Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom."

Transcriptie

1 1 Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom. ir. W.P. Zijlman MBA Hilversum, augustus 2006 Universiteit van Amsterdam Opleiding tot Executive Master in Internal Auditing 1 Panta rhei (Grieks) = alles stroomt (Herakleitos, a.c.)

2 2

3 Voorwoord Panta rhei (Grieks: ) is een bekende uitspraak van de Griekse filosoof Herakleitos ( a.c.) en betekent alles stroomt of alles is in beweging. Herakleitos bedoelde hiermee te zeggen dat iets dat statisch en kunstmatig is, niet de veranderlijke werkelijkheid kan weergeven. In dit referaat wordt gebruik gemaakt van modellen. Een model is statisch en kunstmatig, maar kan mits goed toegepast toch een nuttig hulpmiddel zijn om de complexe werkelijkheid te bestuderen. Hoewel men zich bewust moet zijn van de beperkingen van een model, onderschrijf ik de uitleg van panta rhei niet als zou een model niet bruikbaar zijn voor een weliswaar vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Belangrijk is de keuze voor het stromend element in het model. In de literatuur wordt hiervoor bij gegevensverwerkende processen de orderstroom gekozen. Met panta rhei bedoel ik hier dat er meer mogelijkheden zijn voor het stromend element in een model. In dit referaat wordt in navolging van hetgeen in de logistiek gebruikelijk is de materiaalstroom gevolgd. Dit blijkt tot nieuwe inzichten te leiden. Ik wil Maarten, Ron, Albertine en mijn begeleider Erwin bedanken voor het kritische meelezen. Mede dankzij hun bijdrage is het voorliggende referaat tot stand gekomen. Wouter Zijlman 3 i

4 4

5 Inhoudsopgave VOORWOORD...i INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING PROBLEEMSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN OPBOUW MODELLERING VAN EEN LOGISTIEK PROCES INLEIDING KENMERKEN VAN EEN LOGISTIEK PROCES AANDACHTSPUNTEN BINNEN EEN LOGISTIEK PROCES MODELBOUW PRAKTIJKCASUS CONCLUSIE MODELLERING VAN EEN GEGEVENSVERWERKEND PROCES INLEIDING KENMERKEN VAN EEN GEG EVENSVERWERKEND PROCES AANDACHTSPUNTEN BINNEN EEN GEGEVENSVERWERKEND PROCES MODELBOUW PRAKTIJKCASUS CONCLUSIE BRUIKBAARHEID VOOR DE OPERATIONAL AUDITOR INLEIDING TOEGEVOEGDE WAARDE EN BEPERKINGEN VAN HET MODEL LITERATUURLIJST BIJLAGE I: GEBRUIKTE SYMBOLEN IN HET STEADY STATEMODEL BIJLAGE II: VOORBEELDEN VAN HET VOLGEN VAN DE MATERIAALSTROOM IN EEN GEGEVENSVERWERKEND PROCES

6 2

7 Samenvatting Het op tijd op de bestemming krijgen van goederen behoort tot het vakgebied van de logistiek. Logistiek is gericht op de beheersing van goederenstromen. Voor deze beheersing en het omgaan met de problemen die daarbij optreden, zijn door de jaren heen verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Het gebruik is afhankelijk van de inrichting van de goederenstroom. Goederenstromen zijn complex. Om het overzicht te behouden, wordt een goederenstroom vaak weergegeven in de vorm van een model. Bij het gebruik van een model is het detailleringniveau van belang. Enerzijds moeten alle te bestuderen functies in hun onderlinge samenhang goed worden weergegeven. Anderzijds moet ook het overzicht behouden blijven. De modellering van een goederenstroom is uitgewerkt voor een praktijksituatie, waarbij gebruik is gemaakt van het steady statemodel. Met behulp van dit model is het mogelijk een uitspraak te doen in hoeverre het proces beheerst verloopt. Gegevensverwerkende processen zijn in een aantal opzichten vergelijkbaar met logistieke processen. In beide gevallen stroomt er iets door het proces. De functies die nodig zijn om het proces te beheersen, zijn vergelijkbaar. Verschillen zijn er ook. Het meest in het oog springend verschil is het zogenaamd stromend element. Bij een logistiek proces is het gebruikelijk om de materiaalstroom van toeleverancier tot klant te volgen. In een gegevensverwerkend proces wordt de orderstroom van klant tot klant gevolgd. Vanuit de literatuur is er weinig bekend over de mogelijkheid om in een gegevensverwerkend proces voorbereidende werkzaamheden uit te voeren voordat er sprake is van een order of een vraag. Om hierin inzicht te krijgen, kan men de focus leggen op de gegevens die niet afhankelijk zijn van de order 2. In navolging van de logistiek wordt deze stroom hier de materiaalstroom genoemd. Het steady statemodel is gebruikt voor de uitwerking van de materiaalstroom voor een praktijksituatie. Door deze alternatieve benadering wordt zichtbaar dat deze materiaalstroom in een aantal opzichten niet beheerst is. Dit levert verderop problemen op in de orderstroom. Deze benadering laat ook zien dat er werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onafhankelijk van de order, waardoor de doorlooptijd van de order kan worden verkort. Het voorgaande toont aan dat het ook voor de operational auditor nuttig kan zijn om bij gegevensverwerkende processen zich niet te beperken tot de voor de hand liggende orderstroom. Ook in de materiaalstroom kunnen verbeteringen mogelijk zijn. Hiervan kan gebruik gemaakt worden van logistieke aandachtspunten die bekend zijn uit de literatuur. Men moet echter niet doorslaan en de orderstroom geheel uit het oog verliezen. Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Per situatie zal men moeten beoordelen welke stromen en functies in het model moeten worden opgenomen. Het bestuderen van de materiaalstroom kan met name nuttig zijn in de volgende gevallen. Er zijn problemen bij het leveren van een product of dienst aan een afnemer, terwijl het behandelen van de vraag (van de afnemer) goed lijkt te verlopen. Er wordt een beoordeling gevraagd van de doorlooptijd van een klantvraag 2 in plaats van wat gebruikelijk is: het volgen van de orderstroom 3

8 4

9 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Bij de beoordeling van een gegevensverwerkend proces maken auditors vaak gebruik van het KAD model. Het KAD model vindt zijn oorsprong in de logistiek maar is aangepast aan een gegevensverwerkend proces. Daardoor zijn functies toegevoegd, gewijzigd of weggelaten. Het KAD model is nuttig gebleken voor modellering en beoordeling van gegevensverwerkende processen, maar maakt wel dat men door een bepaalde bril naar deze processen kijkt In dit referaat wil ik terug gaan naar de logistiek. Voor modellering en beoordeling van een gegevensverwerkend proces zal ik het steady statemodel gebruiken. Dit model lijkt weliswaar in veel opzichten op het KAD model, maar is beter bruikbaar voor modellering en beoordeling van logistieke processen. Ik zal een gegevensverwerkend proces in het steady statemodel weergeven als ware het een logistiek proces om zo na te gaan of (en zo ja wanneer) dit toegevoegde waarde kan hebben. 1.2 Probleemstelling Uit het voorgaande volgt onderstaande probleemstelling. In hoeverre is modelbouw voor een logistiek proces toepasbaar voor modellering en auditing van een gegevensverwerk end proces? Om deze probleemstelling op te lossen, wordt in paragraaf 1.3 een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd. In paragraaf 1.4 wordt aangegeven hoe en waar deze vragen worden beantwoord. 1.3 Onderzoeksvragen De probleemstelling van dit referaat wordt opgelost door deze onder te verdelen in een aantal deelvragen. I. Hoe kan een logistiek proces (een proces met een materiaalstroom) worden gemodelleerd? Wat is een logistiek proces en welke aandachtspunten komen hierin voor? (paragraaf 2.2 en 2.3) Hoe kan een praktijkcasus van een logistiek proces worden gemodelleerd en welke conclusies kan men hieruit trekken? (paragraaf 2.4 en 2.5) II. Is de onder I genoemde modellering bruikbaar voor een gegevensverwerkend proces? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een gegevensverwerkend proces en een logistiek proces? (paragraaf 3.2 en 3.3) Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen modellering van een gegevensverwerkend proces en een logistiek proces? (paragraaf 3.4) Kan een praktijkcasus va n een gegevensverwerkend proces worden gemodelleerd als een logistiek proces en welke conclusies kan men hieruit trekken? (paragraaf 3.5) III. Wat is de bruikbaarheid voor de operational auditor? Wat zijn de voordelen en beperkingen voor de operational auditor van de onder I genoemde modellering? (paragraaf 4.2) 1.4 Opbouw Om te beoordelen of een gegevensverwerkend proces kan worden gemodelleerd als een logistiek proces, moet eerst worden bepaald hoe een logistiek proces kan worden gemodelleerd (onderzoeksvraag I). Daarom wordt in hoofdstuk 2 een aantal uitgangspunten en aandachtspunten van 5

10 logistieke processen behandeld. Vervolgens wordt een model gemaakt van een logistieke praktijkcasus om zodoende conclusies te kunnen trekken over dit proces. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht of deze wijze van modellering bruikbaar is voor een gegevensverwerkend proces (onderzoeksvraag II). Eerst wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen met een logistiek proces. Ook wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen in (gebruikelijke) modellering van de processen. Vervolgens wordt een praktijkcasus van een gegevensverwerkend proces gemodelleerd op de wijze van hoofdstuk 2, om op die wijze vanuit logistiek oogpunt conclusies te kunnen trekken over dit proces. Hoofdstuk 4 gaat tenslotte in op de bruikbaarheid van deze alternatieve manier om een gegevensverwerkend proces te modelleren en beoordelen (onderzoeksvraag III). 6

11 2. Modellering van een logistiek proces 2.1 Inleiding Het goed laten verlopen van materiaalstromen behoort tot het vakgebied van de logistiek. In dit referaat wordt onderzocht of logistieke gereedschappen kunnen worden gebruikt binnen een gegevensverwerkend proces. Om deze vraag te beantwoorden, is het nodig enig inzicht te krijgen in het vakgebied van de logistiek. Dit hoofdstuk behandelt in vogelvlucht de basisbeginselen van de logistiek en de belangrijkste aandachtspunten binnen een logistiek proces. Vaak wordt een model gebruikt als hulpmiddel bij het beheersen van een materiaalstroom. In dit hoofdstuk wordt het steady statemodel gebruikt om inzicht te krijgen in de materiaalstroom van een praktijkcasus. Met behulp van dit model is het mogelijk om een uitspraak te doen in hoeverre het proces beheerst verloopt. 2.2 Kenmerken van een logistiek proces Er bestaan verschillende definities van het begrip logistiek. Engelbregt (2003) omschrijft logistiek als alle activiteiten in een onderneming die gericht zijn op het naar het front brengen van mensen, goederen en informatie. Hij voegt hieraan toe dat dit juist, tijdig en volledig moet gebeuren. Dix (2001) vat logistiek op als de beheersing van de integrale goederenstroombesturing. Bakker, Van Goor en Van Houten (1988) stellen dat logistiek management zich in het algemeen bezig houdt met het besturen en beheersen van goederenstromen in een bedrijfskolom. Deze (en andere) definities maken duidelijk dat logistiek gericht is op beheersing van goederenstromen. De goederenstromen lopen van de leverancier via productie en distributie naar de klant. Hiermee hebben we en passant de drie deelgebieden binnen de logistiek onderscheiden (Ploos van Amstel, 1997) (Dix, 2001): Aanvoerlogistiek Productielogistiek Distributielogistiek Bij aanvoerlogistiek zal men in eerste instantie denken aan aanvoer door de toeleverancier. Hieronder reken ik echter ook het relatief nieuwe vakgebied van de retourlogistiek (goederen die door de klant worden teruggestuurd). Het betreft immers ook goederen die worden aangevoerd, hoewel degene die de goederen aanlevert hier niet de toeleverancier is maar de klant. De wijze van inrichting van een logistiek beheersingsmodel is afhankelijk van de logistieke grondvorm. De logistieke grondvorm is de goederenstroom vanaf leverancier via productie en distributie naar de klant (Ploos van Amstel, 2003). Belangrijke elementen hierin zijn de primaire processen, de voorraadpunten en de goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten. Engelbregt (2003) onderscheidt drie grondvormen: ordergestuurd, voorraadgestuurd, prognosegestuurd. Ordergestuurde processen komen meestal pas op gang nadat de klant een vraag heeft gesteld. Bij voorraadgestuurde processen wordt als het ware uit voorraad verkocht en wordt vervolgens de voorraad weer op het oude niveau gebracht. Prognosesturing is eigenlijk een geavanceerde vorm van voorraadsturing. Bij prognosegestuurde processen probeert men die voorraad zo laag mogelijk te houden door de klantvraag zo goed mogelijk te voorspellen. Het gaat hier meestal om producten van hogere waarde of kortere houdbaarheid. 7

12 Prognosegestuurde en voorraadgestuurde processen komen op gang voordat de klant daadwerkelijk een vraag heeft gesteld. Men gaat in feite vooruit werken om de klant snel van zijn product te kunnen voorzien. Dit houdt meestal in dat men een voorraad gaat opbouwen waaruit men kan putten op het moment dat de klant een order plaatst. Het punt waar deze klantorder zich bij de materiaalstroom voegt, wordt het klantorder ontkoppelpunt (KOOP) genoemd. Bij ordergestuurde processen ligt het KOOP ver stroomopwaarts, bij prognosegestuurde en voorraadgestuurde processen verder stroomafwaarts. Hoe verder stroomafwaarts het KOOP ligt, des te korter de levertijd naar de klant zal zijn maar des te meer risico men loopt op hoge en mogelijk incourant wordende voorraden. Binnen de logistiek is het gebruikelijk om de materiaalstroom te volgen (van leverancier tot klant). Het voordeel is dat de positie van het KOOP dan goed zichtbaar is. Ook Starreveld volgt de materiaalstroom bij de beschrijving van de categorie bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen. Voor de ordergestuurde processen volgt hij daarentegen de orderstroom (Starreveld, De Mare en Joëls, 1997). 2.3 Aandachtspunten binnen een logistiek proces Binnen elk proces worden risico s gelopen. Een gebruikelijke definitie van risico is het product van kans en effect. Het zou te ver voeren om in het kader van dit referaat aandacht te besteden aan het bepalen van kans en effect. Wel wordt in deze paragraaf geïnventariseerd waar het fout kan gaan. Dit noem ik aandachtspunten in plaats van risico s. In de literatuur worden verschillende aandachtspunten binnen een logistiek proces benoemd. Voor de indeling van de aandachtspunten wordt eerst een onderscheid gemaakt in aandachtspunten vanuit de omgeving (extern) en aandachtspunten vanuit de interne organisatie. De aandachtspunten vanuit de omgeving verdeel ik verder onder in aandachtspunten die betrekking hebben op afnemers, toeleveranciers en overigen. Hierbij beschouw ik afnemers die goederen retourneren ook als toeleveranciers. Afnemers a) Het niet goed kunnen voorspellen van de klantvraag. Bij voorraad- en prognosegestuurde processen is er niet altijd sprake van een goed voorspelbare klantvraag. Als men toch de kans op nee-verkopen wil verminderen (bijvoorbeeld omdat men dit contractueel verplicht is), doet men dit vaak door veiligheidsvoorraden aan te leggen (o.m. Engelbregt, 2003) (Bakker, Van Goor en Van Houten, 1988). Bij ordergestuurde processen zal men tevens een kwantitatieve voorspelling moeten doen om de capaciteit overeen te laten stemmen met de vraag. b) Het niet kunnen voldoen aan de eisen van de klant. Klanten stellen steeds verdergaande eisen op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid, voorraadbeschikbaarheid, klachtenafhandeling en bereikbaarheid. Zo vragen steeds meer klanten kleinere series die op nauwkeuriger tijdstippen moeten worden aangeleverd (Dix, 2001). Als men hier niet snel genoeg op kan inspelen, kan dit klantverlies betekenen. Logistieke aspecten blijken namelijk voor klanten aanmerkelijk vaker reden te zijn tot leverancierwisseling dan de prijs van product of dienst (Ploos van Amstel, 1997). Ook claims kunnen het gevolg zijn, als men niet aan (contractuele) verplichtingen kan voldoen. Dit probleem wordt des te sterker naarmate men afhankelijker is van één of enkele grote accounts als gevolg van een onvoldoende bewuste (strategische) keuze voor productassortiment en klanten (Dix, 2001). 8

