In het Spoor van de Mier. Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het Spoor van de Mier. Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies 2009-2010"

Transcriptie

1 In het Spoor van de Mier Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies

2 COLOFON Flanders Smart Hub Medialaan Vilvoorde T: Concept CROSSTALKS Vrije Universiteit Brussel Teksten Marleen Wynants & Sara Engelen - CROSSTALKS Vrije Universiteit Brussel Sara Geris - Flanders Smart Hub Eindredactie Marleen Wynants & Sara Engelen - CROSSTALKS Vrije Universiteit Brussel Sara Geris & Wouter Florizoone- Flanders Smart Hub Druk & Ontwerp Karel Van den Keybus - Gekko Verantwoordelijke Uitgever: P. Hegge, Voka-Kvk Halle-Vilvoorde, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde. Vilvoorde, juni Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 In het Spoor van de Mier * Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies Hybride logistiek in voor - en natransport Meer mobiliteit en minder hinder : meerwaarde door bundeling van goederenstromen Meten is weten: externe kosten en CO 2 Innovatieve technologieën voor duurzame logistiek Flanders Smart Hub goes Pecha Kucha Modal Shift : van unimodaal naar multimodaal transport 3

4 4 *Sociale insecten die uitmunten in het bouwen van ingenieuze transportsystemen en netwerken.

5 Inhoud Proloog Sessie 1: Meten is weten: externe kosten en CO Externe kosten van het transportgebeuren CO 2 -uitstoot van logistieke processen Externe kosten en CO 2 : Kiala zoekt de duurzame verschillen met ORTEC en VIL Move for Climate! Sessie 2: Meer mobiliteit en minder hinder: meerwaarde door bundeling van goederenstromen Werkgroep nationale stromen Werkgroep internationale stromen Werkgroep luchthavengerelateerde stromen Generieke lessen en vervolgtrajecten Sessie 3: Modal Shift: van unimodaal naar multimodaal transport De Haven van Brussel als multimodaal stedelijk logistiek platform Five good reasons: een inleiding tot intermodaal vervoer CASE - Weg Van De Weg CASE - Inland Shipping: An Outstanding Choice! CASE - Multimodaal transport bij Groep H.Essers CASE TINA: Trains Intermodality, a New Approach Sessie 4: Hybride logistiek in voor- en natransport State of the Art: Elektrische en hybride voertuigen Van La Jamais Contente tot nu CASE Coca-Cola test hybride vrachtwagens van Renault Yes, we can drive electric! Sessie 5: Innovatieve technologieën voor duurzame logistiek RFID vandaag en morgen in de logistiek CASE - Lean operations & advanced resource planning CASE - Telematics, roadpricing, e-call CASE - Innovative technologies at TVH Forklift Parts CASE - Sustainable logistics CASE - The Internet of Things: de logistieke monstercombinatie Sessie 6: Flanders Smart Hub goes Pecha Kucha Epiloog

6 PROLOOG Flanders Smart Hub is een initiatief van de Vlaams-Brabantse beleids-, bedrijfs- en academische wereld met als missie het stimuleren van innovatie, het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen en het aantrekken van (buitenlandse) investeringen. Flanders Smart Hub zet nadrukkelijk in op de synergie tussen kennis, ondernemerschap en een ondersteunend overheidsapparaat. De complexiteit van innovatie maakt immers dat marktacties, kenniscreatie en regelgeving steeds beter op elkaar dienen afgestemd te worden. Sectoren In eerste instantie focust Flanders Smart Hub op 3 sectoren, hierbij rekening houdend met de wetenschappelijke en technologische uitmuntendheid en het economisch potentieel binnen Vlaams-Brabant. De drie sectoren behoren tot de domeinen die door de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (nu: Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie - VRWI) werden aangeduid als strategische speerpuntsectoren voor Vlaanderen. Voor FSH werden die alvast vertaald naar: 1) Logistech: transport & logistiek, diensten en supply chain management 2) Lifetech: voeding, preventie, behandeling & ICT en gezondheidszorg 3) Cleantech: energie en milieu Voor elk van deze sectoren willen we werken aan clustervorming, wat zowel het organiseren van losse netwerkactiviteiten betekent, als het initiëren en ontwikkelen van gemeenschappen of communities en het opzetten van echte samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennisinstellingen. Missie De kerntaak van FSH is om een brug te slaan tussen bedrijven en kennisinstellingen en aldus de markt van vraag en aanbod te optimaliseren. Hierbij verliezen we de internationale context niet uit het oog want als we als regio willen groeien, dan is enerzijds het aantrekken van nieuw talent onontbeerlijk. Anderzijds moeten we ook veel sterker met onze best cases en de mogelijkheden die onze regio biedt naar buiten komen. Dat betekent doorgaan met het huidige platform maar ook internationaal gerichte events en publicaties realiseren, binnen de bestaande budgetten en partnerships, maar ook met ad hoc sponsoring van bedrijven en organisaties via de partners. Subsidies en partnerships Om deze opdracht te realiseren, ondersteunen en dragen alle triple helix-partijen binnen de provincie dit project actief: Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant, K.U.Leuven Research and Development, het provinciebestuur Vlaams-Brabant, de POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij) Vlaams-Brabant, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels Airport Company (BAC), Leuven.Inc, stad Leuven, imec, ERSV Vlaams-Brabant, Interleuven en Haviland en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Occasioneel wordt er een beroep gedaan op aanvullende partners voor de uitvoering van bepaalde activiteiten. Het project ontvangt voor zijn werking een subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Hermesfonds van de Vlaamse Regering, en wordt mede ondersteund door de Provincie en de POM Vlaams-Brabant. C o m m u n i t y D u u r z a m e L o g i s t i e k De Community Duurzame Logistiek is één van de initiatieven van Flanders Smart Hub om haar netwerkdoelstellingen te bereiken. Samen met haar partners wil Flanders Smart Hub meer interactie creëren tussen verschillende spelers uit de logistieke sector rond specifieke thema s. Hierbij staan kennis- en ervaringsuitwisseling centraal. De logistieke keten stopt immers niet aan de grenzen van een bedrijf, van een regio of van een land. Op globale schaal worden vergelijkbare activiteiten ondernomen. Daarom is het cruciaal en bijzonder relevant om in de eerste plaats op locaal vlak kennis en ervaringen uit te wisselen en om in een volgend stadium die expertise een internationaal draagvlak te kunnen geven of het bestaande draagvlak te versterken. De eerste ideeën voor de Community Duurzame Logistiek ontstonden in de schoot van het Visionaire Seminarie Technologie maakt logistiek slim, georganiseerd door Leuven.Inc in samenwerking met Flanders Smart Hub op 5 februari Het centrale thema van de avond was Hoe het hoofd bieden aan de uitdaging om efficiënter en slimmer om te gaan met de beschikbare ruimte, infrastructuur en arbeidskrachten. Verschillende sprekers toonden elk vanuit hun eigen achtergrond aan dat we deze uitdaging aankunnen, enerzijds door nieuwe technologieën te adapteren die de logistieke stromen efficiënter laten verlopen. Anderzijds door de belangrijke en stimulerende rol die (ver) nieuw(d)e organisatievormen kunnen spelen. Dit seminarie werd afgesloten door Minister Patricia Ceysens die benadrukte dat Vlaanderen zich sterker moet profileren op vlak van onderzoek, ontwikkeling en ondernemen. Vooral dat laatste aspect moest een extra stimulans krijgen. Het Flanders Smart Hub project zal op dat vlak alvast zorgen voor meer samenwerking tussen het 6

7 bedrijfsleven en de kennisinstellingen niet alleen in de logistiek, maar ook in de andere door de VRWI gedefinieerde clusters. Dit seminarie inspireerde FSH en partners VUB, CROSSTALKS, Voka KvK Vlaams-Brabant en POM Vlaams-Brabant in die mate dat er besloten werd om een reeks sessies te organiseren rond het thema van slimme en duurzame logistiek. De dynamische samenwerking tussen deze nieuwe en reeds bestaande partners heeft ons in staat gesteld om de potentiële deelnemers en stakeholders een interessant & breed programma aan te bieden. Vanuit die respectievelijke verschillende invalshoeken werden zowel maatschappelijke, academische, ondernemingsgerichte als technologische kwesties en toekomstige uitdagingen belicht. Hiervoor willen wij alvast alle partners uitvoerig bedanken. Duurzaamheid Het begrip duurzaamheid is voortdurend onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, economische en politieke besluitvorming maar desalniettemin een cruciale en historische factor in de logistiek. Duurzame logistiek betekent goederenstromen compacter maken, slimmer organiseren en zuiniger vervoeren. Nu meer dan ooit dringt een constructief overleg tussen de verschillende stakeholders zich op. Om optimaal in te spelen op de dynamiek van duurzaamheid in het logistieke bedrijfsleven hebben we in onze Community gewerkt met verschillende thema s en verschillende formats om alle betrokkenen de kans te geven hun inbreng, uitdagingen, sterktes en drempels te formuleren. Dit naslagwerk is dan ook meer dan een louter rapport maar vooral een inspirerend tijdsdocument voor iedereen die met logistiek begaan is: van consumenten, leveranciers, verladers, transporteurs tot beleidsmensen. We bieden u via de zes sessies die we organiseerden, een overzicht van bottom-up projecten die zowel vanuit bedrijven als academische onderzoekswereld geïnitieerd werden of recent werden opgezet. Per sessie presenteren we u de voornaamste bevindingen, conclusies en actiepunten. We besluiten dit verslag met een epiloog die inzoomt op de toekomst. Hoe gaan we nu verder? Hoe gaan we al deze kennis en feiten omzetten naar een duurzame en toekomstgerichte praktijk? Welke rol kunnen FSH en haar partners daarin spelen? Reacties en opmerkingen zijn van harte welkom bij 7

8 8

9 9

10 10

11 Sessie 1 Sessie 1: Meten is weten: externe kosten en CO 2 Donderdag 3 december, Bowling Stones in Wemmel Externe kosten van het transportgebeuren door Cathy Macharis en Tom van Lier (Vrije Universiteit Brussel MOSI-T) In de volgende zes sessies van de Community Duurzame Logistiek presenteren wij een uiteenlopende selectie van recente en/ of lopende projecten die er elk op hun manier in slaagden om duurzame logistiek succesvol te implementeren in hun bedrijfsproces. Ik hoop dan ook van harte dat zij u zullen inspireren tot een vruchtbare logistieke herorganisatie. Logistiek gaat om het managen van goederen- en informatiestromen zodanig dat de juiste goederen, in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip, in de juiste conditie, op de juiste plaats beschikbaar zijn tegen aanvaardbare kosten. Logistiek is een onvermijdelijke voorwaarde voor economische activiteit, maar veroorzaakt ook heel wat maatschappelijke en ecologische neveneffecten, zoals fileproblemen (congestie), ongevallen, onveiligheid, geluidshinder, luchtvervuiling en ruimtebeslag. Wanneer transportconsumenten en -producenten extra kosten opleggen aan de maatschappij die zij zelf niet hoeven te dragen, spreekt men van externe kosten, de maatschappelijke kost die niet weerspiegeld is in de prijs. Een duurzame logistiek en mobiliteit realiseren is essentieel voor de welvaart en het welzijn van Vlaanderen in de komende decennia. Beide kunnen in de volgende jaren nog behoorlijk wat verbeteren, zodat Vlaanderen zijn toonaangevende rol in de Europese logistiek veiligstelt. Maar kent het bedrijfsleven alle opties die economisch gezien interessant zijn? Weten we wat het maatschappelijke en economische rendement is van een duurzame transportinvestering? Wie is verantwoordelijk voor wat? Wat is een goede verdeling van de investering? Moeten we praten en/of uitstellen, hebben we nood aan pilootprojecten of is er dringend een nieuwe wetgeving nodig? Om te beginnen is de evaluatie van schade veroorzaakt door transportoverlast op de publieke ruimte een uiterst subjectief gegeven. Hoe kunnen we dit objectief meten? Het bepalen van externe kosten omvat twee aspecten, enerzijds de meting van effecten aan de hand van milieutechnologie (e.g. dose-response functies), anderzijds de monetarisering van deze effecten op basis van economische waarderingsmethoden (e.g. stated of revealed preference method). Ondertussen bestaat er een groeiende consensus over de meeste methodologische benaderingen, maar deze blijven uiteraard afhankelijk van de gekozen parameters zoals brandstoftype, locatie, rij-omstandigheden, en de voertuigkarakteristieken. De kost van een vrachtwagenkilometer in een stedelijke omgeving tijdens de spits is bijvoorbeeld tot 5 keer groter dan in interstedelijk verkeer buiten de spits. Prognoses stellen dat tegen 2050 het vrachtwagenvervoer zal toenemen met één derde en voorzien een verdubbeling van het spoor- en binnenvaartverkeer. Het is dan ook een acute beleidsuitdaging voor internationale, nationale en regionale beleidsmakers om deze tendens maatschappelijk en economisch te counteren. Het voorstel van de Europese Commissie is om een stapsgewijze strategie voor de internalisering van externe kosten in te voeren voor alle transportmodi door o.a. opname van luchtvaart in EU-ETS (EU emission trading scheme) vanaf 2012 en invoering van internalisatieheffingen voor zware voertuigen (i.e. Eurovignette bij trucks). Verscheidene case studies hebben inmiddels aangetoond hoe externe kosten op een economisch werkbare manier berekend kunnen worden. Door modal shifts en de bundeling van logistie- 11

12 Sessie 1 v ke goederenstromen kunnen bovendien niet alleen aanzienlijke maatschappelijke winsten gerealiseerd worden, maar ook interne kostenbesparingen. Cathy Macharis is transporteconome aan de Vrije Universiteit Brussel en verricht onderzoek op het gebied van intermodaal transport en duurzame logistiek. Zij is coördinator van de onderzoeksgroep MOSI-Transport en Logistiek. Tom van Lier is senior onderzoeker duurzame logistiek van dezelfde groep. We do not inherit the earth from our parents, we borrow it from our children. Antoine de Saint-Exupéry CO ² -uitstoot van logistieke processen door Antoine Geerinckx (CO2logic) Consumenten gaan hoe langer hoe meer willen weten hoe verantwoordelijk of groen hun favoriete merken eigenlijk zijn en de vraag naar een carbon-labelling dringt zich op. CO2logic helpt bedrijven, organisaties en individuen om hun CO 2 -uitstoot of ecologische voetafdruk en een aantal kosteneffectieve CO 2 beperkende maatregelen op te stellen. De CO 2 -voetafdruk berekenen is een eerste stap, die proberen verminderen is de tweede. De derde stap is het compenseren van de niet reduceerbare CO 2 -uitstoot: de CO 2 -impact kosten worden geïnternaliseerd, het impact op het milieu wordt kleiner en het bedrijf groeit stilaan naar een CO 2 neutrale activiteit. Exact weten waarover het gaat en daaraan de noodzakelijke metingen koppelen, blijft dus cruciaal. 1 kg CO 2 staat voor 10 km rijden met een efficiënte wagen of 3 km met een zwaardere 4x4. Een vlucht Brussel New York betekent ruwweg 2,5 ton CO 2 -equivalenten. Wie km per jaar met een gemiddelde auto rijdt, stoot 1,5 ton CO 2 uit. Waar staat 1 ton CO 2 mee gelijk? Met 3 maanden verwarming (350 liter olie of 450 kubieke meter gas), met km met de wagen rijden of met een heen en terugvlucht van Brussel naar Marrakech in economy. Maar ook met de productie van 500 kg papier, van 230 biefstukken of van 375 kg staal. We cijferen even door: tegen 2050 gaan we met 9 miljard mensen zijn, maar ons ecosysteem beperkt onze CO 2 -uitstoot tot 1,1 ton per jaar. In België is vandaag de gemiddelde CO 2 -uitstoot al 13 ton per persoon, dus tegen 2050 zou die met 92% moeten dalen... CO 2 -intensieve bedrijven ofwel door hun productieproces, ofwel door hun transport en logistiek komen hoe langer hoe meer onder vuur te liggen. Willen we Corporate Social Responsibility ernstig nemen, dan is het beperken van de impact van de klimaatverandering voor bedrijven niet langer een optie maar eerder een morele verplichting. Naast de gekende competitie elementen prijs, kwaliteit en dienstverlening is er een nieuwkomer, namelijk CO 2 equivalenten. CO 2 moet in die zin geïntegreerd worden in de totale aanpak of het business model van bedrijven als een volwaardig onderdeel zoals energiebeleid, financieel beleid, human resources, marketing en CSR dat nu al zijn. Transport en logistiek zijn een cruciaal onderdeel van de keten en hoe efficiënter de logistiek, hoe minder de impact op ons milieu. Die logistieke CO 2 -uitstoot vinden we zowel op het vlak van de aanvoer van grondstoffen of basisproducten, als in de uitstoot van de eigen bedrijfswagens en natuurlijk in de distributie van de producten. In die zin spelen ook de komende invoering van CO 2 - taksen en quota s (voor de luchtvaart) een belangrijke en mogelijke reducerende rol. Globaal denken is hierbij een must en de analyse van de totale levenscyclus van producten en services een vereiste. Bedrijven moeten vooral beseffen dat naarmate consumenten zich meer en meer bewust worden van die ecologische voetafdruk van de producten en diensten, ze ook bewuster gaan kiezen voor de minst vervuilende. Milieu-activisme wordt mainstream en greenwashing is een doorprikte zaak maar voor de meeste bedrijven liggen in de effectieve aanpak van hun productie- en distributieproces een boel meerwaarden en opportuniteiten voor het rapen. Antoine Geerinckx is mede-oprichter van CO2logic. CO2logic is leider in de sector van CO 2 -compensatie in België en stilaan een norm voor de rationele en professionele benadering in de overgang naar CO 2 -neutraliteit. 12

13 In a report published towards the end of 2008, the Deutsche Bank identified a green sweet spot for stimulus spending, consisting of investment in energy efficient buildings, the electricity grid, renewable energy and public transportation. Sessie 1 Prosperity without Growth, Tim Jackson, 2009 Externe kosten en CO 2 : Meten is weten. Kiala zoekt de duurzame verschillen met ORTEC en VIL door Ludo Sys (VIL) Kiala, de Europese marktleider voor het leveren van consumptiegoederen via afhaalpunten (benzinestations, kiosken en krantenwinkels) heeft samen met VIL en ORTEC onderzocht wat de carbon footprint van haar huidige netwerk bedraagt en hoe ze de CO 2 -uitstoot van haar logistieke activiteiten verder kan terugdringen. De belangrijkste conclusie is dat de consument zelf de uitstoot die het transport van zijn pakje veroorzaakt met 81% kan verminderen door bewust te kiezen voor de meest milieuvriendelijke manier van afhalen. Doelstellingen De doelstellingen van dit project waren: het berekenen op basis van reële gegevens - van de jaarlijkse CO 2 -uitstoot van het volledige Kiala netwerk in België, het simuleren van de CO 2 -uitstoot indien Kiala zou omschakelen naar het model van thuisleveringen, het maken van een sensitiviteitsanalyse om na te gaan hoe het afhaalgedrag van de klant de hoeveelheid CO 2 die zijn/haar pakje genereert kan beïnvloeden. Groener In het onderzoek werd het verschil berekend tussen thuisleveringen en afhalen. Hieruit komt naar voren dat de individuele afhalingen, zoals Kiala die nu organiseert, in 57% van de gevallen interessanter zijn dan specifieke, individuele thuisleveringen. Verplaatsingen Een pakje kan op drie manieren opgehaald worden. Een eerste mogelijkheid is dat het pakje onderweg wordt opgehaald, waarbij er geen of slechts een beperkte additionele verplaatsing nodig is. Daarnaast kan de afhaling ook gebeuren door een specifieke verplaatsing, op een milieuvriendelijke manier: te voet of met de fiets. In het laatste geval vindt er een specifieke verplaatsing plaats met de auto. Uiteraard levert deze laatste de meeste CO 2 - uitstoot op. Als we daar de concrete cijfers van het project naast zetten betekent dit dat indien niemand een specifieke verplaatsing maakt bij het ophalen van zijn pakje in het Kiala Punt, de gemiddelde CO 2 - uitstoot voor België beperkt blijft tot slechts 0,23 kg per pakje, zegt Jan Maenhout, business manager van ORTEC België. Deze uitstoot omvat dan enkel het aandeel van het pakje in het transport vanaf het regionale DC tot op het Kiala-punt. In het meest ongunstige geval, waarbij iedereen een specifieke verplaatsing maakt, loopt de uitstoot voor dit zelfde pakje op tot 1,73 kg. De laatste kilometer Dergelijke cijfers tonen duidelijk het belang aan van de laatste kilometer en de impact van de keuzes die de consument maakt m.b.t. de CO 2 -uitstoot van een distributienetwerk. Op basis van de uitkomst van het onderzoek wil Kiala haar klanten dan ook stimuleren om pakketjes zoveel mogelijk op de weg naar huis of werk op te halen, of beter nog zich te voet of per fiets te verplaatsen tot het gewenste Kiala-afhaalpunt. Momenteel nemen we al stappen om dit te communiceren naar de consumenten, vertelt Peter Henderickx, General Director Benelux van Kiala. In Google maps geven we bijvoorbeeld de punten aan waar consumenten hun pakje kunnen ophalen. Daarnaast zijn we ook bezig met de ontwikkeling van tools die de klant bewust moeten maken van zijn of haar CO 2 -uitstoot. Zo willen we een calculator maken, waarmee de mensen kunnen berekenen wat de meest groene manier is om het pakketje op te halen. Ludo Sys is transport expert aan het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Het VIL is een centrum dat logistieke kennis opbouwt, verzamelt en verspreidt. Het wil de logistieke sector in Vlaanderen duurzaam ondersteunen en versterken in haar competitiviteit. ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde softwareoplossingen en consultancydiensten voor planning en optimalisatie. 13

14 Sessie 1 v Move for Climate! door Els Heyvaert (Voka KvK Halle-Vilvoorde) Midden 2006 werd het startschot van Move for Climate! gegeven door toenmalig milieuminister Kris Peeters. Move for Climate is een project van Voka Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant met het oog op het management van de CO 2 -uitstoot van bedrijven ten gevolge van hun wegverplaatsingen. Het project stimuleert en beloont bedrijven die de CO 2 -uitstoot van hun wagenpark, woonwerkverkeer of transportvloot beperken en zo de schadelijke gevolgen voor het milieu beperken. Wagenparkbeheerders, transportbedrijven, automobilisten en chauffeurs kunnen een aantal van deze schadelijke effecten relatief eenvoudig verminderen. Gebruik maken van zuinige of hybride voertuigen, een meer efficiënte en milieuvriendelijke rijstijl hanteren of gebruik maken van de alternatieven van het wegtransport, zullen zowel voor het milieu als op financieel vlak voordelen opleveren. Deelnemers aan Move for Climate stellen zelf een transport-actieplan op om hun CO 2 -uitstoot te verminderen. De deelnemers bepalen zélf de doelstellingen op maat van hun bedrijf en ook welke duurzame maatregelen ze wensen te nemen: beperken van woon-werk-verplaatsingen door gebruik van openbaar vervoer en fiets, het stimuleren van carpoolen, en telewerken. Ook maatregelen als het toepassen van een milieuvriendelijke rijstijl, het aankopen van hybridewagens en/of wagens op alternatieve brandstoffen komen in aanmerking. Transportbedrijven kunnen dan weer maatregelen nemen die de beladingsgraad optimaliseren, of overschakelen op meer duurzame transportmodi als spoor en waterweg. 1. Beperken van autogebruik en gedane kilometers Reductie-maatregelen kunnen genomen worden op vlak van woon-werkverkeer en werkverplaatsingen. In dat opzicht kunnen openbaar vervoer, gebruik van fiets, carpooling en telewerken aangemoedigd worden als duurzamer oplossingen die zowel autokilometers besparen als een bijdrage leveren tot de daling van de CO 2 -uitstoot. 2. Beperken van brandstofverbruik Move for Climate heeft ook oog voor eco-driving. Milieuvriendelijk rijden vermindert bijvoorbeeld de uitstoot van CO 2 en stikstof. Een automobilist die tijdig schakelt, gas loslaat en remt, kan tot 15% brandstof besparen. Niet alleen vermindert men zo de druk op het milieu maar tevens bespaart men geld. En gezien de hoge brandstofprijzen, loopt de winst al gauw hoog op. Ook het toepassen van alternatieve brandstoffen (biodiesel, plantaardige olie, waterstof, etc.) of het inschakelen van CO 2 -arme wagens voor de bedrijfsvloot waaronder hybride wagens beperken de CO 2 -uitstoot. 3. Maatregelen voor goederentransport Ook op vlak van goederentransport zijn er optimalisaties mogelijk: overschakelen op meer duurzame vervoersmodaliteiten (modal shift), overschakelen op milieuvriendelijke motoren of verbeteringen op vlak van de bezettings- en beladingsgraad. Met het project Move for Climate wil Voka duidelijk maken aan KMO s dat de klimaatsverandering impact heeft op hun bedrijfsvoering of business en in het bijzonder op hun transport. Bedrijven kunnen op een vrij evidente manier actie ondernemen om hun carbon-reductie strategieën te operationaliseren. Voor meer info over het project, de laureaten en de voorbije winnaars: zie de links onderaan. Els Heyvaert is industrieel ingenieur met een master in ecologie en energie. Ze vervoegde Voka in 1999 en adviseert en begeleidt bedrijven rond milieu, energie en met ruimtelijke ordening gerelateerde aangelegenheden. Onze dank gaat uit naar het Vlaams instituut voor de Logistiek en meer bepaald naar de moderators van het VIL-themacafé: Stephane Van den Keybus en Piet Belet. 14

15 Sessie 2: Meer mobiliteit en minder hinder: meerwaarde door bundeling van goederenstromen Donderdag 14 januari 2010, 3Hoog in Leuven Sessie 2 Wat volgt is een rapport van de tweede sessie of een interactieve workshop in het kader van de community duurzame logistiek. Jacques Devos (POM Vlaams-Brabant), Nik Delmeire (OTM) en Alex Van Breedam (TRI-VIZOR) leidden de sessie in waarop vervolgens in drie thematische werkgroepen ervaringen, uitdagingen en bestaande noden rond logistieke optimalisatie, duurzaamheid en het bundelen van stromen werden uitgewisseld. Met dank aan Bart Vannieuwenhuyse (TRI-VIZOR) voor het initiële rapport. Werkgroep nationale stromen Bart Vannieuwenhuyse (TRI-VIZOR) - moderator, Tom Philips (POM Vlaams-Brabant) - verslaggever Deelnemers: Pierre Hazard (PHIDAN), Marc Vanhee (Provinciebestuur Antwerpen), Kathy Van Aperen (Provinciebestuur Antwerpen), Ellen van Hoeck (VUB), Nik Delmeire (OTM), Kelly van Bladel (NMBS Holding), Marlies Vanhulsel (VITO), Eliene Vanaken (Tritel), Els Heyvaert (Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde), Jochen Maes (Steunpunt Goederenstromen -UA), Johan Vangeffelen (stad Sint-Truiden), Bart Palmaers (VVSG), Christine De Groef (Libost Groep) en Bart Opsomer (PHIDAN/Jogoshipping) Specifieke problemen en opportuniteiten rond bundeling van goederenstromen De werkgroep zoomt in op de specifieke problemen en opportuniteiten rond bundeling van goederenstromen aan de hand van de firma Agfa-Gevaert. Agfa-Gevaert heeft 3 categorieën van goederen (grafische, medische en nicheproducten) te verdelen in twee soorten: verbruiksmateriaal (repetitief of recurrente stromen) en apparatuur (op maat gemaakt, zeer groot in omvang, er moeten zeer goede afspraken gemaakt worden met de klant - projectlading). Wilrijk functioneert als WDC (World Distribution Center). Dus het gaat om een grote verscheidenheid aan goederenstromen waarbij men niet altijd zelf kan beslissen welk transport op welk moment gekozen wordt. Het beleid van Agfa is erop gericht om klanten binnen de 1000 km binnen 2 dagen te beleveren, ongeacht de frequentie en ongeacht de grootte van de lading. Vroeger werd gewerkt met een gedecentraliseerd systeem, nadien opteerde men voor een systeem met cross docks (cfr. hub and spoke). Sommige van deze cross-docks waren eigendom van Agfa, andere van een logistieke dienstverlener. Zo waren er in Frankrijk bijvoorbeeld een 20-tal en Agfa bracht die terug tot 6 met instandhouding van de oorspronkelijke prijs. Eén enkele dienstverlener zou minder efficiënt en duurder geweest zijn omdat: de specialisatie voor sommige goederen niet aanwezig is, de platformen waarover ze beschikken suboptimaal zijn, direct overleg met de klant nodig is om de kosten te kunnen drukken, de bundeling van internationale goederenstromen binnen één bedrijf een zeer moeilijke oefening blijft met slechts één logistieke dienstverlener als partner. Uitdagingen van de logistieke dienstverleners: De vervoerders halen vaak hun winst uit de lege vrachtwagens. Groupage gebeurt al bij de logistieke dienstverlener maar deze krijgt niet altijd de volledige vrijheid van de opdrachtgever (verlader). In de logistieke sector zoekt de klant de leverancier en niet omgekeerd zoals in andere sectoren. Gevolg is dat de klant zelf naar nieuwe oplossingen moet zoeken omdat de leverancier niet altijd op hetzelfde niveau van de verlader denkt. Een verlader is sneller bereid meer te betalen voor innovatieve oplossingen. De gains moeten niet enkel voor de verladers zijn en het is aangewezen om de logistieke dienstverlener bij de gain-sharing van het bundelingproces te betrekken. Deze verdeling kan gebeuren door een neutrale actor. 15

Vlaams-Brabant Voedingsbodem voor slimme logistiek

Vlaams-Brabant Voedingsbodem voor slimme logistiek Vlaams-Brabant Voedingsbodem voor slimme logistiek 1 Inhoud Innovatie is de motor van economische ontwikkeling 1 Samen sterk 2 Vlaams-Brabant als logistieke Hub 3 Vlaams-Brabant, de slimme regio 10 Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Groene. Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten..be

Groene. Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten..be Groene LOGISTIEK Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten.be INHOUD Vooraf... 03 Ingrijpen in de brede logistieke keten 12 acties voor een kleinere ecologische voetafdruk...

Nadere informatie

Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare - Izegem

Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare - Izegem In opdracht van : Met de steun van : Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare - Izegem 22.04.10 In opdracht van : Met de steun van : Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare-Izegem

Nadere informatie

Grenzeloze Logistiek. Impactproject Luchtvracht poort Brucargo. Generiek draaiboek. 1. Inleiding - Impactproject Luchtvracht poort Brucargo

Grenzeloze Logistiek. Impactproject Luchtvracht poort Brucargo. Generiek draaiboek. 1. Inleiding - Impactproject Luchtvracht poort Brucargo Generiek draaiboek 1. Inleiding - Teneinde vanuit de POM Vlaams-Brabant een actieve rol te spelen in het initiëren en faciliteren van bundelings- en samenwerkingstrajecten werden volgende twee posten als

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

belangrijk wereldwijd logistiek knooppunt Vlaamse Regering keurt eindelijk omgevingsvergunning goed p. 14 p. 40 + SPECIAL Transport & Logistiek

belangrijk wereldwijd logistiek knooppunt Vlaamse Regering keurt eindelijk omgevingsvergunning goed p. 14 p. 40 + SPECIAL Transport & Logistiek Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde maandelijks magazine jaargang 30 mei 2013 + SPECIAL Transport & Logistiek P910633 Koen Gouweloose (DHL Aviation) en Jean-Claude Delen (DHL Global Forwarding).

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator?

Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator? Handleiding voor het gebruik van een emissietool Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator? Februari 2013 1 Voorwoord In dit document worden de stappen toegelicht die men dient te doorlopen

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE doorbraken 2020 Inhoud Voorwoord... 6 Een sense of urgency voor doorbraken in vlaanderen... 9 DEEL 1: DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS...13 VIA-ATELIER

Nadere informatie

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge d e c n a v d a l a i c Spe s n i a h C y l p p u S & s c i t s Logi Jannie van Andel, Karel Kinds, Annerie Vreugdenhil, Ferry Boseker. Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie

Nadere informatie

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei 2009 2009 Capgemini. De informatie

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting Index 1 voorwoord door M. Ridouani... 2 Inleiding door P.T. Jones... 3 Nulmeting... 4 toekomst...

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

Logistiek en Locatie 2: enkele relevante elementen voor een ruimtelijk economisch beleid met betrekking tot de logistiek

Logistiek en Locatie 2: enkele relevante elementen voor een ruimtelijk economisch beleid met betrekking tot de logistiek STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B-13-010 Logistiek

Nadere informatie

IN DIT NUMMER : - 2-7 - 9-18

IN DIT NUMMER : - 2-7 - 9-18 IN DIT NUMMER : Memorandum met 15 krachtlijnen Mobilys-Rail meets Road: een groener en duurzamer vervoer Elektrische auto's: de toekomst van België? Vrachtwagens en verkeersveiligheid - 2-7 - 9-18 Afgiftekantoor

Nadere informatie

beleid Situering Europa

beleid Situering Europa Energie-efficiëntie De energie-efficiëntie tegen 2020 met 20% verhogen ofwel het primair energieverbruik doen verminderen met 20% tegen uiterlijk 2020, dat is het doel dat de EU zich in haar actieplan

Nadere informatie

Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen

Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen Kennispartner Onderzoeksrapport Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen Robert Boute, Rein Robberecht, Ann Vereecke Juni 2011 1 2 FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY

Nadere informatie

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak.

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak. Position Paper Mobility 2013 Inhoud Executive summary... 4 Inleiding... 6 1. Ons vertrekpunt : het piekverkeer aanpakken... 9 1.1 Men moet beschikken over gegevens van woon-werkverkeer binnen het Brussels

Nadere informatie

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Juni 2011 Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top 3 Samenvatting en Inhoudsopgave

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Ans Rossy & Bert Baeyens Colofon

Nadere informatie

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie