DOORBREEK DE VICIEUZE CIRKEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORBREEK DE VICIEUZE CIRKEL"

Transcriptie

1 DOORBREEK DE VICIEUZE CIRKEL

2

3 DOORBREEK DE VICIEUZE CIRKEL WEER GEZOND DOOR DIEET NIEUW: Het verband met Autisme Door Elaine Gottschall B.A., M.Sc.

4

5 !"#$%&'()*+*,-.&/0*1"))23(.--**4*!"%/0-&52*6.2"27& +**,-.&/0*1"))23(.--*89:;*<=""%*(0)*00%2)*5&)'0'0=0/*&/*(0)*,/'0-2*.-2**!""#$%&#$'()$*+'$,)%-'."&/ +**,-.&/0*1"))23(.--*899>*<(0%?&0/0*5&)'.=0*&/*(0)*,/'0-2*.-2* 01)%2.&3$'()$4.-."+5$67-8)/!"#"$%&'#(")*+,-&.")/)0112)3)4%&+'")56,,(78&%%)"')96$'"%+*():&(6(;+<) +*BCC;*D*,-.&/0*1"))23(.--*0/*!"%/0-&52*6.2"27&E A0%A0*A%57** +*BCC:*D*,-.&/0*1"))23(.--*0/*!"%/0-&52*6.2"27&E =&0%A0*A%57** +*BCC9*D*,-.&/0*1"))23(.--*0/*!"%/0-&52*6.2"27&E =&FGA0*A%57** +*BC8C*D*,-.&/0*1"))23(.--*0/*!"%/0-&52*6.2"27&E?02A0*A%57** +*BC8C*D*,-.&/0*1"))23(.--*0/*!"%/0-&52*6.2"27&E H--0*%03()0/*=""%I0("5A0/E J&)'0'0=0/*A""%K**L-.22&070*M"N0"#.)(&0*6.2"27&* O5&A0%*65&)0/*P#..%/0*BQ* BC8B*HH*M..%-0N** R0A0%-./A** S0?0*=0%).-&/'*I0%52)*"#*A0*88A0*A%57*=./*A0*8C0*F5I&-05N5&)'.=0*=./** =""%*(0)*00%2)*5&)'0'0=0/*A""%*L&%7)"/*T%022*&/*89:;* 0/*&/*00/*(0%?&0/0*5&)'.=0*=./*899>E* R0A0%-./A20*)&)0-K*USVVW6W,,L*S,*XY!Y,JO,*!YWL,Z[ W0G0%)0K S&00)*=""%*S.%N?&07)0/\ S&00)*=""%*Y6S]#.)&^/)0/ 8,/-'-2(E/5"$,207(F-"&'"(>0)(8$,6)7(8,"/-0&-"7(G->"$'-5%/-'27(86$,)-256"(G-0$$""7(* 8=2'-256"(H-+$,2"7(?%'-2I": R&0)2* =./* A0?0* 5&)'.=0* '0%0#%"A5300%A* "G* '07"#&00%A* ="%N* "G* "#* (3"/&"( 3-JK"( #0)(,,&L( "/"&'$,)-2567( I"560)-256( M-)5/%2-"N( ")( (I-5$,4/IO7( #-*-'00/7( =&.* *23.//0%2* "G* /"'* 5&)* )0* =&/A0/* %0#%"A57)&0]N0)("A0/*?"/A0%* 23(%&G)0-&F70* )"02)0NN&/'* =./*A05&)'0=0%E J&)?"/A0%&/'0/* '0-A0/* =""%* %030/2&02* 7"%)0* 0/* 3&).)0/* 5&)* A0* )072)* &/* 3"NI&/.)&0* N0)* 00/*.%)&70-* &/* 00/* )&FA23(%&G)* "G* 00/* 7%./)* "G* &/*%.A&"]5&)?0/A&/'0/E

6

7 DANKBETUIGING Bij het onderzoek, het schrijven en uitgeven van dit boek ondervond ik morele, intellectuele en emotionele steun van veel mensen. Van hen wil ik in het bijzonder de volgende mensen mijn diepste genegenheid betonen. Dr. Donald B. McMillan voor zijn tijd, deskundigheid, steun en vriendschap. Catheryne Dahlke voor haar vermogen om orde en samenhang te brengen in de benodigde reorganisatie van het boek. Met één been in de wereld van de biologische wetenschappen en het andere in die van het uitgeven, heeft zij het voor elkaar gekregen dat ik trots ben op deze editie 2004 van Breaking the Vicious Cycle, waaraan een nieuw hoofdstuk over Autisme is toegevoegd. Patricia Wilson voor haar vriendschap en bereidheid haar artistieke talenten aan te wenden voor het maken van de illustraties. Diane Jewkes voor haar geduld en kennis bij het redigeren van het manuscript. Sue Brown, Callie Cesarini, Marge Moulton, Debbie Newsted en Jane Sexsmith voor hun optimisme en hulp waardoor ik in staat was de vele herzieningen door te voeren. Valerie Tabone en Sandra Rule van het Grafisch Centrum van de Universiteit van West Ontario, voor hun medewerking en expertise op het gebied van het grafisch weergeven en artistiek layouten van het manuscript. Mijn echtgenoot, Herbert, voor zijn onbegrensde geduld, zijn morele ondersteuning en voortdurend aandringen het boek te schrijven. Mijn dochter, Judith Lynn Herod, en haar vriend, Tad Crohn, voor hun uitstekende bewerking van de oorsponkelijke uitgave. Mijn dochter, Joan Beth Gottschall, voor haar niet-aflatende aanmoedigingen.

8

9 BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE LEZER Dit boek bevat informaties over voedingsmiddelen en een dieet, waarmee mensen die het gevolgd hebben volgens de ervaringen van de auteur geholpen zijn. De auteur erkent dat de behandeling van ziekte en de verbetering van de gezondheid door het volgen van een dieet moet worden begeleid door een gekwalificeerde geneesheer. Lezers kunnen zich beter onthouden van zelfdiagnose en zelfzorg. Overleg met uw behandelend arts voordat u met het voorgestelde dieet begint. De inhoud van dit boek zal zeker kunnen worden aangevuld in gesprekken met een geneesheer die een speciale belangstelling aan de dag legt voor of gespecialiseerd is in voeding. De auteur en uitgever aanvaarden geen medische of juridische aansprakelijkheid voor het gebruik of misbruik van de verstrekte informaties of voor het in dit boek beschreven dieet.

10

11 Wetenschappelijke vooruitgang betekent niet alleen de accumulatie, maar ook de ordening en standaardisatie van kennis. Dit omvat het regelmatig ontdekken van nieuwe verbindingen tussen bestaande kennis, en van nieuwe hypotheses die ons helpen het onbekende te verkennen. George Sarton Inleiding van Geschiedenis van de Wetenschap

12

13 OPDRACHT Dit boek is opgedragen ter nagedachtenis van Dr.Sidney Valentine Haas die mij voor het eerst bewust maakte van het effect van voeding op het lichaam..x. Deze vertaling draag ik met liefde op aan Jeanne Engelchor, mijn moeder. Was zij, door haar specialisten op het belang van goede voeding gewezen en had zij van Dr. Sidney Haas dieet geweten, dan had zij langer, beter en gelukkiger geleefd na x. Als gevolg van deze opdracht denk ik ook in genegenheid terug aan mijn lieve zusje Len, die veel zorgzame jaren voor haar rekening nam.( 2002/12).

14

15 INHOUDSOPGAVE Voorwoord door Ronald L. Hoffman, MD...I-IV Hoofdstuk 1 Verleden en heden... 1 Hoofdstuk 2 Wetenschappelijk bewijs m.b.t. het dieet... 5 Hoofdstuk 3 Ingewandsmicroben: De onzichtbare wereld Hoofdstuk 4 Doorbreek de Vicieuze Cirkel Hoofdstuk 5 Koolhydraten en spijsvertering Hoofdstuk 6 Het Coeliakie verhaal Hoofdstuk 7 Het verband met de hersenen Hoofdstuk 8 Het verband met Autisme Hoofdstuk 9 Beginnen met het dieet Hoofdstuk 10 Het Specifieke Koolhydraten Dieet VOOR FIJNPROEVERS Addendum: Het korps moeders en vaders Internetsurfers Verklarende woordenlijst Appendix Register

16

17 i Voorwoord I VOORWOORD Toen ik Food and the Gut Reaction, de eerste editie van Breaking the Vicious Cycle: Intestinal Health Through Diet ontdekte, werd ik mij er van bewust dat het een bruikbare oplossing bevatte voor een dieetbehandeling van veel ingewand kwalen. Door patiënten kennis te laten maken met het Specifieke Koolhydraten Dieet, kunnen zij aan de hand van een gevarieerd dieet ervaren dat in veel gevallen hun klachten verminderen. Ze bereiken tegelijk dat een ontstoken gedeelte van hun maagdarmkanaal herstelt en heelt. Eenvoudig gepresenteerd, maar geavanceerd door het idee erachter, wint het Specifieke Koolhydraten Dieet het van diverse dooddoeners waaraan patiënten met maagdarm problemen en hun behandelend artsen vaak ten prooi vallen. Enige jaren geleden verscheen mijn boek, Seven Weeks to a Settled Stomach. Sinds die tijd heb ik een reputatie opgebouwd als probleemoplosser van maagdarm problemen. Uit alle delen van het land hebben patiënten mij geconsulteerd. Veel klachten kwamen neer op de symptomen die bij het geirriteerde-darm-syndroom passen. Bij anderen werd de diagnose klassieke inflammatoire darmziekte officieel vastgesteld. En hoewel sommige patiënten goed reageerden op het gebruikelijke arsenaal aan spijsverteringsbevorderende hulpmiddelen, vervanging en aanvulling van probiotica, eliminatiediëten, traditionele antischimmel medicamenten en antibiotica, er blijven altijd patiënten die geen verlichting vinden. Op Food and the Gut Reaction, de eerste uitgave van dit boek, werd ik geattendeerd door collega en vriend Dr.Leo Galand. Hij noemde het boek nadat hij er door een van zijn patiënten op was gewezen. Ik herkende Elaine Gottschall s werk onmiddellijk als een potentiële uitkomst voor mijn patiënten. De waarde is dat het dieet voorziet in een smakelijk maar krachtig alternatief voor de gewoonlijk toegepaste dieetvoorschriften bij het behandelen van ingewand klachten: het vezelrijke dieet, het vetarm dieet, het elementaire dieet, het gistvrije dieet, het glutenvrije dieet en andere eliminatie diëten.