13 Toeleveranciers c) Niet juist, tijdig en volledig leveren door toeleverancier. Problemen aan het begin van de keten blijven stroomafwaarts doorwerken. Vaak worden problemen veroorzaakt door langdurige contracten in combinatie met een onvoldoende kritische blik naar bestaande leveranciers (Ploos van Amstel, 1997). (ISO 9001:2000) d) Problemen met outsourcing. Vaak is kostenbesparing de belangrijkste reden tot outsourcing. Arbeidskosten in de zogenaamde lagelonenlanden (het woord zegt het al) zijn namelijk vaak lager dan in Nederland. Het aandeel van de arbeidskosten in de totale kostprijs is echter vaak zodanig klein, dat het voordeel dat wordt behaald met outsourcing, teniet wordt gedaan door hogere kosten op andere terreinen (Ritter en Sternfels, 2005) (Rongen en Wouters, 1997). Hierbij kan men denken aan logistieke aspecten zoals langere aanvoerlijnen, langere levertijden, risico van leveringsonderbrekingen (Ritter en Sternfels, 2005), aan kwaliteitsaspecten zoals het risico van slechte kwaliteit van dienstverlening (DNB, 2005) en aan financiële aspecten zoals hogere vervoerskosten en valutarisico s (Ritter en Sternfels, 2005) (DNB, 2005). e) Problemen met retourstroom. Door de toename van het aantal stromen wordt de besturing van het proces complexer. Als de retourgoederen in het normale proces moeten worden opgenomen, bestaat het risico van onvoldoende afstemming van deze twee soorten stromen. Ook loopt men de kans dat er meer retourgoederen binnen komen dan men kan verwerken. Complicerende factor hierbij is dat er vaak sprake is van een onzekere aanvoer van retourgoederen (Krikke, Van Harten en Schuur, 1999). Overig extern f) Onvoldoende inspelen op veranderende wet- en regelgeving. Het gaat hier onder meer om veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en rijtijden. Daarnaast zijn veel logistieke dienstverleners zich niet bewust van hun aansprakelijkheid voor afdracht van BTW en accijnzen over goederen vervoerd voor de klant (Dix, 2001). Ook hebben sommige bedrijven onvoldoende geanticipeerd op regelgeving met betrekking tot retourlogistiek. g) Onvoldoende inspelen op mondialisering. Door de ontwikkeling tot internationalisatie en outsourcing is er sprake van steeds langer wordende logistieke ketens. Er is vaak meer afstemming nodig met leveranciers en afnemers die zich soms aan de andere kant van de wereld bevinden (Ploos van Amstel, 1997) (Dix, 2001). Intern h) Onvoldoende afstemming binnen de logistieke keten. Als er teveel nadruk ligt op bepaalde stappen binnen de keten, kan er sprake zijn van suboptimalisatie. Als een product just in time wordt geproduceerd, maar vervolgens wekenlang moet wachten op verscheping naar de klant, is het voordeel van de just in time productie goeddeels verdwenen (Ploos van Amstel, 1997). i) Onvoldoende rationele keuze tussen kwaliteit (juist product), levertijd (juiste plaats, tijd en hoeveelheid) en kosten (juiste prijs). Als een product wordt afgekeurd, kan dat tot gevolg hebben dat de levertijd niet wordt gehaald. Om de levertijd toch te halen, kan men besluiten om het product toch te verzenden (normbijstelling) of om mensen te laten overwerken om het product te repareren (afkoping). Voorziet men de afkeur (omdat dit vaker voorkomt), dan kan men besluiten om vooraf voorraden aan te leggen (logistieke speling) (Van der Bij, Van Ekert en Mulder, 1996). Een verdergaande vorm van normbijstelling is het geheel niet of materieel inadequaat toetsen onder tijdsdruk (Starreveld, De Mare en Joëls, 1997). 9

14 j) Onjuiste allocatie van bevoegdheden. Als bevoegdheden versnipperd zijn zonder voldoende kaders vanuit een hoger echelon, bestaat de kans op suboptimalisatie. Dit kan voorkomen als inkoop onderhandelt met toeleveranciers zonder rekening te houden met de optimale bestelgrootte (Cortenraede, Van Veen en Verdaasdonk, 2003). Inkoop kan zo een lage inkoopprijs bedingen door uit te gaan van grote bestelhoeveelheden, maar dit kan tegelijkertijd tot gevolg hebben dat de voorraden oplopen en dat de houdbaarheidsdatum wordt overschreden. Anderzijds kan ondoordachte minimalisatie van voorraden (verminderen van de logistieke speling) leiden tot het niet (op tijd) kunnen leveren (Dix, 2001). k) Onvoldoende IT-ondersteuning. Hiervoor werd al aandacht besteed aan het kunnen voldoen aan de klantvraag. Klanten worden steeds veeleisender, mede door technologische ontwikkelingen zoals EDI, internet, barcoding, logistieke besturingssystemen, magazijninrichting (Ploos van Amstel, 1997). Om aan deze eisen te kunnen voldoen, ontkomt men niet aan een goede IT-ondersteuning. Voor ITondersteuning wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van standaard ERP-pakketten3. ERPpakketten zijn ontwikkeld vanuit een logistiek concept of een branche. In het algemeen worden standaardprocessen door alle pakketten voldoende ondersteund. Juist voor de ondersteuning van de niet-standaardprocessen is het belangrijk dat een ERP-pakket wordt gekozen dat vanuit een bij de organisatie passend logistiek concept of branche is ontwikkeld (Vroenhoven, 1997). Het pakket moet daarnaast juist worden geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat de in het pakket aanwezige functionaliteit op de juiste wijze moet worden gebruikt (Van Geel, Mouwen en Van Vroenhoven, 1994). In deze paragraaf is een overzicht gegeven van een aantal aandachtspunten, zoals ze in de literatuur worden genoemd. Niet al deze aandachtspunten behoeven voor te komen in een proces. Wel geeft dit overzicht een indicatie wat men kan verwachten en waar men op moet letten bij het in kaart brengen van een logistiek proces en het benoemen van de benodigde beheersmaatregelen. 2.4 Modelbouw Logistiek is gericht op het besturen en beheersen van goederenstromen. In de complexe werkelijkheid is het vaak lastig om het overzicht te behouden en die informatie te verzamelen die nodig is voor het besturen en beheersen van de goederenstromen. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt van modellen. Een model is een afspiegeling van de werkelijkheid met een beperkt aantal elementen en relaties (Engelbregt, 2003). Door de werkelijkheid te vereenvoudigen, maken we deze overzichtelijker en halen we elementen en relaties naar voren, die we in de complexe werkelijkheid niet zouden zien. Omdat een model een vereenvoudiging is van de werkelijkheid, moet men het model niet als de werkelijkheid gaan zien. Een model is niet meer dan een hulpmiddel. Het detailleringsniveau van een model is belangrijk om een goede balans te houden tussen enerzijds de overzichtelijkheid en anderzijds de benadering van de werkelijkheid. Om dit te bereiken kan gebruik worden gemaakt van een combinatie van een blackboxbenadering en het onderkennen van aggregatiestrata. Met deze begrippen wordt het volgende bedoeld: Het toepassen van een blackboxbenadering wil zeggen dat men waarnemingen doet over in- en uitvoeren van het proces om alleen op basis daarvan diverse conclusies over het gedrag van het proces te kunnen trekken. Een aggregatiestratum is een bepaald niveau van abstractie en een bepaalde mate van detaillering. Bij de analyse van problemen en bij het ontwerpen van nieuwe structuren wordt vanuit een hoog aggregatiestratum (een hoog abstractieniveau) gelijkmatig en evenwichtig ingezoomd 3 Enterprise Resource Planning 10

15 Deze combinatie van een blackboxbenadering en het onderkennen van aggregatiestrata maakt het mogelijk om met oog voor details toch de grote lijn in de gaten te houden. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van het steady statemodel. Het steady statemodel, ontwikkeld door prof. ir. J. in t Veld (Veld, 2002), beschrijft een proces dat niet in de tijd verandert. Het bestaat uit functies (niet uit personen) en (een deel van) hun onderlinge relaties. Het wordt gebruikt om van de beheersing, zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit te bestuderen. Het model is onafhankelijk van de inhoud van het trans formatieproces. Het kan worden gebruikt zowel voor een transformatieproces dat accessoires voor badkamer en keuken als uitvoer heeft (zoals beschreven in dit hoofdstuk), als voor een transformatieproces van diensten, zoals binnen de Belastingdienst gebeurt (hoofdstuk 3). Bij gebruik van het model is het essentieel om precies te definiëren wat als stromend element wordt ingevoerd, bijvoorbeeld de order of het ruwe materiaal. De functies in het model zijn te beschouwen als 'blackboxes' met één of meer invoeren en uitvoeren. Het model kan ook worden gebruikt als men een dergelijke blackbox nader wil bestuderen. Door de blackboxes te openen, kan men als het ware steeds verder op het systeem 'inzoomen'. Het steady statemodel is bedoeld voor het besturen en beheersen van een proces in een systeem. Hiervoor zijn binnen het model vier methoden beschikbaar. 1. Sturen. Wanneer de ingangssignalen van een systeem alleen bestaan uit stuursignalen (beïnvloedbare ingangsgrootheden), voldoet de meest eenvoudige vorm van beheersing: sturen. Een orgaan bepaalt de ingrepen in het systeem die nodig zijn opdat de uitvoer voldoet aan de gegeven norm (Engels: open loop). Men duidt dit ook wel aan als 'inrichten'. Fig. 2.1 geeft dit weer. Fig. 2.1 Sturen (inrichten) (In t Veld, 2002) Wanneer er behalve stuursignalen ook sprake is van uitwendige storingssignalen (niet-beïnvloedbare ingangs grootheden) moet een andere vorm van beheersing worden toegepast: regelen. Er bestaan drie principieel verschillende methoden om te regelen. 2. Voorwaartskoppeling Kenmerk van de voorwaartskoppeling is dat de oorzaak van de storing de ingreep bepaalt. De ingreep vindt plaats voor of tijdens het transformatieproces op het gemeten product. 11

16 Fig. 2.2 Voorwaartskoppeling, symbolische voorstelling (In t Veld, 2002) 3. Terugkoppeling Kenmerk van de terugkoppeling is dat het resultaat van de storing de ingreep bepaalt. De meting vindt plaats na de transformatie en na het kwaliteitsfilter. De ingreep vindt stroomopwaarts plaats en heeft invloed op volgende producten. Fig. 2.3 Terugkoppeling, symbolische voorstelling (In t Veld, 2002) 4. Toevoegen van het ontbrekende Deze vorm van regelen opent de mogelijkheid om onvolwaardige producten te herstellen. Daarbij wordt niet ingegrepen op het transformatieproces. Fig. 2.4 Toevoegen van het ontbrekende, symbolische voorstelling (In t Veld, 2002) Combinatie van de genoemde regelmethoden resulteert in fig

17 Fig. 2.5 De drie regelmethodes gecombineerd (In t Veld, 2002) Een vergelijkingsorgaan heeft normen nodig om zijn gegevens tegen te toetsen. Deze normen zijn afkomstig van de initiërende functie. Deze normen worden bepaald vanuit de behoeften van de omgeving. Wanneer de normen éénmaal zijn opgesteld, moet regelmatig worden gecontroleerd of deze bijgesteld of aangevuld dienen te worden. Dit doet de evaluerende functie met behulp van gegevens uit de werkelijkheid en de omgeving. Uit dit alles ontstaat nu een theoretisch model voor het doelgericht beheersen van een proces onder wisselende omstandigheden. Dit zogenaamde steady statemodel (figuur 2.6) is een functiemodel voor een aspectsysteem, een functiemodel voor één te beheersen aspect van een bewerkend proces. Het model is onafhankelijk van de inhoud van het transformatieproces. Niet elke functie die in het model van fig. 2.6 voorkomt behoeft nodig te zijn in een zeker proces. Omgekeerd kan het soms nodig zijn om extra functies toe te voegen. Ook de plaats van sommige functies kan verschillen. Het model in fig. 2.6 omvat echter die functies welke het meest essentieel zijn in een systeem en die in de meeste gevallen noodzakelijk blijken. Naast de vier hiervoor genoemde functies (sturen, voorwaartskoppeling, terugkoppeling, toevoegen van het ontbrekende) zijn dit de volgende functies: Grenszone aan invoerzijde Codering: het geschikt maken van de invoer voor verwerking (bijvoorbeeld vertalen of fijnmalen) Filter: het toetsen van de invoer tegen een kwaliteitsnorm (ingangscontrole) Drukaccu: het controleren van de invoer op kwantiteit (voorraden of wachttijden) Veiligheidsklep: het afblazen van de invoer bij het bereiken van het maximumvoorraadniveau (bijvoorbeeld uitbesteden of weigeren van de order) Interne regelprocessen Filter: het toetsen van de uitvoer tegen een kwaliteitsnorm (uitgangscontrole) Toevoegen van ontbrekende gecombineerd met het filter ( ter plekke repareren van defecte producten) Reparatieterugvoerleiding vanuit het filter tot vóór de eerste meting van de voorwaartskoppeling (defecte producten opnieuw het proces laten volgen) 13

18 Kwantitatieve uitvoermeting (voor de terugkoppeling) achter het filter Grenszone aan de uitvoerzijde Drukaccu (uitvoervoorraad) Veiligheidsklep Decodering: het geschikt maken van de uitvoer voor verwerking Ondersteunende processen (inclusief coderingen, grensregelingen) Regelkring voor de normstelling Normen voor kwalitatieve filters Normen voor voorwaartskoppeling en terugkoppeling Initiërende of initiatiefnemende functie (of rechtstreekse aansturing vanuit een hoger echelon) Evaluerende functie Codering van normen In t Veld gebruikt voor de verschillende functies symbolen uit de meet- en regeltechniek. Bijlage I geeft een overzicht van de gebruikte symbolen. Fig. 2.6 Functiemodel voor een aspectsysteem in steady state; het steady statemodel 2.5 Praktijkcasus Inleiding op de praktijkcasus In deze paragraaf wordt het in de vorige paragraaf beschreven lege model gevuld voor een praktijkcasus. Het betreft Sanitairpartner 4, een bedrijf dat accessoires voor badkamer en keuken produceert, verkoopt en distribueert. Het bedrijf levert een assortiment van 1500 eindproducten 14

19 (geclusterd in 30 productfamilies) aan circa 400 klanten. Voor de productie van de eindproducten worden ongeveer verschillende onderdelen en halffabrikaten ingekocht. Het productassortiment is de laatste jaren sterk gegroeid. Eén productfamilie is al sinds de zeventiger jaren in productie en kan (volgens de BCG matrix) als cash cow worden bestempeld. De recent geïntroduceerde families zijn soms wel, soms niet succesvol gebleken. De cliëntèle bestaan voor de helft uit niet-voorraadhoudende bouwmarkten, vooral in Nederland en Duitsland. De overige helft bestaat uit voorraadhoudende klanten (bijvoorbeeld distributeurs en badkamerspeciaalzaken) en speciale klanten overal ter wereld (bijvoorbeeld bouwers van hotels en cruiseschepen). Met de bouwmarkten is contractueel afgesproken dat zij binnen 24 uur na bestelling worden beleverd. Veel Duitse bouwmarkten hebben een leveringsgraad van 98 procent bedongen 5. De voorraadhoudende klanten bestellen in het algemeen veel grotere hoeveelheden dan de niet -voorraadhoudende klanten (honderden artikelen tegenover enkele tot tientallen artikelen). Voor de voorraadhoudende klanten bedraagt de levertijd 10 weken. Voor zogenaamde specials (product gebaseerd op een regulier eindproduct, maar aangepast aan de wensen van de klant) bedraagt de levertijd 14 weken. De gemiddelde doorlooptijd vanaf het bestellen van onderdelen tot aflevering bij de klant is 14 weken. Sommige processtappen zijn uitbesteed, zoals het verchromen en in sommige gevallen het assembleren of verpakken. Onderstaand processchema geeft (in sterk vereenvoudigde vorm) de materiaalstroom weer. KOOP 2 KOOP 1 leverancier transport 1 of meer interne productiestappen transport klant 1 of meer externe productiestappen Fig. 2.7 Materiaalstroom van Sanitairpartner 6 Omdat de gevraagde levertijd korter is dan de doorlooptijd, produceert Sanitairpartner op voorraad. Dit geldt overigens niet voor de specials, waarbij alleen op klantorder wordt geproduceerd. Voor de normale klanten ligt het klantorder ontkoppelpunt direct vóór het orderpicken en transport naar de klant (KOOP 1). Bij de specials ligt het KOOP geheel stroomopwaarts, nog vóór het bestellen van de klantspecifieke onderdelen (KOOP 2). 4 De naam is gefingeerd. De casus beschrijft de situatie in De beschrijving is totstandgekomen op basis van observaties en gesprekken in de tijd dat ik werkzaam was in dit bedrijf. 5 Dit wil zeggen dat 98% van de orders volledig moet worden geleverd 6 De loop kan één of meerdere keren worden herhaald. 15

20 Sanitairpartner heeft moeite om de klantvraag goed te voorspellen. Om toch aan de leveringsgraad van 98 procent te kunnen voldoen, is de veiligheidsvoorraad hoog. Doordat de werkelijke verkopen soms veel lager zijn dan de verkoopprognoses, zijn er hoge voorraadniveaus. Eén van de gevolgen hiervan is een hoog risico op incourantheid. Een extra complicerende factor wordt gevormd door de retourgoederen, die met name afkomstig zijn van de Duitse bouwmarkten. Procesbeschrijving Wanneer we Sanitairpartner beschouwen als een blackbox, bestaan de ingaande stromen uit verschillende grondstoffen en halffabrikaten alsmede orders van de klanten. De uitgaande stromen bestaan uit gerede orders ofwel eindproducten. Daarnaast zijn er informatiestromen zoals de signalen uit de markt die als informatie worden gebruikt voor het maken van verkoopprognoses. Het in de vorige paragraaf behandelde steady statemodel zal nu worden ingevuld voor Sanitairpartner. De materiaalstroom, oftewel goederenstroom, is hierbij het stromend element. Steeds worden cursief de functiebenamingen toegevoegd zoals die worden gebruikt in het steady statemodel (paragraaf 2.4). Grenszone aan invoerzijde De leveranciers van Sanitairpartner brengen de grondstoffen en halffabrikaten naar het inbound dock. Hier worden de goederen door een magazijnmedewerker ontvangen en gereed gezet voor ingangscontrole (coderingsfunctie). De magazijnmedewerker geeft de pakbon aan de administratie. De binnengekomen partijen worden onder verantwoordelijkheid van de administratie in een (in MS Access gebouwd) kwaliteitscontrolesysteem ingevoerd. Dit systeem bevat ook de steekproefnormen volgens ISO 2859 en presenteert aan de kwaliteitscontroleur de steekproeffractie. De kwaliteitscontroleur voert een steekproefcontrole uit volgens de procedure ingangscontrole (filterfunctie). De resultaten van de steekproef voert hij in het kwaliteitscontrolesysteem in. Van een afgekeurde partij drukt de inkoper vanuit het kwaliteitscontrolesysteem een retourpakbon af, waarmee de afdeling expeditie de partij terugstuurt naar de leverancier voor herlevering. De inkoper bewaakt de herlevering met behulp van het kwaliteitscontrolesysteem. Goedgekeurde partijen (direct of na herlevering) worden onder verantwoordelijkheid van de administratie ingevoerd in de voorraadadministratie. Fysiek worden de goederen in het grondstoffenmagazijn geplaatst (drukaccu). Als de factuur van de leverancier binnenkomt, controleert een medewerker administratie of de goederen zijn opgeboekt in de voorraadadministratie. Als dit klopt, wordt de rekening betaald. Soms voorziet Planning dat door het retourneren van afgekeurde goederen een tekort aan bepaalde goederen zal ontstaan. De directie kan in dat geval besluiten om de partij toch te accepteren en in de productieafdeling te laten repareren (voorwaartskoppeling). Interne regelprocessen Aan de hand van een productieorder voeren de productieafdelingen verschillende verspanende en nietverspanende bewerkingen uit. Daarna krijgen de halffabrikaten een oppervlaktebehandeling (meestal betekent dit dat ze worden voorzien van een chroomlaagje) en worden ze geassembleerd. Ten slotte wordt het artikel op één van de twee verpakkingslijnen voorzien van een zogenaamde blisterverpakking. Daarna vindt de eindcontrole plaats (kwaliteitsfilter aan uitvoerzijde) en worden de eindproducten in een doos verpakt (meestal per 4, 6 of 8 stuks). De dozen worden gestapeld op pallets en opgeslagen in het eindproductenmagazijn (drukaccu aan uitvoerzijde). 16

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Logistiek management

Logistiek management Logistiek management Docent Walter Braekman 6 maart 2015 Walter BRAEKMAN Bedrijfsbegeleider Kleine Roeselarestraat 26 8760 Meulebeke 0495/42.47.47 walter.braekman@bedrijfsbegeleidingbraekman.be http://www.bedrijfsbegeleidingbraekman.be

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-03220 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 mobility@tno.nl Datum 23 augustus 2010 Auteur(s) Bart Lammers Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Modellen en EIS (Enterprise Information System)

Modellen en EIS (Enterprise Information System) Modellen en EIS (Enterprise Information System) (Dit materiaal is eigendom van de Open Universiteit daarom geldt dat gebruik, vermenigvuldiging of wijziging alleen mag plaatsvinden met instemming van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

Bedrijfscase VUmc voorraadbeheer juni 2005

Bedrijfscase VUmc voorraadbeheer juni 2005 Bedrijfscase VUmc voorraadbeheer juni 2005 Opture bestaat uit Jade Dang Amanda van der Geer Remon Huijts Git Man Mok Charlotte Rietveld Jochem Roest Selmar Smit Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer -

Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer - 2013 Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer - Versie 1 januari 2013 Paul Durlinger Durlinger Consultancy 1-1-2013 Productie en Voorraadbeheer I: Hoofdstuk 2 Voorraadbeheer Ir. Paul Durlinger Durlinger

Nadere informatie

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P.

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P. Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van Mevr. Ir. I.M.P. Meuwissen 1 Inleiding 2 Beleid- & strategievorming in inkoop 3 De inkooporganisatie

Nadere informatie

30 October 2012 VDL ETG. Advies over de inrichting van VMI binnen VDL ETG Almelo. Openbaar Hanneke van der Horst

30 October 2012 VDL ETG. Advies over de inrichting van VMI binnen VDL ETG Almelo. Openbaar Hanneke van der Horst 30 October 2012 VDL ETG Advies over de inrichting van VMI binnen VDL ETG Almelo Openbaar Hanneke van der Horst I Advies over de inrichting van Vendor Managed Inventory binnen VDL ETG Almelo. Uitgevoerd

Nadere informatie

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Bedrijfsbegeleider ir. R. Lesscher 1 e begeleider van de UT dr. ir. L.L.M. van der Wegen 2 e begeleider van de

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak?

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? Een studie naar het effect van kwaliteitszorgsystemen en de toepasbaarheid voor brandweer en rampenbestrijding P.J.H. Willems Scriptie in het

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Effectief voorraadbeheer - Een stappenplan -

Effectief voorraadbeheer - Een stappenplan - 2013 Effectief voorraadbeheer - Een stappenplan - Versie 1 januari 2013 Ir. Paul Durlinger Durlinger Consultancy 1-1-2013 EFFECTIEF VOORRAADBEHEER Een stappenplan Ir. P.P.J.Durlinger Veur Sjeng De auteur

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Ruimte voor e-commerce-logistiek

Ruimte voor e-commerce-logistiek Ruimte voor e-commerce-logistiek MRE scriptie Amsterdam School of Real Estate Master of Real Estate 2010-2012 Auteur: Dries Castelein 1 ste begeleider: Dr. A.S. Wilts 2 de beoordelaar: Dr. F. de Vor oktober

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 25 juni 2012 themanummer Supply Chain Management Kwaliteitskrullen is het periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering PROCESS IMPROVEMENT Process Improvement werken aan world

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

Internetboekhouden Coen Seesing & Machiel Hoogerdijk 17 april 2009

Internetboekhouden Coen Seesing & Machiel Hoogerdijk 17 april 2009 Coen Seesing & Machiel Hoogerdijk 17 april 2009 Heeft internetboekhouden invloed op de aanpak van de fiscale controle bij kleine organisaties die hiervan gebruik maken? Na grote verwachtingen in het verleden

Nadere informatie