RESOC Mechelen Jaarprogramma Jan Pieter De Naeyerlaan Sint-Katelijne-Waver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen."

Transcriptie

1 RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan Sint-Katelijne-Waver

2 2 1 INHOUD 2 Voorwoord Missie Visie Strategie Proces Rol van RESOC Strategische en operationele doelstellingen Regio-overleg Duurzame Economie Talentrijke regio Loopbaan- en diversiteitsplannen Onze projecten en initiatieven Plenum SERR RESOC Werkgroep Levensbreed Leren (met inbegrip van het ROP) Regionaal Overlegplatform (ROP) Mobiliteitsnetwerk Samen Vooruit Plenaire Commissie Diversiteit en SERR Commissie Diversiteit Werkgroep Land- & Tuinbouw / Chemie / Transport & Logistiek... 24

3 Werkgroep Fondsenwerving Centraal loket Landbouwteams Local for Local Lean & Green Burende boeren Gateway Access Point Investeren in samenwerking : Samenaankoop als mogelijke tool Disseminatie resultaten van afgeronde projecten zoals Balans, Competentiecompagnon, Jobs in Vrouwenhanden, BIAS, Werkbaar Werk Lerend Netwerk Oei, ik groei Internationale profileringstool Vraag & Aanbod-forum Regioleren De kracht van techniek Transit Lascentrum Bijlagen Samenstelling SERR/RESOC Werkgroepen Personeelsbestand

4 4 2 VOORWOORD RESOC Mechelen ontwikkelde voor de regio een (middel) langetermijnstrategie voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid op arrondissementeel niveau, het Streekpact We vertrekken daarbij vanuit twee basiswaarden: we gaan voor een duurzame ontwikkeling (laat ons evolueren naar een klimaatneutrale regio) waarbij we alle talenten in de streek willen inzetten. Iedereen krijgt kansen op basis van zijn of haar talenten. Onze regio kan bogen op zijn centrale ligging, een sterk en uitgebouwd onderwijsnet, de grote diversiteit aan economische activiteiten en een heterogeen aanbod aan bedrijven. Tel daarbij nog de overzichtelijkheid en de kleinschaligheid van de regio, en je stelt vast dat onze regio flink wat troeven in handen heeft. Maar waar zit de échte (economische) kracht? Welke sectoren doen het goed in onze regio, zelfs beter dan in de provincie Antwerpen of in Vlaanderen? Welke sectoren hebben veel groeipotentieel? Welke sectoren zorgen voor veel werkgelegenheid? Een studie in opdracht van RESOC duidde drie speerpuntsectoren aan: land- en tuinbouw, chemische, farmaceutische en kunststoffenindustrie, en transport en logistiek. Zonder de andere sectoren uit het oog te verliezen, kiezen we resoluut voor de uitbouw en ondersteuning van onze topsectoren. Er zijn bovendien nogal wat linken tussen deze sectoren, dus cross-sectoraal denken moet eveneens een uitgangspunt zijn. Bedrijfsleiders, RESOC-partners, specialisten en stakeholders werden verenigd in Inspiratieateliers - grote brainstormsessies, waar we betrokkenheid creëerden, groeikansen zochten en gedeelde uitdagingen definieerden, Kortom, de ateliers werden echte ideeënfabriekjes. Op het Ambitieatelier van juni 2014 stelden we een gemeenschappelijke visie voor en verfijnden we de acties en projecten. We zochten er naar draagvlak en mogelijke partnerschappen. De door de levende krachten van de regio ontwikkelde visie en strategie bieden het kader om toekomstige acties te toetsten op hun waarde. Het is een door alle leden van RESOC Mechelen en de door hen vertegenwoordigde organisaties en besturen goedgekeurde en gedragen toekomstvisie. Deze geeft vorm en inhoud aan het gezamenlijke engagement van sociale partners, de lokale besturen en de provincie. Het Streekpact wil het (arrondi-) cement zijn: de gemeenschappelijke overtuiging en het engagement van alle leden dat samenwerking de regio doet groeien en bloeien. Vandaag start de uitvoering van het Streekpact. Dit jaarprogramma geeft aan waar we de prioriteiten voor de werking van RESOC leggen in 2015 en welke acties en initiatieven genomen gaan worden. MARC HENDRICKX Voorzitter RESOC Mechelen

5 5 3 MISSIE RESOC wil de stuwende kracht zijn in het uitbouwen van een duurzame economie in het arrondissement Mechelen waarbij alle aanwezige talenten maximaal worden ontdekt, ontwikkeld en ingezet. 4 VISIE Door het stimuleren en organiseren van co-creatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, georganiseerde middenveld en overheden streeft RESOC een duurzame versterking van de speerpuntsectoren in de regio na, met oog voor talent. Deze sectoren vormen de motor voor de verduurzaming van de regionale economie in zijn geheel. DUURZAME VERSTERKING MANIFESTEERT ZICH IN: Een verhoogde slagkracht om maatschappelijke en technologische ontwikkelingen als opportuniteiten aan te grijpen (toekomstgericht), Een kritische toename van het maatschappelijk draagvlak voor deze sectoren, en Een bedrijfsvoering die meer en meer rekening houdt met ecologische en maatschappelijke grenzen, en menselijke factoren.

