Besparen in Ketens Sierteeltsector. Ketens in Kaart brengen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besparen in Ketens Sierteeltsector. Ketens in Kaart brengen"

Transcriptie

1 Besparen in Ketens Sierteeltsector Ketens in Kaart brengen Samengesteld door: EVO Bedrijfsadvies april 2008 maart 2009

2 Voorwoord Het project Besparen in Ketens (BiK) is door EVO in 2005 opgezet in samenwerking met het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Het hoofddoel van het BiK-project is verbetering van de concurrentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven (met name MKB) en vergroting van duurzaamheid in logistieke ketens. Het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft het door het beschikbaar stellen van financiële middelen mogelijk gemaakt dat EVO in samenwerking met het bedrijfsleven zes logistieke ketenanalyses in het BiK-project ten uitvoer heeft gebracht. Het voorliggende rapport is een beschrijving van de gerealiseerde samenwerkingen. MKB is een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en vervult een belangrijke rol in veel ketens. Sterke ketens worden niet alleen gevormd door grote bedrijven. Grote bedrijven hebben de kleinere nodig. De ketenaanpak biedt veel potentie om dit doel te realiseren. Bedrijven moeten daarbij (zeker het MKB) wel geholpen worden, want het ontbreekt ze vaak aan capaciteit en geld. Het vermijden van onnodige kosten en het benutten van kansen voorkomt, dat activiteiten naar het buitenland verdwijnen. Dit BiKproject is erop gericht om op een praktische wijze en samen met bedrijven uit een specifieke logistieke keten te komen tot identificatie van verbeteringsmogelijkheden in de keten en waar mogelijk daadwerkelijke realisatie van deze verbeteringsmogelijkheden. Dit dient dan te leiden tot de volgende subdoelen: Subdoelen (nodig om doelen te bereiken) Bewustwording van en inzicht in: 1. de gemeenschappelijke logistieke processen in de keten; 2. kosten en prestaties van die logistieke processen; 3. knelpunten en kansen om transport te besparen en logistieke efficiency te verhogen of logistieke kwaliteit te verhogen. Invoeren veranderingen in de praktijk: bedrijven nemen samen actie om logistieke veranderingen door te voeren. Om de kwaliteit van de ketenprojecten te waarborgen is een begeleidingscommissie ingesteld. Deze begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen: De heer M. Ploos van Amstel namens Centraal Boekhuis De heer B. Schoonderwoerd namens Technische Unie De heer T. de Kok namens Technische Universiteit Eindhoven De heer W. Ploos van Amstel namens Koninklijke Militaire Academie Breda De heer C. Ruijgrok namens TNO, Mobiliteit en Logistiek De heer M. Jurriaans namens Verkeer en Waterstaat, DGG EVO dankt de leden van de begeleidingscommissie hartelijk voor hun inbreng gedurende het project. EVO Bedrijfsadvies,

3 Leeswijzer In deze rapportage zijn de verschillende stappen, analyses en uitgevoerde verbeteringen verwoord, zoals deze zijn doorlopen in dit ketenproject. De volgende onderdelen komen aan bod: Onderdeel Ketens in kaart brengen : introductie van de sector (hoofdstuk 1 en 2); beschrijving, afbakening en knelpuntenanalyse van de keten (hoofdstuk 3). Onderdeel Ketens verbeteren : beschrijving van de mogelijke verbeteringen ten aanzien van ketensamenwerking (hoofdstuk 4); beschrijving van de uitgevoerde verbeteracties en resultaten (hoofdstuk 5); conclusies (hoofdstuk 6). EVO Bedrijfsadvies,

4 1 Inleiding Project Besparen in Ketens (BiK) De sierteeltsector Inventarisatie Algemeen Bestaande initiatieven Beschrijving logistieke keten sierteeltsector Processen Veredeling/vermeerdering Kweken Veilen Handel/Export Afzetkanalen/Grootwinkelbedrijf Transporteur/Logistiek dienstverlener Planning en besturing Informatie Organisatie Knelpunten Verbeterpunten Gebruik Logistiek Centrum Kweker Veiling virtueel Logistiek centrum Handelaar Cross-docking exportstromen Inzet van LZV s Gezamenlijk plannen en opstellen vraagvoorspelling Prioriteit van de benodigde/mogelijke wijzigingen Resultaten verbeterprojecten Gebruik logistiek centrum Cross-docking exportstromen Export naar Engeland door A. Heemskerk BV: Export naar Duitsland door Top Transport BV: Export naar Frankrijk door Top Transport BV: Inzet LZV s Conclusies en aanbevelingen Bijlage: Business Case Logistiek Centrum Uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstellingen Beschrijving van het logistiek centrum Business Case Collectief aanvoertransport Automatisch hoogbouwmagazijn AGV s en E-trekkers Mechanische distributie voor verwerking Een stapel- en sorteerautomaat Collectief afvoertransport Cross-docking Informatiesystemen en informatiesturing Overzicht kosten en baten Investering Logistieke kosten Overzicht van voordelen EVO Bedrijfsadvies,

5 1 Inleiding 1.1 Project Besparen in Ketens (BiK) EVO en het ministerie van Verkeer & Waterstaat voeren samen het project Besparen in Ketens (BiK) uit. Binnen dit project worden in totaal zes ketens geselecteerd. De algemene doelstelling van het project BiK is het concreet toepassen van Supply Chain Management, zodat substantiële besparingen kunnen worden gerealiseerd. Elk BiK-project bestaat uit twee fasen: ketens in kaart brengen: in deze fase wordt een zo volledig mogelijk beeld gecreëerd van de betreffende keten. Op de eerste plaats door middel van een deskstudie en vervolgens door een workshop met verschillende partijen uit deze keten. In deze inventarisatie komt tevens een aantal knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen naar voren; realiseren van verbeteringen: deze tweede fase bouwt voort op de resultaten van de eerste fase. Een aantal partijen uit de logistieke keten gaat aan de slag om de verbeteringen in de praktijk te brengen. Het project BiK is dus gericht op een keten van bedrijven en niet op besparingen binnen één bedrijf. Een doelstelling van het project is bovendien de gerealiseerde verbeteringen verder op te schalen, zodat ook andere partijen hiervan gebruik kunnen maken (EVO Bedrijfsadvies, 2007). In samenwerking met Kenlog BV is EVO een project gestart in de sierteeltketen. In het project wordt onderzoek gedaan naar hoe een duurzame logistieke sierteeltketen in een breder, innovatiever en effectiever perspectief kan worden geplaatst. De uitgangssituatie in het project vertaalt zich in een aantal definities van centrale zaken in het kader van dit project. Daarbij gaat het om het volgende: 1. de sierteeltketen beperkt zich tot bloemen, kamerplanten en tuinplanten; 2. in het project worden de duurzaamheideffecten benadrukt; 3. onder logistiek wordt zowel interne, als externe logistiek verstaan; 4. in het kader van Supply Chain Management (SCM) wordt gekeken naar integratie van de logistieke (informatie)stromen; 5. verduurzamen zonder gebruikmaking van duurzame energie en duurzame productiemiddelen mislukt per definitie. De beschrijving van de huidige situatie is gebaseerd op een gesprekken met verschillende ketenpartijen: Dekker Chrysanten, veredelaar/vermeerderaar A. Heemskerk, handelaar Top Transport, logistiek dienstverlener Gebr. Zandbergen, handelaar Scarabee Logistic Systems EVO Bedrijfsadvies,

6 1.2 De sierteeltsector De doelstelling van het project Besparen in Ketens is om inzicht te krijgen in het huidige logistieke proces van de sierteeltketen en de logistieke processen van de ketenschakels. Knelpunten en verbeterpunten vormen het uitgangspunt om een nieuw ketengeïntegreerd en duurzaam concept voor de sierteeltketen te ontwikkelen. Inzicht in de logistieke keten is onder andere verzameld door bestudering van bestaande / lopende projecten en interviews met een aantal bedrijven in de sector. In deze sector is een grote diversiteit aan partijen actief, waarvan de meerderheid actief is als kweker of als handelaar / exporteur. Daarnaast zijn er partijen actief op het gebied van vermeerderen en veredelen of specifieke dienstverlening. De sector kent bovendien een behoorlijk aantal gespecialiseerde vervoerders. De veiling neemt een centrale plaats in de sector in, omdat daar het aanbod van kwekers en de vraag van handelaren wordt samengebracht. Een grof onderscheid in de sierteeltsector kan gemaakt worden door bloemen en planten te onderscheiden. Kenmerkend voor de bloemenhandel is de sterke invloed van afzetpieken (bijvoorbeeld Valentijnsdag en moederdag) en de hoge omloopsnelheid door de beperkte houdbaarheid. Bij planten is er meer sprake van een constante stroom met minder tijdsdruk. De sierteeltsector levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse export en heeft een aanzienlijk aandeel in het totaal volume dat met name over de weg wordt vervoerd. EVO Bedrijfsadvies,

7 2 Inventarisatie 2.1 Algemeen De ketenstrategie wordt gekenmerkt door het bieden van een onderscheidend assortiment, productinnovatie (in de productie), korte doorlooptijden en diversiteit in het aanbod (bij handelaren/exporteurs). De functie van de veiling is het (fysiek) samenbrengen van vraag en aanbod. Logistieke efficiency is het voornaamste doel in de sierteeltketen. Na het oogsten van de bloemen en/of planten, ontstaat een ander logistiek doel, dat de boventoon voert, namelijk snelheid. Om de versheid te garanderen en om te voldoen aan de klantvraag gaat snelheid in levering boven alles. In deze beperkte sierteeltketen worden zeven ketenschakels onderscheiden, namelijk: 1. vermeerderaar veredeling, selectie en vermeerdering; 2. kweker oppotten, kweken, oogsten, verwerken en bewerken van bloemen en planten; 3. veilingorganisatie coöperatieve afzetorganisatie van bloemen en planten, die zich kenmerkt door logistieke dienstverlening; 4. handelaren/exporteurs winstgevende verhandeling van sierteeltproducten (voornamelijk internationaal); 5. grootwinkelbedrijf supermarkten, tuinbouwketens en andere (internationale) distributiecentra ten behoeve van nationale distributie; 6. transporteur logistieke dienstverlener ten behoeve van sierteelttransport van ketenschakel naar ketenschakel; 7. consument eindafnemer van bloemen en planten. Tussen elke ketenschakel vindt transport plaats. Tussen veilingvestigingen in Nederland (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Venlo en Eelde) vindt zogenaamd interveilingtransport plaats. Dat ontstaat, doordat handelaren bij verschillende vestigingen inkopen door middel van Kopen Op Afstand (KOA), of via het reguliere klokproces. De Nederlandse sierteelt is marktleider in de wereld. Het Nederlandse aandeel in de wereldexport van snijbloemen was in 2005 bijna 60%. Van tuin- en kamerplanten was dit ongeveer 40%. De sierteeltlogistiek wordt verricht in enorme hallen. De interne logistiek vindt plaats bij de kweker (op ongeveer 20% van de ruimte), bij de veiling (3,2 miljoen m 2 ), bij de handelaar/exporteur, die gevestigd is op de veiling, en bij het grootwinkelbedrijf. In totaal komt dat neer op 7,7 miljoen m 2 logistieke ruimte. De logistieke ruimte bij veilingen en handelaren/exporteurs is grofweg als volgt ingericht: 1. aan- en afvoerruimte voor sierteeltproducten, zogenaamde docks 31%, 200 voetbalvelden; 2. ruimte voor distributieactiviteiten 33%, 210 voetbalvelden; 3. verwerkingsruimte voor handelaren/exporteurs 9%, 60 voetbalvelden; 4. ruimte ten behoeve van opslag 27%, 170 voetbalvelden. EVO Bedrijfsadvies,

8 Per dag worden in de sierteeltketen gemiddeld bijna partijdragers (100% beladinggraad 1 ) doorgevoerd. Daaruit ontstaan in het logistieke proces van de sierteeltketen miljoenen handelingen per dag. In de piekperioden wordt dit aantal verdubbeld. De beladingsgraad bij aanvoer (vanaf de kweker) is gemiddeld 60% en bij afvoer (vanaf de handelaar/exporteur) is deze gemiddeld 90%. Overeenkomstige logistieke handelingen vinden in de gehele keten plaats. Met betrekking tot de interne logistiek betreffen het de volgende stappen: inslag, controle, opslag, distributie, verwerking en uitslag. De externe logistiek betreft het aan- en afvoertransport en het interveilingtransport. In figuur 2.1 zijn de logistieke stromen in de sierteeltketen weergegeven. Figuur 2.1: : Sierteeltketen Daarna worden in de Nederlandse sierteeltketen van de kweker naar de handelaar vier logistieke stromen onderscheiden. Deze stromen zijn in bovenstaand schema aangegeven met de letters A, B, C en D: A. klokstroom producten worden door de kweker bij de bloemenveiling afgeleverd, opgeslagen, gecontroleerd, verkocht op de klok (in de afmijnzaal), gedistribueerd en afgeleverd bij de handelaar; B. bemiddelingsbureau (BB) handelaar (koper) geeft aan welke producten hij wanneer wil hebben en onder welke leveringsvoorwaarden; producten komen dan niet in het klokproces terecht, maar worden wel door de veiling gedistribueerd; C. Buiten Distributie veiling Om (BDO) producten worden niet bij de veiling afgeleverd, opgeslagen en gedistribueerd, maar worden direct bij de box van de handelaar/exporteur afgeleverd. Het inkoopproces en de verrekening gebeurt via het bemiddelingsbureau; D. Buiten de Veiling Om (BVO) producten worden direct in de box van de handelaar/exporteur afgeleverd en niet via de veiling verrekend. De import- en exportstromen zijn in figuur 2.1 genummerd met 1, 2 en 3. Deze zien er als volgt uit: 1 De (gemiddelde) beladingsgraad van een partijdrager is zelden 100%, deze verandert gedurende het proces. Per ketenschakel verschilt de beladingsgraad. Op basis van de beladingsgraad wordt het aantal logistieke handelingen per proces berekend. EVO Bedrijfsadvies,

9 1. import de totale importwaarde van sierteeltproducten schommelt rond de 16% (Boone, 2007); dat komt neer op een importwaarde van ongeveer 880 miljoen euro; 2. export de totale exportwaarde van bloemen en planten was in 2007 ongeveer 5,5 miljard euro, waarvan 3,2 miljard euro (58,9%) in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk terecht komt. De totale exportwaarde binnen de EU bedraagt 4,8 miljard euro (HBAG, 2007); 3. Nederlandse afzet de binnenlandse sierteeltconsumptie bedroeg 625 miljoen euro in 2005 (Bloemenbureau Holland, 2007). Zoals aangegeven, worden in de sierteeltketen vier stromen onderscheiden. Schematisch zien deze stromen er als volgt uit (B = percentage bloemenhandel, P = percentage plantenhandel, H = overeenkomstige logistieke handelingen 2 ): Logistiek stroom Betrokken ketenschakels B P H Klokstroom veredelaar/vermeerderaar, kweker, veiling, groothandel, 70% 15% 32 grootwinkelbedrijf/keten, consument Bemiddelingsbureau veredelaar/vermeerderaar, kweker, BB distributie, groothandel, 8% 28% 27 grootwinkelbedrijf/keten, consument Buiten distributie om veredelaar/vermeerderaar, kweker, BB 3, groothandel, 12% 42% 20 grootwinkelbedrijf/keten, consument Buiten veiling om veredelaar/vermeerderaar, kweker, groothandel, Grootwinkelbedrijf/keten, consument 10% 15% 20 Tabel 2.1: : Schematische weergave logistieke sierteeltketen Op basis van deze cijfers vinden gemiddeld 26,9 overeenkomstige logistieke handelingen in de sierteeltketen plaats. 2 Het aantal logistieke handelingen vanaf de kweker als gevolg van het gebruikmaken van logistieke schakels in de sierteeltketen, per bulk van producten van één kweker. Het betreft logistieke handelingen met betrekking tot inslag, opslag, verwerking, distributie, uitslag en transport. 3 Het bemiddelingsbureau verzorgt de bemiddeling en de financiële afhandeling, de producten worden direct van de kweker aan de handelaar/exporteur geleverd. EVO Bedrijfsadvies,

10 2.2 Bestaande initiatieven In de sierteeltsector zijn de laatste jaren al diverse initiatieven ondernomen. In deze paragraaf volgt een beknopt overzicht van deze initiatieven. Collectief Aan- en Afvoer Centrum (C.A.A.C.) C.A.A.C. is een netwerk voor sierteelttransport, dat zich met name richt op het transport van de kwekers naar de veilingen en tussen de veilingen onderling (interveilingtransport). Binnen dit netwerk zijn 25 vervoerders, 8 veilingen en kwekers actief en worden totaal ruim 400 vrachtwagens ingezet. Het netwerk is met name gericht op het bereiken van meer efficiëntie door samenwerking, waardoor een hogere beladingsgraad gerealiseerd wordt. Daarnaast worden aanvullende diensten aangeboden als klokpresentatie, tracking & tracing en fustafhandeling. Plantencluster Platform Plantencluster TPW Venus is een samenwerkingsoverleg dat in september 2005 is gestart. Een samenwerking van bedrijven, die zich bezig houden met handel en verwerking van kamer- en tuinplanten. Een clustering van specifiek op de plantenafzet gerichte activiteiten. Grotendeels gevestigd (te vestigen) in het Trade Parc Westland Venus complex. Het TPW Venus complex beslaat totaal m2. Deelnemers van het Platform Plantencluster TPW Venus zijn: Cameleon Groep E. den Dekker De Winter Logistics FloraHolland, vestiging Naaldwijk Javadoplant Lievaart Plantenexport Noviflora Vida Verde VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten). Intelligent Centre for Trade & Logistics (i-ctl) Het project i-ctl is gestart in mei 2007 en is gericht op het stimuleren en ontwikkelen van innovaties in de sierteelthandel. Na het bepalen van een landelijke visie voor de sierteeltsector is een visie voor de handelscentra ontwikkeld. Deze handelsclustervisie dient als opstap naar een uitgewerkt concept voor een toekomstig centrum voor handel en logistiek, waarbinnen diverse (handels)bedrijven door verdergaande samenwerking verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie willen bereiken. Keten Informatie Systeem Sierteelt Transport (Kissit) Kissit is een informatiesysteem dat specifiek ontwikkeld is voor de sierteeltsector. Met Kissit kunnen verschillende ketenschakels (kwekers, vervoerders, veiling, handel en afnemers) informatie uitwisselen met betrekking tot op- en afhaaltijden van transport, het leveren of ophalen van fust, statusinformatie en ontvangstbevestigingen. Kissit werkt op basis van vrijwillige deelname, waarbij afhankelijk van de gebruikte functionaliteit een abonnement kan worden afgesloten. EVO Bedrijfsadvies,

11 Gebruik cross-dock centrum Top Transport is onderdeel van de Leliveld Group, waarbinnen diverse handelaren actief zijn. Daarnaast rijdt Top Transport voor diverse andere opdrachtgevers (sierteelt en AGF). Voor de exportstromen richting Duitsland is een cross-dock centrum in Venlo in gebruik genomen. Vanuit de opdrachtgevers (met name rondom de veilingen in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk) worden de volumes naar deze locatie vervoerd. Daar worden distributieritten samengesteld, zodat afleveradressen beter gecombineerd kunnen worden. Volle trailers worden eventueel omgekoppeld, waarbij ook een andere chauffeur wordt ingezet. Hiermee kan Top Transport ook beter voldoen aan de wetgeving rondom rij- en rusttijden. EVO Bedrijfsadvies,

12 3 Beschrijving logistieke keten sierteeltsector 3.1 Processen Hieronder wordt het logistieke proces per ketenschakel beschreven. Veredeling/vermeerdering Veredeling is het ontwikkelen van nieuwe sierteeltrassen. Een veredelingsprogramma kan wel 7 tot 15 jaar duren, maar kan door moderne technieken worden versneld. Om het ras beschikbaar te maken voor telers/kwekers, moet het ras worden vermeerderd. Bij sierteeltgewassen gebeurt dit voornamelijk via stek. Vanwege klimatologische omstandigheden en de hoge kostprijs van de Nederlandse arbeid vindt stekproductie in toenemende mate in Afrika en Midden-Amerika plaats. Bij Dekker Chrysanten 4 worden onbewortelde stekken, na vermeerdering in het buitenland, voor een periode van twaalf dagen in kassen geplaatst, waar de stekken wortels krijgen. Vervolgens worden de stekken gepot en geleverd aan klanten in binnen- en buitenland. De logistieke stromen van de veredelaar/vermeerderaar (uit onderzoek bij Dekker Chrysanten) zien er als volgt uit: Figuur 3.1: : Logistiek proces Dekker Chrysanten De logistieke stromen zijn genummerd met de getallen 1 tot en met 5 en worden als volgt omschreven: 1. na veredeling worden zaden overgevlogen naar het buitenland, waar vermeerdering plaatsvindt; 2. na vermeerdering worden de stekken in speciale (Dekker) strips verpakt en overgevlogen naar Nederland; 3. verpakkingsmateriaal en speciale strips worden per schip geretourneerd naar de productielocatie in het buitenland; 4 Veredelaar/vermeerderaar waar door EVO en Kenlog een bezoek aan is gebracht. EVO Bedrijfsadvies,

13 4. na beworteling worden de stekjes naar buitenlandse telers/kwekers overgevlogen (naar circa 15 landen); 5. de binnenlandse afnemers (telers/kwekers) worden via eigen transport (4 tot 5 dagen per week) over de weg beleverd. * Toelichting op A: de stekken worden in Nederland uitgepakt, gestoken en in kassen geplaatst. Dit gebeurt volledig geautomatiseerd. Het is ook mogelijk dat onbewortelde stekken direct worden doorgevlogen naar buitenlandse klanten. Kweken Proces van de kweker (in een plaatje). De kernactiviteiten van de kweker zijn oppotten, kweken en oogsten. De logistieke activiteiten van de kweker bestaat uit: 1. verwerking hoezen, mixen, stickers; 2. opslag geconditioneerde opslag van bloemen of planten, voordat deze worden afgevoerd; 3. afvoercontrole controle van de kwaliteit en kwantiteit; 4. uitslag gereedmaken voor afvoertransport; 5. Afvoertransport 5 transport van kweker naar veiling of handelaar/exporteur. De kweker verricht 5 logistieke handelingen per partijdrager. Met een gemiddelde beladingsgraad van 60% betekent dit, dat bij alle sierteeltkwekers (bloemen en planten) in totaal gemiddeld ruim logistieke handelingen plaatsvinden. De kwekers gebruikten gemiddeld 20% van de logistieke ruimte voor de logistieke handelingen. Veilen De bloemenveiling is het verkoopinstrument dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. De bloemenveiling brengt handelaren en kwekers bij elkaar en neemt daarin een centrale positie in de sierteeltsector in. De Nederlandse bloemenveilingen worden gekenmerkt door de sterke logistieke dienstverlening. Dagelijks worden bloemen en planten door kwekers uit binnen- en buitenland aangevoerd in respectievelijk stapelwagens (STW s) en Deense containers (DC s). In de enorme ruimtes van de veiling worden deze partijen gekeurd, via de klok of via het bemiddelingsbureau verkocht en gedistribueerd. De ontwikkeling van Kopen Op Afstand 6 (KOA) neemt toe, waardoor het interveilingtransport 7 eveneens toeneemt. De veiling levert een substantiële bijdrage aan de sierteeltafzet door een optimale goederenstroom tussen productie en handel te realiseren. 5 Bij deze logistieke stap vindt overlap plaats met andere ketenschakels die deze stap eveneens (zouden kunnen) uitvoeren. Dit wordt later verrekend. 6 Het kopen van sierteeltproducten via het klokproces dat op internet waarneembaar is. 7 Transport tussen de bloemenveilingen in Nederland. Dit transport ontstaat doordat handelaren die bij de ene veiling gevestigd zijn, bij de andere veiling inkopen. EVO Bedrijfsadvies,

14 De logistieke stromen 1 tot en met 7 worden als volgt omschreven: Figuur 3.2: : Logistiek proces veiling 1. aanvoer van kwekers uit binnenland en buitenland bij de veiling, de producten worden gereedgemaakt en gekeurd voorafgaand aan het klokproces; 2. de producten worden bij het fysieke klokproces geveild; 3. logistieke stroom buiten de distributie van de veiling om, de sierteeltproducten worden rechtstreeks van de kweker bij de handelaar afgeleverd; de veiling (het bemiddelingsbureau) draagt zorg voor de financiële afhandeling (BDO); 4. de sierteeltproducten worden via het bemiddelingsbureau ingekocht, daarna komen ze in het distributieproces van de veiling terecht en worden gedistribueerd naar de handelaar; 5. de producten worden op afstand (via het klokproces op internet) ingekocht en vervolgens gedistribueerd, waardoor interveilingtransport ontstaat; 6. de veilingproducten worden afgevoerd naar handelaren op het veilingterrein, waar ingekocht is, naar andere veilingvestigingen, naar handelaren elders in Nederland, of naar handelaren in het buitenland; 7. de producten worden zonder tussenkomst van de veiling verhandeld (BVO)*. * Toelichting op punt 7: wanneer een kweker is aangesloten bij de veilingcoöperatie dan is BVO handel verboden. EVO Bedrijfsadvies,

15 De bloemenveiling is een groot logistiek apparaat. In welke mate de logistieke stappen worden verricht, is afhankelijk van de hoeveelheid handel dat via het veilingapparaat verloopt: 1. inslag producten die via de klok worden verkocht of via het bemiddelingsbureau gedistribueerd (gemiddeld 65%); 2. opslag voordat de producten in de verkoop gaan, of worden gedistribueerd, worden deze tot die tijd geconditioneerd opgeslagen; 3. controle kwaliteitscontrole door een keurmeester; 4. distributie distributie na verkoop, het combineren en verdelen van partijen van de kweker naar partijen voor de handelaar/exporteur (2,5 handelingen per partijdrager); 5. uitslag partijen, die via het KOA worden verkocht op andere veilingen (30% van de sierteelt-producten), worden via KOA verkocht (Joling, 2007); 6. afvoertransport interveilingtransport (30%). De veiling verricht gemiddeld 4,3 logistieke handelingen per partijdrager; per dag totaal gemiddeld logistieke handelingen. Het betreft handelingen, die in de aard overeenkomen met andere ketenschakels. De distributie door de veiling vindt plaats met behulp van E-Trekkers 8 en met kettingbanen. Vanaf de klok worden de STW s of DC s via een kettingbaan naar de distributiehal geleid. Daarna worden deze gedistribueerd en gereedgemaakt in de juiste samenstelling voor de handelaar/exporteur. Vervolgens worden deze groepen van producten naar de handelaar, met E-Trekkers, intern getransporteerd. Handel/Export De handelaar of exporteur is de schakel tussen de kweker of veiling en de afnemer van de sierteeltproducten. De handelaar koopt de producten via de klok, of direct (BB, BDO, BVO) in en verkoopt deze vervolgens na verwerking of bewerking. In veel gevallen is de afnemer van de handelaar een grootwinkelbedrijf, een supermarkt, of een andere keten dat bloemen- en plantenhandel verzorgt. Heemskerk Flowers te Rijnsburg levert rechtstreeks aan bloemisten. Daarmee neemt Heemskerk grootschalig de functie van lijnrijder op zich. Rechtstreekse levering aan bloemisten wordt gekenmerkt door zeer fijnmazige distributie. Schematisch ziet het logistiek proces van Heemskerk er als volgt uit: 8 Transportmiddel dat in de sierteeltketen STW s en DC s doorvoert, aangedreven door een elektromotor. EVO Bedrijfsadvies,

16 Figuur 3.3: : Logistiek proces Heemskerk Flowers De logistieke stromen bij Heemskerk Flowers: 1. aanvoer per vrachtauto van Naaldwijk en Aalsmeer naar veilingterrein Rijnsburg, de vestigingsplaats van Heemskerk Flowers, centrale verwerking, bewerking en distributie; 2. interne aanvoer van ingekochte producten op veilingterrein Rijnsburg; 3. afvoer rechtstreeks naar bloemisten, per vrachtwagen, in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Rusland; 4. afvoer naar bloemisten in Engeland, via de logistieke hub van Heemskerk in Engeland, medewerkers worden ingevlogen. De handelaar/exporteur verricht over het algemeen de meeste logistieke handelingen, afhankelijk van de manier waarop de sierteeltproducten worden aangeleverd (via de veiling of direct). Dit ziet er als volgt uit: 1. aanvoertransport 9 de handelaar/exporteur haalt de producten bij de kweker; 2. inslag aflevering van partijdragers door de veiling (aantal partijdragers is door distributie toegenomen met factor 1,5) en directe aanlevering van de kweker; 3. opslag voorafgaand aan distributie worden de partijen opgeslagen; 4. controle controle op kwaliteit en kwantiteit; 5. distributie fijnmazige distributie naar de afnemers; 6. uitslag gereedmaken van producten voor afvoertransport; 7. afvoertransport transport van exporteur naar het GWB of naar de bloemisten. Het aantal logistieke handelingen, dat de handelaar/exporteur verricht, is 8,3 handelingen per partijdrager. In totaal verrichten de handelaren (overeenkomstige) logistieke handelingen per dag. De handelaar/exporteur distribueert de partijdragers handmatig. 9 Bij deze logistieke stap vindt overlap plaats met andere ketenschakels die deze stap eveneens (zouden kunnen) uitvoeren. Dit wordt later verrekend. EVO Bedrijfsadvies,

17 Afzetkanalen/Grootwinkelbedrijf Tabel 2.2 geeft een overzicht van de grootte van de afzetkanalen in de sierteeltketen. Uit deze tabel blijkt dat ruim 72,4% van de afzetkanalen bij het grootwinkelbedrijf terechtkomt (HBAG kengetallen, 2007). Verenigd Duitsland Frankrijk Totaal Totale Afzetkanalen Koninkrijk afzet naar (Cijfers 2007) 28,6% 17,1% 12,9% 58,6% afzetkanaal Bloemen Planten Bloemen Planten Bloemen Planten Gemiddeld >3 Supermarkt/warenhuis 25,0% 25,0% 36,0% 22,0% 22,0% 19,0% 24,8% 14,6% Tuincentrumketen 1,0% 21,0% 3,0% 19,0% 2,0% 19,0% 10,8% 6,3% Zelfstandig tuincentrum 1,0% 5,0% 0,0% 12,0% 1,0% 6,0% 4,2% 2,4% Bloemenwinkelketen 5,0% 4,0% 1,0% 1,0% 10,0% 3,0% 4,0% 2,3% Zelfstandige bloemenwinkel 16,0% 6,0% 14,0% 5,0% 18,0% 10,0% 11,5% 6,7% Importerende 25,0% 18,0% 32,0% 24,0% 36,0% 30,0% 27,5% 16,1% groothandel Cash & Carry 18,0% 3,0% 13,0% 7,0% 7,0% 5,0% 8,8% 5,2% Handelskweker 1,0% 2,0% 0,0% 5,0% 1,0% 5,0% 2,3% 1,4% Directe veilingverkoop 7,0% 15,0% 0,0% 3,0% 1,0% 1,0% 4,5% 2,6% Overige kanalen 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,6% Totalen (op basis van afgeronde percentages) 100,0% 99,0% 100,0% 100,0% 99,0% 99,0% 99,5% 58,3% Tabel 3.1: : Grootste afzetkanalen 2007 Het logistieke proces van het grootwinkelbedrijf is vergelijkbaar met het logistieke proces van de handelaar of exporteur. Het grootwinkelbedrijf vervult de logistieke functie van distributie, maar ook verwerking en bewerking (andere hoezen, stickers of verpakkingen). Door efficiëntere aanlevering van producten vanuit de handelaren/exporteurs, wordt het aantal logistieke handelingen gereduceerd naar logistieke handelingen per dag. Wanneer wordt uitgegaan van een doorvoer van gemiddeld partijdragers per dag 10, komt dit neer op 4,2 (overeenkomstige) logistieke handelingen per dag bij het GWB. Transporteur/Logistiek dienstverlener De logistieke dienstverlener verzorgt het transport voor de ketenschakels. Onderscheid wordt gemaakt in aanvoer- en afvoertransport. Onder aanvoertransport wordt over het algemeen het transport van de kweker naar de veiling en van de kweker naar de handelaar/exporteur verstaan. Het afvoertransport betreft het transport van de handelaar/exporteur naar de afnemer (bloemist of GWB) en wordt over het algemeen door de handelaar/exporteur zelf uitgevoerd. De Winter Transport is een logistiek dienstverlener, die aanvoertransport verricht en andere logistieke diensten levert, zoals geconditioneerde opslag, interne distributie en productcontrole. Het bedrijf is de grootste collectief vervoerder van sierteeltproducten in Nederland. 10 Het aantal partijdragers dat wordt afgevoerd (met een gemiddelde beladingsgraad van 90%) is Ongeveer 72,4% van de handel loopt via het grootwinkelbedrijf: 72,4% * partijdragers partijdragers. EVO Bedrijfsadvies,

18 Gebr. Zandbergen is handelaar en lijnrijderorganisatie in de sierteeltketen. Gebr. Zandbergen koopt sierteeltproducten op de klok en verkoopt deze vervolgens actief aan handelaren/exporteurs in Nederland. Deze handelaren zijn voornamelijk gevestigd op de bloemenveilingen in Nederland. Hierdoor ontstaat zogenaamd interveilingtransport. Het interne logistieke proces bij Gebr. Zandbergen heeft een doorlooptijd van 2/3 dagen. Dit proces betreft geconditioneerde opslag van sierteeltproducten, die wachten op verkoop. 3.2 Planning en besturing De sierteeltketen kenmerkt zich door de sterke aanbodsturing. Het proces begint bij de vraag van het GWB of van de retailers, of bij het aanbod van de groothandel naar deze partijen. Grofweg ziet dit er als volgt uit: Figuur 3.4: : Planning- en besturingproces sierteeltketen Door de sterke aanbodgerichtheid ligt het Klanten Order Ontkoppel Punt (KOOP) aan het einde van de keten. Door aanbodgerichtheid kunnen twee problemen optreden: een aanbodtekort of een aanbodoverschot. Een aanbodtekort betekent nee verkoop, een aanbodoverschot betekent derving. De sierteeltketen wordt voornamelijk door de kwekers gestuurd. Klimatologische omstandigheden, feestdagen (zoals Moederdag) etc. hebben sterke invloed op het aanbod. De handelaar, GWB en consument hebben keuze uit hetgeen wordt aangeboden. De kweker stemt met de vermeerderaar af welke hoeveelheden aan producten hij aangeleverd wil krijgen. Vervolgens roept hij deze in deelleveringen af. 3.3 Informatie De sierteeltketen wordt gekenmerkt door een reactieve informatiesturing. Onderlinge communicatie gebeurt op dit moment voornamelijk per telefoon, per fax of via internet (Wel, 2007). Bij verkoop via de klok is er geen contact tussen de koper en de verkoper; de veiling treedt hierin op als tussenpersoon voor de (financiële) afhandeling. Over het algemeen is men niet bereid inzicht te geven in de logistieke informatiestromen. Elk bedrijf in de keten heeft een eigen niet-transparant informatiesysteem, waardoor communicatie tussen de systemen onmogelijk is. De kweker maakt bijvoorbeeld gebruik van een EAB (elektronische aanvoerbrief), maar deze worden door de andere ketenschakels niet gebruikt. EVO Bedrijfsadvies,

19 3.4 Organisatie De organisatie in de sierteeltketen is gecoördineerd rond het klokproces. Aan- en afvoer van producten op de veiling vindt plaats in grote pieken, respectievelijk in de ochtend rond 6 uur, rond het middaguur en in de middag rond 17 uur. Gevolg hiervan is: filevorming op het terrein van en binnen de veiling ( s ochtends en rond de lunch), tijdverlies van werknemers, handelaren, chauffeurs, etc. en vertrekkende vrachtauto s, die in de landelijke files terechtkomen (zie figuur 2.6). Figuur 3.5: : Pieken in de sierteeltketen Na de veiling in de ochtend staan de rest van de dag de enorme veilinghallen grotendeels leeg. Deze ruimten worden dan toch gewoon verwarmd, gekoeld, geventileerd e.d., afhankelijk van het type veiling en type gewas. Het betreft voor heel Nederland een equivalent oppervlak van 640 voetbalvelden. Tussen aanvoer, veiling en afvoer moet de groothandel diezelfde productenstroom handelen via complexe (en snelle) logistieke processen om deze stromen efficiënt af te handelen. Diverse schakels voeren grotendeels dezelfde processtappen, te weten: transport, distributie, splitsen, mixen en mengen, ver- en ompakken, kopen en verkopen, opslag en conditionering, etc. De hiermee gepaard gaande kosten zijn hoog en deels overbodig. De huidige organisatie van bedrijven in de sierteeltketen wordt gekenmerkt door individualiteit en een interngerichte bedrijfsvoering, waardoor onderlinge afstemming tussen de ketenschakels ontbreekt. EVO Bedrijfsadvies,

20 3.5 Knelpunten In de gesprekken tijdens de bedrijfsbezoeken hebben de ketenschakels de knelpunten, die zij ervaren, aangegeven. De knelpunten in de sierteeltketen kunnen als volgt schematisch worden weergegeven: Figuur 3.6: : Knelpunten in de keten Overeenkomstige knelpunten worden aangegeven op het gebied van planning en logistiek, logistieke efficiency door toenemende fijnmazigheid in de distributie en de toenemende transportkosten. Tevens geven de handelaren aan, dat de leveronbetrouwbaarheid van de veiling een groot knelpunt vormt in het logistieke proces en veel geld kost. Uit de analyse van de ketenpartijen in de sierteeltsector blijkt dat veel overeenkomstige logistieke handelingen bestaan. Naast de overeenkomstige logistieke handelingen, aan de hand van de analyse van de huidige situatie, valt het volgende over de sierteeltketen in het kader van de logistiek te concluderen: 1. voor de oogst van de sierteeltproducten is efficiëntie de logistieke doelstelling, na de oogstsnelheid. Snelheid in levering gaat ten koste van de logistieke efficiëntie; 2. door de toename van KOA ontstaat meer interveilingtransport; 3. de beladingsgraad van zowel de partijdrager, als de vrachtwagen is tot aan het afvoertransport laag; 4. in de logistiek van de sierteeltketen vindt inefficiënt ruimtegebruik plaats; 5. het aantal logistieke handelingen wordt kleiner, wanneer meer directe sierteelthandel plaatsvindt (BDO en BVO stromen); 6. de sierteeltketen is gecoördineerd rondom één klokproces in de vroege ochtend, wat tot gevolg heeft dat er een piek ontstaat ten tijde van de spitsuren; 7. door interne focus hebben ketenschakels eigen informatiesystemen, die niet transparant zijn en niet met elkaar communiceren, waardoor de informatie-uitwisseling beperkt is. EVO Bedrijfsadvies,

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt Henk Zwinkels; FlorEcom Inhoud presentatie De organisatie FlorEcom (Logistieke) ontwikkelingen in de sierteelt Logistiek speelveld Ontwikkelingen

Nadere informatie

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008 Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk EDI Agro Vereniging 20 november 2008 2 Sierteeltcluster Grootste handels- en kenniscentrum ter wereld Exportwaarde sierteeltcluster circa 7 miljard Positief

Nadere informatie

Reportage. Bloemenbolwerk versterkt Nederland

Reportage. Bloemenbolwerk versterkt Nederland Reportage Bloemenbolwerk versterkt Nederland SUPPLY CHAIN MAGAZINE 6 2007 62 Een veiling is een traditioneel verkoopinstrument. Maar de markt voor sierteeltproducten als bloemen en planten verandert razendsnel,

Nadere informatie

Hoe lang is een optimale voedselketen?

Hoe lang is een optimale voedselketen? Hoe lang is een optimale voedselketen? Zo lang als nodig 29 november 2016, Joost Snels Lengte optimale voedselketen? 2 Lengte optimale voedselketen? = KORT? Primaire productie Be- en verwerken Transport

Nadere informatie

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Virtualisering/informatisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Toenemende virtualisering/informatisering De huidige status van de technologie maakt het

Nadere informatie

Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe

Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe 1 2 3 4 Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe Veilen. Deze richting is mede bepaald op basis van

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen?

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Hubs voor kwaliteitsgestuurde logistiek De Supply Chain

Nadere informatie

Welkom bij Plantion in Ede

Welkom bij Plantion in Ede Welkom bij Plantion in Ede FNV Bondgenoten ArboNetWerk Peter Bakker 21 september 2012 Wie is Plantion Coöperatie van sierteelt kwekers Ontstaan uit een fusie tussen Bloemenveiling Oost Nederland (VON)

Nadere informatie

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB 1 Duurzame Logistiek Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondersteunt ondernemingsorganisaties bij het

Nadere informatie

In de levensmiddelenbranche is een goed

In de levensmiddelenbranche is een goed Deze casusopdracht gaat over de VersFustPool, dit is een logistiek samenwerkingsverband in de bedrijfskolom van versproducten. In informatiebron 1 staan gegevens over fusten, zoals afmetingen, gewicht

Nadere informatie

Algemene Oriëntatie Istanbul

Algemene Oriëntatie Istanbul Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie nieuwsbrieven voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 2 december 2014 Algemene Oriëntatie Istanbul Van 26 t&m 29 november

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe

Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe 1 2 3 4 Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe Veilen. Deze richting is mede bepaald op basis van

Nadere informatie

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 1 1. Administratief traject : LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 Order via Florecom (voorkeur) Order wordt elektronisch doorgegeven, waarbij aantal, prijs, hoogte van de plant (we verwachten steeds

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Presentatie HubWays voor de projectgroep. Michiel van Veen Projectmanager HubWays 2 oktober 2012

Presentatie HubWays voor de projectgroep. Michiel van Veen Projectmanager HubWays 2 oktober 2012 Coordination Coördinatie and en collaboration samenwerking floricultural in sierteelttransport. transport Presentatie HubWays voor de projectgroep Michiel van Veen Projectmanager HubWays 2 oktober 2012

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group NL connected Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group Verkorting van de keten is iets waar handelsbedrijven wereldwijd de laatste jaren mee te maken hebben. Hoewel deze ontwikkeling

Nadere informatie

Snijhortensia s in Frankrijk

Snijhortensia s in Frankrijk Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 14 oktober 2014 Snijhortensia s in Frankrijk Op 9 en 10 oktober is er een studiereis

Nadere informatie

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability DaVinc 3 i Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability Prof dr ir Jack van der Vorst, Wageningen University Kenmerken

Nadere informatie

Presentatie GreenRail

Presentatie GreenRail 11 februari 2010 Spoorcafé, Rail Cargo Information Presentatie GreenRail Michiel van Veen Adviseur ketenlogistiek FloraHolland Kengetallen FloraHolland 2 Aanvoerders : 9.000 (inter-)nationaal (5.100 leden)

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

AGF-marktplaats Heldere Handel

AGF-marktplaats Heldere Handel AGF-marktplaats Heldere Handel Er is in de media al veel geschreven over de digitale agf-marktplaats Heldere Handel, maar hoe werkt zo'n marktplaats nou in de praktijk? Wat vraagt het van gebruikers, wat

Nadere informatie

Samen verbeteren. 20 januari 2010, Koper-kwekerdag, Honselersdijk. 2. Wie is GS1 Nederland? 3. Ontwikkelingen in sierteelt en retail

Samen verbeteren. 20 januari 2010, Koper-kwekerdag, Honselersdijk. 2. Wie is GS1 Nederland? 3. Ontwikkelingen in sierteelt en retail Samen verbeteren 20 januari 2010, Koper-kwekerdag, Honselersdijk Ingmar Hensbergen, Branche Adviseur DHZ & Tuin, GS1 Rob Gerretsen, Manager afdeling systemen & informatie, Praxis Agenda 1. Introductie

Nadere informatie

Plantion in 2016 PUBLIEKSJAARVERSLAG LEES HET BESTUURSVERSLAG OP

Plantion in 2016 PUBLIEKSJAARVERSLAG LEES HET BESTUURSVERSLAG OP Plantion in 2016 PUBLIEKSJAARVERSLAG LEES HET BESTUURSVERSLAG OP WWW.PLANTION.NL Mooie omzetcijfers en de start van een digitaal verkoopkanaal kenmerkten het jaar 2016 van Plantion. Daarnaast werden ook

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten KENGETALLEN 2013 HBAG Bloemen en Planten Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde versie van Kengetallen Groothandel Bloemkwekerijproducten. Hierin is naast de vertrouwde exportstatistiek van het HBAG

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Van onderbuik naar onderbouwing. DaVinc 3 i slotconferentie 19 februari 2015, Den Haag/Nootdorp

Van onderbuik naar onderbouwing. DaVinc 3 i slotconferentie 19 februari 2015, Den Haag/Nootdorp Van onderbuik naar onderbouwing DaVinc 3 i slotconferentie 19 februari 2015, Den Haag/Nootdorp #davinc3i Programma Korte introductie over het waarom, hoe en wat van DaVinc 3 i 2 Inhoudelijke sessies (40

Nadere informatie

Digitale berichtuitwisseling. informatie-uitwisseling tussen computers. ondersteunen bedrijfsprocessen

Digitale berichtuitwisseling. informatie-uitwisseling tussen computers. ondersteunen bedrijfsprocessen Het CLF concept 29 november 2007 Jan Ratterman Bloemenveiling Aalsmeer C L F Digitale berichtuitwisseling Wat is het? informatie-uitwisseling tussen computers Wat doen die computers? ondersteunen bedrijfsprocessen

Nadere informatie

BloemenVeiling info FloraHolland.

BloemenVeiling info FloraHolland. BloemenVeiling info FloraHolland. Hoe komen de bloemen bij jou thuis? Bloemen en planten zijn in alle uithoeken van Europa, zelfs van de wereld, te koop. Maar hoe komen de bloemen en planten daar terecht?

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst. Voor wie verstandig handelt!

Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst. Voor wie verstandig handelt! Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst Trendsamenvatting Naam Definitie Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst Het handelskanaal van de gespecialiseerde

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Verdergaande mechanisering en robotisering. Voor wie verstandig handelt!

Verdergaande mechanisering en robotisering. Voor wie verstandig handelt! Verdergaande mechanisering en robotisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Verdergaande mechanisering/ robotisering Elke vorm van mechanisatie is een stap naar

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 1 Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek > 5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies.

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies. Inhoud Logistiek uitbesteden... 2 Kies voor TLogistics... 2 Kwaliteit is niet noodzakelijk duur... 2 Logistiek voor B2C- als B2B-klanten vanuit Rijen... 3 Locatie Rijen... 3 IT-Systeem... 4 One stop shop...

Nadere informatie

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Model Stedelijke Distributie Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving

Nadere informatie

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten Anton Bril 3 juli 2014 Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten 270 importeurs & exporteurs Leden vertegenwoordigen

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE BELGIË

LANDEN ANALYSE BELGIË LANDEN ANALYSE BELGIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse geeft de sector (cijfermatig) inzicht in de huidige (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

XXXXXX XXX. Directieverslag. feiten en cijfers. Verslag RvC. Strategie Jaarrekening. Verslag ALV-commissie. Omzet. Veiligheid.

XXXXXX XXX. Directieverslag. feiten en cijfers. Verslag RvC. Strategie Jaarrekening. Verslag ALV-commissie. Omzet. Veiligheid. Onze feiten en cijfers XXXXXX XXX Omzet Veiligheid Import en export Me Medewerkers Financiële kengetallen Veiligheid Duurzaamheid Faciliteiten Duurzaamheid Tuinplanten Tu Snijbloemen Kamerplanten 8 Jaarverslag

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum Programma Introductie Hema Internetwinkelen bij Hema Lopende initiatieven Onze visie Issues /

Nadere informatie

Studiereis Duitsland FPC Zantedeschia. 29 september 2011

Studiereis Duitsland FPC Zantedeschia. 29 september 2011 Studiereis Duitsland FPC Zantedeschia 29 september 2011 Deelnemers: R. Geerlings 06-55398750 G. v.d. Lee 06-10917120 K. Stricker 06-13133320 P. Tas 06-19526660 W. Verschoor 06-51602152 R. Weijers 06-12819377

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product 15 January 2016 1 Programma Cijfers op hoofdlijnen Pioenen kwaliteitscompetitie (Promotie)Campagne Pioen PurE seasonal flowers en Pioen

Nadere informatie

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14 BureauSierteelt.nl Festa dei Nonni 1 Algemeen 7 kwalitatieve interviews met exporteurs op Italië Snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten Focus vooral op Noord-Italië (tot circa Rome) Belang Italië als afzetland

Nadere informatie

De Kweker-Kweker. Regeling

De Kweker-Kweker. Regeling De Kweker-Kweker Regeling De Kweker-Kweker Regeling Waarom onderling leveren? Steeds meer kwekers van FloraHolland ontwikkelen zich tot een soort ketenregisseur of hoofdaannemer. Kenmerkend is dat deze

Nadere informatie

Bereikbaarheid verslechtert. Voor wie verstandig handelt!

Bereikbaarheid verslechtert. Voor wie verstandig handelt! Bereikbaarheid verslechtert Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Bereikbaarheid verslechtert De bestelgrootte van klanten neemt af en de gewenste leveringsfrequentie

Nadere informatie

Er is weinig of geen locale productie, hooguit van Phalaenopsis uit Slovenië zelf door Ocean Orchids

Er is weinig of geen locale productie, hooguit van Phalaenopsis uit Slovenië zelf door Ocean Orchids Verslag marktverkenning Slovenië 14-17 november 2012 door Lucas Jansen, Floweracademy.nl De markt in Slovenië is redelijk overzichtelijk. De meeste afzet (80%) vindt plaats via de bloemisten die inkopen

Nadere informatie

Plantenhandel kan niet zonder klok?!

Plantenhandel kan niet zonder klok?! Plantenhandel kan niet zonder klok?! Voorbeelden uit de groentesector Michiel van Galen 21 november 2012, Sassenheim Onderwerpen Afname belang veilingklok Ontwikkelingen tuinbouw Rollen van een veiling

Nadere informatie

Service Level Agreement Samen, dienend en betrouwbaar

Service Level Agreement Samen, dienend en betrouwbaar Service Level Agreement Samen, dienend en betrouwbaar De klant En De Winter Logistics Deze Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen u als klant en De Winter Logistics BV (DWL). Deze overeenkomst

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het boekenvak

Ontwikkelingen in het boekenvak Ontwikkelingen in het boekenvak Mathijs Suidman Boekenbarometer Q3 2017 19,5% +1,8% 93,1% -0,2% 13,5% -0,3% 79,1% -1,0% Aandeel online verkoop Verkoop fysiek versus Aandeel top-100 op Verkoop na verschijning

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005-2009. R. van Willegen (VGB) B. Ensink (HBAG) G.M. Splinter (LEI) Y. Dijkxhoorn (LEI)

Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005-2009. R. van Willegen (VGB) B. Ensink (HBAG) G.M. Splinter (LEI) Y. Dijkxhoorn (LEI) Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005-2009 R. van Willegen (VGB) B. Ensink (HBAG) G.M. Splinter (LEI) Y. Dijkxhoorn (LEI) INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Welkom Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Harry Geelen Business Consultant EDI The Greenery Voorzitter Wg Standaardisatie FrugICOm Wat doet de Wg Standaardisatie Wg. standaardisatie definieert de

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS Versie: 1.0 Datum: April 2012 Auteur: Afdeling: Jeroen Bouman Scheiding van administratieve en operationele processen

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Bijeenkomst @ Stadregio, d.d. 30-10-2013 Marcel Ludema Lector Logistics Hogeschool Rotterdam RDM Sustainable Solutions Platform Logistiek in de Bouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Bloeiende planten in Frankrijk

Bloeiende planten in Frankrijk Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 23 september 2014 Bloeiende planten in Frankrijk Half september is er een studiereis

Nadere informatie

Het Nieuwe Veilen. Januari 2016

Het Nieuwe Veilen. Januari 2016 Het Nieuwe Veilen Januari 2016 04 February 2016 2 Missie en doelstelling Optimale en stabiele prijsvorming Kostenniveau FH met 1/3 verminderd 04 February 2016 3 Spanning tussen collectief en individueel

Nadere informatie

Koploper in duurzame logistiek

Koploper in duurzame logistiek Koploper in duurzame logistiek De Wim Bosman Groep biedt geïntegreerde supply chain oplossingen die waarde toevoegen aan de totale keten. In deze oplossingen staan begrippen als samenwerking en continue

Nadere informatie

Q&A nieuwe klokfactuur en productafrekening voor klokaankopen

Q&A nieuwe klokfactuur en productafrekening voor klokaankopen Q&A nieuwe klokfactuur en productafrekening voor klokaankopen Algemeen Waarom is er een nieuwe factuur voor de klokaankopen? Royal Royal FloraHolland werkt aan een nieuw en toekomst bestendig facturatiesysteem

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

Koelen van chrysant. Verhogen van kwaliteit tijdens bewaren van chrysant voor afzet in exportmarkten. Gitta ten Hoope

Koelen van chrysant. Verhogen van kwaliteit tijdens bewaren van chrysant voor afzet in exportmarkten. Gitta ten Hoope Koelen van chrysant Verhogen van kwaliteit tijdens bewaren van chrysant voor afzet in exportmarkten Gitta ten Hoope Supply Chain Consultant (Royal FloraHolland) Ketenkwaliteit Chrysant Financiers Ministerie

Nadere informatie

nederlands Accelereer uw laad proces

nederlands Accelereer uw laad proces Accelereer uw laad proces NEDERLANDS Accelereer uw laad proces Ancra Systems is DE specialist op het gebied van automatische vrachtauto laad- en lossystemen: van standaard Wat zijn automatische laad- en

Nadere informatie

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun Vers voedsel Als je tussenhandel kunt voorkomen, blijft er meer voor de boer over. Dat is een argument voor korte ketens. Die vormen ook een antwoord op de toenemende vraag naar vers en ambachtelijke

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Aanpak, uitwerking en rapportage

Aanpak, uitwerking en rapportage RAPPORTAGE De aanleiding voor de verleende projectbijdrage is gelegen in de opstart van het FSI initiatief in 2012 en de daadwerkelijke opstart in Januari 2013. Een van de voornaamste doelstellingen van

Nadere informatie

De tuinbouw gaat digitaal!

De tuinbouw gaat digitaal! De tuinbouw gaat digitaal! Informatiemanagement - op het bedrijf - in de keten Henk Zwinkels Community -Team TD Projectleider - Edibulb Informatiemanagement Ontwikkeling bedrijfsprocessen: - mechanisatie

Nadere informatie