Procesimpactanalyse - Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesimpactanalyse - Rapport"

Transcriptie

1 Procesimpactanalyse - Rapport Rapport Oprichting Steunpunt Archiefdecreet Pilootproject in het kader an de studieopdracht afstemmen an beheerskosten, administratiee lasten, organisatiebeheersing en procesbeschrijing Vlaamse oerheid Departement Bestuurszaken Dienst Wetsmatiging Afdeling Proces- en informatiebeleid Noember 2010

2 1. Context en doelstelling an het rapport Eind 2007 werd door de dienst Wetsmatiging de oerheidsopdracht Procesimpactanalyse oor het in kaart brengen an interne beheerskosten in kader an een nieuwe of wijzigende regelgeing uitgeschreen. Binnen deze opdracht werd een methodiek ontwikkeld oor het meten an beheerskosten aan de hand an een concrete case, nl. de sectorconenants bij het departement Werk en Sociale Economie. In 2009 werd een erolgopdracht uitgeschreen in opdracht an de dienst Wetsmatiging, nl. Afstemmen an beheerskosten, administratiee lasten, procesbeschrijing en organisatiebeheersing. Deze opdracht bestaat uit de olgende drie deelopdrachten, nl. (1) het afstemmen an de methodieken en instrumenten an het departement Bestuurszaken, (2) het toepassen an de methodiek op een concrete case oor nieuwe regelgeing (3) het finaliseren an de methodiek oor het in kaart brengen an beheerskosten. Het doel an dit rapport is een oerzicht te geen an de werkzaamheden die werden uitgeoerd in het kader an deelopdracht 2 en de leereffecten te beschrijen die uit de case naar oor kwamen. Bij de uitoering an deze oefening olgen we nauwgezet het stappenplan, zoals beschreen in de (ontwerp)handleiding. We beschrijen de actiiteiten die werden uitgeoerd bij elke stap, en de resultaten/eraringen die hierbij werden opgedaan. Aan het einde an het rapport geen we een oerzicht an de algemene conclusies.

3 2. De keuze an het pilootproject Het pilootproject werd astgelegd door de stuurgroep an het oerkoepelende project. Binnen de opdracht werd specifiek gezocht naar een geschikte case die nieuwe regelgeing betrof, zodat de methodiek aan een ex ante oefening kon worden getoetst. Bijkomend moest de timing an de case toelaten om op korte termijn de oefening te maken, en diende ze te kaderen binnen de opmaak an een reguleringsimpactanalyse waarin erschillende opties ten opzichte an elkaar worden afgewogen. De gekozen case, d.i. het archiefdecreet, oldoet aan deze opgelegde randoorwaarden. Dit decreet legt aan meerdere organisatie in Vlaanderen een kader op waarbinnen zij hun archiefbeheer moeten organiseren. Onder het toepassingsgebied allen o.a. de lokale besturen, de kerkfabrieken en de administratiee rechtscolleges. Voor een meer olledige opsomming erwijzen we naar het decreet. Het decreet oorziet o.a. in de oprichting an een steunpunt, dat dit zeer uitgebreide toepassingsgebied moet ondersteunen. De scope an de oefening beperkt zich dan ook tot dit zwaartepunt an het decreet. In het pilootproject wordt een inschatting gemaakt an de beheerskosten oor de oprichting en de werking an het steunpunt binnen de Vlaamse oerheid. De toepassing an de methodiek moet de beleidserantwoordelijken een inzicht geen in de oor- en nadelen an de mogelijke opties oor de uitbouw an het steunpunt. Op die manier zal men op basis an duidelijk cijfermateriaal een keuze kunnen onderbouwen. De berekening an de beheerskosten an de oprichting en het beheer an dit steunpunt zal ons toelaten om een kwaliteitsolle reguleringsimpactanalyse te schrijen. Een bijkomend oordeel was dat bij de oprichting an het steunpunt nog erschillende beleidsopties mogelijk waren en die dus door het meten an de beheerskosten beter tegen elkaar konden worden afgewogen.

4 3. De projectorganisatie De procesimpactanalyse kreeg oornamelijk orm tijdens ijf werksessies an telkens twee uur. De aste deelnemers hieraan zijn de olgende personen. Bart Seeri, informatieanalist, Coördinerende Archiefdienst, afdeling PIB. Hij ligt aan de basis an het decreet en is bijgeolg de domeinexpert bij uitstek. Samuël Sourdeau, bedrijfsarchitect, expert in procesbeheer en auteur an een sjabloon oor de contextanalyse dat de Afdeling PIB aanreikt oor de beschrijing en het bereik an organisatiecomponenten in kader an een bedrijfs- of procesanalyse. Jeroen Matthys, beleidsmedewerker reguleringsmanagement en (intern) projectleider. Raf Louis, extern consultant, die een begeleidende rol opnam tijdens de oefening. Tijdens een laatste werksessie werden de resultaten toegelicht aan een werkgroep waaraan Tony Mortier, Inspecteur an Financiën, als obserator aan deelnam. Deze tijdelijke projectstructuur rapporteerde aan de stuurgroep an het oerkoepelende project.

5 4. De theorie: een beknopt oerzicht De Vlaamse oerheid beschouwt als beheerskosten alle kosten die de oerheid moet maken oor het beheer an regelgeing in zijn erschillende fasen, d.i. de opmaak an regelgeing, de goedkeuring an regelgeing, de toepassing en uitoering an regelgeing, de handhaing an regelgeing, de monitoring en ealuatie an regelgeing en de wijziging of afschaffing an regelgeing. Beheerskosten linken we dus aan de regulator in tegenstelling tot de administratiee lasten die erbonden zijn aan de gereguleerde doelgroep, d.i. de burgers, de bedrijen, non-profit organisaties en oerheden. Dit is een belangrijk onderscheid dat we moeten bewaken bij een brede kostenanalyse an bepaalde regelgeing of een beleidsmaatregel. Het meten an administratiee lasten gebeurt olgens het Standaard Kosten Model, d.i. een internationaal aanaarde meetmethode. Het instrument oor het in kaart brengen an beheerskosten bestaat uit zes stappen die we hieronder schematisch weergeen. We geen ook een korte omschrijing an de onderscheiden stappen met de oorgeschreen actiiteiten en het ooropgestelde resultaat. Deze zes stappen worden uitgeoerd bij elke procesimpactanalyse. De mate an detail kan ariëren an dossier tot dossier en wordt bepaald door erschillende factoren zoals tijdsdruk, draaglak, beschikbare informatie, het gewenste resultaat en proportionaliteit. De stappen zijn ook de bouwstenen an de bijhorende sjabloon, d.i. een rekenblad, waaran elke tab oereenkomt met een stap uit het stappenplan. Voorbereiding Stap 1 Afbakenen scope Identificeren entiteiten Opmaken stappenplan Praktische afspraken Verzamelen informatie Procesbeschrijing Stap 2 Bepalen hoofdprocessen Identificeren actoren Beschrijen processen Impactanalyse Stap 3 Inschatten inspanningen per processtap per actor Kostenberekening Stap 4 Berekenen en samentellen an de kosten an de processtappen Inschatten gebonden kosten Validatie Stap 5 Valideren an de resultaten Aanpassen an de resultaten Ealuatie Stap 6 Controleren an de berekende impact (na toepassing of implementatie) Projectfiche Processen & Actoren Tijd x Aantal x Periodiciteit Tijdsbestedingskosten + Gebonden kosten Geregistreerde data Gecontroleerde data