6 6 5 STRATEGIE Het RESOC onderscheidt zich in de eerste plaats van andere (profit en non-profit) organisaties door zijn netwerkstructuur. Het brengt diverse onafhankelijke organisaties samen in een permanente samenwerkingsstructuur met als gemeenschappelijk doel de verdere ontwikkeling van de regio. Binnen deze structuur geldt het principe van de gelijkwaardigheid. Als organisatienetwerk schuilt de kracht van RESOC in de verbondenheid en het engagement van haar leden. In dialoogwerken de leden van RESOC gezamenlijke acties uit voor het oplossen van problemen die meer dan één eigenaar hebben. De partners zijn van elkaar afhankelijk om de uitdaging tot een goed einde te kunnen brengen. Deze acties bieden een meerwaarde voor mens en maatschappij in het arrondissement Mechelen. De partners focussen hierbij op de uitbouw van een duurzame economie en een arbeidsmarkt waarin alle aanwezige talenten maximaal worden benut. Het RESOC richt zijn inspanningen enerzijds naar de versterking van de speerpuntsectoren van de regio, en anderzijds naar het invullen van de randvoorwaarden die een structurele en toekomstgerichte versterking van deze sectoren mogelijk maken. Bij dit eerste gaat het uit van de kracht van afstemming en actiegerichte samenwerking tussen haar leden, voor dit tweede rekent het op de daadkracht van de Vlaamse en federale overheid. Door een vinger aan de pols te houden heeft het RESOC continu zicht op enerzijds de actuele uitdagingen, noden, knelpunten en bekommernissen in de regio, en anderzijds op relevante ontwikkelingen, innovatieve ideeën, kansen etc. Vooral voor dit tweede is het belangrijk dat niet enkel de eigen regio het aandachtgebied is. Om deze rol te kunnen waarmaken, werkt het RESOC een strategie en een bijhorende structuur uit. Op basis van de verzamelde informatie tracht het RESOC vraag en aanbod met elkaar te matchen en hier zinvolle acties uit te destilleren. RESOC Mechelen moet bij wijze van spreken een collectieve O&O-afdeling voor de regio worden. Acties worden uitgewerkt, krijgen vorm inhoud en uitvoeringsmodaliteiten aan de hand van een co-creatief proces, waar naast de RESOC-leden ook andere relevante actoren worden bij betrokken. Het RESOC is zelf (in essentie) geen uitvoerende actor. De effectieve uitvoering dient voornamelijk door de partnerorganisaties te gebeuren. Deze acties krijgen door middel van partnerschappen(met elkaar én met andere stakeholders) en concrete engagementen uitwerking. De partners zetten dus hun machts- en hulpbronnen voor het netwerk in. Hierover worden klare en duidelijke afspraken gemaakt.

7 7 Een beperkt aantal vaste personeelsleden zorgt voor de nodige ondersteuning. Daar het RESOC als organisatie hoofdzakelijk een beleidsvoorbereidende en coördinerende rol vervult, ligt de focus van dit team bij het aansturen van het proces om tot gezamenlijke probleembeschrijvingen en gedragen oplossingen te komen. Inhoudelijk is de oplossing steeds het resultaat van een dialoog tussen de betrokken actoren. Door middel van kennisuitwisseling, ervaringsuitwisseling en afstemming wordt de werking van RESOC én van haar leden voortdurend geoptimaliseerd. Deze uitwisseling heeft zowel betrekking op de gezamenlijke acties als op de algemene werking van de RESOC-leden. Het RESOC functioneert dus als het ware als een regionaal lerend netwerk voor organisaties betrokken bij de streekontwikkeling. Om nuttige, doeltreffende acties regionaal te verankeren, kan het aangewezen zijn om op basis van experimenten generieke modellen te ontwikkelen en te verspreiden. RESOC Mechelen wil inspirerende modellen aanbieden aan de partners. Deze modellen kunnen door zgn. early adopters worden opgepikt, om op die manier ook andere partners te overtuigen van de meerwaarde van het model en de eraan verbonden veranderingen/verbeteringen.

8 8 6 PROCES

9 9

10 10 7 ROL VAN RESOC Lokale besturen en sociale partners zullen in de toekomst nog meer afhankelijk zijn van elkaar voor het aanpakken van complexe maatschappelijke uitdagingen die alsmaar sneller en intenser op ons afkomen. Uitdagingen als de toenemende schaarste van grondstoffen en ruimte, de vergrijzing van de bevolking, de war for talent vragen om een sector overschrijdende en transversale aanpak. Een doeltreffende aanpak vereist een duidelijk engagement en een gedeeld eigenaarschap van de diverse maatschappelijke actoren. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de verwevenheid van verschillende vragen en noden en van de verschillende beleidssectoren. RESOC Mechelen kan als structureel samenwerkingsverband op verschillende manieren en niveaus meerwaarde bieden aan lokale besturen en sociale partners. De intensiteit van de samenwerking bepaalt de rol die RESOC Mechelen opneemt om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. RESOC Mechelen meet zich hierbij vier verschillende rollen aan: netwerkbeheerder, beleidsmaker, projectontwerper en regioregisseur. In eerste instantie wil RESOC Mechelen als netwerkbeheerder haar partners met elkaar verbinden en aldus expertise bundelen. Het wil als het ware de cement van de regio zijn. Het netwerk richt zich op het delen van informatie en kennis, het uitwisselen van ervaringen, het bij elkaar aftoetsen van ideeën en het wederzijds inspireren. Het stelt de leden in staat om de eigen werking te optimaliseren. Daarnaast wil RESOC Mechelen tevens een beleidsmaker zijn. Lokale besturen en sociale partners werken minstens om de zes jaar een gezamenlijke visie uit voor de regio in de vorm van een streekpact. Aan de hand van een co-creatief proces worden strategie en doelstellingen geformuleerd om de door alle partners erkende uitdagingen aan te gaan. Deze streekvisie vertrekt vanuit het gemeenschappelijk belang van de partners en is compatibel met het eigen beleid van elke partner. Onze maatschappij, economie en arbeidsmarkt zijn in constante evolutie. Een dynamische aanpak is dan ook nodig. RESOC Mechelen wil de vinger aan de pols houden wat betreft regionale noden en behoeften zodat het snel kan inspelen op veranderingen. Hier tegenover staat dat het samenwerkingsverband voortdurend het speelveld scant op zoek naar opportuniteiten. Deze kunnen zich zowel binnen als buiten de regio bevinden en hebben betrekking op potentiële partnerschappen, financiering Als slimme antenne vangt RESOC Mechelen dus alle nodige signalen op om een flexibel, effectief en efficiënt beleid mogelijk te maken. Als beleidsmaker treedt RESOC Mechelen tevens in dialoog met de hogere overheden om de inzet van hun middelen te richten op

11 11 de regionale prioriteiten en om de randvoorwaarden voor een doeltreffend regionaal sociaaleconomisch beleid samen invulling te geven. De streekvisie vormt hierbij het toetsingskader. RESOC Mechelen kiest er uitdrukkelijk voor om naast een geïntegreerd beleid ook gezamenlijke acties uit te tekenen in overeenstemming met de geformuleerde doelstellingen. RESOC Mechelen stelt als projectontwerper de projectteams samen, verdeelt de taken onder de betrokken partners, trekt de nodige middelen aan en legt afspraken rond doelstellingen, opvolging, disseminatie, communicatie vast. RESOC Mechelen heeft niet de ambitie om steeds opnieuw het warme water uit te vinden. Waar mogelijk sluit het aan bij lopende initiatieven of bouwt het verder op bestaande projecten. In dit geval streeft RESOC Mechelen naar een samenwerking met de projecteigenaar en zorgt het voor een regionale vertaalslag. Zo kan het bijkomende accenten leggen, eventuele knelpunten wegwerken, verbinding maken met andere projecten Projecteigenaars waarmee samenwerking wordt gezocht, bevinden zich zowel binnen als buiten de regio. Het project Lean & Green Arrondi-cement is hier een voorbeeld van. Het Lean & Green project van het Vlaamse Instituut van de Logistiek (VIL) is een gesmaakte good practice om bedrijfsprocessen in de logistieke sector te verduurzamen. RESOC Mechelen zal in samenwerking met het VIL een projectgroep van regionale bedrijven uit de verschillende speerpuntsectoren én lokale besturen opstarten. In tegenstelling tot het originele VIL-project zal binnen het RESOC-project naast profit en planet ook aandacht worden besteed aan het people-luik. Tevens wordt een samenwerking met de scholengroep Thomas More opgezet om de deelnemende bedrijven extra ondersteuning te kunnen bieden. Enkel indien er zich geen opportuniteiten tot krachtenbundeling voordoen, gaat RESOC Mechelen met de vergaarde ideeën aan de slag om geheel nieuwe projecten uit te tekenen. Eenmaal alle voorwaarden ingevuld zijn om een goede projectwerking te garanderen, gaan de (interne en externe) partners van start met de uitvoering. RESOC Mechelen onthoudt zich van de uitvoering van projecten, maar geeft er enkel vorm aan door middel van co-creatie en in overeenstemming met de streekvisie. De betrokkenheid van gans de organisatie wordt wel gegarandeerd doordat RESOC Mechelen tevens de rol van regioregisseur opneemt. Dit houdt in dat RESOC Mechelen te allen tijde het overzicht bewaart van alle lopende projecten en de nodige terugkoppeling organiseert. Hierdoor kan RESOC Mechelen waken over de afstemming tussen projecten en de overeenstemming met de vooropgestelde doelen én toezien op de kwaliteit van de uitvoering ervan. Indien nodig grijpt het RESOC in om projecten bij te sturen. De partners die instaan voor de uitvoering van de projecten verlenen RESOC Mechelen hier ook het mandaat toe. Afhankelijk van de resultaten van een project staat RESOC Mechelen in voor de regionale verankering. Dit houdt in dat goede praktijken regionaal worden uitgedragen en dat de nodige ondersteuning wordt geboden om andere regionale actoren in beweging te zetten. De verschillende rollen die RESOC Mechelen ten dienste van haar leden en de regio in zijn geheel wenst op te nemen, vragen een gepaste ondersteuning door het RESOC-team. Het team zal, afhankelijk van de situatie, afwisselend gebruik moeten maken van methodieken en technieken uit het netwerk-, proces-, stakeholder-, project- en kwaliteitsmanagement.

12 12 8 STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 8.1 REGIO-OVERLEG RESOC is het overlegorgaan bij uitstek (zie ook rol van RESOC. Het optimaliseren van samenwerking wordt daarom als één van de drie strategische doelstellingen van onze organisatie beschouwd. SD 1: OPTIMALISEREN VAN INTERBESTUURLIJKE EN INTERSECTORALE SAMENWERKING DIE EEN MEERWAARDE BIEDT VOOR ZOWEL DE REGIO AN SICH ALS DE INDIVIDUELE PARTNERS OD 1.1 Partners stemmen acties en beleid op elkaar af Plenum SERR RESOC Werkgroep Levensbreed Leren (met inbegrip van het ROP) Mobiliteitsnetwerk Samen Vooruit OD 1.2 Partners ontwikkelen nieuwe kennis en knowhow Plenum SERR - RESOC Plenaire Commissie Diversiteit en SERR Commissie Diversiteit Werkgroep Land- & Tuinbouw / Chemie / Transport & Logistiek Living Lab OD 1.3 Partners zetten samen projecten op Plenum SERR RESOC Commissie Diversiteit Living Lab Projectgroepen OD 1.4 Partners trekken meer middelen van hogere overheden naar zich toe en wegen op het beleid Plenum SERR RESOC Werkgroep Fondsenwerving

13 DUURZAME ECONOMIE Groeiende schaarste van natuurlijke grondstoffen, stijgende energieprijzen, alsmaar strengere milieuwetgeving, toenemende mobiliteitsproblemen, groeiend tekort aan ruimte... zetten de RESOC-partners aan om samen voluit te kiezen voor de duurzame weg vooruit: een verduurzaming van de regionale economie, met als ambitieus einddoel een klimaatneutrale regio. De RESOC-partners zijn zich ervan bewust dat de enige juiste keuze erin bestaat een economie uit te bouwen die rekening houdt met de draagkracht van de planeet én van de samenleving. De tijdige omschakeling naar een houdbare economie biedt heel wat kansen aan onze bedrijven om hun competitiviteit te verhogen. Door bestaande business modellen aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen of door nieuwe modellen te ontwikkelen, kunnen bedrijven nieuwe markten en klanten aanspreken. Het nastreven van grondstoffen- en energieefficiëntie zal een gunstig effect hebben op de bedrijfskosten. Bovendien kunnen toekomstige kosten omwille van alsmaar strengere voorschriften worden vermeden. Een duurzame economie is tevens een economie die kansen krijgt van de samenleving doordat ze kan rekenen op draagvlak bij de bevolking. Bedrijven en omwonenden leven in goede verstandhouding en de verschillende economische sectoren kennen een voldoende instroom van talenten. Bovendien staan we aan de vooravond van een ongeziene technologische revolutie. Nieuwe technologieën bieden oneindig veel mogelijkheden om de economie verder te verduurzamen, maar vereisen tevens nieuwe denkpatronen. Daarnaast moeten bedrijven rekening houden met het gedrag van consumenten dat grote omwentelingen kent. Dit alles zal een impact hebben op de regionale arbeidsmarkt: de inhoud van bestaande jobs zal wijzigen, nieuwe jobs zullen ontstaan en andere jobs zullen verdwijnen. Onderwijs- en opleidingsverstrekkers staan voor de uitdaging de juiste competenties te ontwikkelen en werkgevers zullen uitgedaagd worden om creatiever om te springen met het talent dat zich aandient. Het komt erop aan om alle veranderingen als kans te grijpen en een voordeel uit te bouwen voor people, profit en planet. Werkgevers, werknemers en lokale besturen worden vanuit RESOC Mechelen aangemoedigd om samen de uitdagingen aan te gaan.

14 14 SD 2: VERHOGEN VAN DE SLAGVAARDIGHEID VAN DE REGIONALE ECONOMIE EN IN HET BIJZONDER VAN DE FOCUSSECTOREN OD 2.1 Samenwerking tussen bedrijven en andere actoren stimuleren Landbouwteams Local for Local Lean & Green Burende boeren Jobdays Ingenieurs OD 2.2 Bedrijfsprocessen op een kostenbesparende manier verduurzamen Lean & Green Gateway Access Point Samenaankoop MVO & Milieu Charter Less CO2 OD 2.3 Duurzaam personeelsbeleid bevorderen Loopbaan- en diversiteitsplannen Disseminatie resultaten van afgeronde projecten zoals Balans, Competentiecompagnon, Jobs in Vrouwenhanden, BIAS, Werkbaar Werk Lerend Netwerk Oei, ik groei Ontbijtsessies voor bedrijven i.s.m. lokale besturen Jobkanaal OD 2.4 Externe financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten beter benutten Centraal loket OD 2.5 Imago van en draagvlak voor sectoren versterken Internationale profileringstool

15 TALENTRIJKE REGIO RESOC Mechelen beschouwt de voorspelde toename van de bevolking als een troef, een uitdaging. Dit sociaal kapitaal - nieuwe en huidige inwoners van de regio - bezit kostbare talenten en kennis, de belangrijkste grondstof van de regio. De RESOC-partners willen voluit inzetten op het ontdekken, stimuleren en ontwikkelen van deze talenten. De regio is voorzien van een zeer uitgebreid onderwijsaanbod. Samen met deze onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven wil RESOC vooral aandacht besteden aan het juister richten van de studiekeuze van kinderen en jongeren, via beproefde en werkbare recepten als Kies Wijs, de Kracht van Techniek, We are Chemistry RESOC Mechelen zet daarnaast steeds in op het creëren van kansen voor de zgn. kansengroepen. Via de loopbaan- en diversiteitsplannen (voorheen diversiteitsplannen) wordt een sterke klemtoon gelegd op het sleutelen aan een divers en duurzaam personeelsbeleid. Een reeks van stimuleringsmaatregelen en acties voor het komen tot een duurzaam personeelsbeleid in bedrijven, organisaties en lokale besturen dragen bij tot een beter werkklimaat voor iedereen en een bredere participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

16 16 SD 3: VERHOGEN VAN DE INSTROOM EN INZET VAN TALENT DOOR EEN GOEDE AFSTEMMING ONDERWIJS ARBEIDSMARKT TE REALISEREN OD 3.1 Duurzame samenwerking tussen opleidingsverstrekkers en bedrijven opzetten Vraag & Aanbod-forum Regioleren Kenniskring Transknowledge OD 3.2 Talentontdekking en -ontwikkeling in het onderwijs stimuleren Afval zoekt talent, talent zoekt afval Kies Wijs Jobs in Vrouwenhanden/BIAS Miniondernemingen OD 3.3 Keuze voor STEM-richtingen bevorderen De kracht van techniek STEM-academie OD 3.4 Imago van en draagvlak voor sectoren versterken We Are Chemistry Week van de Groentestreek Boerderij in de Stad

17 LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLANNEN De projectontwikkelaars zijn dagdagelijks bezig met het afsluiten en begeleiden van loopbaan- en diversiteitsplannen met de bedoeling bij zoveel mogelijk bedrijven en organisaties mee een duurzaam personeelsbeleid vorm te geven en te streven naar evenredige arbeidsdeelname van de kansengroepen. In de convenant werden de kwantificeerbare objectieven vastgelegd: per projectontwikkelaar worden elk jaar opnieuw 18 nieuwe loopbaan- en diversiteitsplannen afgesloten en worden de lopende plannen verder begeleid en in de eindfase afgerond. In 2015 zal extra ingezet worden op het ondersteunend werken naar enkele sectoren (speerpuntsectoren uit het Streekpact) met de bedoeling mogelijkheden te zoeken voor het afsluiten van clusterplannen en zo een extra stimulans te betekenen voor een duurzaam en talentgericht personeelsbeleid binnen deze sectoren. Ter ondersteuning van de participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt en in aanvulling op de diversiteitsplannen worden (sector- en bedrijfsoverschrijdende) acties ontwikkeld, opgezet en geïnitieerd (zie EAD convenant). Deze acties worden geconcretiseerd in de regionale commissie diversiteit waar in overleg met de structurele partners, de sectoren, collega-resoc s, de derden, de overheid, VDAB, de provincie, e.a. een jaaractieplan wordt uitgewerkt. Dit jaaractieplan krijgt ook zijn neerslag in het diversiteitsproject 2015 dat recent werd ingediend. Alle relevante ervaringen uit diversiteitsplannen en ontwikkelde methodieken (Jobs in vrouwenhanden, BIAS, Compas, CompetentieCompagnon, Balans, Kies Wijs in het onderwijs, ) uit projecten worden ook zo ruim mogelijk ingezet en verspreid met het oog op de te realiseren doelstellingen.

18 ONZE PROJECTEN EN INITIATIEVEN Een aantal bestaande en nieuwe overlegfora en werkgroepen worden als werkinstrumenten opgenomen in het jaarprogramma. Daarnaast nemen we een aantal acties/projecten/initiatieven op die onder de strategische doelstellingen worden beschreven : deze worden dieper toegelicht, naar noodzaak, doelstelling, succesfactoren, timing, Deze reeks projecten wordt jaarlijks aangevuld en zal ook steeds als leidraad dienen voor de activiteiten van SERR-RESOC en de desbetreffende werkgroepen.

19 Plenum SERR RESOC RESOC Mechelen kan als structureel samenwerkingsverband op verschillende manieren en niveaus meerwaarde bieden aan lokale besturen en sociale partners. De intensiteit van de samenwerking bepaalt de rol die RESOC Mechelen opneemt om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. RESOC Mechelen meet zich hierbij vier verschillende rollen aan: netwerkbeheerder, beleidsmaker, projectontwerper en regioregisseur (zie ook rol van RESOC) Daarnaast heeft het plenum SERR en RESOC Mechelen ook een decretale adviesfunctie: op vraag van andere overheden en instanties, zowel decretale als spontane adviesvragen; op eigen initiatief naar aanleiding van concrete dossiers of in kader van het streekpact; in functie van de socio-economische ontwikkeling en uitbouw van de regio. Werking: SERR Mechelen Vergadert elke 1e woensdag van de maand. RESOC Mechelen Vergadert elke 1e woensdag van de maand. Dagelijks Bestuur SERR/RESOC Mechelen Vergadert eenmaal per maand. Het DB is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van elke fractie (werkgevers, werknemers en lokale besturen). De RESOC voorzitter is voorzitter van het DB en de SERR voorzitter is ondervoorzitter.

20 Werkgroep Levensbreed Leren (met inbegrip van het ROP) Op initiatief van de werkgeversorganisaties (VOKA, VKW en Unizo) en het onderwijs, en in samenwerking met de werknemersorganisaties (ACV, ACLVB en ABVV) werd in de schoot van RESOC Mechelen eind december 2006 het Regionaal Strategisch Platform Economie Onderwijs, later omgedoopt tot Werkgroep Levensbreed Leren, opgericht. Deze werkgroep beoogt een systematische ontmoeting tussen actoren uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven met de bedoeling thema s te bespreken die voor beiden van belang zijn: het gebrek aan technisch geschoold personeel, de beperkte instroom in sterke arbeidsmarktgerichte richtingen, de uitstroom in bepaalde studierichtingen, de ongekwalificeerde uitstroom, de moeilijkheden die sommige bedrijfsleiders ondervinden in de zoektocht naar een invulling voor hun vacatures, het vinden van geschikte stageplaatsen voor studenten. Om hierop een antwoord te bieden brengt de Werkgroep Levensbreed Leren de regionale opleidings- en onderwijsactoren rond de tafel met vertegenwoordigers van de sociale partners (VOKA, Unizo, VKW, ACV, ACLVB en ABVV). Studiekeuze Individuen zijn in staat om hun competenties en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze maken op basis hiervan een positieve (studie)keuze afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt. Ze zijn zich bewust van de mogelijkheden die de opleiding biedt èn van de behoeften van de arbeidsmarkt. De omgeving (ouders, begeleiders, collega s, leidinggevenden, m.a.w. beïnvloeders ) is op de hoogte van onderwijs-, job-en opleidingsmogelijkheden. Acties: Jongeren uit de lagere school en uit het secundair onderwijs zijn uitgedaagd om zichzelf beter te leren kennen en te leren kiezen Jongeren leren hun competenties en talenten omschrijven Leraren en leerlingbegeleiders kijken op een positieve manier naar leerlingen en hun talenten en naar studiekeuze Ongekwalificeerde uitstroom vermijden door te streven naar een doordachte studiekeuze van leerlingen uit het secundair onderwijs bij het doorstromen naar het niet-leerplichtonderwijs Kies Wijs verder uitrollen: Talentenportfolio verder vorm geven (werkgroep in 1school) Sensibiliseringsactie via WG LBL en ROP, via netwerkdagen van de verschillende partners (provincie, VDAB, scholengroepen, scholengemeenschappen, DBO, ) Kracht van techniek opnieuw vorm geven voor regio Mechelen Toch nog een diploma (met steun van de provincie) verder verspreiden

21 21 Talentencoach Werkgevers en onderwijs- en opleidingsinstellingen stemmen hun opleidingsaanbod en opleidingsnoden op elkaar af. Onderwijsinstellingen en opleidingsorganisaties slaan continu bruggen tussen elkaar met het oog op het aanbieden van een klaar en duidelijk opleidingsaanbod afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt en tegemoetkomend aan de noden van de lerenden. Acties: Ouders kijken op een positieve manier naar hun kinderen en bekijken de studiekeuze vanuit het perspectief van hun talenten en competenties Bedrijven zijn betrokken op de ontwikkeling van de talenten van hun medewerkers en op hun loopbaanontwikkeling. Direct leidinggevenden, opleiders, leraren, docenten, hebben inzicht in methodieken om medewerkers/ leerlingen te coachen, te begeleiden. Kracht van techniek opnieuw vorm geven voor regio Mechelen Techniek is sjiek ondersteunen via concrete acties en deelname aan de werking Promotie zorgberoepen via het Provinciaal Platform Zorg Duurzaam personeelsbeleid Het overlegplatform komt regelmatig samen om informatie uit te wisselen en projecten op te zetten met alle actoren. De leden van de werkgroep kennen elkaar en vinden elkaar in functie van een zo maximaal mogelijke afstemming tussen onderwijs- en opleidingswereld en arbeidsmarkt. Acties: Bedrijven en onderwijs handvaten geven voor het voeren van een duurzaam personeelsbeleid Netwerk creëren tussen bedrijven en onderwijsinstellingen Bezoek aan goede praktijken Talentinternovatie Kennisproductiviteit creëren Co-creatie stimuleren Innovatieve ideeën vertalen naar de praktijk Ook in 2015 blijft het de bedoeling van RESOC om in het kader van deze werkgroep Levensbreed Leren garant te staan voor voldoende informatieuitwisseling tussen de stakeholders zodat er niet naast elkaar gewerkt wordt. Daarnaast wordt vooral gewerkt op het vlak van het vaststellen van noden en leemtes met de bedoeling dit aan te kaarten bij de overheid.

22 Regionaal Overlegplatform (ROP) Sinds 1 september 2008 is het nieuwe decreet Leren en Werken in werking getreden. Om een goede regionale verankering en samenwerking te realiseren worden in de verschillende RESOC s regionale overlegplatformen leren en werken opgericht, bijgewoond en gefaciliteerd door twee vertegenwoordigers van RESOC Mechelen. Het ROP oefent verschillende bevoegdheden uit: o.m. het bespreken van het regionale opleidings- en vormingsaanbod, het bespreken van de toeleiding, oriëntering en doorverwijzing van jongeren naar en binnen het stelsel van leren en werken, initiatieven nemen, kwalitatief en kwantitatief afstemmen van vraag en aanbod inzake persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten, brugprojecten en arbeidsdeelname tussen de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en de organisatoren van voortrajecten, brugprojecten en arbeidsdeelname,. In 2015 zal RESOC verder een faciliterende rol opnemen in het Regionaal Overlegplatform zodat er voldoende informatie-uitwisseling kan blijven bestaan tussen de verschillende leden van het ROP. Daarnaast blijft dit het forum om via de bespreking en kwalitatieve invulling van de voortrajecten, brugprojecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten zoveel mogelijk voltijdse engagementen te realiseren voor de jongeren uit het deeltijds onderwijs.

23 Mobiliteitsnetwerk Samen Vooruit RESOC Mechelen heeft de voorbije jaren met het netwerk Samen Vooruit sterk ingezet op structureel overleg en samenwerking omtrent mobiliteit. In 2013 is dit netwerk echter tot een stilstand gekomen. Uit de focusoefening naar aanleiding van het nieuwe streekpact blijkt dat RESOC Mechelen zich in de toekomst wil inlaten met de economische sector Transport & Logistiek. Samen Vooruit daarentegen was/is hoofzakelijk gericht op personenvervoer. In 2015 zal sowieso de nieuwe werkgroep Transport & Logistiek verder werken. Deze werkgroep verschilt aanzienlijk in samenstelling van Samen Vooruit. In 2015 zullen bijeenkomsten van het mobiliteitsnetwerk in eerste instantie worden georganiseerd met het oog op het leveren van input voor de werkgroep Transport & Logistiek Plenaire Commissie Diversiteit en SERR Commissie Diversiteit De commissie diversiteit bestaat uit de PO s RESOC Mechelen, diversiteits-consulenten ABVV, ACV en ACLVB, Jobkanaalconsulenten Voka, Unizo en Verso, vertegenwoordiging van VDAB, GTB, CBO, derden, FMDO en Prisma. Ook in 2014 voorzien we tweemaandelijkse bijeenkomsten. Vanuit de verschillende invalshoeken die de leden van de commissie meebrengen, willen we een beter zicht krijgen op vragen en noden die leven bij ondernemingen, lokale besturen, kansengroepen, om zo gerichte acties op te zetten. Het uiteindelijke doel is het draagvlak voor en de acties rond loopbaan- en diversiteitbeleid op het concrete werkveld in de regio te verhogen en te optimaliseren. Met de regionale commissie organiseren we jaarlijks een tweetal activiteiten rond actuele topics voor het ruimere netwerk. Om de verscheidenheid aan input binnen de commissie optimaal te benutten streven we naar de constante uitwisseling van expertise en kennis ter zake. Dit doen we o.m. via het voorbereiden en delen van cases, good practices, vragen, drempels, Minstens één keer per jaar organiseren we een netwerkmoment voor de plenaire werkgroep waar we het ruime EAD-veld uit onze regio uitnodigen om samen stil te staan bij een aantal EAD-gerelateerde topics. Deze netwerkmomenten worden voorbereid door de commissieleden.

24 Werkgroep Land- & Tuinbouw / Chemie / Transport & Logistiek Voor elk van de drie speerpuntsectoren in het Streekpact werd een werkgroep opgestart met bedrijven, experten en geïnteresseerde RESOC-leden Doelstelling : Richting bepalen Thema s onderzoeken op innovativiteit Toetsen op duurzaamheid talentontwikkeling cross-sectoraal denken Stakeholdersanalyse Visie op thema (sector) voorbereiden en vormgeven Thema levendig houden Leden : Engagement om regelmatig aanwezig te zijn Open minded open geest durven creatief en innovatief te denken op lange termijn (out of the box) Inzichten aanreiken Netwerk inschakelen Mee pen vasthouden Informatie verdiepen Rol RESOCteamlid : Voorzitter en werkgroep ondersteunen Actualiteit volgen in functie van stakeholdersbetrokkenheid Levendig houden van thema Stakeholdersdialoog mee op gang houden Locatie en logistiek Informatie opzoeken en uitdiepen Proces bewaken

RESOC Mechelen Activiteitenverslag Jan Pieter De Naeyerlaan Sint-Katelijne-Waver

RESOC Mechelen Activiteitenverslag Jan Pieter De Naeyerlaan Sint-Katelijne-Waver RESOC Mechelen Activiteitenverslag 2014 Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.be 2 1 INHOUD 2 Voorwoord... 4 3 Missie... 5 4 Visie...

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Onze regio kan bogen op zijn centrale ligging, een sterk en uitgebouwd onderwijsnet,

Onze regio kan bogen op zijn centrale ligging, een sterk en uitgebouwd onderwijsnet, RESOC Mechelen ontwikkelde voor de regio een (middel) langetermijnstrategie voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid op arrondissementeel niveau, het Streekpact 2014-2020. We vertrekken daarbij

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

25 JAAR WEB NAAR EEN INCLUSIEVE EN DUURZAME ECONOMIE. WEB vzw - Manifest - FINAAL.indd 1

25 JAAR WEB NAAR EEN INCLUSIEVE EN DUURZAME ECONOMIE. WEB vzw - Manifest - FINAAL.indd 1 25 JAAR WEB NAAR EEN INCLUSIEVE EN DUURZAME ECONOMIE WEB vzw - Manifest - FINAAL.indd 1 8/02/17 12:51 WEB vzw - Manifest - FINAAL.indd 2 8/02/17 12:51 INHOUD / 25 JAAR WEB 3 INHOUD 5 25 JAAR WEB 6 WEB:

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Jaarprogramma RESOC Mechelen

Jaarprogramma RESOC Mechelen Jaarprogramma 2014 RESOC Mechelen 1. Inleiding Binnen het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité (RESOC) Mechelen plegen de lokale besturen van het arrondissement Mechelen, de provincie en de sociale

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 FUSION TEAMS Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 Aanleiding van het onderzoek; observaties uit de praktijk Eerder weinig jongeren met niet Belgische achtergrond

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen Voka aanpak en proefprojecten Ondernemers willen jongeren kansen geven en zetten duaal leren op de politieke agenda

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector?

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector? Vragen geformuleerd in de Strategische werkgroep Antwoorden geformuleerd in de Strategische werkgroep Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren?

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s

Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s Gent BC Business Café Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s 23 mei 2013 Volgende keer @Gent BC Gent BC Business Café Desertification: To Care or Not To Care? A particular view from an outsider (ENG)

Nadere informatie

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS Hoe divers is een diversiteitsbeleid? letters en cijfers : 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS André Raemdonck regiocoördinator GRG SERR Gent en rondom Gent Seminariestraat

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

VOORSTELLING COMPETENT MET JE TALENT TALENT TRANSFER. EAD Consulentendag 16/9/2011, Brussel

VOORSTELLING COMPETENT MET JE TALENT TALENT TRANSFER. EAD Consulentendag 16/9/2011, Brussel VOORSTELLING COMPETENT MET JE TALENT TALENT TRANSFER EAD Consulentendag 16/9/2011, Brussel Anne Coetsier, SERR/Resoc Gent Rondom Gent Myriam Heeremans, Resoc Mechelen PROGRAMMA WORKSHOP kennismakend rondje

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Inspiratiemoment NEET jongeren

Inspiratiemoment NEET jongeren Inspiratiemoment NEET jongeren Schooluitval terugdringen = NEET aanpakken! 30 oktober 15 Samenwerking Stad Antwerpen VDAB OCWM Antwerpen Wat doen we al? Er zijn een heel wat acties/projecten die bijdragen

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving VO Directeur

Functiebeschrijving VO Directeur Persoonlijke gegevens personeelslid Naam : Functiebeschrijving VO Directeur Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch project, het centrumreglement, het arbeidsreglement, het personeelsreglement

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Overleg Vertegenwoordiging Studiewerk Ondersteuning Uitvoering Dienstverlening van het sociaal-economisch beleid in Limburg

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting Wat? Een ondernemend innovatief partnerschap ( ecosysteem ) binnen een studentenstad wordt door Agentschap

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00411 Onderwerp: Engagementsverklaring 'Ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent' en Kadertekst maart

Nadere informatie