Strategisch lezen en spellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch lezen en spellen"

Transcriptie

1 Alles over de nieuwe methode Strategisch lezen en spellen De methode, de inscholing, het ondersteunend materiaal en de begeleiding

2 Inhoud 3 Introductie 4 Strategisch Lezen en Spellen inhoudelijk 6 De methode 8 De introductie van de methode op scholen inscholing Begeleiding en individuele begeleiding het S.L.S.* team 10 Leergang cursus diagnostiek en hulpverlening van technisch lezen en spellen het programma 14 Ondersteunend materiaal nieuwsbrief recensie 20 Kostenoverzicht / Verkoopprijzen 22 De S.L.S.* begeleidingsdienst 23 Aanmeldingsformulier Geachte lezer, Graag presenteren wij u hierbij ons totaaloverzicht van de nieuwe methode Strategisch Lezen en Spellen voor het jaar De nieuwe methode S.L.S. is voornamelijk digitaal en dus zeer passend in deze tijd. De methode wordt bovendien door diverse begeleidingsactiviteiten ondersteund. De methode is ontwikkeld door Jacques Hoek. Vanuit de uitgeverij wordt de hoofdauteur ondersteund door veel vakmensen uit de onderwijspraktijk. U kunt hen vinden op pagina 9, waar wij het S.L.S. team presenteren. Graag willen wij benadrukken dat dit team werkzaam is op diverse terreinen binnen het onderwijs als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en schoolbegeleider. Op de website vindt u aanvullende informatie over de methode. Voor verdere inhoudelijke informatie of toelichting kunt u contact opnemen met de uitgeverij. Achterin deze brochure vindt u bovendien een uitgebreid formulier met inschrijvingsmogelijkheden voor introducties en een prijzenoverzicht. Met vriendelijke groet, Sipke Gelling, uitgever Oktober 2011 * S.L.S. staat voor Strategisch lezen en spellen blog.sipkegelling.nl 2 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

3 Wat is Strategisch lezen en spellen inhoudelijk Strategisch Lezen en Spellen is een nieuwe lees- en spellingmethode met een frisse en moderne aanpak. Zij is gebaseerd op recente neurologische inzichten. De methode is ontwikkeld in de onderwijspraktijk door leesspecialist Jacques Hoek, een schoolbegeleider met 35 jaar ervaring. Dit heeft geleid tot een nieuwe manier om kinderen te leren lezen en ze te helpen bij leesproblemen. In Nederland wordt voornamelijk uitgegaan van lezen als aspect van de taalontwikkeling. Men gaat daardoor al te gemakkelijk voorbij aan de ontwikkelingspsychologische kenmerken van het lerende kind en de neurologische ontwikkeling van het kinderbrein. Het auteursteam heeft de ervaring dat, wanneer het kind in psychologische en neurologische ontwikkeling nog niet toe is aan lezen, het stimuleren van het lezen door het aanleren van leeshandelingen eerder slecht dan goed is en zelfs blijvende leesproblemen tot gevolg kan hebben. Vanuit de leesbegeleiding is gebleken, dat leren lezen met ruimtelijke strategieën, waarbij het leesproces benaderd wordt vanuit de neurologische invalshoek, ervoor zorgt dat het lezen aanmerkelijk minder problematisch verloopt en leesproblemen meestal uitblijven of gemakkelijk gecorrigeerd kunnen worden. De laatste twee jaar zijn aan de methodiek tevens nieuwe inzichten omtrent het leren via de spiegelneuronen toegevoegd. Dit heeft geleid tot een zeer effectieve manier van instructie geven. De andere en vernieuwde aanpak van het lezen en spellen, zoals in S.L.S., bleek niet alleen bij kinderen in achterstandsituaties, maar ook bij kinderen die geen problemen hadden met lezen en spellen zeer goed te werken. Zij leren snel en goed lezen en spellen. De kinderen, die met de methode werken, beheersen het spellingproces beter en staan boven de stof, zodat de spellingresultaten ver boven het landelijk gemiddelde uitsteken. De methode is volledig aangepast aan de nieuwe CITO-toetsen. 4 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

4 De methode S.L.S. De methode is compact en doelgericht. Op gestructureerde wijze wordt met kinderen naar een hoger leesniveau toegewerkt. Stap voor stap worden visuele en auditieve vaardigheden ingeoefend. Elke stap wordt voorgedaan en begeleid. De leerlingen leren met name door voordoen, nadoen en oefenen. Strategisch Lezen en Spellen is een flexibele methode, die veel ruimte biedt voor differentiatie. Kinderen die zich sneller ontwikkelen, kunnen zelfstandig verder werken. De methode maakt onderwijs op maat, aangepast aan de individuele behoeften van het kind mogelijk. Hoe is de methode tot stand gekomen? Eén op de vijf basisschoolleerlingen heeft moeite met leren lezen en spellen. Bij onze zoektocht naar nieuwe inzichten, werd ons al snel duidelijk dat in ons land alle methodes en de hulpverlening uitgaan van hetzelfde principe, namelijk het talige activatiesysteem. Binnen deze optiek wordt het leesproces eenzijdig benaderd vanuit de taalontwikkeling. De methode Strategisch Lezen en Spellen gaat uit van een andere visie, namelijk van het neurologisch leesmodel en wat de instructie betreft van de spiegelneuronentheorie. Hieruit volgt dat er veel aandacht wordt geschonken aan het visuele aspect van het lezen en de leesstrategieën. Zo is een volledig nieuwe didactische benadering ontstaan, genaamd: Strategisch Lezen en Spellen. Opbouw Het leesgedeelte van de methode is volledig gebaseerd op de nieuwe Cito AVI- en DMT toetsen en biedt dus een leergang die loopt van begin groep 3 tot eind groep 8. Het vernieuwde materiaal bestaat uit vier producten: strategisch aanvankelijk lezen tot CITO AVI E3 (inclusief het begrijpend lezen) strategisch voortgezet lezen tot AVI plus strategisch spellen groep 3 tot en met groep 8, gebaseerd op de Cito spellingtoetsen strategische werkwoordspelling groep 6 tot en met 8 6 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

5 De introductie van de methode op scholen Het S.L.S. team De praktijk leert, dat er een enorme behoefte bestaat aan kennis over de achtergronden van deze nieuwe methode. Het is daarom noodzakelijk, dat er persoonlijk contact is tussen de uitgeverij en de scholen. In de afgelopen maanden zijn er veel scholen bezocht en houden wij door het gehele land voorlichtingsbijeenkomsten om uitleg te geven over de methode en de implementatie in de school. Deze bezoeken zijn vrijblijvend en kunnen direct bij de uitgeverij aangevraagd worden. Ook kunt u het formulier achterin dit boekwerkje invullen en aan de uitgeverij sturen. Wij nemen daarna contact met u op. Ook komen er via onderwijsadviesdiensten verzoeken binnen om op een school een presentatie te houden. Aan deze verzoeken wordt uiteraard voldaan. De presentatie houdt meestal in, dat er ook een demonstratieles wordt gegeven aan het team. De inscholing De methode onderscheidt zich van alle andere methodes, omdat bij de aanschaf het schoolteam wordt geschoold en voorbeeldlessen worden gegeven en de leerkrachten het eerste jaar worden begeleid bij het werken met de methode. De inscholing duurt veelal twee tot tweeëneenhalf uur. De inscholing gaat op afspraak en loopt via de uitgeverij. Prijzen hiervoor zijn verderop in deze brochure te vinden. Tijdens de inscholing komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde: de achtergrond van de methode en waarom deze methode zo succesvol is de opbouw van de methode hoe de methode werkt in de praktijk de voordelen van het digitaal zijn van de werkbladen de mogelijke ondersteuning vanuit het S.L.S. team de digitale ondersteuning in de vorm van nieuwsbrieven, etc. de verdere ontwikkelingen de resultaten bij andere scholen, bench-marking vragen beantwoorden mogelijke vervolgafspraken in de zin van voorbeeldlessen en begeleiding. Begeleiding De praktijk leert dat na de inscholing er nogal eens behoefte bestaat aan begeleiding van de docenten/professionals die voor de klas staan. Het S.L.S. team komt dan langs om het team of de leerkracht te helpen bij het oplossen van de problemen. Het begeleidingsteam van S.L.S. heeft veel ervaring met het organiseren van leeslessen op niveau in combinatieklassen en zelfs in de combinatieklas 2, 3. Individuele begeleiding De uitgeverij is het afgelopen jaar regelmatig gebeld door scholen, die gebruik maken van de methode met de vraag of de hoofdauteur of iemand van het begeleidingsteam kan ondersteunen bij hulpvragen voor individuele kinderen. Wij hebben gemeend ook deze activiteit te blijven uitvoeren, mede omdat dit helpt bij de verdere groei en ontwikkeling van het individuele kind. Deze hulp bestaat uit het afnemen van individuele didactische onderzoeken en het aanreiken van een handelingsplan. Voor individuele begeleiding verwijzen wij graag naar pagina 20 met het totaaloverzicht van de methode en alle diensten die daaromheen plaatsvinden. De mensen achter de Methode Strategisch Lezen en Spellen, het auteursteam, maar ook de mensen die naast de methode begeleidingstrajecten uitvoeren. Jacques Hoek Hoofdauteur en leesdeskundige, docent en begeleider Eef van der Most Docent, intern begeleider, en gecertificeerd coach Wilma Gebraad-Neuteboom Docent en intern begeleider, gecertificeerd coach Karima Jahouhi Docent en intern begeleider Marianne Minderhoud Docent en intern begeleider, gecertificeerd coach Arend de Haan Begeleider en directeur Adviesdienst Aanzet, Vlaardingen Willie de Bruin Docent en intern begeleider, Adviesdienst Aanzet, Vlaardingen Ans de Haan Leesdeskundige, onderwijsspecialist vanuit het CED Rotterdam Pilot-scholen waar u informatie in kunt winnen over hoe de methode is geïmplementeerd. Bovendien zijn er mogelijkheden tot het bijwonen van lessen. Marloes Kreuze Intern begeleider en docent SBO De Boei Rotterdam Alexanderschool Woerden Het Spectrum Nesselande-Rotterdam Montessori Passe Partout Zoetermeer Anda de Feyter Pedagoog en dyslexie-specialist Mimi Hoek Corrector Contact- en aanmeldinformatie: 8 tel / fax