6 Binnen de eerste stap worden de olgende elementen behandeld: de afbakening an de scope, het identificeren an de scope, de opmaak an het stappenplan, de praktische afspraken en het erzamelen an de ereiste informatie. Net zoals bij de start an elk project worden de contouren an de oefening astgelegd, de werkzaamheden gepland en de ereiste informatie erzameld. Het is ook in deze fase dat de trekker an het project en de betrokken spelers worden bepaald. Het doel an de oefening zal richtinggeend zijn oor de diepgang en de scope. Vooral de fase waarin de regelgeing of het project zich beindt, de beschikbare informatie, de opties die men wil in kaart brengen en de betrokken organisaties zijn hierbij determinerend. Tijdens de uitoering an deze stap zal het eerste tabblad an de sjabloon worden ingeuld. Dit tabblad is opgeat als een projectplan. De tweede stap behandelt de olgende elementen: het bepalen an de hoofdprocessen, de identificatie an de actoren en het in kaart brengen an de processen en processtappen. In deze stap willen we een zicht krijgen op de organisatie an de processen. In het geal an een ex ante oefening brengen we de processen die zullen ontstaan of gewijzigd worden in kaart. Een oefening ex post, b. ter ealuatie an een bestaande situatie met het oog op procesoptimalisatie, beschrijft de huidig lopende processen. We erbinden hierbij de belangrijkste processen en processtappen aan organisaties en actoren, door gebruik te maken an een matrix. We bepalen hierbij telkens welke actoren erantwoordelijk zijn oor de uitoering an het proces of de processtap, welke actoren betrokken zijn en welke actoren moeten geïnformeerd worden. In de derde stap worden de inschattingen per processtap en per actor ingeschat. In deze stap wordt de impact an de processen die in de orige stap werden opgelijst erder bekeken. We doen dit door de parameters tijd, aantal en periodiciteit te bepalen. Het beoogde doel an deze stap is het beoordelen an de tijdsbesteding die het project zal eroorzaken (ex ante), of eroorzaakt (ex post). Indien het een ex ante oefening betreft, zullen we deze parameters oornamelijk moeten inschatten op basis an de kennis an het toekomstige proces en het inden an parallellen met gelijkaardige bestaande processen. Naarmate we zullen beschikken oer meer normtijden zullen ook deze kunnen worden gebruikt. Bij een ex post oefening (ealuatie) is de impact reeds gekend door de actoren en is er mogelijk reeds cijfermateriaal (tijdsregistratie) aanwezig. Indien niet, zal er gemeten worden of zullen de actoren beraagd worden. In stap 4 wordt de kost an de processen/processtappen effectief berekend. Er wordt eeneens een inschatting gemaakt an de gebonden kosten. Voor elk an de processen/processtappen kennen we nu de parameters die de impact bepalen, uitgedrukt in de tijdsbesteding door de betrokken actoren. In deze stap maken we de ertaalslag naar kosten. We gebruiken hieroor een gestandaardiseerd loon, ermeerderd met een oerhead en de gebonden kosten. Stap 5 houdt de alidatie an de resultaten in. Het doel an deze stap is het alideren an de ex ante ingeschatte kosten door de betrokken departementen, entiteiten of hun ertegenwoordigers.

7 Dit doen we door de samengestelde resultaten oor te leggen aan de directe betrokkenen, zodat de impact en kosten kunnen getoetst worden op hun realiteitszin. Door dit totaalbeeld te toetsen aan de eraring an de betrokkenen krijgen we een behoorlijk goed aanoelen an de waarde an de resultaten an de oefening. De laatste stap omat de controle an de berekende impact, b. na de effectiee toepassing of implementatie an de oefening. Het doel an deze stap bestaat erin om te controleren in welke mate de werkelijke impact an een regelgeingstraject of optimalisatieproject afwijkt an de ingeschatte kosten. Deze informatie kan uiteraard pas na de implementatiefase worden gemeten. Deze metingen zijn oor de oerheid an belang om te kunnen beoordelen of de beoogde effecten werden bereikt. Ze zijn echter ook nuttig om het model te ealueren, en eentueel bij te sturen of te erfijnen.

8 5. Het pilootproject: de methodiek toegepast We oerlopen hierna de stappen 1 tot en met 5 an het stappenplan. Stap 6, d.i. de ealuatiefase, kan uiteraard pas worden genomen na de effectiee opstart en een redelijke werkingsperiode an het steunpunt. Stap 1 De oorbereiding Afbakening an de scope De oefening situeert zich binnen het archiefdecreet, en is meer specifiek gericht op de oprichting an het steunpunt. De motiatie is oornamelijk gebaseerd op het proportionaliteitsbeginsel. Deze stelt dat de belangrijkste processen een grondige analyse ondergaan, en de minder belangrijke een beperkte analyse. In dit geal neemt de oprichting/werking an het steunpunt een belangrijk deel an de kosten oor zijn rekening. Binnen deze stap werd een tweede belangrijke keuze genomen met betrekking tot het takenpakket an het steunpunt. Er werden ijf kerntaken/hoofdprocessen astgelegd in het decreet die binnen de werking an het steunpunt allen, nl. (1) de ondersteuning an de selectiecommissies, (2) het beheer an het centrale register, (3) de praktijkontwikkeling, (4) de praktijkondersteuning en (5) de beeldorming en communicatie. Op basis an de beschikbare informatie en de financiële impact (cf. proportionaliteitsbeginsel) werd besloten om de eerste kerntaak uit te werken tot op het nieau processtap, en de oerige kerntaak tot op procesnieau. Voor de kerntaak ondersteuning an de selectiecommissies zijn er twee opties uitgetekend, nl. een uitgebreide en beperkte ondersteuning. Dit ertaalt zich uiteraard in de kosten die met de werking an dergelijk steunpunt gepaard gaan. Dit is een mooi oorbeeld hoe deze methodiek in de reguleringsimpactanalyse kan ingepast worden. Men moet zich eran bewust zijn dat de scope, eens gestart met de oefening, kan wijzigen. Specifiek oor deze oefening was het aanankelijk de bedoeling om slechts 1 kerntaak te beschouwen, nl. de ondersteuning an de selectiecommissies. Tijdens de oefening werd echter beslist om ook de ier andere kerntaken op te nemen en minder gedetailleerd te becijferen. Identificatie an de betrokkenen Vanzelfsprekend is het steunpunt zelf de betrokken organisatie. Daarnaast ermelden we ook de selectiecommissies, het erantwoordelijke kabinet en de MOD an het departement Bestuurszaken als belanghebbenden. Een betrokken organisatie maakt deel uit an de Vlaamse oerheid en oert de processtappen uit waardoor ze worden meegenomen in de kostenberekening. Belanghebbenden behoren niet noodzakelijk tot de Vlaamse oerheid, en worden in de analyse opgenomen omdat ze

9 belangrijk zijn oor de informatie-uitwisseling en de inrichting an het proces, maar we berekenen de kosten eran niet. De motiering hieroor wordt erder uitgediept in de olgende stap. Informatieerzameling Voor en tijdens de oefening werd een contextanalyse opgemaakt en gebruikt in de oorbereidende fase. Een dergelijke analyse plaatst het proces in zijn ruimere context en erbindt het met onder meer beleidsthema s, organisaties, doelstellingen, regelgeend kader, diensten en producten, informatiesystemen, locaties en risico s. Dit instrument biedt een aanzienlijke meerwaarde oor een duidelijke scoping an het proces. Boendien betekent het een aanzienlijke tijdswinst bij het inullen an stappen 1 en 2 an de procesimpactanalyse. Daarnaast beschikten we ook oer de stukken an het archiefdecreet, d.i. het oorontwerp, de memorie an toelichting, de nota aan de Vlaamse Regering en de reguleringsimpactanalyse. Hieronder indt u het ingeulde tabblad oor deze oefening.

10 Naam impactanalyse Oprichting Steunpunt Trekker / Contactpersoon Bart Seeri / DBZ / PIB Betrokken regelgeing Archiefdecreet Informatiebronnen 1 Archiefdecreet - Voorontwerp 2 Archiefdecreet - Memorie an toelichting 3 Nota VR archiefdecreet - RIA 4 Contextanalyse Steunpunt Scope Te beschouwen hoofdprocessen en opties1 Ondersteuning an de selectiecommissies a Beperkte ondersteuning b Uitgebreide ondersteuning 2 Beheer an het centrale register 3 Praktijkontwikkeling 4 Praktijkondersteuning 5 Beeldorming en communicatie Diepgang Het hoofdproces 'ondersteunen an de selectiecommissies' wordt beschreen tot op processtapnieau. Dit proces is op dit moment het meest duidelijk. Boendien zijn de resultaten belangrijk oor zowel de organsiatie an het proces als de berekening an de VTE's. Voor de andere hoofdprocessen, blijen we op het nieau an de processen. Betrokken entiteiten Organisaties a Steunpunt (medewerkers A1, B1, C1) Belanghebbenden a Selectiecommissies b Vlaamse Regering c DBZ - MOD Tijdspad # dagen deadline uitoerder opmerkingen Informatieerzameling 3 sept Projectgroep Onderzoek 3 27/sep Projectgroep Contextanalyse en proceserloop 4 5/okt Samuel/Bart Berekening impact en kosten 6 21/okt Projectgroep Validering 1 27/okt Raf/Bart Ealuatie te plannen

11 Stap 2 De procesbeschrijing Beschrijing an de hoofdprocessen/processen/processtappen De hoofdprocessen zijn reeds decretaal astgelegd onder de orm an de kerntaken an het steunpunt. Op basis an de werksessies werden deze erder ontrafeld tot op procesnieau. Zo allen onder de kerntaak beheer an het centraal register de olgende twee processen: (1) opolgen an het technisch beheer en (2) erzorgen an de inoer. Voor de uitgetekende processen kan erder afgedaald worden op processtapnieau. Het proces erzorgen secretariaat an de ergadering omat bijoorbeeld de processtappen notuleren, finaliseren erslag, publicatie erslag. Het uittekenen an deze processen/processtappen was oornamelijk het resultaat an het denkwerk an de inhoudelijk expert, met ondersteuning an de methodologisch expert. Het is mogelijk dat men oor een deel an de processen/processtappen kan terugallen op bestaand materiaal. Dit is het geal oor het proces weren an de steunpuntmedewerkers. Deze oefening werd gemaakt binnen een ander project oor de aanwering an gelijkaardige profielen. In dit geal kunnen de resultaten dus oergenomen worden. We streen ernaar om op termijn tot een methodiek te komen waarin dergelijke gestandaardiseerde bouwstenen erat zijn. Identificeren an de actoren Elk proces/processtap wordt uitgeoerd door minstens één actor. Een actor is steeds erantwoordelijk oor één of meerdere stappen. Het geeft antwoord op de raag: "Wie doet wat in het proces?". Dit kan in sommige situaties oereenkomen met een welbepaalde functie, maar meestal zijn ze niet aan één specifieke functie gebonden. Het is dan ook aanbeolen om geen functionele benamingen te gebruiken oor actoren, want naargelang de organisaties kan een actor an een proces door erschillende functies opgenomen worden. Binnen deze oefening ielen de actor en de functie steeds samen. We spreken dan ook an een een-op-eenrelatie. Voorbeelden actor: aanrager, ealuator, dossierbeheerder, begrotingscoördinator, behandelaar, beoegde administratie, inspecterende instantie, Voorbeelden functie: beleidsmedewerker, directeur, In deze stap is het de bedoeling om de actoren in kaart te brengen. Het is echter an belang om in een latere fase an de oefening de ertaling te maken naar functies omdat we hieraan een loonkost kunnen erbinden. De eigenlijke kostenberekening gebeurt dus op basis an functies, maar bij het uittekenen an de processen staat de actor centraal. Verbinden an processen/processtappen met de actoren Na het uittekenen an de processen/processtappen en de benoeming an de actoren moeten beide elementen aan elkaar gekoppeld worden. Het is de bedoeling dat oor elk proces/processtap bepaald wordt welke actor betrokken is met de methodiek an de VEBI-matrix. Dit is een eenoudige manier om processen en processtappen te linken aan actoren. Actoren krijgen een V (erantwoordelijkheid) indien ze de stap daadwerkelijk uitoeren; een E indien ze de

12 einderantwoordelijkheid dragen; een B als ze betrokken partij zijn en dienen geraadpleegd te worden (communicatie in twee richtingen) en een I indien ze geïnformeerd dienen te worden (communicatie in één richting). In de VEBI-matrix kunnen erschillende actoren betrokken zijn bij eenzelfde proces/processtap. In dat geal zet men een b bij de erschillende actoren (b. opmaak agenda). Voor het proces aanleggen en beheer an expertisetool zijn er drie actoren betrokken met een onderscheiden rol, nl. erantwoordelijk, betrokken en informatief. Hieronder geen we een extract an het tabblad proces weer. Indien u het olledige tabblad wenst, erwijzen we het onderliggend excelbestand.

13 Steunpunt Uitgebreide scope Medewerker Nieau A1 (x3) Medewerker Nieau B1 Medewerker Nieau C1 Hoofdprocessen Processen Processtappen Zie legende onderaan Oprichten an het Steunpunt Weren an de steunpuntmedewerkers Maken an functiebeschrijingen Uitschrijen an de acatures Selecteren an de kandidaten Aanweren Inrichten an het steunpunt Opmaken planning en taakerdeling Opmaak werkinstructies en procedures Opleiding- en ormingsplan Ondersteuning an de selectiecommissies Aanleggen en beheer an expertisepool (interne lijst) b Weren an commissieleden Oplijsten kandidaten en plaatserangers Oermaken aan kabinet oor alidatie Ontangen an de lijst met aangestelde kandidaten Aanschrijen an de kandidaten Ontangen antwoorden kandidaten Organiseren an ergaderingen Opmaken agenda x b Organiseren logistiek Uitnodigen an de leden x Verzorgen secretariaat an de ergadering Notuleren b Finaliseren erslag Publiceren erslag (officieel)

14 Stap 3 De impactbeschrijing Inschatting an de inspanningen per processtap Het is niet altijd eenoudig de parameters tijd, aantal en periodiciteit in kaart te brengen. We moeten hierbij steeds zoeel mogelijk gebruik maken an de gegeens die beschikbaar zijn. Aangezien we hier geconfronteerd met een ex ante oefening was het niet altijd een eenoudig om de parameters in te schatten. De expertise an de domeinexpert betekende hier duidelijk een toegeoegde waarde. T = de tijd, weergegeen in dagen, die door een bepaalde functiewordt geïnesteerd om een proces/processtap eenmaal uit te oeren per jaar. De processtap oplijsten an de kandidaten en plaatserangers wordt bijoorbeeld uitgeoerd door een medewerker nieau A1 an het steunpunt gedurende een hale dag (T = 1/2). # = het aantal maal de functie wordt ingeschakeld oor het uitoeren an het proces/processtap. De processtap analyseren an de selectielijsten wordt bijoorbeeld door 2 medewerkers nieau A1 uitgeoerd. P = de periodiciteit, d.i. het aantal keer het proces/processtap per jaar wordt uitgeoerd. Er zijn bijoorbeeld 8 commissies, die elk 4 keer per jaar ergaderen. De medewerker nieau A1 erzorgt het secretariaat hieran. Dit betekent dat de periodiciteit oor deze processtap oor die specifieke medewerker 32 bedraagt. Een belangrijke randoorwaarde hierbij is dat oor elke commissie dezelfde processtappen geolgd worden. Indien dit niet het geal is, kan men niet zomaar extrapoleren, en is het noodzakelijk om een opsplitsing naar type commissie te maken. Om de periodiciteit te berekenen, moet men de frequentie waarmee een proces/processtap wordt uitgeoerd, terugbrengen tot het theoretisch aantal keer per jaar. De commissieleden hebben bijoorbeeld een mandaat an 5 jaar waaruit olgt dat de wering an een commissielid theoretisch 1,6 keer per jaar gebeurt. Aangezien de periodiciteit het aantal keer is dat een processtap per jaar wordt uitgeoerd, dienen we ook rekening te houden met andere parameters die dit aantal keer kunnen beïnloeden. In ons oorbeeld kunnen dit het aantal commissies zijn en zelfs het aantal leden dat in deze commissies zetelt, b. het aanschrijen an de kandidaten, d.i. een processtap binnen het proces weren an de commissieleden. Deze processtap gebeurt om de 5 jaar oor 8 commissies die telkens 8 leden en 8 plaatserangers hebben. Uit de formule olgt dat P = 25,6 = 1/5 * 8* (8 + 8).

15 Uitgebreide scope Medewerker Nieau A1 (x3) Hoofdprocessen Processen Processtappen Zie legende onderaan Vebi T # P Oprichten an het Steunpunt Weren an de steunpuntmedewerkers Maken an functiebeschrijingen 0,5 1 4 Uitschrijen an de acatures 0,5 1 4 Selecteren an de kandidaten Aanweren Inrichten an het steunpunt Opmaken planning en taakerdeling Opmaak werkinstructies en procedures Opleiding- en ormingsplan Ondersteuning an de selectiecommissies Aanleggen en beheer an expertisepool (interne lijst) Weren an commissieleden Oplijsten kandidaten en plaatserangers 0,5 1 1,6 Oermaken aan kabinet oor alidatie Ontangen an de lijst met aangestelde kandidaten Aanschrijen an de kandidaten Ontangen antwoorden kandidaten Organiseren an ergaderingen Opmaken agenda x 0, Organiseren logistiek Uitnodigen an de leden x Verzorgen secretariaat an de ergadering Notuleren 0, Finaliseren erslag Publiceren erslag (officieel)

16 Stap 4 De kostenberekening In deze stap maken we de omschakeling naar kosten. We ertalen de reeds genoteerde inspanningen naar een loonkost. We oegen de oerhead en de gebonden kosten die hiermee gepaard gaan toe. De loonkost is een essentiële component in de berekening an beheerskosten. We nemen als referentieloon de aanweringskost an de betrokken functie, zoals die is opgenomen in de begrotingsinstructies (zie personeelsregelgeing diensten Vlaamse oerheid). Voor de berekening nemen we de cijfers uit de kolom weerslag statutair. Dit cijfer ertegenwoordigt de aanweringskost an een statutair personeelslid met een astgelegde anciënniteit an 6 jaar, inclusief het akantiegeld en de patronale bijdrage. Voor de oerhead rekenen we olgens het principe an de rugzakjes. De rugzakjes bepalen een aste jaarlijkse kost oor werking en uitrusting (werkplek, kantoormaterieel, computer, standaard applicaties,...), zoals opgenomen in de begrotingsinstructies. Momenteel bedraagt dit rugzakje per jaar. Dit bedrag is gelijk oor alle functies en niet onderheig aan indexering of een CAO. Om deze kost te kunnen erbinden aan de processen of processtappen, waaran we de impact op dagbasis hebben bepaald, erdelen we de loonkost en oerhead oer het effectief aantal werkdagen. In de formule wordt rekening gehouden met 200 effectiee werkdagen per jaar. Meer uitleg aangaande de bepaling an dit aantal dagen is te inden in de handleiding. We opteren eroor om enkel de kosten an het steunpunt in kaart te brengen. De kosten oor de selectiecommissies werden niet meegenomen omdat ze op een apart budget begroot zijn, en dus niet uit de financieringsbron an het steunpunt komt. We hebben deze groep wel meegenomen in de oefening omdat dit interessant was oor de inrichting an het proces. Ook de MOD Bestuurszaken en het beoegde kabinet werden niet opgenomen in de kostenberekening omdat we eran uitgaan dat de geraagde inspanningen tot de normale werkzaamheden an beide organisaties behoren. We gaan er dus anuit dat het aanweren tot de kerntaken an MOD behoort en we de kost hieran niet moeten meenemen om dubbeltellingen te ermijden. Als eenmalige kost beschouwen we het hoofdproces oprichten an het steunpunt. Deze kost beschouwen we als eenmalig omdat de processen (oorbeeld: weren an de steunpuntmedewerkers) en de processtappen (oorbeeld: uitschrijen an de acatures) binnen dit hoofdproces slechts een keer zullen worden uitgeoerd. We gaan er hierbij an uit dat latere aanweringen op het moment dat het steunpunt in werking is (b. bij eranging an medewerkers), worden opgenomen in het hoofdproces sturing an het steunpunt. De andere hoofdprocessen Ondersteuning an de selectiecommissies, Beheer an het centrale register, Praktijkontwikkeling, Praktijkondersteuning, Beeldorming en Communicatie en Sturing an het steunpunt genereren een weerkerende kost. De (eentuele) gebonden kosten kunnen toegeoegd worden op het nieau an een hoofdproces, een proces of een processtap. Voor het steunpunt werden deze niet bepaald, hoewel er bijoorbeeld wel een systeem zal worden aangekocht of ontwikkeld dat als centraal register zal ingezet worden. Op dit moment hebben we echter te weinig gegeens om hieran een inschatting te

17 maken. Dit betekent dat we hiermee rekening moeten houden bij de interpretatie an de resultaten. Indien men het de resultaten an de T#P kolommen optelt, bekomt men een werkdagequialent per actor oor het proces. Dit is een theoretisch cijfer dat het aantal werkdagen per jaar weergeeft dat door die specifieke medewerker moet worden gepresteerd. Als men het werkdagequialent an een actor erder deelt door het aantal effectiee werkdagen bekomt men een theoretisch aantal VTE. Voor ex ante oefeningen kan dit een interessant richtcijfer zijn. Dit cijfer moet echter met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd, aangezien dit eronderstelt dat het werk sequentieel kan worden uitgeoerd door de actor. Voor het steunpunt komen we finaal tot olgende cijfers. Uitgebreide scope Medewerker Nieau A1 (x3) Hoofdprocessen Processen Processtappen Loonkost DVO (Jaarbasis) ,41 Resultaat sheet Impact T#P Kost Oprichten an het Steunpunt Weren an de steunpuntmedewerkers Maken an functiebeschrijingen 2,0 563,6 Uitschrijen an de acatures 2,0 563,6 Selecteren an de kandidaten 18,0 5072,5 Aanweren Inrichten an het steunpunt Opmaken planning en taakerdeling 7,0 1972,6 Opmaak werkinstructies en procedures 12,0 3381,7 Opleiding- en ormingsplan 3,0 845,4 Ondersteuning an de selectiecommissies Aanleggen en beheer an expertisepool (interne lijst) 4,0 1127,2 Weren an commissieleden Oplijsten kandidaten en plaatserangers 0,8 225,4 Oermaken aan kabinet oor alidatie Ontangen an de lijst met aangestelde kandidaten Aanschrijen an de kandidaten Ontangen antwoorden kandidaten Organiseren an ergaderingen Opmaken agenda x 16,0 4508,9 Organiseren logistiek Uitnodigen an de leden x

18 In de boenstaande tabel indt u een extract u het tabblad kosten an de sjabloon. De onderstaande tabel geeft een samenatting an de kostenberekening oor het steunpunt. Medewerker Nieau A1 Steunpunt Medewerker Nieau B1 Medewerker Nieau C1 Gebonden kost Loonkost DVO (Jaarbasis) , , ,96 Resultaat sheet Impact T#P Kost T#P Kost Kost eenmalig ,51 0,00 440,63 0,00 Kost weerkerend , , ,82 0,00 Kost Totaal , , ,45 0,00 Werkdagequialent -Uitgebreid 1.826,58 282,04 206,94 VTE 9,13 1,41 1,03 Werkdagequialent - Beperkt 920,42 264,75 197,34 VTE 4,60 1,32 0,99 We kunnen uit deze tabel de eenmalige en weerkerende kosten aflezen per functie en hoeeel VTE s theoretisch nodig zijn om de processen te kunnen uitoeren. Voor de eenmalige kosten, die in dit geal samenallen met de processtappen in het kader an de oprichting an het steunpunt, komen we aan een bedrag an We merken op dat dit zonder de ontwikkeling of aankoop an het centrale register is. Voor de jaarlijks weerkerende kosten komen we uit op oor de uitgebreide scope, en oor de beperkte scope. De totale werklast oor de 3 functies samen bedraagt in de uitgebreide scope 11,5 VTE s en in de beperkte scope 7 VTE s. Stap 5 Validatie In het geal an het steunpunt werden de cijfers afgetoetst met de domeinexpert die instaat oor de opmaak an het decreet en de reguleringsimpactanalyse. Het totaalbeeld an de oefening werd realistisch beonden.

19 6. Algemene beindingen De opmaak an de procesimpactanalyse erplicht om na te denken oer het proces. Vanuit dat oogpunt kan (een deel an) de methodiek reeds roeg in de regelgeingsprocedure nuttig zijn. Bij het inschatten an de beheerskosten in het kader an een reguleringsimpactanalyse kan de oefening perfect samengaan met de berekening an de administratiee lasten, aangezien men deels dezelfde processen zal bekijken, maar anuit een andere doelgroep. De contextanalyse leert als instrument een belangrijke toegeoegde waarde. In de oefening werd hieroor extra tijd uitgetrokken. De (regulerings)impactanalyse leert echter rechtstreeks input oor stappen 1 en 2 an de procesimpactanalyse en op die manier wordt de geïnesteerde tijd deels teruggewonnen. De informatie uit de contextanalyse is ook herbruikbaar bij andere aspecten an de opmaak an de reguleringsimpactanalyse. Boendien kunnen we stellen dat door het in kaart brengen an de omgeingsfactoren de kwaliteit an de (regulerings)impactanalyse erhoogt. Hieronder indt u de tijd, uitgedrukt in uren, die door de erschillende projectmedewerkers werd besteed aan de contextanalyse en de toepassing an de methodiek beheerkosten. De oefening zelf kon op relatief korte tijd worden uitgeoerd door de samenwerking an domein- en methode-expert. We stellen ast dat na een korte oorbereidende fase, waarin informatie wordt erzameld en erwerkt, we zeer lug tot resultaten kunnen komen door de competenties te bundelen. In de oefening hadden we hieroor 5 x 2 uur samen nodig. Bart Seeri Informatieanalyst - PIB 52,5 Samuël Sourdeau Bedrijfsarchitect PIB 19 Jeroen Matthys Beleidsmedewerker DWM 18 Raf Louis Extern consultant 30 Het documenteren an de oefening is belangrijk. Vooral de berekeningen en eronderstellingen die men maakt alorens de parameters tijd, aantal en periodiciteit in te ullen, kunnen nadien nuttig zijn bij aanullingen, wijzigingen of een mogelijke erantwoording. Het documenteren an de berekeningen kan zeer eenoudig door bijoorbeeld commentaren bij de cellen an het rekenblad te plaatsen, of door te erwijzen naar de contextanalyse. Het inullen an de matrix is een rij manueel gebeuren. Het werkblad kan uiteraard nog erder geautomatiseerd worden, maar een aststelling is toch dat elke situatie rij specifiek is en de flexibiliteit moet behouden worden om het instrument aan te passen

20 aan de behoefte. Het is de bedoeling om op basis an bijkomende eraring te kijken in welke mate het rekenblad kan aangepast worden. Het is aan te beelen om de oefening steeds te laten uitoeren door de inhoudelijke expert en een deskundige inzake de methodiek beheerskosten. De eindresultaten in termen an tijdsbesteding en kosten bleken bij de alidatie in de totaliteit realistisch.

Reguleringsmanagement in Vlaanderen. Beheerskosten van regelgeving

Reguleringsmanagement in Vlaanderen. Beheerskosten van regelgeving Reguleringsmanagement in Vlaanderen Beheerskosten van regelgeving Dienst Wetsmatiging Ellen Vermoesen coördinator dienst Wetsmatiging Departement Bestuurszaken De dienst Wetsmatiging zorgt voor de beleidsvoorbereiding

Nadere informatie

governance code kinderopvang uitwerkingen

governance code kinderopvang uitwerkingen goernance code kinderopang Raad an Toezicht-model 2 toezichthoudend bestuur-model 3 instruerend bestuur-model 4 BV zonder RC-model 5 BV met RC-model 6 eenmanszaak-model Commissie Goernance Kinderopang

Nadere informatie

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006 De Organisatie mbo nederland: Examenerslag mbo 2005 2006 pagina 1 competent in examinering? ersie december 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 Inhoud examenerslag mbo 2005 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 pagina

Nadere informatie

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen Checklist Code Pensioenfondsen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds oor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Bpf Schilders) Datum checklist: 18 september 2014 (astgesteld) De pensioenfondsen mogen

Nadere informatie

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht Richtlijn oor integer en transparant bestuur en toezicht herziene uitgae januari 2013 januari 2013 Commissie Goernance Kinderopang NVTK en bdko uitgae Nederlandse Vereniging oor Toezichthouders in de Kinderopang

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit LEADER provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit LEADER provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgae an proincie Groningen. Nr. 1006 26 februari 2015 Openstellingsbesluit LEADER proincie Groningen Besluit an Gedeputeerde Staten der proincie Groningen an 17 februari 2015,

Nadere informatie

Beschrijving Code Pensioenfondsen ACTIE TOT NALEVING VAN DE NORMEN PER 1-1-2014, OF MOTIVERING AFWIJKEND BELEID

Beschrijving Code Pensioenfondsen ACTIE TOT NALEVING VAN DE NORMEN PER 1-1-2014, OF MOTIVERING AFWIJKEND BELEID Beschrijing Code Pensioenfondsen Checklist Code Pensioenfondsen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds oor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Bpf SAG) Datum checklist: 30 maart 2016 (astgesteld)

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht Richtlijn oor integer en transparant bestuur en toezicht oktober 2009 Commissie Goernance Kinderopang NVTK en bdko uitgae Nederlandse Vereniging oor Toezichthouders in de Kinderopang (NVTK) www.ntk.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Beoordeling werkproces 1.1 Maken van een planning

Beoordeling werkproces 1.1 Maken van een planning Beoordeling werkproces 1.1 Maken an een planning Kerntaak 1 Voorbereiden an analyses Omschrijing werkproces Maken an een dagplanning oor de werkzaamheden die hij uit gaat oeren. Oerleggen met collega s

Nadere informatie

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren April 2010 Inhoud 1. Opname an kantoren 2. Aanbod an kantoren Stand an zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Ontwikkeling huurprijzen 4. De kantorenmarkt in 2010 Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif an

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 1 tijdak woensdag juni 13.3-16.3 uur wiskunde A (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 19 ragen. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Practicum: Brandpuntsafstand van een bolle lens

Practicum: Brandpuntsafstand van een bolle lens Practicum: Brandpuntsafstand an een bolle lens Er zijn meerdere methoden om de brandpuntsafstand (f) an een bolle lens te bepalen. In dit practicum worden ier methoden toegepast. Zie de onderstaande figuren

Nadere informatie

Voortgangsrapportage december 2014

Voortgangsrapportage december 2014 Voortgangsrapportage december 2014 op basis an het erbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenatting erbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbeelingen op een rij 1.

Nadere informatie

september 2015 - A.M. van Essen, L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams bekeken: Leiderdorp - Tympaan Instituut - info@tympaan.

september 2015 - A.M. van Essen, L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams bekeken: Leiderdorp - Tympaan Instituut - info@tympaan. september 2015 - A.M. an Essen, L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 2 3 4 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak 1 1.4 Leeswijzer 2 Kenmerken werkgebied 2.1 Kenmerken werkgebied

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 30BH-0 HB-nummer: 3526404 Onderzoek

Nadere informatie

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Het Depot te Vilvoorde Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Even voorstellen Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Team beleid Afdeling Proces- en Informatiebeleid Departement Bestuurszaken

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

ERserver. iseries. Opslagoplossingen

ERserver. iseries. Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen Copyright IBM Corp. 2002. Inhoudsopgae Opslagoplossingen................................ 1 Nieuw oor V5R2.................................

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

12 Elektrische schakelingen

12 Elektrische schakelingen Elektrische schakelingen Onderwerpen: - Stroomsterkte en spanning bij parallel- en serieschakeling - Verangingsweerstand bij parallelschakeling. - Verangingsweerstand bij serieschakeling.. Stroom en spanning

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 5, 7, 10 en 11; Gelet op

Nadere informatie

Het orthogonaliseringsproces van Gram-Schmidt

Het orthogonaliseringsproces van Gram-Schmidt Het orthogonaliseringsproces an Gram-Schmidt Voor het berekenen an een orthogonale projectie an een ector y op een deelruimte W an R n is een orthogonale basis {u,, u p } zeer gewenst De orthogonale projectie

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Vijf redenen. waarom uw klanten vandaag beter kiezen voor een belegging in een tak 23-oplossing

Vijf redenen. waarom uw klanten vandaag beter kiezen voor een belegging in een tak 23-oplossing Vijf redenen waarom uw klanten andaag beter kiezen oor een belegging in een tak 23-oplossing 1 2 HOGER RENDEMENT TRANSPARANT Uw klanten krijgen uitzicht op een hoger rendement dan bij een spaarrekening

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

JoKER. VEP studiedag 30 april 2010

JoKER. VEP studiedag 30 april 2010 JoKER VEP studiedag 30 april 2010 JoKER Historiek 1997-2009 Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Basisinstrumenten volgens het decreet De kind- en jongere-effectrapportage (JoKER) - Wat? - Waarom? - Waarvoor?

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 1002 DOC.0123/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurogel Helmond Typering an onze school Brede Basisschool De Vuurogel heeft zich ontwikkeld tot een school met 400 leerlingen en 35 personeelsleden. Brede

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

Het Archiefdecreet nu en in de toekomst. COP Documentbeheer en archivering 10 maart 2010

Het Archiefdecreet nu en in de toekomst. COP Documentbeheer en archivering 10 maart 2010 Het Archiefdecreet nu en in de toekomst COP Documentbeheer en archivering 10 maart 2010 Even voorstellen Departement Bestuurszaken Afdeling Proces- en Informatiebeleid Coördinerende archiefdienst business

Nadere informatie

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten 1 Inleiding De energiebeleidsovereenkomst (kortweg EBO) voor VER-bedrijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 30DU-0 HB-nummer: 3523382

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socio economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

Eigenschappen van kwalitatieve procesdocumentatie

Eigenschappen van kwalitatieve procesdocumentatie Eigenschappen van kwalitatieve procesdocumentatie CoP Procesbeheer Vlaamse overheid 1 Documenteigenschappen Doel van het document Dit document is bedoeld als ondersteuning voor procesanalisten en procesredacteurs

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Definitief rapport van het herinspectiebezoek aan Erasmushiem te Leeuwarden op 19 november 2013

Definitief rapport van het herinspectiebezoek aan Erasmushiem te Leeuwarden op 19 november 2013 Definitief rapport an het herinspectiebezoek aan Erasmushiem te Leeuwarden op 19 noember 2013 Zwolle, december 2013 V1000027 Rapport an het herinspectiebezoek aan Erasmushiem te Leeuwarden op 19 noember

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

AUDIT CRKBO-registratie bij. Naam contactpersoon KVS. Audit Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs

AUDIT CRKBO-registratie bij. Naam contactpersoon KVS. Audit Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs AUDIT CRKBO-registratie bi Naam contactpersoon Seminars op Maat De heer drs. W.N. Boonstra KVS Audit Kwaliteitscode oor opleidingsinstituten oor kort beroeps onderwis De audit richt zich op de beginselen

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socioeconomische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent Informatieveiligheidsconsulent 23 sept 2014 Gent Wie zijn ze wat doen ze? VERANTWOORDELIJKHEDEN INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De verplichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht

Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht Protocol Signaleren an problematisch gedrag Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht Dekkers training en adies Amersfoort, 12 oktober 2011 Protocol Signaleren an problematisch gedrag Inleiding Voor u ligt het protocol

Nadere informatie

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Het Vlaamse kwalificatieraamwerk Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Inhoud Doelstellingen Raamwerk Niveaudescriptoren Kwalificaties Ontwikkelproces Ervaringen Uitdagingen Doelstellingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 11 Antwoordindicaties tussenvragen

Hoofdstuk 11 Antwoordindicaties tussenvragen Hoofdstuk 11 Antwoordindicaties tussenragen 11.1 Hoe zou Winfred een gemeenschappelijke missie en isie kunnen ontwikkelen? Gebruik bijoorbeeld de olgende sleutelwoorden: intern ontwikkelen of met externe

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Olle Es. Boerderijnummer: 0685. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Olle Es. Boerderijnummer: 0685. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarerslag Januari 2012 - december 2012 De Olle Es Boerderijnummer: 0685 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgae mag worden ereeloudigd

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Paulusschool 2014-2015. Abcoude

Paulusschool 2014-2015. Abcoude s c h o o l g i d s school Inhoud 2 1. Een woord ooraf pag. 3 en 4 2. Onze identiteit pag. 5 3. De organisatie pag. 7 en 8 4. Aanmelden an uw kind pag. 9-11 5. De ontwikkeling an de kinderen 5.1 bij de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Luzac Lyceum Eindhoen Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Eindhoen BRIN-nummer: 30BR-0 Hummingbirdnummer: 3522248

Nadere informatie

U wilt (zelf) iets veranderen

U wilt (zelf) iets veranderen U wilt (zelf) iets eranderen aan uw huurwoning Wat moet u weten? U wilt iets eranderen aan uw woning om er nog meer an te genieten. En dan hebben we het niet oer andere gordijnen of een andere loerbedekking.

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

PLP-IF 1 (1,2,3 of 4)

PLP-IF 1 (1,2,3 of 4) PLP-IF 1 (1,2,3 of 4) Leerdoelen Wat wil je in deze IF leren? En binnen welke focusgebieden / tegels past jouw leerraag? Benoem hier je leerdoelen waaraan je wilt werken zo: Als (je rol/functie) wil ik

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Digitale Bouwaanvraag Bevraging van Lokale Besturen

Digitale Bouwaanvraag Bevraging van Lokale Besturen Bevraging van Lokale Besturen 1 INTRODUCTIE... 3 2 UITGEVOERDE METING... 4 2.1 DEELNEMENDE LOKALE BESTUREN... 4 3 ALGEMENE KERNCIJFERS... 5 3.1 UURTARIEF... 5 3.2 AANTAL... 5 4 KERNCIJFERS EN BENADERINGEN

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

1. PKIO certificaat uploaden

1. PKIO certificaat uploaden 1. PKIO certificaat uploaden Wanneer u start met digitaal communiceren met uw rechtbanken, dan is een PKIO certificaat ereist. Hoe u deze kunt aanragen, indt u bij ons op de site onder het menu-item Support.

Nadere informatie

CoperfinFlash Extra. In dit nummer: Wie zijn de nieuwe N-1 s? De BPR van de stafdiensten. Lonen en loopbanen

CoperfinFlash Extra. In dit nummer: Wie zijn de nieuwe N-1 s? De BPR van de stafdiensten. Lonen en loopbanen CoperfinFlash Extra In dit nummer: Wie zijn de nieuwe N-1 s? De BPR van de stafdiensten Lonen en loopbanen De ploeg krijgt vorm... Begin januari kon u het reeds lezen op de portaalsite van Financiën (www.minfin.fed.be):

Nadere informatie

TaalCompleet Nederlands voor anderstaligen

TaalCompleet Nederlands voor anderstaligen Tibo Jansingh & Janneke Blom Uitgeerij KleurRijker Didactisch: wat is ernieuwd? E-learning: hoe werkt het? Materiaal oor de docent TaalCompleet Nederlands oor anderstaligen De nieuwe TaalCompleet: In aug.

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

Initiële business case

Initiële business case -aanbod organisatie Initiële business case Waterschap Hollandse Delta Waterschap Riierenland Inter Access Datum: 27 maart 2013 Versie: 1.2 Versie: 1.2 1 Documenthistorie Goedkeuring De hieronder genoemde

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Spirit4you in 2012 rapportage

Spirit4you in 2012 rapportage Spirit4you in 2012 rapportage 1 2 Programmalijnen Spirit4you: Het programma an Spirit4you bestaat uit 3 programmalijnen en 3 thema s/ producten als ondersteunend/ oorwaardelijk oor het welslagen an het

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

ZORGPADEN. ln mijn praktijk bied ik individuele, specialistische psychotherapeutische hulp aan patiënten van 18 jaar tot en met 65 jaar.

ZORGPADEN. ln mijn praktijk bied ik individuele, specialistische psychotherapeutische hulp aan patiënten van 18 jaar tot en met 65 jaar. ZORGPADEN lnleidinq Een zorgpad kan worden gezien als de beschrijing an opeenolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces oor een patiëntengroep met een specifieke zotgraag Het beschrijft

Nadere informatie

www.beautyandwellnesscadeau.nl

www.beautyandwellnesscadeau.nl www.beautyandwellnesscadeau.nl BEAUTY&WELLNESS cadeau brengt nieuwe klanten naar uw bedrijf en zet uw bedrijf op de kaart! Wereldwijd wordt er in de giftcard branche een enorme omzet behaald. Engeland,

Nadere informatie

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme 2009-2010

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme 2009-2010 Schriftelijk examen: theorie en oefeningen 2009-2010 Naam en studierichting: Aantal afgegeen bladen, dit blad niet meegerekend: Gebruik oor elke nieuwe raag een nieuw blad. Zet op elk blad de ermelding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - VOORSTEL

GEMEENTERAAD - VOORSTEL GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering an 28 noember 2012 Onderwerp: Gratis internet binnen Teylingen - Besluitormend Beknopte samenatting: D66 en Trilokaal hebben een initiatiefoorstel ingediend

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 87. Deze uitgae heeft betrekking op LotusLie(tm) en op alle olgende

Nadere informatie

MedaMorph. Alberto Meda, 2006

MedaMorph. Alberto Meda, 2006 MedaMorph Alberto Meda, 2006 MedaMorph MedaMorph werd ontwikkeld in samenwerking met Alberto Meda. Zijn achtergrond als ingenieur blijkt heel duidelijk uit de ormgeing en de functionaliteit an dit nieuwe,

Nadere informatie

ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ held zonder geweld Werkboek HzG 1 [binnenwerk].indd 1 19-06-12 09:48 Werkboek HzG 1 [binnenwerk].indd 2 19-06-12 09:48 Held zonder geweld werkboek ruud h. j. hornseld [redactie]

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie