PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 ERRATUM-Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: Agenda nr. 10/4 Provinciale initiatieven. Provinciale cofinancieringsaanvragen. Goedkeuring. Situering: Provinciale cofinanciering heeft een hefboomwerking. Het stelt interne en externe entiteiten in staat om Europese projectfinanciering te benutten, en om zo een multiplicatoreffect te realiseren. Door de provinciale inzet op de Europese structuurfondsen op het vlak van begeleiding, communicatie, beheer van programma s en cofinanciering, werd in de huidige Europese programmaperiode al voor bijna 85 miljoen euro aan Europese financiering gegenereerd. De provinciale cofinanciering wordt meestal gespreid over meerdere budgetjaren, omdat de financiering hiermee gekoppeld wordt aan de looptijd van de projecten. Het merendeel van de voorliggende aanvragen betreft lopende engagementen. In eerdere zittingen van uw raad werden voor 13 projecten reeds cofinancieringen goedgekeurd vanuit budget 2012 waarvoor ook budget gepland werd in Hierbij werd telkens het geplande bedrag voor budget 2013 reeds meegedeeld. Uw raad wordt nu gevraagd de geplande bedragen voor 2013 toe te kennen. De Provincie Antwerpen is actief in het beheer van de Europese programma s, waaronder 2 Interreg IV A programma s (Vlaanderen Nederland & Maritiem programma 2 Zeeën). Voor de uitvoering van de Technische Bijstand van beide Interreg-programma s (=werking programmasecretariaten) is een jaarlijkse provinciale bijdrage van respectievelijk EUR en EUR voorzien. Na aftrek van de bijdragen voor de uitvoering van de Interreg IV A programma s, bedraagt het budget 2013 binnen het GPB PSES om Europese projecten te cofinancieren EUR. Projecten worden slechts aan uw raad voorgelegd wanneer ze werden goedgekeurd door het beheersorgaan van een Europees programma én wanneer de cofinanciering is ingeschreven in het lopende budgetjaar.

2 programma project & promotor gevraagd bedrag 2013 datum initieel PRbesluit Interreg VL-NL OPTIGLAS - Proefcentrum Hoogstraten vzw /05/2010 Interreg VL-NL Sociale Innovatie - Religieus Erfgoed (ook gekend als SIRE) - Kempens Landschap 16/12/2010 Interreg 2 Zeeën Maximising our Green Heritage (ook gekend als Maxigreen) - Dienst Gebiedsgericht Beleid 13/06/2011 Interreg 2 Zeeën Heritage Recycled (ook gekend als HERE of Wintertuin Ursulinen) - Kempens Landschap 23/06/2011 Interreg 2 Zeeën Agro Food & Fisheries Complex (ook gekend als Fish & Chips) - Rurant vzw 23/06/2011 EFRO-D2 Hof Ter Laken: voorbeeld van een Flemish National Trust (ook gekend als Hof ter Laken) - Kempens Landschap 23/06/2011 EFRO-D2 Sunbuilt, geïntegreerde keten voor de productie, oogst en verwerking van algen (ook gekend als Sunbuilt) - VITO NV 24/11/2011 EFRO-D2 Technopolis - Technopolis Interreg VL-NL Grenzeloze logistiek (Optimalisatie Logistieke Processen) (ook gekend als Grenzeloze Logistiek) POM Antwerpen EFRO-D2 De vallei van de Twee Neten CV Zonnige Kempen EFRO-D2 Energetische renovatie van 2 wijken CV Zonnige Kempen Interreg 2 Zeeën Muren en tuinen - Kempens Landschap Interreg NWE Safeguarding Heritage And Rural Economies (ook gekend als SHARE) Kempens Landschap Daarnaast wordt uw raad gevraagd een beslissing te nemen over de provinciale cofinanciering van de onderstaande nieuwe projecten vanuit budget Interreg 2 Zeeën Heritage Recycled (ook gekend als HERE) Kempens Landschap EFRO-D2 CIPAL - IRIS Interreg VL-NL Sociale innovatie - Religieus erfgoed - uitbreiding - Kempens Landschap Interreg VL-NL GEO-heat APP - VITO EFRO-D2 Kennisnetwerk Detailhandel - uitbreiding Modemuseum EFRO-D2 Kennisnetwerk Detailhandel - uitbreiding Grensoverschrijdende studie

3 Toelichting bij de aangevraagde dossiers: Stichting Kempens Landschap Heritage Recycled (HERE - Ursulinen) uitbreiding Het hoofddoel van dit project is het onderzoeken en ontwikkelen van methoden om historische gebouwen die hun oorspronkelijke functie verloren hebben, een nieuwe bestemming te geven. Hierdoor blijft het erfgoed in meerdere landen bewaard en worden historische gebouwen weer omgevormd tot plekken waar burgers en bezoekers van kunnen profiteren, waardoor de levenskwaliteit in het hele 2 Zeeëngebied verbetert. De herontwikkelingen die binnen dit project worden uitgestippeld, moeten er op gericht zijn om het erfgoed onder te brengen in een beheersvorm die op zijn minst zelfbedruipend is. Om deze doelstelling te realiseren, zal een nieuwe invulling gegeven moeten worden aan economisch vaak minder rendabele ruimten. De projectdeelname van Kempens Landschap aan HERE wordt geconcretiseerd in het Ursulineninstituut in O.L.V.-Waver (wintertuin). Kempens Landschap ziet in de herbestemming van de cryptezaal, die nu gebruikt wordt als depotruimte, naar congreszaal/multifunctionele voorstellingsruimte een belangrijke opstap naar het rendabel en tegelijk publiek toegankelijk maken van de site van het ursulineninstituut. De kostprijs van de reconversie wordt geraamd op EUR. Er wordt een provinciale cofinanciering gevraagd van EUR. CIPAL IRIS Het IRIS-project zorgt voor het vervolledigen, actualiseren, verrijken en ontsluiten van de bedrijfsgegevens uit de VKBO-databank naar zeventig lokale besturen in de provincie Antwerpen en de meer dan bedrijven. Hierdoor biedt het IRISproject een belangrijke meerwaarde voor bedrijven die lokaal actief zijn en zich wensen te profileren naar hun lokale klanten. Voorts wil het IRIS-platform de zeventig lokale besturen de mogelijkheid bieden hun bedrijfsgerelateerde producten en diensten te ontsluiten voor de bedrijven en ondernemers op hun grondgebied om op die manier direct en interactief in te kunnen spelen op de specifieke vragen en noden van deze ondernemers. Het IRIS-project is een samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen, het Agentschap Ondernemen, CORVE, de VVSG, UNIZO, KMO-IT, VOKA en CIPAL. Het IRIS-project krijgt de financiële steun van de Vlaamse Minister voor Economie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de blijvende opvolging en optimalisatie van het project en om de continuïteit van het project te verzekeren heeft de provincie Antwerpen een budget voorzien van EUR. Stichting Kempens Landschap Sociale Innovatie - Religieus erfgoed uitbreiding Ter verbetering en duurzame instandhouding van het klein religieus erfgoed (voor de provincie Antwerpen in het Merodegebied: o.a. de bosgebieden Beeltjens en Kwarekken in Westerlo en Afspanning Den Eik in Laakdal, ) participeert Kempens Landschap in dit project waarbij de focus ligt op het beter in beeld brengen van het Merodegebied en de toeristische ontsluiting daarvan, als op de kennisuitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen op vlak van beheer en renovatietechnieken van klein (religieus) erfgoed. In het praktische proces van herwaardering zal Kempens Landschap beroep doen op partners uit de sociale economie.

4 Kempens Landschap ziet in de restauratie van deze molendossiers zowel de kans om nadrukkelijk bij te dragen aan het project de Merode, als de mogelijkheid om uitwerking te geven aan de voorbeeldrol die molens kunnen vervullen binnen de werking van Kempens Landschap rond de thematiek van instandhouding van bakens van het landschap. Een bijkomende provinciale bijdrage gelinkt aan het Interreg-IVa-dossier Sociale innovatie en religieus Erfgoed is echter noodzakelijk om ook tav de andere ZENmonumenten (lees: de molens) de focus te leggen op een duurzame instandhouding en de beperkte economische vermarkting. Kempens Landschap verzoekt om een bijkomende provinciale ondersteuning van euro. Mede hierdoor zou een business-model (gesteund op locale betrokkenheid) ontwikkeld kunnen worden voor ZEN-monumenten in zijn algemeenheid, waarvan de regio nadien de vruchten kan plukken. VITO - GEOHEAT-APP - (Economische haalbaarheid van intermediaire en diepe geothermie voor het verduurzamen van de warmtevraag bij bouwen renovatieprojecten). De hoofddoelstelling van het project is: het in kaart brengen van het economisch realiseerbare potentieel van geothermie als duurzame energiebron voor rechtstreekse verwarming en als warmtebron voor hoog-vermogen warmtepompen in de grensregio Vlaanderen Nederland (Prov. Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg en Noord- Brabant). het creëren van verder draagvlak en het pad effenen door grensoverschrijdende kennisuitwisseling voor de verdere, daadwerkelijke toepassing van geothermie. VITO werkt hierbij samen met de Nederlandse partijen TNO en Grontmij. Kamp C volgt het project van nabij op voor onze provincie. VITO vraagt een cofinanciering van EUR. Modemuseum Onderzoek naar impact Antwerpse mode (in kader van EFRO D2 project Kennis Netwerk Detailhandel) Antwerpen heeft de afgelopen 3 decennia een stevige internationale reputatie op het gebied van mode opgebouwd. De Antwerpse zes, de modeafdeling van de Antwerpse Academie, het shopping circuit dat de afgelopen jaren tot bloei kwam in de stad, hebben allemaal bijgedragen tot de sterke mode-identiteit van de stad. Tot op heden werd de impact van deze reputatie nog nooit op een wetenschappelijk onderbouwde manier gemeten. Wat is de economische impact en de economische meerwaarde van mode voor Antwerpen? Wat zijn de risico s indien mode uit Antwerpen verdwijnt? In het kader van het EFRO D2 project Kennis Netwerk Detailhandel (waarin de dienst Economie de trekker is) wordt dit onderzoek beoogd zodat aanbevelingen geformuleerd kunnen worden aan diverse overheden (Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen, Vlaanderen), met het oog op een gerichter en efficiënter modebeleid in Antwerpen. Het mode museum gaat dit onderzoek uitvoeren in nauwe samenwerking met de Dienst Economie en internationale samenwerking. Hiervoor vraagt zij een cofinanciering van EUR.

5 Dienst Economie Uitbreiding van interprovinciale studie detailhandel ifv de grensoverschrijdende analyse tussen de provincie Antwerpen en Noord- Brabant (in kader van EFRO D2 project Kennis Netwerk Detailhandel) Om een aantal nieuwe bewegingen en ontwikkelingen te stimuleren op vlak van detailhandel is een globale én een grensoverschrijdende aanpak noodzakelijk : a) De globale aanpak binnen de provincie Antwerpen samen met de 4 anderen provincies is eind 2012 opgestart, met een interprovinciale studie detailhandel binnen het project Kennisnetwerk detailhandel Vlaanderen dat door de 5 provincies wordt gedragen samen met Agentschap Ondernemen.( EFRO D2 dossier). b) Grensoverschrijdend wijst op twee bewegingen; met name over de eigen provinciegrenzen heen een beleid ontwikkelen dat op elkaar is afgestemd. Dit zal onderwerp uitmaken van het project Kennisnetwerk detailhandel. Maar ook grensoverschrijdend met de buurlanden is van belang. Voor de provincie Antwerpen gaapt er tot op vandaag nog een lacune omdat die afstemming met Nederland en in het bijzonder met Noord-Brabant niet is gebeurd. De andere collega-provincies Limburg, Oost-& West-Vlaanderen hebben dit wel gedaan met Nederlands Limburg, Zeeland en Noord-Frankrijk anderzijds. Aanvankelijk werd de realisatie beoogd via een Interreg-dossier. Deze weg bleek niet mogelijk, daarom wordt nu gekozen voor een uitbreiding op het D2-EFRO-dossier. Dit voorstel van aanpak als addendum op de brede interprovinciale studie zorgt voor een gedeeltelijke invulling van de lacune. Dit betekent dat de analyse van de koopstromen vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland wordt uitgevoerd. De tegenbeweging, met name de koopstromen vanuit Nederland naar de provincie Antwerpen komt NIET aan bod. Omwille van het huidige gebrek aan medewerking vanuit Noord-Brabant wordt wel in de toekomst gezocht naar een alternatieve aanpak van dit tekort aan informatie. De projectrealisatie loopt over 4 maanden in Er wordt een cofinanciering gevraagd van EUR. Samenvatting: De totale gevraagde toekenning budget 2013 bedraagt (= EUR voor eerder gesubsidieerde projecten, EUR voor nieuwe projectdossiers en EUR in de bijdrage voor Technische Bijstand-projecten). Hiermee wordt gevraagd het volledig beschikbare budget voor 2013 toe te kennen. Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 6 juni Gelet op het voorstel van deputatie; De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: Artikel 1: Toegekend wordt de bijdrage 2013 van Provincie Antwerpen in het project Technische bijstand voor Interreg IV A Grensregio Vlaanderen Nederland van EUR vanuit het krediet Subsidiëring Europese Cofinanciering van het Gewoon Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen.

6 Artikel 2: Toegekend wordt de bijdrage 2013 van Provincie Antwerpen in het project Technische bijstand voor Interreg IV A Grensoverschrijdend Maritiem Programma 2 Zeeën van EUR vanuit het krediet Subsidiëring Europese Cofinanciering van het Gewoon Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Artikel 3: Toegekend worden de onderstaande bedragen, zoals voorgebracht, als provinciale cofinanciering van de Europese projecten vanuit het krediet Subsidiëring Europese Cofinanciering van het Gewoon Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (GPB PSES) op voorwaarde dat de projecten worden uitgevoerd. programma project & promotor gevraagd bedrag 2013 Interreg VL-NL OPTIGLAS - Proefcentrum Hoogstraten vzw Interreg VL-NL Sociale Innovatie - Religieus Erfgoed (ook gekend als SIRE) - Kempens Landschap Interreg 2 Zeeën Maximising our Green Heritage (ook gekend als Maxigreen) - Dienst Gebiedsgericht Beleid Interreg 2 Zeeën Heritage Recycled (ook gekend als HERE of Wintertuin Ursulinen) - Kempens Landschap Interreg 2 Zeeën Agro Food & Fisheries Complex (ook gekend als Fish & Chips) - Rurant vzw EFRO-D2 Hof Ter Laken: voorbeeld van een Flemish National Trust (ook gekend als Hof ter Laken) - Kempens Landschap EFRO-D2 Sunbuilt, geïntegreerde keten voor de productie, oogst en verwerking van algen (ook gekend als Sunbuilt) - VITO NV EFRO-D2 Technopolis - Technopolis Interreg VL-NL Grenzeloze logistiek (Optimalisatie Logistieke Processen) (ook gekend als Grenzeloze Logistiek) POM Antwerpen EFRO-D2 De vallei van de Twee Neten CV Zonnige Kempen EFRO-D2 Energetische renovatie van 2 wijken CV Zonnige Kempen Interreg 2 Zeeën Muren en tuinen - Kempens Landschap Interreg NWE Safeguarding Heritage And Rural Economies (ook gekend als SHARE) Kempens Landschap Interreg 2 Zeeën Heritage Recycled (ook gekend als HERE) bijkomend cryptezaal - Kempens Landschap EFRO-D2 Iris - Cipal Interreg VL-NL Sociale innovatie - Religieus erfgoed - uitbreiding Kempens Landschap Interreg VL-NL GEO-heat APP - VITO EFRO-D2 Kennisnetwerk Detailhandel - uitbreiding DEIS EFRO-D2 Kennisnetwerk Detailhandel - uitbreiding Modemuseum

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

INTERREG B EN C EVALUATIE. Evaluatie van INTERREG B en C programma s in Nederland Eindrapport september 2012

INTERREG B EN C EVALUATIE. Evaluatie van INTERREG B en C programma s in Nederland Eindrapport september 2012 INTERREG B EN C EVALUATIE Evaluatie van INTERREG B en C programma s in Nederland Eindrapport september 2012 INTERREG B EN C EVALUATIE Eindrapport september 2012 Projectnummer 2012-685 Uw zaaknummer 31067635

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1911 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF E-government en Wetsmatiging Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen.

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Beleidsnota 2009-2014 ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011 stuk ingediend op 734 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Toerisme 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013

Jaarverslag 2008. Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Jaarverslag 2008 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Doelstelling 2 Regionale concurrentiekracht Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Colofon / Identificatie Jaarlijks verslag

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Interdepartementale biodiversiteitcommunicatie: beleid, strategie, organisatie en middelen

Interdepartementale biodiversiteitcommunicatie: beleid, strategie, organisatie en middelen Een project van: NovioConsult PauwSandersZeilstra Van Spaendonck Crem Interdepartementale biodiversiteitcommunicatie: beleid, strategie, organisatie en middelen Advies en bouwstenen voor programmering

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 De Provincieraad stelt het Reglement voor ondersteuning

Nadere informatie

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Goedgekeurd door de Provincie Raad op 18 december 2013 en aangepast op de Provincie Raad van 3 september 2014. Artikel

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Europa investeert in uw regio

Europa investeert in uw regio Interreg V Vlaanderen-Nederland Europa investeert in uw regio INNOVATIE DUURZAME ENERGIE MILIEU www.grensregio.eu ARBEIDS MARKT Europa en grensoverschrijdende samenwerking Het Europese Interreg-programma

Nadere informatie

Notitie Europese Structuurfondsen

Notitie Europese Structuurfondsen Notitie Europese Structuurfondsen Centraal onderwerp / vraag: Op welke wijze kan de sector/topteam Creatieve Industrie meesturen op inzet EFRObudgetten (en de rijkscofinanciering daarbinnen)? Structuurfondsen:

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid De Uitdaging Beleidsnota internationaal beleid Versie november 2012 Voorwoord. Voor u ligt de beleidsnotitie waarin beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd over het internationaal beleid van de gemeente

Nadere informatie