Besparen in Ketens Sierteeltsector. Ketens in Kaart brengen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besparen in Ketens Sierteeltsector. Ketens in Kaart brengen"

Transcriptie

1 Besparen in Ketens Sierteeltsector Ketens in Kaart brengen Samengesteld door: EVO Bedrijfsadvies april 2008 maart 2009

2 Voorwoord Het project Besparen in Ketens (BiK) is door EVO in 2005 opgezet in samenwerking met het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Het hoofddoel van het BiK-project is verbetering van de concurrentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven (met name MKB) en vergroting van duurzaamheid in logistieke ketens. Het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft het door het beschikbaar stellen van financiële middelen mogelijk gemaakt dat EVO in samenwerking met het bedrijfsleven zes logistieke ketenanalyses in het BiK-project ten uitvoer heeft gebracht. Het voorliggende rapport is een beschrijving van de gerealiseerde samenwerkingen. MKB is een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en vervult een belangrijke rol in veel ketens. Sterke ketens worden niet alleen gevormd door grote bedrijven. Grote bedrijven hebben de kleinere nodig. De ketenaanpak biedt veel potentie om dit doel te realiseren. Bedrijven moeten daarbij (zeker het MKB) wel geholpen worden, want het ontbreekt ze vaak aan capaciteit en geld. Het vermijden van onnodige kosten en het benutten van kansen voorkomt, dat activiteiten naar het buitenland verdwijnen. Dit BiKproject is erop gericht om op een praktische wijze en samen met bedrijven uit een specifieke logistieke keten te komen tot identificatie van verbeteringsmogelijkheden in de keten en waar mogelijk daadwerkelijke realisatie van deze verbeteringsmogelijkheden. Dit dient dan te leiden tot de volgende subdoelen: Subdoelen (nodig om doelen te bereiken) Bewustwording van en inzicht in: 1. de gemeenschappelijke logistieke processen in de keten; 2. kosten en prestaties van die logistieke processen; 3. knelpunten en kansen om transport te besparen en logistieke efficiency te verhogen of logistieke kwaliteit te verhogen. Invoeren veranderingen in de praktijk: bedrijven nemen samen actie om logistieke veranderingen door te voeren. Om de kwaliteit van de ketenprojecten te waarborgen is een begeleidingscommissie ingesteld. Deze begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen: De heer M. Ploos van Amstel namens Centraal Boekhuis De heer B. Schoonderwoerd namens Technische Unie De heer T. de Kok namens Technische Universiteit Eindhoven De heer W. Ploos van Amstel namens Koninklijke Militaire Academie Breda De heer C. Ruijgrok namens TNO, Mobiliteit en Logistiek De heer M. Jurriaans namens Verkeer en Waterstaat, DGG EVO dankt de leden van de begeleidingscommissie hartelijk voor hun inbreng gedurende het project. EVO Bedrijfsadvies,

3 Leeswijzer In deze rapportage zijn de verschillende stappen, analyses en uitgevoerde verbeteringen verwoord, zoals deze zijn doorlopen in dit ketenproject. De volgende onderdelen komen aan bod: Onderdeel Ketens in kaart brengen : introductie van de sector (hoofdstuk 1 en 2); beschrijving, afbakening en knelpuntenanalyse van de keten (hoofdstuk 3). Onderdeel Ketens verbeteren : beschrijving van de mogelijke verbeteringen ten aanzien van ketensamenwerking (hoofdstuk 4); beschrijving van de uitgevoerde verbeteracties en resultaten (hoofdstuk 5); conclusies (hoofdstuk 6). EVO Bedrijfsadvies,

4 1 Inleiding Project Besparen in Ketens (BiK) De sierteeltsector Inventarisatie Algemeen Bestaande initiatieven Beschrijving logistieke keten sierteeltsector Processen Veredeling/vermeerdering Kweken Veilen Handel/Export Afzetkanalen/Grootwinkelbedrijf Transporteur/Logistiek dienstverlener Planning en besturing Informatie Organisatie Knelpunten Verbeterpunten Gebruik Logistiek Centrum Kweker Veiling virtueel Logistiek centrum Handelaar Cross-docking exportstromen Inzet van LZV s Gezamenlijk plannen en opstellen vraagvoorspelling Prioriteit van de benodigde/mogelijke wijzigingen Resultaten verbeterprojecten Gebruik logistiek centrum Cross-docking exportstromen Export naar Engeland door A. Heemskerk BV: Export naar Duitsland door Top Transport BV: Export naar Frankrijk door Top Transport BV: Inzet LZV s Conclusies en aanbevelingen Bijlage: Business Case Logistiek Centrum Uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstellingen Beschrijving van het logistiek centrum Business Case Collectief aanvoertransport Automatisch hoogbouwmagazijn AGV s en E-trekkers Mechanische distributie voor verwerking Een stapel- en sorteerautomaat Collectief afvoertransport Cross-docking Informatiesystemen en informatiesturing Overzicht kosten en baten Investering Logistieke kosten Overzicht van voordelen EVO Bedrijfsadvies,

5 1 Inleiding 1.1 Project Besparen in Ketens (BiK) EVO en het ministerie van Verkeer & Waterstaat voeren samen het project Besparen in Ketens (BiK) uit. Binnen dit project worden in totaal zes ketens geselecteerd. De algemene doelstelling van het project BiK is het concreet toepassen van Supply Chain Management, zodat substantiële besparingen kunnen worden gerealiseerd. Elk BiK-project bestaat uit twee fasen: ketens in kaart brengen: in deze fase wordt een zo volledig mogelijk beeld gecreëerd van de betreffende keten. Op de eerste plaats door middel van een deskstudie en vervolgens door een workshop met verschillende partijen uit deze keten. In deze inventarisatie komt tevens een aantal knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen naar voren; realiseren van verbeteringen: deze tweede fase bouwt voort op de resultaten van de eerste fase. Een aantal partijen uit de logistieke keten gaat aan de slag om de verbeteringen in de praktijk te brengen. Het project BiK is dus gericht op een keten van bedrijven en niet op besparingen binnen één bedrijf. Een doelstelling van het project is bovendien de gerealiseerde verbeteringen verder op te schalen, zodat ook andere partijen hiervan gebruik kunnen maken (EVO Bedrijfsadvies, 2007). In samenwerking met Kenlog BV is EVO een project gestart in de sierteeltketen. In het project wordt onderzoek gedaan naar hoe een duurzame logistieke sierteeltketen in een breder, innovatiever en effectiever perspectief kan worden geplaatst. De uitgangssituatie in het project vertaalt zich in een aantal definities van centrale zaken in het kader van dit project. Daarbij gaat het om het volgende: 1. de sierteeltketen beperkt zich tot bloemen, kamerplanten en tuinplanten; 2. in het project worden de duurzaamheideffecten benadrukt; 3. onder logistiek wordt zowel interne, als externe logistiek verstaan; 4. in het kader van Supply Chain Management (SCM) wordt gekeken naar integratie van de logistieke (informatie)stromen; 5. verduurzamen zonder gebruikmaking van duurzame energie en duurzame productiemiddelen mislukt per definitie. De beschrijving van de huidige situatie is gebaseerd op een gesprekken met verschillende ketenpartijen: Dekker Chrysanten, veredelaar/vermeerderaar A. Heemskerk, handelaar Top Transport, logistiek dienstverlener Gebr. Zandbergen, handelaar Scarabee Logistic Systems EVO Bedrijfsadvies,

6 1.2 De sierteeltsector De doelstelling van het project Besparen in Ketens is om inzicht te krijgen in het huidige logistieke proces van de sierteeltketen en de logistieke processen van de ketenschakels. Knelpunten en verbeterpunten vormen het uitgangspunt om een nieuw ketengeïntegreerd en duurzaam concept voor de sierteeltketen te ontwikkelen. Inzicht in de logistieke keten is onder andere verzameld door bestudering van bestaande / lopende projecten en interviews met een aantal bedrijven in de sector. In deze sector is een grote diversiteit aan partijen actief, waarvan de meerderheid actief is als kweker of als handelaar / exporteur. Daarnaast zijn er partijen actief op het gebied van vermeerderen en veredelen of specifieke dienstverlening. De sector kent bovendien een behoorlijk aantal gespecialiseerde vervoerders. De veiling neemt een centrale plaats in de sector in, omdat daar het aanbod van kwekers en de vraag van handelaren wordt samengebracht. Een grof onderscheid in de sierteeltsector kan gemaakt worden door bloemen en planten te onderscheiden. Kenmerkend voor de bloemenhandel is de sterke invloed van afzetpieken (bijvoorbeeld Valentijnsdag en moederdag) en de hoge omloopsnelheid door de beperkte houdbaarheid. Bij planten is er meer sprake van een constante stroom met minder tijdsdruk. De sierteeltsector levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse export en heeft een aanzienlijk aandeel in het totaal volume dat met name over de weg wordt vervoerd. EVO Bedrijfsadvies,

7 2 Inventarisatie 2.1 Algemeen De ketenstrategie wordt gekenmerkt door het bieden van een onderscheidend assortiment, productinnovatie (in de productie), korte doorlooptijden en diversiteit in het aanbod (bij handelaren/exporteurs). De functie van de veiling is het (fysiek) samenbrengen van vraag en aanbod. Logistieke efficiency is het voornaamste doel in de sierteeltketen. Na het oogsten van de bloemen en/of planten, ontstaat een ander logistiek doel, dat de boventoon voert, namelijk snelheid. Om de versheid te garanderen en om te voldoen aan de klantvraag gaat snelheid in levering boven alles. In deze beperkte sierteeltketen worden zeven ketenschakels onderscheiden, namelijk: 1. vermeerderaar veredeling, selectie en vermeerdering; 2. kweker oppotten, kweken, oogsten, verwerken en bewerken van bloemen en planten; 3. veilingorganisatie coöperatieve afzetorganisatie van bloemen en planten, die zich kenmerkt door logistieke dienstverlening; 4. handelaren/exporteurs winstgevende verhandeling van sierteeltproducten (voornamelijk internationaal); 5. grootwinkelbedrijf supermarkten, tuinbouwketens en andere (internationale) distributiecentra ten behoeve van nationale distributie; 6. transporteur logistieke dienstverlener ten behoeve van sierteelttransport van ketenschakel naar ketenschakel; 7. consument eindafnemer van bloemen en planten. Tussen elke ketenschakel vindt transport plaats. Tussen veilingvestigingen in Nederland (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Venlo en Eelde) vindt zogenaamd interveilingtransport plaats. Dat ontstaat, doordat handelaren bij verschillende vestigingen inkopen door middel van Kopen Op Afstand (KOA), of via het reguliere klokproces. De Nederlandse sierteelt is marktleider in de wereld. Het Nederlandse aandeel in de wereldexport van snijbloemen was in 2005 bijna 60%. Van tuin- en kamerplanten was dit ongeveer 40%. De sierteeltlogistiek wordt verricht in enorme hallen. De interne logistiek vindt plaats bij de kweker (op ongeveer 20% van de ruimte), bij de veiling (3,2 miljoen m 2 ), bij de handelaar/exporteur, die gevestigd is op de veiling, en bij het grootwinkelbedrijf. In totaal komt dat neer op 7,7 miljoen m 2 logistieke ruimte. De logistieke ruimte bij veilingen en handelaren/exporteurs is grofweg als volgt ingericht: 1. aan- en afvoerruimte voor sierteeltproducten, zogenaamde docks 31%, 200 voetbalvelden; 2. ruimte voor distributieactiviteiten 33%, 210 voetbalvelden; 3. verwerkingsruimte voor handelaren/exporteurs 9%, 60 voetbalvelden; 4. ruimte ten behoeve van opslag 27%, 170 voetbalvelden. EVO Bedrijfsadvies,