6 De leergang Cursus diagnostiek en hulpverlening van het technisch lezen en spellen en dyslexie Deze leergang is ontwikkeld en kan ook buiten het gebruik van de methode gevolgd worden voor docenten en andere geïnteresseerden. De leergang wordt op scholen zelf gegeven, voor het gehele team, of op kantoor van de uitgeverij, veelal voor docenten individueel, dus in-company en losse inschrijvingen. De cursus vindt plaats op de dinsdag- en/of donderdagavond van tot uur en bestaat uit zes avonden. Deze leergang is voorzien van topmateriaal en staat op een hoog niveau. Hoofddocenten: Jacques Hoek, Karima Jahouhi en Eef van der Most. Bijeenkomst 1 TOELICHTING OP BOEK HULP BIJ LEESPROBLEMEN onderdelen achtergronden technisch lezen neurologische benadering strategieën dyslexie toetsen en observeren hulpverlening spelling LEZEN BINNEN DE COMMUNICATIEDRIEHOEK VOLGENS DE RUSSISCHE LEERPSYCHOLOGIE leesmodel taalgebruiksvarianten competenties: zie blz. 31 t/m 34 FASEN NAAR HET LEZEN TOE VOLGENS DE THEORIE VAN DE ONTWIKKELINGS- PSYCHOLOGIE wat de leesontwikkeling bevordert de stadia van de leesontwikkeling ontwikkelingspsychologische fasen naar het lezen toe p r o g r a m m a Bijeenkomst 2 DIAGNOSEBOEK 1 vervolg toets leesrijpheid aanvullingen op de toets in de vorm van specifieke kindkenmerken mogelijkheden van het kind medische knelpunten zwakte aan LIC (of LPC) het invullen van verzamelstaten en diagnose stellen profiel maken het opzetten van een handelingsplan holisme contra reductie Competenties naar het lezen toe taalcompetenties ruimtelijke competenties LEESMODEL het neurologisch leesmodel de werking van de hersenen 12 leesstrategieën LEESRIJPHEID competenties leesrijpheid kennis van het proces hebben wanneer neurologische rijping taalrijping voorwaarden voor het leren lezen overzicht leesaspecten in de taalontwikkeling DIAGNOSEBOEK 1 start toets leesrijpheid 10 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

7 p r o g r a m m a p r o g r a m m a Bijeenkomst 3 Bijeenkomst 4 Bijeenkomst 5 Bijeenkomst 6 DIAGNOSEBOEK 2 onderzoek technisch lezen onderzoeken verzamelstaat HULPVERLENING 1 hulpverlening bij strategieën het geven van suggesties elke dag ruimte voor hulpverlening HULPVERLENING 2 procesbenadering versus productbenadering pedagogisch hulp hulpverleningsuggesties bij deelvaardigheden hulpverlening bij specifieke problemen hulpverlening bij spellers en raders KRITISCHE KANTTEKENINGEN problemen bij het huidige leesonderwijs de rol van de methodes differentiatie KNELPUNTEN BIJ DE HUIDIGE HULPVERLENING signalering meer van hetzelfde te weinig procesgericht suggesties voor verbetering SUGGESTIES VOOR HULP IN DE KLAS hoe te organiseren inhoudelijk DYSLEXIE 1 neurologie pet-scan DYSLEXIE 2 internationale omschrijving versus de Nederlandse omschrijving medische omschrijving herkenbaarheid relatie met leesmethodes DYSLEXIE 3 oorzaken neuropathologisch erfelijkheid taal en dyslexie verworven dyslexie diverse behandelmethoden DYSLEXIE 4 visuele dyslexie en hulpverlening letteridentiteitsprobleem alexie alexie met agrafie dyslexie van gyrus angularis oppervlakte alexie auditieve dyslexie en hulpverlening sematische paralexie perisylviaanse dyslexie Wernicke dyslexie Broca dyslexie andere vormen en hulpverlening temporele cortex dyslexie KTG-dyslexie LTG dyslexie linguale dyslexie sequentiële dyslexie DYSLEXIE 5 hemisfeertheorie de hemisfeer theorie verschillende aspecten van de linker en rechter hersenhelft verschil meisjes en jongens en hersenopbouw hulpverlening volgens de hemisfeer theorie DYSLEXIE 6 aanpak binnen de school wat men in de klas kan doen speciale ingrepen die binnen de school zijn te realiseren speciale hulp buiten de klas DYSLEXIE 7 aanpak volgens het medisch model mogelijkheden en grenzen Deze Leergang wordt op dit moment gecertificeerd door het KIWA certificeringsinstituut, het diploma is persoonsgebonden. Voor inlichtingen, inschrijving en planning neemt u contact op met de uitgeverij. Meer informatie hierover vindt u op pagina 20. Ook de tarieven voor groepen, individuen staan op deze pagina vermeld. spelling THEORIE wat is spelling wanneer, wat, hoe, evaluatie, hulpverlening spellingsmodellen model universiteit Leuven STROOMKAARTEN volgens model Leuven eenvoudig werkmodel SPELLINGONDERZOEK onderzoeken S.L.S. dictees en categorieën Cito-categorieën en S.L.S.-categorieën diagnosticeren proces versus product registratie hulpverlening 12 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

8 in milieu- en luchtvervuiling door industriële milieu- en luchtvervuiling is uitermate schadelijk voor kinderen met ADHD. Lood is neurotoxine, een stof die giftig is voor het zenuwstelsel. Kinderen met ADHD hebben meestal een te hoge dosis loodconcentratie in het bloed. Wanneer de concentratie 0,73 mcg. (microgram) per deciliter is, is dat al genoeg om ADHD-gedrag te veroorzaken. Onderzoeken Children s Hospital Medical Center (OHIO) Roken Kinderen die prenataal waren blootgesteld aan de invloed van roken, bleken 2,5 keer meer ADHD te hebben. Dat komt omdat lood en roken elkaar versterken. National college of Medicine (Seoel- Korea) Giftig plastic Onderzoek aan deze universiteit heeft uitgewezen dat de ftalaten, bestanddelen van talloze plastic gebruiksartikelen zoals speelgoed, schoonmaakartikelen en vinyl vloerbedekking een groot aantal gezondheidsproblemen en leer- en gedragsstoornissen veroorzaken. Met name wat betreft ADHD is er een hoge samenhang met deze stoffen. In de urine is dit terug te vinden in de vorm van een hoge concentratie van ftalaatmetabolieten. Onderzoeken universiteiten in de VS. Universiteit Michigan Andere oorzaken Natuurlijk is bekend dat foutieve voedingsstoffen van invloed zijn en bijvoorbeeld het tekort aan de essentiële vetzuren omega-3 en omega-6. Daarnaast groeit het bewijs dat de rol van de slaap van het groot belang is. Snurken en slaapapneu (de ademhaling wordt oppervlakkiger en valt soms zelfs telkens even weg) zijn vaak de onvermoede oorzaken van leer- en gedragstoornissen en hyperactiviteit. Deze stoornissen mag men niet verwarren met ADHD. Het zijn stoornissen tengevolge van slaapstoornissen die erop lijken. Met een chirurgische behandeling is dit vaak volledig te verhelpen. Onderzoeken universiteiten in de VS. Universiteit Boston Chemische stoffen in allerlei alledaagse producten kunnen ADHD veroorzaken. Hierbij moeten we denken aan stoffen die in voedselverpakkingen worden toegepast, vuilafstotende deklagen, zoals bij vloerbedekkingen, en brandwerend schuim. Natuurlijke behandeling van ADHD Er is een groot scala van reguliere medicijnen op de markt. Helaas hebben deze middelen bij 30% van de kinderen die ze toegediend krijgen nogal wat bijwerkingen in de vorm van misselijkheid, braken, bloedarmoede, leverproblemen en hartafwijkingen. n i e u w s b r i e F 3 Alternatieven die een zeer positieve uitwerking hebben zijn eveneens op de markt. 1. Essentiële vetzuren Deze zijn van belang voor het functioneren van de hersenen. Uit onderzoek is gebleken dat omega -3 en omega-6 * (in verhouding 12:1) en eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) in verhouding 3:1, goed werken. *Gebruik liever geen omega op basis van visolie. Visolie bevat namelijk teveel kwik en bovendien hebben we Omega -9 niet nodig. Aan te raden is: Plantaardige Omega 3-6 van Lucovitaal. 2. Magnesium Kinderen met ADHD hebben hoegenaamd allemaal een tekort aan magnesium. Het toedienen van het voedingssupplement magnesium geeft onmiddellijk effect. 3. L-Carnitine Dit geeft een gedragsverandering en kan bij jongens tot een onaangename lichaamsgeur leiden. 4. Voeding Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van voedingsmiddelen. Het blijkt dat toegevoegde stoffen om eigenschappen zoals kleur, smaak en houdbaarheid te beïnvloeden negatief op hyperactiviteit inwerken. Het is daarom raadzaam synthetische kleurstoffen, conserveringsmiddelen en aspirineachtige stoffen te vermijden. Ook gluten werken vaak averechts. 5. Neurofeedback Met behulp van gevoelige computerapparatuur is de werking van de hersenen te beïnvloeden. Het effect ligt vooral op het gebied van de aandacht en impulsiviteit. 6. Meditatie en ademtherapie De werking van de hersenen is op korte termijn te verbeteren/veranderen door speciale ademhalings- en meditatietechnieken. We moeten hierbij niet direct denken aan geheimzinnige oefeningen. Het kind leren het zitten te voelen en de adem te volgen is al voldoende om meer rust te brengen. Op speciaal verzoek kan een overzicht van een aantal oefeningen worden geven. Oppassen Er is ook een vorm van hyperactiviteit zonder ADHD. Deze kinderen zien vaak wat bleek, hebben rode wangen, een bol buikje en de bloedvaten in de borststreek zijn vaak door de huid te zien. Ze zijn vaak soepel en overbeweeglijk, maar hebben toch een motorische achterstand. Soms zijn deze kinderen niet gevoelig voor de wereld en interesseert het ze niet wat voor indruk ze op anderen maken. Ze voelen anderen ook meestal slecht aan. Voor hun prikkelbaarheid helpt myrre (Myrrha comp. D8). Het haalt angsten weg en geeft een betere gevoelswaarneming. Verder werkt speltherapie goed. Ook veel water drinken is goed, omdat het de hersenwerking bevordert. Gebruikte literatuur: tijdschrift De natuur uw arts en tijschrift Medisch Dossier. Voorbeeld van een ondersteunende nieuwsbrief Een nieuw product Een school heeft gemeld dat vooral taalarme kinderen moeite hebben met de structuur van woorden en als zodanig met de DMT toetsbladen. De kinderen scoren dan op de DMT beneden verwachting, terwijl de Cito- AVI-kaarten vlot gelezen worden. Er is daarom een 30 bladzijden tellend hulppakket met structuurrijtjes gemaakt bij de Cito-drie minuten toets. Dit pakket kan preventief gebruikt worden om de kinderen het snel ontsleutelen van woordrijen aan te leren. Het kan ook na de DMT als rt-materiaal gebruikt worden. Het pakket is onderdeel van de cursus diagnostiek en hulpverlening. Leerartikel Het nut van bijwijzen Veel leerkrachten zijn de mening toegedaan dat bijwijzen hoort bij een verkeerde leestechniek. Dit is niet waar. Het bijwijzen kan zeer zinvol zijn voor kinderen die problemen hebben met de oogsturing. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat bijwijzen gunstig is voor het ontwikkelen van een techniek om vlot en nauwkeurig te lezen. Het is ook een goede voorbereiding op het studerend lezen. Wel is het beter om het bijwijzen met de vinger te vervangen in bijwijzen met een pen of potlood. Het kind laten bijwijzen en de strategieën laten bijwijzen kan leesproblemen voorkomen. Ook voor veel dyslectici is het een goed hulpmiddel. Gezien de onderzoeken lijkt het tijd om de visie ten aanzien van het bijwijzen bij te stellen. 14 Contact- en aanmeldinformatie: tel / Artikel in PULSE In het onderwijsblad PULSE verscheen in februari 2011 een artikel over Strategisch Lezen en Spellen. Voor wie het blad niet kent, kan een kopie g d worden van het artikel (opvragen kan via Leerartikel ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder) We kennen allemaal kinderen met ADHD. De kenmerkende symptomen zijn: stoornis in de aandacht, gepaard gaande met sterke wisselingen; overbeweeglijkheid (hyperactiviteit); impulsiviteit; onrustig en prikkelbaar. Het is een van de meest bekende psychische stoornissen bij kinderen. De oorzaken heeft men meestal gezocht in erfelijke factoren en voeding. Als medicijn wordt tot heden meestal Ritalin gegeven. Dit geneesmiddel heeft echter nogal wat bijwerkingen, zodat men voorzichtig moet zijn het geven van dit middel aan kinderen. Momenteel is er wat meer bekend over oorzaken van ADHD en dat kan helpen bij het remediëren. Naast genetische factoren zijn namelijk ook invloeden van buitenaf van belang. Onderzoeken universiteiten in de VS. Universiteit Portland Lood Lood dat verwerkt zit in speelgoedjuwelen, oud schilderwerk, soms in drinkwater wanneer er loden waterleidingen in het gebouw zitten en niet te vergeten fax

