Is ADHD een voedselallergie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is ADHD een voedselallergie?"

Transcriptie

1 Is ADHD een voedselallergie? Auteurs Trefwoorden R. Rodrigues Pereira en L.M.J. Pelsser additieven, ADHD, allergie, eliminatiedieet, few-foodsdieet, suiker, voeding Samenvatting In de laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van ADHD. Er blijkt sprake te zijn van genetische kwetsbaarheid die, afhankelijk van de situatie en van de aanwezigheid van triggers, kan leiden tot gedragsproblemen. Voeding (voedingsmiddelen, deficiënties en toevoegingen) wordt genoemd als uitlokkende factor voor gedragsproblemen. Individuele kinderen blijken inderdaad negatief te reageren op bepaalde voedingsmiddelen of toevoegingen, maar het onderliggend mechanisme is nog niet duidelijk. Verder onderzoek hiernaar is nodig. Vooral het oligoantigene of few-foodsdieet kan in een geselecteerde populatie het gedrag verbeteren. Dit dieet vergt veel van ouders en kind maar kan in het kader van een multimodaal behandelprogramma een plaats hebben. Op dit moment is er nog geen consensus over de plaats van het dieet bij een kind met ADHD. (Ned Tijdschr Allergie Huisarts 2008;4:106-10) Inleiding ADHD is een aandoening die gekenmerkt wordt door meerdere, zeer uiteenlopende, symptomen. De hoofdsymptomen zijn de bekende hyperactiviteit, concentratiestoornissen en impulsiviteit. Andere, maar niet minder beperkende, eigenschappen van een ADHD er zijn slecht kortetermijngeheugen, moeilijkheden met organisatie, timing en planning. ADHD wordt verdeeld in drie subtypes: 1) ADHD met voornamelijk hyperactiviteits- en impulsiviteitsproblemen, 2) ADHD met voornamelijk concentratieproblemen en zonder hyperactiviteit/impulsiviteit (vroeger ADD genoemd) en 3) ADHD met een combinatie van symptomen, dus zowel hyperactiviteit/impulsiviteit als concentratieproblemen. Bij 70% van de kinderen met ADHD is er sprake van een comorbiditeit zoals oppositionele gedragsstoornis (ODD). Deze kinderen zijn snel boos, hebben wisselende stemmingen en lokken negatief gedrag uit. ADHD-symptomen nemen toe naarmate de omgeving drukker wordt. De laatste decennia is duidelijk geworden dat ADHD niet uitsluitend een kinderziekte is, maar ook bij adolescenten en volwassenen voorkomt. 1 De symptomen zijn in verschillende levensfasen echter niet identiek, dit wordt heterotypische continuïteit genoemd. Veel ADHD ers worden niet of te laat als zodanig herkend en behandeld, wat een optimaal gebruik van hun mogelijkheden belemmert. Bij volwassenen met verslaving, depressie of burn-out wordt vaak ten onrechte geen ADHD in de differentiaaldiagnose opgenomen (zie Figuur 1). ADHD is sterk familiair bepaald en wordt zowel onder- als overgediagnosticeerd, maar er zijn geen aanwijzingen dat de aandoening vaker voorkomt dan vroeger. De lekenlectuur gaat vaak over angst voor medicatie, behandelingen met toevoegingen van vitamines en mineralen in de voeding of juist eliminatie van prikkelende stoffen. Ook is er een scala aan andere niet-wetenschappelijk getoetste therapieën die uiteindelijk vaak weinig opleveren en de patiënt afhouden van een zinvolle behandeling. 2,3 Er wordt nu eens gesproken over voedselallergie, dan weer over voedselovergevoeligheid of voedselintolerantie, maar er bestaat geen laboratoriumtest om 1 van beide hard te maken. Een kinderen kan inderdaad positief reageren interventies maar het is niet duidelijk welke kinderen dit zijn. Bij een aantal potentieel nuttige behandelingen wordt onderzoek gedaan, zoals bij dieetmaat- 106

2 gedrags problemen sociale problemen faalangst/negatief zelfbeeld roken, politiecontacten ongelukken, verslaving beroep schulden negatief zelfbeeld relatieproblemen depressie, burn-out verslaving (sex, drugs) objectieve meetmethoden, geen RCT of selectiebias. Bij individuele patiënten is het soms mogelijk om verbetering te vinden bij het elimineren of introduceren van additieven of voedingsstoffen maar dit is niet voldoende om beleid op te maken. Peuter Schoolleeftijd gedragsproblemen sociale problemen negatief zelfbeeld faalangst Adolecent Volwassene Jong volwassene/student beroep faalangst verslaving ongelukken Figuur 1. Ontwikkeling symptomen van ADHD heterotypische continuïteit. regelen. 4 Resultaten van deze onderzoeken moeten leiden tot aanpassing van het behandelprotocol, ofwel in de richting van implementatie ofwel van het verwerpen van een kennelijk nutteloze of schadelijke behandeling. In dit overzicht vatten wij de kennis over de invloed van voeding en additieven op gedragsproblemen en/of ADHD samen. Dieet en ADHD Enkele jaren geleden werd de breedgedragen multidisciplinaire richtlijn ADHD voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen gepubliceerd. 5 Hierin is (vrijwel) geen aandacht voor dieetmaatregelen. De behandeling bestaat in het algemeen uit psycho-educatie, medicatie en gedragstherapeutische/psychosociale interventies. In de afgelopen jaren is er veel geschreven over dieetmaatregelen die gunstig zouden zijn voor gedragsstoornissen. Enkele decennia geleden was het dieet zonder benzoëzuur, azo-kleurstoffen en salicylaten, het zogenoemde (BAS)-dieet, populair, Dit dieet was echter niet wetenschappelijk onderbouwd en bleek vaak onvoldoende resultaat te geven. Hoewel sommige kinderen positief leken te reageren was niet duidelijk welke stof hiervoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. In Tabel 1 op pagina 108 zijn een aantal onderzoeken samengevat. Het Feingold-dieet werd in de vorige eeuw door sommige beschouwd als panacee. 6 Het werd zelfs bij het downsyndroom gepropageerd. Hoewel in een aantal onderzoeken bij eliminatie van additieven verbetering van het gedrag werd gevonden, waren de meeste onderzoeken methodologisch te zwak om harde conclusies te kunnen trekken. 7,8,9 Vaak was er sprake van open trials, geen Dieetbehandeling Een bredere benadering is het gebruikmaken van het oligoantigene of few-foodsdieet in een dubbelblinde cross-over placebogecontroleerde studie. 10,11 De resultaten van dergelijke trials zijn zeker hoopgevend, maar niet zonder meer toepasbaar op een algemene populatie kinderen met gedragsproblemen of ADHD. Het effect moet duidelijk bewezen zijn in een RCT omdat ondanks de korte duur het fewfoodsdieet zwaar en sociaal belastend is en dus het hele gezinssysteem sterk gemotiveerd moet zijn (en blijven). 5 Wanneer het few-foodsdieet effectief blijkt te zijn en er gedurende langere tijd een dieet, hoewel minder beperkt en dus ook minder belastend, gevolgd moet worden, moeten voedingsdeficiënties in de gaten worden gehouden. Verder moet het dieetonderzoek deel uitmaken van een totaal behandelplan: wanneer het few-foodsdieet geen gedragsverbeteringen tot gevolg heeft, mag het kind weer alles eten en wordt verder gegaan met de gebruikelijke behandelmethode. In een algoritme voor ADHDbehandeling wordt ook dieetonderzoek genoemd bij kinderen die aanwijzingen hebben in de anamnese dat voeding een rol zou spelen bij de klachten. Het oligoantigene dieet van minimaal 3 weken kan worden aangeboden onder voorwaarde dat er een pediatrische diëtist aanwezig is die gespecialiseerd is in dieetonderzoek bij kinderen met ADHD en dat de ouders sterk gemotiveerd zijn. 12 Oorzaken Wat zou de pathofysiologie kunnen zijn van een positieve reactie op het weglaten van voedingsmiddelen? Theoretisch zijn dit toxische, farmacologische, allergische of immunologische mechanismen. Tot nu toe is voor geen van deze mogelijkheden goed bewijs gevonden. Uit epidemiologische gegevens kunnen wij afleiden dat allergieën waarschijnlijk niet de oorzaak van ADHD zijn: allergische ziekten lijken te zijn toegenomen in de laatste decennia, hoewel sommige onderzoekers hier vraagtekens bij zetten, terwijl ADHD weliswaar meer gediagnosticeerd werd, maar niet meer voorkomt dan vroeger Bovendien werd er geen associatie gevonden met allergische aandoeningen in de familie en bleek er slechts een onafhankelijke transmissie van frequent 107

3 {vraag auteur: ik heb de tabel een titel gegeven, bent u het hier mee eens?} {vraag auteur: klopt het dat de eerste van de drie referenties nr. 16 moet zijn en niet tweemaal nr.17?} Tabel 1. Overzicht van de studies naar het effect van dieet op gedrag. 4,6-8,10,11,26-32 Stof Effect op gedrag Aard onderzoek Auteur Suiker, aspartaam Geen effect Woilrach 26 Meta-analyse voorkomende aandoeningen te zijn In de praktijk is ook nooit gebleken dat astma of eczeem leidt tot gedragsproblemen of ADHD, hoewel lichamelijke klachten het gedrag wel negatief kunnen beïnvloeden. Een bekend voorbeeld uit de kindergeneeskunde is coeliakie, hierbij verdwijnt chagrijnigheid als gluten worden weggelaten, een immunologisch fenomeen. Ook worden wel eens kinderen gezien met allergie en secundaire gedragsproblemen. Allergische bovensteluchtwegklachten die leiden tot vergrote amandelen kunnen via slaapproblemen door obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) leiden tot gedragsproblemen overdag. Adenotomie kan de slaapproblemen en daardoor ook de gedragsproblemen oplossen. 19 Kan een immunologisch mechanisme wel een rol spelen bij het ontstaan van gedragsproblemen? Een allergisch mechanisme dat ten grondslag zou liggen aan het ontstaan van gedragsproblemen werd decennialang geleden al geopperd. 16, In enkele studies werd gekeken naar allergieparameters, zoals (verandering in) IgE, maar dit leverde geen aanwijzingen op dat dit het gezochte mechanisme zou kunnen Geen effect Woilrach 27 Dubbelblind cross-over placebogecontroleerd Suiker, schimmels Geen effect Crook 28 Open trial Conserveermiddelen, kleurstoffen, salicylaten Groot effect Feingold 6 Open trial Geen effect Schab 29 Meta-analyse, 15 RCT s Kleurstoffen, benzoaat Klein effect Bateman 7 Dubbelblind cross-over placebogecontroleerd Few-foodsdieet Klein effect McCann 8 algemene populatie, 3-jarigen 82% verbeterde Egger 30 Dubbelblind placebogecontroleerd, 42% verbeterde 76% verbeterde 73% verbeterde 24% verbeterde 70% verbeterde Kaplan 31 Carter 11 Boris 32 Schmidt 10 Pelsser 5 Dubbelblind placebogecontroleerd, Dubbelblind, placebogecontroleerd, Dubbelblind, placebogecontroleerd, Dubbelblind cross-over placebogecontroleerd, aselecte groep, uitgebreid dieet RCT, a zijn. 23 Er werd niet gekeken naar IgG-antistoffen of naar acute fasereacties. Hypothese Recentelijk werd een nieuwe hypothese geopperd. 24 Vervolgonderzoek hiernaar is echter moeilijk, maar noodzakelijk om te komen tot een rationeel beleid. Daarom zal tijdens een nieuwe Nederlandse RCTstudie die binnenkort van start gaat, de Impact of Nutrition on Children with ADHD (INCA)-studie, ook uitgebreid bloedonderzoek worden uitgevoerd. De INCA-studie is gebaseerd op twee eerdere Nederlandse studies, een pilotstudie en een RCT-studie, en zal worden uitgevoerd bij een a kinderen met ADHD. 5,25 Deze RCT is gereviewed en geaccepteerd door the Lancet. com/journals/lancet/misc/protocol/06prt-7719). Conclusie Bij een kinderen met gedragsproblemen kan er sprake zijn van statistisch significante gedragsverbeteringen na eliminatie van bepaalde voedingsmiddelen of additieven. Of dit klinisch re- {vraag auteur: het referentie nummer heb ik veranderd in 27, klopt dit?} {vraag auteur: klopt het dat dit placebogecontroleerd is?} 108

4 Aanwijzingen voor de praktijk 1. Positieve gedragsverandering na eliminatie van voedingsbestanddelen komt voor. Het is echter nog onduidelijk of er sprake is van een allergisch fenomeen. De INCA-studie hoopt hier meer duidelijkheid over te geven. 2. Toepassing van het few-foodsdieet is geen behandeling voor de eerste lijn, maar zou mogelijk slechts zinvol kunnen zijn in een centrum met voldoende expertise en dan nog alleen in die gevallen waar de huidige behandeling(en) niet het gewenste resultaat geven. 3. Additieven zoals aspartaam of suiker leiden zelden tot hyperactiviteit. 4. Hoge concentraties benzoaten en/of kleurstoffen kunnen bij alle kinderen, dus ook bij kinderen zonder ADHD, tot zeer geringe gedragsproblemen leiden. Additiva veroorzaken echter geen ADHD, dus vermijden van additiva zal niet leiden tot significante vermindering van het ADHD-gedrag. Het is daarom onjuist om aan ouders van kinderen met ADHD te adviseren om additiva weg te laten uit het dieet. 5. Een kortdurend few-foodsdieet bij kinderen met ADHD is mogelijk alleen dan zinvol als ouders (en kind) gemotiveerd lijken te zijn. Deskundige begeleiding is daarbij noodzakelijk. 6. Een niet-effectieve behandeling is schadelijk voor een kind met ADHD. levant is, ook op lange termijn, zal nog nader moeten worden onderzocht met behulp van eliminatie en provocatie. Een kortdurend few-foodsdieet lijkt het meest veelbelovend. Dit is een moeilijke weg voor kind en ouders die mogelijk kan bijdragen tot vermindering van de ADHD-medicatie en als onderdeel binnen het totale behandelprogramma zou kunnen dienen. Referenties 1. Buitelaar JK, Kooij JJS. Aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD); achtergronden, diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144: Chan E, Rappaport LA, Kemper KJ. Complementary and alternative therapies in childhood attention and hyperactivity problems. J Dev Behav Pediatr 2003;24: Baumgaertel A. Alternative and controversial treatments of attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatr Clin North Am 1999;46: Pelsser LMJ, Frankena K, Toorman J, Savelkoul HFJ, Rodrigues Pereira R, Buitelaar JK. A randomised controlled trial into the effects of food on ADHD. Eur Child Adolesc Psychiatry 2008;epub ahead of print. 5. Multidisciplinaire richtlijn ADHD, Trimbos-instituut Feingold BF. Hyperkinesis and learning disabilities linked to artificial food flavours and colors. Am J Nurs 1975;75: Bateman B, Warner JO, Hutchinson E, Dean T, Rowlandson P, Gant C, et al. The effects of a double blind, placebo controlled, artificial food colourings and benzoate preservative challenge on hyperactivity in a general population sample of preschool children. Arch Dis Child 2004;89: McCann D, Barret A, Cooper A, Crumpler D, Dalen L, Grimshaw K, et al. Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2007;370: Van Elburg RM, Douwes AC. Additiva en hyperactief gedrag bij kinderen: is er een verband? Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135: Schmidt MH, Möcks P, Lay B, Eisert HG, Fojkar R, Fritz-Sigmund D, et al. Does oligoantigenic diet influence hyperactive/conduct-disordered children - a controlled trial. Eur Child Alolesc Psychiatry 1997;6: Carter CM, Urbanowicz M, Hemsley R, Mantilla L, Strobel S, Graham PJ, et al. Effects of few food diet in attention deficit disorder. Arch Dis Child 1993;69: Hill P, Taylor E. An auditable protocol for treating 109

5 attention deficit/hyperactivity disorder. Arch Dis Child 2001;84: Batenburg de Jong A, Dikkeschei LD, Brand PLP. Meer aangevraagde tests op specifiek IgE bij kinderen in de loop van en meer positieve uitslagen. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152: Barraclough R, Devereux G, Hendrick DJ, Stenton SC. Apparent but not real increase in asthma prevalence during the 1990s. Eur Resp J 2002;20: Polanczyk G, De Lima MS, Horta BL, Biederman J, Rohde LA. The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry 2007;164: McGee R, Stanton WR, Sears MR. Allergic disorders and attention deficit disorder in children. J Abnormal Child Psychol 1993;21: Biederman J, Milberger S, Faraone SV, Guite J, Warburton R. Associations between childhood asthma and ADHD: issues of psychiatric comorbidity and familiality. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994;33: Hamerness P, Monteaux Mc, Faraone SV, Gallo L, Murphy H, Biederman J. Reexamining the familial association between asthma and ADHD in girls. J Attention Disord 2005;8: Huang YS, Guilleminault C, Li HY, Yang CM, Wu YY, Chen NH. Attention-deficit/hyperactivity disorder with obstructive sleep apnea: A treatment outcome study. Sleep Med 2007;8: Randolph TG. Allergy as a causative factor of fatigue, irritability and behaviour problems of children. J Pediatr 1947;31: Rapp DJ. Does diet affect hyperactivity? J Learn Disabil 1978;11: Shannon WR. Neuropathic manifestations in infants and children as a result of anaphylactic reactions to food contained in their diet. Am J Child Dis 1022;24: Gaitens T, Kaplan BJ, Freigang B. Absence of an association between IgE-mediated atopic responsiveness and ADHD symptomatology. J Child Psychol Psychiatry 1998;39: Pelsser LMJ, Buitelaar JK, Savelkoul HFJ. ADHD as a (non) allergic hypersensitivity disorder: A hypothesis. Pediatr Allergy Immunol 2008;epub ahead of print. 25. Pelsser LMJ, Buitelaar JK. Gunstige invloed van een standaard eliminatiedieet op het gedrag van jonge kinderen met aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD), een verkennend onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146: Woilrach ML, Milich R, Stumbo PJ, Schultz F. Effects of sucrose ingestion on the behaviour of hyperactive boys. J Pediatr 1985;106: Woilrach ML, Lindgren SD, Stumbo PJ, Stegink LD, Appelbaum MI, Kiristy MC. Effects of diets high in sucrose or aspartame on the behaviour and cognitive performance in children. N Engl J Med 1994;330: Crook WG. Sugar and children s behaviour. N Engl J Med 1994;330: Schab DW, Trinh NH. Do artificial food colors promote hyperactivity in children with hyperactivity syndromes? A meta-analysis of double-blind placebo-controlled trials. J Dev Behav Pediatr 2004;25: Egger J, Carter CM, Graham PJ, Gumley D, Soothill JF. Controlled trial of oligoantigenic treatment in the hyperkinetic syndrome. Lancet 1985;1: Kaplan BJ, McNicol J, Conte RA, Moghadam HK. Dietary replacement in preschool-aged hyperactive boys. Pediatrics 1989;83: Boris M, Mandel FS. Foods and additives are common causes of the attention deficit hyperactivity disorder in children. Ann Allergy 1994;72: Ontvangen 25 augustus 2008, geaccepteerd 28 oktober Correspondentieadres Dhr. dr. R. Rodrigues Pereira, kinderarts sociale pediatrie Maasstad Ziekenhuis Locatie Zuiderziekenhuis Groene Hilledijk EA Rotterdam Tel.: adres: Mw. drs. L.M.J. Pelsser, wetenschappelijk onderzoeker ADHD Research Centrum Liviuslaan JE Eindhoven Correspondentie graag richten aan de eerste auteur. Belangenconflict: geen gemeld Financiële ondersteuning: geen gemeld 110

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van ADHD, gevolgd door de Transparantiefiche van december 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van ADHD, gevolgd door de Transparantiefiche van december 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van ADHD, gevolgd door de Transparantiefiche van december 2010. ADHD Publicatiedatum tot 1 september 2014 Definitie en epidemiologie De

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Kindergeneeskunde en homeopathie

Kindergeneeskunde en homeopathie cine among paediatricians and patients mothers: a review of the literature. Eur J Pediatr. 2003; 162:820-7. 14 Lim A, Cranswick N, South M. Adverse events associated with the use of complementary and alternative

Nadere informatie

De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen

De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen Een literatuurstudie door P.C.M. Herpers en J.K. Buitelaar Gepubliceerd in 1996, no. 11 Samenvatting De laatste tijd zijn er toenemend

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

Voedselallergie en overgevoeligheid bij kinderen: ontwikkelen van een praktische flowchart voor de eerste lijn

Voedselallergie en overgevoeligheid bij kinderen: ontwikkelen van een praktische flowchart voor de eerste lijn Voedselallergie en overgevoeligheid bij kinderen: ontwikkelen van een praktische flowchart voor de eerste lijn Adaptatie van een duodecimrichtlijn: Food allergy and hypersensitivity in children Auteur:

Nadere informatie

De relatie tussen ADHD, interactief online gamen en compulsief internetgebruik

De relatie tussen ADHD, interactief online gamen en compulsief internetgebruik De relatie tussen ADHD, interactief online gamen en compulsief internetgebruik Is er sprake van een bi-directionele relatie tussen ADHD en compulsief internetgebruik en wordt de relatie tussen ADHD en

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

De effectiviteit van inname van omega-3-vetzuren in de behandeling van ADHD: een literatuuronderzoek

De effectiviteit van inname van omega-3-vetzuren in de behandeling van ADHD: een literatuuronderzoek Els Van den Wyngaert, Dieter Baeyens, Lotte Van Dyck en Willem De Keyzer 1 De effectiviteit van inname van omega-3-vetzuren in de behandeling van ADHD: een literatuuronderzoek Bij de behandeling van de

Nadere informatie

Coaching van volwassen ADHD- patiënten in groepsverband

Coaching van volwassen ADHD- patiënten in groepsverband Artikel Coaching van volwassen ADHD- patiënten in groepsverband Marije de Kruiff en Sandra Kooij Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 57 (2002), p. 579-591 Inhoud Behandeling Coaching Opzet van de coaching

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Samenvatting. Begripsafbakening

Samenvatting. Begripsafbakening Samenvatting Astma en allergie zijn veel voorkomende aandoeningen met een grote invloed op de kwaliteit van leven. Vooral bij kinderen is in de laatste decennia van de twintigste eeuw een toename beschreven

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen

Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen Initiatiefnemer Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) Mandaterende verenigingen/instanties

Nadere informatie

Zicht op LOK: Vóórkomen en behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten. Een verkennend onderzoek

Zicht op LOK: Vóórkomen en behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten. Een verkennend onderzoek : Vóórkomen en behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten Een verkennend onderzoek Mw. Dr. Maaike de Vries, Impact (Kennis- en adviescentrum psychosociale zorg na rampen) Mw. Dr. Yanda van Rood,

Nadere informatie

De invloed van genen en omgeving op het ontstaan van autismespectrumstoornissen

De invloed van genen en omgeving op het ontstaan van autismespectrumstoornissen overzichtsartikel De invloed van genen en omgeving op het ontstaan van autismespectrumstoornissen A.A. SPEK ACHTERGROND Autismespectrumstoornissen (ass) komen voor bij ongeveer 0,6% van de bevolking. Op

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD De economische impact op het budget voor gezondheidszorg in België Masterproef voorgelegd

Nadere informatie

Gezondheidsraadlezing 2007

Gezondheidsraadlezing 2007 Gezondheidsraadlezing 2007 Jeugd, gezondheid en levensloop Den Haag, 27 september 2007 Prof. dr. S.P. Verloove-Vanhorick 2 De Gezondheidsraad is bij wet ingesteld in 1902. Op 1 januari 1997 is de positie

Nadere informatie

Wat werkt bij eetstoornissen?

Wat werkt bij eetstoornissen? Wat werkt bij eetstoornissen? Auteur: Deniz Ince www.nji.nl Versie december 2013 Eetstoornissen worden gekenmerkt door een sterke preoccupatie met eten en gewicht en een verstoord lichaamsbeeld. Anorexia

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking LVG in de GGZ Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking Masterthesis Arbeid, Zorg en Welzijn: beleid en interventies Gertjan Veneberg, 3227529 Juli

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

C-VAT 2.0 Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving

C-VAT 2.0 Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving C-VAT 2.0 Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving Tony van Rooij Tim Schoenmakers Dike van de Mheen Colofon C-VAT 2.0. Klinische toepassing en validatie van een assessment

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015

NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 NDF Jacques Jullens NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 Evidence- based Voedingsrichtlijn Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes (editie 2015) maakt deel uit van een

Nadere informatie

Is adhd-medicatie na 2-3 jaar uitgewerkt? Over de verrassende, maar weinig bekende follow-up van het mta-onderzoek

Is adhd-medicatie na 2-3 jaar uitgewerkt? Over de verrassende, maar weinig bekende follow-up van het mta-onderzoek e s s a y Is adhd-medicatie na 2-3 jaar uitgewerkt? Over de verrassende, maar weinig bekende follow-up van het mta-onderzoek e. h. n i e w e g De grote Multimodal Treatment Study of Children with adhd

Nadere informatie

Richtlijn. Constitutioneel eczeem

Richtlijn. Constitutioneel eczeem Richtlijn Constitutioneel eczeem Richtlijn: constitutioneel eczeem Colofon Nederlandse Vereniging van Dermatologie Postbus 8552, 3503 RN Utrecht Tel: 030-2823 180 Fax: 030-2823 189 E-mail: secretariaat@nvdv.nl

Nadere informatie

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Lustrumuitgave In deze nieuwsbrief: Voortaan ook SPV en in het Netwerk 1 European Network Adult ADHD opgericht 2 Gedicht Tornado 2 Lustrum

Nadere informatie

4.1 Klinische toetsing van de homeopathie

4.1 Klinische toetsing van de homeopathie 4 KLINISCH ONDERZOEK 4.1 Klinische toetsing van de homeopathie Klinisch onderzoek houdt in systematische studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een medicijn bij een groep menselijke vrijwilligers.

Nadere informatie

De mogelijkheden om bij cliënten van een FACT-team de familie te betrekken in de zorg Rudy Roelofsen

De mogelijkheden om bij cliënten van een FACT-team de familie te betrekken in de zorg Rudy Roelofsen GGzet Wetenschappelijk 2009 Jaargang 13 nummer 1 Afwijkend DNA speelt mogelijk een rol bij agressief gedrag Tialda Hoekstra Prevalentie van slaapstoornissen en gebruik van (off-label) slaapmedicatie in

Nadere informatie