drecht aangeboden. 17 september 2003 Aa/217613/blad2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "drecht aangeboden. 17 september 2003 Aa/217613/blad2"

Transcriptie

1 17 september 2003 Aa/217613/blad2 drecht Sinds de invoering van het aanbodmodel is Woondrecht er bij voortduring door huurders op aangesproken dat er bij nieuwe verhuringen maar lukraak geplaatst werd. Dat het hier niet een onterechte klacht betreft, hebben wij gemerkt aan een toename van overlast en burenruzies, simpel omdat mensen niet bij elkaar passen. Met het POL-model hoopt Woondrecht dit soort problemen aan de voorkant te voorkomen. Een derde element in onze motivatie betreft het feit dat het huidige aanbodmodel naar onze mening tamelijk klantonvriendelijk is en tot een steeds grotere administratieve ballast heeft geleid. De klantonvriendelijkheid schuilt in het feit dat woningzoekenden eindeloos bonnetjes moeten opsturen om vervolgens steeds te horen te krijgen dat iemand anders de woning heeft gekregen. Al die bonnetjes, momenteel gemiddeld bijna 200 per woning, moeten echter wel verwerkt worden en dan is het zeer de vraag of 199 keer nee verkopen en 1 keer ja niet wat efficiënter en klantvriendelijker georganiseerd kan worden. Omdat in het door ons ontwikkelde POL-model nadrukkelijk ruimte is ingebouwd om met woningzoekenden van gedachten te wisselen over hun woonwensen verwachten wij de klanttevredenheid aanmerkelijk te verhogen. Vanwege de veelal erg lage inkomens die nieuwe huurders bij Woondrecht hebben zal deze ruimte ook gebruikt worden om van tevoren te toetsen of er voldoende betaalcapaciteit is en zonodig, bijvoorbeeld met de Sociale Dienst, op de persoon toegesneden financiële arrangementen te verzorgen. Wij hopen op deze wijze ons steentje bij te dragen aan de Dordtse schuldenproblematiek. Onze positie op de regionale woningmarkt Het huidige aanbodmodel is indertijd mede ontwikkeld in het licht van de wens om tot een regionale woningmarkt te komen. Alle woningcorporaties in de regio Drechtsteden nemen deel op basis van uniforme regels. Blijkens de rapportages over het functioneren van het aanbodmodel mag het gestelde doel tot op zekere hoogte bereikt te zijn geacht. Woningzoekenden uit Dordrecht weten de regiogemeenten te vinden en omgekeerd. Woondrecht wil met het POL-model op geen enkele wijze tornen aan het regionale karakter van de woonruimteverdeling. Onze woningen zullen daarom, net als nu, onder de aandacht gebracht blijven worden van alle woningzoekenden in de regio. Wij hopen, door bijvoorbeeld in de woonkrant, in huis-aan-huis-bladen en andere regionale media te gaan adverteren met zowel huur- als koopwoningen, het bereik in de regio zelfs te verbeteren. Het enige verschil met de huidige situatie zal zijn dat Woondrecht, nadat de reacties op de advertenties zijn binnengekomen, het koppelingsproces tussen woningzoekende en woning anders vormgeeft, binnen de kaders van de Huisvestingsverordening en met inachtneming van de wensen van de klant. /"" Het model dat nu door Woondrecht ontwikkeld is, is besproken met de andere corporaties die deelnemen aan de stichting Woonwens. Geconcludeerd is dat de systemen elkaar niet bijten zolang er regionaal wordt aangeboden. De huisvesting van urgent woningzoekenden In het huidige aanbodmodel gebeurt de huisvesting van urgent woningzoekenden deels via de woonkrant, deels via directe koppeling. Bij huisvesting via de woonkrant reageert de urgent woningzoekende zelf op een advertentie en krijgt dan voorrang ais dat bij de betreffende woning vermeld staat. Bij directe koppeling wordt een vrijkomende woning rechtstreeks aan een urgent woningzoekende verhuurd. Verantwoording vindt dan plaats via de verantwoordingstabel in de woonkrant. Alle woningcorporaties huisvesten naar verhouding een deel van de urgent woningzoekenden. Het POL-model leent zich er qua werkwijze het meest voor om urgent woningzoekenden via directe koppeling onder dak te brengen. Daarom is mijn voorstel om alle urgent woningzoekenden die door Woondrecht geholpen moeten worden via directe koppeling een woning te bezorgen. Over het aantal te bemiddelen urgenten willen wij met u een afspraak maken gebaseerd op de aantallen die in het verleden door ons gerealiseerd zijn.

2 17 september 2003 Aa/217613/blad 3 drecht Effectmeting en evaluatie Woondrecht heeft met het POL-model niet de bedoeling om andere doelgroepen aan te trekken. De bedoeling van het model is uitsluitend onze klanten beter naar wens te bedienen in de verwachting dat dit ook positieve effecten heeft op de leefbaarheid in portieken en buurten. Onze klanten zijn daarbij niet alleen de woningzoekenden maar ook hun nieuwe buren, de zittende huurders. De effecten zullen daarom op twee manieren gemeten worden. Er zal vanaf de invoering van het systeem gemeten worden onder woningzoekenden, zowel onder degenen die wel als onder degenen die niet een woning aangeboden hebben gekregen. Op relevante onderwerpen zoals informatieverschaffing, procedure, klantcontact, toegankelijkheid en eerlijkheid van het systeem zal woningzoekenden gevraagd worden naar hun mening over het POL-model, mede in relatie tot het huidige aanbodmodel. Een tweede meting zal plaatsvinden op de leefbaarheidsdoelstelling. In eerste instantie door geplaatste woningzoekenden en hun nieuwe buren te vragen of ze van mening zijn dat de toewijzing in sociaal opzicht geslaagd genoemd mag worden, in tweede instantie door meting van het aantal overlastklachten in portieken en buurten waar mutaties hebben plaatsgevonden. De overeenkomst met de gemeente In mijn brief van 10 juli 2003 heb ik aangegeven dat het POL-model past binnen de overeenkomst Woonruimteverdeling van 22 november 1999, echter met uitzondering van artikel 4. In dat artikel wordt namelijk woonduur als rangordecriterium beschreven. Woondrecht geeft er de voorkeur aan met u een nieuwe overeenkomst te sluiten, gelijkluidend aan de bestaande, maar met een nieuw artikel 4. Wij stellen de volgende tekst voor: Artikel 4 Aanbodsysteem 1. De corporaties hebben de keus hun voor verhuur vrijkomende woonruimten te verdelen volgensuhet aanbodsysteem genoemd in het tweede lid, dan wel volgens het POLaanbodsysteem genoemd in het derde lid. 2. Aanbodsysteem a. Corporaties bieden de voor verhuur vrijkomende woonruimten, met uitzondering van de woonruimten bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst, aan in een woonkrant die via een aantal vaste distributiepunten wekelijks wordt verspreid. b. Woningzoekenden kunnen zich desgewenst tegen betaling op de woonkrant abonneren. c. In de woonkrant wordt per woonruimte aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn om voor die woonruimte in aanmerking te kunnen komen. d. Voor de volgordebepaling hanteren de corporaties als uitgangspunt de woonduur, dit is de tijd die men op het laatste woonadres in het bevolkingsregister is ingeschreven, te rekenen vanaf het moment dat de betrokkene de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. e. Corporaties publiceren de door hen toegewezen woonruimten in de woonkrant, onder vermelding van de woonduur. 3. POL-aanbodsysteem a. Corporaties bieden de in de toekomst voor verhuur vrijkomende woonruimten, met uitzondering van de woonruimten bedoeld in artikel 5.1 van deze overeenkomst, aan via advertenties in media die voor alle woningzoekenden in de regio Drechtsteden vrij toegankelijk zijn. b. Corporaties kunnen in hun advertenties gelijksoortige woonruimten clusteren tot referentiewoonruimten, waarbij in de advertentie vermeld wordt hoeveel woonruimten beschikbaar zullen komen. c. In de advertenties wordt per (referentie)woonruimte aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn om voor die woonruimte in aanmerking te kunnen komen. d. In de advertenties wordt vermeld dat voor de verdeling van de woonruimten gebruik zal worden gemaakt van een notarieel goedgekeurde lotingmethode. Daarbij wordt tevens de lotingskans vermeld.

3 17 september 2003 Aa/217613/blad4 drecht e. Uit de woningzoekenden die hebben gereageerd op een advertentie selecteren de corporaties middels loting een aantal kandidaten dat gelijk is aan het aantal woonruimten dat beschikbaar zal komen. f. Indien sprake is van referentiewoonruimten garanderen de corporaties de geselecteerde kandidaten de aanbieding van tenminste één woonruimte gelijk aan de geadverteerde referentiewoonruimte tenzij de woningzoekende verzuimt om over zichzelf nadere informatie te verschaffen die relevant is voor het woongenot van hem zelf dan wel van zijn toekomstige buren. g. Corporaties verantwoorden de door hen verhuurde woonruimten via de in sub a genoemde media onder vermelding van de wijze waarop de toewijzing heeft plaatsgevonden, loting of directe bemiddeling conform artikel 5.1. h. Jaarlijks geven de corporaties een accountant opdracht tot controle van de in sub g aangeduide verantwoordingen. In het tweede lid staat het huidige systeem. Dat is voor het POL-model weliswaar niet noodzakelijk, maar het lijkt ons te prefereren om binnen de gemeente te volstaan met één overeenkomst Woonruimteverdeling. Ook is de overgang van andere corporaties naar het POL-model in de toekomst dan eenvoudiger. Bij woonruimten waarop de Huisvestingsverordening van toepassing is zullen vanzelfsprekend in beide modellen de criteria genoemd in de artikelen en 2.3 van de Huisvestingsverordening als voorwaarde voor toewijzing gesteld worden. Dit betreft de eis dat het inkomen van een kandidaat-huurder in redelijke verhouding moet staan tot de huurprijs van een woning en de eisen van leeftijd en verblijfsstatus. Ik hoop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over onze voornemens met betrekking tot het POL-model en over onze wensen met betrekking tot de overeenkomst met de gemeente. Zoals eerder gesteld, Woondrecht is van mening een model te hebben uitgewerkt dat enerzijds beter tegemoet komt aan de wensen van onze klanten en recht doet aan de leefbaarheidsproblematiek in ons woningbezit. Anderzijds laat het model het regionale karakter van de woonruimteverdeling in de Drechtsteden ongemoeid en geeft het voldoende ruimte voor regionale samenwerking. Het is om die reden dat Woondrecht hecht aan een overeenkomst met een artikel 4 als hiervoor geschetst. In theorie zou het POLmodel namelijk zonder overeenkomst rechtstreeks onder de Huisvestingsverordening van de gemeente Dordrecht kunnen functioneren. Dit zou de regionale samenwerking echter tot een vrijblijvend gebeuren maken en dat is iets wat Woondrecht niet nastreeft. Ik heb er alle vertrouwen in dat uw college en de Dordtse gemeenteraad zullen instemmen met ons verzoek en wacht de verdere bestuurlijke behandeling af over het POL-model en over ons verzoek uit de brief van 10 juli 2003 aangaande afschaffing van de huisvestingsvergunning en de organisatie van de klachtenafhandeling. Met vriendelijke groet, d irecteu r/bestu urder