9 De recensie over de methode in het blad maart/april 2011 JSW Strategisch lezen en spellen Joop Stoeldraijer, Edux Onderwijsadviesbureau te Breda Strategisch lezen en spellen is een lees- en spellingsmethode met een aanpak die afwijkt van gangbare werkwijzen. De strategische benadering is gebaseerd op neurologische inzichten betreffende de lees- en spellingsdidactiek. Deze methode is ontwikkeld door Jacques Hoek e.v.a. en houdt rekening met de nieuwste Cito toetsen op lees- en spellinggebied. De methode is bedoeld voor kinderen vanaf groep 2 tot en met groep 8 in het primair onderwijs. Motto van de auteurs is: Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, behoud je de resultaten die je altijd behaald hebt De leerkracht staat rechts van het bord, omdat de opname van de leerstof door de leerling wordt bevorderd als aan de rechterkant wordt waargenomen. De leerkracht wijst aan wat hij doet, met de zogenaamde iconische bewegingen en ondersteunt met een duidelijke mondmotoriek. De leerlingen mogen het een tweede en derde keer hardop meedoen. Er worden geen beurten gegeven. Na vijf minuten is het blad doorgenomen. Tienmaal op een dag wordt de leesles van vijf minuten herhaald. Deze werkwijze, het torentjelezen, wordt de eerste week elke dag tienmaal gedaan. Omdat het een klein moment tussendoor is, hebben de kinderen niet door dat ze met lezen bezig zijn en omdat het een paar minuten duurt, is er ook geen stress, aldus de auteurs. Na ongeveer anderhalve maand krijgen de leerlingen de eerste leesboekjes op zeer eenvoudig niveau aangeboden. Na twee maanden duren de lesmomenten twee maal dertig minuten: vijf minuten instructie en de rest van de tijd zelfstandig lezen. Als de leerlingen de leerstof niet oppakken, moet u stoppen. Na drie maanden volgt een herstart. Strategisch lezen Volgens de auteurs is lezen het omzetten van letters naar klanken, waarna deze klanken worden samengevoegd tot woorden. Om eenvoudige tot moeilijke teksten te ontsleutelen wordt gebruik gemaakt van 12 leesstrategieën. Door de kinderen deze strategieën expliciet aan te leren, leren zij op snelle en efficiënte wijze lezen. Voor elke strategie zijn werkbladen ontwikkeld. Deze bladen zijn uiterst sober van opzet. Per werkblad worden niet meer dan drie informatie-aspecten aangeboden. Zo wordt voorkomen dat er onnodige verwarring (ruis binnen het leesproces) ontstaat. Voor het lezen tot en met Cito-niveau E3 zijn er twee series instructiewerkbladen: de bladen M3 en de bladen E3. Na het doorwerken van de bladen M3 kan bij de leerlingen de Cito M3-toets afgenomen worden en na de bladen E3 de Cito E3-toets. De instructiewerkbladen beginnen met de medeklinkers en korte klankzuivere klinkers, dan de lange klinkers aa, ee, oo, uu, dan de meertekenklanken en dan specifieke moeilijkheden zoals de eind-d, de eind-ee, de uw, de eeuw en de ieuw. U kunt één werkblad per dag aanbieden of als de situatie dat toelaat, meerdere werkbladen per dag of juist minder. Naast de werkbladen zijn geen andere materialen nodig dan, uiteraard, leesboekjes op niveau M3. De vormgeving van de werkbladen is uiterst sober en zwart-wit. Wetenschappelijk is aangetoond dat wanneer meer dan drie informatie-eenheden worden aangeboden, de hersenen uit zelfbescherming slecht twee tot drie aspecten opnemen. Dus: geen kleuren en geen plaatjes. Ter vergelijking zeggen de auteurs: je leert op een gekleurde fiets met toeters en bellen niet beter fietsen dan op een gewone zwarte fiets. Voorbeeld van een les aanvankelijk lezen De leerkracht schrijft of projecteert op het bord: v v i v i s vis Voor het voortgezet technisch lezen zijn er 15 instructiewerkbladen per niveau voor M4 en E4 en voor de niveaus M5, e5, M6, E6, M7, E7 en M8 10 instructiewerkbladen. Elk instructiewerkblad bestaat uit 4 delen: 1. een blad met vetgedrukt de leesmoeilijkheden van dat niveau 2. hetzelfde blad zonder vetmarkering 3. een blad met woordrijen 4. leesblad met openingen om het voorspellend lezen op woordniveau te bevorderen Prinsjesdag De derde dinsdag in september is voor Nederland een belangrijke dag. Het is dan prinsjesdag en dan vindt de opening van het aanstaande regeringsjaar plaats. Het is een officiële plechtigheid, waarbij de koningin de troonrede voorleest, waarin enz. Prinsjesdag De derde dinsdag in september is voor Nederland een belangrijke dag. Het is dan prinsjesdag en dan vindt de opening van het aanstaande regeringsjaar plaats. Het is een officiële plechtigheid, waarbij de koningin de troonrede voorleest, waarin de voornemens staan enz. Woordrijen be-lang-rij-ke abu-sie-ve-lijk on-be-grij-pe-lij-ke belang-rijke abusie-velijk onbe-grijpelijke belangrijke abusievelijk onbegrijpelijke re-ge-rings-jaar par-le-men-tai-re re-ge-rings-per-so-nen regerings-jaar parle-mentaire regerings-personen regeringsjaar parlementaire regeringspersonen 16 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

10 Prinsjesdag De derde dins--- in septem--- is voor Nederland een belangrij-- dag. Het is dan prinsjesdag en dan vindt de open--- van het aanstaan-- regerings---- plaats. Het is een officiële plechtigheid, waarbij de konin--- de troonre-- voorleest, waarin de voornemens sta-- die de regering wil gaan uitvoe---. Je zou abusievelijk kun--- denken, dat de konin--- die rede zelf schrijft, maar dat is dus niet zo. Zij leest de troonre-- all--- voor, omdat zij op de tro-- zit als regerend vorst. De rede is ech--- gemaakt door de minist--- en hun ambtenaren. Wij leven in een parlementaire democra---, wat wil zeggen dat het do-- het volk enz. Werkwijze Iedere leerling heeft een leesboek op eigen leesniveau. De leerkracht geeft vijf minuten instructie op één van de leesniveaus. Ongeveer zeven regels van het werkblad worden geprojecteerd en strategisch, met iconische bewegingen, voorgelezen. De leerkracht bespreekt met de leerlingen welke strategie is gebruikt bij het lezen. De leerlingen gaan na een instructie van hooguit 5-10 minuten zelfstandig lezen. Groepjes leerlingen komen bij de instructietafel en alle 4 de werkbladen worden verwerkt, Strategisch spellen Bij strategisch spellen wordt uitgegaan van vijf spellingsstrategieën, namelijk: a. de hoorstrategie b. de lijkt-op-strategie c. de regelstrategie d. de weet-strategie e. de leer- en opzoekstrategie Per leerjaar, te beginnen in groep 3, wordt per week één woordpakket aangeboden met vier spellingscategorieën. Elk werkblad wordt door de leerkracht met de kinderen doorgenomen en zorgvuldig uitgelegd. Bij het opschrijven van woorden maken kinderen gebruik van een zogenaamde stroomkaart. Hierdoor ontstaat spellingsbewustzijn (metacognitie). Voor groep 3 kent de stroomkaart de stappen: luisteren- nazeggen- hakken- opschrijven- nakijken. Voor groep 4 t/m 8 is de stroomkaart: luisteren, nazeggen, hoe?- hakken-regels?-opschrijvennakijken. Met de stroomkaarten wordt het spellingsbewustzijn uitgebreid en onderhouden. Van groot belang is dat binnen de spellingsdidactiek rekening wordt gehouden met de werking van het geheugen. Voor groep 3 zijn er twintig woordpakketten en voor de groepen 4 t/m 8 zijn per groep veertig woordpakketten samengesteld. Daarbij is uitgegaan van de woordfrequentie en een indeling in categorieën. De samenstelling van de woordpakketten is afsgestemd op het niveau van de Citotoetsen voor spelling. De werkwijze voor groep 4 t/m 8 maandag woordpakket uitdelen, categorieën en regels bespreken en uiteraard de betekenis bespreken werkwijze bij het strategisch keuzemodel woorden op het pakketblad laten verwerken dinsdag woorden van het woordpakket laten leren leerwijzen demonstreren herhalingswoordpakket laten leren woensdag woordpakket schriftelijk overhoren donderdag de fout geschreven woorden opnieuw leren vrijdag leerlingen nemen bij elkaar het dictee van de opnieuw geleerde woorden af de helper leest de foute woorden van het woensdagdictee op, daarna worden de rollen omgedraaid Lesmateriaal Al het lesmateriaal is digitaal beschikbaar. Het grote voordeel hiervan is, dat de weergave kan worden aangepast aan de wensen van zowel de leerkracht als de leerling. Tevens is het mogelijk om snel in te spelen op de behoeften vanuit het onderwijsveld. Een ander voordeel van de digitale weergave van het lesmateriaal is de lage kostprijs, zodat geld resteert voor de aanschaf van bijvoorbeeld leuke kinderboeken op niveau. Vanzelfsprekend is het lesmateriaal toepasbaar op een digitaal schoolbord. Op dit moment wordt er op bijna honderd scholen met de methode Strategisch lezen en spellen gewerkt. De resultaten zijn volgens de auteurs uitermate positief, want er zijn nauwelijks uitvallers en de resultaten liggen ver boven de landelijke normen. Tot slot De lessen voor aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen en de spellingslessen zijn van een verbluffende eenvoud. De leerkracht moet zich aan enkele principes houden bij het lesgeven, die uiteraard in de cursus die moet worden gevolgd, aan de orde komen. Het lesmateriaal is zeer sober gehouden, vanwege de didactische en neurologische uitgangspunten. Het is verreweg de voordeligste methode die er voor aanvankelijk lezen, technisch lezen en spellen te vinden is. En als de resultaten goed zijn, waarom zou heel Nederland niet massaal deze werkwijze gaan invoeren!? De methode is niet gebaseerd op het talige activatiesysteem, waar volgens de auteurs, alle methodes en hulpverlening van uit gaan. Strategisch Lezen en Spellen gaat uit van het neurologisch leesmodel. Binnen dit model, dat gebruik maakt van de theorie van de spiegelneuronen, leert men lezen via de ogen en niet via de taal. In de handleiding vindt u een uitleg van deze theorie die beknopt wordt weergegeven, maar waardoor ik dus niet kan beoordelen of het ook allemaal klopt. Daar moeten de neurobiologen maar eens naar kijken, zoals een Professor Paul van den Broek. (Bij deze uitgenodigd.) Om u een indruk te geven van de theorie: belangrijk is de rijping van de gyrus angularis (hersenwinding waarin tekens naar klanken en klanken naar tekens worden omgezet) en ook: bij de instructie wordt de lijn van het neurologisch proces gevolgd, de lijn van de spiegelneuronentheorie van Lacoboni en Rizzolatti. En verder worden genoemd de fasciculus arcuatus en Broca. Het auteursteam voelt zich verwant met de theorie van Ewald Vervaet. Met hem wijzen zij op de gevaren van een te eenzijdige en geforceerde stimulering tot lezen. Zij vertellen ons dat trainen van letterkennis in groep 2 niet alleen het levensgeluk van het kind kan belemmeren, maar dat het tevens nadelig kan werken op de latere leesontwikkeling. Het kind kan een dysfonetische of dyseidetische dyslexie ontwikkelen. 18 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

11 Het totaalpakket van de methode Strategisch Lezen en Spellen bestaat uit: Strategisch aanvankelijk lezen tot M3, uitgaande van het fonetisch analysemodel Voortgezet technisch lezen E3-M8, met werkbladen in viervoud, afgestemd op de CITO-toetsen Begrijpend lezen groep 3 Spelling groep 3 tot en met 8, per groep 40 werkbladen met controle-dictees, alle categorieën en regels BO, afgestemd op de CITO toetsen Begeleiding en invoering, scholing demonstratielessen, klassenbezoeken Nieuwsbrief om de twee maanden per mail Vrijblijvend Telefonisch spreekuur een keer in de acht weken op woensdagmiddagen Leergang diagnostiek en hulpverlening bij leesproblemen en dyslexie groep 3-8 Het karakter van de methode In plaats van Methode plus (zoals sommige andere methoden) is S.L.S. Leerkracht plus (begeleiding/cursussen, inscholingstrajecten ) Digitaal: alle werkbladen zijn digitaal en zijn zodoende door de school zelf aan te passen Bijstellingen vinden direct plaats en worden per mail toegezonden In ontwikkeling Werkwoordspelling (verschijning: november/december 2011) Leerboek ontleden (verschijning 2012) Leerboek behorende bij de leergang diagnostiek en hulpverlening (wordt reeds gehanteerd bij de leergang) Het product Het materiaal kost 585,00 ex btw voor het product (usb-stick en een set boekwerken/handleiding). Basisscholing Introductie is vrijblijvend en gratis. Inscholing 130,00 per uur ex btw en reiskosten (duur gemiddeld tweeëneenhalf uur). Bijeenkomsten personeel tussendoor of einde cursusjaar 130,00 per uur. Voorbeeldlessen per groep en nabespreking 90,00 per uur, ex reiskosten. Indidviduele begeleiding 90,00 per uur, ex reiskosten. Ouderavond 130,00 per uur plus reiskosten. Onder individuele begeleiding of wel begeleiding op afroep verstaan wij klassenconsultaties, voorbeeldlessen, kort didactisch leesonderzoek of spellingonderzoek. Uitvoering vindt plaats vanuit het S.L.S. team en wordt gecoördineerd vanuit de uitgeverij. Het service-abonnement De meeste scholen maken gebruik van het service-abonnement. Dit abonnement is er om bij te blijven rond de ontwikkeling van nieuwe werkbladen, de publicatie van boeken, de leergang, de ondersteuning en de implementatie van de methode in de school. Het service-abonnement biedt kortingen voor de cursussen en leergang, korting op het nieuwe product werkwoordspelling, toegang tot de database van de methode op de website, een gratis bezoek van de hoofdauteur bij een calamiteit en korting op het nieuwe leerboek behorende bij de cursus. Het service-abonnement is vrijblijvend maar wordt wel aangeraden. Kosten voor dit abonnement bedragen per jaar 425,00 ex btw. 20 Kostenoverzicht van het product en de verschillende diensten rond de methode Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax De leergang/cursus van zes avonden Technisch lezen en spellen Op pagina 11, 12 en 13 kunt u het volledige programma van deze zes avonden bekijken. Veel scholen hebben met een of twee vertegenwoordigers, of met het gehele team deze cursus/leergang gevolgd. De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden en donderdagavonden van tot uur, locatie is afhankelijk van aantal deelnemers. Kosten per deelnemer 445,00 ex btw, voor scholen met een service-abonnement is er een korting van 10%. Voor het ondersteunende materiaal (twee mappen met onderzoeken/rapportages en leermateriaal) wordt 100,00 ex btw in rekening gebracht. Voor scholen die met meerdere docenten tegelijkertijd de cursus/leergang willen volgen worden met de uitgeverij aparte prijsafspraken gemaakt, opdat toegankelijkheid en behapbaarheid van het scholingsbudget gehandhaafd kan worden. Het product werkwoordspelling Bij de basismethode en de verschillende ondersteunende diensten is het auteursteam continu bezig met ontwikkeling. Zo beschikt de methode ook over een nieuw product Werkwoordspelling. Dit product kan ook los naast de methode gehanteerd worden op scholen (dus los verkrijgbaar). Ook deze methode bestaat uit digitale werkbladen en start van groep 3 tot en met groep 8. Het product werkwoordspelling kost 350,00 ex btw. Voor scholen die de Methode hanteren en beschikken over het service-abonnement wordt het totaalpakket werkwoordspelling ter beschikking gesteld voor 200,00 ex btw. 21

