouwdalseenvandegezondstevoedingdieeris,maardit hangtafvanwatvoorsoortsojajeeet.ongefermenteerdesojazitvolfyto oestrogenen,diehet vrouwelijkehormoonoestrogeenimiteren.eetdaaromgeentofoe,soja eiwitproductenen sojamelk. Eiwitpoeders/proteïnepoedersmetkunstmatigezoetstoffenzoalsaspartaam,sacharineof sucralose:kunstmatigezoetstoffenverstorenjespijsverteringenbovendienisaspartaamin verbandgebrachtmetneurologischeziektesenvernietigingvanzenuwcellen.gebruikjeditsoort 13

14 poeders,gadanopzoeknaarpoedersdiegezoetzijnmetdevolledignatuurlijkeensuikervrije zoetstofsteviaenkoopnooiteiwitpoedersopbasisvanongefermenteerdesoja. Brengdieeiwittendusteruginjevoedingspatroonalsjedaardelaatstetijdopbezuinigdhebt,want zezijnonmisbaarvoorjelichaam.vooralalsjeveelaansportdoetofbezigbentmetafvallenhebje voldoendeeiwittennodig,wanteiwittenstimulerendeverbrandingvanvet.eenvandebeste bronnenvandierlijkeeiwitteniskrilloil,maarookvegetarischesuperfoodsalsblauwgroenealgen, quinoaenboekweitbarstenvandevolwaardigeplantaardigeeiwitten 2.3. Vetten Indesupermarktvliegendekretenovervetomjeoren: vetarm, geentransvet, rijkaanomega 3vetzuren...maarwatisvetnoueigenlijk,welkefunctieheefthetinjelichaamenwelkevettenzijn welennietgezond? Zowelmensen,dierenalsplantenslaanvettenop,dieopeenlatermomentkunnenwordenomgezet inenergie.onslichaamkanopzeerbeperkteschaalzelfvetzurenaanmaken,maardemeestevetten krijgenwebinnenviaonzevoeding,vanzowelplantaardigealsdierlijkeproducten. Vettenzijnonderteverdelenopbasisvandeaanwezigevetzurenenanderebestanddelen.Ookoliën zijnvetten,maarblijvenvloeibaaropkamertemperatuurenwordendaaromzogenoemd.demeest bekendeindelingvanvetzurenisdieinverzadigdeenonverzadigdevetzuren.onverzadigdevetzuren zijnooknogonderteverdeleninenkelvoudigeenmeervoudigeonverzadigdevetzuren,afhankelijk vanhoedeaanwezigevetzurenaanelkaargebondenzijn. Welkeonverzadigdeenverzadigdevettenzijngezond Onverzadigdevettenbevattenonverzadigdevetzurenenkomenvooralvoorinplantaardigeoliën.De meestgezondeplantaardigeolieisolijfolie,omdathierindeverhoudingtussenonverzadigdeen verzadigdevettenhetmeestoptimaalis. Verzadigdevettenbevattenverzadigdevetzurenenzittenindierlijkeproductenzoalsboter,kaas, vollemelk,ijsjes,roomenvetrijkvlees.zezijnookterugtevindeninsommigetropischeplantenen plantaardigeoliënzoalskokosnoot,palmenpalmkernel.totopdedagvanvandaagwordtjedoor dereclamewijsgemaaktdatjerisicoophartaanvallentoeneemtalsjeverzadigdevetteneet,eninde volksmondwordtvaakbeweerddatonverzadigdevettengezonderzijndanverzadigdevetten,maar ditisniethelemaalwaar.verzadigdevettenuitdierlijkeenplantaardigevoedingzorgen,zolanghet geentransvettenzijn,vooreensterkgeconcentreerdehoeveelheidenergieinjevoedingspatroon,en zevormendebouwstenenvoorcelmembraneneneenverscheidenheidaanhormonenen hormoonachtigestoffen,diesamenzorgenvoorsterkebotten,eengezondelever,hart,en longfunctie,eengoedwerkendezenuwsignaalwerkingeneensterkimmuunsysteem.daarnaast gedragenverzadigdevettenzichalstransportmiddelvoorbelangrijkevetoplosbarevitaminesa,d,e enk.ookisverzadigdvetnodigvoordeomzettingvancaroteeninvitaminea,voordeabsorptievan mineralenendeondersteuningvananderebiologischeprocessen.bovendienzorgenverzadigde 14

15 vettenervoordatjeverteringwordtvertraagdwaardoorjelangereenverzadigdgevoelhoudt.in tegenstellingtotwatvaakwordtbeweerdhebbenmensenverzadigdevettendusnodig,als onderdeelvaneengebalanceerdvoedingspatroon. Eengezondebronvanverzadigdevetteniskokosolie.Kokosoliestoltbij29CdusinNederlandishet meestaltekoopindevormvanvet.tweederdevandeverzadigdevetteninkokosoliezijn middellange ketenvetzuren.dittypevetzurenhoeft,integenstellingtotlangeketen vetzurenzoals inandereplantaardigeoliën,nietdoordeleverengalblaastewordenverteerdengeëmulgeerd,wat betekentdatdeenergieuitdezeoliedirectvrijkomtinhetlichaamendestofwisselinginhetlichaam verhoogt,waardoorjeeenbetereverbrandingencirculatieinhetlichaamkrijgt.mensenmeteen verstoordevetverteringofbijwiedegalblaasverwijderdiskunnenalleenkokosolieetenengeen anderesoortenoliënenvetten,omdatdezezomakkelijkwordtopgenomendoorhetlichaam. Middellangeleten vetzurenstaanerookombekenddatzeantimicrobiëleenschimmelremmende eigenschappenhebbenenversterkendaarmeehetimmuunsysteem.ookiskokosolieheelgezond voormensenmeteenschildklierafwijking,omdathetdestofwisselinghelptverhogenenmeer energiegeeft.daarnaasthelpendezevetzurenbijgewichtsverlies,cholesterolverlagingendiabetes, enhetverminderthetrisicoophart envaatziekten.hetvoordeelkokosolieisookdathetin tegenstellingtotandereplantaardigeoliënnietbeschadigtbijverhitting,zodatergeenschadelijke stoffenkunnenvrijkomentijdenshetkokendieweernietgoedzijnvoorjegezondheid. Hetgroteverschiltussenverzadigdevettenentransvetten Transvettenvindjeteruginbijvoorbeeldgefrituurdeensterkbewerkteproducten,enzijnerg schadelijkvoordegezondheid.transvettenzijnverzadigdevettendiewordengevormdwanneer plantaardigeoliënuitharden,ookvaakhydrogenatiegenoemd.bijditproceswordthetldl gehalte, ofwelhet ongezondecholesterol verhoogdenhethdl gehalte,het gezondecholesterol, verlaagd.eentehoogldl gehalteisverantwoordelijkvoorhart envaatziekten,aderverkalking, diabetestype2enandereziekten.inhetverledenzijnerveelwetenschappelijkeonderzoeken verrichtnaarhetverbandtussenvetenallerleiziektenenaandoeningen,maarwatdeze onderzoekenvaakverzuimdenisonderscheidtemakentussentransvettenenverzadigdevetten. Inmiddelsisaangetoonddatheteffectvanverzadigdevettenopdegezondheidveelminder schadelijkisdanheteffectvantransvetten. Waaromomega 3vetzurenessentieelzijnvooreengoedegezondheid Alleomegavetzurenzijnmeervoudigonverzadigdevetten.Tegenwoordigzijnomegavetzurenerg populairindemarketingcampagnesvanlevensmiddelenproducenten.metnameomega 3wordthet liefstzoveelmogelijkgenoemd,omdatwetenschappelijkeonderzoekenhebbenaangetoonddat Omega 3vetzurenessentieelzijnvooreengoedegezondheid.Dezevetzurenverbeterenonder anderedecelreactieopinsulineenneurotransmitters,enondersteunenhetreparatieprocesvan cellenwanneerdezebeschadigdzijn,waarmeezebijdragenaaneenverlaagdrisicoophart en vaatziekten,kanker,hersenbloedingen,alzheimer,artritisenanderedegeneratieveziektes. Omega 3vetzurenzittenonderandereinlijnzaadenwalnoten,maardebestebronvanomega 3is visenvisolie.hierinzittentweevetzuren,dhaenepa,diebelangrijkzijnbijdebestrijdingvan 15

16 16 ziektes.helaasisdemeestevistegenwoordigzwaarvergiftigdmetkwik,waardoorhetetenvanvis nietmeerzogezondis.eenbronvanomega 3diewelnogsteedsaanteradenis,isKrillOil.Ditiseen visoliegemaaktvankrill,eenschaaldiertjedatindepoolzeeënleeft.deomega 3inKrillOilis verbondenaanfosfolipidenwaardoordeabsorptiegraadhogeris,zodatjeermindervannodighebt. Bovendienveroorzaakthetgeenoprispingenenboertjes,zoalsvaakbijgewonevisoliehetgevalis. DaarnaastzitKrillOilvolmetkrachtigeantioxidanten,ongeveervijftigkeermeerdaninvisolie.Deze voorkomendatdesterkbederfelijkeomega 3vetzurenoxiderenvoordatzekunnenworden opgenomendoorjecelweefsel. Degezondheidsvoordelenvanomega 6vetzuren Ookomega 6vetzurenzijnbelangrijkvooreengoedegezondheid,omdathetlichaamzenietzelfkan maken;jemoeterdusvoorzorgendatzedagelijksinjevoedingspatroonvoorkomen.omega 6 vetzurenondersteunenonzehart enbloedvaten,hetintegumentairesysteem(datonslichaamvia dehuidtegenbeschadigingenvanbuitenafbeschermt),decelstructuur,dehersenen,deogenenhet bewegingsapparaat,enhetbiedtbeschermingaanhetmaag darmkanaal.alsjezoveelmogelijk gezondheidsvoordelenwilhalenuitomega 6vetzurendanishetbelangrijkomongezonde,sterk bewerkteplantaardigeoliëninjevoedingspatroonzoveelmogelijktevervangendoordeveel gezonderebiologische,koudgepersteoliën.gezondebiologischeplantaardigeoliëndierijkzijnaan omega 6vetzurenzijnbijvoorbeeldolijfolie,pompoenzaadolieenhennepzaadolie. Soortvet Gezond Ongezond Enkelvoudig onverzadigd Koudgepersteolijfolie(bevatook watmeervoudigonverzadigde vetzurenmetomega 3),avocado (bevatookwatmeervoudig onverzadigdevetzurenmetomega 6) Plantaardigemargarines,arachideolie, koolzaadolie Meervoudig onverzadigd Omega 3:Lijnzaad,walnoten,Krill Oil Omega 6:Pompoenolie, hennepzaadolie Zonnebloemolie,maïsolie,sojaolie, notenolie,vettevis,sommige margarines. Verzadigd Kokosolie,kokosnoot,roomboter, dierlijkvet Zuivelproducten(o.a.kaas,melk,ijsjes, room),gefrituurdeproducten, transvettenuitveelbewerkte levensmiddelen Tabel:2.3.1Overzichtgezondeenongezondevetten Waaromdejuisteomega 6/3verhoudingzobelangrijkis Demeestemensenindewesterselandenconsumerenveelteweinigomega 3enveelteveel omega 6vetzuren.Deidealeomega 6/3ratiois2:1of1:1,maartegenwoordigligtdiebijdemeesten tussende15:1en50:1!symptomenvaneenomega 3tekortzijnonderandere:vertraagdealertheid, depressies,gewichtstoename,afbrokkelendevingernagels,allergieën,artritis,slaapproblemen, geheugenstoornissen,drooghaar,drogehuid,concentratieproblemenenvermoeidheid.wanneerje omega 6/3ratiotehoogisenjedeinnamevanomega 6vetzurennietterugbrengtnaaracceptabele hoeveelhedenzulje,zelfsalsjeextraomega 3supplementeninneemt,geengezondheidsvoordelen

Optimale voeding Zich verwennen en gezond leven

Optimale voeding Zich verwennen en gezond leven Optimale voeding Zich verwennen en gezond leven V.U. het college van burgemeester en schepenen - Oudergemlaan 113-1040 Etterbeek INFO: Dienst Gezondheid 02/627.25.06 gezondheid@etterbeek.be Geopend van

Nadere informatie

Op weg naar meer energie!

Op weg naar meer energie! Op weg naar meer energie! Stella Webber, Krachtbron, laat je fysieke en universele energie beter stromen! 50 Energie Smoothies en tips 2 Alle Energie Smoothies in dit e-book zijn bedacht, uitgeprobeerd

Nadere informatie

DIEET PRO WEEKMENU + ADVIEZEN EN TIPS VOOR EEN NÒG SNELLER EN EFFECTIEVER RESULTAAT

DIEET PRO WEEKMENU + ADVIEZEN EN TIPS VOOR EEN NÒG SNELLER EN EFFECTIEVER RESULTAAT WEEKMENU + ADVIEZEN EN TIPS VOOR EEN NÒG SNELLER EN EFFECTIEVER RESULTAAT WAAROM EIWITTEN OM AF TE SLANKEN? Koolhydraten en de oorzaak van obesitas Koolhydraten zijn een energiebron voor het lichaam. Als

Nadere informatie

(W)eten. Afvallen met lekker en gezond eten. www.weteneneten.nl

(W)eten. Afvallen met lekker en gezond eten. www.weteneneten.nl (W)eten Afvallen met lekker en gezond eten 1Weten&Eten Voorwoord Tweederde van de Nederlanders wil graag een aantal kilo s kwijt. Hoe doe je dat en nog belangrijker hoe voorkom je het welbekende jojo effect?

Nadere informatie

Dieetadvies bij zwangerschapsdiabetes

Dieetadvies bij zwangerschapsdiabetes VOEDING & DIEET Dieetadvies bij zwangerschapsdiabetes ADVIES Dieetadvies bij zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes (zwangerschapssuikerziekte) wordt ook wel Diabetes Gravidarum genoemd. Als een vrouw

Nadere informatie

30 dagen PALEO. challenge. CrossFit 075 Paleo Challenge werkboek

30 dagen PALEO. challenge. CrossFit 075 Paleo Challenge werkboek 30 dagen PALEO challenge Wat is Paleo voeding?! 3 Samenvatting! 4 Proteïne! 4 Koolhydraten: Groenten! 4 Koolhydraten: Fruit! 4 Vetten! 4 Resultaten Paleo voeding! 5 Paleo voor top prestaties! 5 Maar..!

Nadere informatie

Groente & Fruit: zó gezond!

Groente & Fruit: zó gezond! SPREEKBEURT OF WERKSTUK Groente & Fruit: zó gezond! Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voor een spreekbeurt over groente en fruit, en waarom deze zo gezond zijn. Het is handig om je spreekbeurt

Nadere informatie

Individueel zorgplan diabetes type 2. De beste dagelijkse zorg voor u en uw diabetes begint bij uzelf

Individueel zorgplan diabetes type 2. De beste dagelijkse zorg voor u en uw diabetes begint bij uzelf Individueel zorgplan diabetes type 2 De beste dagelijkse zorg voor u en uw diabetes begint bij uzelf Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Waarom persoonlijk zorgplan Uitleg Individueel Zorgplan 4 Persoonsgegevens

Nadere informatie

Voedingsadvies bij diabetes

Voedingsadvies bij diabetes metabole en cardiovasculaire aandoeningen info voor de patiënt Voedingsadvies bij diabetes UZ Gent, Centrum voor voedings- en dieetadvies Voedingsadvies bij diabetes Inleiding Inleiding 3 Insuline en diabetes

Nadere informatie

Dieet bij diabetes mellitus

Dieet bij diabetes mellitus Dieet bij diabetes mellitus Afdeling diëtetiek mca.nl Inhoudsopgave Wat is diabetes? 3 Behandeling 4 Belangrijke voedingsstoffen bij diabetes 5 Hypoglycaemie 9 Veel gestelde vragen over het dieet bij diabetes

Nadere informatie

PERSOONLIJK DOSSIER. De EERSTE 12 WEKEN is COACHING voor resultaat op lange termijn super belangrijk

PERSOONLIJK DOSSIER. De EERSTE 12 WEKEN is COACHING voor resultaat op lange termijn super belangrijk PERSOONLIJK DOSSIER De EERSTE 12 WEKEN is COACHING voor resultaat op lange termijn super belangrijk U ontvangt vrijblijvend -12 professionele meetgegevens -12 verschillende voedingstips -12 verschillende

Nadere informatie

1. De Moermantherapie medisch gezien

1. De Moermantherapie medisch gezien PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Inhoud: 1. De Moermantherapie medisch gezien 2. De Moermanvoedingslijn 3. Praktische mogelijkheden van de Moermanvoedingslijn 4. Moermanartsen 5. Reguliere hulpverlening bij

Nadere informatie

Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner

Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner bij de vijfde uitgave van de Belgische voedingsmiddelentabel Informatie over: gezonde voeding, meet - en analysemethodes, maten en gewichten,

Nadere informatie

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION

BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION Let s BOOOM! HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION BOOOM - Woord vooraf Verzorgers en trainers streven ernaar om het beste uit hun atleten te halen. De juiste keuze van een betrouwbare en gezonde sportvoeding

Nadere informatie

DE DAGELIJKSE BIJDRAGE AAN UW GEZONDHEID

DE DAGELIJKSE BIJDRAGE AAN UW GEZONDHEID DE DAGELIJKSE BIJDRAGE AAN UW GEZONDHEID Met slechts 1 eetlepel EDEN bio Omega-3 DHA-olie alfalinoleenzuur (ALA) Draagt bij tot een normaal cholesterolgehalte Docosahexaeenzuur (DHA) Draagt bij tot het

Nadere informatie

Candidiasis. "Je bent wat je eet". "Ziekte ontstaat vanuit de darm" (Hippokrates) "

Candidiasis. Je bent wat je eet. Ziekte ontstaat vanuit de darm (Hippokrates) Candidiasis "Je bent wat je eet". "Ziekte ontstaat vanuit de darm" (Hippokrates) " "Een goed evenwicht in de darmen en een goed gedraineerd (ontgift) lichaam laten geen ziekte toe". "Gisting leidt tot

Nadere informatie

Vitale en Fatale Voeding Nieuwe inzichten in gezonde voeding en het verschil tussen weten en eten

Vitale en Fatale Voeding Nieuwe inzichten in gezonde voeding en het verschil tussen weten en eten Vitale en Fatale Voeding Nieuwe inzichten in gezonde voeding en het verschil tussen weten en eten Lukas T.S. Tjan Orthomoleculaire voedingskundige (Voedingsepidemiologie, Wageningen Universiteit WUR) Inspiratie

Nadere informatie

Elk uur eten, elk uur fitter!

Elk uur eten, elk uur fitter! Elk uur eten, elk uur fitter! Informatieboekje Inhoudsopgave Het VP3-voedingsprogramma bestaat uit 3 fasen! 6 Overtuigende resultaten 9 Ervaringen met het VP3-programma in Nederland 10 Voordelen ten opzichte

Nadere informatie

Diëten KORTE ADVIEZEN ALGEMEEN MAAG - DARMSPAREND DIEET CALCIUMRIJK DIEET CONSTIPATIEDIEET HOE HET SUIKERGEHALTE IN HET BLOED NORMAAL KRIJGEN

Diëten KORTE ADVIEZEN ALGEMEEN MAAG - DARMSPAREND DIEET CALCIUMRIJK DIEET CONSTIPATIEDIEET HOE HET SUIKERGEHALTE IN HET BLOED NORMAAL KRIJGEN Diëten KORTE ADVIEZEN ALGEMEEN MAAG - DARMSPAREND DIEET CALCIUMRIJK DIEET CONSTIPATIEDIEET HOE HET SUIKERGEHALTE IN HET BLOED NORMAAL KRIJGEN DIEET ARM AAN VERZADIGDE VETZUREN DIEET BIJ MAAGKLACHTEN TORONTO

Nadere informatie

1-2 kopje(s) koffie of thee zonder suiker met evt. halfvolle koffiemelk

1-2 kopje(s) koffie of thee zonder suiker met evt. halfvolle koffiemelk Dagmenu week 4: maandag Ontbijt 3-4 volkoren crackers Belegd met tweemaal jam Belegd met eenmaal 30+ kaas Wist je dat..? Bijna 8 op de 10 Nederlanders brood met kaas of zoet eet als ontbijt In de loop

Nadere informatie

Wai Short: Het Wai Dieet

Wai Short: Het Wai Dieet Wai Short: Het Wai Dieet Oscar Bannink Hoe kom je erbij? Er zijn twee wegen om te komen tot een voor mensen gunstig dieet: 1. Morfologisch 2. Biochemisch Ad 1. Als we kijken naar ons spijsverteringskanaal

Nadere informatie

Voeding voor (top)duursport

Voeding voor (top)duursport Voeding voor (top)duursport Om goed "opgeladen" te sporten, is een dagelijkse koolhydraatinname van 8 tot 10 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht nodig. Dit is het dubbele van wat een niet-sporter

Nadere informatie

2. RECEPTEN. 2.1 Wok met rijst, kip en groentjes. Portie voor 4 personen

2. RECEPTEN. 2.1 Wok met rijst, kip en groentjes. Portie voor 4 personen 1. INLEIDING In een evenwichtige gezonde voeding is het belangrijk om iedere dag een goeie portie groenten en fruit te eten. Deze kunnen soms duur oplopen. Daarom is het belangrijk om groenten en fruit

Nadere informatie

GEZOND FEESTELIJK. Recepten om lekker en gezond te feesten

GEZOND FEESTELIJK. Recepten om lekker en gezond te feesten Diëtistenpraktijk Hilde Winters Watermolenstraat 11, 3910 Neerpelt Tel. 011 64 10 18 hildewinters@skynet.be www.dietistehildewinters.be Eindejaarsfeesten : familie, vrienden, genieten, gezellig eten en

Nadere informatie

Eet méér Energie http://energiekevrouwenacademie.nl. Eet méér Energie. Energieke Vrouwen Academie Alle rechten voorbehouden

Eet méér Energie http://energiekevrouwenacademie.nl. Eet méér Energie. Energieke Vrouwen Academie Alle rechten voorbehouden Eet méér Energie Ontdek de energie om je dromen waar te maken Auteur: Marjolein Dubbers 2 Inhoudsopgave Introductie 5 Veel vrouwen ervaren gebrek aan energie 5 Leer weer luisteren naar je lichaam 6 Deel

Nadere informatie

Who Who. Profile for: LL, UK 19-6-2015. This report created by: Cell Wellbeing richard@cell-wellbeing.com +491366347478

Who Who. Profile for: LL, UK 19-6-2015. This report created by: Cell Wellbeing richard@cell-wellbeing.com +491366347478 Profile for: Who Who LL, UK 19-6-2015 This report created by: Cell Wellbeing richard@cell-wellbeing.com +491366347478 Als U enige vorm van medicatie neemt, U zwanger bent of borstvoeding geeft, moet U

Nadere informatie

Zuur-Base Huishouding

Zuur-Base Huishouding Het menselijk lichaam heeft zowel zuren als basen nodig. Het komt zelden voor dat er een teveel aan base in het lichaam aanwezig is. In deze moderne tijd is het veelal een teveel aan zuren waar mensen

Nadere informatie

Basisregels gezonde voeding

Basisregels gezonde voeding Basisregels gezonde voeding Door Vincent Hesselink Bescherm jezelf tegen ziekte, val fluitend af en voel je topfit! Gezond eten doe je met boeren verstand, eet voedsel dat voor de mens geschikt is Dat

Nadere informatie

Zwemmen. Algemene principes gezonde voeding. Voeding aangepast aan de sport. Sportspecifieke kenmerken. Algemene principes voeding 09-03-2014

Zwemmen. Algemene principes gezonde voeding. Voeding aangepast aan de sport. Sportspecifieke kenmerken. Algemene principes voeding 09-03-2014 09-03-2014 GEZONDE EN AANGEPASTE VOEDING VOOR ZWEMMERS Zwemmen Realiteit Intensieve trainingen Jongeren in volle ontwikkeling! Tegenstrijdige voedingsadviezen? 8/3/2014 Kelly Van Meerbeeck, diëtiste kellyvanmeerbeeck@telenet.be

Nadere informatie

Wat is nu juiste voeding om gezond oud te worden..? Intro

Wat is nu juiste voeding om gezond oud te worden..? Intro Wat is nu juiste voeding om gezond oud te worden..? Intro Bij voeding denken de meeste mensen alleen aan eten. Maar voeding betekent behalve eten meer voor het menselijke lichaam; lucht, water, en niet

Nadere informatie