4 FUNCTIONELE BESCHRIJVING POL-MODEL Woondrecht 17 september 2003 Inleiding Woondrecht verhuurt vanaf 1 januari 2004 vrijkomende woningen volgens het POL-model. De letters POL staan voor Passend via Optie middels Loting. Bij woonruimteverdeling volgens het POL-model staan de volgende zaken centraal: 1. het laten meewegen van woonwensen, motieven en persoonlijke omstandigheden van een woningzoekende bij het doen van een woningaanbieding aan die woningzoekende, 2. het laten meewegen van de woonwensen, motieven en persoonlijke omstandigheden van diens toekomstige buren bij het doen van een woningaanbieding aan een woningzoekende, 3. het selecteren van niet urgent woningzoekenden middels loting. Doelstelling van het POL-model is de klanttevredenheid te verhogen en de leefbaarheid van portieken en buurten te verbeteren. Vanwege woningmarktomstandigheden, een veel grotere vraag naar woningen dan aanbod, bevat het POL-model voor de selectie van kandidaten een lotingsmodule. Criteria als woonduur of inschrijfduur worden door Woondrecht tijdens woningmarktomstandigheden met een veel grotere vraag dan aanbod gezien als ontoereikend om elke woningzoekende (starters en doorstromers) een eerlijke kans te geven. In het POL-model wordt bijgehouden hoe lang woningzoekenden geregistreerd staan en hoe vaak ze reageren teneinde te bewaken dat iedere woningzoekende aan de beurt komt. Mochten woningmarktomstandigheden of de ervaringen met het loten hiertoe aanleiding geven, dan kan in de toekomst overgestapt worden op het criterium inschrijfduur. Het adverteren met woningen in het POL model In het POL-model wordt geadverteerd met de woningen die vrijkomen bij Woondrecht. Het gaat daarbij zowel om huur- als om koopwoningen. In het advertentiebeleid richt Woondrecht zich primair op de regionale markt. Daarvoor zullen media gebruikt worden die vrij toegankelijk zijn voor woningzoekenden die in deze regio op zoek zijn naar een woning. Deze media zijn in ieder geval het internet, huis-aan-huisbladen en de Woonkrant, maar ook meer specifieke kanalen, zoals radio of televisie, behoren tot de mogelijkheden. Het advertentiebeleid wordt afgestemd op de te bereiken doelgroepen. Woondrecht zal in het POL-model niet meer adverteren met elke afzonderlijke vrijkomende woning, maar met zogeheten referentiewoningen. Een referentiewoning staat voor een groep gelijksoortige woningen in een bepaalde buurt. Enkele voorbeelden in de Reddersbuurt (het noordoostelijke deel van Wielwijk): Referentiewoning A: De eengezinswoningen in het middengebied, 118 woningen, zowel hoek- als tussenwoningen. Op jaarbasis komen 7 van deze woningen vrij. Referentiewoning B: De portieketagewoningen op de 2 e, 3 e en 4 e etage in de Frans Naerebout- en Van den Kloosterstraat, 102 woningen, zowel 3- als 4-kamerwoningen. Op jaarbasis komen 15 van deze woningen vrij. Referentiewoning C: De portieketagewoningen op de fetage en begane grond in de Frans Naerebout- en Van den Kloosterstraat, 34 woningen, zowel 4- als 5-kamerwoningen, de woningen hebben een tuin. Op jaarbasis komen 5 van deze woningen vrij. In de advertentie van de referentiewoning staat vermeld dat geïnteresseerden kunnen reageren, dat er uit de reacties een in de advertentie genoemd aantal woningzoekenden zal worden geloot (met vermelding van de lotingskans) en dat degenen die zijn ingeloot de garantie krijgen dat ze binnen een eveneens in de advertentie genoemde termijn een concrete woningaanbieding zullen krijgen. Indien nadere voorwaarden van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld inkomen, huishoudensomvang, leeftijd, achter te laten woning, worden die in de advertentie vermeld. Tevens wordt in de advertentie vermeld dat in de lotingsprocedure een toets is inbegrepen op openstaande huurschulden (bij Woondrecht of andere verhuurders) en huisuitzetting wegens overlast. Deze toetsen worden nu ook reeds gedaan.

5 In de advertentie van de referentiewoning wordt verder de volgende informatie opgenomen: a) een foto en plattegrond b) informatie over prijs- en kwaliteitsniveau van de woning c) informatie over het sociale klimaat in de directe omgeving van de woning en in de buurt d) informatie over de fysieke kwaliteiten van de buurt e) informatie over de voorzieningen in de buurt f) een beschrijving van de door Woondrecht gewenste doelgroep De schrijfstijl van de advertentie wordt aangepast aan de beoogde doelgroep ("Je bent jong en je wilt wonen!", "Tuinwoning voor senioren met groene vingers"). Verder zal Woondrecht de advertenties gebruiken om de eigen corporate identity en de wijken waar Woondrecht woningen heeft, als merk weg te zetten in de markt, 'branding'. Het selecteren van kandidaten in het POL-model In de advertenties van de referentiewoningen wordt een reactietermijn aangegeven, ledere woningzoekende kan op elke advertentie één keer reageren. Reageren heeft echter geen zin als niet aan de eerdergenoemde nadere voorwaarden voldaan wordt. Verder gelden er geen beperkingen. De reactie die woningzoekenden geven bestaat uit twee onderdelen, de registratie van de woningzoekende en de registratie van het advertentienummer waar op gereageerd wordt. Woningzoekenden kunnen telefonisch of via internet reageren. Daarnaast is het mogelijk om bij Woondrecht aan de informatiebalie te reageren, waar een internetaansluiting wordt gerealiseerd en hulp aanwezig is voor digibeten. Bij eerste registratie worden van de woningzoekende de volgende gegevens vastgelegd: a) Naam, adres, woonplaats b) Telefoon c) adres d) Datum eerste registratie e) Sofinummer, nummer identiteitsbewijs of door het systeem gegenereerd uniek nummer Via het laatste (unieke) nummer kan de woningzoekende in de toekomst telkens op nieuwe referentiewoningen reageren na het intoetsen van dit nummer en het advertentienummer. De registratiegegevens van de woningzoekende worden opgeslagen in de zogeheten POL-box. Hier kan de woningzoekende bij latere internetbezoeken overzichten opvragen van reacties die hij heeft gegeven, informatie krijgen of hij in- of uitgeloot is en zijn inschrijfgegevens raadplegen respectievelijk aanpassen. De persoonsgegevens worden uit het systeem verwijderd als een huurovereenkomst is gesloten of als de woningzoekende te kennen geeft niet langer woningzoekend te zijn. Na sluiting van de reactietermijn vindt er een loting plaats onder de geïnteresseerde kandidaten. Omdat elke woningzoekende maar één keer kan reageren op een advertentie maakt elke kandidaat evenveel kans. Daarnaast is er de garantie dat de loting plaatsvindt via een notarieel goedgekeurd lotingssysteem. Er worden precies zoveel kandidaten geloot als er naar verwachting woningen vrij zullen komen in de periode die in de advertentie stond aangegeven. De periode tussen selectie en aanbieding Nadat de loting heeft plaatsgevonden gaat Woondrecht met de ingelote kandidaten aan de slag. Het eerste wat er gebeurt is de toetsing op openstaande huurschulden en overlastverleden. Daarna worden de nummers van de betreffende kandidaten gepubliceerd op de website van Woondrecht. Woningzoekenden kunnen zo controleren of ze wel of niet zijn ingeloot. De ingelote kandidaten krijgen verder via post of bericht dat ze zijn ingeloot. In de brief wordt de garantie afgegeven dat de kandidaat binnen een nader aangeduide periode een woning aangeboden zal krijgen die behoort tot het referentietype waarop gereageerd is, mits voldaan wordt aan de in de advertentie gestelde voorwaarden aangaande inkomen en dergelijke en mits de kandidaat een aantal vragen beantwoordt over zijn woonwensen, motieven en persoonlijke omstandigheden. De enquête heeft niet tot doel om kandidaten te selecteren, dat is immers al tijdens de loting gebeurd, maar om de beste match te kunnen maken tussen woonwensen, motieven en persoonlijke omstandigheden van de zittende huurders en die van de kandidaat. Kandidaten waar zo'n match niet voor gevonden wordt, krijgen toch een woning aangeboden. Er wordt in dat geval gezocht naar een oplossing die de minste kans geeft op ontevredenheid of problemen achteraf. Omdat er tijdsverschil zit tussen het moment van selectie, de loting, en de feitelijke aanbieding van een woning is er ook alle tijd om, bijvoorbeeld naar aanleiding van de door de kandidaat in de enquête verstrekte informatie, een gesprek te hebben met kandidaten over het fijnslijpen van hun woonwensen. Woondrecht verwacht zo de klant op maat te kunnen bedienen. In de functie van de verhuurmakelaar zal het accent verschuiven van het verhuren van woningen naar het makelen van klanten.

6 Het aanbieden van woningen in het POL-model Bij mutatie van een woning die behoort het referentietype waar de geselecteerde kandidaten op gereageerd hebben zal Woondrecht, uitgaande van de woonwensen, motieven en persoonlijke omstandigheden van de zittende huurders, één van de geselecteerde kandidaten een aanbieding doen. Die woonwensen, motieven en persoonlijke omstandigheden van de zittende huurders zijn in 2003 geïnventariseerd via een enquête onder alle huurders en per portiek (of ander woningcluster) neergelegd in portiekprofielen. De kandidaat die de woning aangeboden krijgt mag één keer gemotiveerd weigeren, waarna Woondrecht bij een volgende mutatie die beter past bij die motieven een tweede aanbieding zal doen. Bij elke volgende mutatie van een woning die behoort tot het referentietype waar de geselecteerde kandidaten op gereageerd hebben, zal Woondrecht telkens één van die kandidaten de woning aanbieden, net zolang tot allen een woning hebben geaccepteerd of twee keer hebben geweigerd. Er wordt dan weer opnieuw met de referentiewoning geadverteerd. Na acceptatie van een woningaanbieding zal tijdens het verhuurgesprek een laatste controle plaatsvinden op de identiteit van de kandidaat (legale status) en op de in de advertentie gestelde voorwaarden aangaande inkomen en dergelijke. De kandidaat zal gevraagd worden bewijsstukken te overleggen. Als hij daartoe niet in staat is vervalt de woningaanbieding. Het tekenen van het huurcontract gaat gepaard met de betaling van administratiekosten. In deze administratiekosten zijn (deels) de kosten verwerkt die Woondrecht maakt voor het kunnen laten functioneren van het POL-model (advertenties, lotingsmodule, enquêteringen, etcetera). De toegang tot het model voor woningzoekenden is namelijk gratis. Urgent woningzoekenden Ook in het POL-model zal Woondrecht urgent woningzoekenden in de regio Drechtsteden gewoon blijven helpen. Uitgangspunt bij de afspraken over te helpen aantallen zijn de gerealiseerde prestaties 2002 en Voor urgent woningzoekenden wordt door Woondrecht het afgesproken aantal woningen apart gehouden. De intake van urgent woningzoekenden is verder identiek aan het POL-model. Ook zij krijgen de enquête en er wordt bij toewijzing rekening gehouden met woonwensen, motieven en persoonlijke omstandigheden van zowel de urgent woningzoekende als zittende huurders. Urgent woningzoekenden die op de normale manier meedoen op het POL-model, dus reageren op een geadverteerde referentiewoning, gaan als normale woningzoekende in de procedure mee. Na eventuele inloting krijgen ze dus dezelfde behandeling. Wel tellen deze urgent woningzoekenden, na toewijzing, mee als gerealiseerde prestatie. Verantwoording verhuurde woningen De door Woondrecht verhuurde woningen worden verantwoord via Internet. Daarbij zullen twee categorieën gehanteerd worden: POL-verhuringen, dat wil zeggen een normale verhuring via het POL-systeem en verhuringen aan urgent woningzoekenden. ƒ' -. Verder zal jaarlijks achteraf accountantscontrole plaatsvinden van de door Woondrecht verhuurde woningen. De accountantsverklaring wordt gepubliceerd in de Woonkrant en opgenomen in de publieksinformatie. Klachtencommissie Voor geschillen met betrekking tot de woonruimteverdeling functioneert een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Hier verandert het POL-model niets aan. Publieksvoorlichting en communicatie De publieksinformatie en communicatie vinden plaats via de daarvoor geëigende kanalen als publieksfolders, lokale en regionale kranten, internet. In de informatie is aandacht voor de manier waarop het POL-model werkt, de manieren waarop men kan inschrijven en reageren, de kansen op een woning en de voorwaarden die in sommige advertenties gesteld zullen worden.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Corpovenista conferentie 2010: de wijk, denken, doen en doorzetten. Het POL-woonruimteverdelingssysteem

Corpovenista conferentie 2010: de wijk, denken, doen en doorzetten. Het POL-woonruimteverdelingssysteem Corpovenista conferentie 2010: de wijk, denken, doen en doorzetten Het POL-woonruimteverdelingssysteem WAAROM POL? Gestart in 2004 Negatieve redenen: Ontevredenheid over functioneren aanbodmodel Positieve

Nadere informatie

een woning huren? woonkeus stedendriehoek

een woning huren? woonkeus stedendriehoek Hier leest u meer over hoe het zoeken naar een woning in de regio Stedendriehoek in zijn werk gaat. Klik op de pijl om verder te gaan.? Zoekt u een huurwoning in de Stedendriehoek? Dan kunt u zich inschrijven

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Hier zit het goed Op zoek naar een woning Op zoek naar woonruimte 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan,

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

Een woning zoeken. Versie 01.2014 2/4 Wij hebben deze folder met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie.

Een woning zoeken. Versie 01.2014 2/4 Wij hebben deze folder met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie. Een woning zoeken Als u op zoek bent naar een sociale huurwoning, kunt u zich bij Woongaard inschrijven als woningzoekende. Lees voor meer informatie over inschrijving de folder Inschrijven bij Woongaard.

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling het college van burgemeester en wethouders ro Ruimtelijk beleid en advies 0182-588288

Nadere informatie

Een woning huren op de Noord-Veluwe.

Een woning huren op de Noord-Veluwe. Een woning huren op de Noord-Veluwe www.hurennoordveluwe.nl Een woning huren op de Noord-Veluwe Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Dan kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl.

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij ZOwonen en de toewijzing van huurwoningen door ZOwonen Ingangsdatum 1 maart 2016 Artikel 1 Begrippen Woningzoekende:

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Besproken met de HBV Maaskant d.d. 23 juni 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht 1. Voor wie? (toelatingscriteria) Iedereen die 18 jaar of ouder is en die legaal in Nederland verblijft, komt in principe

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015 Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 18 mei 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/ 0650272283 /e.vandoorn@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 20 april 2015 Gerrit van Dijk Programma Ruimtelijke

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur Joris Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2015.1269 - RIS 292384 14070 3 1 maart 2016 Woningweigeringen sociale verhuur Tijdens

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda

Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda Gemeente Gouda Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden ON ANDEN ET ON ANDEN ET Haaglanden ON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning?

Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Wonen in een gebied waar anderen graag recreëren. Dat is het unieke van een woning van Wetland Wonen. Wij verhuren woningen in de sociale huursector.

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Evaluatie pilot woonruimteverdeling Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties een herbezinning op eventuele

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Werkzaamheden ---------------------------------------------------------------------------- 3 2. Organisatie -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging

Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging Klik voor Wonen Via de website Klik voor wonen worden huurwoningen toegewezen aan woningzoekenden. Deze website is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 NB. betreft alleen de belangrijke wijzigingen en niet de tekstuele wijzigingen Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid

Nadere informatie

Handboek. d.cornelissen

Handboek. d.cornelissen Handboek d.cornelissen Inhoudsopgave 1. Een nieuwe inschrijving op Thuis in Limburg 2 2. Inloggen met uw bestaande inloggegevens 6 3. Reageren op woningen 8 4. Algemene informatie 10 1 Een nieuwe inschrijving

Nadere informatie

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK JAAROVERZICHT 2016 VOORUITBLIK 2017 THUIS IN DE ACHTERHOEK THUIS IN DE ACHTERHOEK www.thuisindeachterhoek.nl is een samenwerkingsverband van de Achterhoekse wooncorporaties. Samen bieden zij huurwoningen

Nadere informatie

Een woning huren in de regio Arnhem-Nijmegen

Een woning huren in de regio Arnhem-Nijmegen Een woning huren in de regio Arnhem-Nijmegen Zelf op zoek naar een woning Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Arnhem en Nijmegen? Dan mag u het in positieve zin zelf uitzoeken. U krijgt alle

Nadere informatie

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Vastgesteld in SVH-bestuur 24 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstellingen woonruimteverdeling... 4 1. Passend huisvesten

Nadere informatie

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft.

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft. M Gemeente Delft Retouradres : Wi]k- en Siedrzaken. Poslbue 340.2600 AH Dehl Gemeenteraad van DelH VERZONDEN 1 2 M EI 2011 Oalum Onderwerp 14-04-2011 Toezending stukken ter informatie Ons kenmerk 1150255

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : College van Burgemeester en Wethouders Van : I. Klompen Datum : 6 december 2011 In afschrift aan : - Zaaknummer : 676902 Bijlagen : - Onderwerp : Onderzoek

Nadere informatie

Woonruimteverhuur in Eindhoven. OTB juni 2014

Woonruimteverhuur in Eindhoven. OTB juni 2014 Woonruimteverhuur in Eindhoven OTB juni 2014 Woonruimteverhuur Vijf corporaties werken samen in Platform Eindhovense Corporaties (PEC) Basiscijfers corporaties Woon- Bedrijf Wooninc Trudo Thuis Vitalis

Nadere informatie

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten..

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten.. AANVRAAGFORMULIER WOONRUIMTE SHWJ SHWJ Voorwaarden inschrijving: Leeftijd 18 t/m 27 jaar 2 jaar woon- of werkbinding in regio Leiden; zie toelichting. niet studerend aan universiteit Leiden of HBO Leiden,

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

De spelregels Ik zoek een huurwoning, hoe werkt dat?

De spelregels Ik zoek een huurwoning, hoe werkt dat? De spelregels Ik zoek een huurwoning, hoe werkt dat? www.devooruitgang.com U zoekt een huurwoning in Volendam? Dan bent u bij De Vooruitgang aan het juiste adres. Niet alleen voor een woning, maar ook

Nadere informatie

ik zoek een woning

ik zoek een woning ik zoek een woning www.lefier.nl huren bij Lefier Bent u op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand- Sappemeer, Borger-Odoorn, Slochteren of Stadskanaal. Lefier biedt de beschikbare woningen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WoonService

Algemene Voorwaarden WoonService Algemene Voorwaarden WoonService Artikel 1. Werking Algemene Voorwaarden a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van WoonService en tussen woningzoekenden en de bij WoonService

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Presentatie. wonen 25 mei 2011

Presentatie. wonen 25 mei 2011 Presentatie wonen 25 mei 2011 Programma 1. Opening en welkom - Gerda van der Meij 2. Aanleiding: staatssteunregeling -gemeente 3. Korte termijn acties Rijnhart Wonen - Jan de Vries 4. Lange termijn acties

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Enquête onderzoek Woonkeus en woonruimteverdelingssysteem

Enquête onderzoek Woonkeus en woonruimteverdelingssysteem Enquête onderzoek Woonkeus en woonruimteverdelingssysteem Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht drs. J.M.A. Schalk drs. A.L.M. van der Lans juli 2006 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk informatie

Nadere informatie

Meer kansen, keuze en dynamiek?

Meer kansen, keuze en dynamiek? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl CONCEPT Meer kansen, keuze en dynamiek? Update evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Heeft u de Nederlandse Nationaliteit? Staat u ingeschreven als woningzoekende? uw meettijd zelf een woning te vinden? dit aantonen?

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfvoorwaarden Woonnet Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfvoorwaarden Woonnet Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvoorwaarden Inschrijfvoorwaarden Woonnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 63559 14 juli 2015 Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WoonService

Algemene Voorwaarden WoonService Algemene Voorwaarden WoonService Artikel 1. Werking Algemene Voorwaarden a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van WoonService en tussen woningzoekenden en de bij WoonService

Nadere informatie

WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT

WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Woningburo Maastricht en de toewijzing van de woningen van de in Woningburo Maastricht deelnemende woningcorporaties,

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

Woonmarketing Limburg. Een Limburgs Woonmarketingmodel voor en door Limburgse woningcorporaties

Woonmarketing Limburg. Een Limburgs Woonmarketingmodel voor en door Limburgse woningcorporaties Woonmarketing Limburg Een Limburgs Woonmarketingmodel voor en door Limburgse woningcorporaties Uitgangspunten Centrale etalage met woningaanbod diverse corporaties Centrale inschrijving, centrale registratie,

Nadere informatie

Overzicht kengetallen Inleiding 2

Overzicht kengetallen Inleiding 2 INHOUD Overzicht kengetallen 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 3 2.3 Woningzoekenden 4 2.4 Zittende huurders 5 3.

Nadere informatie

Onderzoek: Weigeren, nee bedankt! Samenvatting (Versie Feb 2012)

Onderzoek: Weigeren, nee bedankt! Samenvatting (Versie Feb 2012) Onderzoek: Weigeren, nee bedankt! Samenvatting (Versie Feb 2012) 1. Aanleiding Begin jaren 90 werd van de publieke organisaties steeds meer efficiëntie en bedrijfsmatigheid verwacht. De verzorgingsstaat

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie