Independer: Hoogervorst moet opzegtermijn zorgverzekering verlengen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Independer: Hoogervorst moet opzegtermijn zorgverzekering verlengen"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Independer: Hoogervorst moet opzegtermijn zorgverzekering verlengen Overstappen wordt voor veel zorgverzekerden praktisch onmogelijk als er niet wordt ingegrepen. Als gevolg van de lange acceptatieperiode zouden consumenten komend weekend moeten beslissen over een eventuele overstap, terwijl ze nog geen nieuw aanbod van hun zorgverzekeraar hebben ontvangen. Dat is het gevolg van de Zorgverzekeringswet van Minister Hoogervorst. Tot 31 december kunnen verzekerden hun zorgverzekering opzeggen. In de praktijk komt dat, na aftrek van kerstperiode, neer op slechts 4 volle weken om zekerheid te krijgen over acceptatie. Deze periode is vaak hard nodig om het acceptatietraject af te kunnen ronden. Om zeker te zijn zouden consumenten komend weekend een besluit moeten nemen. Dat is niet mogelijk omdat de meerderheid van de consumenten het voorstel van de huidige verzekeraar nog niet heeft ontvangen. Daarnaast zijn de voorwaarden en collectieve kortingen niet volledig bekend. Minister Hoogervorst gaat in zijn brief aan de kamer (bijgevoegd) volledig aan deze problematiek voorbij en wijst het voorstel tot verlenging, dat de PvdA deed, af op grond van administratieve lasten bij verzekeraars. Independer enquêteerde de afgelopen dagen 9000 bezoekers aan de site die zich oriënteerden op een nieuwe zorgverzekering. Hieruit blijkt dat deze, meest bewuste consumenten, slecht geïnformeerd zijn over de overstaptermijnen. De uitkomsten in het kort: 45 weet niet dat de huidige zorgverzekering vóór 1 januari a.s. moet worden opgezegd 89 heeft momenteel een aanvullende verzekering 79 heeft, op 21 november jl., nog geen voorstel van de huidige verzekeraar ontvangen 32 overweegt over te stappen, 42 denkt daar nog over na Overstappen is niet altijd zo eenvoudig als Hoogervorst suggereert: Voor ruim 30 van de aanvullende verzekeringen geldt een medische selectie. Vrijwel iedereen brengt basis en aanvulling onder bij dezelfde verzekeraar. De acceptatieprocedure neemt veelal 4 en soms meer weken in beslag. Opzeggen zonder zekerheid over acceptatie bij de nieuwe verzekeraar is onverstandig. Er geldt geen wettelijke acceptatieplicht voor de aanvullende verzekeringen. Helaas heeft Minister Hoogervorst pas op 16 november jl. gereageerd op de eerdere vragen van Independer en de PvdA over dit onderwerp. Deze brief is vanwege de verkiezingen nauwelijks in de publiciteit gekomen. Ook is er tot op heden geen informatiecampagne om het publiek te informeren over de uiterst krappe tijdslijnen. Independer acht de huidige regelgeving onredelijk en zeer ongewenst voor het Nederlandse publiek, maar bovenal in strijd met de gewenste marktwerking. Daarom onderzoekt Independer.nl momenteel de mogelijkheid om via een kort geding de overheid te dwingen de opzegperiode te verlengen tot 31 januari 2007 en roept andere partijen, die het belang van de consument centraal stellen, op zich hierbij aan te sluiten. Hilversum, 23 november 2006 Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met: Edmond Hilhorst tel of per Bijlage 1: Onderzoeksresultaten Independer (zie onder) Bijlage 2: Brief van Hoogervorst aan de Tweede Kamer (zie onder)

2 is een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van financiën en gezondheidszorg. Independer.nl is opgericht in 1999 en streeft actief naar meer transparantie in de financiële wereld en de gezondheidszorg. Hiertoe vergelijkt Independer.nl alle relevante producten en diensten van alle financiële instellingen en zorgaanbieders in Nederland. Verder bevat de site veel algemene informatie over deze producten en diensten. Daarnaast verricht Independer.nl regelmatig onderzoek naar producten, prijsontwikkeling en andere voor consumenten relevante zaken. Independer.nl kreeg in 2004 de erkenning als norm voor 'best advice' in een Ecorys-onderzoek inzake hypotheekadvies dat werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financiën. In november 2005 is Independer.nl, in een onderzoek van de Erasmus Universiteit onder 9000 organisaties, geëindigd in de top 3 van meest innovatieve organisaties van Nederland.

3 Zorgverzekering resultaten 23 november 2006 Doelgroep Doelgroep Personen die op Independer.nl hebben aangegeven op de hoogte gehouden willen worden van Zorgverzekering 2007 Hoe benaderd: Via de mail een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het onderzoek Periode: 21 t/m 23 november 2006 Respons: 27 Verstuurd: 8995 Ingevuld:

4 Tot wanneer heeft u de tijd om uw zorgverzekering op te zeggen, indien u per 1 januari wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Tot 1 januari Tot 1 februari Tot 1 december Tot 1 mei Weet ik niet Tot wanneer heeft u de tijd om een nieuwe zorgverzekering te regelen, indien deze 1 januari 2007 in moet gaan? Tot 1 februari Tot 1 januari Tot 1 december Tot 1 mei Weet ik niet

5 Heeft u momenteel een aanvullende verzekering? 89 heeft aanvullende verzekering Nee 10 Weet ik niet 1 Ja 89 4 Heeft u al bericht van uw zorgverzekeraar gekregen over de premie en voorwaarden voor 2007? 79 nog geen bericht ontvangen Weet ik niet 1 Ja 20 Nee 79 5

6 Bent u van plan over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Ja, zeker 13,2 Ja, waarschijnlijk 18,4 Nee, waarschijnlijk niet 19,3 Nee, zeker niet 7,0 Weet ik nog niet 42, Bent u er zich van bewust dat u voor een aanvullend pakket niet altijd direct geaccepteerd wordt? 20 wist niet dat je voor aanvullende verzekering niet altijd direct geaccepteerd wordt! Nee, dat wist ik niet 20 Ja, dat weet ik 80 7

7 Wetsvoorstel stroomlijning opzegging zorgverzekering (30668) De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 15 november 2006 Op uw verzoek om in te gaan op een aanvullende vraag van de leden van de PvdA-fractie naar aanleiding van de Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot bovenvermeld wetsvoorstel bericht ik u als volgt. De leden van de PvdA-fractie vragen toe te lichten waarom de in het onderhavige wetsvoorstel gehanteerde modaliteit opzeggen vóór 1 januari, nieuwe verzekering sluiten vóór 1 februari - de voorkeur geniet boven een variant waarin opzegging van de verzekering ook nog in de maand januari zou kunnen plaatsvinden. Met andere woorden: waarom niet in de maand januari naast het aangaan van de verzekering met terugwerkende kracht ook het opzeggen van de verzekering met terugwerkende kracht mogelijk maken. In het antwoord maak ik onderscheid naar het perspectief voor de verzekerde enerzijds en dat voor de verzekeraar en de zorgaanbieder anderzijds. Aan het wetsvoorstel ligt een weging ten grondslag van voor- en nadelen die vanuit deze perspectieven naar voren komen. Het verlengen van de opzegtermijn met een maand zou voor de verzekerde het voordeel met zich brengen dat hij in alle gevallen zijn verzekering pas zou hoeven opzeggen nadat hij de keuze voor de nieuwe verzekering heeft gemaakt. Het is echter de vraag of de verzekerde niet al voldoende opzegtijd heeft. Dat is mijns inziens het geval, zowel voor wat betreft de wettelijke borging als in de uitvoeringspraktijk: Wettelijk is geborgd dat de verzekerde minimaal een maand heeft om zich te beraden over de vraag of hij op wil zeggen of niet. Met ingang van volgend jaar wordt deze periode aan de voorkant nog eens met circa twee weken verlengd. In de uitvoeringspraktijk blijkt het overgrote deel van de verzekeraars, waaronder alle grote, ook dit jaar al ruim vóór half november de nieuwe premie bekend te maken. Op 10 november van dit jaar was voor ca. 90 van de verzekerden de premie reeds bekend. Gevolg daarvan was dat de werkelijke opzegtermijn meer in de richting van zes of zeven weken gaat. Een belangrijke verbetering in de uitvoeringspraktijk is voorts de overstapservice die de gezamenlijke zorgverzekeraars dit jaar in het leven hebben geroepen. Deze service vergemakkelijkt en verkort het overstapproces voor de verzekerde aanzienlijk. Ook al is de wettelijke opzegtermijn reeds voldoende ruim, natuurlijk kan altijd de vraag gesteld worden waarom niet een verdere verruiming gegund zou kunnen worden. Er zijn in mijn visie twee typen argumenten die daartegen pleiten. Die argumenten hebben weliswaar primair betrekking op de uitvoeringspraktijk bij verzekeraars, maar werken ook door naar zowel verzekerden als het verzekeringssysteem als geheel.

8 I. In de eerste plaats ontstaat door het opzeggen met terugwerkende kracht een situatie van noodzakelijke schadeverrekening tussen verzekeraars. Immers, gemaakte kosten in de periode totdat de verzekering wordt opgezegd, komen met terugwerkende kracht niet meer ten laste van de oude verzekeraar. Deze moet de kosten verhalen op de nieuwe verzekeraar. Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft deze systematiek de nodige uitvoeringsproblemen bij zorgverzekeraars veroorzaakt. Ook zorgaanbieders zijn daarvan de dupe, daar waar rekeningen onbetaald blijven als gevolg van zwevende nota s. Daar komt bij dat ook verzekerden er last van kunnen hebben, zulks blijkens de meldingen van burgers die ons via Postbus 51 bereikten. In de voorbereiding op het wetsvoorstel hebben verzekeraars nadrukkelijk verzocht niet opnieuw een dergelijke systematiek in te voeren. Ik heb gemeend dat verzoek serieus te moeten nemen. II. In de in het wetsvoorstel vervatte systematiek ligt ook een zekere stimulans besloten om het wisselen van verzekeraar niet tot het allerlaatste moment uit te stellen. Een - met inachtneming van een redelijke keuzetermijn - zo compact mogelijke overstapperiode heeft administratieve en logistieke voordelen boven een langer doorlopende termijn. Ook wat dat betreft heeft de invoering van de Zorgverzekeringswet dit jaar de nodige ervaringsgegevens opgeleverd. Dit voorjaar is enigszins nadruk gelegd op 1 maart als preferente datum om een verzekeraar gekozen te hebben (tot op die datum was het aanbod van de verzekeraar geldig) en wat minder op de harde loketsluiting van 1 mei (het moment waarop men verzekerd moest zijn). Analoog daaraan zou de 1 januari datum uit dit wetsvoorstel als preferente wisseldatum geafficheerd kunnen worden, met de maand januari als uitloopperiode. Als de bulk van de verzekerden op 1 januari zijn keuze gemaakt heeft, scheelt dat aanzienlijk in uitvoeringsinspanningen. Het is daarom dat verzekerden vanuit de overheid ook niet expliciet aangemoedigd zullen worden om toch vooral maximaal van de uitloopperiode in januari gebruik te maken. Dit uiteraard gegeven mijn overtuiging dat de periode tot en met december op zich voldoende lang is om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Tot slot moge ik, wellicht ten overvloede, nog het volgende onder uw aandacht brengen. Aan het wetsvoorstel ligt de wens ten grondslag om hinderlijk ongemak in de uitvoeringspraktijk voor verzekeraars en andere uitvoerders weg te nemen. Zulks onder de randvoorwaarde van volledige handhaving van de positie van de verzekerde. Het wetsvoorstel biedt de gezochte oplossing en voldoet tevens aan de gestelde randvoorwaarde. Als de primaire aanleiding voor het wetsvoorstel geweest was het verbeteren van de positie van de verzekerde, dan zou vanzelfsprekend ook een andere beoordelingsmaatstaf in de rede hebben gelegen. Voor een wijziging van de positie van de verzekerde was en is echter geen bijzondere aanleiding, omdat zich op dat terrein geen knelpunten voordoen.tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat het wetsvoorstel wel degelijk een verbetering van de positie van de verzekerde tot gevolg heeft: De nieuwe verzekering gaat altijd in op 1 januari. Verzekerden kunnen dus altijd al in januari profiteren van hun nieuwe keuze en zitten niet nog een extra maand (tegen de verhoogde premie) vast aan hun oude verzekeraar. Het gebroken boekjaar verdwijnt niet alleen voor de verzekeraar, maar ook voor de verzekerde.

9 De datum van 1 november als wettelijke opzegdatum in situaties waarin geen premiestijging is, vervalt (amendement Kant, stuk nr. 14). Het bestaan van deze datum gaf aanleiding tot verwarring bij verzekerden en partijen in het veld. Al met al ontstaat voor verzekerden een overzichtelijker en begrijpelijker overstapperiode, die minimaal even lang is als in de huidige situatie. Met ingang van volgend jaar komt er door het wetsvoorstel een extra overstapperiode van circa twee weken bij (amendement Omtzigt-Schippers, stuk nr. 11). Zorgverzekeraars moeten dan immers niet op 1 december maar reeds op 19 november het aanbod voor het nieuwe jaar aan hun verzekerden hebben gedaan. Het amendement Kant (stuk nr. 13) regelt dat machtigingen voor behandelingen afgegeven door de oude verzekeraar door de nieuwe verzekeraar moet worden overgenomen. Dit betekent dat specifiek machtigingenbeleid van een verzekeraar voor de verzekerde geen belemmering meer kan vormen bij het overstappen. In het proces van totstandkoming van het wetsvoorstel hebben verzekeraars toegezegd een zogenaamde overstapservice te ontwikkelen, die dit jaar al van kracht zal zijn. De overstapservice regelt dat de opzegging van de oude verzekering door de nieuwe verzekeraar wordt gedaan en geheel via de geautomatiseerde systemen van VECOZO loopt. Dat is een wezenlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. De Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, H. Hoogervorst

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 E] 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek.

Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Zorg Verzekerd De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Den Haag, 12 december 2005 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter werkgroep... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 MEMORIE VAN ANTWOORD ALGEMEEN Met belangstelling heb ik kennis

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Bijgaand treft u aan de antwoorden

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën; Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2005 Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan, en de Minister van Financiën van 12 oktober 2004,

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 946 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 maart 2014 over de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie