RESOC Mechelen Jaarprogramma Jan Pieter De Naeyerlaan Sint-Katelijne-Waver

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen."

Transcriptie

1 RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan Sint-Katelijne-Waver

2 2 1 INHOUD 2 Voorwoord Missie Visie Strategie Proces Rol van RESOC Strategische en operationele doelstellingen Regio-overleg Duurzame Economie Talentrijke regio Loopbaan- en diversiteitsplannen Onze projecten en initiatieven Plenum SERR RESOC Werkgroep Levensbreed Leren (met inbegrip van het ROP) Regionaal Overlegplatform (ROP) Mobiliteitsnetwerk Samen Vooruit Plenaire Commissie Diversiteit en SERR Commissie Diversiteit Werkgroep Land- & Tuinbouw / Chemie / Transport & Logistiek... 24

3 Werkgroep Fondsenwerving Centraal loket Landbouwteams Local for Local Lean & Green Burende boeren Gateway Access Point Investeren in samenwerking : Samenaankoop als mogelijke tool Disseminatie resultaten van afgeronde projecten zoals Balans, Competentiecompagnon, Jobs in Vrouwenhanden, BIAS, Werkbaar Werk Lerend Netwerk Oei, ik groei Internationale profileringstool Vraag & Aanbod-forum Regioleren De kracht van techniek Transit Lascentrum Bijlagen Samenstelling SERR/RESOC Werkgroepen Personeelsbestand

4 4 2 VOORWOORD RESOC Mechelen ontwikkelde voor de regio een (middel) langetermijnstrategie voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid op arrondissementeel niveau, het Streekpact We vertrekken daarbij vanuit twee basiswaarden: we gaan voor een duurzame ontwikkeling (laat ons evolueren naar een klimaatneutrale regio) waarbij we alle talenten in de streek willen inzetten. Iedereen krijgt kansen op basis van zijn of haar talenten. Onze regio kan bogen op zijn centrale ligging, een sterk en uitgebouwd onderwijsnet, de grote diversiteit aan economische activiteiten en een heterogeen aanbod aan bedrijven. Tel daarbij nog de overzichtelijkheid en de kleinschaligheid van de regio, en je stelt vast dat onze regio flink wat troeven in handen heeft. Maar waar zit de échte (economische) kracht? Welke sectoren doen het goed in onze regio, zelfs beter dan in de provincie Antwerpen of in Vlaanderen? Welke sectoren hebben veel groeipotentieel? Welke sectoren zorgen voor veel werkgelegenheid? Een studie in opdracht van RESOC duidde drie speerpuntsectoren aan: land- en tuinbouw, chemische, farmaceutische en kunststoffenindustrie, en transport en logistiek. Zonder de andere sectoren uit het oog te verliezen, kiezen we resoluut voor de uitbouw en ondersteuning van onze topsectoren. Er zijn bovendien nogal wat linken tussen deze sectoren, dus cross-sectoraal denken moet eveneens een uitgangspunt zijn. Bedrijfsleiders, RESOC-partners, specialisten en stakeholders werden verenigd in Inspiratieateliers - grote brainstormsessies, waar we betrokkenheid creëerden, groeikansen zochten en gedeelde uitdagingen definieerden, Kortom, de ateliers werden echte ideeënfabriekjes. Op het Ambitieatelier van juni 2014 stelden we een gemeenschappelijke visie voor en verfijnden we de acties en projecten. We zochten er naar draagvlak en mogelijke partnerschappen. De door de levende krachten van de regio ontwikkelde visie en strategie bieden het kader om toekomstige acties te toetsten op hun waarde. Het is een door alle leden van RESOC Mechelen en de door hen vertegenwoordigde organisaties en besturen goedgekeurde en gedragen toekomstvisie. Deze geeft vorm en inhoud aan het gezamenlijke engagement van sociale partners, de lokale besturen en de provincie. Het Streekpact wil het (arrondi-) cement zijn: de gemeenschappelijke overtuiging en het engagement van alle leden dat samenwerking de regio doet groeien en bloeien. Vandaag start de uitvoering van het Streekpact. Dit jaarprogramma geeft aan waar we de prioriteiten voor de werking van RESOC leggen in 2015 en welke acties en initiatieven genomen gaan worden. MARC HENDRICKX Voorzitter RESOC Mechelen

5 5 3 MISSIE RESOC wil de stuwende kracht zijn in het uitbouwen van een duurzame economie in het arrondissement Mechelen waarbij alle aanwezige talenten maximaal worden ontdekt, ontwikkeld en ingezet. 4 VISIE Door het stimuleren en organiseren van co-creatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, georganiseerde middenveld en overheden streeft RESOC een duurzame versterking van de speerpuntsectoren in de regio na, met oog voor talent. Deze sectoren vormen de motor voor de verduurzaming van de regionale economie in zijn geheel. DUURZAME VERSTERKING MANIFESTEERT ZICH IN: Een verhoogde slagkracht om maatschappelijke en technologische ontwikkelingen als opportuniteiten aan te grijpen (toekomstgericht), Een kritische toename van het maatschappelijk draagvlak voor deze sectoren, en Een bedrijfsvoering die meer en meer rekening houdt met ecologische en maatschappelijke grenzen, en menselijke factoren.

6 6 5 STRATEGIE Het RESOC onderscheidt zich in de eerste plaats van andere (profit en non-profit) organisaties door zijn netwerkstructuur. Het brengt diverse onafhankelijke organisaties samen in een permanente samenwerkingsstructuur met als gemeenschappelijk doel de verdere ontwikkeling van de regio. Binnen deze structuur geldt het principe van de gelijkwaardigheid. Als organisatienetwerk schuilt de kracht van RESOC in de verbondenheid en het engagement van haar leden. In dialoogwerken de leden van RESOC gezamenlijke acties uit voor het oplossen van problemen die meer dan één eigenaar hebben. De partners zijn van elkaar afhankelijk om de uitdaging tot een goed einde te kunnen brengen. Deze acties bieden een meerwaarde voor mens en maatschappij in het arrondissement Mechelen. De partners focussen hierbij op de uitbouw van een duurzame economie en een arbeidsmarkt waarin alle aanwezige talenten maximaal worden benut. Het RESOC richt zijn inspanningen enerzijds naar de versterking van de speerpuntsectoren van de regio, en anderzijds naar het invullen van de randvoorwaarden die een structurele en toekomstgerichte versterking van deze sectoren mogelijk maken. Bij dit eerste gaat het uit van de kracht van afstemming en actiegerichte samenwerking tussen haar leden, voor dit tweede rekent het op de daadkracht van de Vlaamse en federale overheid. Door een vinger aan de pols te houden heeft het RESOC continu zicht op enerzijds de actuele uitdagingen, noden, knelpunten en bekommernissen in de regio, en anderzijds op relevante ontwikkelingen, innovatieve ideeën, kansen etc. Vooral voor dit tweede is het belangrijk dat niet enkel de eigen regio het aandachtgebied is. Om deze rol te kunnen waarmaken, werkt het RESOC een strategie en een bijhorende structuur uit. Op basis van de verzamelde informatie tracht het RESOC vraag en aanbod met elkaar te matchen en hier zinvolle acties uit te destilleren. RESOC Mechelen moet bij wijze van spreken een collectieve O&O-afdeling voor de regio worden. Acties worden uitgewerkt, krijgen vorm inhoud en uitvoeringsmodaliteiten aan de hand van een co-creatief proces, waar naast de RESOC-leden ook andere relevante actoren worden bij betrokken. Het RESOC is zelf (in essentie) geen uitvoerende actor. De effectieve uitvoering dient voornamelijk door de partnerorganisaties te gebeuren. Deze acties krijgen door middel van partnerschappen(met elkaar én met andere stakeholders) en concrete engagementen uitwerking. De partners zetten dus hun machts- en hulpbronnen voor het netwerk in. Hierover worden klare en duidelijke afspraken gemaakt.

7 7 Een beperkt aantal vaste personeelsleden zorgt voor de nodige ondersteuning. Daar het RESOC als organisatie hoofdzakelijk een beleidsvoorbereidende en coördinerende rol vervult, ligt de focus van dit team bij het aansturen van het proces om tot gezamenlijke probleembeschrijvingen en gedragen oplossingen te komen. Inhoudelijk is de oplossing steeds het resultaat van een dialoog tussen de betrokken actoren. Door middel van kennisuitwisseling, ervaringsuitwisseling en afstemming wordt de werking van RESOC én van haar leden voortdurend geoptimaliseerd. Deze uitwisseling heeft zowel betrekking op de gezamenlijke acties als op de algemene werking van de RESOC-leden. Het RESOC functioneert dus als het ware als een regionaal lerend netwerk voor organisaties betrokken bij de streekontwikkeling. Om nuttige, doeltreffende acties regionaal te verankeren, kan het aangewezen zijn om op basis van experimenten generieke modellen te ontwikkelen en te verspreiden. RESOC Mechelen wil inspirerende modellen aanbieden aan de partners. Deze modellen kunnen door zgn. early adopters worden opgepikt, om op die manier ook andere partners te overtuigen van de meerwaarde van het model en de eraan verbonden veranderingen/verbeteringen.

8 8 6 PROCES

9 9

10 10 7 ROL VAN RESOC Lokale besturen en sociale partners zullen in de toekomst nog meer afhankelijk zijn van elkaar voor het aanpakken van complexe maatschappelijke uitdagingen die alsmaar sneller en intenser op ons afkomen. Uitdagingen als de toenemende schaarste van grondstoffen en ruimte, de vergrijzing van de bevolking, de war for talent vragen om een sector overschrijdende en transversale aanpak. Een doeltreffende aanpak vereist een duidelijk engagement en een gedeeld eigenaarschap van de diverse maatschappelijke actoren. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de verwevenheid van verschillende vragen en noden en van de verschillende beleidssectoren. RESOC Mechelen kan als structureel samenwerkingsverband op verschillende manieren en niveaus meerwaarde bieden aan lokale besturen en sociale partners. De intensiteit van de samenwerking bepaalt de rol die RESOC Mechelen opneemt om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. RESOC Mechelen meet zich hierbij vier verschillende rollen aan: netwerkbeheerder, beleidsmaker, projectontwerper en regioregisseur. In eerste instantie wil RESOC Mechelen als netwerkbeheerder haar partners met elkaar verbinden en aldus expertise bundelen. Het wil als het ware de cement van de regio zijn. Het netwerk richt zich op het delen van informatie en kennis, het uitwisselen van ervaringen, het bij elkaar aftoetsen van ideeën en het wederzijds inspireren. Het stelt de leden in staat om de eigen werking te optimaliseren. Daarnaast wil RESOC Mechelen tevens een beleidsmaker zijn. Lokale besturen en sociale partners werken minstens om de zes jaar een gezamenlijke visie uit voor de regio in de vorm van een streekpact. Aan de hand van een co-creatief proces worden strategie en doelstellingen geformuleerd om de door alle partners erkende uitdagingen aan te gaan. Deze streekvisie vertrekt vanuit het gemeenschappelijk belang van de partners en is compatibel met het eigen beleid van elke partner. Onze maatschappij, economie en arbeidsmarkt zijn in constante evolutie. Een dynamische aanpak is dan ook nodig. RESOC Mechelen wil de vinger aan de pols houden wat betreft regionale noden en behoeften zodat het snel kan inspelen op veranderingen. Hier tegenover staat dat het samenwerkingsverband voortdurend het speelveld scant op zoek naar opportuniteiten. Deze kunnen zich zowel binnen als buiten de regio bevinden en hebben betrekking op potentiële partnerschappen, financiering Als slimme antenne vangt RESOC Mechelen dus alle nodige signalen op om een flexibel, effectief en efficiënt beleid mogelijk te maken. Als beleidsmaker treedt RESOC Mechelen tevens in dialoog met de hogere overheden om de inzet van hun middelen te richten op

11 11 de regionale prioriteiten en om de randvoorwaarden voor een doeltreffend regionaal sociaaleconomisch beleid samen invulling te geven. De streekvisie vormt hierbij het toetsingskader. RESOC Mechelen kiest er uitdrukkelijk voor om naast een geïntegreerd beleid ook gezamenlijke acties uit te tekenen in overeenstemming met de geformuleerde doelstellingen. RESOC Mechelen stelt als projectontwerper de projectteams samen, verdeelt de taken onder de betrokken partners, trekt de nodige middelen aan en legt afspraken rond doelstellingen, opvolging, disseminatie, communicatie vast. RESOC Mechelen heeft niet de ambitie om steeds opnieuw het warme water uit te vinden. Waar mogelijk sluit het aan bij lopende initiatieven of bouwt het verder op bestaande projecten. In dit geval streeft RESOC Mechelen naar een samenwerking met de projecteigenaar en zorgt het voor een regionale vertaalslag. Zo kan het bijkomende accenten leggen, eventuele knelpunten wegwerken, verbinding maken met andere projecten Projecteigenaars waarmee samenwerking wordt gezocht, bevinden zich zowel binnen als buiten de regio. Het project Lean & Green Arrondi-cement is hier een voorbeeld van. Het Lean & Green project van het Vlaamse Instituut van de Logistiek (VIL) is een gesmaakte good practice om bedrijfsprocessen in de logistieke sector te verduurzamen. RESOC Mechelen zal in samenwerking met het VIL een projectgroep van regionale bedrijven uit de verschillende speerpuntsectoren én lokale besturen opstarten. In tegenstelling tot het originele VIL-project zal binnen het RESOC-project naast profit en planet ook aandacht worden besteed aan het people-luik. Tevens wordt een samenwerking met de scholengroep Thomas More opgezet om de deelnemende bedrijven extra ondersteuning te kunnen bieden. Enkel indien er zich geen opportuniteiten tot krachtenbundeling voordoen, gaat RESOC Mechelen met de vergaarde ideeën aan de slag om geheel nieuwe projecten uit te tekenen. Eenmaal alle voorwaarden ingevuld zijn om een goede projectwerking te garanderen, gaan de (interne en externe) partners van start met de uitvoering. RESOC Mechelen onthoudt zich van de uitvoering van projecten, maar geeft er enkel vorm aan door middel van co-creatie en in overeenstemming met de streekvisie. De betrokkenheid van gans de organisatie wordt wel gegarandeerd doordat RESOC Mechelen tevens de rol van regioregisseur opneemt. Dit houdt in dat RESOC Mechelen te allen tijde het overzicht bewaart van alle lopende projecten en de nodige terugkoppeling organiseert. Hierdoor kan RESOC Mechelen waken over de afstemming tussen projecten en de overeenstemming met de vooropgestelde doelen én toezien op de kwaliteit van de uitvoering ervan. Indien nodig grijpt het RESOC in om projecten bij te sturen. De partners die instaan voor de uitvoering van de projecten verlenen RESOC Mechelen hier ook het mandaat toe. Afhankelijk van de resultaten van een project staat RESOC Mechelen in voor de regionale verankering. Dit houdt in dat goede praktijken regionaal worden uitgedragen en dat de nodige ondersteuning wordt geboden om andere regionale actoren in beweging te zetten. De verschillende rollen die RESOC Mechelen ten dienste van haar leden en de regio in zijn geheel wenst op te nemen, vragen een gepaste ondersteuning door het RESOC-team. Het team zal, afhankelijk van de situatie, afwisselend gebruik moeten maken van methodieken en technieken uit het netwerk-, proces-, stakeholder-, project- en kwaliteitsmanagement.

12 12 8 STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 8.1 REGIO-OVERLEG RESOC is het overlegorgaan bij uitstek (zie ook rol van RESOC. Het optimaliseren van samenwerking wordt daarom als één van de drie strategische doelstellingen van onze organisatie beschouwd. SD 1: OPTIMALISEREN VAN INTERBESTUURLIJKE EN INTERSECTORALE SAMENWERKING DIE EEN MEERWAARDE BIEDT VOOR ZOWEL DE REGIO AN SICH ALS DE INDIVIDUELE PARTNERS OD 1.1 Partners stemmen acties en beleid op elkaar af Plenum SERR RESOC Werkgroep Levensbreed Leren (met inbegrip van het ROP) Mobiliteitsnetwerk Samen Vooruit OD 1.2 Partners ontwikkelen nieuwe kennis en knowhow Plenum SERR - RESOC Plenaire Commissie Diversiteit en SERR Commissie Diversiteit Werkgroep Land- & Tuinbouw / Chemie / Transport & Logistiek Living Lab OD 1.3 Partners zetten samen projecten op Plenum SERR RESOC Commissie Diversiteit Living Lab Projectgroepen OD 1.4 Partners trekken meer middelen van hogere overheden naar zich toe en wegen op het beleid Plenum SERR RESOC Werkgroep Fondsenwerving

13 DUURZAME ECONOMIE Groeiende schaarste van natuurlijke grondstoffen, stijgende energieprijzen, alsmaar strengere milieuwetgeving, toenemende mobiliteitsproblemen, groeiend tekort aan ruimte... zetten de RESOC-partners aan om samen voluit te kiezen voor de duurzame weg vooruit: een verduurzaming van de regionale economie, met als ambitieus einddoel een klimaatneutrale regio. De RESOC-partners zijn zich ervan bewust dat de enige juiste keuze erin bestaat een economie uit te bouwen die rekening houdt met de draagkracht van de planeet én van de samenleving. De tijdige omschakeling naar een houdbare economie biedt heel wat kansen aan onze bedrijven om hun competitiviteit te verhogen. Door bestaande business modellen aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen of door nieuwe modellen te ontwikkelen, kunnen bedrijven nieuwe markten en klanten aanspreken. Het nastreven van grondstoffen- en energieefficiëntie zal een gunstig effect hebben op de bedrijfskosten. Bovendien kunnen toekomstige kosten omwille van alsmaar strengere voorschriften worden vermeden. Een duurzame economie is tevens een economie die kansen krijgt van de samenleving doordat ze kan rekenen op draagvlak bij de bevolking. Bedrijven en omwonenden leven in goede verstandhouding en de verschillende economische sectoren kennen een voldoende instroom van talenten. Bovendien staan we aan de vooravond van een ongeziene technologische revolutie. Nieuwe technologieën bieden oneindig veel mogelijkheden om de economie verder te verduurzamen, maar vereisen tevens nieuwe denkpatronen. Daarnaast moeten bedrijven rekening houden met het gedrag van consumenten dat grote omwentelingen kent. Dit alles zal een impact hebben op de regionale arbeidsmarkt: de inhoud van bestaande jobs zal wijzigen, nieuwe jobs zullen ontstaan en andere jobs zullen verdwijnen. Onderwijs- en opleidingsverstrekkers staan voor de uitdaging de juiste competenties te ontwikkelen en werkgevers zullen uitgedaagd worden om creatiever om te springen met het talent dat zich aandient. Het komt erop aan om alle veranderingen als kans te grijpen en een voordeel uit te bouwen voor people, profit en planet. Werkgevers, werknemers en lokale besturen worden vanuit RESOC Mechelen aangemoedigd om samen de uitdagingen aan te gaan.

14 14 SD 2: VERHOGEN VAN DE SLAGVAARDIGHEID VAN DE REGIONALE ECONOMIE EN IN HET BIJZONDER VAN DE FOCUSSECTOREN OD 2.1 Samenwerking tussen bedrijven en andere actoren stimuleren Landbouwteams Local for Local Lean & Green Burende boeren Jobdays Ingenieurs OD 2.2 Bedrijfsprocessen op een kostenbesparende manier verduurzamen Lean & Green Gateway Access Point Samenaankoop MVO & Milieu Charter Less CO2 OD 2.3 Duurzaam personeelsbeleid bevorderen Loopbaan- en diversiteitsplannen Disseminatie resultaten van afgeronde projecten zoals Balans, Competentiecompagnon, Jobs in Vrouwenhanden, BIAS, Werkbaar Werk Lerend Netwerk Oei, ik groei Ontbijtsessies voor bedrijven i.s.m. lokale besturen Jobkanaal OD 2.4 Externe financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten beter benutten Centraal loket OD 2.5 Imago van en draagvlak voor sectoren versterken Internationale profileringstool

15 TALENTRIJKE REGIO RESOC Mechelen beschouwt de voorspelde toename van de bevolking als een troef, een uitdaging. Dit sociaal kapitaal - nieuwe en huidige inwoners van de regio - bezit kostbare talenten en kennis, de belangrijkste grondstof van de regio. De RESOC-partners willen voluit inzetten op het ontdekken, stimuleren en ontwikkelen van deze talenten. De regio is voorzien van een zeer uitgebreid onderwijsaanbod. Samen met deze onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven wil RESOC vooral aandacht besteden aan het juister richten van de studiekeuze van kinderen en jongeren, via beproefde en werkbare recepten als Kies Wijs, de Kracht van Techniek, We are Chemistry RESOC Mechelen zet daarnaast steeds in op het creëren van kansen voor de zgn. kansengroepen. Via de loopbaan- en diversiteitsplannen (voorheen diversiteitsplannen) wordt een sterke klemtoon gelegd op het sleutelen aan een divers en duurzaam personeelsbeleid. Een reeks van stimuleringsmaatregelen en acties voor het komen tot een duurzaam personeelsbeleid in bedrijven, organisaties en lokale besturen dragen bij tot een beter werkklimaat voor iedereen en een bredere participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

16 16 SD 3: VERHOGEN VAN DE INSTROOM EN INZET VAN TALENT DOOR EEN GOEDE AFSTEMMING ONDERWIJS ARBEIDSMARKT TE REALISEREN OD 3.1 Duurzame samenwerking tussen opleidingsverstrekkers en bedrijven opzetten Vraag & Aanbod-forum Regioleren Kenniskring Transknowledge OD 3.2 Talentontdekking en -ontwikkeling in het onderwijs stimuleren Afval zoekt talent, talent zoekt afval Kies Wijs Jobs in Vrouwenhanden/BIAS Miniondernemingen OD 3.3 Keuze voor STEM-richtingen bevorderen De kracht van techniek STEM-academie OD 3.4 Imago van en draagvlak voor sectoren versterken We Are Chemistry Week van de Groentestreek Boerderij in de Stad

17 LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLANNEN De projectontwikkelaars zijn dagdagelijks bezig met het afsluiten en begeleiden van loopbaan- en diversiteitsplannen met de bedoeling bij zoveel mogelijk bedrijven en organisaties mee een duurzaam personeelsbeleid vorm te geven en te streven naar evenredige arbeidsdeelname van de kansengroepen. In de convenant werden de kwantificeerbare objectieven vastgelegd: per projectontwikkelaar worden elk jaar opnieuw 18 nieuwe loopbaan- en diversiteitsplannen afgesloten en worden de lopende plannen verder begeleid en in de eindfase afgerond. In 2015 zal extra ingezet worden op het ondersteunend werken naar enkele sectoren (speerpuntsectoren uit het Streekpact) met de bedoeling mogelijkheden te zoeken voor het afsluiten van clusterplannen en zo een extra stimulans te betekenen voor een duurzaam en talentgericht personeelsbeleid binnen deze sectoren. Ter ondersteuning van de participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt en in aanvulling op de diversiteitsplannen worden (sector- en bedrijfsoverschrijdende) acties ontwikkeld, opgezet en geïnitieerd (zie EAD convenant). Deze acties worden geconcretiseerd in de regionale commissie diversiteit waar in overleg met de structurele partners, de sectoren, collega-resoc s, de derden, de overheid, VDAB, de provincie, e.a. een jaaractieplan wordt uitgewerkt. Dit jaaractieplan krijgt ook zijn neerslag in het diversiteitsproject 2015 dat recent werd ingediend. Alle relevante ervaringen uit diversiteitsplannen en ontwikkelde methodieken (Jobs in vrouwenhanden, BIAS, Compas, CompetentieCompagnon, Balans, Kies Wijs in het onderwijs, ) uit projecten worden ook zo ruim mogelijk ingezet en verspreid met het oog op de te realiseren doelstellingen.

18 ONZE PROJECTEN EN INITIATIEVEN Een aantal bestaande en nieuwe overlegfora en werkgroepen worden als werkinstrumenten opgenomen in het jaarprogramma. Daarnaast nemen we een aantal acties/projecten/initiatieven op die onder de strategische doelstellingen worden beschreven : deze worden dieper toegelicht, naar noodzaak, doelstelling, succesfactoren, timing, Deze reeks projecten wordt jaarlijks aangevuld en zal ook steeds als leidraad dienen voor de activiteiten van SERR-RESOC en de desbetreffende werkgroepen.

19 Plenum SERR RESOC RESOC Mechelen kan als structureel samenwerkingsverband op verschillende manieren en niveaus meerwaarde bieden aan lokale besturen en sociale partners. De intensiteit van de samenwerking bepaalt de rol die RESOC Mechelen opneemt om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. RESOC Mechelen meet zich hierbij vier verschillende rollen aan: netwerkbeheerder, beleidsmaker, projectontwerper en regioregisseur (zie ook rol van RESOC) Daarnaast heeft het plenum SERR en RESOC Mechelen ook een decretale adviesfunctie: op vraag van andere overheden en instanties, zowel decretale als spontane adviesvragen; op eigen initiatief naar aanleiding van concrete dossiers of in kader van het streekpact; in functie van de socio-economische ontwikkeling en uitbouw van de regio. Werking: SERR Mechelen Vergadert elke 1e woensdag van de maand. RESOC Mechelen Vergadert elke 1e woensdag van de maand. Dagelijks Bestuur SERR/RESOC Mechelen Vergadert eenmaal per maand. Het DB is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van elke fractie (werkgevers, werknemers en lokale besturen). De RESOC voorzitter is voorzitter van het DB en de SERR voorzitter is ondervoorzitter.

20 Werkgroep Levensbreed Leren (met inbegrip van het ROP) Op initiatief van de werkgeversorganisaties (VOKA, VKW en Unizo) en het onderwijs, en in samenwerking met de werknemersorganisaties (ACV, ACLVB en ABVV) werd in de schoot van RESOC Mechelen eind december 2006 het Regionaal Strategisch Platform Economie Onderwijs, later omgedoopt tot Werkgroep Levensbreed Leren, opgericht. Deze werkgroep beoogt een systematische ontmoeting tussen actoren uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven met de bedoeling thema s te bespreken die voor beiden van belang zijn: het gebrek aan technisch geschoold personeel, de beperkte instroom in sterke arbeidsmarktgerichte richtingen, de uitstroom in bepaalde studierichtingen, de ongekwalificeerde uitstroom, de moeilijkheden die sommige bedrijfsleiders ondervinden in de zoektocht naar een invulling voor hun vacatures, het vinden van geschikte stageplaatsen voor studenten. Om hierop een antwoord te bieden brengt de Werkgroep Levensbreed Leren de regionale opleidings- en onderwijsactoren rond de tafel met vertegenwoordigers van de sociale partners (VOKA, Unizo, VKW, ACV, ACLVB en ABVV). Studiekeuze Individuen zijn in staat om hun competenties en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze maken op basis hiervan een positieve (studie)keuze afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt. Ze zijn zich bewust van de mogelijkheden die de opleiding biedt èn van de behoeften van de arbeidsmarkt. De omgeving (ouders, begeleiders, collega s, leidinggevenden, m.a.w. beïnvloeders ) is op de hoogte van onderwijs-, job-en opleidingsmogelijkheden. Acties: Jongeren uit de lagere school en uit het secundair onderwijs zijn uitgedaagd om zichzelf beter te leren kennen en te leren kiezen Jongeren leren hun competenties en talenten omschrijven Leraren en leerlingbegeleiders kijken op een positieve manier naar leerlingen en hun talenten en naar studiekeuze Ongekwalificeerde uitstroom vermijden door te streven naar een doordachte studiekeuze van leerlingen uit het secundair onderwijs bij het doorstromen naar het niet-leerplichtonderwijs Kies Wijs verder uitrollen: Talentenportfolio verder vorm geven (werkgroep in 1school) Sensibiliseringsactie via WG LBL en ROP, via netwerkdagen van de verschillende partners (provincie, VDAB, scholengroepen, scholengemeenschappen, DBO, ) Kracht van techniek opnieuw vorm geven voor regio Mechelen Toch nog een diploma (met steun van de provincie) verder verspreiden

