Procesimpactanalyse - Rapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesimpactanalyse - Rapport"

Transcriptie

1 Procesimpactanalyse - Rapport Rapport Oprichting Steunpunt Archiefdecreet Pilootproject in het kader an de studieopdracht afstemmen an beheerskosten, administratiee lasten, organisatiebeheersing en procesbeschrijing Vlaamse oerheid Departement Bestuurszaken Dienst Wetsmatiging Afdeling Proces- en informatiebeleid Noember 2010

2 1. Context en doelstelling an het rapport Eind 2007 werd door de dienst Wetsmatiging de oerheidsopdracht Procesimpactanalyse oor het in kaart brengen an interne beheerskosten in kader an een nieuwe of wijzigende regelgeing uitgeschreen. Binnen deze opdracht werd een methodiek ontwikkeld oor het meten an beheerskosten aan de hand an een concrete case, nl. de sectorconenants bij het departement Werk en Sociale Economie. In 2009 werd een erolgopdracht uitgeschreen in opdracht an de dienst Wetsmatiging, nl. Afstemmen an beheerskosten, administratiee lasten, procesbeschrijing en organisatiebeheersing. Deze opdracht bestaat uit de olgende drie deelopdrachten, nl. (1) het afstemmen an de methodieken en instrumenten an het departement Bestuurszaken, (2) het toepassen an de methodiek op een concrete case oor nieuwe regelgeing (3) het finaliseren an de methodiek oor het in kaart brengen an beheerskosten. Het doel an dit rapport is een oerzicht te geen an de werkzaamheden die werden uitgeoerd in het kader an deelopdracht 2 en de leereffecten te beschrijen die uit de case naar oor kwamen. Bij de uitoering an deze oefening olgen we nauwgezet het stappenplan, zoals beschreen in de (ontwerp)handleiding. We beschrijen de actiiteiten die werden uitgeoerd bij elke stap, en de resultaten/eraringen die hierbij werden opgedaan. Aan het einde an het rapport geen we een oerzicht an de algemene conclusies.

3 2. De keuze an het pilootproject Het pilootproject werd astgelegd door de stuurgroep an het oerkoepelende project. Binnen de opdracht werd specifiek gezocht naar een geschikte case die nieuwe regelgeing betrof, zodat de methodiek aan een ex ante oefening kon worden getoetst. Bijkomend moest de timing an de case toelaten om op korte termijn de oefening te maken, en diende ze te kaderen binnen de opmaak an een reguleringsimpactanalyse waarin erschillende opties ten opzichte an elkaar worden afgewogen. De gekozen case, d.i. het archiefdecreet, oldoet aan deze opgelegde randoorwaarden. Dit decreet legt aan meerdere organisatie in Vlaanderen een kader op waarbinnen zij hun archiefbeheer moeten organiseren. Onder het toepassingsgebied allen o.a. de lokale besturen, de kerkfabrieken en de administratiee rechtscolleges. Voor een meer olledige opsomming erwijzen we naar het decreet. Het decreet oorziet o.a. in de oprichting an een steunpunt, dat dit zeer uitgebreide toepassingsgebied moet ondersteunen. De scope an de oefening beperkt zich dan ook tot dit zwaartepunt an het decreet. In het pilootproject wordt een inschatting gemaakt an de beheerskosten oor de oprichting en de werking an het steunpunt binnen de Vlaamse oerheid. De toepassing an de methodiek moet de beleidserantwoordelijken een inzicht geen in de oor- en nadelen an de mogelijke opties oor de uitbouw an het steunpunt. Op die manier zal men op basis an duidelijk cijfermateriaal een keuze kunnen onderbouwen. De berekening an de beheerskosten an de oprichting en het beheer an dit steunpunt zal ons toelaten om een kwaliteitsolle reguleringsimpactanalyse te schrijen. Een bijkomend oordeel was dat bij de oprichting an het steunpunt nog erschillende beleidsopties mogelijk waren en die dus door het meten an de beheerskosten beter tegen elkaar konden worden afgewogen.

4 3. De projectorganisatie De procesimpactanalyse kreeg oornamelijk orm tijdens ijf werksessies an telkens twee uur. De aste deelnemers hieraan zijn de olgende personen. Bart Seeri, informatieanalist, Coördinerende Archiefdienst, afdeling PIB. Hij ligt aan de basis an het decreet en is bijgeolg de domeinexpert bij uitstek. Samuël Sourdeau, bedrijfsarchitect, expert in procesbeheer en auteur an een sjabloon oor de contextanalyse dat de Afdeling PIB aanreikt oor de beschrijing en het bereik an organisatiecomponenten in kader an een bedrijfs- of procesanalyse. Jeroen Matthys, beleidsmedewerker reguleringsmanagement en (intern) projectleider. Raf Louis, extern consultant, die een begeleidende rol opnam tijdens de oefening. Tijdens een laatste werksessie werden de resultaten toegelicht aan een werkgroep waaraan Tony Mortier, Inspecteur an Financiën, als obserator aan deelnam. Deze tijdelijke projectstructuur rapporteerde aan de stuurgroep an het oerkoepelende project.

5 4. De theorie: een beknopt oerzicht De Vlaamse oerheid beschouwt als beheerskosten alle kosten die de oerheid moet maken oor het beheer an regelgeing in zijn erschillende fasen, d.i. de opmaak an regelgeing, de goedkeuring an regelgeing, de toepassing en uitoering an regelgeing, de handhaing an regelgeing, de monitoring en ealuatie an regelgeing en de wijziging of afschaffing an regelgeing. Beheerskosten linken we dus aan de regulator in tegenstelling tot de administratiee lasten die erbonden zijn aan de gereguleerde doelgroep, d.i. de burgers, de bedrijen, non-profit organisaties en oerheden. Dit is een belangrijk onderscheid dat we moeten bewaken bij een brede kostenanalyse an bepaalde regelgeing of een beleidsmaatregel. Het meten an administratiee lasten gebeurt olgens het Standaard Kosten Model, d.i. een internationaal aanaarde meetmethode. Het instrument oor het in kaart brengen an beheerskosten bestaat uit zes stappen die we hieronder schematisch weergeen. We geen ook een korte omschrijing an de onderscheiden stappen met de oorgeschreen actiiteiten en het ooropgestelde resultaat. Deze zes stappen worden uitgeoerd bij elke procesimpactanalyse. De mate an detail kan ariëren an dossier tot dossier en wordt bepaald door erschillende factoren zoals tijdsdruk, draaglak, beschikbare informatie, het gewenste resultaat en proportionaliteit. De stappen zijn ook de bouwstenen an de bijhorende sjabloon, d.i. een rekenblad, waaran elke tab oereenkomt met een stap uit het stappenplan. Voorbereiding Stap 1 Afbakenen scope Identificeren entiteiten Opmaken stappenplan Praktische afspraken Verzamelen informatie Procesbeschrijing Stap 2 Bepalen hoofdprocessen Identificeren actoren Beschrijen processen Impactanalyse Stap 3 Inschatten inspanningen per processtap per actor Kostenberekening Stap 4 Berekenen en samentellen an de kosten an de processtappen Inschatten gebonden kosten Validatie Stap 5 Valideren an de resultaten Aanpassen an de resultaten Ealuatie Stap 6 Controleren an de berekende impact (na toepassing of implementatie) Projectfiche Processen & Actoren Tijd x Aantal x Periodiciteit Tijdsbestedingskosten + Gebonden kosten Geregistreerde data Gecontroleerde data

6 Binnen de eerste stap worden de olgende elementen behandeld: de afbakening an de scope, het identificeren an de scope, de opmaak an het stappenplan, de praktische afspraken en het erzamelen an de ereiste informatie. Net zoals bij de start an elk project worden de contouren an de oefening astgelegd, de werkzaamheden gepland en de ereiste informatie erzameld. Het is ook in deze fase dat de trekker an het project en de betrokken spelers worden bepaald. Het doel an de oefening zal richtinggeend zijn oor de diepgang en de scope. Vooral de fase waarin de regelgeing of het project zich beindt, de beschikbare informatie, de opties die men wil in kaart brengen en de betrokken organisaties zijn hierbij determinerend. Tijdens de uitoering an deze stap zal het eerste tabblad an de sjabloon worden ingeuld. Dit tabblad is opgeat als een projectplan. De tweede stap behandelt de olgende elementen: het bepalen an de hoofdprocessen, de identificatie an de actoren en het in kaart brengen an de processen en processtappen. In deze stap willen we een zicht krijgen op de organisatie an de processen. In het geal an een ex ante oefening brengen we de processen die zullen ontstaan of gewijzigd worden in kaart. Een oefening ex post, b. ter ealuatie an een bestaande situatie met het oog op procesoptimalisatie, beschrijft de huidig lopende processen. We erbinden hierbij de belangrijkste processen en processtappen aan organisaties en actoren, door gebruik te maken an een matrix. We bepalen hierbij telkens welke actoren erantwoordelijk zijn oor de uitoering an het proces of de processtap, welke actoren betrokken zijn en welke actoren moeten geïnformeerd worden. In de derde stap worden de inschattingen per processtap en per actor ingeschat. In deze stap wordt de impact an de processen die in de orige stap werden opgelijst erder bekeken. We doen dit door de parameters tijd, aantal en periodiciteit te bepalen. Het beoogde doel an deze stap is het beoordelen an de tijdsbesteding die het project zal eroorzaken (ex ante), of eroorzaakt (ex post). Indien het een ex ante oefening betreft, zullen we deze parameters oornamelijk moeten inschatten op basis an de kennis an het toekomstige proces en het inden an parallellen met gelijkaardige bestaande processen. Naarmate we zullen beschikken oer meer normtijden zullen ook deze kunnen worden gebruikt. Bij een ex post oefening (ealuatie) is de impact reeds gekend door de actoren en is er mogelijk reeds cijfermateriaal (tijdsregistratie) aanwezig. Indien niet, zal er gemeten worden of zullen de actoren beraagd worden. In stap 4 wordt de kost an de processen/processtappen effectief berekend. Er wordt eeneens een inschatting gemaakt an de gebonden kosten. Voor elk an de processen/processtappen kennen we nu de parameters die de impact bepalen, uitgedrukt in de tijdsbesteding door de betrokken actoren. In deze stap maken we de ertaalslag naar kosten. We gebruiken hieroor een gestandaardiseerd loon, ermeerderd met een oerhead en de gebonden kosten. Stap 5 houdt de alidatie an de resultaten in. Het doel an deze stap is het alideren an de ex ante ingeschatte kosten door de betrokken departementen, entiteiten of hun ertegenwoordigers.

7 Dit doen we door de samengestelde resultaten oor te leggen aan de directe betrokkenen, zodat de impact en kosten kunnen getoetst worden op hun realiteitszin. Door dit totaalbeeld te toetsen aan de eraring an de betrokkenen krijgen we een behoorlijk goed aanoelen an de waarde an de resultaten an de oefening. De laatste stap omat de controle an de berekende impact, b. na de effectiee toepassing of implementatie an de oefening. Het doel an deze stap bestaat erin om te controleren in welke mate de werkelijke impact an een regelgeingstraject of optimalisatieproject afwijkt an de ingeschatte kosten. Deze informatie kan uiteraard pas na de implementatiefase worden gemeten. Deze metingen zijn oor de oerheid an belang om te kunnen beoordelen of de beoogde effecten werden bereikt. Ze zijn echter ook nuttig om het model te ealueren, en eentueel bij te sturen of te erfijnen.

8 5. Het pilootproject: de methodiek toegepast We oerlopen hierna de stappen 1 tot en met 5 an het stappenplan. Stap 6, d.i. de ealuatiefase, kan uiteraard pas worden genomen na de effectiee opstart en een redelijke werkingsperiode an het steunpunt. Stap 1 De oorbereiding Afbakening an de scope De oefening situeert zich binnen het archiefdecreet, en is meer specifiek gericht op de oprichting an het steunpunt. De motiatie is oornamelijk gebaseerd op het proportionaliteitsbeginsel. Deze stelt dat de belangrijkste processen een grondige analyse ondergaan, en de minder belangrijke een beperkte analyse. In dit geal neemt de oprichting/werking an het steunpunt een belangrijk deel an de kosten oor zijn rekening. Binnen deze stap werd een tweede belangrijke keuze genomen met betrekking tot het takenpakket an het steunpunt. Er werden ijf kerntaken/hoofdprocessen astgelegd in het decreet die binnen de werking an het steunpunt allen, nl. (1) de ondersteuning an de selectiecommissies, (2) het beheer an het centrale register, (3) de praktijkontwikkeling, (4) de praktijkondersteuning en (5) de beeldorming en communicatie. Op basis an de beschikbare informatie en de financiële impact (cf. proportionaliteitsbeginsel) werd besloten om de eerste kerntaak uit te werken tot op het nieau processtap, en de oerige kerntaak tot op procesnieau. Voor de kerntaak ondersteuning an de selectiecommissies zijn er twee opties uitgetekend, nl. een uitgebreide en beperkte ondersteuning. Dit ertaalt zich uiteraard in de kosten die met de werking an dergelijk steunpunt gepaard gaan. Dit is een mooi oorbeeld hoe deze methodiek in de reguleringsimpactanalyse kan ingepast worden. Men moet zich eran bewust zijn dat de scope, eens gestart met de oefening, kan wijzigen. Specifiek oor deze oefening was het aanankelijk de bedoeling om slechts 1 kerntaak te beschouwen, nl. de ondersteuning an de selectiecommissies. Tijdens de oefening werd echter beslist om ook de ier andere kerntaken op te nemen en minder gedetailleerd te becijferen. Identificatie an de betrokkenen Vanzelfsprekend is het steunpunt zelf de betrokken organisatie. Daarnaast ermelden we ook de selectiecommissies, het erantwoordelijke kabinet en de MOD an het departement Bestuurszaken als belanghebbenden. Een betrokken organisatie maakt deel uit an de Vlaamse oerheid en oert de processtappen uit waardoor ze worden meegenomen in de kostenberekening. Belanghebbenden behoren niet noodzakelijk tot de Vlaamse oerheid, en worden in de analyse opgenomen omdat ze

9 belangrijk zijn oor de informatie-uitwisseling en de inrichting an het proces, maar we berekenen de kosten eran niet. De motiering hieroor wordt erder uitgediept in de olgende stap. Informatieerzameling Voor en tijdens de oefening werd een contextanalyse opgemaakt en gebruikt in de oorbereidende fase. Een dergelijke analyse plaatst het proces in zijn ruimere context en erbindt het met onder meer beleidsthema s, organisaties, doelstellingen, regelgeend kader, diensten en producten, informatiesystemen, locaties en risico s. Dit instrument biedt een aanzienlijke meerwaarde oor een duidelijke scoping an het proces. Boendien betekent het een aanzienlijke tijdswinst bij het inullen an stappen 1 en 2 an de procesimpactanalyse. Daarnaast beschikten we ook oer de stukken an het archiefdecreet, d.i. het oorontwerp, de memorie an toelichting, de nota aan de Vlaamse Regering en de reguleringsimpactanalyse. Hieronder indt u het ingeulde tabblad oor deze oefening.

10 Naam impactanalyse Oprichting Steunpunt Trekker / Contactpersoon Bart Seeri / DBZ / PIB Betrokken regelgeing Archiefdecreet Informatiebronnen 1 Archiefdecreet - Voorontwerp 2 Archiefdecreet - Memorie an toelichting 3 Nota VR archiefdecreet - RIA 4 Contextanalyse Steunpunt Scope Te beschouwen hoofdprocessen en opties1 Ondersteuning an de selectiecommissies a Beperkte ondersteuning b Uitgebreide ondersteuning 2 Beheer an het centrale register 3 Praktijkontwikkeling 4 Praktijkondersteuning 5 Beeldorming en communicatie Diepgang Het hoofdproces 'ondersteunen an de selectiecommissies' wordt beschreen tot op processtapnieau. Dit proces is op dit moment het meest duidelijk. Boendien zijn de resultaten belangrijk oor zowel de organsiatie an het proces als de berekening an de VTE's. Voor de andere hoofdprocessen, blijen we op het nieau an de processen. Betrokken entiteiten Organisaties a Steunpunt (medewerkers A1, B1, C1) Belanghebbenden a Selectiecommissies b Vlaamse Regering c DBZ - MOD Tijdspad # dagen deadline uitoerder opmerkingen Informatieerzameling 3 sept Projectgroep Onderzoek 3 27/sep Projectgroep Contextanalyse en proceserloop 4 5/okt Samuel/Bart Berekening impact en kosten 6 21/okt Projectgroep Validering 1 27/okt Raf/Bart Ealuatie te plannen

11 Stap 2 De procesbeschrijing Beschrijing an de hoofdprocessen/processen/processtappen De hoofdprocessen zijn reeds decretaal astgelegd onder de orm an de kerntaken an het steunpunt. Op basis an de werksessies werden deze erder ontrafeld tot op procesnieau. Zo allen onder de kerntaak beheer an het centraal register de olgende twee processen: (1) opolgen an het technisch beheer en (2) erzorgen an de inoer. Voor de uitgetekende processen kan erder afgedaald worden op processtapnieau. Het proces erzorgen secretariaat an de ergadering omat bijoorbeeld de processtappen notuleren, finaliseren erslag, publicatie erslag. Het uittekenen an deze processen/processtappen was oornamelijk het resultaat an het denkwerk an de inhoudelijk expert, met ondersteuning an de methodologisch expert. Het is mogelijk dat men oor een deel an de processen/processtappen kan terugallen op bestaand materiaal. Dit is het geal oor het proces weren an de steunpuntmedewerkers. Deze oefening werd gemaakt binnen een ander project oor de aanwering an gelijkaardige profielen. In dit geal kunnen de resultaten dus oergenomen worden. We streen ernaar om op termijn tot een methodiek te komen waarin dergelijke gestandaardiseerde bouwstenen erat zijn. Identificeren an de actoren Elk proces/processtap wordt uitgeoerd door minstens één actor. Een actor is steeds erantwoordelijk oor één of meerdere stappen. Het geeft antwoord op de raag: "Wie doet wat in het proces?". Dit kan in sommige situaties oereenkomen met een welbepaalde functie, maar meestal zijn ze niet aan één specifieke functie gebonden. Het is dan ook aanbeolen om geen functionele benamingen te gebruiken oor actoren, want naargelang de organisaties kan een actor an een proces door erschillende functies opgenomen worden. Binnen deze oefening ielen de actor en de functie steeds samen. We spreken dan ook an een een-op-eenrelatie. Voorbeelden actor: aanrager, ealuator, dossierbeheerder, begrotingscoördinator, behandelaar, beoegde administratie, inspecterende instantie, Voorbeelden functie: beleidsmedewerker, directeur, In deze stap is het de bedoeling om de actoren in kaart te brengen. Het is echter an belang om in een latere fase an de oefening de ertaling te maken naar functies omdat we hieraan een loonkost kunnen erbinden. De eigenlijke kostenberekening gebeurt dus op basis an functies, maar bij het uittekenen an de processen staat de actor centraal. Verbinden an processen/processtappen met de actoren Na het uittekenen an de processen/processtappen en de benoeming an de actoren moeten beide elementen aan elkaar gekoppeld worden. Het is de bedoeling dat oor elk proces/processtap bepaald wordt welke actor betrokken is met de methodiek an de VEBI-matrix. Dit is een eenoudige manier om processen en processtappen te linken aan actoren. Actoren krijgen een V (erantwoordelijkheid) indien ze de stap daadwerkelijk uitoeren; een E indien ze de

12 einderantwoordelijkheid dragen; een B als ze betrokken partij zijn en dienen geraadpleegd te worden (communicatie in twee richtingen) en een I indien ze geïnformeerd dienen te worden (communicatie in één richting). In de VEBI-matrix kunnen erschillende actoren betrokken zijn bij eenzelfde proces/processtap. In dat geal zet men een b bij de erschillende actoren (b. opmaak agenda). Voor het proces aanleggen en beheer an expertisetool zijn er drie actoren betrokken met een onderscheiden rol, nl. erantwoordelijk, betrokken en informatief. Hieronder geen we een extract an het tabblad proces weer. Indien u het olledige tabblad wenst, erwijzen we het onderliggend excelbestand.

13 Steunpunt Uitgebreide scope Medewerker Nieau A1 (x3) Medewerker Nieau B1 Medewerker Nieau C1 Hoofdprocessen Processen Processtappen Zie legende onderaan Oprichten an het Steunpunt Weren an de steunpuntmedewerkers Maken an functiebeschrijingen Uitschrijen an de acatures Selecteren an de kandidaten Aanweren Inrichten an het steunpunt Opmaken planning en taakerdeling Opmaak werkinstructies en procedures Opleiding- en ormingsplan Ondersteuning an de selectiecommissies Aanleggen en beheer an expertisepool (interne lijst) b Weren an commissieleden Oplijsten kandidaten en plaatserangers Oermaken aan kabinet oor alidatie Ontangen an de lijst met aangestelde kandidaten Aanschrijen an de kandidaten Ontangen antwoorden kandidaten Organiseren an ergaderingen Opmaken agenda x b Organiseren logistiek Uitnodigen an de leden x Verzorgen secretariaat an de ergadering Notuleren b Finaliseren erslag Publiceren erslag (officieel)

14 Stap 3 De impactbeschrijing Inschatting an de inspanningen per processtap Het is niet altijd eenoudig de parameters tijd, aantal en periodiciteit in kaart te brengen. We moeten hierbij steeds zoeel mogelijk gebruik maken an de gegeens die beschikbaar zijn. Aangezien we hier geconfronteerd met een ex ante oefening was het niet altijd een eenoudig om de parameters in te schatten. De expertise an de domeinexpert betekende hier duidelijk een toegeoegde waarde. T = de tijd, weergegeen in dagen, die door een bepaalde functiewordt geïnesteerd om een proces/processtap eenmaal uit te oeren per jaar. De processtap oplijsten an de kandidaten en plaatserangers wordt bijoorbeeld uitgeoerd door een medewerker nieau A1 an het steunpunt gedurende een hale dag (T = 1/2). # = het aantal maal de functie wordt ingeschakeld oor het uitoeren an het proces/processtap. De processtap analyseren an de selectielijsten wordt bijoorbeeld door 2 medewerkers nieau A1 uitgeoerd. P = de periodiciteit, d.i. het aantal keer het proces/processtap per jaar wordt uitgeoerd. Er zijn bijoorbeeld 8 commissies, die elk 4 keer per jaar ergaderen. De medewerker nieau A1 erzorgt het secretariaat hieran. Dit betekent dat de periodiciteit oor deze processtap oor die specifieke medewerker 32 bedraagt. Een belangrijke randoorwaarde hierbij is dat oor elke commissie dezelfde processtappen geolgd worden. Indien dit niet het geal is, kan men niet zomaar extrapoleren, en is het noodzakelijk om een opsplitsing naar type commissie te maken. Om de periodiciteit te berekenen, moet men de frequentie waarmee een proces/processtap wordt uitgeoerd, terugbrengen tot het theoretisch aantal keer per jaar. De commissieleden hebben bijoorbeeld een mandaat an 5 jaar waaruit olgt dat de wering an een commissielid theoretisch 1,6 keer per jaar gebeurt. Aangezien de periodiciteit het aantal keer is dat een processtap per jaar wordt uitgeoerd, dienen we ook rekening te houden met andere parameters die dit aantal keer kunnen beïnloeden. In ons oorbeeld kunnen dit het aantal commissies zijn en zelfs het aantal leden dat in deze commissies zetelt, b. het aanschrijen an de kandidaten, d.i. een processtap binnen het proces weren an de commissieleden. Deze processtap gebeurt om de 5 jaar oor 8 commissies die telkens 8 leden en 8 plaatserangers hebben. Uit de formule olgt dat P = 25,6 = 1/5 * 8* (8 + 8).

15 Uitgebreide scope Medewerker Nieau A1 (x3) Hoofdprocessen Processen Processtappen Zie legende onderaan Vebi T # P Oprichten an het Steunpunt Weren an de steunpuntmedewerkers Maken an functiebeschrijingen 0,5 1 4 Uitschrijen an de acatures 0,5 1 4 Selecteren an de kandidaten Aanweren Inrichten an het steunpunt Opmaken planning en taakerdeling Opmaak werkinstructies en procedures Opleiding- en ormingsplan Ondersteuning an de selectiecommissies Aanleggen en beheer an expertisepool (interne lijst) Weren an commissieleden Oplijsten kandidaten en plaatserangers 0,5 1 1,6 Oermaken aan kabinet oor alidatie Ontangen an de lijst met aangestelde kandidaten Aanschrijen an de kandidaten Ontangen antwoorden kandidaten Organiseren an ergaderingen Opmaken agenda x 0, Organiseren logistiek Uitnodigen an de leden x Verzorgen secretariaat an de ergadering Notuleren 0, Finaliseren erslag Publiceren erslag (officieel)

16 Stap 4 De kostenberekening In deze stap maken we de omschakeling naar kosten. We ertalen de reeds genoteerde inspanningen naar een loonkost. We oegen de oerhead en de gebonden kosten die hiermee gepaard gaan toe. De loonkost is een essentiële component in de berekening an beheerskosten. We nemen als referentieloon de aanweringskost an de betrokken functie, zoals die is opgenomen in de begrotingsinstructies (zie personeelsregelgeing diensten Vlaamse oerheid). Voor de berekening nemen we de cijfers uit de kolom weerslag statutair. Dit cijfer ertegenwoordigt de aanweringskost an een statutair personeelslid met een astgelegde anciënniteit an 6 jaar, inclusief het akantiegeld en de patronale bijdrage. Voor de oerhead rekenen we olgens het principe an de rugzakjes. De rugzakjes bepalen een aste jaarlijkse kost oor werking en uitrusting (werkplek, kantoormaterieel, computer, standaard applicaties,...), zoals opgenomen in de begrotingsinstructies. Momenteel bedraagt dit rugzakje per jaar. Dit bedrag is gelijk oor alle functies en niet onderheig aan indexering of een CAO. Om deze kost te kunnen erbinden aan de processen of processtappen, waaran we de impact op dagbasis hebben bepaald, erdelen we de loonkost en oerhead oer het effectief aantal werkdagen. In de formule wordt rekening gehouden met 200 effectiee werkdagen per jaar. Meer uitleg aangaande de bepaling an dit aantal dagen is te inden in de handleiding. We opteren eroor om enkel de kosten an het steunpunt in kaart te brengen. De kosten oor de selectiecommissies werden niet meegenomen omdat ze op een apart budget begroot zijn, en dus niet uit de financieringsbron an het steunpunt komt. We hebben deze groep wel meegenomen in de oefening omdat dit interessant was oor de inrichting an het proces. Ook de MOD Bestuurszaken en het beoegde kabinet werden niet opgenomen in de kostenberekening omdat we eran uitgaan dat de geraagde inspanningen tot de normale werkzaamheden an beide organisaties behoren. We gaan er dus anuit dat het aanweren tot de kerntaken an MOD behoort en we de kost hieran niet moeten meenemen om dubbeltellingen te ermijden. Als eenmalige kost beschouwen we het hoofdproces oprichten an het steunpunt. Deze kost beschouwen we als eenmalig omdat de processen (oorbeeld: weren an de steunpuntmedewerkers) en de processtappen (oorbeeld: uitschrijen an de acatures) binnen dit hoofdproces slechts een keer zullen worden uitgeoerd. We gaan er hierbij an uit dat latere aanweringen op het moment dat het steunpunt in werking is (b. bij eranging an medewerkers), worden opgenomen in het hoofdproces sturing an het steunpunt. De andere hoofdprocessen Ondersteuning an de selectiecommissies, Beheer an het centrale register, Praktijkontwikkeling, Praktijkondersteuning, Beeldorming en Communicatie en Sturing an het steunpunt genereren een weerkerende kost. De (eentuele) gebonden kosten kunnen toegeoegd worden op het nieau an een hoofdproces, een proces of een processtap. Voor het steunpunt werden deze niet bepaald, hoewel er bijoorbeeld wel een systeem zal worden aangekocht of ontwikkeld dat als centraal register zal ingezet worden. Op dit moment hebben we echter te weinig gegeens om hieran een inschatting te

17 maken. Dit betekent dat we hiermee rekening moeten houden bij de interpretatie an de resultaten. Indien men het de resultaten an de T#P kolommen optelt, bekomt men een werkdagequialent per actor oor het proces. Dit is een theoretisch cijfer dat het aantal werkdagen per jaar weergeeft dat door die specifieke medewerker moet worden gepresteerd. Als men het werkdagequialent an een actor erder deelt door het aantal effectiee werkdagen bekomt men een theoretisch aantal VTE. Voor ex ante oefeningen kan dit een interessant richtcijfer zijn. Dit cijfer moet echter met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd, aangezien dit eronderstelt dat het werk sequentieel kan worden uitgeoerd door de actor. Voor het steunpunt komen we finaal tot olgende cijfers. Uitgebreide scope Medewerker Nieau A1 (x3) Hoofdprocessen Processen Processtappen Loonkost DVO (Jaarbasis) ,41 Resultaat sheet Impact T#P Kost Oprichten an het Steunpunt Weren an de steunpuntmedewerkers Maken an functiebeschrijingen 2,0 563,6 Uitschrijen an de acatures 2,0 563,6 Selecteren an de kandidaten 18,0 5072,5 Aanweren Inrichten an het steunpunt Opmaken planning en taakerdeling 7,0 1972,6 Opmaak werkinstructies en procedures 12,0 3381,7 Opleiding- en ormingsplan 3,0 845,4 Ondersteuning an de selectiecommissies Aanleggen en beheer an expertisepool (interne lijst) 4,0 1127,2 Weren an commissieleden Oplijsten kandidaten en plaatserangers 0,8 225,4 Oermaken aan kabinet oor alidatie Ontangen an de lijst met aangestelde kandidaten Aanschrijen an de kandidaten Ontangen antwoorden kandidaten Organiseren an ergaderingen Opmaken agenda x 16,0 4508,9 Organiseren logistiek Uitnodigen an de leden x

18 In de boenstaande tabel indt u een extract u het tabblad kosten an de sjabloon. De onderstaande tabel geeft een samenatting an de kostenberekening oor het steunpunt. Medewerker Nieau A1 Steunpunt Medewerker Nieau B1 Medewerker Nieau C1 Gebonden kost Loonkost DVO (Jaarbasis) , , ,96 Resultaat sheet Impact T#P Kost T#P Kost Kost eenmalig ,51 0,00 440,63 0,00 Kost weerkerend , , ,82 0,00 Kost Totaal , , ,45 0,00 Werkdagequialent -Uitgebreid 1.826,58 282,04 206,94 VTE 9,13 1,41 1,03 Werkdagequialent - Beperkt 920,42 264,75 197,34 VTE 4,60 1,32 0,99 We kunnen uit deze tabel de eenmalige en weerkerende kosten aflezen per functie en hoeeel VTE s theoretisch nodig zijn om de processen te kunnen uitoeren. Voor de eenmalige kosten, die in dit geal samenallen met de processtappen in het kader an de oprichting an het steunpunt, komen we aan een bedrag an We merken op dat dit zonder de ontwikkeling of aankoop an het centrale register is. Voor de jaarlijks weerkerende kosten komen we uit op oor de uitgebreide scope, en oor de beperkte scope. De totale werklast oor de 3 functies samen bedraagt in de uitgebreide scope 11,5 VTE s en in de beperkte scope 7 VTE s. Stap 5 Validatie In het geal an het steunpunt werden de cijfers afgetoetst met de domeinexpert die instaat oor de opmaak an het decreet en de reguleringsimpactanalyse. Het totaalbeeld an de oefening werd realistisch beonden.

19 6. Algemene beindingen De opmaak an de procesimpactanalyse erplicht om na te denken oer het proces. Vanuit dat oogpunt kan (een deel an) de methodiek reeds roeg in de regelgeingsprocedure nuttig zijn. Bij het inschatten an de beheerskosten in het kader an een reguleringsimpactanalyse kan de oefening perfect samengaan met de berekening an de administratiee lasten, aangezien men deels dezelfde processen zal bekijken, maar anuit een andere doelgroep. De contextanalyse leert als instrument een belangrijke toegeoegde waarde. In de oefening werd hieroor extra tijd uitgetrokken. De (regulerings)impactanalyse leert echter rechtstreeks input oor stappen 1 en 2 an de procesimpactanalyse en op die manier wordt de geïnesteerde tijd deels teruggewonnen. De informatie uit de contextanalyse is ook herbruikbaar bij andere aspecten an de opmaak an de reguleringsimpactanalyse. Boendien kunnen we stellen dat door het in kaart brengen an de omgeingsfactoren de kwaliteit an de (regulerings)impactanalyse erhoogt. Hieronder indt u de tijd, uitgedrukt in uren, die door de erschillende projectmedewerkers werd besteed aan de contextanalyse en de toepassing an de methodiek beheerkosten. De oefening zelf kon op relatief korte tijd worden uitgeoerd door de samenwerking an domein- en methode-expert. We stellen ast dat na een korte oorbereidende fase, waarin informatie wordt erzameld en erwerkt, we zeer lug tot resultaten kunnen komen door de competenties te bundelen. In de oefening hadden we hieroor 5 x 2 uur samen nodig. Bart Seeri Informatieanalyst - PIB 52,5 Samuël Sourdeau Bedrijfsarchitect PIB 19 Jeroen Matthys Beleidsmedewerker DWM 18 Raf Louis Extern consultant 30 Het documenteren an de oefening is belangrijk. Vooral de berekeningen en eronderstellingen die men maakt alorens de parameters tijd, aantal en periodiciteit in te ullen, kunnen nadien nuttig zijn bij aanullingen, wijzigingen of een mogelijke erantwoording. Het documenteren an de berekeningen kan zeer eenoudig door bijoorbeeld commentaren bij de cellen an het rekenblad te plaatsen, of door te erwijzen naar de contextanalyse. Het inullen an de matrix is een rij manueel gebeuren. Het werkblad kan uiteraard nog erder geautomatiseerd worden, maar een aststelling is toch dat elke situatie rij specifiek is en de flexibiliteit moet behouden worden om het instrument aan te passen

Initiële business case

Initiële business case -aanbod organisatie Initiële business case Waterschap Hollandse Delta Waterschap Riierenland Inter Access Datum: 27 maart 2013 Versie: 1.2 Versie: 1.2 1 Documenthistorie Goedkeuring De hieronder genoemde

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage december 2014

Voortgangsrapportage december 2014 Voortgangsrapportage december 2014 op basis an het erbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenatting erbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbeelingen op een rij 1.

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Reguleringsmanagement in Vlaanderen. Beheerskosten van regelgeving

Reguleringsmanagement in Vlaanderen. Beheerskosten van regelgeving Reguleringsmanagement in Vlaanderen Beheerskosten van regelgeving Dienst Wetsmatiging Ellen Vermoesen coördinator dienst Wetsmatiging Departement Bestuurszaken De dienst Wetsmatiging zorgt voor de beleidsvoorbereiding

Nadere informatie

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer.

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer Meten om te weten Het opzetten van een monitoringbeleid

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie

REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie Ilse Cornelis, Nele Peeters, Jean-François Reynaert en Peter Thijs Marie-Thérèse Casman, Laurent Nisen en Bérénice Storms September

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Ontwerp en evaluatie van meetnetten voor het milieu- en natuurbeleid Leidraad voor de meetnetontwerper

Ontwerp en evaluatie van meetnetten voor het milieu- en natuurbeleid Leidraad voor de meetnetontwerper Ontwerp en evaluatie van meetnetten voor het milieu- en natuurbeleid Leidraad voor de meetnetontwerper 2 Dankwoord Deze leidraad vormt het sluitstuk van de studieopdracht Kwaliteitsvolle monitoring voor

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Bottom-up Quick Scan Administratieve Lasten Landbouwers

Bottom-up Quick Scan Administratieve Lasten Landbouwers Boudewijnlaan 30, 4de verdieping, 1000 BRUSSEL Tel: 02-553 17 11, Fax 02-553 17 12 E-mail: wetsmatiging@vlaanderen.be www.vlaanderen.be/wetsmatiging Brussel, 13 juni 2007 Bottom-up Quick Scan Administratieve

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Van papierwinkel naar ICT

Van papierwinkel naar ICT Wetenschapswinkel Vrije Universiteit Van papierwinkel naar ICT Een onderzoek naar de integratie van de nieuwe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in het verpleeghuis Zonnehuis te Doorn en opzet

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1911 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF E-government en Wetsmatiging Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse

Nadere informatie