5600 AS EINDHOVEN. Tilburg, 19 mei drs. W. A. van der eere en voorzitter Raad van Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5600 AS EINDHOVEN. Tilburg, 19 mei 2010. drs. W. A. van der eere en voorzitter Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 AS ENDHOVEN Onderwerp: Toezending financieel jaarverslag 2009 Tilburg, 19 mei 2010 Geachte heerfmevrouw, Conform het'bepaalde in het Burgerlijk Wetboek doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van het financieel jairversiag over het jaar 2009 van: OWM CZ groep Zorgverzekeraar u.a.. OWM CZ groep Aanvullende-verzekering Zorgverzekeraar u.a. l l Overeenkomstig het bepaalde dienaangaande in het Burgerlijk Wetboek is de jaarrekening voorzien van de ondertekenhg door bestuur en commissarissen. De jaarrekeningen zijn vastgesteld op 28 april 2010 door de ledenraad. De jaarrekening van CZ Zorgkantoor B.V. wordt separaat verzonden. l Bijlagen: 2 drs. W. A. van der eere en voorzitter Raad van Bestuur KAMER VAN KOOPHANDEL BRABANT KANMOR!NDHOVEN NGEKOMEN: 2 1 ME 2010

2 nhoudsopgave ( Kerncijfers 1 Aanbieding door de Raad van Bestuur 2 Verslag van de Raad van Commissarissen 3 Verslag van de Raad van Bestuur 3.1 nleiding 3.2 CZ Organisatie 3.3 Belanghebbenden 3.4 Vooruitblik Geconsolideerde jaarrekening 2009 ' 4.1 Geconsolideerde balans per 3 1 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans per 3 1 december Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2009 l 1 5 Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige balans per 3 1 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Toelichting op de enkelvoudige balans per 3 1 december Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening Overige gegevens 6.1 Smtutaire bepalingen over de verwerking van het resultaat 6.2 Accountantsverklaring 7.1 Bestuurlijke colleges Verrekerdenadviaplatforms l

3 CZ is een economische en organisatorische eenheid. CZ bestaat uit verschillende rechtspersonen die de kernactiviteit verzekeren van ziektekosten uitvoeren of daarmee rechtstreeks samenhangen. Dit 'Maatschappelijk Verslag 2009' omvat de volgende rechtspersonen: Ziektekostenverzekeraars Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A. Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar U.A. m OHRA Zorgverzekeringen N.V. m OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V. a Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. Overige juridische entiteiten CZ Zorgkantoor B.V. Stichting CZ Lourdes a Stichting CZ Onroerende Zaken m Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars Stichting Bevordering Zorginitiatieven n de geconsolideerde financiële verqtwoording van CZ is ook de enkelvoudige jaarrekening van het groepshoofd, de Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A., opgenomen. De niet-financiële gegevens gaan over de zorgverzekering én de aanvullende verzekering. Daar waar dit niet het geval is, staat dit erbij vermeld. Waar het relevant is, vindt u ook de vergelijkende cijfers over Het 'Maatschappelijk Verslag 2009' omvat het CZ zorgverzekeringsbedrijf ten behoeve van de vijf ziektekostenverzekeraars inclusief het label CZ. De labelactiviteiten van Delta Lloyd en OHRA vallen buiten de scope van dit verslag (zie hoofdstuk 'Profiel van de organisatie', distributiemodel, figuur 3). Dit verslag is opgesteld volgeris de verslagleggingvoorschriften zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en de 'Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging voor grote en middelgrote ondernemingen'. Onze website staat geheel in het teken van het 'Maatschappelijk Verslag 2009'. Tevens is op een integrale PDF van dit verslag beschikbaar. CZ publiceert ook een 'Sociaal Jaarverslag' en de jaarverslagen van CZ Fonds en DL Fonds en de jaarverslagen van de Zorgkantoren. Ook deze verslagen kunt u downloaden via en of opvragen bij CZ: Marketing Servicebureau, Postbus 90152,5000 LD Tilburg, tel , marketina.servicebureau~cz.nl.

4 Premies en bijdragen' Per verzekerde in euro's 2.226, , ,- E 1.688,- e 1.512,- ) Uitkeringen ziektekosten Als % van de premies en bijdragen 94% 96% 98% 98% 95% Per verzekerde in euro's 2.092, , , , ,- Mutatiepercentage 6% 21% - 1% 15% Kosten van beheer" Als % van de premies en bijdragen 4% 3% 4% 5% 4% Resultaat technische rekening Resultaat niet-technische rekening Totaal resultaat Eigen vermogen Als % van de premies en bijdragen 20% 24% 32% 32% 36% Als % van de vereiste solvabiliteit 250% 308% 333% 341% 443% Per verzekerde in euro's 455,- 496,- e 531,- e 531,- 540,- Uit te keren ziektekosten op Als % van de uitkeringen 38% 34% 3 0% 29% 30% Gemiddeld aantal verzekerden"' Groei 29% 0,1% - 0,5% 0,2% ( Marktaandeel per 1-7'" 20% 16% 16% 16% Aantal personeelsleden (Re) Aantal verzekerden per Ae l De aanzienlijke stijging in 2009 van een aantal kerncijfers houdt verband mei de overname per januari 2009 van de rarguerzeke.raa,r-n.v.'s uit de hlta Lloyd Groep. Het betrofcirca verzekeráen. 1 l' Met ingang van 2009 inclusief de provisies van de zorgverzekeraar-n.vs OHRA en Delta Lloyd (103 miljoen euro). Dit 1 betreft de integrale vergoeding aan Delta 1,loyd Groep overeenkomstig de distributie-overeenkomst. 111 Hierin zijn verdragsverzekerden wonend in Nederland begrepen, waarvan de uitkeringen van ziektekosten ten laste komen van CV2 (2008: ). n de bedragen per verzekerde zijn deze daarom alleen berekend in de kosten van beheer. Voor alle andere kerngetallen per verzekerde is de gemiddelde stand van gebruikt. 'h Nederland.

5 Aanbieding door de Raad van Bestuur Blijven zoeken naar balans CZ is actief op een markt in beweging. Met aan de ene kant onze klanten en aan de andere kant de zorgaanbieders. Een markt waarin samenwerken, zeker in economisch mindere tijden, continu vraagt om zorgvuldige en betrokken afstemming mét alle partijen, intern en extern. CZ blijft daarbij zoeken naar de juiste balans, de rode draad door dit 'Maatschappelijk Verslag 2009'. Ondanks de economische uitdagingen kijkt CZ terug op een evenwichtig jaar, met veel positieve resultaten. CZ kwam wederom als de beste 'grote' verzekeraar van Nederland uit de bus in de klantonderzoeken van KiesBeter.nl en ndepender. Onze solvabiliteit bleef onverminderd goed. n 2009 rondde CZ de integratie van de zorgverzekeraars van Delta Lloyd en OHRA af. Voor de ruim nieuwe verzekerden en onze medewerkers was dit even wennen. De service levels naar deze verzekerden lagen eind 2009 op het gewenste CZ-niveau, we zijn op de goede weg. CZ ontwikkelt zich meer en meer tot de gids in zorgland. Waarbij we oog hebben voor 1 mogelijkheden en onmogelijkheden, maar zeker ook durven te kijken naar nieuwe uitdagingen. 1 Dat onderstreepten we in 2009 onder meer door de uitrol van onze campagne 'Zorg kan altijd beter' waarin we aan het publiek vragen hoe de gezondheidszorg beter kan. Via CZ Fonds gaven we ondersteuning aan zorgprojecten die niet (volledig} via de reguliere kanalen kunnen worden gefinancierd. Natuurlijk pakten we door op speerpunten zoals ketenzorg voor chronisch zieken en het echt inzichtelijk maken van de kwaliteit van de zorg voor onze verzekerden. CZ is een stabiele en financieel gezonde onderneming met ruim 3,3 miljoen verzekerden en circa medewerkers. Voor het bereiken van deze stand van zaken zijn we hen, en oud- l 1 bestuursvoorzitter Mike Leers dankbaar. Na een carriere van 35 jaar bij CZ, waarvan 17 jaar als bestuursvoorzitter, nam hij op 1 september 2009 afscheid van onze organisatie. l Graag horen wij van u wat u van dit maatschappelijk verslag vindt. Wij blijven zoeken naar de juiste balans. Wij wensen u voor nu veel leesplezier. Tilburg, 3 1 maart / Raad van Bestuur, l drs. W.A. van der Meeren, voorzitter drs. E.C. van Vliet

6 Verslag van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen vergaderde in 2009 negen keer. Vier vergaderingen vonden plaats zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. n deze vergaderingen werd het proces van opvolging van de voorzitter van de Raad van Bestuur, het eigen functioneren, het functioneren van de Ledenraad en de relatie met de Raad van Bestuur besproken. n de overige vif vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod: m het jaarplan, inclusief begroting 2009; bedrijfskwartaalrapportages 2009; m premiebeleid 20 10; vermogensbeheer; risicobeheersing; efficiency; rapportages toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB); procedure en rooster van aftreding en benoeming van de Raad van Commissarissen en Ledenraad. De Financitle Commissie kwam in het verslagjaar twee keer in vergadering bijeen. Gezien de ontwikkelingen op de financiële markten besteedde ze bijzondere aandacht aan de, waardeveranderingen van de effectenportefeuilles en, vanwege de door CZ nagestreefde solvabiliteitsmarges, aan de aanpassing van het risicoprofiel binnen het fiduciair beleggingsmandaat. De beleggingsresultaten en de daaruit getrokken beeidsconclusies besprak de commissie met de externe adviseur en de fiduciair vermogensbeheerder. De jaarresultaten 2008 werden besproken met de Raad van Bestuur en de externe accountant. Aan de hand hiervan bracht de Financiele Commissie haar advies uit aan de Raad van Commissarissen. i De Remuneratie Commissie kwam vijf keer samen. Ze besprak onder meer het rooster van aftreding en benoeming van de Raad van Commissarissen en van de Ledenraad. Met de leden van de Raad van Bestuur voerde de commissie functionrnngsgesprekken. Met de oudvoorzitter vond, in verband met zijn vertrek, een exitgesprek plaats. Ook voerde de Remuneratie Commissie. voorbereidend overleg over de opvolging van de voorzitter van de / aangepast. Raad van Bestuur. Per september 2009 is er een nieuwe bestuursvwrzitter. Verder werd de 1 honorering van de Raad van Commissarissen en de Ledenraad conform CAO-indexering l Met de Ledenraad startte de Raad van Commissarissen een discussie over het functioneren van de Verzekerdenadviesplatforms. Tijdens gezamenlijke vergaderingen met de raad kwamen de volgende thema's aan bod: marketing, commercieel beleid, jaarverslaglegging en zorginnovatie. Dit 'Maatschappelijk Verslag 2009' - met daarin het directieverslag en de jaarrekeningen - werd door de Raad van Commissarissen besproken. De Raad van Commissarissen stelt aan de Ledenraad voor: m de jaarrekeningen 2009 vast te stellen; decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het in 2009 gevoerde beleid; decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het in 2009 gehouden toezicht.

7 Tot slot spreekt de Raad van Commissariyen naar alle medewerkers van CZ waardering en dank uit voor hun bijdrage aan het in 2009 bereikte resultaat: Een nadrukkelijk woord van waardering en dank gaat uit naar Mike Leers. Hij leverde met zijn 35-jarig dienstverband, waarvan 17 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur, een belangrijke en gezichtsbepalende r. bijdrage aan het concern CZ in zijn huidige vorm. Tilburg, 28 april 2010 drs. A.N.A.M. Smits voorzitter

8 Het juiste aanbod voor onze klanten CZ heeft een goede naam in de markt en wil daar optimaal gebruik van maken. 'Be good and tel1 it ', noemen we dit intern. CZ koopt geen markt door te stunten met prijzen, maar zet nadrukkelijk in op groei met klantbehoud door de juiste dingen goed te doen. De divtkie Commerciële Zaken (CoZa) zorgt voor het werven van de nieuwe klanten. Dit zijn zowel individuele verzekerden met een zorgverzekering als ook zakelijke klanten die producten en verzekeringen zoals een collectief zorgverzekeringscontract afnemen. De verkoop van producten vindt plaats vanuit een 'multichannel-filosojìe'. Dit betekent dat via verschillende kanalen klanten en potentiële klanten worden benaderd, Door deze aanpak heefr CZ een groot bereik in Nederland. Door het intensieve contact met klanten weet CoZa goed wat er eefi en speelt en welke producten hier bijpassen. Samen met Marketing en Communicatie evalueert CoZa jaarlijks het productenpakket en waar nodig wordt dit aangepast. Zo zagen we de laatste drie jaar een sterke aandacht voor pakketten die aansluiten bij een bepaalde levensfase. Daarvoor werden de pakketten 'Jongeren ', '50+' en 'Gezinnen' ontwikkeld. Een mooi voorbeeld Ls ook 'CZ Direct': een internetverzekering voor een prijsbewuste doelgroep die kiest voor het gemak van internet als communicatiemiddel. Klanten willen natuurlijk het liefit zoveel mogelijk maatwerk, maar voor een verzekeraar kan dit betekenen dat producten niet kostendekkend zvn ófte duur worden voor de klant. Bij de ontwikkeling van producten let CZ daarom altijd goed op de balans tussen inhoud en betaalbaarheid. Van een productgedreven organisatie veranderde CZ de afgelopen jaren meer en meer in een adviserende partner. Dit omdat met name werkgevers niet alleen maar kiezen voor een collectieve zorgvenekering me1 een lage premie. Juist voor hen is gezondheid van medewerkers een belangrijk thema. Traditioneel klopten ze daarvoor aan bv een Arbo-dienst of gespecialiseerde bedrijven, maar meer en meer loopt dit via CZ. We helpen bij het beheersen van het ziekteverzuim met onze dienst 'Verzuimmanagement' vanaf het moment dat een werknemer zich ziek meldt. We geven antwoord op vragen als: hoe breng je een medewerker zo snel mogelijk en duurzaam terug naar zijn werkplek en, zeker zo belangrijk, hoe voorkom je uitval van medewerkers? Sinds januari 2009 is de integratie van de zorgverzekeringsbedrijven Delta Lloyd en OHRA binnen CZ een feit. Wat onze verzekerden hiervan qua aanbod merken, is dat ze voordeel kunnen krijgen op andere producten van OHM. Ook voor de zakelijke markt biedt de integratie voordelen omdat CZ nu met Delta Lloyd speciale verzekeringen voor de werkgever in het pakket heeft zoals verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. CZ merkt dat collectiviteiten het interessant vinden dat ze één aanspreekpunt hebben voor meerdere producten. Die voordelen onderscheiden ons in de markt en die willen wij dan ook nadrukkelijk doorzetten naar onze klanten. Zo zijn ze verzekerd van een goed advies over de beste, meest betaalbare en toegankelijke zorg. Voor het bereiken van een gezonde autonome groei kijkt CZ verder dan de eigen landsgrenzen. Van oudsher is CZ de verzekeraar in Zuid-Nederland, een goed ontsloten grensgebied. Bij lange wachtlijsren voor een behandeling ontstond hier zorgtoerisme; verzekerden zochten ook over de grens. CZ bouwde hierin expertise op en zet deze nu in op andere gebieden. Dit is bijvoorbeeld interessant voor collectiviteiten. Zo verzekert CZ buitenlandse seizoensarbeiders en biedt ze ondersteuning voor 'expats' (buitenlandse werknemers die tgdelijk in Nederland wonen en werken). Grote internationale verzekeraars waarderen die knowhow. Zij zoeken één venekeraar in Nederland waarmee ze naadloos aansluiten. Zij weten inmiddels CZ te vinden als d& specialist op dit terrein. Jeroen Kuijlen directeur Commerciële Zaken

9 3 Erslag van de Raad van Bestuur 3.1 nleiding CZ maakte zowel organisatorisch als financieel een prima jaar door. Het verzekeringstechnische resultaat was goed en dat gold ook voor de rendementen op de beleggingen. CZ bleef voldoen aan de zichzelf opgelegde solvabiliteitsdoelstelling, die ruim boven de eisen van DNB ligt. De integratie met de zorgverzekeringsbedrijven van Delta Lloyd en OHRA rondde CZ in 2009 overigens succesvol af. Marktpositie CZ CZ is actief op een verdringingsmarkt. cz realiseerde in 2009 een kleine autonome groei. Met ruim 3,3 miljoen verzekerden bleef CZ de derde zorgverzekeraar van Nederland. Landelijk daalde het aantal overstappers voor het vierde opeenvolgende jaar. Met een percentage van ],l% scoorde CZ hier beter dan het landelijk gemiddelde van 33%. Overstappers lieten zich vooral leiden door deelname aan een collectiviteit en (kortings-) proposities. De groei van en binnen collectiviteiten nam af. Het collectieve aandeel bij CZ lag eind 2009 op 55% (landelijk: 62%). L Propositie CZ koestert haar klanten en wil gróeien met de achterdeur dicht. CZ kiest niet voor spannende proposities of kortingen om klanten voor zich te winnen. Klanten herkennen de CZ-filosofie (Be good and teil il), hetgeen onder meer bleek in de topnotering van Kiesbeter.nl. Ook richting collectiviteiten communiceert CZ een heldere propositie. CZ biedt meerwaarde door bedrijfszorg gerelateerde producten en diensten zoals 'Verzuimzorg'. Werkgevers vragen CZ steeds vaker om hen te helpen personeel gezond te houden en te krijgen. Efficiency en Kwaliteit Met het project EK 2009 (Efficiency en Kwaliteit) was er een nadrukkelijke interne focus op meetbare en uniforme productiviteits- en kwaliteitsnormen. De productiviteit en kwaliteit zijn intern inzichtelijk gemaakt via digitale dashboards, een sturingsmechanisme. Daarnaast stuurt CZ op competenties als betrouwbaar, ondernemend en klantgerichtheid bij medewerkers. CZ zoekt continu naar de balans tussen operational excellence en de persoonlijke aandacht die iedere verzekerde mag verwachten. Compliance- en riskmanagement Het interne beleid ten aanzien van risicomanagement en compliance werd voortgezet en gaat verder dan sec het opsteilen van regels en richtlijnen: medewerkers moeten ook leren die om te zetten in prudent en risicobewust gedrag. n 2009 kregen alle medewerkers hier meer informatie en trainingen voor.

10 ntegratie Delta Lloyd Zorgverzekeraars CZ is trots op het hoge tempo waarin de organisatie, na een jaar van technische voorbereiding, de integratie van de zorgverzekeringsbedrijven van Delta Lloyd en OHRA het afgelopen jaar bewerkstelligde. Eind 2009 lagen de service levels van beide labels op het gewenste niveau. De uitdaging zit hem in het feit dat deze labels een andere populatie bedienen dan CZ. De samenwerking tussen CZ en Delta Lloyd Groep is goed, waarbij we voortdurend aandacht hebben voor het managen van de belangenbalans. Zowel het label Delta Lloyd als OHRA kende begin 2009 een marktconforme mutatiegraad. Er was, in vergelijking met CZ, een relatief hoge uitstroom van verzekerden. n 2010 gaan we als organisaties meer van elkaar leren. De labels Delta Lloyd en OHRA kijken bijvoorbeeld op een andere manier naar de markt, onder meer blijkend uit de intemetpropositie die door OHRA is neergezet. Gidsfunctie CZ CZ ontwikkelde zich verder tot dé gids in de zorg; wij zijn de gids, onze klanten hebben de / regie. We ondersteunden onze verzekerden in 2009 actief met het vinden van de beste zorg, 1 met gezond blijven en zo gezond mogelijk leven. CZ maakte meer kwalitatieve informatie over aanbieders inzichtelijk, zodat onze verzekerden weten wat ze kiezen. CZ blijft inzetten op het streven om voor alle zorg, in meetbare termen, normen te formuleren. Landelijk voerde CZ overleg met collega's uit het zorgveld om te komen tot heldere definities / en normen over kwaliteit. Het concreet inzichtelijk maken van kwalitatieve informatie blijft in 2010 een uitdaging. Het ontbreken van eenduidigheid - of het niet volledig zijn - is een van de hoofdoorzaken waarom CZ in 2009, ook op advies van onze Verzekerdenadviesplatfonns, 1 afzag van kwijtschelding van het verplicht eigen risico bij gebruik van een voorkeursziekenhuis. Daarnaast heefi CZ de keuzevrijheid van verzekerden hoog in het vaandel. CZ stelt ml he ultimate question: zou u deze zorgaanbieder aanraden aan uw familie, vrienden? Dit geefi verzekerden op een eenvoudige manier inzicht en prikkelt de aanbieders naar betere zorg. Kernpunten zorg De pijlers waarop CZ zich richt zijn: Gegarandeerde, goede zorg, een concurrerende premie, kwaliteit en service, gidsen en gezondheidsdiensten waaronder Bedrijf en Gezondheid. Daarin een balans vinden om aantoonbaar goed te zijn voor zowel de gezonde als zieke verzekerden, individuele en collectief verzekerden, vraagt onze inspanning. Daarnaast zoekt CZ voor haar klanten actief naar echt toegevoegde waarde. Door hen te helpen bij gezond blijven, door zorg beschikbaar en toegankelijk te maken, door een goede premie of door het ontwikkelen van gezondheidsdiensten voor collectiviteiten. De zorgmarkt verandert De marktwerking in de zorg zet onverminderd door. n zou 50% van het aantal DBC's (Diagnosebehandelingcombinaties) bij ziekenhuizen vrij onderhandelbaar moeten zijn, zo was de gedachte bij het kabinet eind Met de afbouw van deze comfortzones lopen zorgaanbieders een steeds groter bedrijfsrisico en dat vraagt om aanpassingen in de strategische bedrijfsvoering. Eenvoudig gezegd kan het met een aanbieder makkelijker mis gaan als ze niet anders omgaan met hun 'bedrijf. De laatste jaren en ook in 2009 zagen we onder meer diverse instellingen in ziekenhuis- en thuiszorg die te maken hadden met 'zwaar weer'.

11 De bereikbaar- en toegankelijkheid van de zorg kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Ziekenhuizen en andere aanbieders moeten zich dan ook afvragen of ze dure, complexe functies niet moeten concentreren en zich zo specialiseren. Zorg anders organiseren zodat de kwaliteit omhoog gaat, de prijs daalt en er tegelijk geen wachtlijsten zijn. Dit is de uiteindelijke bedoeling. van marktwerking. CZ durft daarbij aanbieders ook te prikkelen door warme steun of een gebrek daaraan. C2 vaart hierin op een moreel kompas: we pakken graag de regierol, maar met een eigen verantwoordelijkheid van zowel zorgverleners hls verzekerden. Als aanbieders de balans in prijs en kwaliteit vinden, kan CZ als zorgverzekeraar deze prestaties vervolgens aan haar verzekerden inzichtelijk maken. Dan helpen we onze klanten bij het vinden van de beste zorgverlener, waarbij ze zelf de keuze houden. Ook kunnen we dan met een gerust hart, en met het juiste evenwicht tussen rationele en emotionele argumenten, onze klanten uitleggen waarom de zorg zich beter kan concentreren. Andere belangrijke aandachtspunten op'de zorgmarkt zijn de stijgende vergrijzing en de bekostiging van de zorg (betaalbaarheid). De vergrijzing draagt de komende jaren bij aan een grotere vraag naar zorg. Tot tenminste 2020 zal het tekort aan 'handen aan het bed' dan ook fors toenemen. Dit vraagt om creativiteit. Van de zorgverlener door een verbeterde efficiëntie en kwaliteit, maar ook van ons als zorgverzekeraar. We kunnen bijvoorbeeld technische hulpmiddelen als telematica en domotica stimuleren waardoor zorg dichterbij de mensen komt te staan. Zorg thuis is altijd te verkiezen boven intramurale zorg (in een instelling). Diezelfde creativiteit wordt van ons gevraagd als het op het betaalbaar houden van zorg aankomt. Ook hier geldt dat een verbeterde efficiëntie en kwaliteit bij aanbieders bijdraagt. Anderszins kunnen zaken als zelfzorg en mantelzorg met een overgang van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de zorgverzekeraars wellicht beter worden georganiseerd. Ook het bedienen van de verzekerden vanuit écn loket, is makkelijker voor de verzekerden en draagt voor CZ bij aan een efficitnte beheerslast. CZ is in ieder geval van mening dat betaalbaarheid een punt is waarvoor het evenwicht door Nederland als geheel moel worden gevonden. Aandachtspunten 2009 Overgang A WBZ Met een visienotitie aan de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte CZ in 2009 haar aandachtspunten rondom de mogelijke overdracht van de AWBZ aan zorgverzekeraars duidelijk. C2 staat niet afwijzend ten opzichte van een overgang maar kiest hierin wel voor het managen van de verwachtingenbalans. Als de opdracht luidt dat de kosten omlaag moeten, wil CZ goed nadenken of én hoe dat mogelijk is. We stellen ons daarin op als een volwaardig gesprekspartner met een hoge betrokkenheid. Zorg kan altpd beier CZ startte in 2009 de pubiekscampagne 'Zorg kan altijd beter'. Daarin vroegen we actief aan verzekerden welke ideeen er bij hen leven om zorg beter te organiseren. Hierop werd boven verwachting gereageerd. De eerste uitkomsten zijn inmiddels opgepikt door onze Zorginkoopteams en worden door hen onder meer met zorgaanbieders besproken. De resultaten koppelt CZ in aan haar verzekerden terug.

12 Preferentiebeleid geneesmiddelen CZ zette in 2909 de discussie met apothekers over de vergoedingen voor medicijnen door. CZ betaalt graag voor verantwoord medicijngebruik. Maar door de wijze van organisatie en het verdienmodel, gaat er nog steeds te veel geld om in de fármacieketen. Er wordt te veel verdiend door een te grote marge, zeker voor het schuiven van doosjes alleen. Dit soort 'woekerpillen' is niet meer acceptabel. Waar is het voor, welke medicijnen gebruikt een verzekerde, is dit het juiste medicijn en is er een vergelijkbaar alternatief? Deze vragen leveren daadwerkelijk toegevoegde waarde aan onze verzekerden. CZ is daarom enthousiast over de apotheek Pillen en Praten in Den Haag, waar echt naar verantwoord medicijngebruik van een patitfnt wordt gekeken. We begrijpen dat onze opstelling in de branche zeer doet, maar een beter prijs- en vergoedingenbeleid moet zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige farmaceutische patiëntenzorg in een systeem waarin we samen de verantwoordelijkheid dragen om dit betaalbaar te houden. Buitenlandspecialist CZ profileerde zich in 2009 nog meer als buitenlandspecialist. We wonnen onder meer de aanbesteding 'Orgaan van de woonplaats'. Hierdoor voert CZ de komende vijf jaar opnieuw voor alle mensen die in Nederland wonen en in het buitenland werken de zorgverzekering uit. Conclusie; een organisatie in balans CZ bleef in een dynamisch jaar in een sterk bewegende markt stabiel overeind. Onze ambities 1 zijn helder. We blijven ons onderscheiden als een betrouwbare, sociale verzekeraar zonder winstoogmerk die klanten gidst naar de beste zorg. Kwaliteit blijft een speerpunt waarvoor we de dialoog aangaan met al onze stakeholders in een brede maatschappelijke context. Lage beheerskosten in combinatie met de goede financiële uitgangspositie maken het mogelijk vernieuwend bezig te zijn in zowel zorg als in eigen productinnovaties. De nadruk lag en ligt op klantenbehoud, waarbij we een sterke focus hebben om de juiste dingen goed te doen. Met professionele medewerkers streven we naar een balans tussen eficiëncy, kwaliteit en de persoonlijke aandacht die iedere verzekerde mag verwachten. CZ schuwt, uit respect voor onze verzekerden, de verantwoordelijkheid in de discussie over zorgvernieuwing niet en neemt deze ook in het evenwichtig sturen van het zorgaanbod naar kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Daarmee proberen we de solidariteit waarop ons zorgstelsel is gebaseerd te blijven borgen.

13 CZ Organ ìsat ie Profiel van de organisatie CZ is een economische en organisatorische eenheid met als kernactiviteit de uitvoering van de verplichte verzekering tegen ziektekosten als zorgverzekeraar., De hierbij behorende activiteiten vloeien voort uit de Zvw. CZ is uitvoerder van de AWBZ voor instellingen in de regio's Haaglanden, Zeeland, West- en Zuidoost-Brabant, Zuid-Hollandse eilanden en Zuid- Limburg als zorgkantoor en uitvoeringsorgaan. CZ is verzekeraar van ziektekostenrisico's die niet door de wettelijke verzekering tegen ziektekosten worden gedekt, de aanvullende verzekeringen. Een netwerk van servicekantoren en de afdelingen Klantenservice en Zorgbemiddeling geven voor een belangrijk deel invulling aan de dienstverlening. Deze is vooral gericht op het verzekeren van zorg. CZ levert daarnaast gezondheid$- en zorgdiensten als 'C2 Zorgservice', 'CZ Gezondheidslijn', 'CZ Verhaalservice', second opinions via 'Best Doctors' en concepten voor e-health. Bedrijven met een collectieve zorgverzekering kunnen gebruik maken van de zorgdiensten: 'C2 zorgmakelaar', 'Gezond Werken Test', 'Gezonde werkplek' en de 'Bedrijvendesk'. Met deze zorgdiensten helpt CZ werknemers gezond te houden en verzuim te beperken. CZ heeft hoofdlocaties in Tilburg, Den Haag, Breda, Goes en Sittard en 19 servicekantoren verspreid over Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast zet CZ mobiele kantoren in de verschillende regio's in. n heel Nederland werkt CZ samen met een groot aantal assurantietussenpersonen en makelaars. Zij verkopen CZ-producten en zijn hit aanspreekpunt voor klanten. Werkgebied CZ is landelijk actief, met een historisch gegroeid accent op het zuiden. CZ kiest bewust voor een landelijke oriëntatie. n een verdringingsmarkt biedt regionaal werken onvoldoende mogelijkheden om op een verantwoorde manier te concurreren. De organisatie streeft naar een beheerste groei van her marktaandeel. CZ wil daarbij de marktpositie binnen de zuidelijke provincies minimaal handhaven en landelijk versterken. Op 1 januari 2009 nam CZ de zorgverzekeraars van Delta Lloyd Groep met ongeveer verzekerden over. n de verzekerdenaantallen in figuur 1 en de tabel hieronder zijn de aantallen 2008 inclusief deze verzekerden. n 2009 had CZ boven de grote rivieren klanten. n 2008 waren dat er Daarnaast voerde CZ de administratie van ongeveer verzekerden in het buitenland (2008: ). Verzekerden Zuid-Nederíund Rest Nederland Totaal per l juli, alle luhels Aantal verzekerden Marktaandeel 43,0% 42,9% 12,9% 12,8% 20,1% 20,0%

14 Figuur 1 : Aantallen verzekerden, groei en marktaandeel per provincie Muktuadeel op buis van iawonersantai per i januari zmg 5 H Aantal verzekerden per r juli zoog \

15 Verwerving deelnemingen Op 1 januari 2009 heeft Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar U.A. alle aandelen van Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. en OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V. verworven in het kader van de samenwerkingsovereenkomst die met Delta Lloyd Groep is gesloten. Tegelijkertijd verwierf Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A. alle aandelen OHRA Zorgverzekeringen N.V. De drie N.v.'s werken inmiddels op de administratieve systemen van CZ, onder Delta Lloyd- en OHRA-label. Concernstructuur Waar mogelijk heeft CZ statutaire koppelingen en past ze het instrument van personele unie toe op de bestuurlijke en toezichthoudende organen. De Stichting CZ Beheer is de holding waarin de personele unie over al de rechtspersonen heen is vormgegeven. n de Stichting vinden geen commerciële, verzekeringstechnische of andere activiteiten plaats. Figuur 2: Overzicht var1 de juridische structuur van CZ ultimo 2009 OWM CZ groep Zorqverzekeraar UA. OWM CZ groep Aanvullende verzakerlnq Zorqverzekeraar U.A. Stichting Stlchting Ziettskostenverrekerlnqen N.V. Delta Lloyd Zorgvartakering Zaken

Alles voor betere zorg. CZ Maatschappelijk Verslag 2014

Alles voor betere zorg. CZ Maatschappelijk Verslag 2014 Alles voor betere zorg CZ Maatschappelijk Verslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 Profiel van de organisatie 7 Kerncijfers 13 In gesprek met NPCF 14 1 De strategie van CZ groep 17 1.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag Univé Groep

Jaarverslag Univé Groep Jaarverslag Univé Groep 2013 Daar plukt ú de vruchten van! JAARVERSLAG 2013 UNIVÉ GROEP Univé Groep bestaat uit: Coöperatie Univé U.A. N.V. Univé Schade N.V. Univé Her Redutch B.V. Stichting Univé Rechtshulp

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2014 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2014 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2014 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A.

JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A. Univé-VGZ-IZA-Trias Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1. Verslag van de Raad van Bestuur 4 2. Kerncijfers 6 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 2008 7 4. Profiel van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2010

Maatschappelijk Verslag 2010 Maatschappelijk Verslag 2010 Voorwoord De Friesland Zorgverzekeraar maakt haar ambitie waar om samen met de klant goede zorg en kwaliteit van leven nu en in de toekomst te garanderen. Daarbij zien wij

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011 Gedreven door zorg

Maatschappelijk verslag 2011 Gedreven door zorg Maatschappelijk verslag 2011 Gedreven door zorg 1 De kernwaarden van De Friesland: Hartstocht Ambitie Nuchterheid Samen 2 Voorwoord Afgelopen jaar heeft De Friesland Zorgverzekeraar gewerkt aan haar missie

Nadere informatie

p koers Jaarverslag 2014 1

p koers Jaarverslag 2014 1 p koers Jaarverslag 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Risicomanagement 123 Directieverslag 4 Verslag raad van commissarissen 39 Verslag raad van commissarissen 40 Pre-advies raad van commissarissen 47 Geconsolideerde

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE DIRECTIE... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE DIRECTIE... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG... 5 2.

Nadere informatie

Brancheanalyse Zorgverzekeraars

Brancheanalyse Zorgverzekeraars Brancheanalyse Zorgverzekeraars Minor Bedrijfsjournalistiek, oktober 2009 Docent: Mark van Hasperhoven Loes Berghs Brigitte van Bommel Juliette Cober Karlijn van Gageldonk Astrid van der Heiden Nicole

Nadere informatie

De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars

De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg Den Haag, 2014 Adviseur in gezondheid en zorg De Raad

Nadere informatie

Jaarverslag van De Friesland Zorgverzekeraar

Jaarverslag van De Friesland Zorgverzekeraar Jaarverslag van De Friesland Zorgverzekeraar 2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Aanbieding door de Raad van Bestuur 5 1.1 Verantwoording in hoofdlijnen 5 1.2 Beleid maatschappelijk verslag 6 1.3 Van toepassing

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia Inhoudsopgave 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia 17 Verslag Hoofddirectie 18 Governance 20 Organisatieonwikkelingen in 2013 22 De mensen van MN 25 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag Bouwen aan vertrouwen Profiel ASR Nederland is met bijna 4.500 medewerkers en een omzet van 4,7 miljard in 2010 in omvang de derde verzekeraar van Nederland. ASR Nederland biedt particuliere en zakelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. 1. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 7 3 Verslag Raad van Commissarissen 8 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bovemij Verzekeringen 2. Kerncijfers 3. Voorwoord hoofddirectie 4. Bericht van de Raad van Commissarissen 5. Verslag van de directie 7

Inhoudsopgave. Bovemij Verzekeringen 2. Kerncijfers 3. Voorwoord hoofddirectie 4. Bericht van de Raad van Commissarissen 5. Verslag van de directie 7 Inhoudsopgave Bovemij Verzekeringen 2 Kerncijfers 3 Voorwoord hoofddirectie 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Verslag van de directie 7 BOVAG 18 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde balans per 31

Nadere informatie

jaarverslag 2003 delta lloyd groep DELTA LLOYD GROEP profiel strategisch kader organigram commissarissen en bestuur

jaarverslag 2003 delta lloyd groep DELTA LLOYD GROEP profiel strategisch kader organigram commissarissen en bestuur delta lloyd groep jaarverslag 2003 2 3 5 6 7 8 9 12 25 28 30 32 52 56 58 59 61 72 99 103 104 DELTA LLOYD GROEP profiel strategisch kader organigram commissarissen en bestuur KERNCIJFERS kerncijfers Delta

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Coöperatie VGZ UA

Jaarverslag 2013 Coöperatie VGZ UA Jaarverslag 2013 Coöperatie VGZ UA voor goede zorg zorg je samen Inhoudsopgave Inhoud Verslag Raad van Commissarissen 2013 3 Bestuursverslag 2013 15 1 Verslag Raad van Bestuur 16 1.1 Inleiding 16 1.2

Nadere informatie