18 II Voorwoord Gebaseerd op mijn ervaring met patiënten had ik al zo mijn twijfels bij een koolhydraatrijk voedingsadvies als het meest gezonde eetprogramma, in het bijzonder voor mensen met ingewand klachten. Veel gastro-enterologen stellen, net als de meeste Noord Amerikaanse artsen, een cholesterolarm dieet voor. Vet, zo is de argumentatie, is niet alleen de pest voor de bloedvaten maar ook voor het maagdarmkanaal: in combinatie met buitensporig veel dierlijk eiwit is vet de wegberijder voor westerse ziekten van diverticulitis tot blindedarmontsteking en darmkanker. Het is ongetwijfeld zo dat sommige patiënten het prima doen op vezelrijk voedsel, anderen daarentegen reageren bedroevend op heel gewone, alledaagse voedingsmiddelen zoals rauwkost e.d. Het radicale alternatief, een vlees en groentedieet waaraan helemaal geen suiker en zetmeel te pas komt is onsmakelijk en niet op te brengen voor zelfs de meest toegewijde patiënten. In wezen is dit strikte groenten en eiwitdieet, soms geciteerd als het holbewonerdieet gevaarlijk voor ondervoede en te lichte patiënten met de Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Elaine s Gottschall vermijdt in haar boek de voor de hand liggende stelling dat voedselallergie de oorzaak is van veel maag en darmklachten. Aangezien het mogelijk is om met een dieet resultaten te forceren, lijkt het vanzelfsprekend om dit standpunt in te nemen. Maar een overwaardering van de dubbelzinnige resultaten van allergietesten resulteert voor veel patiënten in een ontoereikende behandeling. De meer doordachte overtuiging dat het niet de individuele voedingsmiddelen op zich zijn die de darmproblemen veroorzaken, maar de bijproducten van de vertering, haalt met rappe schreden de voedselallergie gedachte in. Deze theorie werd voor het eerst geopenbaard door Dr.J.O.Hunter in een opvallend artikel in 1991 in The Lancet. Elaine Gottschall s Specifieke Koolhydraten Dieet is een bevestiging van Hunter s theorie. Een andere recente publicatie in The Lancet benadrukt de steeds vaker geconstateerde intolerantie voor maïs, tarwe, melk, aardappelen, en rogge. Dit kan de verklaring zijn waardoor het komt dat patiënten die afwisselende resultaten ondervinden van een glutenvrij en lactosevrij dieet zoveel beter reageren op Elaine Gottschall s dieet dat intolerantie voor koolhydraten globaler aanpakt dan de andere benaderingen. De

19 iii Voorwoord III tweede druk van Food and the Gut Reaction, Breaking the Vicious Cycle: Intestinal Health Through Diet, moet bij iedere gastroenteroloog tussen zijn noodzakelijke naslagwerken staan. Andere behandelwijzen richten zich op de zorg om ziekteverwekkers in de ingewanden te vernietigen. Degenen die deze benadering voorstaan geloven in het dogma vindt een bacil, vernietig hem. Elaine Gottschall stelt daar een holistische doelstelling tegenover door een gezond evenwicht van de darmflora na te streven. Nadat ik mijn eerste patiënten op het Specifieke Koolhydraten Dieet zette, Food and the Gut Reaction als een uitgebreide gids gebruikend, raakte ik onder de indruk van de resultaten Vele patiënten met de Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, het geïrriteerde darmsyndroom en zelfs met hardnekkige constipatie, vonden verlichting, ofschoon hun aanvankelijke verbetering te niet werd gedaan door weldoordachte maar weinig succesvolle eliminatie schema s. De klinische waarde van het Specifieke Koolhydraten Dieet bleek ontegenzeggelijk, maar heel belangwekkend: ik stelde andere onverwachte voordelen vast. Patiënten met spierpijn, stijve gewrichten, zelfs actieve artritis, chronische huiduitslag, psoriasis, algehele vermoeidheid en burnout ondervonden verlichting. Elaine Gottschall s dieet zorgde vermoedelijk voor een vermindering van de toxische belasting van de darmen. De kans op een bredere acceptatie van deze aanpak met een dieet zijn helaas klein. Terwijl veel van mijn innovatieve, op voeding georiënteerde collega s Food and the Gut Reaction aanschaften en patiënten aanzetten tot het volgen van dit dieet, blijken helaas veel gastro-enterologen zelfs niet nieuwsgierig. Zij ontkennen bijna de rol die een dieet kan vervullen. Zo heeft bijvoorbeeld een recent artikel in the Lancet over de doeltreffendheid van een eliminatie dieet bij de behandeling van de Ziekte van Crohn geen van de gastro-enterologen in mijn grootsteedse omgeving er toe aangezet een soortgelijk succesvol dieetadvies te geven zelfs niet als de kwaal in het geheel niet reageert op de voorgeschreven medicinale behandeling volgens het boekje. Het is een geluk dat een toenemend aantal patiënten de noodzaak inziet om af te rekenen met de volledige afhankelijkheid

20 IV Voorwoord van medicijnen en symptoombestrijding, geldend in de huidige medische zorg. Nadat velen jarenlang lijden hebben doorstaan, gecombineerd met economische en emotionele stress, zijn zij graag bereid een heilzaam dieet uit te proberen. En, het moge duidelijk zijn, een dieet dat is voortgekomen uit grondig medisch onderzoek. De ontvangst van de eerste uitgave van dit boek heeft de kenmerken van een volksoproer: patiënten zijn en masse bereid dit dieet te volgen en hebben er baat bij omdat zij ervaren dat het werkt. Elaine Gottschall is een onvermoeibare voorvechtster van haar natuurlijke benadering van spijsverteringsklachten. Zichzelf wegcijferend geeft ze haar tijd, haar liefde en toewijding, haar bevlogenheid, betrokkenheid en aandacht aan patiënten en evenzo aan medici. Ze is een energieke inspirator voor veel van mijn patiënten geworden en verschafte waardevolle adviezen als verbeteringen teruglopen. Haar verdienste is zonder twijfel de absolute zekerheid dat zij er in geslaagd is grote veranderingen te bewerkstelligen in de levens van duizenden mensen met ingewand klachten. Ronald L. Hoffman, M.D., Hoffman Center 40 East 30th St. New York, New York Juni 1994.

