Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom."

Transcriptie

1 1 Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom. ir. W.P. Zijlman MBA Hilversum, augustus 2006 Universiteit van Amsterdam Opleiding tot Executive Master in Internal Auditing 1 Panta rhei (Grieks) = alles stroomt (Herakleitos, a.c.)

2 2

3 Voorwoord Panta rhei (Grieks: ) is een bekende uitspraak van de Griekse filosoof Herakleitos ( a.c.) en betekent alles stroomt of alles is in beweging. Herakleitos bedoelde hiermee te zeggen dat iets dat statisch en kunstmatig is, niet de veranderlijke werkelijkheid kan weergeven. In dit referaat wordt gebruik gemaakt van modellen. Een model is statisch en kunstmatig, maar kan mits goed toegepast toch een nuttig hulpmiddel zijn om de complexe werkelijkheid te bestuderen. Hoewel men zich bewust moet zijn van de beperkingen van een model, onderschrijf ik de uitleg van panta rhei niet als zou een model niet bruikbaar zijn voor een weliswaar vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Belangrijk is de keuze voor het stromend element in het model. In de literatuur wordt hiervoor bij gegevensverwerkende processen de orderstroom gekozen. Met panta rhei bedoel ik hier dat er meer mogelijkheden zijn voor het stromend element in een model. In dit referaat wordt in navolging van hetgeen in de logistiek gebruikelijk is de materiaalstroom gevolgd. Dit blijkt tot nieuwe inzichten te leiden. Ik wil Maarten, Ron, Albertine en mijn begeleider Erwin bedanken voor het kritische meelezen. Mede dankzij hun bijdrage is het voorliggende referaat tot stand gekomen. Wouter Zijlman 3 i

4 4

5 Inhoudsopgave VOORWOORD...i INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING PROBLEEMSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN OPBOUW MODELLERING VAN EEN LOGISTIEK PROCES INLEIDING KENMERKEN VAN EEN LOGISTIEK PROCES AANDACHTSPUNTEN BINNEN EEN LOGISTIEK PROCES MODELBOUW PRAKTIJKCASUS CONCLUSIE MODELLERING VAN EEN GEGEVENSVERWERKEND PROCES INLEIDING KENMERKEN VAN EEN GEG EVENSVERWERKEND PROCES AANDACHTSPUNTEN BINNEN EEN GEGEVENSVERWERKEND PROCES MODELBOUW PRAKTIJKCASUS CONCLUSIE BRUIKBAARHEID VOOR DE OPERATIONAL AUDITOR INLEIDING TOEGEVOEGDE WAARDE EN BEPERKINGEN VAN HET MODEL LITERATUURLIJST BIJLAGE I: GEBRUIKTE SYMBOLEN IN HET STEADY STATEMODEL BIJLAGE II: VOORBEELDEN VAN HET VOLGEN VAN DE MATERIAALSTROOM IN EEN GEGEVENSVERWERKEND PROCES

6 2

7 Samenvatting Het op tijd op de bestemming krijgen van goederen behoort tot het vakgebied van de logistiek. Logistiek is gericht op de beheersing van goederenstromen. Voor deze beheersing en het omgaan met de problemen die daarbij optreden, zijn door de jaren heen verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Het gebruik is afhankelijk van de inrichting van de goederenstroom. Goederenstromen zijn complex. Om het overzicht te behouden, wordt een goederenstroom vaak weergegeven in de vorm van een model. Bij het gebruik van een model is het detailleringniveau van belang. Enerzijds moeten alle te bestuderen functies in hun onderlinge samenhang goed worden weergegeven. Anderzijds moet ook het overzicht behouden blijven. De modellering van een goederenstroom is uitgewerkt voor een praktijksituatie, waarbij gebruik is gemaakt van het steady statemodel. Met behulp van dit model is het mogelijk een uitspraak te doen in hoeverre het proces beheerst verloopt. Gegevensverwerkende processen zijn in een aantal opzichten vergelijkbaar met logistieke processen. In beide gevallen stroomt er iets door het proces. De functies die nodig zijn om het proces te beheersen, zijn vergelijkbaar. Verschillen zijn er ook. Het meest in het oog springend verschil is het zogenaamd stromend element. Bij een logistiek proces is het gebruikelijk om de materiaalstroom van toeleverancier tot klant te volgen. In een gegevensverwerkend proces wordt de orderstroom van klant tot klant gevolgd. Vanuit de literatuur is er weinig bekend over de mogelijkheid om in een gegevensverwerkend proces voorbereidende werkzaamheden uit te voeren voordat er sprake is van een order of een vraag. Om hierin inzicht te krijgen, kan men de focus leggen op de gegevens die niet afhankelijk zijn van de order 2. In navolging van de logistiek wordt deze stroom hier de materiaalstroom genoemd. Het steady statemodel is gebruikt voor de uitwerking van de materiaalstroom voor een praktijksituatie. Door deze alternatieve benadering wordt zichtbaar dat deze materiaalstroom in een aantal opzichten niet beheerst is. Dit levert verderop problemen op in de orderstroom. Deze benadering laat ook zien dat er werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onafhankelijk van de order, waardoor de doorlooptijd van de order kan worden verkort. Het voorgaande toont aan dat het ook voor de operational auditor nuttig kan zijn om bij gegevensverwerkende processen zich niet te beperken tot de voor de hand liggende orderstroom. Ook in de materiaalstroom kunnen verbeteringen mogelijk zijn. Hiervan kan gebruik gemaakt worden van logistieke aandachtspunten die bekend zijn uit de literatuur. Men moet echter niet doorslaan en de orderstroom geheel uit het oog verliezen. Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Per situatie zal men moeten beoordelen welke stromen en functies in het model moeten worden opgenomen. Het bestuderen van de materiaalstroom kan met name nuttig zijn in de volgende gevallen. Er zijn problemen bij het leveren van een product of dienst aan een afnemer, terwijl het behandelen van de vraag (van de afnemer) goed lijkt te verlopen. Er wordt een beoordeling gevraagd van de doorlooptijd van een klantvraag 2 in plaats van wat gebruikelijk is: het volgen van de orderstroom 3