21 21 Talentencoach Werkgevers en onderwijs- en opleidingsinstellingen stemmen hun opleidingsaanbod en opleidingsnoden op elkaar af. Onderwijsinstellingen en opleidingsorganisaties slaan continu bruggen tussen elkaar met het oog op het aanbieden van een klaar en duidelijk opleidingsaanbod afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt en tegemoetkomend aan de noden van de lerenden. Acties: Ouders kijken op een positieve manier naar hun kinderen en bekijken de studiekeuze vanuit het perspectief van hun talenten en competenties Bedrijven zijn betrokken op de ontwikkeling van de talenten van hun medewerkers en op hun loopbaanontwikkeling. Direct leidinggevenden, opleiders, leraren, docenten, hebben inzicht in methodieken om medewerkers/ leerlingen te coachen, te begeleiden. Kracht van techniek opnieuw vorm geven voor regio Mechelen Techniek is sjiek ondersteunen via concrete acties en deelname aan de werking Promotie zorgberoepen via het Provinciaal Platform Zorg Duurzaam personeelsbeleid Het overlegplatform komt regelmatig samen om informatie uit te wisselen en projecten op te zetten met alle actoren. De leden van de werkgroep kennen elkaar en vinden elkaar in functie van een zo maximaal mogelijke afstemming tussen onderwijs- en opleidingswereld en arbeidsmarkt. Acties: Bedrijven en onderwijs handvaten geven voor het voeren van een duurzaam personeelsbeleid Netwerk creëren tussen bedrijven en onderwijsinstellingen Bezoek aan goede praktijken Talentinternovatie Kennisproductiviteit creëren Co-creatie stimuleren Innovatieve ideeën vertalen naar de praktijk Ook in 2015 blijft het de bedoeling van RESOC om in het kader van deze werkgroep Levensbreed Leren garant te staan voor voldoende informatieuitwisseling tussen de stakeholders zodat er niet naast elkaar gewerkt wordt. Daarnaast wordt vooral gewerkt op het vlak van het vaststellen van noden en leemtes met de bedoeling dit aan te kaarten bij de overheid.

22 Regionaal Overlegplatform (ROP) Sinds 1 september 2008 is het nieuwe decreet Leren en Werken in werking getreden. Om een goede regionale verankering en samenwerking te realiseren worden in de verschillende RESOC s regionale overlegplatformen leren en werken opgericht, bijgewoond en gefaciliteerd door twee vertegenwoordigers van RESOC Mechelen. Het ROP oefent verschillende bevoegdheden uit: o.m. het bespreken van het regionale opleidings- en vormingsaanbod, het bespreken van de toeleiding, oriëntering en doorverwijzing van jongeren naar en binnen het stelsel van leren en werken, initiatieven nemen, kwalitatief en kwantitatief afstemmen van vraag en aanbod inzake persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten, brugprojecten en arbeidsdeelname tussen de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en de organisatoren van voortrajecten, brugprojecten en arbeidsdeelname,. In 2015 zal RESOC verder een faciliterende rol opnemen in het Regionaal Overlegplatform zodat er voldoende informatie-uitwisseling kan blijven bestaan tussen de verschillende leden van het ROP. Daarnaast blijft dit het forum om via de bespreking en kwalitatieve invulling van de voortrajecten, brugprojecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten zoveel mogelijk voltijdse engagementen te realiseren voor de jongeren uit het deeltijds onderwijs.

23 Mobiliteitsnetwerk Samen Vooruit RESOC Mechelen heeft de voorbije jaren met het netwerk Samen Vooruit sterk ingezet op structureel overleg en samenwerking omtrent mobiliteit. In 2013 is dit netwerk echter tot een stilstand gekomen. Uit de focusoefening naar aanleiding van het nieuwe streekpact blijkt dat RESOC Mechelen zich in de toekomst wil inlaten met de economische sector Transport & Logistiek. Samen Vooruit daarentegen was/is hoofzakelijk gericht op personenvervoer. In 2015 zal sowieso de nieuwe werkgroep Transport & Logistiek verder werken. Deze werkgroep verschilt aanzienlijk in samenstelling van Samen Vooruit. In 2015 zullen bijeenkomsten van het mobiliteitsnetwerk in eerste instantie worden georganiseerd met het oog op het leveren van input voor de werkgroep Transport & Logistiek Plenaire Commissie Diversiteit en SERR Commissie Diversiteit De commissie diversiteit bestaat uit de PO s RESOC Mechelen, diversiteits-consulenten ABVV, ACV en ACLVB, Jobkanaalconsulenten Voka, Unizo en Verso, vertegenwoordiging van VDAB, GTB, CBO, derden, FMDO en Prisma. Ook in 2014 voorzien we tweemaandelijkse bijeenkomsten. Vanuit de verschillende invalshoeken die de leden van de commissie meebrengen, willen we een beter zicht krijgen op vragen en noden die leven bij ondernemingen, lokale besturen, kansengroepen, om zo gerichte acties op te zetten. Het uiteindelijke doel is het draagvlak voor en de acties rond loopbaan- en diversiteitbeleid op het concrete werkveld in de regio te verhogen en te optimaliseren. Met de regionale commissie organiseren we jaarlijks een tweetal activiteiten rond actuele topics voor het ruimere netwerk. Om de verscheidenheid aan input binnen de commissie optimaal te benutten streven we naar de constante uitwisseling van expertise en kennis ter zake. Dit doen we o.m. via het voorbereiden en delen van cases, good practices, vragen, drempels, Minstens één keer per jaar organiseren we een netwerkmoment voor de plenaire werkgroep waar we het ruime EAD-veld uit onze regio uitnodigen om samen stil te staan bij een aantal EAD-gerelateerde topics. Deze netwerkmomenten worden voorbereid door de commissieleden.

24 Werkgroep Land- & Tuinbouw / Chemie / Transport & Logistiek Voor elk van de drie speerpuntsectoren in het Streekpact werd een werkgroep opgestart met bedrijven, experten en geïnteresseerde RESOC-leden Doelstelling : Richting bepalen Thema s onderzoeken op innovativiteit Toetsen op duurzaamheid talentontwikkeling cross-sectoraal denken Stakeholdersanalyse Visie op thema (sector) voorbereiden en vormgeven Thema levendig houden Leden : Engagement om regelmatig aanwezig te zijn Open minded open geest durven creatief en innovatief te denken op lange termijn (out of the box) Inzichten aanreiken Netwerk inschakelen Mee pen vasthouden Informatie verdiepen Rol RESOCteamlid : Voorzitter en werkgroep ondersteunen Actualiteit volgen in functie van stakeholdersbetrokkenheid Levendig houden van thema Stakeholdersdialoog mee op gang houden Locatie en logistiek Informatie opzoeken en uitdiepen Proces bewaken

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De Vlaamse Regering 2009-2014

De Vlaamse Regering 2009-2014 De Vlaamse Regering 2009-2014 Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving DE VLAAMSE REGERING 2009-2014 EEN DAADKRACHTIG VLAANDEREN IN BESLISSENDE

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE doorbraken 2020 Inhoud Voorwoord... 6 Een sense of urgency voor doorbraken in vlaanderen... 9 DEEL 1: DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS...13 VIA-ATELIER

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). Werkingsverslag 2014 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat

Nadere informatie

Ketenroadmap. Voedselverlies

Ketenroadmap. Voedselverlies Ketenroadmap Voedselverlies 2015 2020 Voorwoord Op 31 maart 2014 vond de officiële ondertekening plaats van de gezamenlijke engagementsverklaring Samen tegen Voedselverlies. De engagementsverklaring is

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Het appèl van de mensen

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013 Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel EINDRAPPORT ViA-rondetafel 1 inhoud Samenvatting 2 Verslag 5 1. Uitdagingen voor innoverend ondernemen in toerisme 5 2. Filosofie en doelstellingen van de rondetafel 7 3. Opzet van de dag 9 3.1 overzicht

Nadere informatie

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie