Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V Organogram Dura Vermeer Divisie Infra INK-managementmodel 5. 4.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3. 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4. 3. INK-managementmodel 5. 4."

Transcriptie

1 1/50

2 Inhoud 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4 3. INK-managementmodel 5 4. Enquête vragen 7 5. Totale antwoorden enquête Gespreksuitwerking kick-off meeting met ketengroep Ontwikkelingsmodel van de Ketenzorg Interview vragen gewenste situatie Interview Laurens Smal Innovatiemanager Interview Age Vermeer Divisie Directeur Interview Roland Bouwman Titulair directeur asfalt Processtroomschema Gespreksuitwerking ketenanalyse met ketengroep Gespreksuitwerking ketenoverleg met ketengroep Overleg fase grondstoffen levering Overleg fase transport Overleg fase productie Overleg fase verwerking Overleg fase herbegruik Overleg fase kwaliteit Probleemmatrix Vernieuwde processtroomschema INK aandachtsgebieden per scenario 49 2/50

3 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3/50

4 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4/50

5 3. INK-managementmodel Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft een managementmodel, figuur 1, ontwikkeld dat bedoeld is om organisatie te kunnen evalueren. Door middel van dit model kan de volwassenheid van de organisatie in kaart gebracht worden en kan er bepaald worden waar verbeteringen wenselijk zijn. Het INK managementmodel kan gericht bepalen waar verbetering moet plaats vinden omdat het is opgesplitst in tien aandachtsgebieden. In deze aandachtsgebieden wordt er onderscheid gemaakt tussen organisatie, resultaat en leren en vernieuwen. Het INK managementmodel is gebaseerd op de Demingscirkel waarin een cyclus onderscheid gemaakt wordt in vier stappen: plan, do, check en act. 1. Leiderschap; managers ontwikkelen een visie die de onderneming inspireert tot voortdurende verbeteringen. Dit wordt gedaan door middel van de unieke kracht van de organisatie en de toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. 2. Strategie en beleid; de organisatie moet haar visie vertalen naar een strategie en beleid voor het behalen van de resultaten op alle vlakken binnen de organisatie. 3. Management van medewerkers; de manier waarop de organisatie de inzet en de kennis van de medewerkers benut. De organisatie moet de medewerkers inspireren en zichzelf laten ontwikkelen. 4. Management van middelen; de organisatie moet vanuit de strategie en beleid bepalen in hoeverre de beschikbare middelen (kennis, geld, materialen, technologie en faciliteiten) worden aangewend. 5. Management van processen; de manier waarop de organisatie vanuit de strategie ontwerpt, beheerst en verbetert of vernieuwt. 6. Klanten en partners; de waardering door klanten, partners en leveranciers met wie wordt samengewerkt, is van groot belang voor de organisatie om succesvol te presteren. 7. Medewerkers; het is voor het management belangrijk dat ze weten hoe de medewerkers denken over de organisatie. 8. Maatschappij; er wordt naast het leveren van producten deelgenomen aan de maatschappij, de organisatie maakt hier ook deel vanuit. De organisatie moet daarom zich met medeverantwoordelijk voelen voor de omgeving; milieu, maatschappij en de ontwikkelingen hierin. 9. Bestuur en financiers; de continuïteit wordt bepaald door het bestuur die zeggenschap heeft over de organisatie. Vanuit hun verantwoordelijkheid, visie en belangen sturen zij de organisatie aan. 10. Verbeteren en vernieuwen; verbeteren en vernieuwen is een continu proces voor de organisatie. Figuur 1: Weergave INK-managementmodel 5/50

6 Het INK-managementmodel beschouwd de hieronder beschreven fundamentele kenmerken als voorwaarden om voor een organisatie te kunnen excelleren. 1. Leiderschap met lef; Er wordt door de leiding een uitdagende koers bepaald op basis van externe en interne informatie. 2. Resultaatgerichtheid; Er wordt gestuurd op de toegevoegde waarde van alle inspanningen en de leiding houdt verwachtingen en belangen in de gaten van verschillende groepen binnen de organisatie. De leiding zorgt voor een belast tussen de uiteenlopende belangen. 3. Continue verbeteren; de gemeten resultaten worden systematisch vergeleken met de doelstellingen. Afwijkingen worden geanalyseerd en leiden tot verbeteringen. De leiding stimuleert de medewerkers om zich te verbeteren. 4. Transparantie; Processen, onderlinge relaties en bijbehorende prestatie-indicatoren zijn beschreven en ook gecommuniceerd naar de belanghebbenden. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn bekend en kosten en baten van zijn bekend en medewerkers kennen hun bijdrage aan het resultaat. 5. Samenwerking; directie en personeel werken op een professionele manier samen, waarbij er geen spraken is van bureaucratie. Het streven is om met partners te zoeken naar maximale toegevoegde waarden. Om een excellente organisatie te worden moeten vijf ontwikkelingsfasen worden doorlopen. In deze fasen zijn de vijf fundamentele kenmerken zoals hierboven benoemd terug te vinden. Deze ontwikkelingsfasen geven van micro naar macro telkens een verbreding van de systeemgrenzen. De fasen zijn: activiteit, proces, systeem, keten of transformatie georiënteerd. In de eerste fase is de organisatie vooral bezig met het resultaat voor het bedrijf, de tweede fase richt het bedrijf zich meer op het voortbrengingsproces en de beheersing daarvan. In de systeem georiënteerde fase wordt de gehele organisatie beheerst, in de daarop volgende fase wordt de kennis en capaciteit in de keten gebruikt en creëren samenwerkingen met leveranciers en afnemers een win-winsituatie. De laatste fase zijn de visie en het beleid van de organisatie gebaseerd op de verantwoording die men heeft richting de maatschappij. In figuur 2 is een schematische weergave gegeven ter verduidelijking. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Activiteit georiënteerd Proces georiënteerd Systeem georiënteerd Keten georiënteerd Transformatie georiënteerd Figuur 2: Fasen verdeling 6/50

7 4. Enquête vragen Enquête huidige situatie asfaltketen Voor mijn scriptie doe ik een onderzoek naar de asfaltketen en het bepalen van verbeteringen hiertoe, in opdracht van Age Vermeer. Om dit goed in kaart te brengen wil ik u vragen om deze enquête in te vullen die gebaseerd is op het INK-managementmodel. Doormiddel van dit model kan de keten in kaart gebracht worden aan de hand van 10 punten en kan aan de hand hiervan de volwassenheid van de keten bepaald worden. De enquête neemt ongeveer 7 minuten van uw tijd in beslag. In deze enquête geeft u steeds aan of het volledig, grotendeels, gedeeltelijk of niet van is. Dit kunt u doen door een x in het vakje te zetten. Naam: Functie: Werkmaatschappij: Leiderschap 1. De leiding heeft een duidelijke visie waar de asfalt keten over drie jaar hoort te staan 2. Deze visie is gebaseerd op gedegen kennis en analyse van de hele keten 3. De visie is gebaseerd op de kracht en unieke positie van Dura Vermeer 4. Dura Vermeer is zo ingericht dat zij geschikt is voor de realisatie van de visie 5. Leidinggevenden zijn een voorbeeld voor hun medewerkers 6. Leidinggevende geven een krachtige stimulans aan verbetering en vernieuwing Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeels van Gedeeltelijk van Niet van Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel leiderschap van het INK-managementmodel? 7/50

8 Strategie en beleid 7. Dura Vermeer heeft, afgeleid van de visie, bepaald welke markten zij willen bedienen met welke producten en diensten 8. De strategie is afgestemd op de belangen van medewerkers, maatschappij, directie en aandeelhouders 9. De strategie is gebaseerd op informatie over de eigen resultaten, de concurrentie, ontwikkelingen in wetgeving, technologie etc. 10. Dura Vermeer maakt bewust keuzes om bepaalde activiteiten uit te besteden 11. Dura Vermeer heeft een methode ontwikkeld om snel in te spelen op risico s en sterk veranderde omstandigheden 12. Strategische keuzes zijn vertaald in succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en doelstellingen 13. Doelstellingen worden consequent door vertaald voor de diverse organisatieniveaus 14. Er is een systeem om de realisatie van doelstellingen te monitoren Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeel s van Gedeeltelijk van Niet van Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel strategie en beleid van het INKmanagementmodel? 8/50

9 Management van medewerkers 15. Het personeelsbeleid stimuleert medewerkers bij te dragen aan het realiseren van de strategie 16. Er is een objectief systeem om de prestaties van medewerkers te meten 17. Er is in kaart gebracht welke competenties medewerkers nodig hebben en daarin wordt geïnvesteerd 18. Medewerkers zijn bevoegd (binnen bepaalde grenzen) verbeteringen zelf door te voeren 19. Medewerkers krijgen erkenning voor hun samenwerking met collega s ter verbetering van de bedrijfsvoering 20. De leiding kiest de beste man/vrouw bij vervulling van functies Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeel s van Gedeeltelijk van Niet van Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel management van medewerkers van het INKmanagementmodel? Management van middelen 21. De financiële positie en het financieel beleid zijn zodanig dat de doelen van Dura Vermeer gerealiseerd kunnen worden 22. De kosten en de inkomsten zijn toe te rekenen aan afzonderlijke productgroepen of klantsegmenten 23. Er is voldoende aandacht voor kennismanagement wetend dat kennis een belangrijke financiële waarde vertegenwoordigt. Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeel s van Gedeeltelij k van Niet van 9/50

10 24. Informatiesystemen zijn afgestemd op die van leveranciers en afnemers om sneller, goedkoper en met minder fouten te werken. 25. Er is een beleid voor het verwerven, gebruiken, onderhouden en beheren van faciliteiten 26. Er is een systeem voor selectie en prestatiemeting van leveranciers. Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel management van middelen van het INKmanagementmodel? Management van processen 27. De primaire, ondersteunende en besturingsprocessen van Dura Vermeer zijn ontworpen in het verlengde van de strategie 28. Medewerkers en teams weten welke bijdrage zij moeten leveren aan het succes van Dura Vermeer 29. Bij de vastlegging van processen is voldoende vrijheid voor professionals gelaten 30. Dura Vermeer voert metingen uit om de efficiency van processen te kunnen verbeteren 31. Er is een methodiek om processen periodiek door te lichten en desgewenst te verbeteren 32. Kennis en ervaring van partners, klanten en bestuur/financiers worden benut om verbetermogelijkheden op te sporen Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeel s van Gedeeltelij k van Niet van 10/50

11 Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel management van processen van het INKmanagementmodel? Klanten en leveranciers 33. De strategie is uitgewerkt voor verschillende klantgroepen 34. Dura Vermeer voert metingen uit om de tevredenheid van klanten te meten 35. Dura Vermeer werkt samen met klanten en strategische belangrijke leveranciers 36. Dura Vermeer bereikt haar doelstellingen t.a.v. klant en leveranciers Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeel s van Gedeeltelij k van Niet van Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel klanten en leveranciers van het INKmanagementmodel? Medewerkers 37. Dura Vermeer voert onderzoek uit om de tevredenheid van medewerkers te meten 38. Er is voldoende aandacht voor effectieve samenwerking 39. Dura Vermeer bereikt haar doelstellingen t.a.v. medewerkers Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeel s van Gedeeltelij k van Niet van Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel medewerkers van het INK-managementmodel? 11/50

12 Maatschappij 40. De afzonderlijke doelgroepen in de maatschappelijke omgeving van Dura Vermeer zijn in kaart gebracht 41. Er is beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld 42. Dura Vermeer bereikt haar doelstellingen t.a.v. de maatschappelijke omgeving Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeel s van Gedeeltelij k van Niet van Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel maatschappij van het INK-managementmodel? Bestuur en financiers 43. De financiële doelstellingen van Dura Vermeer worden gerealiseerd 44. De efficiency en effectiviteit van Dura Vermeer bevindt zich op het gewenste niveau 45. Jaarresultaten worden geanalyseerd ter versterking van de visie en strategie van Dura Vermeer 46. Het bestuur beoordeelt de leiding op haar vermogen integraal te managen Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeel s van Gedeeltelij k van Niet van Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel bestuur en financiers van het INKmanagementmodel? 12/50

13 Verbetering en vernieuwing 47. Uitkomsten van metingen t.a.v. stakeholders worden gebruikt om beleid bij te stellen 48. Dura Vermeer zoekt bewust naar de meest succesvolle manier om veranderingen door te voeren en leert daarbij van ervaringen 49. Dura Vermeer slaagt erin om draagvlak voor veranderingen bij betrokkenen te creëren. 50. Er is een manier gevonden om te voorkomen dat dezelfde fout een tweede keer wordt gemaakt. Plaats een x in het vakje dat van is. Volledig van Grotendeel s van Gedeeltelij k van Niet van Heeft u nog op of aanmerkingen over het onderdeel verbetering en vernieuwing van het INKmanagementmodel? Dit is het einde van de enquête, bedankt voor het invullen. 13/50

14 5. Totale antwoorden enquête Verwerking resultaten enquête huidige situatie asfaltketen A B C D volledig van grotendeels van gedeeltelijk van niet van Leiderschap Totaal van alle enquêtes per vraag 1 De leiding heeft een duidelijke visie op de vraag waar de organisatie over drie jaar hoort te staan Deze visie is gebaseerd op gedegen kennis en analyse van de omgeving De visie is gebaseerd op de kracht en unieke positie van de organisatie De organisatie is zo ingericht dat zij geschikt is voor de realisatie van de visie Leidinggevenden zijn een voorbeeld voor hun medewerkers Leidinggevenden geven een krachtige stimulans aan verbetering en vernieuwing totaal score Strategie en beleid 7 De organisatie heeft, afgeleid van de visie, bepaald welke markten zij wil bedienen met welke producten en diensten De strategie is afgestemd op de belangen van medewerkers, maatschappij, bestuur en financiers De strategie is gebaseerd op informatie over de eigen resultaten, de concurrentie, ontwikkelingen in wetgeving, technologie etc De organisatie maakt bewust keuzes om bepaalde activiteiten uit te besteden De organisatie heeft een methode ontwikkeld om snel in te spelen op risico's en sterk veranderende omstandigheden Strategische keuzes zijn vertaald in succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en doelstellingen Doelstellingen worden consequent doorvertaald voor de diverse organisatieniveaus Er is een systeem om de realisatie van doelstellingen te monitoren totaal score /50

15 Management van medewerkers 15 Het personeelsbeleid stimuleert medewerkers bij te dragen aan het realiseren van de strategie Er is een objectief systeem om de prestaties van medewerkers te meten Er is in kaart gebracht welke competenties medewerkers nodig hebben en daarin wordt geïnvesteerd Medewerkers zijn bevoegd (binnen bepaalde grenzen) verbeteringen zelf door te voeren Medewerkers krijgen erkenning voor hun samenwerking met collega's ter verbetering van de bedrijfsvoering De leiding kiest de beste man/vrouw bij vervulling van functies totaal score Management van middelen 21 De financiële positie en het financieel beleid zijn zodanig dat de doelen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden De kosten en de inkomsten zijn toe te rekenen aan afzonderlijke productgroepen of klantsegmenten Er is voldoende aandacht voor kennismanagement wetend dat kennis een belangrijke financiële waarde vertegenwoordigt Informatiesystemen zijn afgestemd op die van leveranciers en afnemers om sneller, goedkoper en met minder fouten te werken Er is een beleid voor het verwerven, gebruiken, onderhouden en beheren van faciliteiten Er is een systeem voor selectie en prestatiemeting van leveranciers totaal score /50

16 Management van processen 27 De primaire, ondersteunende en besturingsprocessen van de organisatie zijn ontworpen in het verlengde van de strategie Medewerkers en teams weten welke bijdrage zij moeten leveren aan het succes van de organisatie Bij de vastlegging van processen is voldoende vrijheid voor professionals gelaten De organisatie voert metingen uit om de efficiency van processen te kunnen verbeteren Er is een methodiek om processen periodiek door te lichten en desgewenst te verbeteren Kennis en ervaring van partners, klanten en bestuur/financiers wordt benut om verbetermogelijkheden op te sporen totaal score Klanten en leveranciers 33 De strategie is uitgewerkt voor verschillende klantgroepen De organisatie voert metingen uit om de tevredenheid van klanten te meten De organisatie werkt samen met klanten en strategisch belangrijke leveranciers De organisatie bereikt haar doelstellingen t.a.v. klanten en leveranciers totaal score /50

17 Medewerkers 37 De organisatie voert onderzoek uit om de tevredenheid van medewerkers te meten Er is voldoende aandacht voor effectieve samenwerking De organisatie bereikt haardoelstellingen t.a.v. medewerkers totaal score Maatschappij 40 De afzonderlijke doelgroepen in de maatschappelijke omgeving van de organisatie zijn in kaart gebracht Er is beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld De organisatie bereikt haar doelstellingen t.a.v. de maatschappelijke omgeving totaal score Bestuur en financiers 43 De financiële doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd De efficiency en effectiviteit van de organisatie bevindt zich op het gewenste niveau Jaarresultaten worden geanalyseerd ter versterking van de visie en strategie van de organisatie Het bestuur beoordeelt de leiding op haar vermogen integraal te managen totaal score /50

18 Verbeteren en vernieuwen 47 Uitkomsten van metingen t.a.v. stakeholders worden gebruikt om beleid bij te stellen De organisatie zoekt bewust naar de meest succesvolle manier om veranderingen door te voeren en leert daarbij van ervaringen De organisatie slaagt erin om draagvlak voor verandering bij betrokkenen te creëren Er is een manier gevonden om te voorkomen dat dezelfde fout een tweede keer wordt gemaakt totaal score /50

19 6. Gespreksuitwerking kick-off meeting met ketengroep Bespreking : Kick-off ketenanalyse ASFALT Age Vermeer heeft uitleg gegeven over de aanpak en de inhoud van de klankbordgroep. Er werd gevraagd hoe iedereen erin staat en iedereen heeft zijn commitment gegeven en aangegeven zich in te zetten om het project tot een goed einde te brengen. Opdrachtgever: DVI Klankbordgroep: Projectteam + - Regio ZW - Regio O - Regio NW - Regio MW Wat gaan we doen: Ketenanalyse over het integrale proces. Hierin zal eerst een raamwerk gemaakt moeten worden hoe we alle informatie van alle regio s willen hebben. Daarna moet er data verzameld worden om zo een eerste analyse te kunnen maken. Er wordt dus een gevoeligheidsanalyse gemaakt om te kijken hoe het proces reageert. We moeten kijken naar wat wil de klant en hoe kunnen we het zo optimaal mogelijk maken. Er moet bekeken worden wat er wezenlijk belangrijk is voor de keten en hoe daar organisatorisch op ingespeeld kan worden. Waar staan we nu en waar willen we naar toe en hoe komen we daar. Er moet niet alleen gekeken worden per proces, daar zijn we al goed bezig met optimalisatie, maar naar het integraal/de keten. Afnemers en leveranciers betrekken bij het onderzoek, breder kijken dan het eigen spectrum. Verdeling wie doet wat: Takenverdeling processen: (onderstreept is kartrekker per proces) 1) Levering grondstoffen: Hein Jan Bocxe, Roland Bouwman (Age/Fieke) 2) Transport: Leen van Egmond, Tim Udo en Reda Haouam 3) Productie: Roland Bouwman, Laurens Smal en Tim Udo 4) Verwerking: Ad Bruijns, Ralph Peeters, Berend Haaijer (Age/Fieke) 5) Gebruik: Wieke Wisselink 6) Kwaliteit: Roland Bouwman Arjan Mooijekind 7) Hergebruik (hoort bij grondstoffen): Bas Laureijssen, Roland Blok Planning: Activiteiten/taken Deadline Raamwerk gereed per proces met data erin vermeld Analyses per fase gereed. Bespreken en wat kan er integraal anders. Verbeter plannen maken per proces Actie plannen/implementeren. Vervolg acties bepalen. 19/50

20 7. Ontwikkelingsmodel van de Ketenzorg Clusters van het ontwikkelingsmodel voor ketenzorg Cluster 1: cliëntgerichtheid Het cluster cliëntgerichtheid betreft het ontwikkelen van zorg en informatiestromen afgestemd op doelgroepen van cliënten. Informatie wordt in de keten gezamenlijk aangebonden in begrijpelijke taal, bijvoorbeeld via een front office. Methode voor zelfmanagementondersteuningen worden toegepast. De keten is in staat zorg op individuele behoeften of subgroepen toe te snijden, bijvoorbeeld wanneer er spraken is van multimorbiditeit. Cluster 2: ketenregie en logistiek Het cluster ketenregie en logistiek gaat over het stroomlijnen van de zorg voor de gehele keten. Denk aan het maken van allerlei afspraken over verwijzing, onderzoek, overdracht en ontslag van cliënten in de keten. Hierbij horen ook uitwisseling van cliëntgegevens en overige informatie, bijvoorbeeld door koppelingen tussen databases. Casemanagement voor cliënten met complexe zorgvragen wordt aangeboden en er wordt gewerkt met een voor de ketenpartners toegankelijk cliëntvolgend dossier. Afspraken over consultatie van expertise of gespecialiseerde verpleegkundigen in de keten zijn gemaakt. Cluster 3: resultaatsmanagement Het cluster resultaatsmanagement gaat over het benoemen van prestatie-indicatoren en -normen om vervolgens resultaten in de keten te kunnen evalueren. Resultaten hebben betrekking op cliënt- en zorg gerelateerde uitkomsten, cliëntwaardering, logistieke en financiële prestaties. Analyses van (bijna)fouten, feedbackmechanismen en verbeterteams worden gebruikt om prestaties te verbeteren. Cluster 4: optimale zorg In het cluster optimale zorg gaat het om het ontwikkelen van een multidisciplinair zorgpad voor de keten gebaseerd op de behoeften van cliënten in de keten en op evidence-based richtlijnen of zorgstandaarden. Hiervoor zijn behoeften van de cliëntgroep inzichtelijk. Vertegenwoordigers van cliënten zijn betrokken bij het ontwikkelen, verbeteren en monitoren van de zorg. Cluster 5: resultaatgericht leren Het cluster resultaatgericht leren heeft betrekking op een leerklimaat dat ge richt is op voortdurend verbeteren van resultaten in de keten. Hierbij past het gezamenlijk in kaart brengen van de doelen, knelpunten en leemten in de keten en het delen van kennis in een open sfeer. Incentives belonen betere prestaties. Cluster 6: interprofessionele samenwerkingen voor doelgroepen Interprofessionele samenwerking voor doelgroepen bevat elementen zoals het omschrijven van de cliëntengroep waarop de ketensamenwerking zich richt en het werken in multidisciplinaire teams. Helder is wanneer professionals beschikbaar en toegankelijk zijn voor ketenpartners. Cluster 7: rol- en taakverdeling In het cluster rol- en taakverdeling gaat het over inzicht in elkaars expertises, het afspreken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de keten en over het bereiken van effectieve samenwerking op alle niveaus tussen ketenpartners. Dit laatste kan onder andere door het aanstellen van een coördinator voor de keten, door coördinerende taken te beleggen bij ketenpartners en door wederzijds overleg en direct contact tussen professionals. 20/50

21 Cluster 8: ketencommitment Ketencommitment gaat over het neerleggen van de gezamenlijke ambitie en doelen van de ketensamenwerking, neergelegd in samenwerkingsafspraken of -convenanten. Er wordt gevraagd om commitment van leidinggevenden aan de ambitie van de keten en aan de helder gestelde doelen. Taken en verantwoordelijkheden van sturende partijen (leiders, coördinatoren, stuurgroepen, financiers) zijn helder en er is structureel contact. Er is het bewustzijn dat men een onderdeel is van ketensamenwerking, welke afhankelijkheden er zijn en welke domeinen. Cluster 9: transparant ondernemerschap Transparant ondernemerschap concentreert zich op het afspreken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Voor transparant ondernemerschap gelden voorwaarden zoals ruimte voor innovatie en experimenten, de betrokkenheid van leiders bij verbeteringen, een gezamenlijke budgetafspraak c.q. contract en het hanteren van een gemeenschappelijke taal. 21/50

22 8. Interview vragen gewenste situatie Gewenste situatie Interview vragen: half gestructureerd Naam: Voorbereiding: - Audiorecorder meenemen (telefoon of tablet) - Papier om proces te tekenen - Vragen voor interview - Aantekenblok Hoofdvraag interview: Hoe ziet de gewenste situatie(soll) van de asfaltketen eruit voor Dura Vermeer Divisie Infra? Doel interview: Inzicht krijgen in de gewenste situatie van de asfaltketen van DVDI. Duur: 1 uur Deelvragen: - Wat is de visie van de asfaltketen? - Wat zijn de doelstellingen van de asfaltketen? - Wat is voor essentieel belang om te verbeteren binnen het proces? Wat zijn de succesfactoren voor het proces? - Hoe zou de asfaltketen moeten verlopen? o Waar bevinden zich de knelpunten? o Wat is de invloed van de aanbodkant? o Wat is de invloed van de vraagkant? o Hoe zou de volgende punten moeten zijn? Doorlooptijd Communicatie Organisatie achter proces (verantwoordelijke) Informatiebehoefte - Wat zou de strategie moeten zijn voor de keten? Om te komen tot ketensamenwerking zijn er verschillende dingen nodig volgens de literatuur. In hoeverre zijn de volgende punten al aanwezig en in hoe zou dit in de toekomst moeten zijn? - Klantgericht - Ketenregie en logistiek - Resultaatmanagement - Optimale producten - Resultaatgericht leren - Interprofessionele samenwerking voor doelgroepen - Rol- en taakverdeling - Draagvlak vanuit alle stakeholders - Transparant ondernemerschap - Samenwerkingen en vertrouwen binnen de keten Vast overleg bepalen. (vast proces maken waardoor alles vast ligt wat waar wanneer) 22/50

23 9. Interview Laurens Smal Innovatiemanager Gewenste situatie interview Laurens Smal Functie: innovatiemanager DVDI Hoofdvraag interview: Hoe ziet de gewenste situatie(soll) van de asfaltketen eruit voor Dura Vermeer Divisie Infra? Doel interview: Inzicht krijgen in de gewenste situatie van de asfaltketen van DVDI. Duur: 1 ½ uur Deelvragen: Wat is de visie van de asfaltketen? In de toekomst willen wij een verbinding hebben met de partijen die zich bevinden in de keten om gezamenlijk zaken voor elkaar te krijgen die we alleen niet voor elkaar kunnen krijgen, zo worden wij in ons geheel beter. Sub optimalisaties die we nu hebben worden op die manier uitgesloten. Wat zijn de doelstellingen van de asfaltketen? De doelstelling is dat we de voordelen moeten bereiken. Een open uitwisseling en afstemming tussen partijen. Op die manier kunnen we komen tot optimalisatie van het geheel. Er moeten afstemmingen zijn tussen de partijen om te kijken of het gene wat de deelprocessen in gedachten hebben ook wel daadwerkelijk mogelijk is. Kunnen zaken misschien opgelost worden door de planning te vervroegen of juist later te maken. Tevens moeten er zaken in de keten veranderen zodat de keten aan een is gesloten. Bijvoorbeeld wanneer er een opdracht is voor het leveren van asfalt wat een levensduur moet hebben van 7 jaar wordt het op dit moment niet beloond om te streven naar een langere levensduur want daar doe je jezelf tekort mee. Er zou in dit geval een beloning moeten komen wanneer het asfalt een langere levensduur heeft dan conform afspraken. Er is geen stimulansen om beter te presteren ten gunste van de keten. Tevens moeten wij ons focussen om de quick winst om dat eerst te behalen. Er moet een bewustzijn gecreëerd worden waarin alle deelprocessen weten wat de handelingen voor gevolgen heeft voor de andere ketenpartners. We moeten de kaarten op tafel leggen zodat iedereen kan zien wat er gebeurd en kunnen de beste combinaties bij elkaar gezocht worden. Dit houdt wel in dat de voordelen niet alleen naar een partij gaan maar naar alle ketenpartners. Wat is voor essentieel belang om te verbeteren binnen het proces? Wat zijn de succesfactoren voor het proces? Er moet een betere voorbereiding zijn van de projecten en een inzichtelijk resultaat daarvan. In een vroeger stadium moeten zaken worden afgestemd en moeten ketenpartijen daarbij betrokken worden. Iedereen moet ook zijn afspraken na komen. Tevens is het van belang dat de keten gesloten wordt. Dit kan je bijvoorbeeld doel door in plaats van het asfalt te verkopen het aan te leasen. Zo kunnen partijen als Rijkswaterstaat gebruik maken van het asfalt en krijgen wij de garantie dat het asfalt weer terug komt bij ons. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er een kwalitatief hoogwaardig product komt zodat we goede producten kunnen leasen. Om dat mogelijk te maken moet je afspraken maken met de partijen binnen de keten en die samenwerken. Ketenregisseur zou hier een belangrijke rol ik kunnen spelen. Deze overkoepelende organisatie/persoon kan overzien wat goed is voor de keten en kan op deze manier knopen door hakken en beslissingen nemen om zo het proces te kunnen stroomlijnen. Op dit moment staat niet een partij op die zich als ketenregisseur wil dienen maar vanzelfsprekend zou DVI dit op moeten pakken. Uiteraard kan dit ook gezamenlijk mits er afstemming is. Wanneer er voor iemand vanuit DVI gekozen zou worden hoeft dit niet iemand vanuit de top te zijn maar moet wel een natuurlijk leider zijn. DVI ziet nog niet de voordelen en dit is wel noodzakelijk om dit tot een succes te brengen. Vertrouwen is hierin ook noodzakelijk, men wil alleen werken met mensen die je kunt vertrouwen en waarbij je je goed voelt. Hierdoor ontstaat er aansluiting met alle partners in de keten. 23/50

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Zorgalliantie.nu! November 2010 Pagina 1 1 Inleiding In de Zorgalliantie werken 21 zorgorganisaties in de care sector samen om te komen tot verbeteringen in

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement Q*Primair Ontwikkelproject Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement model Deel 1 Het INK-managementmodel ingevuld voor het primair onderwijs

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

De opdrachtgever en zijn gedrag

De opdrachtgever en zijn gedrag De opdrachtgever en zijn gedrag Op welke punten kan een bestuurder zijn manager, in de rol van opdrachtgever, ondersteunen? Derk Kremer In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden om het gedrag van

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in de gemeentelijke praktijk. Leerervaringen uit INK-zelfevaluaties

Resultaatgericht werken in de gemeentelijke praktijk. Leerervaringen uit INK-zelfevaluaties Resultaatgericht werken in de gemeentelijke praktijk Leerervaringen uit INK-zelfevaluaties Resultaatgericht werken in de gemeentelijke praktijk Leerervaringen uit INK-zelfevaluaties Copyright INK, Utrecht

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie