Breed scala van mogelijkheden voor RFID in de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breed scala van mogelijkheden voor RFID in de zorg"

Transcriptie

1 Breed scala van mogelijkheden voor RFID in de zorg Enige tijd geleden verscheen in de media een bericht over een bar waarin vaste klanten een drankje kunnen bestellen na identificatie op basis van een onder de huid geïmplanteerde, chip. Dit bericht maakte veel discussie los over de mogelijkheden van de toegepaste RFID (Radio Frequency Identification) technologie en de risico s op het gebied van privacy. Inmiddels groeit het aantal toepassingen gestaag en krijgt een breed publiek, soms ongemerkt, er mee te maken. Een voorbeeld is de afhandeling van bagage op Schiphol waarbij meerdere bagagelabels tegelijkertijd kunnen worden gelezen zonder zichtcontact tussen lezer en label. Een ander voorbeeld is het nieuwe Nederlandse paspoort dat een chip bevat met biometrische gegevens van de eigenaar. Na de behaalde successen bij het toepassen van de technologie in diverse logistieke processen, zijn de leveranciers op zoek naar nieuwe toepassingsgebieden De gezondheidszorg leent zich hiervoor bij uitstek. Hier realiseert men zich namelijk in toenemende mate het belang van een professioneel opgezette patiënten- en ketenlogistiek. Deze logistieke processen kunnen worden gefaciliteerd door RFID. Daarnaast is er nog een groot aantal andere toepassingsmogelijkheden. Zoals wel vaker het geval is bij de introductie van nieuwe technologie is enerzijds de gebruiker niet altijd op de hoogte van wat technisch kán en weet anderzijds de leverancier niet altijd wat de gebruiker wil. Doel van dit artikel is om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van deze impasse door de gebruiker inzicht te geven in de techniek en de leverancier, aan de hand van voorbeelden, inzicht te geven in de gebruikerswensen. De auteurs hopen hiermee toepassing van RFID in de gezondheidszorg te bevorderen. DOOR: E. CRAMER, ATOS ORIGIN EN J. HEES, UMC ST. RADBOUD FMT- GEZONDHEIDSZORG 37 Bloedproducten gelabeld met RFID-techniek Eerst wordt, op hoofdlijnen, de werking van RFID uitgelegd. Vervolgens gaan we in op wat technisch kan. Dan worden voorbeelden gegeven van toepassingen. Omdat in een keten per definitie meerdere processen op elkaar moeten worden afgestemd, vraagt het introduceren van nieuwe technologie als hulpmiddel hierbij een gedegen voorbereiding. Daarom wordt in dit artikel ook de manier behandeld waarop een invoeringsproject van RFID zou

2 FMT- GEZONDHEIDSZORG 38 Geconditioneerde voorraad bloed en bloedproducten; beheersbaar met RFID-techniek. kunnen worden aangepakt. Tenslotte worden conclusies gegeven en aanbevelingen gedaan. WERKING De werking van RFID is gebaseerd op draadloze communicatie tussen een beweegbaar object en een infrastructuur. Het is mogelijk dat het object zelf al draadloos communiceert, bijvoorbeeld als het object een GSMtoestel is, een GPS-apparaat of een apparaat voorzien van een WIFI-kaart. Zo niet, dan wordt voor RFID een zogenaamde tag aan het object bevestigd die draadloos communiceert met de infrastructuur. Afhankelijk van de toegepaste technologie kan een tag informatie uitsturen, ontvangen en eventueel ook verwerken. Communicatie kan worden geïnitieerd door de zender in de infrastructuur en/of op eigen initiatief van de tag. In een kader bij dit artikel wordt uitgebreider ingegaan op de technologie. TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN Door het zenden van een unieke code kan het bewegende object, zoals de letters ID in RFID al doen vermoeden, worden geïdentificeerd. Maar er zijn nog diverse andere mogelijkheden van de technologie, die worden bepaald door de functionaliteit aan de kant van het object of van de infrastructuur. Afhankelijk van de manier waarop de infrastructuur is aangelegd, kan met een bepaalde nauwkeurigheid worden bepaald waar het object zich bevindt. Door na te gaan waar het object zich op bepaalde momenten bevindt kan de beweging worden gevolgd. Er bestaan ook tags waaraan sensoren kunnen worden gekoppeld, zodat metingen kunnen worden gedaan aan het object, b.v. temperatuur, druk, vochtigheid of trilling. Als voor de metingen grenswaarden worden ingesteld, kan een signaal worden afgegeven als een grenswaarde wordt overschreden. Op een tag kan ook een tegoed worden vastgelegd, dat wordt afgewaardeerd afhankelijk van afgenomen producten of diensten. TOEPASSINGEN VOOR DE GEZOND- HEIDSZORG Identificeren Na het uitlezen van de code van een in een pasje ingebouwde RFID-chip kan worden besloten om de drager al dan niet op een bepaald moment toegang te verlenen tot een ruimte. Lokaliseren Een zorgmedewerker kan op een handheld of PDA een plattegrond oproepen waarop getoond wordt waar zich de dichtstbijzijnde van een tag voorziene vrije rolstoel, defibrillator of infuuspomp bevindt. Doordat de aanwezige hulpmiddelen efficiënter worden benut kunnen kosten worden bespaard omdat er minder hoeven te worden aangeschaft. Of het object vrij is zou kunnen worden bepaald nadat dit handmatig op een actieve tag met een knopje is aangegeven. Dit is echter geen betrouwbare methode omdat men kan vergeten het knopje te bedienen. Een andere mogelijkheid is de aanname te doen dat het object vrij is als het is opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Bij een infuuspomp kan uit het feit dat er geen stroom wordt verbruikt worden afgeleid dat de pomp niet in gebruik is. Een ander voorbeeld van lokaliseren is om bij een calamiteitenoproep via handhelds de personen op te roepen die zich het dichtst bij de plek des onheils bevinden, dus het snelst ter plekke kunnen zijn. Snelle hulpverlening na een calamiteitenoproep kan de overlevingskans van een patiënt verhogen. Een andere toepassing is om in een operatiekamer aan het begin en einde van een operatie de, van een tag voorziene, instrumenten of disposables te scannen. Door de resultaten van scans aan het begin en aan het einde van de operatie met elkaar te vergelijken kan worden voorkomen dat deze voorwerpen onbedoeld achterblijven in het lichaam. Volgen Het ondersteunen van de logistieke processen rondom een bloedzak van bloedafname tot en met het toedienen van bloedproducten, zie het kader hierover. Het registreren van wachttijden voor patiënten waardoor, na analyse, bottlenecks in logistieke processen kunnen worden opgespoord en verholpen. Hierdoor wordt de kwaliteit van dienstverlening aan de patiënt verbeterd. Telemetrie Het meten en real-time aflezen van parameters zoals hartritme, bloeddruk, etc. Bewaken Signaleren wanneer een bewoner van een verpleeghuis die men wil beschermen tegen dwalen, zonder begeleiding het gebouw dreigt te verlaten. De bewoner wordt hiervoor voorzien van een tag, b.v. in de schoen en de zorgmedewerkers worden eveneens uitgerust met tags. Bij de uitgang wordt gesignaleerd wanneer de bewoner bij de deur aanwezig is zonder dat tegelijkertijd een tag van een medewerker wordt gedetecteerd. Een persoon die wordt bedreigd kan door anderen worden getraceerd en geholpen nadat door deze persoon de op een tag bevestigde alarmknop is geactiveerd. Na het scannen van de tag op een polsbandje van een patiënt en de tag op de verpakking van een medicijn kan worden geverifieerd dat het betreffende medicijn aan de juiste patiënt wordt toegediend. Het risico op het maken

3 van fouten wordt hierdoor gereduceerd. Content pushing Hieronder wordt verstaan het automatisch op een bepaalde tijd en bepaalde plaats presenteren van informatie. Een arts die een patiëntenkamer nadert ziet op zijn handheld foto s en namen van de patiënten die op de betreffende kamer verblijven. Een apparaat geeft zelf aan wanneer onderhoud nodig is en waar het zich bevindt, zodat onderhoud pas plaatsvindt indien noodzakelijk en geen tijd verloren gaat met het zoeken naar het apparaat door de onderhoudsdienst. TOEGEVOEGDE WAARDE VAN RFID Zoals in de hierboven gegeven voorbeelden wordt geïllustreerd kan, bij een goed doordachte toepassing, RFID toegevoegde waarde bieden in de vorm van tijdwinst, verhoging van kwaliteit, risicovermindering en kostenbesparing. Ten opzichte van andere identificatiemethodes, zoals barcodes, heeft RFID een aantal specifieke voordelen, zie het kader bij dit artikel. PROJECTAANPAK Zoals in de inleiding al werd vermeld, is het ontwerpen van een succesvol RFID-systeem in de gezondheidszorg vaak een proces waarin vele bedrijfskundige en technische afwegingen moeten worden gemaakt. Enkele voorbeelden van de te maken afwegingen: - Welke voordelen levert het gebruik van RFID ten aanzien van de huidige werkwijze, op het gebied van patiëntveiligheid of kostenreductie? - Wat kost het om de bestaande processen en procedures aan te passen? - Welke RFID-technologie is bruikbaar? Is gebruik van een WIFI netwerk mogelijk? Is er sprake van metaal of vocht in de omgeving? - Is hergebruik van tags mogelijk? Hoeveel tags en hoeveel lezers zijn vereist? - Wanneer moeten actieve en wanneer passieve tags worden toegepast? - Hoeveel kost het om de tags aan te brengen op, en te verwijderen van, de dragers? - Is er interferentie te vrezen met andere systemen of beïnvloeding van medische apparatuur? Hieronder een voorbeeld van een beproefde aanpak voor een succesvol RFID-project: Stap 1 Workshop over verkenning van de mogelijkheden De mogelijkheden tot procesverbetering en het behalen van voordelen met behulp van automatische identificatie worden geïdentificeerd en gevalideerd. Na een initiële selectie van potentiële toepassingen worden de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van RFID voor deze kandidaat-cases besproken met betrokkenen. Gewapend met deze kennis wordt een selectie gemaakt van die toepassingen die bedrijfskundig interessant en tegelijkertijd technisch haalbaar lijken. Voor de meest kansrijke toepassingen kan de volgende stap worden gedaan. Stap 2 Een voorlopige berekening van de business case Met nauwkeurig gedefinieerde aanname wordt gekeken in hoeverre een positief resultaat voor het gekozen aspect in de bedrijfsvoering te verwachten is met de gekozen oplossing. De belangrijke parameters worden vastgesteld waarmee een pilot opzet te definiëren is. Stap 3 Uitvoering van het pilot project Nagaan of alles werkt zoals gedacht en of degenen die met de oplossing moeten werken hiermee tevreden zijn. Naar aanleiding van de bevindingen wordt de businesscase definitief gemaakt. Stap 4 Uitrol van de oplossing en aanpassing van werkprocessen en systemen De ervaring leert namelijk dat aanpassingen nodig zijn omdat het meestal niet werkt om de pilot oplossing zonder meer op te schalen naar dagelijks gebruik. Belangrijke aspecten zijn schaalbaarheid en beheerbaarheid van de gekozen oplossing. Stap 5: Ingebruikname, exploitatie en beheer van de oplossing CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN De introductie van RFID-technologie in de gezondheidszorg is veelbelovend omdat op velerlei gebied toegevoegde waarde geboden kan worden in de vorm van tijdwinst, verhoging van kwaliteit, risicovermindering en kostenbesparing. Wellicht kan in sommige gevallen een voor de hand liggende applicatie worden gevonden die als op zichzelf staande toepassing kan worden ingevoerd en waarvoor een eenvoudige businesscase gemaakt kan worden. Dit kan ook het geval zijn als gebruik gemaakt kan worden van een al aanwezige WIFI infrastructuur. In andere gevallen verdient het aanbeveling om de diverse toepassingsgebieden van RFID-technologie in de betreffende situatie in kaart te brengen en te zoeken naar een samenhangende technische invulling. TECHNOLOGISCHE KEUZES IN RFID: TYPEN TAGS, FREQUENTIES, STANDAAR- DEN EN LEZERS Typen RFID-tags Er zijn drie types tags: passieve, semi-actieve en actieve. De passieve tag is een RFID-tag zonder batterij. Het initiatief voor contact wordt genomen door de reader en deze levert ook de energie die nodig is om de informatie op de tag te zenden naar de reader-antenne. Voordelen: goedkoop en mogelijk zeer lange levensduur. Nadeel: gevoeligheid voor leesomstandigheden. De semi-actieve tag is een tag met een ondersteunende batterij waardoor de tag informatie kan bewerken en opslaan en verbonden kan worden met sensoren. Laatste ontwikkeling is het gebruik van flexibele papieren wegwerp batterijen. Ook bij deze tag wordt het initiatief voor contact genomen door de reader. Een voorbeeld is een tag die informatie over versheid in de vorm van een temperatuurgeschiedenis bevat. Voordelen: sensortoepassing, betere leesafstand en betrouwbaarheid. Nadeel: beperkte levensduur van de batterij. De actieve tag is een actieve zender ontvanger die ook informatie kan bewerken en opslaan en verbonden kan worden met sensoren. Deze tag kan zelf het initiatief voor contact nemen. Voordelen: Grote leesafstand en betrouwbaar lezen. Nadelen: Hoge kosten en beperkte capaciteit van de batterij. Er zijn tags voor eenmalig gebruik of geschikt voor hergebruik. Een sticker op een verpakking is bedoeld voor eenmalig gebruik. Deze tag gaat even lang FMT- GEZONDHEIDSZORG 39

4 FMT- GEZONDHEIDSZORG 40 mee als zijn drager (doorgaans een doos of een product). Als aan het begin van de logistieke keten een tag wordt aangebracht kunnen alle partijen in de keten hiervan profiteren. Voordeel: geschikt voor open systemen waarin meerdere organisaties participeren. Nadeel is dat er relatief veel tags verbruikt worden wat de kosten opdrijft. De gekozen behuizing van een tag kan overigens de prijs in belangrijke mate beïnvloeden. Voorbeelden van tags voor hergebruik zijn een tag ingegoten in een plastic container of aangebracht onder een bed. Tegenover het voordeel van hergebruik staan de nadelen dat recycling moet worden georganiseerd en dat defecte tags moeten worden opgespoord en verwijderd. VOORNAAMSTE FREQUENTIES EN HUN TOEPASSING Er worden diverse frequenties gebruikt voor RFID. Naarmate de frequentie hoger wordt is de leesafstand groter, maar dringt het signaal moeilijker door vloeistof heen en heeft het meer last van reflecties door metaal. Daarnaast wordt de snelheid van dataoverdracht hoger en kunnen meerdere tags tegelijkertijd worden gelezen. De tags zijn kostbaarder en verbruiken meer energie. LF (Low Frequency, 125 khz) Wordt gebruikt voor het identificeren van vee en huisdieren; ook de klanten van de bar aan het begin van het artikel hebben deze chip. HF (High frequency, 13,56 MHz) Wordt gebuikt voor bibliotheekboeken en ook voor toepassingen zoals toegangscontrolesystemen en elektronische toegangskaarten. De in een ander kader genoemde Near Field Communication (NFC) werkt op deze frequentie. RFID-labels op rol. UHF (Ultra High Frequency: 433 MHz, rond de 900 MHz en WIFI 2,4 GHz) Het frequentiegebied rondom de 900 MHz staat momenteel erg in de belangstelling vanwege de met de hoge frequentie samenhangende eigenschappen. Ook de WIFI frequentie van 2,4 GHz wordt in toenemende mate gebruikt voor RFID-toepassingen. In vrijwel alle ziekenhuizen is voor dataverkeer een bekabelde infrastructuur aanwezig voor IP communicatie. Behalve voor dataverkeer wordt deze infrastructuur steeds meer ook voor andere communicatieverbindingen gebruikt zoals voor transport van spraak (VOIP), beeld, geluid en signalen. Voor draadloze verbindingen wordt er naast de bekabelde infrastructuur ook een draadloze infrastructuur voor IP aangelegd op basis van WIFI. Door in een WIFI accesspoint de signaalsterkte te meten van de verbinding met een mobiel apparaat kan globaal de locatie ervan worden bepaald. De nauwkeurigheid kan worden vergroot door gebruik te maken van een kruispeiling. Met finger printing kan de locatie worden bepaald tot op ruimteniveau. Finger printing werkt door een tag met een vaste locatie aan te brengen in een ruimte en vast te leggen welke kruispeiling en signaalsterkte deze tag heeft. Elke tag die ongeveer hetzelfde patroon (finger print) geeft moet zich dan in de directe omgeving van de vaste tag bevinden. STANDAARDEN EN WETGEVING Wereldwijd zijn er diverse organisaties die zich bezighouden met dit onderwerp. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Dit instituut maakt Europese standaarden voor telecommunicatie. Het is vooral van belang voor standaards voor UHF die in Europa op 868 MHZ wordt gestandaardiseerd. Helaas is Europa nog geen geharmoniseerde RFID-markt en verschillende landen hebben afwijkende regelingen, bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje en Italië. actief op gebied van logistiek en er zijn vele bedrijven lid van. ISO (International Standards organization) Dit is een non-profit organisatie die wereldwijd standaards op verschillende gebieden beheert en ontwikkeld. Er bestaan vele standaards voor RFID die openbaar zijn en te vinden op de website van ISO (www.iso.org). In de farmaceutische sector in Amerika is nu een standaardenstrijd gaande tussen UHF en HF toepassingen voor het identificeren van medicijnpotjes waarbij tags op afzonderlijke producten worden aangebracht (item level tagging). Rondom 900 Hz zijn er helaas afwijkende standaards in Europa en in Amerika. TYPEN RFID-LEZERS Er zijn mobiele lezers en vast opgestelde lezers. Een mobiele of handlezer is te vergelijken met een barcode lezer (soms zijn beide ook gecombineerd). Voordelen: flexibel en betrouwbaar Nadelen: beperkte leesafstand, leest de RFIDtags één voor één, maakt gebruik van onderhoudsgevoelige batterijen. Voor toepassingen in de retail zijn zwaardere mobiele readers (op wielen) gemaakt die met hun zwaardere batterij een goede leesafstand kunnen halen en toch flexibel kunnen worden ingezet. Een ander voorbeeld is een reader die op een vorkheftruck is geplaatst en die tags in de vloer uitleest voor plaatsbepaling. Een vast opgestelde lezer, specifiek bedoeld voor RFID, bestaat doorgaans uit een poort van antennes en soms zelfs een tunnel. Hiermee kunnen vele tientallen RFID-tags of labels gelezen worden, zoals dozen op een pallet. Voor dit type lezer is de leesprocedure van belang om een goed resultaat te behalen. Er moet gedacht worden over faciliteiten om feedback te geven aan degene die met de goederen door het poortje beweegt zoals bewegingssensoren, signaallichten en mogelijk ook invoer en weergave van gegevens. EPC-Global EPC staat voor Electronic Product Code. Deze organisatie is onderdeel van GS1 (Global Standards One) waar ook de barcodestandaards worden geregeld. De organisatie is zeer Bij WIFI wordt gebruik gemaakt van een gebouw dekkende infrastructuur van, meestal aan het plafond bevestigde, WIFI-accesspoints.

5 10 DINGEN DIE MET RFID WEL KUNNEN EN MET BARCODES NIET Door verschillende personen is RFID wel Barcode on Steroids genoemd en we zijn ooit begonnen met toepassingen waar we de barcode vervangen hebben door een RFID-tag. Inmiddels is het inzicht gegroeid dat RFID zo zijn eigen mogelijkheden heeft. Hieronder voorbeelden van situaties waar RFID een goede oplossing is. Ideaal is natuurlijk als je meer van deze situaties tegelijkertijd bij de hand hebt. 1. Volg een individueel item door een keten Waar een barcode meestal alleen een productcode bevat is het gebruikelijk om op een RFID-tag ook het volgnummer toe te voegen zodat je echt per item kunt volgen. Dit is handig voor medicijnen (potje van patiënt Jansen) en laboratoriummonsters (iets anders van patiënt Jansen). Individuele barcodes zijn in principe ook mogelijk maar het printen en lezen hiervan is wel wat meer bewerkelijk. 2. Lees automatisch Als een RFID-tag in het veld komt van een RFID-lezer zal hij automatisch gelezen worden. Er is geen menselijke activiteit vereist zoals meestal bij barcode de lezer moet worden bediend. Dit betekent dat het verzamelen van gegevens minder arbeidsintensief is. Bijvoorbeeld een bed wordt gewoon over een RFID-lezer heen gereden en de gegevens worden automatisch geregistreerd. 3. Lees meerdere tags tegelijkertijd Het voorbeeld is hier een complete pallet met dozen in één keer te lezen. Dit levert nog meer efficiëntie bij het verzamelen van gegevens. Er zijn wel technische randvoorwaarden om met zekerheid alle tags te kunnen lezen (vooral problemen met metaal en water). 4. Lees verborgen zaken Een voorbeeld is een patiënt die zijn polsbandje onder de deken heeft: met een RFIDlezer kan je die aflezen zonder de patiënt te manipuleren. Er zijn wel grenzen aan de leesafstand (binnen 10 cm van het polsbandje). Daarom is de privacy in de praktijk wat minder een probleem aangezien een RFID-lezer op 10 cm meestal wel opvalt. 5. RFID-tag kan tegen water en onvriendelijke omgevingen Waar barcodes beschadigd kunnen worden of onleesbaar worden door vocht, bevriezing of schadelijke omstandigheden is het mogelijk om RFID-tags toe te passen. Er zijn wel grenzen aan de temperatuur bestendigheid (tussen -40 en +200 C) en ook de druk heeft zijn grenzen (in geperste kleding houden RFIDtags het niet lang uit). Denk hier aan tags in kleding voor een wasserij of de tags op bedden in de wasstraat. 6. Bewaar en bewerk data op een RFID-tag Tijdens het gebruik kan extra informatie toegevoegd worden. Bijvoorbeeld de onderhoudsgeschiedenis van een machine kan worden opgeslagen en worden gelezen zonder dat een verbinding met een centraal systeem nodig is. Een belangrijk aandachtspunt hier is natuurlijk beveiliging aangezien je niet wil dat De afdeling Bloedtransfusie en Transplantatie Immunologie (ABTI) van het UMC St. Radboud wenst een systeem waarbij het logistieke bloedtransfusie proces geoptimaliseerd is en waarbij de patiëntveiligheid geborgd wordt. Doel is om het volledige transfusietraject - moment van bloedafname tot en met toediening aan de patiënt - te registreren en daar waar van belang te raadplegen via het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Om dit gewenste doel te behalen wordt, in samenwerking met Atos Origin, een pilot geïmplementeerd waarbij een bloedproductregistratiesysteem gerealiseerd wordt, dat gebruik maakt van RFID-technologie. Dit in combinatie met het EPD voor de elektronische aanvraag, identificatie en tracking & tracing van bloedproducten. De keuze voor RFID-tags boven andere technieken zoals barcode is gemaakt vanuit het veiligheidsoogpunt. Een tag kan automatisch gelezen worden, ook als deze is bedekt en wordt niet onleesbaar ten gevolge van blootstelling aan vocht en vuil waardoor o.a. ook het aantal manipulaties aan de patiënt significant gereduceerd wordt. Meerwaarde De toegevoegde waarde van het gebruik van het bloedproductregistratiesysteem met RFID zal zijn: - Verhoogde patiëntveiligheid door juiste patiënt- en product identificatie; - Verhoogde borging van de kwaliteit van het bloedproduct door de traceerbaarheid, gesignaleerd wordt b.v. wanneer rode bloedcellen te lang buiten de koelkast zijn bewaard; - Reductieverlies van dure bloedproducten door een geoptimaliseerd bloedtransfusieproces, bloedproducten die de uiterste houdbaarheidsdatum naderen worden het eerst gebruikt; - Borging van de morele verantwoordelijkheid ten opzichte van de donors door efficiënter gebruik van bloed. andere mensen de gegevens wijzigen. 7. Vindt een naald in een hooiberg Met RFID is het mogelijk om een bepaald item te vinden tussen een grote groep vergelijkbare items. Denk hierbij aan de juiste maat bedrijfskleding in een grote stapel of een boek in een bibliotheek dat op de verkeerde plaats staat. Hierbij wel in het oog houden dat de leesafstand toch wel eisen stelt aan de activiteit om iets op te sporen: de RFID-antenne moet wel redelijk in de buurt zijn om iets te vinden 8. Real Time locatie Management Actieve RFID-systemen kunnen gebruikt worden om de bekende scène van een blinkende stip op een landkaart (denk aan James Bond of Harry Potter) werkelijkheid te laten worden. Als je altijd weet waar je kostbare apparatuur zich bevindt, zou je in principe met minder apparaten in een ziekenhuis toekunnen. Denk ook aan het volgen van patiënten met hartbewaking die door het ziekenhuis kunnen bewegen maar waar je wel wil weten waar ze zich bevinden in geval van nood. Interessante ontwikkelingen zijn systemen die dit bereiken met een WIFI-netwerk. 9. Informatie pushen Door dat een RFID-tag automatisch gelezen wordt op afstand kun je de informatie die wordt getoond op een beeldscherm speciaal aanpassen aan de dichtstbijzijnde persoon. Als er sprake is van zeer privé informatie moet er wel voldoende beveiliging zijn en een korte leesafstand (zodat u niet de gegevens van de persoon die achter u staat voorgeschoteld krijgt). 10. Mobiel betalen en kaartjes kopen Met de toekomstige mobiele telefoons met ingebouwde korte afstand RFID-lezer (Near Field Communication of NFC) kan door een combinatie van beveiliging en korte afstand radio-dataoverdracht veilig worden betaald. Dit is een ontwikkeling die veelbelovend is en wellicht zien we het gebruik van deze volks RFID-oplossingen ook in nabije toekomst in het restaurant van een ziekenhuis. FMT- GEZONDHEIDSZORG 41

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

B A S I S K E N NI S R F I D

B A S I S K E N NI S R F I D B A S I S K E N NI S R F I D AGENDA Introductie Elincom RFID hoe en wat Voordelen/ kenmerken Frequenties NFC Tags Readers RFID toekomst Vragen " Wij geloven dat technische ontwerpen altijd beter kunnen

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEDEN VAN RFID ALS TECHNOLOGIE VOOR TRACKING EN IDENTIFICATIE IR. BJORN VAN KEYMEULEN

DE MOGELIJKHEDEN VAN RFID ALS TECHNOLOGIE VOOR TRACKING EN IDENTIFICATIE IR. BJORN VAN KEYMEULEN DE MOGELIJKHEDEN VAN RFID ALS TECHNOLOGIE VOOR TRACKING EN IDENTIFICATIE IR. BJORN VAN KEYMEULEN 2 AGENDA RFID Standaardisatie Mogelijkheden Toepassingsvoorbeelden Integratiemogelijkheden textiel 3 RFID

Nadere informatie

Little RFI D. Wim de Rooij. Nedap N.V.

Little RFI D. Wim de Rooij. Nedap N.V. RFI D Little Wim de Rooij Nedap N.V. 2 Intro Toekomst Wat en Hoe Schoenen en Kleding case RFI D Smaken Privacy EPC Wanneer - Wat 3 Intro RFI D 4 Kennis van Technologie Kennis en begrip van de business

Nadere informatie

Toegangscontrolesystemen en identificatiemiddelen

Toegangscontrolesystemen en identificatiemiddelen 3 9 PIN 1 9 3 5 8 2 7 1 Toegangscontrolesystemen en identificatiemiddelen Toegangscontrole reguleert wie, waar en wanneer naar binnen mag in een organisatie. Een toegangscontrolesysteem maakt daarbij gebruik

Nadere informatie

T E C H N I D A T A M E D I C A L S O F T W A R E E N G I N E E R I N G. TECHNIDATA BENELUX BV OOSTERHOUT Wim G.M. Malcontent

T E C H N I D A T A M E D I C A L S O F T W A R E E N G I N E E R I N G. TECHNIDATA BENELUX BV OOSTERHOUT Wim G.M. Malcontent T E C H N I D A T A M E D I C A L S O F T W A R E E N G I N E E R I N G BENELUX BV OOSTERHOUT Wim G.M. Malcontent Radio Frequency Identification Ondersteuning bij Bloedafname en Bloedeenheden logistiek

Nadere informatie

Mobiele interactie met barcodes en andere tags

Mobiele interactie met barcodes en andere tags Mobiele interactie met barcodes en andere tags Verbinden van de reële en de virtuele wereld Barcodes, QR codes, Microsoft tags en Near Field Communication Er zijn een aantal ontwikkelingen die het verbinden

Nadere informatie

P7 4D voortgangsregistratie

P7 4D voortgangsregistratie Het 4D Voortgangsregistratiesysteem is een systeem dat op elk gewenst moment van alle onderdelen inzicht kan geven waar ze zich bevinden en wat de status is. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie

Nadere informatie

RFID. Radio Frequency IDentification

RFID. Radio Frequency IDentification RFID Radio Frequency IDentification Basis werking RFID Basis werking RFID 3 vormen RFID Aktief - Gevoed door batterij - Zend en ontvangt radiogolven - Afstand 100 meter tot paar kilometer - Zenden veelal

Nadere informatie

Inleiding RFID. 1. Fontys Hogeschool 2. RFID Kenniscentrum 3. Theorie RFID 4. Voorbeelden

Inleiding RFID. 1. Fontys Hogeschool 2. RFID Kenniscentrum 3. Theorie RFID 4. Voorbeelden Inleiding RFID 1. Fontys Hogeschool 2. RFID Kenniscentrum 3. Theorie RFID 4. Voorbeelden www.rfidkenniscentrum.nl 5. RFID testen uitgevoerd door het RFID Kenniscentrum 6. Subsidie / Vouchers Fontys Hogeschool

Nadere informatie

RFID in het productieproces. Gerjan Woelders Automation Systems Engineer Turck B.V.

RFID in het productieproces. Gerjan Woelders Automation Systems Engineer Turck B.V. RFID in het productieproces Gerjan Woelders Automation Systems Engineer Turck B.V. RFID in het productieproces Error Proofing Voorkomen en voortijdig corrigeren van fouten Productiesturing Industrie 4.0,

Nadere informatie

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare 1 Live data, 24/7/365 Pharma & Healthcare 2 Dyzle Pharma & Healthcare Index 04 06 Vision Control Met behulp van DyzleLiveWare krijgt u meer inzicht in kritische processen die bepalend zijn voor de kwaliteit

Nadere informatie

RFID, uitdagingen en oplossingen uit de praktijk. Geertjan Hendriks Field application engineer Michel van den Heuvel Sales Manager

RFID, uitdagingen en oplossingen uit de praktijk. Geertjan Hendriks Field application engineer Michel van den Heuvel Sales Manager RFID, uitdagingen en oplossingen uit de praktijk Geertjan Hendriks Field application engineer Michel van den Heuvel Sales Manager Agenda Introductie RFID Case studies, een kijkje achter de schermen Infrabel

Nadere informatie

Gebruik van RFiD levert geld op Barcode kost geld! Gebruik van RFiD levert geld op! Geertjan Hendriks Field application engineer

Gebruik van RFiD levert geld op Barcode kost geld! Gebruik van RFiD levert geld op! Geertjan Hendriks Field application engineer Gebruik van RFiD levert geld op Barcode kost geld! Gebruik van RFiD levert geld op! Geertjan Hendriks Field application engineer Agenda Voor en nadelen Opbouw en werking Standaarden Readers, antennes,

Nadere informatie

Informatisering van logistieke zorgprocessen. Frank Barendregt - Business Developer Healthcare

Informatisering van logistieke zorgprocessen. Frank Barendregt - Business Developer Healthcare Informatisering van logistieke zorgprocessen Frank Barendregt - Business Developer Healthcare

Nadere informatie

Draadloze sensornetwerken in productiebesturing en procesbewaking

Draadloze sensornetwerken in productiebesturing en procesbewaking Draadloze sensornetwerken in productiebesturing en procesbewaking Jouke Miedema Wireless Value November 2011 Presentatie inhoud Wireless Value Belang van monitor en control in Food & Laboratoria Waar en

Nadere informatie

Een Personalisatie. Een Database

Een Personalisatie. Een Database Een Personalisatie Veel plastic passen worden voorzien van een personalisatie. Hierdoor wordt elke pas uniek. Bij een personalisatie kun je bijvoorbeeld denken aan NAW gegevens, een foto, een nummer, een

Nadere informatie

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 1 Inhoudsopgave Steeds vaker maak ik gebruik van de NFC chip in mijn bankpas. Steeds vaker zie ik commercials voorbij komen van ticket systemen die rechtstreeks

Nadere informatie

ReeHorst Ede 20 November 2014 Joop Grit. Track & trace

ReeHorst Ede 20 November 2014 Joop Grit. Track & trace Joop Grit Track & trace Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis Voorwaarden onderhoud: Registratie Identificatie Planmatig onderhoud Traceerbaarheid De patiënt centraal Van

Nadere informatie

NFC, Smartphones en secundaire processen / facility management

NFC, Smartphones en secundaire processen / facility management NFC, Smartphones en secundaire processen / facility management Aanleiding Bob Klaasen tijdens vorige bijeenkomst: NFC? ROC Westerschelde Vooronderzoek NFC Near Field Communication Gebaseerd op RFID / ISO

Nadere informatie

LoRa van KPN. Connectiviteit voor Internet of Things

LoRa van KPN. Connectiviteit voor Internet of Things LoRa van KPN Connectiviteit voor Internet of Things Energie-efficiënt verbindingen maken Internet of Things is steeds meer een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Alles en iedereen kan tegenwoordig met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Bevorderen van de waarde van RFID voor de Zorg

Bevorderen van de waarde van RFID voor de Zorg RFID in de Zorg Bevorderen van de waarde van RFID voor de Zorg Aantonen van de toegevoegde waarde van RFID zoals die wordt voorspeld voor de zorg Demonstreren van de werking van RFID en daarmee de adoptie

Nadere informatie

Breid uw huidige toegangscontrolesysteem

Breid uw huidige toegangscontrolesysteem Breid uw huidige toegangscontrolesysteem uit met draadloze technologie Vergeet sleutels! Upgrade uw deuren naar Aperio 2 Heeft u een aantal toegangsgecontroleerde deuren en een aantal deuren die nog worden

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

Track & Trace. Mogelijkheden in high care omgevingen. Job Gutteling, klinisch fysicus 8 december 2016 TOPICS IN IC, Lunteren

Track & Trace. Mogelijkheden in high care omgevingen. Job Gutteling, klinisch fysicus 8 december 2016 TOPICS IN IC, Lunteren Track & Trace Mogelijkheden in high care omgevingen Job Gutteling, klinisch fysicus 8 december 2016 TOPICS IN IC, Lunteren AIDC Automatisch identificeren van objecten, informatie verzamelen erover en

Nadere informatie

MAAK JE PASSEN UNIEK MET PERSONALISATIE

MAAK JE PASSEN UNIEK MET PERSONALISATIE WHITEPAPER MAAK JE PASSEN UNIEK MET PERSONALISATIE Meer informatie op: www.dcp.nl WHITEPAPER MAAK JE PASSEN UNIEK MET PERSONALISATIE Zo personaliseer je je plastic passen Veel plastic passen worden gepersonaliseerd.

Nadere informatie

Portier afstandsbediening

Portier afstandsbediening Portier afstandsbediening Gebruikershandleiding Versie:20160603 Inhoud Inleiding... 3 Toepassingsgebied... 3 Gebruik voor meerdere sloten... 4 Batterijen... 4 Firmware in de sloten... 5 De afstandsbediening

Nadere informatie

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts nl SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts Gebruikershandleiding 1 Inleiding tot de Suunto Comfort Belt................................................. 3 2 Aan de slag met de Suunto Comfort Belt.............................................

Nadere informatie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Telemetrie Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Maximaliseer datakwaliteit Verminder operationele kosten Near real-time informatie -NETZ BEHEER 3 UW DATA IN STAPPEN Introductie -NETZ

Nadere informatie

Printed Electronics. 17 februari Nieuwegein. Albert Noppen

Printed Electronics. 17 februari Nieuwegein. Albert Noppen Printed Electronics 17 februari Nieuwegein Albert Noppen Printed Electronics Produceren van electronische schakelingen op verschillende substraten met standaard print technieken in grote oplagen Substraten:

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

beheer en managementsysteem voor minicontainers

beheer en managementsysteem voor minicontainers beheer en managementsysteem voor minicontainers WAAROM IDENTIFICATIE? Al ruim 25 jaar wordt afval ingezameld met minicontainers. De minicontainer heeft daarmee een vaste plek in het straatbeeld verworven.

Nadere informatie

FIT. veilige Farmaceutische patiëntenzorg door Identificatie bij Toediening van geneesmiddelen

FIT. veilige Farmaceutische patiëntenzorg door Identificatie bij Toediening van geneesmiddelen FIT veilige Farmaceutische patiëntenzorg door Identificatie bij Toediening van geneesmiddelen Presentatie LogiZ-Netwerk (februari 2014) Danny Broekhuizen Manager afdeling geneesmiddelenlogistiek Apotheek

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

We gaan voor 100% traceerbaarheid

We gaan voor 100% traceerbaarheid We gaan voor 100% traceerbaarheid Séverine Dewerpe Healthcare Manager 1 Er was eens CHI Robert Ballanger 650 bedden 120 000 instrumenten Implantaten en instrumenten volledig traceren doorheen het sterilisatieproces

Nadere informatie

www.kno-tech.com AlarmLocator

www.kno-tech.com AlarmLocator KnoTech biedt innovatieve oplossingen in productbeveiliging en RFID technologie voor: Detailhandel Industrie Bibliotheken/Mediatheken Periferie Logistiek AlarmLocator RFID antidiefstal systeem voor materialen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

LoRa van KPN. Connectiviteit voor Internet of Things

LoRa van KPN. Connectiviteit voor Internet of Things Energie-efficiënt verbindingen maken is steeds meer een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Alles en iedereen kan tegenwoordig met elkaar in verbinding zijn. Hierdoor hebben we meer informatie dan ooit

Nadere informatie

Continu bekwaam op de werkplek

Continu bekwaam op de werkplek Continu bekwaam op de werkplek Versie 10.16 Meer weten? health@noordhoff.nl 030 638 3378 www.noordhoff-health.nl Meer weten? health@noordhoff.nl www.noordhoff-health.nl Continu bekwaam op de werkplek PulseWeb

Nadere informatie

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Een innovatie van Oxxio: de revolutie in energiemeting! Als u kiest voor energie van Oxxio, kiest u voor de goedkoopste

Nadere informatie

Wij benaderen sleutelbeheer anders

Wij benaderen sleutelbeheer anders Wij benaderen sleutelbeheer anders Wij benaderen sleutelbeheer anders Sleutelbeheer gaat wat ons betreft niet om elektronische sleutelkasten. Het gaat om het zo efficiënt, veilig en betrouwbaar mogelijk

Nadere informatie

[kop] RFID-technologie is voor De Ree Holland een automatisch controlemiddel op het laden

[kop] RFID-technologie is voor De Ree Holland een automatisch controlemiddel op het laden Clientcase: TOSHIBA TEC Account 08181900 Datum: 09/05/08 Versie: 16 DEF Van: Bex*communicatie Aan: TOSHIBA TEC / Leads United / De Ree Holland [kop] RFID-technologie is voor De Ree Holland een automatisch

Nadere informatie

Bijlage: Activering stemprinter door de kiezer

Bijlage: Activering stemprinter door de kiezer Bijlage: Activering stemprinter door de kiezer Inleiding De commissie Onderzoek elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal (commissie Van Beek) gaat uit van een autorisatie van de stemprinter voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING INLEIDING De Flexeria afstandsbediening is een lichte, compacte afstandsbediening voor gebruik in combinatie met de Flexeria motorcilinder, oplegslot en deurcontroller. De afstandsbediening

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. De overdracht van bloedproducten van het laboratorium naar de afdeling

Hoofdstuk 12. De overdracht van bloedproducten van het laboratorium naar de afdeling ragenlijst audit, Hoofdstuk 12. De overdracht van bloedproducten van het laboratorium naar de afdeling, HPZO versie 1.2/09-2010 H12-18 Hoofdstuk 12. De overdracht van bloedproducten van het laboratorium

Nadere informatie

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR Real-Time inzicht in beweging, verandering, zetting en herstel van infrastructurele objecten www.infrasensorsolutions.com WELKOM, De dynamiek van het aantal transportbewegingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

DoBeacon = 230V. Die app kunt u zelf maken met de door ons bijgeleverde tracking-api. Wij kunnen zelfs uw eigen logo op de DoBeacon plaatsen!

DoBeacon = 230V. Die app kunt u zelf maken met de door ons bijgeleverde tracking-api. Wij kunnen zelfs uw eigen logo op de DoBeacon plaatsen! DOBEACON De DoBeacon is een fysieke BLE-zender, die overal in een gebouw geplaatst kan worden. Het zendt berichten uit met signaalsterktes, oftewel beacons. Een smartphone kan dit signaal op de achtergrond

Nadere informatie

D2 met RFID Transponders MHz - voor Tracking & Tracing

D2 met RFID Transponders MHz - voor Tracking & Tracing D2 met RFID Transponders - 868 MHz - voor Tracking & Tracing Voor een snelle en eenvoudige identificatie van goederen, opslaglocaties en ladingdragers kunnen onze D2 kunststof pallets met RFIDtransponders

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 Version: 1.1

Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 Version: 1.1 Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 Version: 1.1 Copyright 2002, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 DIALOC reserves the right to modify the equipment described in

Nadere informatie

Draadloze sensoren in machines en productielijnen

Draadloze sensoren in machines en productielijnen Draadloze sensoren in machines en productielijnen Presentatie High Tech Equipment Engineering Februari 2011 Presentatie inhoud Wireless Value Ontwerp aspecten bij draadloze systemen Waar en waarom een

Nadere informatie

Mr.Easy introduceert: De nieuwe en makkelijkste oplossing voor mobiele zorgregistratie.

Mr.Easy introduceert: De nieuwe en makkelijkste oplossing voor mobiele zorgregistratie. Mr.Easy introduceert: De nieuwe en makkelijkste oplossing voor mobiele zorgregistratie. MobiCare Easy Planning Informatie Registratie Berichten MobiCare EasyID + Bewijs van levering + Werkt ook zonder

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Detectie en preventie: technologie vergelijkbaar met inbraakbeveiliging, nu gebruikt om ongelukken met vorkheftrucks te voorkomen!

Detectie en preventie: technologie vergelijkbaar met inbraakbeveiliging, nu gebruikt om ongelukken met vorkheftrucks te voorkomen! Detectie en preventie: technologie vergelijkbaar met inbraakbeveiliging, nu gebruikt om ongelukken met vorkheftrucks te voorkomen! Problemen uit de casus, relevant voor de oplossing zijn: Bij een kleine

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Version 1.2

Gebruikershandleiding Version 1.2 Gebruikershandleiding Version 1.2 NE Copyright 2004, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding ScanIt NEN 3140 DIALOC ID reserves the right to modify the software described in this manual

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 9 Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de NAN 2006 en gaat over het bewaren en vernietigen

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

(Zorg)logistiek in het DZ

(Zorg)logistiek in het DZ (Zorg)logistiek in het DZ Intro Presentatie -> het waarom. Rondleiding -> het hoe. NB: Het gebruik van barcodes ed is altijd een middel en nooit een doel op zich. Even voorstellen Bart Gietema Hoofdchirurgie

Nadere informatie

RFID in de PCB van de toekomst. Marc Geerdink Twan van Eijndhoven

RFID in de PCB van de toekomst. Marc Geerdink Twan van Eijndhoven RFID in de PCB van de toekomst Marc Geerdink Twan van Eijndhoven Inhoud van de lezing: Wat doet PCB Expert Centre V-PS? Introductie tot RFID RFID & PCB s Voordelen van PCB s met geïntegreerde RFID PCB

Nadere informatie

CENTRALE KAST AUTOMATISCHE TROLLEY KOELKAST VERDEELKAST

CENTRALE KAST AUTOMATISCHE TROLLEY KOELKAST VERDEELKAST Be-Trace Station Uw oplossing voor de distributie van medicatie en medische hulpmiddelen Koelkast Centrale kast Traceerbaarheid Dankzij de EDD (Electronic Drug Detection) technologie weet u automatisch

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG OPLOSSINGEN. pillpick GEAUTOMATISEERD VERPAKKINGS- EN UITGIFTESYSTEEM

GEZONDHEIDSZORG OPLOSSINGEN. pillpick GEAUTOMATISEERD VERPAKKINGS- EN UITGIFTESYSTEEM GEZONDHEIDSZORG OPLOSSINGEN pillpick GEAUTOMATISEERD VERPAKKINGS- EN UITGIFTESYSTEEM PillPick is zeer nauwkeurig en zorgt dat onze verpleegkundigen medicijnen met een barcode krijgen die ze scannen om

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

13 mei 2013 UZA. Implementatie koude keten en traceerbaarheid in het AZ St. Lucas ziekenhuis te Gent. Caroline Pieters - Hemovigilantieverpleegkundige

13 mei 2013 UZA. Implementatie koude keten en traceerbaarheid in het AZ St. Lucas ziekenhuis te Gent. Caroline Pieters - Hemovigilantieverpleegkundige 13 mei 2013 UZA Implementatie koude keten en traceerbaarheid in het AZ St. Lucas ziekenhuis te Gent Caroline Pieters - Hemovigilantieverpleegkundige Inleiding: koude keten en traceerbaarheid wordt een

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Greencore Presentatie Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Introductie Greencore Opgericht in 1991 als onderdeel van de Ierse suiker industrie Core business

Nadere informatie

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld met Edwin Nicolai Erik van Westerveld behulp van WMS (magazijnbeheer) Ontwikkelingen in de markt Warehousing steeds meer een commodity; Snelheid wordt belangrijker: van warehouse cross-dock; Product life

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

B a r c o d e s y m b o l e n

B a r c o d e s y m b o l e n B a r c o d e s y m b o l e n Een barcode (ofwel streepjescode) is een voor scanners optisch leesbare code, waarbij cijfers en letters worden voorgesteld door een patroon van lichte en donkere verticale

Nadere informatie

Lt. Bruno de Ras Academiejaar 2010-2011. Hardware Study

Lt. Bruno de Ras Academiejaar 2010-2011. Hardware Study Koninklijke Militaire School Leerling-Officier STEYLAERTS 150e Promotie SSMW 1 Bachelor Lt. Bruno de Ras Academiejaar 2010-2011 Hardware Study de kaartlezer Met Open Office 1 2 Contents 1 Inleiding p.

Nadere informatie

Transmitte r Eco 19349

Transmitte r Eco 19349 Transmitte r Eco 19349 Nederlands Gebruiksaanwijzing Inhoud : Kenmerken Plaatsen batterij Hotshoe connector Functies Frequentie Skyport modules Geïntegreerde synchronisatie Kenmerken EL-Skyport Eco Probleemoplossing

Nadere informatie

Dwaaltocht door het azm. Frank Meuwissen Staf medewerker Instrumentele Dienst (ID)

Dwaaltocht door het azm. Frank Meuwissen Staf medewerker Instrumentele Dienst (ID) Dwaaltocht door het azm Frank Meuwissen Staf medewerker Instrumentele Dienst (ID) Inhoud Het azm De ID Uitgangspunten RTLS Ziekenhuis Maastricht St. Annadal 1950 (opgericht in 1820) Me 1974: Eerste medische

Nadere informatie

RFID in de gezondheidszorg

RFID in de gezondheidszorg RFID in de gezondheidszorg Inventarisatie van RFID-toepassingen 8299/Awa/HC Inventarisatie van RFID-toepassingen Een onderzoek naar de acceptatie van RFID door de gezondheidzorg en een aantal geselecteerde

Nadere informatie

WHITE PAPER PROCESOPTIMALISERING IN INTRALOGISTIEK MET BEHULP VAN RFID

WHITE PAPER PROCESOPTIMALISERING IN INTRALOGISTIEK MET BEHULP VAN RFID WHITE PAPER PROCESOPTIMALISERING IN INTRALOGISTIEK MET BEHULP VAN RFID AUTEURS Roman Schittenhelm Corporate Solution Center Logistics Automation, SICK AG in Waldkirch/Duitsland Volker Glöckle Head of Industry

Nadere informatie

Are you Connected? VZI Studiemiddag

Are you Connected? VZI Studiemiddag Are you Connected? VZI Studiemiddag Raymond Rooijakkers 8 Maart 2013 Marketing Manager EMEA for connected Healthcare IT Solutions Onderwerpen Algemeen: de opslag van vitale functies Een terugblik naar

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein SeComouse Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Op een bedrijventerrein

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

persinformatie Navigatie voor accumoeraanzetters verhoogt proceszekerheid Gereedschap locatie systeem vermindert fouten ratio en nawerk

persinformatie Navigatie voor accumoeraanzetters verhoogt proceszekerheid Gereedschap locatie systeem vermindert fouten ratio en nawerk persinformatie Industriele techniek: perslucht- & elektrische gereedschappen Atlas Copco Tools Belgium, Brusselsesteenweg 346, B-3090 Overijse, Tel. 02-6890611, Fax 02-6890680, tools.be@be.atlascopco.com,

Nadere informatie

Horeca NFC. Eenvoudig contactloos betalen

Horeca NFC. Eenvoudig contactloos betalen Horeca NFC Eenvoudig contactloos betalen HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede

Nadere informatie

Telemetrie Radboud universitair medisch centrum

Telemetrie Radboud universitair medisch centrum Telemetrie U bent opgenomen op de verpleegafdeling. Uw hartritme wordt bewaakt door een zender. Dit noemen we telemetrie. In deze folder leest u hoe dit in z n werk gaat en wat er bij komt kijken. Heeft

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN. Capaciteit: 2t

Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN. Capaciteit: 2t NL GEBRUIKSAANWIJZING Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN Capaciteit: 2t N.B.: Eigenaar en gebruiker moeten deze instructies voor gebruik van de handpallettruck lezen en begrijpen. Inhoudsopgave I. Algemeen

Nadere informatie

MAATWERK IN PERSOONSWAS

MAATWERK IN PERSOONSWAS MAATWERK IN PERSOONSWAS Dankzij de onzichtbare Synergy Identification tag Samen voor de grote PLUS Veranderende eisen Doordat cliënten steeds vaker zelf de kosten voor het wassen moeten betalen, worden

Nadere informatie

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX LMS Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One vormt een ongeëvenaarde combinatie functionaliteiten voor

Nadere informatie

RFID transponder en of barcode scanner

RFID transponder en of barcode scanner RFID transponder en of barcode scanner Connectie, keuze uit: - met vaste kabel vast aan de PC; - of mobiel op accu en geheugen-opslag; Uitvoering: - met of zonder display; - met of zonder toetsen; - eventueel

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-17. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2224(INI) 13.4.2010. Ontwerpadvies Eva Lichtenberger (PE439.863v01-00)

AMENDEMENTEN 1-17. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2224(INI) 13.4.2010. Ontwerpadvies Eva Lichtenberger (PE439.863v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2009/2224(INI) 13.4.2010 AMENDEMENTEN 1-17 Eva Lichtenberger (PE439.863v01-00) inzake het internet van de dingen (2009/2224(INI)) AM\812461.doc PE440.180v01-00

Nadere informatie