8 4

9 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Bij de beoordeling van een gegevensverwerkend proces maken auditors vaak gebruik van het KAD model. Het KAD model vindt zijn oorsprong in de logistiek maar is aangepast aan een gegevensverwerkend proces. Daardoor zijn functies toegevoegd, gewijzigd of weggelaten. Het KAD model is nuttig gebleken voor modellering en beoordeling van gegevensverwerkende processen, maar maakt wel dat men door een bepaalde bril naar deze processen kijkt In dit referaat wil ik terug gaan naar de logistiek. Voor modellering en beoordeling van een gegevensverwerkend proces zal ik het steady statemodel gebruiken. Dit model lijkt weliswaar in veel opzichten op het KAD model, maar is beter bruikbaar voor modellering en beoordeling van logistieke processen. Ik zal een gegevensverwerkend proces in het steady statemodel weergeven als ware het een logistiek proces om zo na te gaan of (en zo ja wanneer) dit toegevoegde waarde kan hebben. 1.2 Probleemstelling Uit het voorgaande volgt onderstaande probleemstelling. In hoeverre is modelbouw voor een logistiek proces toepasbaar voor modellering en auditing van een gegevensverwerk end proces? Om deze probleemstelling op te lossen, wordt in paragraaf 1.3 een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd. In paragraaf 1.4 wordt aangegeven hoe en waar deze vragen worden beantwoord. 1.3 Onderzoeksvragen De probleemstelling van dit referaat wordt opgelost door deze onder te verdelen in een aantal deelvragen. I. Hoe kan een logistiek proces (een proces met een materiaalstroom) worden gemodelleerd? Wat is een logistiek proces en welke aandachtspunten komen hierin voor? (paragraaf 2.2 en 2.3) Hoe kan een praktijkcasus van een logistiek proces worden gemodelleerd en welke conclusies kan men hieruit trekken? (paragraaf 2.4 en 2.5) II. Is de onder I genoemde modellering bruikbaar voor een gegevensverwerkend proces? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een gegevensverwerkend proces en een logistiek proces? (paragraaf 3.2 en 3.3) Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen modellering van een gegevensverwerkend proces en een logistiek proces? (paragraaf 3.4) Kan een praktijkcasus va n een gegevensverwerkend proces worden gemodelleerd als een logistiek proces en welke conclusies kan men hieruit trekken? (paragraaf 3.5) III. Wat is de bruikbaarheid voor de operational auditor? Wat zijn de voordelen en beperkingen voor de operational auditor van de onder I genoemde modellering? (paragraaf 4.2) 1.4 Opbouw Om te beoordelen of een gegevensverwerkend proces kan worden gemodelleerd als een logistiek proces, moet eerst worden bepaald hoe een logistiek proces kan worden gemodelleerd (onderzoeksvraag I). Daarom wordt in hoofdstuk 2 een aantal uitgangspunten en aandachtspunten van 5

10 logistieke processen behandeld. Vervolgens wordt een model gemaakt van een logistieke praktijkcasus om zodoende conclusies te kunnen trekken over dit proces. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht of deze wijze van modellering bruikbaar is voor een gegevensverwerkend proces (onderzoeksvraag II). Eerst wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen met een logistiek proces. Ook wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen in (gebruikelijke) modellering van de processen. Vervolgens wordt een praktijkcasus van een gegevensverwerkend proces gemodelleerd op de wijze van hoofdstuk 2, om op die wijze vanuit logistiek oogpunt conclusies te kunnen trekken over dit proces. Hoofdstuk 4 gaat tenslotte in op de bruikbaarheid van deze alternatieve manier om een gegevensverwerkend proces te modelleren en beoordelen (onderzoeksvraag III). 6

11 2. Modellering van een logistiek proces 2.1 Inleiding Het goed laten verlopen van materiaalstromen behoort tot het vakgebied van de logistiek. In dit referaat wordt onderzocht of logistieke gereedschappen kunnen worden gebruikt binnen een gegevensverwerkend proces. Om deze vraag te beantwoorden, is het nodig enig inzicht te krijgen in het vakgebied van de logistiek. Dit hoofdstuk behandelt in vogelvlucht de basisbeginselen van de logistiek en de belangrijkste aandachtspunten binnen een logistiek proces. Vaak wordt een model gebruikt als hulpmiddel bij het beheersen van een materiaalstroom. In dit hoofdstuk wordt het steady statemodel gebruikt om inzicht te krijgen in de materiaalstroom van een praktijkcasus. Met behulp van dit model is het mogelijk om een uitspraak te doen in hoeverre het proces beheerst verloopt. 2.2 Kenmerken van een logistiek proces Er bestaan verschillende definities van het begrip logistiek. Engelbregt (2003) omschrijft logistiek als alle activiteiten in een onderneming die gericht zijn op het naar het front brengen van mensen, goederen en informatie. Hij voegt hieraan toe dat dit juist, tijdig en volledig moet gebeuren. Dix (2001) vat logistiek op als de beheersing van de integrale goederenstroombesturing. Bakker, Van Goor en Van Houten (1988) stellen dat logistiek management zich in het algemeen bezig houdt met het besturen en beheersen van goederenstromen in een bedrijfskolom. Deze (en andere) definities maken duidelijk dat logistiek gericht is op beheersing van goederenstromen. De goederenstromen lopen van de leverancier via productie en distributie naar de klant. Hiermee hebben we en passant de drie deelgebieden binnen de logistiek onderscheiden (Ploos van Amstel, 1997) (Dix, 2001): Aanvoerlogistiek Productielogistiek Distributielogistiek Bij aanvoerlogistiek zal men in eerste instantie denken aan aanvoer door de toeleverancier. Hieronder reken ik echter ook het relatief nieuwe vakgebied van de retourlogistiek (goederen die door de klant worden teruggestuurd). Het betreft immers ook goederen die worden aangevoerd, hoewel degene die de goederen aanlevert hier niet de toeleverancier is maar de klant. De wijze van inrichting van een logistiek beheersingsmodel is afhankelijk van de logistieke grondvorm. De logistieke grondvorm is de goederenstroom vanaf leverancier via productie en distributie naar de klant (Ploos van Amstel, 2003). Belangrijke elementen hierin zijn de primaire processen, de voorraadpunten en de goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten. Engelbregt (2003) onderscheidt drie grondvormen: ordergestuurd, voorraadgestuurd, prognosegestuurd. Ordergestuurde processen komen meestal pas op gang nadat de klant een vraag heeft gesteld. Bij voorraadgestuurde processen wordt als het ware uit voorraad verkocht en wordt vervolgens de voorraad weer op het oude niveau gebracht. Prognosesturing is eigenlijk een geavanceerde vorm van voorraadsturing. Bij prognosegestuurde processen probeert men die voorraad zo laag mogelijk te houden door de klantvraag zo goed mogelijk te voorspellen. Het gaat hier meestal om producten van hogere waarde of kortere houdbaarheid. 7

12 Prognosegestuurde en voorraadgestuurde processen komen op gang voordat de klant daadwerkelijk een vraag heeft gesteld. Men gaat in feite vooruit werken om de klant snel van zijn product te kunnen voorzien. Dit houdt meestal in dat men een voorraad gaat opbouwen waaruit men kan putten op het moment dat de klant een order plaatst. Het punt waar deze klantorder zich bij de materiaalstroom voegt, wordt het klantorder ontkoppelpunt (KOOP) genoemd. Bij ordergestuurde processen ligt het KOOP ver stroomopwaarts, bij prognosegestuurde en voorraadgestuurde processen verder stroomafwaarts. Hoe verder stroomafwaarts het KOOP ligt, des te korter de levertijd naar de klant zal zijn maar des te meer risico men loopt op hoge en mogelijk incourant wordende voorraden. Binnen de logistiek is het gebruikelijk om de materiaalstroom te volgen (van leverancier tot klant). Het voordeel is dat de positie van het KOOP dan goed zichtbaar is. Ook Starreveld volgt de materiaalstroom bij de beschrijving van de categorie bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen. Voor de ordergestuurde processen volgt hij daarentegen de orderstroom (Starreveld, De Mare en Joëls, 1997). 2.3 Aandachtspunten binnen een logistiek proces Binnen elk proces worden risico s gelopen. Een gebruikelijke definitie van risico is het product van kans en effect. Het zou te ver voeren om in het kader van dit referaat aandacht te besteden aan het bepalen van kans en effect. Wel wordt in deze paragraaf geïnventariseerd waar het fout kan gaan. Dit noem ik aandachtspunten in plaats van risico s. In de literatuur worden verschillende aandachtspunten binnen een logistiek proces benoemd. Voor de indeling van de aandachtspunten wordt eerst een onderscheid gemaakt in aandachtspunten vanuit de omgeving (extern) en aandachtspunten vanuit de interne organisatie. De aandachtspunten vanuit de omgeving verdeel ik verder onder in aandachtspunten die betrekking hebben op afnemers, toeleveranciers en overigen. Hierbij beschouw ik afnemers die goederen retourneren ook als toeleveranciers. Afnemers a) Het niet goed kunnen voorspellen van de klantvraag. Bij voorraad- en prognosegestuurde processen is er niet altijd sprake van een goed voorspelbare klantvraag. Als men toch de kans op nee-verkopen wil verminderen (bijvoorbeeld omdat men dit contractueel verplicht is), doet men dit vaak door veiligheidsvoorraden aan te leggen (o.m. Engelbregt, 2003) (Bakker, Van Goor en Van Houten, 1988). Bij ordergestuurde processen zal men tevens een kwantitatieve voorspelling moeten doen om de capaciteit overeen te laten stemmen met de vraag. b) Het niet kunnen voldoen aan de eisen van de klant. Klanten stellen steeds verdergaande eisen op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid, voorraadbeschikbaarheid, klachtenafhandeling en bereikbaarheid. Zo vragen steeds meer klanten kleinere series die op nauwkeuriger tijdstippen moeten worden aangeleverd (Dix, 2001). Als men hier niet snel genoeg op kan inspelen, kan dit klantverlies betekenen. Logistieke aspecten blijken namelijk voor klanten aanmerkelijk vaker reden te zijn tot leverancierwisseling dan de prijs van product of dienst (Ploos van Amstel, 1997). Ook claims kunnen het gevolg zijn, als men niet aan (contractuele) verplichtingen kan voldoen. Dit probleem wordt des te sterker naarmate men afhankelijker is van één of enkele grote accounts als gevolg van een onvoldoende bewuste (strategische) keuze voor productassortiment en klanten (Dix, 2001). 8

13 Toeleveranciers c) Niet juist, tijdig en volledig leveren door toeleverancier. Problemen aan het begin van de keten blijven stroomafwaarts doorwerken. Vaak worden problemen veroorzaakt door langdurige contracten in combinatie met een onvoldoende kritische blik naar bestaande leveranciers (Ploos van Amstel, 1997). (ISO 9001:2000) d) Problemen met outsourcing. Vaak is kostenbesparing de belangrijkste reden tot outsourcing. Arbeidskosten in de zogenaamde lagelonenlanden (het woord zegt het al) zijn namelijk vaak lager dan in Nederland. Het aandeel van de arbeidskosten in de totale kostprijs is echter vaak zodanig klein, dat het voordeel dat wordt behaald met outsourcing, teniet wordt gedaan door hogere kosten op andere terreinen (Ritter en Sternfels, 2005) (Rongen en Wouters, 1997). Hierbij kan men denken aan logistieke aspecten zoals langere aanvoerlijnen, langere levertijden, risico van leveringsonderbrekingen (Ritter en Sternfels, 2005), aan kwaliteitsaspecten zoals het risico van slechte kwaliteit van dienstverlening (DNB, 2005) en aan financiële aspecten zoals hogere vervoerskosten en valutarisico s (Ritter en Sternfels, 2005) (DNB, 2005). e) Problemen met retourstroom. Door de toename van het aantal stromen wordt de besturing van het proces complexer. Als de retourgoederen in het normale proces moeten worden opgenomen, bestaat het risico van onvoldoende afstemming van deze twee soorten stromen. Ook loopt men de kans dat er meer retourgoederen binnen komen dan men kan verwerken. Complicerende factor hierbij is dat er vaak sprake is van een onzekere aanvoer van retourgoederen (Krikke, Van Harten en Schuur, 1999). Overig extern f) Onvoldoende inspelen op veranderende wet- en regelgeving. Het gaat hier onder meer om veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en rijtijden. Daarnaast zijn veel logistieke dienstverleners zich niet bewust van hun aansprakelijkheid voor afdracht van BTW en accijnzen over goederen vervoerd voor de klant (Dix, 2001). Ook hebben sommige bedrijven onvoldoende geanticipeerd op regelgeving met betrekking tot retourlogistiek. g) Onvoldoende inspelen op mondialisering. Door de ontwikkeling tot internationalisatie en outsourcing is er sprake van steeds langer wordende logistieke ketens. Er is vaak meer afstemming nodig met leveranciers en afnemers die zich soms aan de andere kant van de wereld bevinden (Ploos van Amstel, 1997) (Dix, 2001). Intern h) Onvoldoende afstemming binnen de logistieke keten. Als er teveel nadruk ligt op bepaalde stappen binnen de keten, kan er sprake zijn van suboptimalisatie. Als een product just in time wordt geproduceerd, maar vervolgens wekenlang moet wachten op verscheping naar de klant, is het voordeel van de just in time productie goeddeels verdwenen (Ploos van Amstel, 1997). i) Onvoldoende rationele keuze tussen kwaliteit (juist product), levertijd (juiste plaats, tijd en hoeveelheid) en kosten (juiste prijs). Als een product wordt afgekeurd, kan dat tot gevolg hebben dat de levertijd niet wordt gehaald. Om de levertijd toch te halen, kan men besluiten om het product toch te verzenden (normbijstelling) of om mensen te laten overwerken om het product te repareren (afkoping). Voorziet men de afkeur (omdat dit vaker voorkomt), dan kan men besluiten om vooraf voorraden aan te leggen (logistieke speling) (Van der Bij, Van Ekert en Mulder, 1996). Een verdergaande vorm van normbijstelling is het geheel niet of materieel inadequaat toetsen onder tijdsdruk (Starreveld, De Mare en Joëls, 1997). 9

14 j) Onjuiste allocatie van bevoegdheden. Als bevoegdheden versnipperd zijn zonder voldoende kaders vanuit een hoger echelon, bestaat de kans op suboptimalisatie. Dit kan voorkomen als inkoop onderhandelt met toeleveranciers zonder rekening te houden met de optimale bestelgrootte (Cortenraede, Van Veen en Verdaasdonk, 2003). Inkoop kan zo een lage inkoopprijs bedingen door uit te gaan van grote bestelhoeveelheden, maar dit kan tegelijkertijd tot gevolg hebben dat de voorraden oplopen en dat de houdbaarheidsdatum wordt overschreden. Anderzijds kan ondoordachte minimalisatie van voorraden (verminderen van de logistieke speling) leiden tot het niet (op tijd) kunnen leveren (Dix, 2001). k) Onvoldoende IT-ondersteuning. Hiervoor werd al aandacht besteed aan het kunnen voldoen aan de klantvraag. Klanten worden steeds veeleisender, mede door technologische ontwikkelingen zoals EDI, internet, barcoding, logistieke besturingssystemen, magazijninrichting (Ploos van Amstel, 1997). Om aan deze eisen te kunnen voldoen, ontkomt men niet aan een goede IT-ondersteuning. Voor ITondersteuning wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van standaard ERP-pakketten3. ERPpakketten zijn ontwikkeld vanuit een logistiek concept of een branche. In het algemeen worden standaardprocessen door alle pakketten voldoende ondersteund. Juist voor de ondersteuning van de niet-standaardprocessen is het belangrijk dat een ERP-pakket wordt gekozen dat vanuit een bij de organisatie passend logistiek concept of branche is ontwikkeld (Vroenhoven, 1997). Het pakket moet daarnaast juist worden geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat de in het pakket aanwezige functionaliteit op de juiste wijze moet worden gebruikt (Van Geel, Mouwen en Van Vroenhoven, 1994). In deze paragraaf is een overzicht gegeven van een aantal aandachtspunten, zoals ze in de literatuur worden genoemd. Niet al deze aandachtspunten behoeven voor te komen in een proces. Wel geeft dit overzicht een indicatie wat men kan verwachten en waar men op moet letten bij het in kaart brengen van een logistiek proces en het benoemen van de benodigde beheersmaatregelen. 2.4 Modelbouw Logistiek is gericht op het besturen en beheersen van goederenstromen. In de complexe werkelijkheid is het vaak lastig om het overzicht te behouden en die informatie te verzamelen die nodig is voor het besturen en beheersen van de goederenstromen. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt van modellen. Een model is een afspiegeling van de werkelijkheid met een beperkt aantal elementen en relaties (Engelbregt, 2003). Door de werkelijkheid te vereenvoudigen, maken we deze overzichtelijker en halen we elementen en relaties naar voren, die we in de complexe werkelijkheid niet zouden zien. Omdat een model een vereenvoudiging is van de werkelijkheid, moet men het model niet als de werkelijkheid gaan zien. Een model is niet meer dan een hulpmiddel. Het detailleringsniveau van een model is belangrijk om een goede balans te houden tussen enerzijds de overzichtelijkheid en anderzijds de benadering van de werkelijkheid. Om dit te bereiken kan gebruik worden gemaakt van een combinatie van een blackboxbenadering en het onderkennen van aggregatiestrata. Met deze begrippen wordt het volgende bedoeld: Het toepassen van een blackboxbenadering wil zeggen dat men waarnemingen doet over in- en uitvoeren van het proces om alleen op basis daarvan diverse conclusies over het gedrag van het proces te kunnen trekken. Een aggregatiestratum is een bepaald niveau van abstractie en een bepaalde mate van detaillering. Bij de analyse van problemen en bij het ontwerpen van nieuwe structuren wordt vanuit een hoog aggregatiestratum (een hoog abstractieniveau) gelijkmatig en evenwichtig ingezoomd 3 Enterprise Resource Planning 10

15 Deze combinatie van een blackboxbenadering en het onderkennen van aggregatiestrata maakt het mogelijk om met oog voor details toch de grote lijn in de gaten te houden. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van het steady statemodel. Het steady statemodel, ontwikkeld door prof. ir. J. in t Veld (Veld, 2002), beschrijft een proces dat niet in de tijd verandert. Het bestaat uit functies (niet uit personen) en (een deel van) hun onderlinge relaties. Het wordt gebruikt om van de beheersing, zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit te bestuderen. Het model is onafhankelijk van de inhoud van het trans formatieproces. Het kan worden gebruikt zowel voor een transformatieproces dat accessoires voor badkamer en keuken als uitvoer heeft (zoals beschreven in dit hoofdstuk), als voor een transformatieproces van diensten, zoals binnen de Belastingdienst gebeurt (hoofdstuk 3). Bij gebruik van het model is het essentieel om precies te definiëren wat als stromend element wordt ingevoerd, bijvoorbeeld de order of het ruwe materiaal. De functies in het model zijn te beschouwen als 'blackboxes' met één of meer invoeren en uitvoeren. Het model kan ook worden gebruikt als men een dergelijke blackbox nader wil bestuderen. Door de blackboxes te openen, kan men als het ware steeds verder op het systeem 'inzoomen'. Het steady statemodel is bedoeld voor het besturen en beheersen van een proces in een systeem. Hiervoor zijn binnen het model vier methoden beschikbaar. 1. Sturen. Wanneer de ingangssignalen van een systeem alleen bestaan uit stuursignalen (beïnvloedbare ingangsgrootheden), voldoet de meest eenvoudige vorm van beheersing: sturen. Een orgaan bepaalt de ingrepen in het systeem die nodig zijn opdat de uitvoer voldoet aan de gegeven norm (Engels: open loop). Men duidt dit ook wel aan als 'inrichten'. Fig. 2.1 geeft dit weer. Fig. 2.1 Sturen (inrichten) (In t Veld, 2002) Wanneer er behalve stuursignalen ook sprake is van uitwendige storingssignalen (niet-beïnvloedbare ingangs grootheden) moet een andere vorm van beheersing worden toegepast: regelen. Er bestaan drie principieel verschillende methoden om te regelen. 2. Voorwaartskoppeling Kenmerk van de voorwaartskoppeling is dat de oorzaak van de storing de ingreep bepaalt. De ingreep vindt plaats voor of tijdens het transformatieproces op het gemeten product. 11

16 Fig. 2.2 Voorwaartskoppeling, symbolische voorstelling (In t Veld, 2002) 3. Terugkoppeling Kenmerk van de terugkoppeling is dat het resultaat van de storing de ingreep bepaalt. De meting vindt plaats na de transformatie en na het kwaliteitsfilter. De ingreep vindt stroomopwaarts plaats en heeft invloed op volgende producten. Fig. 2.3 Terugkoppeling, symbolische voorstelling (In t Veld, 2002) 4. Toevoegen van het ontbrekende Deze vorm van regelen opent de mogelijkheid om onvolwaardige producten te herstellen. Daarbij wordt niet ingegrepen op het transformatieproces. Fig. 2.4 Toevoegen van het ontbrekende, symbolische voorstelling (In t Veld, 2002) Combinatie van de genoemde regelmethoden resulteert in fig

17 Fig. 2.5 De drie regelmethodes gecombineerd (In t Veld, 2002) Een vergelijkingsorgaan heeft normen nodig om zijn gegevens tegen te toetsen. Deze normen zijn afkomstig van de initiërende functie. Deze normen worden bepaald vanuit de behoeften van de omgeving. Wanneer de normen éénmaal zijn opgesteld, moet regelmatig worden gecontroleerd of deze bijgesteld of aangevuld dienen te worden. Dit doet de evaluerende functie met behulp van gegevens uit de werkelijkheid en de omgeving. Uit dit alles ontstaat nu een theoretisch model voor het doelgericht beheersen van een proces onder wisselende omstandigheden. Dit zogenaamde steady statemodel (figuur 2.6) is een functiemodel voor een aspectsysteem, een functiemodel voor één te beheersen aspect van een bewerkend proces. Het model is onafhankelijk van de inhoud van het transformatieproces. Niet elke functie die in het model van fig. 2.6 voorkomt behoeft nodig te zijn in een zeker proces. Omgekeerd kan het soms nodig zijn om extra functies toe te voegen. Ook de plaats van sommige functies kan verschillen. Het model in fig. 2.6 omvat echter die functies welke het meest essentieel zijn in een systeem en die in de meeste gevallen noodzakelijk blijken. Naast de vier hiervoor genoemde functies (sturen, voorwaartskoppeling, terugkoppeling, toevoegen van het ontbrekende) zijn dit de volgende functies: Grenszone aan invoerzijde Codering: het geschikt maken van de invoer voor verwerking (bijvoorbeeld vertalen of fijnmalen) Filter: het toetsen van de invoer tegen een kwaliteitsnorm (ingangscontrole) Drukaccu: het controleren van de invoer op kwantiteit (voorraden of wachttijden) Veiligheidsklep: het afblazen van de invoer bij het bereiken van het maximumvoorraadniveau (bijvoorbeeld uitbesteden of weigeren van de order) Interne regelprocessen Filter: het toetsen van de uitvoer tegen een kwaliteitsnorm (uitgangscontrole) Toevoegen van ontbrekende gecombineerd met het filter ( ter plekke repareren van defecte producten) Reparatieterugvoerleiding vanuit het filter tot vóór de eerste meting van de voorwaartskoppeling (defecte producten opnieuw het proces laten volgen) 13

18 Kwantitatieve uitvoermeting (voor de terugkoppeling) achter het filter Grenszone aan de uitvoerzijde Drukaccu (uitvoervoorraad) Veiligheidsklep Decodering: het geschikt maken van de uitvoer voor verwerking Ondersteunende processen (inclusief coderingen, grensregelingen) Regelkring voor de normstelling Normen voor kwalitatieve filters Normen voor voorwaartskoppeling en terugkoppeling Initiërende of initiatiefnemende functie (of rechtstreekse aansturing vanuit een hoger echelon) Evaluerende functie Codering van normen In t Veld gebruikt voor de verschillende functies symbolen uit de meet- en regeltechniek. Bijlage I geeft een overzicht van de gebruikte symbolen. Fig. 2.6 Functiemodel voor een aspectsysteem in steady state; het steady statemodel 2.5 Praktijkcasus Inleiding op de praktijkcasus In deze paragraaf wordt het in de vorige paragraaf beschreven lege model gevuld voor een praktijkcasus. Het betreft Sanitairpartner 4, een bedrijf dat accessoires voor badkamer en keuken produceert, verkoopt en distribueert. Het bedrijf levert een assortiment van 1500 eindproducten 14

19 (geclusterd in 30 productfamilies) aan circa 400 klanten. Voor de productie van de eindproducten worden ongeveer verschillende onderdelen en halffabrikaten ingekocht. Het productassortiment is de laatste jaren sterk gegroeid. Eén productfamilie is al sinds de zeventiger jaren in productie en kan (volgens de BCG matrix) als cash cow worden bestempeld. De recent geïntroduceerde families zijn soms wel, soms niet succesvol gebleken. De cliëntèle bestaan voor de helft uit niet-voorraadhoudende bouwmarkten, vooral in Nederland en Duitsland. De overige helft bestaat uit voorraadhoudende klanten (bijvoorbeeld distributeurs en badkamerspeciaalzaken) en speciale klanten overal ter wereld (bijvoorbeeld bouwers van hotels en cruiseschepen). Met de bouwmarkten is contractueel afgesproken dat zij binnen 24 uur na bestelling worden beleverd. Veel Duitse bouwmarkten hebben een leveringsgraad van 98 procent bedongen 5. De voorraadhoudende klanten bestellen in het algemeen veel grotere hoeveelheden dan de niet -voorraadhoudende klanten (honderden artikelen tegenover enkele tot tientallen artikelen). Voor de voorraadhoudende klanten bedraagt de levertijd 10 weken. Voor zogenaamde specials (product gebaseerd op een regulier eindproduct, maar aangepast aan de wensen van de klant) bedraagt de levertijd 14 weken. De gemiddelde doorlooptijd vanaf het bestellen van onderdelen tot aflevering bij de klant is 14 weken. Sommige processtappen zijn uitbesteed, zoals het verchromen en in sommige gevallen het assembleren of verpakken. Onderstaand processchema geeft (in sterk vereenvoudigde vorm) de materiaalstroom weer. KOOP 2 KOOP 1 leverancier transport 1 of meer interne productiestappen transport klant 1 of meer externe productiestappen Fig. 2.7 Materiaalstroom van Sanitairpartner 6 Omdat de gevraagde levertijd korter is dan de doorlooptijd, produceert Sanitairpartner op voorraad. Dit geldt overigens niet voor de specials, waarbij alleen op klantorder wordt geproduceerd. Voor de normale klanten ligt het klantorder ontkoppelpunt direct vóór het orderpicken en transport naar de klant (KOOP 1). Bij de specials ligt het KOOP geheel stroomopwaarts, nog vóór het bestellen van de klantspecifieke onderdelen (KOOP 2). 4 De naam is gefingeerd. De casus beschrijft de situatie in De beschrijving is totstandgekomen op basis van observaties en gesprekken in de tijd dat ik werkzaam was in dit bedrijf. 5 Dit wil zeggen dat 98% van de orders volledig moet worden geleverd 6 De loop kan één of meerdere keren worden herhaald. 15

20 Sanitairpartner heeft moeite om de klantvraag goed te voorspellen. Om toch aan de leveringsgraad van 98 procent te kunnen voldoen, is de veiligheidsvoorraad hoog. Doordat de werkelijke verkopen soms veel lager zijn dan de verkoopprognoses, zijn er hoge voorraadniveaus. Eén van de gevolgen hiervan is een hoog risico op incourantheid. Een extra complicerende factor wordt gevormd door de retourgoederen, die met name afkomstig zijn van de Duitse bouwmarkten. Procesbeschrijving Wanneer we Sanitairpartner beschouwen als een blackbox, bestaan de ingaande stromen uit verschillende grondstoffen en halffabrikaten alsmede orders van de klanten. De uitgaande stromen bestaan uit gerede orders ofwel eindproducten. Daarnaast zijn er informatiestromen zoals de signalen uit de markt die als informatie worden gebruikt voor het maken van verkoopprognoses. Het in de vorige paragraaf behandelde steady statemodel zal nu worden ingevuld voor Sanitairpartner. De materiaalstroom, oftewel goederenstroom, is hierbij het stromend element. Steeds worden cursief de functiebenamingen toegevoegd zoals die worden gebruikt in het steady statemodel (paragraaf 2.4). Grenszone aan invoerzijde De leveranciers van Sanitairpartner brengen de grondstoffen en halffabrikaten naar het inbound dock. Hier worden de goederen door een magazijnmedewerker ontvangen en gereed gezet voor ingangscontrole (coderingsfunctie). De magazijnmedewerker geeft de pakbon aan de administratie. De binnengekomen partijen worden onder verantwoordelijkheid van de administratie in een (in MS Access gebouwd) kwaliteitscontrolesysteem ingevoerd. Dit systeem bevat ook de steekproefnormen volgens ISO 2859 en presenteert aan de kwaliteitscontroleur de steekproeffractie. De kwaliteitscontroleur voert een steekproefcontrole uit volgens de procedure ingangscontrole (filterfunctie). De resultaten van de steekproef voert hij in het kwaliteitscontrolesysteem in. Van een afgekeurde partij drukt de inkoper vanuit het kwaliteitscontrolesysteem een retourpakbon af, waarmee de afdeling expeditie de partij terugstuurt naar de leverancier voor herlevering. De inkoper bewaakt de herlevering met behulp van het kwaliteitscontrolesysteem. Goedgekeurde partijen (direct of na herlevering) worden onder verantwoordelijkheid van de administratie ingevoerd in de voorraadadministratie. Fysiek worden de goederen in het grondstoffenmagazijn geplaatst (drukaccu). Als de factuur van de leverancier binnenkomt, controleert een medewerker administratie of de goederen zijn opgeboekt in de voorraadadministratie. Als dit klopt, wordt de rekening betaald. Soms voorziet Planning dat door het retourneren van afgekeurde goederen een tekort aan bepaalde goederen zal ontstaan. De directie kan in dat geval besluiten om de partij toch te accepteren en in de productieafdeling te laten repareren (voorwaartskoppeling). Interne regelprocessen Aan de hand van een productieorder voeren de productieafdelingen verschillende verspanende en nietverspanende bewerkingen uit. Daarna krijgen de halffabrikaten een oppervlaktebehandeling (meestal betekent dit dat ze worden voorzien van een chroomlaagje) en worden ze geassembleerd. Ten slotte wordt het artikel op één van de twee verpakkingslijnen voorzien van een zogenaamde blisterverpakking. Daarna vindt de eindcontrole plaats (kwaliteitsfilter aan uitvoerzijde) en worden de eindproducten in een doos verpakt (meestal per 4, 6 of 8 stuks). De dozen worden gestapeld op pallets en opgeslagen in het eindproductenmagazijn (drukaccu aan uitvoerzijde). 16

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming

Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming Taco van der Vaart (Bewerkt door Martin Land) 1 Beschrijving en modellering van voortbrengingsprocessen Het beschrijven en modelleren van

Nadere informatie

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden:

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden: Hoofdstuk 7 Interne logistieke inspanning II Open vragen 1. Wat zijn logistieke kosten? 2. Welke soorten voorraden kunnen voorkomen in organisaties en om welke reden worden deze voorraden aangehouden?

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld NCOI Bedrijfskundig Procesmanagement Hessel Visser hesselvisser@chello.nl Do you have four No, volt Yes! two! watt bulbs? Disconnected To For No! what? what? 1 How do we often loose our customers 2 Strategisch

Nadere informatie

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008).

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). CASE KARTONFABRIEK STAVAST Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). De elementen van het logistiekconcept komen in deze case aan de orde. Eerst krijg

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

De Ridder forceertechniek B.V.

De Ridder forceertechniek B.V. CONCEPT Handboek bedrijfsbureau De Ridder forceertechniek B.V. Concept: Wordt nog aangevuld angevuld eind november 2008 na ERP implementatie Auteur: Koenders en Partners B.V. te Midwoud Datum: september

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc.

Bedrijfskunde. Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc. Bedrijfskunde Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: 2013-2014 Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc. kavy-fateh@hotmail.com 8918582 1 Programma Leerstof: Hand-outs en stencils Repetitievorm: RR: Gesloten

Nadere informatie

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. "Webbased software to manage and control your warehouse."

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. Webbased software to manage and control your warehouse. RealtimeWMS "Webbased software to manage and control your warehouse." Het standaard pakket RealtimeWMS is een zogenaamd Logistic Execution System. RealtimeWMS ondersteunt de medewerkers op de werkvloer

Nadere informatie

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK Jeroen Bouman Business Consultant Steeds meer Nederlandse warehouses gaan over op het implementeren van een of meerdere mechanisaties. Denk

Nadere informatie

DeR-Tec Aandrijftechniek

DeR-Tec Aandrijftechniek DeR-Tec Aandrijftechniek Mechanische variatoren MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: Stage Stage werkplan PERIODE: Blok 2: 18-11-2013 t/m 07-02-2014 RAPPORT VAN: Stefan Immerzeel (10056025) Stagebegeleider:

Nadere informatie

HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT

HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT Allereerst willen wij u graag bedanken voor uw interesse in ons bedrijf en producten. Uiteraard willen wij u graag als klant bij ons verwelkomen. Om voor u een klant

Nadere informatie

Wij hebben 2.151.023. lagers voor u op voorraad

Wij hebben 2.151.023. lagers voor u op voorraad Wij hebben 2.151.023 lagers voor u op voorraad Inhoud Nooit zonder lagers 03. Introductie. 04. De voordelen van ABF Bearings. 06. Kwaliteitscontroles bij alle lagers. 08. Een breed assortiment op voorraad.

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca BOSCH Scharnieren in het kort Producent van klantspecifieke scharnieroplossingen (maatwerk) voor industriële

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016

Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016 Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016 Glaskoning produceert enerzijds glazen flessen in een aantal standaardmodellen en anderzijds hoogwaardig glaswerk voor de farmacie en cosmetica. Flessen

Nadere informatie

Financieel Upload prijsbestanden

Financieel Upload prijsbestanden Besteladvies Behoefde op basis van historisch verbruik Inzicht in lopende acties Advies per leverancier Bestelplanning leverancier Logistiek Optimale voorraad beheersing Klant routeplanning Picklijsten

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

Een goede controle had dit kunnen voorkomen!

Een goede controle had dit kunnen voorkomen! Goederen ontvangst In de voorgaande weken hebben we inzicht gegeven in de eisen die aan een magazijn gesteld kunnen worden en welke hulpmiddelen aanwezig zijn om goederen te lossen en te verplaatsen. Het

Nadere informatie

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2 Kennismaken met logistiek en magazijn deel 2 Bedrijfsdoel Logistiek bedrijf (DCM) 3 J s (5 j s) juiste goederen Juiste hoeveelheid juiste kwaliteit juiste tijdstip juiste plaats Dit alles tegen zo laag

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Introductie. Een magazijn van binnen

Introductie. Een magazijn van binnen Les 2. Magazijnen Introductie Als de pennen klaar zijn, slaat Pennenland bv de pennen tijdelijk op in een magazijn. Pennenland heeft ervoor gekozen om geen eigen magazijn te bouwen, maar om ruimte te huren

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Management briefing Volstaat een ERPsysteem. Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen

Management briefing Volstaat een ERPsysteem. Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen Management briefing Volstaat een ERPsysteem altijd? Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen PRODUCTIEPLANNING Een ERP-systeem bezorgt het

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu?

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu? Hoe goed doen we het nu? Fysieke hoofdprocessen: Orderproductie Afleveren Orderproductie Op dit moment wordt er veelal een push principe toegepast. Orderproductie Kenmerkend voor het push principe is dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Paragraaf 6.1 1. Administratie in- en uitgaande goederen a. Noem ten minste vier handelingen die bij de binnenkomst van de order worden verricht en motiveer waarom dit

Nadere informatie

Figuur 1. Schematisch overzicht van de structuur van het twee-stadia recourse model.

Figuur 1. Schematisch overzicht van de structuur van het twee-stadia recourse model. Samenvatting In dit proefschrift worden planningsproblemen op het gebied van routering en roostering bestudeerd met behulp van wiskundige modellen en (numerieke) optimalisatie. Kenmerkend voor de bestudeerde

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. TIM Hapert

Kracht door samenwerking. TIM Hapert Kracht door samenwerking TIM Hapert TIM Hapert TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEED- STUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE TOT

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Waarom de planning uw productie in de war schopt. Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman

Waarom de planning uw productie in de war schopt. Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman Waarom de planning uw productie in de war schopt Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman Deze sessie Wat kunt u verwachten? De blik van Lean Improvers Inspiratiesessie over planning Lean Improvers Ons speelveld

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Presentatie 4 februari 2010

Presentatie 4 februari 2010 Presentatie 4 februari 2010 Een snelle, efficiënte en effectieve locale overheid met behulp van Lean Thinking Methodiek om bedrijfsprocessen snel, efficiënt en effectief in te richten Erik Faber Inhoud

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDS Technische Industrie

Kracht door samenwerking. VDS Technische Industrie Kracht door samenwerking VDS Technische Industrie VDS Technische Industrie VDS TECHNISCHE INDUSTRIE COMBINEERT SNIJ- EN BUIG- C.Q. TREKBEWERKINGEN IN ÉÉN GEREEDSCHAP EN KAN OOK EXTRA DELEN ZOALS NUTS OF

Nadere informatie

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies.

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies. Inhoud Logistiek uitbesteden... 2 Kies voor TLogistics... 2 Kwaliteit is niet noodzakelijk duur... 2 Logistiek voor B2C- als B2B-klanten vanuit Rijen... 3 Locatie Rijen... 3 IT-Systeem... 4 One stop shop...

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Sturen op rendement en cashflow

Sturen op rendement en cashflow Sturen op rendement en cashflow Jacques Adriaansen VKL Jaarcongres 2004 04 november 2004 Jacques Adriaansen Sturen op rendement en cashflow Van strategie naar bedrijfsvoering Optimalisatie (kosten versus

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

VDL TIM Hapert. Kracht door samenwerking

VDL TIM Hapert. Kracht door samenwerking VDL TIM Hapert Kracht door samenwerking VDL TIM Hapert VDL TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEEDSTUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF!

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! WIE WIJ ZIJN De Jong Verpakking B.V. is in 1995 ontstaan doordat de zelfstandige ondernemer Henk de Jong vanuit zijn eigen tuinbouwbedrijf in de Hoeksche

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Risicomanagement Ons overkomt het niet delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Ons overkomt het niet 2 Ons overkomt het niet Waarom nemen risico s in logistiek toe? Welke

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF!

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! www.dejongverpakking.com WIE WIJ ZIJN De Jong Verpakking B.V. is in 1995 ontstaan doordat de zelfstandige ondernemer Henk de Jong vanuit zijn eigen

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 4.1 Soorten voorraden

Voorraadbeheer 4.1 Soorten voorraden Voorraadbeheer 4 4.1 Soorten voorraden 4.2 Voorraad naar traject 4.3 Voorraad naar soort 4.4 Theoretische voorraad 4.5 Voorraadkosten 4.6 Formule van Camp 4.7 Bestelmethoden 4.8 Stochastische modellen

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 20

handel en verkoop CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 20 handel en verkoop CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 20 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek.

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. 2.4 Logistieke bedrijfskenmerken Zoals reeds in de inleiding van het boek is aangegeven,

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9 1 Onderzoek inkoopmarkt 9 1.1 Opzet van het marktonderzoek 10 1.2 Desk research 12 1.3 Field research 12 2 Inkoop en leverancierskeuze 15 2.1 Doelstellingen van

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op doeltreffende wijze kunnen inkopen van artikelen die voldoen aan de eisen en de verwachtingen van onze klanten. 2. TOEPASSINGSGEBIED Voorraad in het centrale magazijn

Nadere informatie

Goederenstroombesturing 3 GOEDERENSTROOMBESTURING 3 (CLO01.3/CREBO:50154)

Goederenstroombesturing 3 GOEDERENSTROOMBESTURING 3 (CLO01.3/CREBO:50154) GOEDERENSTROOMBESTURING 3 (CLO01.3/CREBO:50154) sd.clo01.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt.

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Prijs en distributiebeleid Hoofdstuk 19 Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Maar een onderneming wil/moet winst maken. Dus veel verkopen voor een winstgevende prijs. Vraag

Nadere informatie