8 Per dag worden in de sierteeltketen gemiddeld bijna partijdragers (100% beladinggraad 1 ) doorgevoerd. Daaruit ontstaan in het logistieke proces van de sierteeltketen miljoenen handelingen per dag. In de piekperioden wordt dit aantal verdubbeld. De beladingsgraad bij aanvoer (vanaf de kweker) is gemiddeld 60% en bij afvoer (vanaf de handelaar/exporteur) is deze gemiddeld 90%. Overeenkomstige logistieke handelingen vinden in de gehele keten plaats. Met betrekking tot de interne logistiek betreffen het de volgende stappen: inslag, controle, opslag, distributie, verwerking en uitslag. De externe logistiek betreft het aan- en afvoertransport en het interveilingtransport. In figuur 2.1 zijn de logistieke stromen in de sierteeltketen weergegeven. Figuur 2.1: : Sierteeltketen Daarna worden in de Nederlandse sierteeltketen van de kweker naar de handelaar vier logistieke stromen onderscheiden. Deze stromen zijn in bovenstaand schema aangegeven met de letters A, B, C en D: A. klokstroom producten worden door de kweker bij de bloemenveiling afgeleverd, opgeslagen, gecontroleerd, verkocht op de klok (in de afmijnzaal), gedistribueerd en afgeleverd bij de handelaar; B. bemiddelingsbureau (BB) handelaar (koper) geeft aan welke producten hij wanneer wil hebben en onder welke leveringsvoorwaarden; producten komen dan niet in het klokproces terecht, maar worden wel door de veiling gedistribueerd; C. Buiten Distributie veiling Om (BDO) producten worden niet bij de veiling afgeleverd, opgeslagen en gedistribueerd, maar worden direct bij de box van de handelaar/exporteur afgeleverd. Het inkoopproces en de verrekening gebeurt via het bemiddelingsbureau; D. Buiten de Veiling Om (BVO) producten worden direct in de box van de handelaar/exporteur afgeleverd en niet via de veiling verrekend. De import- en exportstromen zijn in figuur 2.1 genummerd met 1, 2 en 3. Deze zien er als volgt uit: 1 De (gemiddelde) beladingsgraad van een partijdrager is zelden 100%, deze verandert gedurende het proces. Per ketenschakel verschilt de beladingsgraad. Op basis van de beladingsgraad wordt het aantal logistieke handelingen per proces berekend. EVO Bedrijfsadvies,

9 1. import de totale importwaarde van sierteeltproducten schommelt rond de 16% (Boone, 2007); dat komt neer op een importwaarde van ongeveer 880 miljoen euro; 2. export de totale exportwaarde van bloemen en planten was in 2007 ongeveer 5,5 miljard euro, waarvan 3,2 miljard euro (58,9%) in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk terecht komt. De totale exportwaarde binnen de EU bedraagt 4,8 miljard euro (HBAG, 2007); 3. Nederlandse afzet de binnenlandse sierteeltconsumptie bedroeg 625 miljoen euro in 2005 (Bloemenbureau Holland, 2007). Zoals aangegeven, worden in de sierteeltketen vier stromen onderscheiden. Schematisch zien deze stromen er als volgt uit (B = percentage bloemenhandel, P = percentage plantenhandel, H = overeenkomstige logistieke handelingen 2 ): Logistiek stroom Betrokken ketenschakels B P H Klokstroom veredelaar/vermeerderaar, kweker, veiling, groothandel, 70% 15% 32 grootwinkelbedrijf/keten, consument Bemiddelingsbureau veredelaar/vermeerderaar, kweker, BB distributie, groothandel, 8% 28% 27 grootwinkelbedrijf/keten, consument Buiten distributie om veredelaar/vermeerderaar, kweker, BB 3, groothandel, 12% 42% 20 grootwinkelbedrijf/keten, consument Buiten veiling om veredelaar/vermeerderaar, kweker, groothandel, Grootwinkelbedrijf/keten, consument 10% 15% 20 Tabel 2.1: : Schematische weergave logistieke sierteeltketen Op basis van deze cijfers vinden gemiddeld 26,9 overeenkomstige logistieke handelingen in de sierteeltketen plaats. 2 Het aantal logistieke handelingen vanaf de kweker als gevolg van het gebruikmaken van logistieke schakels in de sierteeltketen, per bulk van producten van één kweker. Het betreft logistieke handelingen met betrekking tot inslag, opslag, verwerking, distributie, uitslag en transport. 3 Het bemiddelingsbureau verzorgt de bemiddeling en de financiële afhandeling, de producten worden direct van de kweker aan de handelaar/exporteur geleverd. EVO Bedrijfsadvies,

10 2.2 Bestaande initiatieven In de sierteeltsector zijn de laatste jaren al diverse initiatieven ondernomen. In deze paragraaf volgt een beknopt overzicht van deze initiatieven. Collectief Aan- en Afvoer Centrum (C.A.A.C.) C.A.A.C. is een netwerk voor sierteelttransport, dat zich met name richt op het transport van de kwekers naar de veilingen en tussen de veilingen onderling (interveilingtransport). Binnen dit netwerk zijn 25 vervoerders, 8 veilingen en kwekers actief en worden totaal ruim 400 vrachtwagens ingezet. Het netwerk is met name gericht op het bereiken van meer efficiëntie door samenwerking, waardoor een hogere beladingsgraad gerealiseerd wordt. Daarnaast worden aanvullende diensten aangeboden als klokpresentatie, tracking & tracing en fustafhandeling. Plantencluster Platform Plantencluster TPW Venus is een samenwerkingsoverleg dat in september 2005 is gestart. Een samenwerking van bedrijven, die zich bezig houden met handel en verwerking van kamer- en tuinplanten. Een clustering van specifiek op de plantenafzet gerichte activiteiten. Grotendeels gevestigd (te vestigen) in het Trade Parc Westland Venus complex. Het TPW Venus complex beslaat totaal m2. Deelnemers van het Platform Plantencluster TPW Venus zijn: Cameleon Groep E. den Dekker De Winter Logistics FloraHolland, vestiging Naaldwijk Javadoplant Lievaart Plantenexport Noviflora Vida Verde VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten). Intelligent Centre for Trade & Logistics (i-ctl) Het project i-ctl is gestart in mei 2007 en is gericht op het stimuleren en ontwikkelen van innovaties in de sierteelthandel. Na het bepalen van een landelijke visie voor de sierteeltsector is een visie voor de handelscentra ontwikkeld. Deze handelsclustervisie dient als opstap naar een uitgewerkt concept voor een toekomstig centrum voor handel en logistiek, waarbinnen diverse (handels)bedrijven door verdergaande samenwerking verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie willen bereiken. Keten Informatie Systeem Sierteelt Transport (Kissit) Kissit is een informatiesysteem dat specifiek ontwikkeld is voor de sierteeltsector. Met Kissit kunnen verschillende ketenschakels (kwekers, vervoerders, veiling, handel en afnemers) informatie uitwisselen met betrekking tot op- en afhaaltijden van transport, het leveren of ophalen van fust, statusinformatie en ontvangstbevestigingen. Kissit werkt op basis van vrijwillige deelname, waarbij afhankelijk van de gebruikte functionaliteit een abonnement kan worden afgesloten. EVO Bedrijfsadvies,

11 Gebruik cross-dock centrum Top Transport is onderdeel van de Leliveld Group, waarbinnen diverse handelaren actief zijn. Daarnaast rijdt Top Transport voor diverse andere opdrachtgevers (sierteelt en AGF). Voor de exportstromen richting Duitsland is een cross-dock centrum in Venlo in gebruik genomen. Vanuit de opdrachtgevers (met name rondom de veilingen in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk) worden de volumes naar deze locatie vervoerd. Daar worden distributieritten samengesteld, zodat afleveradressen beter gecombineerd kunnen worden. Volle trailers worden eventueel omgekoppeld, waarbij ook een andere chauffeur wordt ingezet. Hiermee kan Top Transport ook beter voldoen aan de wetgeving rondom rij- en rusttijden. EVO Bedrijfsadvies,

12 3 Beschrijving logistieke keten sierteeltsector 3.1 Processen Hieronder wordt het logistieke proces per ketenschakel beschreven. Veredeling/vermeerdering Veredeling is het ontwikkelen van nieuwe sierteeltrassen. Een veredelingsprogramma kan wel 7 tot 15 jaar duren, maar kan door moderne technieken worden versneld. Om het ras beschikbaar te maken voor telers/kwekers, moet het ras worden vermeerderd. Bij sierteeltgewassen gebeurt dit voornamelijk via stek. Vanwege klimatologische omstandigheden en de hoge kostprijs van de Nederlandse arbeid vindt stekproductie in toenemende mate in Afrika en Midden-Amerika plaats. Bij Dekker Chrysanten 4 worden onbewortelde stekken, na vermeerdering in het buitenland, voor een periode van twaalf dagen in kassen geplaatst, waar de stekken wortels krijgen. Vervolgens worden de stekken gepot en geleverd aan klanten in binnen- en buitenland. De logistieke stromen van de veredelaar/vermeerderaar (uit onderzoek bij Dekker Chrysanten) zien er als volgt uit: Figuur 3.1: : Logistiek proces Dekker Chrysanten De logistieke stromen zijn genummerd met de getallen 1 tot en met 5 en worden als volgt omschreven: 1. na veredeling worden zaden overgevlogen naar het buitenland, waar vermeerdering plaatsvindt; 2. na vermeerdering worden de stekken in speciale (Dekker) strips verpakt en overgevlogen naar Nederland; 3. verpakkingsmateriaal en speciale strips worden per schip geretourneerd naar de productielocatie in het buitenland; 4 Veredelaar/vermeerderaar waar door EVO en Kenlog een bezoek aan is gebracht. EVO Bedrijfsadvies,

13 4. na beworteling worden de stekjes naar buitenlandse telers/kwekers overgevlogen (naar circa 15 landen); 5. de binnenlandse afnemers (telers/kwekers) worden via eigen transport (4 tot 5 dagen per week) over de weg beleverd. * Toelichting op A: de stekken worden in Nederland uitgepakt, gestoken en in kassen geplaatst. Dit gebeurt volledig geautomatiseerd. Het is ook mogelijk dat onbewortelde stekken direct worden doorgevlogen naar buitenlandse klanten. Kweken Proces van de kweker (in een plaatje). De kernactiviteiten van de kweker zijn oppotten, kweken en oogsten. De logistieke activiteiten van de kweker bestaat uit: 1. verwerking hoezen, mixen, stickers; 2. opslag geconditioneerde opslag van bloemen of planten, voordat deze worden afgevoerd; 3. afvoercontrole controle van de kwaliteit en kwantiteit; 4. uitslag gereedmaken voor afvoertransport; 5. Afvoertransport 5 transport van kweker naar veiling of handelaar/exporteur. De kweker verricht 5 logistieke handelingen per partijdrager. Met een gemiddelde beladingsgraad van 60% betekent dit, dat bij alle sierteeltkwekers (bloemen en planten) in totaal gemiddeld ruim logistieke handelingen plaatsvinden. De kwekers gebruikten gemiddeld 20% van de logistieke ruimte voor de logistieke handelingen. Veilen De bloemenveiling is het verkoopinstrument dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. De bloemenveiling brengt handelaren en kwekers bij elkaar en neemt daarin een centrale positie in de sierteeltsector in. De Nederlandse bloemenveilingen worden gekenmerkt door de sterke logistieke dienstverlening. Dagelijks worden bloemen en planten door kwekers uit binnen- en buitenland aangevoerd in respectievelijk stapelwagens (STW s) en Deense containers (DC s). In de enorme ruimtes van de veiling worden deze partijen gekeurd, via de klok of via het bemiddelingsbureau verkocht en gedistribueerd. De ontwikkeling van Kopen Op Afstand 6 (KOA) neemt toe, waardoor het interveilingtransport 7 eveneens toeneemt. De veiling levert een substantiële bijdrage aan de sierteeltafzet door een optimale goederenstroom tussen productie en handel te realiseren. 5 Bij deze logistieke stap vindt overlap plaats met andere ketenschakels die deze stap eveneens (zouden kunnen) uitvoeren. Dit wordt later verrekend. 6 Het kopen van sierteeltproducten via het klokproces dat op internet waarneembaar is. 7 Transport tussen de bloemenveilingen in Nederland. Dit transport ontstaat doordat handelaren die bij de ene veiling gevestigd zijn, bij de andere veiling inkopen. EVO Bedrijfsadvies,

14 De logistieke stromen 1 tot en met 7 worden als volgt omschreven: Figuur 3.2: : Logistiek proces veiling 1. aanvoer van kwekers uit binnenland en buitenland bij de veiling, de producten worden gereedgemaakt en gekeurd voorafgaand aan het klokproces; 2. de producten worden bij het fysieke klokproces geveild; 3. logistieke stroom buiten de distributie van de veiling om, de sierteeltproducten worden rechtstreeks van de kweker bij de handelaar afgeleverd; de veiling (het bemiddelingsbureau) draagt zorg voor de financiële afhandeling (BDO); 4. de sierteeltproducten worden via het bemiddelingsbureau ingekocht, daarna komen ze in het distributieproces van de veiling terecht en worden gedistribueerd naar de handelaar; 5. de producten worden op afstand (via het klokproces op internet) ingekocht en vervolgens gedistribueerd, waardoor interveilingtransport ontstaat; 6. de veilingproducten worden afgevoerd naar handelaren op het veilingterrein, waar ingekocht is, naar andere veilingvestigingen, naar handelaren elders in Nederland, of naar handelaren in het buitenland; 7. de producten worden zonder tussenkomst van de veiling verhandeld (BVO)*. * Toelichting op punt 7: wanneer een kweker is aangesloten bij de veilingcoöperatie dan is BVO handel verboden. EVO Bedrijfsadvies,

15 De bloemenveiling is een groot logistiek apparaat. In welke mate de logistieke stappen worden verricht, is afhankelijk van de hoeveelheid handel dat via het veilingapparaat verloopt: 1. inslag producten die via de klok worden verkocht of via het bemiddelingsbureau gedistribueerd (gemiddeld 65%); 2. opslag voordat de producten in de verkoop gaan, of worden gedistribueerd, worden deze tot die tijd geconditioneerd opgeslagen; 3. controle kwaliteitscontrole door een keurmeester; 4. distributie distributie na verkoop, het combineren en verdelen van partijen van de kweker naar partijen voor de handelaar/exporteur (2,5 handelingen per partijdrager); 5. uitslag partijen, die via het KOA worden verkocht op andere veilingen (30% van de sierteelt-producten), worden via KOA verkocht (Joling, 2007); 6. afvoertransport interveilingtransport (30%). De veiling verricht gemiddeld 4,3 logistieke handelingen per partijdrager; per dag totaal gemiddeld logistieke handelingen. Het betreft handelingen, die in de aard overeenkomen met andere ketenschakels. De distributie door de veiling vindt plaats met behulp van E-Trekkers 8 en met kettingbanen. Vanaf de klok worden de STW s of DC s via een kettingbaan naar de distributiehal geleid. Daarna worden deze gedistribueerd en gereedgemaakt in de juiste samenstelling voor de handelaar/exporteur. Vervolgens worden deze groepen van producten naar de handelaar, met E-Trekkers, intern getransporteerd. Handel/Export De handelaar of exporteur is de schakel tussen de kweker of veiling en de afnemer van de sierteeltproducten. De handelaar koopt de producten via de klok, of direct (BB, BDO, BVO) in en verkoopt deze vervolgens na verwerking of bewerking. In veel gevallen is de afnemer van de handelaar een grootwinkelbedrijf, een supermarkt, of een andere keten dat bloemen- en plantenhandel verzorgt. Heemskerk Flowers te Rijnsburg levert rechtstreeks aan bloemisten. Daarmee neemt Heemskerk grootschalig de functie van lijnrijder op zich. Rechtstreekse levering aan bloemisten wordt gekenmerkt door zeer fijnmazige distributie. Schematisch ziet het logistiek proces van Heemskerk er als volgt uit: 8 Transportmiddel dat in de sierteeltketen STW s en DC s doorvoert, aangedreven door een elektromotor. EVO Bedrijfsadvies,

16 Figuur 3.3: : Logistiek proces Heemskerk Flowers De logistieke stromen bij Heemskerk Flowers: 1. aanvoer per vrachtauto van Naaldwijk en Aalsmeer naar veilingterrein Rijnsburg, de vestigingsplaats van Heemskerk Flowers, centrale verwerking, bewerking en distributie; 2. interne aanvoer van ingekochte producten op veilingterrein Rijnsburg; 3. afvoer rechtstreeks naar bloemisten, per vrachtwagen, in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Rusland; 4. afvoer naar bloemisten in Engeland, via de logistieke hub van Heemskerk in Engeland, medewerkers worden ingevlogen. De handelaar/exporteur verricht over het algemeen de meeste logistieke handelingen, afhankelijk van de manier waarop de sierteeltproducten worden aangeleverd (via de veiling of direct). Dit ziet er als volgt uit: 1. aanvoertransport 9 de handelaar/exporteur haalt de producten bij de kweker; 2. inslag aflevering van partijdragers door de veiling (aantal partijdragers is door distributie toegenomen met factor 1,5) en directe aanlevering van de kweker; 3. opslag voorafgaand aan distributie worden de partijen opgeslagen; 4. controle controle op kwaliteit en kwantiteit; 5. distributie fijnmazige distributie naar de afnemers; 6. uitslag gereedmaken van producten voor afvoertransport; 7. afvoertransport transport van exporteur naar het GWB of naar de bloemisten. Het aantal logistieke handelingen, dat de handelaar/exporteur verricht, is 8,3 handelingen per partijdrager. In totaal verrichten de handelaren (overeenkomstige) logistieke handelingen per dag. De handelaar/exporteur distribueert de partijdragers handmatig. 9 Bij deze logistieke stap vindt overlap plaats met andere ketenschakels die deze stap eveneens (zouden kunnen) uitvoeren. Dit wordt later verrekend. EVO Bedrijfsadvies,

17 Afzetkanalen/Grootwinkelbedrijf Tabel 2.2 geeft een overzicht van de grootte van de afzetkanalen in de sierteeltketen. Uit deze tabel blijkt dat ruim 72,4% van de afzetkanalen bij het grootwinkelbedrijf terechtkomt (HBAG kengetallen, 2007). Verenigd Duitsland Frankrijk Totaal Totale Afzetkanalen Koninkrijk afzet naar (Cijfers 2007) 28,6% 17,1% 12,9% 58,6% afzetkanaal Bloemen Planten Bloemen Planten Bloemen Planten Gemiddeld >3 Supermarkt/warenhuis 25,0% 25,0% 36,0% 22,0% 22,0% 19,0% 24,8% 14,6% Tuincentrumketen 1,0% 21,0% 3,0% 19,0% 2,0% 19,0% 10,8% 6,3% Zelfstandig tuincentrum 1,0% 5,0% 0,0% 12,0% 1,0% 6,0% 4,2% 2,4% Bloemenwinkelketen 5,0% 4,0% 1,0% 1,0% 10,0% 3,0% 4,0% 2,3% Zelfstandige bloemenwinkel 16,0% 6,0% 14,0% 5,0% 18,0% 10,0% 11,5% 6,7% Importerende 25,0% 18,0% 32,0% 24,0% 36,0% 30,0% 27,5% 16,1% groothandel Cash & Carry 18,0% 3,0% 13,0% 7,0% 7,0% 5,0% 8,8% 5,2% Handelskweker 1,0% 2,0% 0,0% 5,0% 1,0% 5,0% 2,3% 1,4% Directe veilingverkoop 7,0% 15,0% 0,0% 3,0% 1,0% 1,0% 4,5% 2,6% Overige kanalen 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,6% Totalen (op basis van afgeronde percentages) 100,0% 99,0% 100,0% 100,0% 99,0% 99,0% 99,5% 58,3% Tabel 3.1: : Grootste afzetkanalen 2007 Het logistieke proces van het grootwinkelbedrijf is vergelijkbaar met het logistieke proces van de handelaar of exporteur. Het grootwinkelbedrijf vervult de logistieke functie van distributie, maar ook verwerking en bewerking (andere hoezen, stickers of verpakkingen). Door efficiëntere aanlevering van producten vanuit de handelaren/exporteurs, wordt het aantal logistieke handelingen gereduceerd naar logistieke handelingen per dag. Wanneer wordt uitgegaan van een doorvoer van gemiddeld partijdragers per dag 10, komt dit neer op 4,2 (overeenkomstige) logistieke handelingen per dag bij het GWB. Transporteur/Logistiek dienstverlener De logistieke dienstverlener verzorgt het transport voor de ketenschakels. Onderscheid wordt gemaakt in aanvoer- en afvoertransport. Onder aanvoertransport wordt over het algemeen het transport van de kweker naar de veiling en van de kweker naar de handelaar/exporteur verstaan. Het afvoertransport betreft het transport van de handelaar/exporteur naar de afnemer (bloemist of GWB) en wordt over het algemeen door de handelaar/exporteur zelf uitgevoerd. De Winter Transport is een logistiek dienstverlener, die aanvoertransport verricht en andere logistieke diensten levert, zoals geconditioneerde opslag, interne distributie en productcontrole. Het bedrijf is de grootste collectief vervoerder van sierteeltproducten in Nederland. 10 Het aantal partijdragers dat wordt afgevoerd (met een gemiddelde beladingsgraad van 90%) is Ongeveer 72,4% van de handel loopt via het grootwinkelbedrijf: 72,4% * partijdragers partijdragers. EVO Bedrijfsadvies,

18 Gebr. Zandbergen is handelaar en lijnrijderorganisatie in de sierteeltketen. Gebr. Zandbergen koopt sierteeltproducten op de klok en verkoopt deze vervolgens actief aan handelaren/exporteurs in Nederland. Deze handelaren zijn voornamelijk gevestigd op de bloemenveilingen in Nederland. Hierdoor ontstaat zogenaamd interveilingtransport. Het interne logistieke proces bij Gebr. Zandbergen heeft een doorlooptijd van 2/3 dagen. Dit proces betreft geconditioneerde opslag van sierteeltproducten, die wachten op verkoop. 3.2 Planning en besturing De sierteeltketen kenmerkt zich door de sterke aanbodsturing. Het proces begint bij de vraag van het GWB of van de retailers, of bij het aanbod van de groothandel naar deze partijen. Grofweg ziet dit er als volgt uit: Figuur 3.4: : Planning- en besturingproces sierteeltketen Door de sterke aanbodgerichtheid ligt het Klanten Order Ontkoppel Punt (KOOP) aan het einde van de keten. Door aanbodgerichtheid kunnen twee problemen optreden: een aanbodtekort of een aanbodoverschot. Een aanbodtekort betekent nee verkoop, een aanbodoverschot betekent derving. De sierteeltketen wordt voornamelijk door de kwekers gestuurd. Klimatologische omstandigheden, feestdagen (zoals Moederdag) etc. hebben sterke invloed op het aanbod. De handelaar, GWB en consument hebben keuze uit hetgeen wordt aangeboden. De kweker stemt met de vermeerderaar af welke hoeveelheden aan producten hij aangeleverd wil krijgen. Vervolgens roept hij deze in deelleveringen af. 3.3 Informatie De sierteeltketen wordt gekenmerkt door een reactieve informatiesturing. Onderlinge communicatie gebeurt op dit moment voornamelijk per telefoon, per fax of via internet (Wel, 2007). Bij verkoop via de klok is er geen contact tussen de koper en de verkoper; de veiling treedt hierin op als tussenpersoon voor de (financiële) afhandeling. Over het algemeen is men niet bereid inzicht te geven in de logistieke informatiestromen. Elk bedrijf in de keten heeft een eigen niet-transparant informatiesysteem, waardoor communicatie tussen de systemen onmogelijk is. De kweker maakt bijvoorbeeld gebruik van een EAB (elektronische aanvoerbrief), maar deze worden door de andere ketenschakels niet gebruikt. EVO Bedrijfsadvies,

19 3.4 Organisatie De organisatie in de sierteeltketen is gecoördineerd rond het klokproces. Aan- en afvoer van producten op de veiling vindt plaats in grote pieken, respectievelijk in de ochtend rond 6 uur, rond het middaguur en in de middag rond 17 uur. Gevolg hiervan is: filevorming op het terrein van en binnen de veiling ( s ochtends en rond de lunch), tijdverlies van werknemers, handelaren, chauffeurs, etc. en vertrekkende vrachtauto s, die in de landelijke files terechtkomen (zie figuur 2.6). Figuur 3.5: : Pieken in de sierteeltketen Na de veiling in de ochtend staan de rest van de dag de enorme veilinghallen grotendeels leeg. Deze ruimten worden dan toch gewoon verwarmd, gekoeld, geventileerd e.d., afhankelijk van het type veiling en type gewas. Het betreft voor heel Nederland een equivalent oppervlak van 640 voetbalvelden. Tussen aanvoer, veiling en afvoer moet de groothandel diezelfde productenstroom handelen via complexe (en snelle) logistieke processen om deze stromen efficiënt af te handelen. Diverse schakels voeren grotendeels dezelfde processtappen, te weten: transport, distributie, splitsen, mixen en mengen, ver- en ompakken, kopen en verkopen, opslag en conditionering, etc. De hiermee gepaard gaande kosten zijn hoog en deels overbodig. De huidige organisatie van bedrijven in de sierteeltketen wordt gekenmerkt door individualiteit en een interngerichte bedrijfsvoering, waardoor onderlinge afstemming tussen de ketenschakels ontbreekt. EVO Bedrijfsadvies,

20 3.5 Knelpunten In de gesprekken tijdens de bedrijfsbezoeken hebben de ketenschakels de knelpunten, die zij ervaren, aangegeven. De knelpunten in de sierteeltketen kunnen als volgt schematisch worden weergegeven: Figuur 3.6: : Knelpunten in de keten Overeenkomstige knelpunten worden aangegeven op het gebied van planning en logistiek, logistieke efficiency door toenemende fijnmazigheid in de distributie en de toenemende transportkosten. Tevens geven de handelaren aan, dat de leveronbetrouwbaarheid van de veiling een groot knelpunt vormt in het logistieke proces en veel geld kost. Uit de analyse van de ketenpartijen in de sierteeltsector blijkt dat veel overeenkomstige logistieke handelingen bestaan. Naast de overeenkomstige logistieke handelingen, aan de hand van de analyse van de huidige situatie, valt het volgende over de sierteeltketen in het kader van de logistiek te concluderen: 1. voor de oogst van de sierteeltproducten is efficiëntie de logistieke doelstelling, na de oogstsnelheid. Snelheid in levering gaat ten koste van de logistieke efficiëntie; 2. door de toename van KOA ontstaat meer interveilingtransport; 3. de beladingsgraad van zowel de partijdrager, als de vrachtwagen is tot aan het afvoertransport laag; 4. in de logistiek van de sierteeltketen vindt inefficiënt ruimtegebruik plaats; 5. het aantal logistieke handelingen wordt kleiner, wanneer meer directe sierteelthandel plaatsvindt (BDO en BVO stromen); 6. de sierteeltketen is gecoördineerd rondom één klokproces in de vroege ochtend, wat tot gevolg heeft dat er een piek ontstaat ten tijde van de spitsuren; 7. door interne focus hebben ketenschakels eigen informatiesystemen, die niet transparant zijn en niet met elkaar communiceren, waardoor de informatie-uitwisseling beperkt is. EVO Bedrijfsadvies,

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door:

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door: Duurzame Agrologistiek Greenport Regio Boskoop In opdracht van: Greenport Regio Boskoop Uitgevoerd door: DLV Plant Datum 30-12-2013 Versie Eindrapportage 2 Samenvatting Greenport Regio Boskoop is een internationaal

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam, 27 januari 2014 Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Titel document: Projectdocent: Opdrachtgever: Sierteeltsector in transitie Carina Heynens, Hogeschool van Amsterdam Jan-Willem Wesselink,

Nadere informatie

Essay. Operationeel Concept Document (EOCD) Project. Logistiek Intelligent Planning & Sturing Systeem (LIPSS) Onderzoeksfase 3

Essay. Operationeel Concept Document (EOCD) Project. Logistiek Intelligent Planning & Sturing Systeem (LIPSS) Onderzoeksfase 3 Essay Operationeel Concept Document (EOCD) Project Logistiek Intelligent Planning & Sturing Systeem (LIPSS) Onderzoeksfase 3 Visie en oplossing om te komen tot een uniek digitaal ketenplatform voor de

Nadere informatie

Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014

Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014 Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting 1 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 1.2 Onderzoek 5 1.3 Met dank aan 9 2 Achtergrond

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Samenwerking voor verbeterde logistiek

Samenwerking voor verbeterde logistiek Samenwerking voor verbeterde logistiek Door: Thierry Verduijn en Mirjam Iding Inleiding Onder invloed van trends als toenemende concurrentie, globalisering, versnelde productlevenscycli, massa-individualisering

Nadere informatie

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS)

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) vorig menu TNO-rapport Inro/Log 2000-09 TNO Inro Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015

Nadere informatie

Minor Airport Seaport Logistics Seminar Innovatief vermogen

Minor Airport Seaport Logistics Seminar Innovatief vermogen 1 Minor Airport Seaport Logistics Seminar Innovatief vermogen Achtergronden en presentaties Keynote speakers: Mieke Damen (Vlisco) Albert Veenstra (TUE/TNO) Inhoudsopgave 2 Pagina 3: Voorwoord van dagvoorzitter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Conclusies. Samenvatting. 1 Inleiding l 1.1 Achtergrond l 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanpak 2

Inhoudsopgave. Conclusies. Samenvatting. 1 Inleiding l 1.1 Achtergrond l 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanpak 2 Inhoudsopgave Pagina Conclusies Samenvatting i 1 Inleiding l 1.1 Achtergrond l 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanpak 2 2 Raming van de huidige logistieke kosten in de Nederlandse industrie en handel 5 2.1

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam

Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam Eindrapportage Uitgevoerd in opdracht van: Verenigde bedrijven FCA Platform Agrologistiek Gemeente Amsterdam Den Haag, april 2011 Inhoudsopgave 1 Achtergrond

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Juni 2011 Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top 3 Samenvatting en Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Softwaregids 2007 Versie 6.5. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten

Softwaregids 2007 Versie 6.5. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten Versie 6.5 Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten Dit is een publicatie van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, Bloemen en Planten bezoekadres : Gebouw de Legakker Turfstekerstraat

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet

Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet VersvandeVisser.nl Dit rapport is in opdracht van InnovatieNetwerk opgesteld door: Henk van Eijk en Roy Wubben, Kenlog B.V. 6 maart 2013 Projectleider

Nadere informatie

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda.

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda. 1 Boer en consument heffen de vork; herverdeling van de voedselketen Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland. Hoe kan deze beweging groeien? Auteurs Lisa Arkenbout lisamariax@gmail.com

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-03220 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 mobility@tno.nl Datum 23 augustus 2010 Auteur(s) Bart Lammers Opdrachtgever

Nadere informatie