21 Verleden en Heden 1 Hoofdstuk 1 VERLEDEN en HEDEN Na jaren van klinisch onderzoek publiceerden de doktoren Sidney V. en Merrill P. Haas in 1951 een boek, getiteld Management of Celiac Disease. Geadresseerd aan de medische wereld beschreef het boek de ervaringen van de artsen met de behandeling en het genezen van honderden patiënten met Coeliakie, alsmede van ziektegevallen met Cystische fibrose. 1 Zij werkten met een goed uitgebalanceerd, normaal dieet, dat hoogst specifiek was op het punt van de toegestane soorten suikers en zetmeel. Als patiënten dit Specifieke Koolhydraten Dieet minimaal een jaar volgden, dan waren zij weer in staat om gewoon te eten en hun symptomen waren geheel en al verdwenen. In 1958 gingen we met onze achtjarige dochter naar dokter Haas. Drie jaar daarvoor was bij haar door specialisten de ongeneselijke ziekte Colitis Ulcerosa vastgesteld en haar conditie ging snel achteruit. Jaren van behandeling met cortisone en sulfonamiden en ontelbare andere medische behandelingen waren zonder succes gebleven en een operatie leek onvermijdelijk. De artsen zetten haar op het Specifieke Koolhydraten Dieet en binnen twee jaar was zij klachtenvrij. Na nog weer wat jaren ging zij weer gewoon eten en geniet zij al meer dan twintig jaar van een uitstekende gezondheid. Veel studenten, vrienden, en anderen die ik in mijn praktijk heb gezien en gebukt gingen onder Colitis Ulcerosa, de Ziekte van Crohn, Coeliakie - niet genezen door een glutenvrij dieet en die leden aan verschillende soorten Chronische Diarree, hebben Haas dieet uitgeprobeerd en het merendeel van hen is nu klachtenvrij. Het meest indrukwekkende en snelste herstel vond plaats bij baby s en kleuters met ernstige constipatie en bij kinderen, die in combinatie met darmklachten, ernstige gedragsstoornissen vertoonden. Hieronder bevonden zich patiëntjes met autistisch 1 Haas, S.V. en M.P.Haas, 1951, Management of Celiac Disease. J.B. Lippincott Co., Philadelphia.

22 2 Hoofdstuk 1 aandoende hypoactiviteit en hyperactiviteit, gepaard gaande met ernstige en langdurige, nachtelijke angsten. Deze gedragsstoornissen en angsten verdwenen vaak tien dagen nadat het Haas Specifieke Koolhydraten Dieet was ingezet. Het is interessant om hier op te merken dat in juni 1985 de Schizofrenie Vereniging in Engeland een wetenschappelijk onderzoeksprogramma startte naar de bevindingen van Dr. F.C. Dohan die een relatie had aangetoond tussen Coeliakie en Schizofrenie. De basis voor dit onderzoek is een strikt graan-, melkvrij en suikerarm dieet, dat heel dicht in de buurt komt van het Specifieke Koolhydraten Dieet. 2,3 Ondertussen hebben wereldwijd onderzoekers darmproblemen bestudeerd. Geneesheren en onderzoekers ontdekten dat een speciaal kunstmatig dieet (met in een laboratorium samengestelde chemische voedingsstoffen), onder de naam het Elementaire Dieet veelbelovend leek bij de behandeling van allerlei spijsvertering en ingewand klachten. Het malabsorptie probleem bij Cystische fibrose, net zo goed als de diarree die optreedt na chemotherapie tegen kanker, beide zijn verholpen bij gebruik van het syntetische Elementaire Dieet 4, 5. Toegepast bij patiënten met de Ziekte van Crohn verdwenen niet alleen de symptomen, maar kinderen die jarenlang een groeiachterstand vertoonden en op dit dieet werden gezet, kwamen in gewicht aan en groeiden spectaculair. 6 Het zoutgehalte in het zweet (een transpiratietest waarbij de ernst van de aandoening gemeten wordt) van patiëntjes met Cystische fibrose daalde indrukwekkend zodra 2,3 Dohan.F.C., 1966 Cereals and schizophrenia data and hypotheses. Acta Psychiatry Scandinavia 42: Dohan.F.C., Schizophrenia: Are some food-derives polypeptides pathogenic? In The Biological Basis of Schizophrenia. Eds.G. Hemmings en W.A. Hemmings. University Park Press, Baltimore. 4 Worthen, D.B. en J.R.Lorimer Enteral Hyperalimentation with Chemically Defined Elemental Diets± A Source Book, 2 nd ed. NorwichEaton Pharmacheuticals, Norwich, New York. 5 Russell, R.I Elemental Diets. CRC Press, Florida. 6 Morin. C.L., M.Roulet, C.C.Roy, en A.Weber Continuous elemental enteral alimentation in children with Crohn s disease and grow failure. Gastroenterology 79±1205/1210.

23 Verleden en Heden 3 deze kinderen op het Elementaire Dieet werden gezet. 7 Meer dan zeshonderd wetenschappelijke publicaties zijn tussen de zeventiger en vroege tachtiger jaren in medische vakbladen verschenen, waarin getuigd werd van het feit dat dit Elementaire Dieet effectief is bij het herstel van malabsorptie en het beloop van veel ingewand stoornissen gunstig beïnvloedt.( 4 ) Omdat het Elementaire Dieet een kunstmatig dieet is, dat meestal via een sonde moet worden toegediend, kan het niet onbeperkt worden voortgezet. En, als het wordt stopgezet meestal ongeveer na zes tot acht weken vermindert geleidelijk aan de verbetering en keren de oude symptomen terug. De gemeenschappelijke noemer die aan de effectiviteit van zowel het natuurlijke Specifieke Koolhydraten Dieet als aan het synthetische Elementaire Dieet ten grondslag ligt, is het type koolhydraat dat overheerst. In het synthetische Elementaire Dieet is de voornaamste koolhydraat de enkelvoudige suiker, glucose, in biomedische kringen monosaccharide genoemd (mono-één, saccharide=suiker) in tegenstelling tot de tweevoudige suikermolecule disaccharide zoals sucrose (tafelsuiker) of de meervoudige suikermolecule polysaccharide zoals zetmeel. Elk rondje stelt een enkelvoudige suikermolecule voor Figuur 1 Voedsel koolhydraten. 7 Sandberg, D.H., P.M.Tocci, en R.M.McKey Decrease in sweat sodium chloride concentrations on limited diets. Pediatric Research 8:386.

24 4 Hoofdstuk 1 In het natuurlijke Specifieke Koolhydraten Dieet zijn de koolhydraten eveneens overwegend enkelvoudige suikers die we vinden in fruit, honing, in op de juiste manier gemaakte yoghurt en in sommige groenten. De vele wetenschappelijke verslagen die aangeven dat de toepassing van het synthetische Elementaire Dieet gunstig is voor de behandeling van ingewandsziekten, propageren het Specifieke Koolhydraten Dieet voor particulier gebruik. Degenen die voor het Specifieke Koolhydraten Dieet kiezen hoeven zich niet te kort gedaan te voelen. Veel van de heerlijke recepten in dit boek zouden niet misstaan in een kookboek voor fijnproevers. Dat ze zo tot de verbeelding spreken wil niet zeggen dat ze op enige manier de onderliggende, wetenschappelijke basis verloochenen: de koolhydraten die in de recepten zijn voorgeschreven zijn biochemisch de goede. Het Specifieke Koolhydraten Dieet dat door dit boek wordt aanbevolen is zeer voedselrijk en absoluut uitgebalanceerd. Het is veilig en zeer geschikt om met succes en effectief veel tergende en irriterende darm en spijsverteringsklachten te boven te komen.

25 Wetenschappelijk bewijs 5 Hoofdstuk 2 WETENSCHAPPELIJK BEWIJS VOOR DIEET De ellendige en verzwakkende darmproblemen die we tegenwoordig tegenkomen bestaan al eeuwen. De benamingen die we geven aan uiteenlopende toestanden zoals diarree, uitzonderlijk veel gas, gewichtsverlies, buitensporig veel slijm bij de ontlasting, krampen, bloedverlies en ernstige constipatie, zijn door de jaren heen veranderd. In de loop der tijd zijn ook de methoden van het stellen van een diagnose evenals de behandelwijzen en het beheersen gewijzigd. Maar er is altijd een sterke onderliggende overtuiging geweest dat het inzetten van een dieet sterk te overwegen is, niet alleen om de oorzaken van de klachten vast te stellen maar ook als behandelmethode en genezing. Er is een overvloed aan medische literatuur met rapporten waarin het gunstige effect wordt bevestigd van verandering van voeding in relatie met het beloop van darmziekten. Zelfs al in 300 AD beschrijft een Romeinse arts tot in detail een diarreegeval dat veel weg heeft van Coeliakie en waarbij hij ter genezing van de ziekte vasten voorstelt in combinatie met het gebruik van het sap van de weegbree, lid van de bananenfamilie. 1 Toen in 1745, Prins Charles, de jonge troonopvolger van Engeland, leed aan Colitis Ulcerosa, ging over hem het verhaal rond dat hij zichzelf genas door een melkvrij dieet te volgen. 2 In het begin van de twintigste eeuw verschaften tal van doktoren opheldering in ons denken over het effect van voeding op darmproblemen. Dr. Christian Herter, geneesheer en professor aan de Universiteit van Columbia, constateerde dat door kinderen die door diarree wegkwijnden en verzwakten, eiwitten goed werden verdragen, vetten middelmatig verteerd werden, maar dat koolhydraten (suikers en zetmeel) slecht werden verdragen. Hij 1 Haas.S.V. en M.P.Haas Management of Celiac Disease. J.B.Lippincott Co., Philadelphia. 2 dedombal, F.T Ulcerative colitis: definition, historical background, etiology, diagnosis, natural history and local complications. Postgraduate Medical Journal 44:

26 6 Hoofdstuk 2 verklaarde dat de vertering van koolhydraten bijna onveranderlijk een terugval veroorzaakte of een terugkeer van de diarree na een periode van verbetering. 3,4 Dr. Samuel Gee, een andere wereldwijd bekende specialist voor kinderziekten, zag in diezelfde tijd glashelder belangrijke feiten, die voortdurend door moderne onderzoekers over het hoofd werden gezien. Dr. Gee gaf aan dat als een patiënt met een darmziekte al genezen kon, het alleen met het volgen van een dieet zou lukken. 5 Hij voegde er aan toe dat melk gedurende ingewand klachten minder geschikt was en dat voeding rijk aan zetmeel (rijst, koren, aardappelen en graan) uit den boze was. Dr. Gee verklaarde: We moeten nooit uit het oog verliezen dat wat een patiënt niet verteren kan hem schade zal berokkenen. Welk voedsel we ook geven aan iemand met darmklachten en in het bijzonder geldt dat voor koolhydraten het moet voeding zijn dat weinig of nagenoeg geen vertering vraagt zodat het verteringsproces op zich niet in de weg staat van de absorptie van de koolhydraten. In tegenstelling tot wat sommigen denken, is het niet zo dat onverteerde (en daarom niet geabsorbeerde) koolhydraten de dunne en dikke darm passeren en in de ontlasting verdwijnen zonder schade aan te richten. In tegendeel: op de een of andere manier en ergens veroorzaken zij juist problemen in het spijsverteringstraject. Recent is er bewijs verkregen voor de stelling dat het beloop van verschillende soorten darmproblemen gunstig beïnvloed kan worden door de op te nemen koolhydraten te manipuleren. Patiënten met Cystische fibrose reageerden opvallend goed op het weglaten van bepaalde koolhydraten uit hun dieet; in het bijzonder geraffineerde suiker (sucrose), het melksuiker lactose, alsmede zetmeel. 6-9 Lactose is keer op keer bestempeld als de boosdoener in 3,4 Herter, C On Infantilism from Chronic Intestinal Infection. MacMillan, New York. - Herter, C Observations on intestinal infantilism. Transactions of the Association of American Physicians 25 : Gee, S On the coeliac affliction. St. Bartholomew s Hospital Report 24: Cozetto, F.J Intestinal lactase deficiency in a patient with cystic fibrosis. Report of a case with enzyme assay. Pediatrics 32:

27 Wetenschappelijk bewijs 7 Colitis Ulcerosa, de Ziekte van Crohn en andere vormen van darmproblemen zoals functionele diarree Het weglaten van lactose uit de diëten van patiënten met deze problemen heeft opmerkelijke verbeteringen te zien gegeven Onderzoek bij de Ziekte van Crohn heeft met betrekking tot koolhydraten in een dieet opzienbare resultaten opgeleverd. In de tachtiger jaren verschenen twee onderzoeksrapporten in de medische literatuur. Het eerste deed verslag van de resultaten van de artsen Von Brandes en Lorentz-Meyer uit Marburg, Duitsland - Jones, R.H.T Disaccharide intolerance and mucoviscidosis. Lancet 2: Donaldson, R.M.,Jr. en J.D.Grybsoki Carbohydrate intolerance. In Gastrointestinal Disease. Eds. M.H.Sleisenger en J.S. Fordtran., W.B.Saunders Co., Philadelphia. - Sandberg, D.H., P.M. Tocci, en R.M. McKey Decrease in sweat sodium chloride concentrations on limited diets. Pediatric Research 8: Struthers, J.E.,Jr., J.W.Singleton, en F.Kern,Jr Intestinal lactase deficiency in ulcerative colitis and regional ileitis. Annals of Internal Medicine 63: Wright, R., en S.C. Truelove A controlled therapeutic trial of various diets in ulcerative colitis. British Medical journal 2: Cady, A.B., J.B. Rodes, A. Littman, en R.K. Crane Significance of lactase deficit in ulcerative colitis. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 70: Kirscher B.S., M.V. DeFavaro, en W.Jensen Lactose malabsorption in children and adolescents with inflammatory bowel disease. Gastroenterology 81: Truelove, S.C Ulcerative colitis provoked by milk. British Medical Journa 1: McMichael, H.B., J. Webb, en A.M. Dawson Lactase deficiency in adults: A cause of functional diarrhoea. Lancet 1: Chalfin, D. en P.R. Holt Lactase deficiency in ulcerative colitis, regional enteritis and viral hepatitis. American Journal of Digestive Diseases 12: Gudmand-Hoyer, E. en S. Jarnum Incidence and clinical significance of lactose malabsorption in ulcerative colitis and Crohn s disease. Gut 11: Tandon, R., H.Mandell, H.M.Spiro, en W.R.Thayer Lactose intolerance in Jewish patients with ulcerative colitis. American journal of Digestive Diseases 16:

28 8 Hoofdstuk 2 die bij circa twintig patiënten met de Ziekte van Crohn remissie bereikten door hen voeding en drank te verbieden waarin zich geraffineerde koolhydraten bevonden, voornamelijk sucrose en zetmeel. 19 Bij het tweede onderzoek waren twintig Crohn patiënten betrokken. De wijzigingen in de voeding, die resulteerden in aanhoudende remissies, bestonden uit het weglaten van specifieke soorten zoals graan en zuivelproducten. De artsen die leiding gaven aan het onderzoek concludeerden dat manipulatie met voeding op de lange termijn een effectieve therapie zou kunnen zijn voor de behandeling van de Ziekte van Crohn. 20 Een recent medisch handboek inzake Inflammatoire Darmziekten doet verslag van de uitkomsten van twintig wereldwijde studies over het eetgedrag van patiënten met Colitis Ulcerosa en de Ziekte van Crohn vóór het ontstaan van de symptomen en de daarop volgende diagnose. Twee van de drie onderzoeken naar de voedinggewoonten van Colitis Ulcerosa patiënten gaven een grote consumptie van brood en aardappelen te zien in combinatie met een hoog gebruik van geraffineerde suiker (sucrose). Een ander, groter onderzoek met 124 patiënten kwam tot de slotsom dat de factor voeding, speciaal brood, niet kan worden uitgesloten bij Colitis Ulcerosa. 26 In hetzelfde handboek worden de resultaten van zeventien studies naar de Ziekte van Crohn gemeld en allen stellen een hoger sucrose gebruik vast bij patiënten met Crohn dan bij patiënten zonder deze ziekte. De schrijver van het verslag verklaart: Deze zich herhalende vaststelling is opmerkelijk gezien de verscheidenheid aan landen waar de onderzoeken zich afspeelden en de methoden die bij de studies zijn gebruikt. 19 Von Brandes, J.W., en H.Lorenz-Meyer Diet excluding refined sugar: a new perspective for the treatment of Crohn s disease? A randomized controlled study. Z. Gastroenterologie 19: Alun Jones, A., E.Workman, A.H.Freeman, R.J.Dickinson, A.J.Wilson, en J.O.Hunter Crohn s disease: Maintenance of remission by diet. Lancet 11: Heaton, K.W Dietary factors in the aetiology of inflammatory bowel disease. In Inflammatory Bowel Diseases. Eds. R.N. Allen, M.R.B. Keighley. J.Alexander-Williams, and C.E.Hawkins. Churchill Livingstone, New York.

29 Wetenschappelijk bewijs 9 In de zeventien gepubliceerde onderzoeken werd geconstateerd dat van de onderzochten de Crohn patiënten 20% tot 220% meer sucrose gebruikten dan de mensen die deze ziekte niet ontwikkelden. Concluderend, verklaart Dr. Heaton, opsteller van het onderzoek: Het staat onomstotelijk vast dat er een verband is tussen de Ziekte van Crohn en voeding met veel suiker. Afgezien van roken is dit de meest serieuze aanwijzing van een externe oorzakelijkheid van de ziekte. 26 Dr. Claude Morin van het St.Justine Ziekenhuis in Quebec publiceerde de resultaten bij de behandeling van vier kinderen die leden aan een voortslepende Ziekte van Crohn. Dr. Morin schreef een synthetisch, elementair dieet voor, waarbij via een maagsonde de monosaccharide glucose als de belangrijkste koolhydraatbron werd toegediend. De kinderen vertoonden een opmerkelijke groei en gewichtstoename en tevens een remissie van hun symptomen. 21 In tegenstelling tot sucrose, lactose, en zetmeel, vereist glucose geen vertering en wordt daarom hoogstwaarschijnlijk al in de dunne darm opgenomen. Deze voorverteerde suikers kunnen gemakkelijk de cellen in de darmwand die voor de absorptie zorgdragen, passeren, de bloedbaan binnen komen en vervolgens het lichaam voeden. Glucose, zowel in het synthetische elementaire dieet als aangetroffen in fruit en honing hoeft aan mensen met malabsorptieklachten niet onthouden te worden. Dr. Jan van Eys, van het Kankercentrum van de Universiteit van Texas, bevestigde dit principe door op te merken: Het slijmvlies van de darmwand (het oppervlak) van kinderen heeft de neiging te worden beschadigd door diarree en dat heeft intolerantie voor disaccharides tot gevolg. De ontwikkeling van disaccharide-arm samengestelde flesvoeding en van 21 Morin, C.L.M.Roulet, C.C.Roy, en A.Weber Continuous elemental enteral alimentation in children with Crohn s Disease and growth failure. Gastroenterology 79:

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1 Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 Dit boek wat zowel gratis beschikbaar is als E-book, als geprinte editie tegenkostprijs wil ik opdragen aan mijn dochter Joyce,

Nadere informatie

Autovaccinatie - Home

Autovaccinatie - Home Autovaccinatie - Home Gewrichtsontsteking (reuma in al zijn vormen), eczeem, psoriasis, artritis psoriatica, allergie, multiple sclerose, reumatische artritis, chronische Q-koorts, chronische ziekte van

Nadere informatie

Waarom maagzuur goed voor je is

Waarom maagzuur goed voor je is Waarom maagzuur goed voor je is Natuurlijke verlichting van brandend maagzuur, een slechte spijsvertering, terugvloeiend maagzuur en een ontstoken slokdarm Jonathan V. Wright, arts en Lane Lenard, doctor

Nadere informatie

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak 1 Voorwoord Elk jaar neemt het aantal mensen met (chronische) aandoeningen exponentieel toe. Vooral kankers, diabetes

Nadere informatie

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL SCIENTOLOGY hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligd door L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie

Nadere informatie

Eet vet word slank. Eet vet word slank. Bescherm jezelf tegen kwalen en ziekten door de goede vetten te eten. Barry Groves

Eet vet word slank. Eet vet word slank. Bescherm jezelf tegen kwalen en ziekten door de goede vetten te eten. Barry Groves Eet vet word slank Bescherm jezelf tegen kwalen en ziekten door de goede vetten te eten Barry Groves II III Eet vet word slank Bescherm jezelf tegen kwalen en ziekten door de goede vetten te eten Originele

Nadere informatie

Candida albicans: nieuwe inzichten DR. Erik Klaarwater

Candida albicans: nieuwe inzichten DR. Erik Klaarwater Candida albicans: nieuwe inzichten DR. Erik Klaarwater Inleiding Reeds vele jaren staat Candida albicans in de belangstelling van de natuurgeneeskunde. Lange tijd is het Candida-syndroom een omstreden

Nadere informatie

Darmflora samenleven met bacteriën. Bio-Wetenschappen en Maatschappij. Al wat in ons groeit en broeit. Slopen, breken, en bouwen

Darmflora samenleven met bacteriën. Bio-Wetenschappen en Maatschappij. Al wat in ons groeit en broeit. Slopen, breken, en bouwen Bio-Wetenschappen en Maatschappij Al wat in ons groeit en broeit Slopen, breken, en bouwen De kunstdarm en de darmflorachip van TNO Het ingewikkeldste deurbeleid ter wereld Ziekmakers in darmen en maag

Nadere informatie

Met dank aan A.F. van der Vlugt, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, en prof. dr. J.G. van Dijk, voor het maken van de illustraties.

Met dank aan A.F. van der Vlugt, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, en prof. dr. J.G. van Dijk, voor het maken van de illustraties. Met dank aan A.F. van der Vlugt, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, en prof. dr. J.G. van Dijk, voor het maken van de illustraties. Bezoek onze internetsite www.awbruna.nl voor informatie

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

Leefbewust gezond gewicht tips V 1.04

Leefbewust gezond gewicht tips V 1.04 Leefbewust gezond gewicht tips V 1.04 Freeware PDF document, mag in ongewijzigde vorm vrij verspreid worden Updates zijn te downloaden via www.leefbewust.com Heb je aanvullende tips, artikelen email deze

Nadere informatie

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno INLEIDING Dit boek is het vervolg op Mind Over Back Pain, dat in 1984 in Amerika is verschenen. Daarin heb ik het Tension Myositis syndroom TMS beschreven, een aandoening die volgens mij de belangrijkste

Nadere informatie

Gezond of gezondigd? Christine Tobback Kenny De Meirleir

Gezond of gezondigd? Christine Tobback Kenny De Meirleir gezond of gezondigd Gezond of gezondigd? Christine Tobback Kenny De Meirleir Wil je meer weten over gezondheidsboeken, ga dan naar 2011 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv, Mechelsesteenweg

Nadere informatie

De algemene richtlijnen voor een. Brood. Fabels versus feiten

De algemene richtlijnen voor een. Brood. Fabels versus feiten Shutterstock Fabels versus feiten Brood en gezondheid Granen maken al eeuwenlang deel uit van onze voeding. In de oudheid leerden de mensen er brood van bakken. In Europa, Amerika en grote delen van Azië

Nadere informatie

Auteur: Jolanda Konieczek Module: Individuele verdieping Opdrachtgever: CAH Dronten Vaksenior: G.W. Stoffer. Dronten, juni 2006

Auteur: Jolanda Konieczek Module: Individuele verdieping Opdrachtgever: CAH Dronten Vaksenior: G.W. Stoffer. Dronten, juni 2006 & Auteur: Jolanda Konieczek Module: Individuele verdieping Opdrachtgever: CAH Dronten Vaksenior: G.W. Stoffer Dronten, juni 2006 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1: Voeding en gezondheid...

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2010 jaargang 18 nr. 1. S.C. Moss, psycholoog in opleiding, Kennemer Gasthuis

LMJ Linnaeus. 2010 jaargang 18 nr. 1. S.C. Moss, psycholoog in opleiding, Kennemer Gasthuis LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2010 jaargang 18 nr. 1 Medische psychologie Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: EMDR in het ziekenhuis Een behandelings methode voor

Nadere informatie

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen! Voorwoord Zoektocht naar gezondheid In dit boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Een reis die ook bij mij begon door lichamelijke klachten die mij beperkingen

Nadere informatie

Wat iedereen moet weten over zijn lever

Wat iedereen moet weten over zijn lever Wat iedereen moet weten over zijn lever Als je gezondheid je lief is: Haal het gif uit jezelf en de wereld Foekje Meijer-Linstra December 2006 2006 Dit is een uitgave van www.gezondzijnenwelbevinden.nl

Nadere informatie

PSYCHE & BUIK. Over psychologische aspecten van de gastro-enterologie. onder redactie van Drs. R. Albrecht Dr. PH.G.M.

PSYCHE & BUIK. Over psychologische aspecten van de gastro-enterologie. onder redactie van Drs. R. Albrecht Dr. PH.G.M. PSYCHE & BUIK Over psychologische aspecten van de gastro-enterologie onder redactie van Drs. R. Albrecht Dr. PH.G.M. Soons Algemene/Academische Ziekenhuizen (PAZ) deel 6 in de serie Psychologen VOETNOOT

Nadere informatie

Verbeter je stemming!

Verbeter je stemming! Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die ondersteunend kunnen werken bij depressieve klachten Gratis e-book Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die

Nadere informatie

Circus Depressie Alles over depressie Oorzaken, behandeling, vragen & antwoorden

Circus Depressie Alles over depressie Oorzaken, behandeling, vragen & antwoorden Circus Depressie Alles over depressie Oorzaken, behandeling, vragen & antwoorden Drs. Paul Wisman Inhoud Inleiding 7 Depressie 11 Pijn en depressie 23 Angst en psychose 35 Onvrede, verdriet en rouw 45

Nadere informatie

Jaargang 38 September 2011 Uitgave van MMV

Jaargang 38 September 2011 Uitgave van MMV 8 Jaargang 38 September 2011 Uitgave van MMV Henriëtte van Rijn: Veel meer oog gekregen voor geestelijke rijkdom Interview met arts Hans C. Moolenburgh Walnoten zijn supergezond Selenium: let op welk preparaat

Nadere informatie

Jaargang 36 September 2009 Uitgave van de Moermanvereniging

Jaargang 36 September 2009 Uitgave van de Moermanvereniging 8 Jaargang 36 September 2009 Uitgave van de Moermanvereniging Kinderarts Inès von Rosenstiel: Artsen ontdekken dat er meer is onder de zon Integrale kindergeneeskunde: tussen kaf en koren Gezond zwanger:

Nadere informatie

Bijnieruitputting: de luidruchtige, stille epidemie

Bijnieruitputting: de luidruchtige, stille epidemie Bijnieruitputting: de luidruchtige, stille epidemie Alles is hormonaal. Je gezondheid maar ook je stemmingen en je complete persoonlijkheid worden bepaald door hormonen, de biochemische boodschappers van

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Diabetes met andere ogen bekeken

Diabetes met andere ogen bekeken Diabetes met andere ogen bekeken Diabetes voorkomen en behandelen op natuurlijke wijze Mr. Monique Geurkink Afstudeerscriptie Hogeschool voor Natuurlijke Gezondheid Meppel Voorjaar 2014 Copyright 2014

Nadere informatie

MELK NIET ZO BEST VOOR ELK

MELK NIET ZO BEST VOOR ELK MELK NIET ZO BEST VOOR ELK Er werd en wordt nog steeds veel reclame gemaakt voor het drinken van melk met slogans als: Melk is goed voor elk, Driekwart kan de man, Melk de witte motor en Melk moet. Ook

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

Stoma. en zwangerschap. Nederlandse Stomavereniging Harry Bacon

Stoma. en zwangerschap. Nederlandse Stomavereniging Harry Bacon Stoma en zwangerschap Nederlandse Stomavereniging Harry Bacon Colofon Eerste druk 2005 Oplage: 5000 Teksten: Arnoud Kluiters en Rietje Krijnen Fotografie: Vanda Biffani Ontwerp en lay-out: Van den Oever

Nadere informatie

Voed de hond Vitaal en Gezond!

Voed de hond Vitaal en Gezond! Voed de hond Vitaal en Gezond! Titel: Voed De Hond Vitaal en Gezond! Versie: 5.0 Info: www.voeddehondvitaalengezond.nl Inhoud: Voed de hond Vitaal en Gezond Inhoud Inhoud: Voed de hond Vitaal en Gezond...

Nadere informatie