12 S.L.S. begeleidingsdienst f a x / i n s c h r i j f F O R M U L I E R De methode S.L.S. wordt uitgegeven door uitgeverij Gelling Publishing en Training. Om scholen en leerkrachten te helpen is een begeleidingsteam gevormd. Dit team ondersteunt leerkrachten bij de invoering van de methode en bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Deze dienst beperkt zich uiteraard tot hulp bij het werken met de methode. Hierbij kunt u denken aan: onderzoek en begeleiding van lees- en spellingsproblemen, opzetten van individuele handelingsplannen en groepsplannen. De in te huren diensten zijn: Kosteloos: Presentatie van de methode, wat deze wel en niet inhoudt en hoe de begeleiding wordt gerealiseerd; Nieuwsbrief. Tegen betaling: Scholing van het personeel, meestal ongeveer twee uren; Het geven van voorbeeldlessen in de school; Klassenobservaties en nabesprekingen voor begeleiding van de leerkrachten; Individuele didactische onderzoeken en het opzetten van een hulpplan; Verzorgen van ouderavonden; Verzorgen van de cursus Diagnostiek en hulpverlening bij lees- en spellingmoeilijkheden en dyslexie. De dienst is als volgt samengesteld: Sipke Gelling algemeen en financieel directeur Jacques Hoek onderwijskundig directeur Karima Jahouhi auteur en begeleider Wilma Gebraad auteur en productontwikkelaar Marianne Minderhoud auteur en productontwikkelaar Eef van der Most auteur en productontwikkelaar 22 Ja, ik heb belangstelling voor de nieuwe Methode Strategisch lezen en spellen, ISBN Dit fax/inschrijfformulier kunt u sturen/faxen/mailen naar: Gelling Publishing en Training tel / fax , Alexanderlaan 1a, 2912 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel Ik heb belangstelling voor: n de cursus/leergang Technisch lezen en spellen van zes avonden/dagdelen n het product Strategisch lezen en spellen n het product Werkwoordspelling n een vrijblijvende introductie op onze school of instituut n referentiescholen n een introductie dvd n een dvd met daarop de wijze van implementeren in de klas n het verzorgen van een ouderavond Neemt u vrijblijvend contact op. Naam van de school... Naam docent/contactpersoon M / V... Functie... Postbus, straat huisnummer... Postcode en plaats... Telefoon... Datum Handtekening...

13 24

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

JAARGANG 44, NR6 /JUNI 2014 OPINIE EN ONDERZOEK VOOR DE SCHOOLPRAKTIJK. Leesproblemen. kun je (zo) voorkomen! in opdracht van

JAARGANG 44, NR6 /JUNI 2014 OPINIE EN ONDERZOEK VOOR DE SCHOOLPRAKTIJK. Leesproblemen. kun je (zo) voorkomen! in opdracht van JAARGANG 44, NR6 /JUNI 2014 OPINIE EN ONDERZOEK VOOR DE SCHOOLPRAKTIJK Leesproblemen kun je (zo) voorkomen! in opdracht van preventie INHOUD differentiëren COLOFON: Deze special is gemaakt in opdracht

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW Drukke kinderen Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen Draaiboek voor een oudercursus NIZW 2000 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Dit draaiboek kwam tot

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

HET ZORGPLAN 2011-2015

HET ZORGPLAN 2011-2015 HET ZORGPLAN 2011-2015 c.b.s HET BAKEN St. PANCRAS Inhoudsopgave 1. Visie op zorg/passend onderwijs.... 3 1.1 Basis Zorgprofiel.... 3 1.2 Plus Zorg profiel.... 4 2. Zorg voor alle leerlingen.... 4 3. Niveaus

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN.

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN. Erik Moonen, Dwaalspoor dyslexie. Hoe elk kind een vlotte lezer wordt. Met de revolutionaire Alfabetcode. INLEIDING Na een paragraaf waarin E.M. schetst hoe in scholen omgegaan wordt met het leren lezen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 63 4.1 Inleiding 4.2 Lees- en spellingproblemen van groep 1 t/m groep 8 4.2.1 Fonologisch en fonemisch

Nadere informatie

DE ZORG VOOR KINDEREN

DE ZORG VOOR KINDEREN HOOFDSTUK 4 DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1. De Zorgstructuur van de school De coördinatie van de leerlingenzorg en het leerlingvolgsysteem is in handen van de intern begeleiders en zij geven vorm en inhoud

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beste ouders, Missie. Visie

Inhoudsopgave. Beste ouders, Missie. Visie Inhoudsopgave 1. Wat leert uw kind? 2. Welke kinderen krijgen extra zorg? 3. Wat is belangrijk voor nieuwe ouders? 4. Wie werken op onze school? 5. Wat zijn de schoolafspraken? 6. Hoe houden wij u op de

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt 2014-2015 1 STOKMEESTERSLAAN 1-8014 GM ZWOLLE - 038-4526225 - Studiegids EC Adapt 2014-2015 2 Studiegids EC Adapt Schooljaar 2014-2015 Stokmeesterlaan

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

In samenhang. EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën PAPER

In samenhang. EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën PAPER EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën In samenhang PAPER Taalbeleid Onderwijsachterstanden Dr. Kees Vernooy EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch

Nadere informatie

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af.

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Een onderzoek naar de kenmerken van effectief voortgezet technisch leesonderwijs op basisschool `De Regenboog. Henriët Odink Master SEN, leerroute

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod:

Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod: Inhoudsopgave: Wat staat er in deze gids? In deze schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze SBO-school. We hebben op een duidelijke wijze het beleid en de organisatie van ons onderwijs binnen

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie