Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale leidraad Zorgcontinuïteit"

Transcriptie

1 Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember

2 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding Delstelling Aanpak Leeswijzer 4 2 Calamiteit, ramp en crisis; de kaders Definities en kenmerken Verantwrdelijkheden zrginstelling Verantwrdelijkheden hulpdiensten en verheid Werkwijze hulpdiensten en verheid 15 3 Crisisrganisatie Crisismanagement van Zrginstellingen Crisisteam van Zrginstellingen Fasering Bereikbaarheid en alarmering 21 4 Cmmunicatie 23 5 Cntinuïteit van zrg Pririteren van zrg 25 6 Gevlgen van een ramp Zeven gevlgen Sluiting van (delen van) de lcatie Verplaatsen van cliënten Grt aanbd van cliënten Tekrt aan persneel Uitbraak infectieziekten Uitval nutsvrzieningen, apparatuur en ICT- middelen Lgistieke stagnatie 49 7 Implementatie leidraad zrgcntinuïteit 51 8 Gebruikte literatuur en brnnen 55 9 Afkrtingen 56 Bijlage 1 - GHOR4all 57 Bijlage 2 - Checklist Evacuatiemiddelen 59 Bijlage 3 - Checklist Nutsvrzieningen 60 versie 2.0 nvember

3 Vrwrd Vr u ligt de reginale leidraad zrgcntinuïteit van de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland- Midden. Calamiteiten binnen zrginstellingen kmen helaas ng steeds vr. Een calamiteit kan een grte brand zijn, maar k uitval van nutsvrziening f grieppandemie. Ok tijdens calamiteiten met de zrg vr cliënten drgaan : ftewel de zrgcntinuïteit met geregeld zijn. In 2010 is dr de GHOR gestart met het prject zrgcntinuïteit een feit. Dit prject is er p gericht m het bewustzijn van incidentmanagement bij zrginstellingen te laten leven. Daarnaast heeft het als del m een netwerk p te buwen waarin de GHOR en de zrginstellingen elkaar weten te vinden, zwel in de vrbereidende fase als bij calamiteiten. Deze leidraad wrdt aangebden ter ndersteuning van het maken van plannen met betrekking tt zrgcntinuïteit. De zrginstellingen kunnen deze leidraad gebruiken m zich ng beter vr te bereiden p calamiteiten. Deze leidraad is tt stand gekmen met behulp van de leidraad Cbra, de leidraad zrgcntinuïteit veiligheidsregi Twente en dr input van de verpleeg- en verzrgingsinstellingen uit de Gelderland- Midden. Via deze weg willen wij dan k alle deelnemende instellingen bedanken vr hun input en medewerking aan de reginale leidraad zrgcntinuïteit Gelderland-Midden. Ype Schat Directeur Publieke Gezndheid versie 2.0 nvember

4 1 Inleiding Rampenbestrijding is gelukkig geen dagelijkse kst vr zrginstellingen. Zij hebben hun handen al vl aan taken vr dagelijkse zrg aan cliënten. De kans dat er een ramp plaatsvindt waar de instelling mee te maken krijgt wrdt vaak als klein bestempeld, waardr de ramp ver van hen af staat. Maar stel dat er wel iets gebeurt in één van de zrginstellingen in de regi. Is deze rganisatie dan ged vrbereid? Zijn de medewerkers in staat m verantwrde zrg te blijven leveren? Weten medewerkers welke cliënten welke medicijnen ndig hebben als alle zrgdssiers in vlammen pgaan? Wat det de rganisatie wanneer er een infectieziekte uitbreekt waar k het persneel ziek van is? Wie stelt de cliënten gerust als ze na een ntruiming p een vr hen vreemde lcatie zitten? Bij (kleine) calamiteiten in de zrginstelling kan er wrden teruggevallen p de bedrijfshulpverleningsrganisatie (BHV- rganisatie). Echter in de bedrijfsndplannen ntbreken vaak de antwrden p bvenstaande vragen, terwijl de cntinuïteit van zrg bij een calamiteit, ramp f crisis vr cliënten van levensbelang is. 1.1 Delstelling 1.2 Aanpak De delstelling van de Leidraad is dat zrginstellingen beter vrbereid zijn p een ramp. Dr de kwetsbaarheden van de rganisatie in kaart te brengen, kunnen vraf maatregelen getrffen wrden m de rganisatie minder kwetsbaar te maken. Hierdr kunnen de gevlgen beperkt wrden en kan de rganisatie efficiënter en adequaat reageren en handelen ten tijde van een ramp. Daarnaast is het van belang een netwerk van zrginstellingen p te buwen. Z weten instellingen elkaar te vinden ten tijde van een ramp en weten ze wat ze aan elkaar hebben. De basis is leidraad Cbra, ntwikkeld dr de GHOR Grningen en gaat uit van zeven gevlgen van een ramp. Deze zeven gevlgen wrden verder uitgewerkt middels deze leidraad. De samenstelling van deze leidraad is tt stand gekmen dr het gebruiken van het landelijk mdel reginaal zrgcntinuïteitsplan en de leidraad zrgcntinuïteit Twente. Daarnaast is de input van de zrginstellingen uit de regi Gelderland Midden hierin verwerkt. 1.3 Leeswijzer In hfdstuk 2 wrden verschillende kaders weergegeven. Z wrdt ingegaan p de definitie van calamiteit, ramp en crisis. Daarnaast wrden de verantwrdelijkheden van zrginstellingen, hulpdiensten en verheid beschreven en wrdt de werkwijze van de hulpdiensten nader tegelicht. In hfdstuk 3 wrden aanbevelingen gedaan ver he een zrginstelling zelf een crisisrganisatie p kan tuigen. Er wrden aandachtspunten benemd, die van belang zijn vr een ged vrbereide en functinerende crisisrganisatie. In hfdstuk 4 wrden actiepunten met bijbehrende aandachtspunten beschreven m als zrginstelling te zrgen vr heldere cmmunicatie tijdens de ramp en in de vrbereiding. Hfdstuk 5 gaat in p het pririteren van de zrg. Hfdstuk 6 beschrijft per gevlg, welke actiepunten de zrginstelling kan/met nemen m de bijbehrende aandachtspunten vr zrgcntinuïteit te waarbrgen. In hfdstuk 7 staan de actiepunten met bijbehrende aandachtspunten beschreven vr het implementeren en brgen van zrgcntinuïteit binnen de zrginstelling. versie 2.0 nvember

5 Omwille van de leesbaarheid is deze Leidraad z geschreven dat: Daar waar cliënt staat kan k bewner f patiënt gelezen wrden. Daar waar hij staat kan k zij gelezen wrden. Daar waar ramp staat kan k calamiteit f crisis gelezen wrden. versie 2.0 nvember

6 2 Calamiteit, ramp en crisis; de kaders 2.1 Definities en kenmerken In het dagelijkse taalgebruik wrden de begrippen calamiteit, ramp en crisis vaak dr elkaar gebruikt. In de vrbereidingen p een calamiteit, ramp f crisis is het ged m te weten wat nder deze begrippen wrdt verstaan. Definitie calamiteit Een calamiteit is een gebeurtenis waarbij sprake is van verlast f schade. Dit kan een brand in een prullenbak zijn, maar hiernder vallen k ernstige (verkeers)ngevallen f andere incidenten die van invled zijn p de samenleving. Een calamiteit kan uitlpen p een ramp. Definitie ramp Een ramp is een ernstig incident met veel slachtffers en/f grte schade waarvan de gevlgen z grt zijn dat de hulpdiensten (zals plitie, brandweer en ambulances) het incident niet af kunnen handelen met de nrmale middelen en rganisatiestructuur. Er meten dus extra middelen wrden ingezet en een speciale cördinatiestructuur wrden pgezet. De Bijlmerramp en de vuurwerkramp in Enschede zijn vrbeelden van rampen in Nederland. Definitie crisis Bij een crisis gaat het meestal m een serie gebeurtenissen f rampen. Een crisis treft vaak een grt gebied en vraagt m een zware bestuurlijke cördinatie, waarnder maatregelen m de crisis te beheersen (bijvrbeeld het isleren van een grt gebied, grtschalige evacuatie en ndpvang) en de vrlichting te cördineren. Een crisis tast de ecnmie f de penbare rde ernstig aan. Vr de leesbaarheid gebruiken we het wrd ramp in het zrgcntinuïteitsplan, m niet vrtdurend de psmming van de wrden calamiteit, ramp f crisis te nemen. Wanneer we het wrd ramp in de leidraad gebruiken, bedelen we daarmee een calamiteit, ramp f crisis, tenzij anders is aangegeven. Kenmerken ramp Een ramp heeft kenmerken die de situatie vr medewerkers en de rganisatie lastig maken: er is altijd sprake van schade, zwel in materiële als in immateriële zin; er met (heel) snel wrden gehandeld f beslist; als er niets gedaan wrdt heeft dat ernstige gevlgen; elke beslissing kan vergaande gevlgen hebben; er zijn weinig tt geen keuzemgelijkheden; een ramp is nieuws vr de media; de infrmatie ver de ramp is vaak gebrekkig en diffuus. Gezien de kenmerken van een ramp is een gede vrbereiding p een dergelijke situatie ndzakelijk. versie 2.0 nvember

7 Een gede vrbereiding en een flexibele crisisrganisatie zrgen ervr, dat een zrginstelling bij een ramp p een gede manier mgaat met de gevlgen ervan en zrgt vr de veiligheid van haar medewerkers en cliënten. 2.2 Verantwrdelijkheden zrginstelling Een zrginstelling heeft de verantwrdelijkheid m te zrgen vr de veiligheid en gezndheid van haar cliënten. Er zijn verschillende wettelijke regelingen die verwijzen naar vrzieningen die zrgrganisaties meten treffen bij calamiteiten en rampen en de vrbereiding hierp. De Kwaliteitswet Zrginstellingen De Kwaliteitswet Zrginstellingen nemt vier kwaliteitseisen: verantwrde zrg structurering van de rganisatie / p kwaliteit gericht beleid kwaliteitssystemen jaarverslag De individuele zrgrganisatie met de algemene eisen die de wet stelt zelf nader uitwerken en invullen. Zrgrganisaties hebben een bij wet pgedragen zrgplicht. Deze zrgplicht is pgenmen in de Kwaliteitswet Zrginstellingen en is leidend bij de vrbereidingen p rampen. In artikel 2 van deze wet is het vlgende bepaald: De zrgaanbieder biedt verantwrde zrg aan. Onder verantwrde zrg wrdt verstaan zrg van ged niveau, die in ieder geval deltreffend, delmatig en patiëntgericht wrdt verleend en die afgestemd is p de reële behefte van de patiënt. Het bieden van verantwrde zrg heeft niet alleen betrekking p de dagelijkse gang van zaken, maar geldt k in bijzndere mstandigheden zals bij een ramp. In het kader van kwaliteitsbeleid heeft een zrginstelling k verantwrdelijkheden in de vrbereiding p rampen. De Kwaliteitswet Zrginstellingen stelt glbale eisen aan de zrg in plaats van vele en gedetailleerde nrmen. De eigen verantwrdelijkheid van de zrgrganisatie vr kwalitatief gede zrg is het uitgangspunt. Naast het leveren van verantwrde zrg in alle mstandigheden is een p kwaliteit gericht beleid en het gebruik van kwaliteitssystemen van belang bij de cntinuïteit van zrg. Op kwaliteit gericht beleid betekent een gede rganisatie. Dat kmt nder meer tt uiting in een gede interne cmmunicatie en vldende en capabel persneel. Verder met duidelijk zijn wie welke werkzaamheden uitvert en wie waarvr verantwrdelijk is. Juist in een ndsituatie is dit van levensbelang. Neem het nderwerp zrgcntinuïteit p in het kwaliteitssysteem m dit nderwerp in de rganisatie te brgen en nder de aandacht te huden. versie 2.0 nvember

8 Op deze manier kmt het nderwerp zrgcntinuïteit nder andere terug in de beleidscyclus van de rganisatie, in de functie-eisen van de medewerkers, p de agenda van de directie en bij de vrbereidingen die de BHV- rganisatie treft. Het kwaliteitssysteem herinnert de rganisatie aan de regelmatig terugkerende aspecten van zrgcntinuïteit zals het actualiseren, cmmuniceren, pleiden, trainen en efenen. versie 2.0 nvember

9 Veiligheid Naast de verantwrdelijkheid die een rganisatie heeft in het leveren van verantwrde zrg in alle mstandigheden zijn er k wettelijke regelingen die meer ingaan p de technische kant van veiligheid zals veiligheidseisen, brandveiligheid, vluchtwegen, etc. Vrbeelden van wetten die hier aanwijzingen in geven zijn: de Wningwet, het Buwbesluit, de Gemeentelijke Buwverrdening, de Wet p de Medische hulpmiddelen, de Arbeidsmstandighedenwet en het Arbeidsmstandighedenbesluit. Bedrijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening (BHV) speelt een belangrijke rl in het vrkmen en bestrijden van calamiteiten en rampen. De verplichting m de BHV te rganiseren en de wettelijke eisen die aan de rganisatie van de BHV wrden gesteld, zijn pgenmen in de Arbeidsmstandighedenwet en het Arbeidsmstandighedenbesluit. De bedrijfshulpverleners wrden vaak als eerste gecnfrnteerd met een ramp en de gevlgen ervan. Bedrijfshulpverlening is bedeld m, in de peride die de prfessinele hulpverlening ndig heeft m ter plaatse te kmen, de ramp z ged mgelijk te beheersen. De BHV maakt het mgelijk dat de prfessinele hulpverlening de hulpverlening z snel mgelijk verneemt. Een zrginstelling met bij de inrichting van de BHV rekening huden met het (grte) aantal persnen dat niet zelfredzaam is. Er is een sterke relatie tussen de BHV en de cntinuïteit van zrg bij een ramp. Het treffen van vrbereidingen vr de cntinuïteit van zrg geeft een verdieping en verbreding van de bedrijfshulpverlening. Een ged gerganiseerde en vrbereide BHV- rganisatie levert een belangrijke bijdrage aan het cntinueren van zrg bij een ramp. 2.3 Verantwrdelijkheden hulpdiensten en verheid Bij de bestrijding van rampen spelen de hulpdiensten en de verheid een belangrijke rl. De wet veiligheidsregi s (Wvr) is in 2010 in werking getreden. De nieuwe wet vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ngevallen en rampen (Wghr) en de Wet rampen en zware ngevallen (Wrz). In de wet zijn nder meer de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten vr de rganisatie van de hulpverleningsdiensten pgenmen, welke taken het bestuur van een veiligheidsregi heeft en wat de minimumeisen zijn vr hulpverleners. De hulpdiensten en verheid raken bij een grte ramp betrkken bij de rganisatie in nd. Waar een zrginstelling in een dergelijk geval rekening mee met huden is dat deze partijen besluiten vr en ver de rganisatie kunnen nemen. De verheid en de hulpdiensten zijn bij een ramp namelijk verantwrdelijk vr de rampenbestrijding en kunnen zich dan met de (bedrijfsvering van een) zrginstelling bemeien. De rganisatie blijft uiteraard verantwrdelijk vr de cntinuïteit van verantwrde zrg en de veiligheid van de cliënten en medewerkers. Om die te kunnen waarbrgen is samenwerking met de hulpdiensten en de verheid van essentieel belang. Vr een gede samenwerking bij rampen is het van belang dat de zrginstelling p de hgte is van de taken en verantwrdelijkheden van de hulpdiensten. versie 2.0 nvember

10 De taken en verantwrdelijkheden van de GHOR, de gemeente, de brandweer en de plitie wrden hiernder krt tegelicht. Geneeskundige Hulpverleningsrganisatie in de Regi (GHOR) Bij een ramp f grt ngeval cördineert de GHOR de inzet van de geneeskundige diensten (de witte klm ). Onder de geneeskundige diensten vallen nder andere de ambulancehulpverlening, ziekenhuizen, thuiszrg, de geestelijke gezndheidszrg, de Gemeentelijke GezndheidsDienst (GGD), huisartsen en rganisaties vr verpleging en verzrging. De directeur GHOR is eindverantwrdelijk vr de rganisatie van de GHOR. De GHOR is eindverantwrdelijk vr de vlgende drie prcessen in de rampenbestrijding: Geneeskundige hulpverlening (smatisch): Centraal bij de geneeskundige bestrijding van een ramp f ngeval staat het slachtffer. Hierbij is het uitgangspunt dat een gede kwaliteit van hulpverlening nder alle mstandigheden dient te zijn gewaarbrgd. Geneeskundige hulverlening psychsciaal (PSHOR): Gecördineerde psychsciale pvang van direct en indirect getrffenen van een grtschalig ngeval f een ramp. Publieke gezndheidszrg (PG): Het beschermen van de vlksgezndheid bij ngevallen f rampen met een gevaar vr mens en milieu, m z gezndheidsschade vr slachtffers, hulpverleners en de bevlking als geheel te vrkmen f te verminderen. Bij een ramp in de regi kan de GHOR zrginstellingen ndersteunen m de zrgverlening aan cliënten te cntinueren. Vr geneeskundige en psychsciale zaken is de GHOR het aanspreekpunt vr de rganisatie in nd. Ok kan de GHOR een berep den p andere zrgrganisaties, bijvrbeeld dr te vragen m cliënten tijdelijk p te vangen. De medewerkers van de GHOR meten p de hgte zijn van de belangrijke kenmerken van een zrginstelling en de maatregelen die een rganisatie heeft getrffen m de cntinuïteit van zrg bij een ramp te waarbrgen. versie 2.0 nvember

11 GHOR4all Om tijdens een ramp de getrffen zrginstelling(en) snel en adequaat te kunnen helpen, bij het verver en pvang/verzrging van cliënten, is het van belang dat de GHOR de juiste infrmatie en gegevens ver deze zrginstellingen vrhanden heeft. Wanneer de cmmunicatielijnen krt en snel gelegd kunnen wrden kan k sneller adequate hulpverlening verleend wrden. Vanuit GHOR Nederland is de webapplicatie GHOR4all ntwikkeld. In GHOR4all wrden enerzijds capaciteitsgegevens van een instelling geregistreerd (aantal en type cliënten) en anderzijds infrmatie ver de vrbereiding p calamiteiten dr in een instelling. Inzicht in deze gegevens geven de GHOR rganisatie snel een beeld waardr de hulpverlening snel en adequaat kan wrden ingezet. Meer infrmatie ver het prgramma GHOR4all kunt u lezen in de bijlage 2. Het is van grt belang dat alle zrginstellingen in Gelderland - Midden de vragenlijst van GHOR4all invullen en deze up t date huden, zdat de GHOR de zrginstelling(en) efficiënter kan ndersteunen tijdens een ramp. Maak een functinaris (rganisatiebeheerder) binnen de zrginstelling verantwrdelijk vr het aanleveren en het up t date huden van de gegevens in GHOR4all. versie 2.0 nvember

12 Gemeente In wetten, zals de Wet veiligheidsregi s en de Gemeentewet, zijn de verantwrdelijkheden en bevegdheden vastgelegd bij de bestrijding van rampen. Het Cllege van Burgemeester en Wethuders is belast met de vrbereiding van de bestrijding van rampen en zware ngevallen in de gemeente. De burgemeester heeft bij een ramp f zwaar ngeval het pperbevel, dat wil zeggen dat de burgemeester de leiding heeft ver de rampenbestrijding en dat hij f zij bevegd is m allerlei maatregelen te treffen, zals het vrderen van een gebuw. De uitvering van de rampenbestrijding ligt bij de hulpdiensten en de verheid. De rganisatie en structuur van de rampenbestrijding is beschreven in het Gemeentelijk Rampenplan. Tijdens een ramp is de gemeente verantwrdelijk vr de uitvering van de vlgende deelprcessen in de rampenbestrijding: Vrlichten en infrmeren; Opvangen en verzrgen; Uitvaartverzrging; Registratie van slachtffers; Vrzien in primaire levensbeheften; Registratie van schade en afhandeling; Milieuzrg; Nazrg. Vrbeeld: in het Gemeentelijke Rampenplan van elke gemeente is een deelplan pgenmen dat de pvang en verzrging van slachtffers regelt. Het gaat hierbij m het vrzien in geschikte pvanglcaties en de middelen en materialen die p deze lcaties ndig zijn. De gemeente vrziet in de primaire levensbeheften van de slachtffers, zals maaltijden, drinken en dekens. De gemeentelijke ambtenaar die hierver gaat is de Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid. Met deze ambtenaar kan de rganisatie verleggen ver de pvanglcaties die de gemeente beschikbaar heeft en f deze geschikt zijn vr de cliënten. Omdat deze pvanglcaties vaak minder geschikt zijn vr cliënten van zrginstellingen werkt in dit geval de gemeente samen met de GHOR m de zrg z ged mgelijk vrt te zetten. Registreren van slachtffers Persvrlichting versie 2.0 nvember

13 Brandweer De brandweer zal tijdens een ramp het gevaar in het brn- en/f effectgebied bestrijden. Cncreet kan dit bijvrbeeld het blussen van een brand zijn f het mgelijk maken van een evacuatie. Ok in preventieve zin heeft een zrginstelling met de brandweer te maken. Bij gebuwen die een gebruiksvergunning brandveiligheid hebben, cntrleert de brandweer peridiek f brandveiligheidsvrzieningen zijn uitgeverd. Hierbij gaat het m het gebruik van brandveilige materialen, veilige vluchtwegen, blustestellen en duidelijk aangegeven nduitgangen. De brandweer adviseert rganisaties he ze brand kunnen vrkmen, het brandgevaar kunnen beperken en ngevallen bij brand kunnen vrkmen en beperken. De brandweer is bij de rampenbestrijding verantwrdelijk vr de vlgende prcessen: Bestrijden van de brand en emissie gevaarlijke stffen; Redden en technische hulpverlening; Ontsmetten mens en dier; Ontsmetten vertuigen en infrastructuur; Waarnemen en meten; Waarschuwen van de bevlking; Tegankelijk maken en pruimen. De brandweer is tijdens een ramp de enige die het nveilige terrein (het gebied waar de ramp heeft plaatsgevnden en waar de gevlgen aanwezig zijn) mag betreden. De andere diensten, zals ambulancehulpverleners, de plitie en de gemeente, betreden het rampterrein pas nadat de brandweer het terrein veilig heeft verklaard. De brandweer zrgt er dus vr dat de andere hulpdiensten en de gemeente hun werk p een veilige manier kunnen uitefenen. Hierbij kan gedacht wrden aan het tegankelijk en begaanbaar maken van wegen en terreinen, de cntrle van het gebuw p achterblijvers en het verzrgen van lgistieke vrzieningen vr de hulpdiensten. versie 2.0 nvember

14 Plitie De plitie in Nederland is als verheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten en regels van het land, het bewaren van de penbare rde en het verlenen van hulp. De plitie is tijdens een ramp f grt ngeval verantwrdelijk vr de vlgende deelprcessen in de rampenbestrijding: Ontruimen en evacueren; Afzetten en afschermen; Verkeer regelen; Handhaven penbare rde; Identificeren slachtffers; Begidsen; Strafrechtelijk nderzek. De plitie hudt zich bezig met rdehandhaving, zdat de hulpverleningsactiviteiten ngestrd kunnen verlpen. Hierdr blijven de schadelijke gevlgen van een ramp vr de cliënten en het persneel zveel mgelijk beperkt. De plitie zrgt bijvrbeeld vr afzetting en afscherming van het gebied, waardr in de chas van een rampsituatie de bestrijdings- en hulpverleningstaken niet belemmerd wrden. Het mleiden van het verkeer, het regelen van de aan- en afverrutes naar en van het rampterrein en het begidsen van hulpverleningsvertuigen zijn k allemaal taken van de plitie. versie 2.0 nvember

15 2.4 Werkwijze hulpdiensten en verheid De hulpdiensten en de verheid hebben bij de bestrijding van rampen duidelijke taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden. De manier waarp de hulpdiensten en de verheid in een dergelijke situatie gerganiseerd zijn en met elkaar samenwerken is vastgelegd in afspraken en prcedures ver de rampenbestrijdingsrganisatie. Omdat een zrginstelling bij een grte ramp met de rampenbestrijdingsrganisatie van de hulpdiensten en de verheid te maken kan krijgen, met de rganisatie hiervan in hfdlijnen p de hgte te zijn. Opschalen en afschalen Binnen de rampenbestrijding wrdt het begrip pschalen vaak gebruikt. Dit betekent dat er meer eenheden van de hulpdiensten wrden ingezet, zals ambulances, brandweer- en plitiewagens. Omdat er met grtere eenheden gewerkt wrdt, leidt dit autmatisch tt aanpassingen van de cördinatie en de peratinele leiding. Opschaling leidt dus tt het verdragen van de cördinatie aan een hgere leidinggevende. Als de crisissituatie enigszins genrmaliseerd is, kan de rganisatie weer wrden afgeschaald. Hierbij wrdt de rganisatie geleidelijk weer afgebuwd tt de reguliere situatie. Het is daarbij niet z dat de bestrijding van alle gevlgen van de ramp zijn afgernd. Vral in de fase van nazrg kunnen veel prcessen ng lang tijd en aandacht vragen. Bijvrbeeld het gezndheidsnderzek nder slachtffers f de psychsciale hulpverlening. Opschalingsprcedure Het uitgangspunt van pschaling is de dagelijkse hulpverlening. Hiervan is sprake als bij een ngeluk f calamiteit één f meerdere slachtffers betrkken zijn en de hulpverlening en ambulancezrg plaatsvindt p basis van de nrmale prcedures. Als er bij een ngeval f calamiteit meerdere f grte aantallen slachtffers zijn, kan er gecördineerde inzet ndig zijn van meer dan twee hulpverleningsdiensten (brandweer, plitie, ambulances). Iedere regi in Nederland heeft een zrgvuldig uitgewerkte pschalingsprcedure. Regi s maken gebruik van de Gecördineerde Reginale Incidentbestrijdings Prcedure (GRIP). Dit is een instrument m te kmen tt een integrale hulpverlening bij grtschalige incidenten. Een GRIP lpt van niveau 1 tt en met 4, waarbij GRIP 4 een vlledig pgetuigde rampenbestrijdingsrganisatie in het leven rept. Dus he grter de ramp, he hger het GRIP niveau en he meer cördinatie vereist is. GRIP niveau ROUTINE GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4 Reikwijdte Incident Nrmale dagelijkse werkwijzen van de peratinele diensten Brnbestrijding Brn- en Effectbestrijding Bedreiging van het welzijn van (grte grepen van) de bevlking Gemeentegrensverschrijdend, eventueel schaarste Afbeelding 2.4: schematische weergave GRIP niveaus versie 2.0 nvember

16 Rampenbestrijdingsrganisatie Op de plek van de ramp cördineren de Officieren van Dienst (leidinggevenden) van de GHOR, plitie en brandweer de hulpverlening. Overleg tussen hen vindt dan plaats in het Cmmand Plaat Incident (CPI). Wanneer het ndig is, kmen buiten het rampterrein het Gemeentelijke Beleidsteam en het Reginaal Operatineel Team bij elkaar m de rampenbestrijding te cördineren. Cmmand Plaats Incident (CPI) Op de plek van de ramp vindt verleg en cördinatie plaats dr de Officieren van Dienst van de brandweer, GHOR en plitie. Aan de zrginstelling kan gevraagd wrden m hierin plaats te nemen. In dit verleg kunnen de vlgende vragen gesteld wrden aan de medewerker van de zrginstelling, bijvrbeeld: Heveel cliënten heeft de instelling; Mbiliteit van cliënten (rlstel/bed/zelfstandig); Plattegrnd met vrzieningen van het gebuw. Reginaal Operatineel Team (ROT) Vr de cördinatie van de uitvering wrdt het Gemeentelijke Beleidsteam ndersteund dr een Reginaal Operatineel Team. Hierin zijn alle rganisaties die een taak hebben bij de rampenbestrijding vertegenwrdigd dr leidinggevenden. Hierin neemt vanuit de GHOR het Hfd Sectie GHOR (HS-GHOR) zitting. Ter illustratie, twee manieren waarp een rganisatie in nd cntact kan hebben met functinarissen uit de rampenbestrijdingsrganisatie: - Bij de rganisatie in nd is een Officier van Dienst - Geneeskundig (OvD-G) aanwezig. Met deze persn kan de geneeskundige hulpverlening aan de slachtffers en de inzet van ambulances afgestemd wrden. - Het Hfd Sectie GHOR (HS-GHOR) heeft (telefnisch) cntact met de zrginstelling in nd. Met het Hfd Sectie GHOR kunnen de knelpunten in de geneeskundige en psychsciale hulpverlening wrden afgestemd. Omdat een ramp in f bij een zrginstelling effecten buiten de rganisatie kan verrzaken, is de ramp geen interne kwestie meer en zullen de hulpdiensten en verheid zich met de afhandeling ervan bemeien. In een dergelijk geval kan de verheid, in de persn van de burgemeester, allerlei besluiten nemen die (de bedrijfsvering van) de rganisatie raken, al dan niet gevraagd f gewenst. Een vrbeeld hiervan is dat de burgemeester kan besluiten een zrginstelling te ntruimen, terwijl dit vanuit de rganisatie niet ndig f wenselijk wrdt geacht. Ok in deze situatie blijft de zrginstelling verantwrdelijk vr het cntinueren van zrg en de veiligheid van de cliënten en medewerkers. versie 2.0 nvember

17 Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) Het Gemeentelijke Beleidsteam ndersteunt de burgemeester in zijn rl als bevelhebber met (beleids)advies. In dit team zitten nder andere de hgste leidinggevenden van de hulpdiensten. Tijdens een ramp heeft de burgemeester het pperbevel en kan hij besluiten nemen ver bijvrbeeld een evacuatie van een zrginstelling. versie 2.0 nvember

18 3 Crisisrganisatie 3.1 Crisismanagement van Zrginstellingen Om p een gestructureerde wijze m te kunnen gaan met de gevlgen van een ramp is crisismanagement belangrijk. Net zals de hulpdiensten meten k de medewerkers van een zrginstelling bij rampen weten wat ze meten den. Een crisisrganisatie is een tijdelijke structuur die de rganisatie inzet m de ramp f de gevlgen ervan te bestrijden. Een zrginstelling met haar crisisrganisatie flexibel inrichten m ged af te kunnen stemmen p de situatie. Geadviseerd wrdt m nderscheid te maken tussen de verschillende niveaus die een rl spelen bij crisismanagement: strategisch niveau: crisisteam gefrmeerd dr directie en management; tactisch niveau: leidinggevenden en afdelingshfden; peratineel niveau: Bedrijfshulpverleners/medewerkers. De zrginstelling zal zelf meten bepalen welke functinarissen p welk niveau van crisismanagement taken krijgen. Dit zal afhangen van de bestaande rganisatie- structuur, het aantal medewerkers, het aantal managementlagen en f een lcatie nderdeel is van een zrgrganisatie met meerdere lcaties. Een rganisatie met meerdere lcaties kan ervr kiezen m zwel een crisisteam p lcatieniveau als een crisisteam (f beleidsteam) p rganisatieniveau te frmeren. He grter de persnlijke en materiële schade, des te grter zijn de gevlgen en des te hger met de verantwrdelijkheid vr het crisismanagement liggen. Belangrijk is dat de niveaus van crisismanagement p elkaar aansluiten en met elkaar vervlchten zijn. Een vrbeeld hiervan is dat (smmige) leidinggevenden (tactisch niveau) nderdeel uitmaken van het crisisteam (strategisch niveau). Dit zrgt ervr dat infrmatiestrmen van bven naar nder en andersm ged verlpen. Onderscheid drie niveaus in de crisisrganisatie: strategisch, tactisch en peratineel niveau. Bepaal welke sleutelfunctinarissen p welk niveau van crisismanagement taken krijgen en zrg ervr dat deze niveaus p elkaar aansluiten en met elkaar vervlchten zijn. Laat de crisisrganisatie z veel mgelijk aansluiten bij de bestaande rganisatiestructuur, de bedrijfshulpverleningsrganisatie en de werkwijze van de hulpdiensten en de verheid. Zrg ervr dat taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden van alle medewerkers bij een ramp helder zijn en dat ze weten met welke functinarissen van de hulpdiensten en verheid ze te maken (kunnen) krijgen. Leg dit vast in uw kwaliteitssysteem. versie 2.0 nvember

19 3.2 Crisisteam van Zrginstellingen Het crisisteam van de zrginstelling richt zich p het strategische niveau van het crisismanagement. Het team bestaat vaak uit directieleden en andere leidinggevenden uit de rganisatie. Afhankelijk van de gevlgen van een ramp is het mgelijk m deskundigen in het crisisteam aan te laten schuiven (bijvrbeeld een arts infectieziektebestrijding bij een infectieziekte f het Hfd Technische Dienst bij uitval NUTS- vrzieningen). Het crisisteam is met strategische nderwerpen bezig. Een analyse van de situatie dr het verzamelen van betruwbare infrmatie is ndzakelijk. Evenals het creëren van de randvrwaarden en vrzieningen vr het ptimaal functineren van het tactische en peratinele niveau. Ok anticipeert het team p gebeurtenissen in de (nabije) tekmst dr mgelijke scenari s uit te werken. Het crisisteam geeft richting, bereidt vr, realiseert randvrwaarden en lst knelpunten p. Crisisfunctinarissen zullen bepaalde dcumenten en/f vrzieningen ndig hebben m hun taak uit te kunnen veren. Denk bijvrbeeld aan: Tegangspasjes; Sleutels; Plannen/dcumenten; Plattegrnden; Bereikbaarheidsgegevens; Mbiele telefn/prtfn. Inventariseer en verzrg vr elke crisisfunctinaris wat ndig is m de taken uit te kunnen veren. Het crisisteam zal veel verleggen. De ruimte waarin het crisisteam zit, met hiervr geschikt zijn. Daarbij met het vrzieningen hebben als cmputers, internet en faciliteiten, radi en tv, fax, telefn, flip-ver, bendigde dcumenten (.a. bedrijfsndplan/ zrgcntinuïteitsplan) en eten en drinken. Denk hierbij k aan een alternatieve geschikte crisisruimte (buiten het gebuw) vr het geval deze ruimte niet meer bruikbaar is als gevlg van de ramp. Stel een crisisteam samen en leg een aantal dingen vast, waarnder: de samenstelling van het team; taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden van de crisisleden; zrg ervr dat het crisisteam ged p de hgte is van de inhud van de leidraad; crisisleden dragen zrg vr uitvering van actiepunten bij calamiteiten behrend bij hun prces; bendigdheden vr elk crisislid; de nderwerpen waar het team ver beslist; de ruimte en de vrzieningen die het crisisteam ndig heeft. versie 2.0 nvember

20 Crisisleider Secretaris Crisislid Cmmunicatie Crisislid Persneel Crisislid Cliënt Crisislid Techniek Crisislid Lgistiek Crisislid BHV Crisisleider Secretaris Crisislid Cmmunicatie Crisislid Persneel Crisislid Cliënt Crisislid Techniek Crisislid Lgistiek Crisislid BHV Bewaking van alle prcessen en vrzitterschap Administratieve ndersteuning Prcesverantwrdelijk vr alle cmmunicatieprcessen en persvrlichting Prcesverantwrdelijk vr persneelsmanagement en alle persneelsprcessen Prcesverantwrdelijk vr alle zrgprcessen en vrlichting vr cliënten Prcesverantwrdelijk vr alle technische prcessen Prcesverantwrdelijk vr alle lgistieke prcessen Prcesverantwrdelijk vr verversmanagement van cliënten Prcesverantwrdelijk vr gede afstemming tussen BHV- en crisisrganisatie Figuur 3.2: vrbeeld van samenstelling van een crisisteam versie 2.0 nvember

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Regeling Management van incidenten en calamiteiten

Regeling Management van incidenten en calamiteiten Regeling Management van incidenten en calamiteiten Regeling Management van incidenten en calamiteiten 1. Onder de wet wrdt in deze regeling de Arbeidsmstandighedenwet 1998 verstaan. 2. Deze regeling heeft

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Calamiteitenplan Belangrijke telefnnummers Plitie 112 0900-8844 Brandweer 112 0900-8844 Ambulance 112 0900-8844 Sprtspectrum 0172-474985, 06-51458741 & 06-43726826 (TD)

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. GHOR Drenthe

Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. GHOR Drenthe Psychsciale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GHOR Drenthe Versie: 0.2 Definitief Actualisatie / herziening 1 jaar na vaststelling Bestuurlijk vastgesteld 26 april 2006 Multidisciplinair vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst Amaris Thuis Teams Basismdel in tekst Dr: N. van der Stelt, H. Dijkema, S. Perdk Iv: Raad van Bestuur Amaris Zrggrep Versie: 140416 Inhud 1 Amaris Thuis dit is wat wij bieden!... 1 1.1 Waar staan wij vr?...

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering Pagina: 1 van 6 Safety Regulatins 1. Wijzigingen t..v. vrige versie Geen, eerste versie. 2. Tepassingsgebied Dit veiligheidsvrschrift is van tepassing p alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie