JAARVERSLAG. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar secretariaat.klv@wur.nl"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 KLV Wageningen Alumni Network Meer info: mail naar

2 VAN DE VOORZITTER 2014 was het jaar waarin de focus lag op nadere uitwerking van de samenwerking tussen KLV, het alumnibureau van Wageningen University, het Wageningen Universiteits Fonds en de Wageningen Ambassadors. De ALV van 11 juni 2014 was de afronding van het strategieproject KLV2020. Hier is het plan voor nauwe samenwerking met Wageningen University en het Wageningen Universiteits Fonds definitief goedgekeurd. Gevolgen hiervan: De ondersteunende bureaus worden geïntegreerd tot een nieuwe gezamenlijke werkorganisatie. Personeel van het KLV-bureau komt in dienst van WU. De functie van directeur van KLV wordt opgeheven. Daarom krijgt de voorzitter van het KLV-bestuur meer de rol als boegbeeld. De bestuurstermijn van de voorzitter is verlengd van twee naar vier jaar. De samenwerkingsvorm wordt die van een stichting met een onafhankelijke voorzitter. KLV blijft als vereniging met een eigen bestuur bestaan. De voorzitter van KLV neemt zitting in het bestuur van de nieuwe samenwerkingsvorm. KLV gaat zich in dit samenwerkingsverband nadrukkelijk positioneren als ledenvereniging. We zetten daarbij in op twee speerpunten waarin we echt meerwaarde kunnen bieden: de maatschappelijke dialoog en de ledenservices. Hoewel onze financiële positie gezond is, heeft de ALV tijdens de bijeenkomst van 16 juni 2014 besloten dat na 3 jaren van overschrijdende begrotingen het tijd wordt om inkomsten en uitgaven weer dichter bij elkaar te brengen. Het KLVbestuur heeft Gerrit Kok en Jan Faber gevraagd als adviseurs het bestuur bij te staan in deze taak. Met instemming van de ALV hebben Kok en Faber zich hiertoe bereid verklaard. AFSCHEID PAUL DEN BESTEN Na 15 jaar als directeur van KLV heeft Paul den Besten deze functie per 1 juli 2014 beëindigd. Op 29 september stonden we hier als vereniging bij stil met een afscheidsreceptie. Het bestuur van KLV bood Paul namens de leden een cadeau aan. Daarnaast verrasten Pauls collega s hem tijdens de receptie met een gebonden persoonlijk boek, namelijk de unieke Paul. Het was mooi om in de verschillende bijdrages terug te zien komen hoe Paul in die vijftien jaar de vereniging echt heeft neergezet. ORGANISATIE KLV Bestuur Han Swinkels, voorzitter. De zittingstermijn van Han als voorzitter is verlengd tot 2017.* Karin Schroën, vicevoorzitter. Karin is benoemd tot vicevoorzitter tot 2018.* De aftredende vicevoorzitter is Prof. dr. ir. M.A.J.S. (Tiny) van Boekel.* Pleun Bonekamp, student bestuurslid. Pleun is benoemd tot bestuurslid tot 2018.* Gitte Schober, bestuurslid. Gitte is herbenoemd tot bestuurslid tot 2018.* Marjolein Helder, secretaris. Anton Franken, bestuurslid. Jasper van der Woude, bestuurslid. Jannemarie de Jonge, bestuurslid. Maaike Wijngaard, penningmeester. Janine Quist, adviseur WUF. Martin Kropff, adviseur RvB Wageningen UR. * Bestuurswijzigingen naar aanleiding van de ALV van 11 juni Medewerkers Silvia Blok, Janna van Hoek, Marion Kemperman, Cis Doorman, Saskia de Boer, Erica Teuling (tot maart 2014) en Paul den Besten (tot juli 2014). Young KLV ambassadeurs Marcel de Haan, Jelmer van Veen, Joar Nilssen, Rianne Vastenhouw, Pleun Bonekamp, Jasper van der Woude (tot maart 2014) en Tian Ye, Astrisia Artanti, Joseph Oppong, Sjoerd Postma en Bart Kuiter (allen tot juni 2014). STUDIEKRINGEN VERENIGING VOOR INFORMATICI IN DE AGRARISCHE SECTOR (VIAS) De vereniging wil een informatiebron en ontmoetingsplatform zijn voor ICT ers en ICT-gebruikers. Toepassingen nemen hierbij een belangrijkere plaats in dan de technologie. VIAS opereert zodoende op het raakvlak van Informatie & Communicatie Technologie (ICT) met de agrarische sector. Oprichtingsjaar: 1986 Aantal leden: 144 Webadres: vias.nl STUDIEKRING VOOR LAND- BOUWECONOMIE (SLE) De Studiekring Landbouweconomie organiseert periodiek discussiebijeenkomsten en themadagen over actuele onderwerpen op het terrein van landbouwbeleid, landbouwmilieuproblematiek, landbouw en ruimtelijke ordening, landbouw en consumenten, enzovoort. Deze bijeenkomsten bieden een goede gelegenheid om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen, te discussiëren over landbouweconomische vraagstukken en vakgenoten te ontmoeten. Oprichtingsjaar: 1947 Aantal leden: 154 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/sle/ VERENIGING VOOR LANDBOUWGESCHIEDENIS (VLG) Doel van de vereniging is het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin van het woord. Hieronder vallen ook de plattelandsgeschiedenis, ecologische geschiedenis, landschapsgeschiedenis en de historische geografie. De VLG organiseert twee bijeenkomsten per jaar: een studiebijeenkomst in het voorjaar en een excursie in het najaar. Oprichtingsjaar: 1939 Aantal leden: 295 Webadres: landbouwgeschiedenis.nl KENNISNETWERK MILIEU (KNM) Het KNM is een netwerk van afgestudeerden Milieuhygiëne van de Wageningen University. Het KNM organiseert een paar keer per jaar lezingen, excursies en andere netwerkactiviteiten. Oprichtingsjaar: 1993 Aantal leden: 147 Webadres: kennisnetwerkmilieu.nl

3 FINANCIËN Rekening van baten en lasten over 2014 (in euro s) Balans per 31 december 2014 (in euro s) Baten 2014 Begroot Contributie leden Diverse opbrengsten Vaste activa Inventaris pm Deelneming KLV-PM Lasten 2014 Begroot Personeel Huisvesting Kantoor Diensten van derden Vergaderkosten Bestuur en Commissies ICT kosten Verenigingskosten Exploitatieresultaat Interest Resultaat Vanuit de algemene reserve hebben de volgende mutaties ten bate / laste van de bestemmingsreserves plaatsgevonden: Mutaties Wettelijke reserve ingeh. Winsten Mutaties reserve Adressenlijst Mutaties reserve Ledenwerving/behoud Mutatie reserve baanverlies leden i.v.m. crisis Totaal mutaties t.l.v. bestemmingsreserves Afname algemene reserve Vlottende activa Vorderingen Contributies Belastingen Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Eigen vermogen Algemene reserve Wettelijke reserve ingehouden winsten deelnemingen Bestemmingsreserves Reserve adressenlijst Reserve ledenwerving / ledenbehoud Reserve projecten nieuwe producten en diensten Kortlopende schulden Crediteuren Rekening Courant Studiekringen c.s Belastingen Overlopende passiva LEDEN Nederlandse nationaliteit: 7139 Regulier: 3859 Student- en jonge leden: Internationale leden : 1179 Regulier: 51 Student- en jonge leden: 1128 Totaal 8318 In 2014 is er minder toename van internationale en nationale studentleden dan voorgaande jaren. De ledenwerfactie onder nieuwe studenten tijdens de Algemene Introductie Dagen (AID) leverde dit jaar minder nieuwe leden op (271), omdat was ingestoken op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het aantal betalende leden is met 4% afgenomen. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Door de almaar toenemende wereldbevolking wordt de druk op de aarde steeds groter. KLV neemt haar verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage aan verantwoord ondernemen te leveren samen met de KLV-leden, waarbij veel kleine beetjes samen groot verschil kunnen maken! Enerzijds door het delen van wetenschappelijke kennis, anderzijds door zelf als organisatie actief bij te dragen. KLV is partner van MVO Nederland. NEDERLANDSE BODEMKUNDIGE VERENIGING (NBV) NBV is een vereniging voor diegenen die de bodemkunde een warm hart toedragen en organiseert tweemaal per jaar een themadag. Het brede ledenbestand van de NBV maakt dat de organisatie naast de kernactiviteiten ook een duidelijke netwerkfunctie heeft voor bodemkundigen, waarbij bodemkundigen uit verschillende werkvelden en door de generaties heen elkaar kunnen ontmoeten. Oprichtingsjaar: 1935 Aantal leden: 365 Webadres: bodems.nl NEDERLANDSE ZOÖTECHNISCHE VERENIGING (NZV) NZV is een vereniging voor iedereen die zich bezighoudt met vraagstukken op het terrein van dier-mens-omgeving. Naast de landbouwhuisdieren behoren tegenwoordig ook visteelt en gezelschapsdieren tot aandachtsgebieden van NZV. NZV vindt het maatschappelijk aspect van de dierhouderij belangrijk naast facetten zoals voeding, gezondheid, huisvesting en welzijn. Oprichtingsjaar: 1930 Aantal leden: 563 Webadres: nzvnet.nl NETWERK LAND & WATER (NLW) Het netwerk verbindt vakgenoten die zich inzetten voor een duurzame groen-blauwe leefomgeving en stimuleert het debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Oprichtingsjaar: 1951 Aantal leden: 357 Webadres: netwerklandenwater.nl STUDIEKRING VOOR ONTWIKKE- LINGSVRAAGSTUKKEN (SKOV) De studiekring SKOV stelt zich ten doel een bijdrage te verlenen aan de vorming en verspreiding van gesynthetiseerde visies op het gebied van de ontwikkelingsproblematiek, wereldwijd. Ook wil zij informatie uitwisseling op dit gebied tussen haar leden bevorderen. Hiertoe worden themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij sprekers vanuit verschillende invalshoeken het thema belichten en daarna onderling en met de aanwezigen in discussie gaan. Oprichtingsjaar: 1977 Aantal leden: 125 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/skov/

4 KLV wil maatschappelijke dialoog aanwakkeren Het is hoog tijd voor een nieuwe Meer durven verlichting, stelde Louise Fresco Ik denk dat we meer moeten bij de opening van het academisch jaar. Daarmee doelde ze die mede vanuit KLV deze ambitie durven, voegt Paul daaraan toe, op de kloof tussen wetenschap handen en voeten gaat geven. Het en maatschappij: We moeten vertrouwen in de wetenschap staat een nieuwe manier vinden om de onder druk, we moeten wegen maatschappij te betrekken bij de vinden om meer te praten met de ontwikkeling van kennis. Haar buitenwereld, om zo meer vertrouwen te scheppen. Niet vanuit het pleidooi voor een Wageningse dialoog past naadloos bij de bevindingen van KLV naar aanleiding ten, maar rekening houdend met uitgangspunt wij hebben de fei- Jannemarie de Jonge Paul den Besten van het traject KLV2020. KLV gaat de zorgen die er leven. Hoe dat het komende jaar deze dialoog mede beeld over eiwitconsumptie en productie, wat dat betekent voor het wereld- wat eerste ideeën. Ga eens praten met er concreet uit moet zien? Paul heeft wel vormgeven. Jannemarie de Jonge en Paul den Besten aan het woord over voedselvraagstuk, en wat dat betekent de obesitasvereniging. Waar maken zij deze nieuwe koers en de samenwerking voor de landbouw in Nederland. Dat zie je zich zorgen over? Hoe kijken zij naar Wageningen? Of ga in gesprek met de Amster- met de universiteit. terug in de kranten, in tv-programma s, op een platform als Foodlog, in discussieavonden in de Rode Hoed in Amsterdam. de bocht het idee leeft dat fabrieksmatig damse grachtengordel, waar kort door Uit het traject KLV2020 hebben we opgehaald dat de leden het als belangrijke rol De infrastructuur voor die dialoog wordt geproduceerd voedsel ongezond is. En we voor KLV beschouwen om de maatschappelijke dialoog te voeren en te voeden, mensen elkaar ontmoeten steeds meer dificatie. Sinds het door de politiek in de met oude en nieuwe netwerken waarin moeten denk ik iets met genetische mo- zegt KLV-bestuurslid Jannemarie de divers en verknoopt. Ik vind het mooi om ban is gedaan is het niet meer bespreekbaar, maar dat is pure struisvogelpolitiek. Jonge. Dat deden we natuurlijk al, onze te zien dat gesprekken minder worden Wereldlezingen zijn een succesformule en gevoerd alleen op basis van emotie, maar Waarom praten we daar niet beter over? ook het lustrumsymposium How to feed met meer inhoudelijke kennis. Er zullen our world liet zien wat de rol van Wageningen kan zijn in de wereld. Dat smaakte ven, op basis van welke waarden je hebt, KLV is heel geschikt om bij te dragen aan natuurlijk verschillende stromingen blij- Netwerken en studiekringen naar meer. En daar willen we versterkt op maar op een platform als Foodlog kom je die dialoog. Wij hebben van oudsher de inzetten. En, vult Paul den Besten aan, echt niet meer weg als je zomaar ongefundeerd iets roept. ken. Die fungeren als brandpunten rond structuur van studiekringen en netwer- als je het hebt over het maatschappelijk debat op Wageningse thema s is daar, bepaalde thema s, met mensen die van zacht gezegd, ook wel wat aan te verbeteren. Ik denk dat we als Wageningen UR Kortom, de tijd wordt rijp om vanuit Wa- van hebben, zegt Jannemarie. Dat zijn Dicht bij het vuur hun vakgebied houden en er verstand breder moeten kijken naar de maatschappelijke context en wat daar leeft, en aan die maatschappelijke dialoog, vindt dialoog te voeden en vorm te geven. Des geningen bij te dragen en aan te sluiten lijnen die zich bij uitstek lenen om die daarbij ook andere (doel)groepen moeten Jannemarie. Als wetenschappelijke instelling heeft Wageningen UR vroeg zicht in in elkaar over lopen. Dat is het mooie te meer omdat binnen en buiten daar- betrekken. op nieuwe vindingen en hun maatschappelijke kansen of bedreigingen. Dan vind mensen die op basis van waarden van van ons netwerk: goed geïnformeerde Tijdsgeest Dat past bij de tijdsgeest. Ik zie steeds ik dat je het aan je stand verplicht bent mening verschillen. En die tegelijk ook meer een goed geïnformeerde dialoog om die ook in een vroeg stadium op de burger zijn. Dat geeft met recht een ontstaan, zegt Jannemarie, bijvoor- agenda te zetten. waardevolle dialoog. BIJEENKOMSTEN Hoog op de beleidsagenda Merknaam Info: (tenzij anders vermeld) Dit voorjaar had KLV, samen met Wageningen UR, al een gezamenlijk project geningen Dialogues gaan neerzetten als Wageningen UR wil in ieder geval de Wa- uitgedacht om de interactie met de een soort merknaam; een standaard voor 2014 maatschappij meer handen en voeten te de manier waarop de dialoog vorm krijgt. 18 december geven. Jannemarie is daarom blij met de De dingen die al gebeuren kunnen daaronder vallen. Al moet je natuurlijk voor- in Hotel de Wereld Wageningen Business Kerstcafé insteek die Louise Fresco koos. Al zitten er ook kanttekeningen aan, vertelt Paul: komen dat het een containerbegrip wordt Toen we met dit onderwerp aan de slag waar ieder debat of iedere lezing onder 2015 wilden dachten we dat we nogal zouden kan vallen, dan verliest het zijn waarde. 7 januari moeten duwen en trekken, maar met de We hebben een mooie rol te pakken, van Wereldlezing - Schuivende panelen speech van Louise Fresco staat het onderwerp nu hoog op de beleidsagenda van op wat er leeft, regie nemen en organi- initiëren, goed luisteren en aansluiten voor de Nederlandse landbouw 19 januari Wageningen UR. Dat is mooi, maar het seren, besluit Jannemarie. Kennis gaat NZV - Inspiration Dinner: hoe halen we verandert fundamenteel het speelveld. ergens over. Deze rol past naadloos in mestverwerking uit de put Het is nu opeens het speerpunt van velen. KLV2020. Daarom is het een rol die ons op Meer info: Dat maakt dat er veel overlegd moet worden, dat het proces langer duurt en dat Young KLV CV Writing het lijf geschreven staat. 19 januari pas begin 2015 duidelijk is wat we precies 23 januari gaan doen. Studiekring Plantenveredeling Lezing - Zaad: kwaliteit en levensduur (en zaadoverdraagbare ziekten) 28 januari NZV Excursie FrieslandCampina Meer info: 6 februari To trainee or not to trainee? Speciaal voor KLV-leden en ingeschrevenen bij KLV Professional Match 10 februari Young KLV - Sollicitatiecafé voor starters 16 maart Young KLV CV Writing 20 maart Studiekring Plantenveredeling Lezing Thema nog nader te bepalen juni Nederlandse Vereniging voor Grasland en Voedergewassen Internationaal Symposium - Grassland and forages in high output dairy farming systems (EN) Meer info: COMMUNICATIE Social Media facts Doel inzet Social Media is om leden te informeren over interessante inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwtjes binnen het Wageningse domein alsmede aankondiging van KLV-activiteiten leden. 872 vind-ik-leuks. 740 volgers. Nieuwsbrief Er zijn 20 digitale KLV-nieuwsbrieven verstuurd in 2014, onderverdeeld in 12 Young KLV en 8 KLV. ACTIVITEITEN Young KLV-activiteiten aantal 31 Aantal x gegeven Aantal deelnemers AID 20 aug LinkedIn for students - EN 27 CV Writing - EN 8 x 7 To do a PhD, pleasure or burden - EN 2 x 85 Debating skills EN + NL 15 Social Entrepreneurship - EN 7 Presentation skills - EN 10 Networking & personal branding - EN 28 How to find a job in the Netherlands - EN 18 Speed learning / learning techniques - NL 14 Massage activiteit 18 nieuwe leden Interview techniques - EN 18 Speed reading - NL 22 Time management - NL 2 x 16 Lenen voor je studie - NL 17 Sollicitatiecafé voor starters - NL 3 x 55 Scientific English - EN 19 Ondernemerschap de weg naar succes? NL 10 Flow 2-daagse workshop - NL 9 International communication, diplomacy skills & social language use - EN 18 Overige KLV-activiteiten aantal 5 Aantal x gegeven Aantal deelnemers ALV, 11 juni Gedoemanagement 24 Sollicitatiecarrousel voor 40 plussers* 80 Netwerken met Linkedin, actief gebruik van 42 profiel (voor gevorderden) BCF Career Event, kortingsactie voor leden 44 KLV Update KLV Update NL papieren versie: 4 Verstuurd aan alle NL KLV-leden behalve studentleden. Doel: leden informeren over nieuws en activiteiten. KLV Update NL online versie: 4 Verstuurd aan alle NL leden via de digitale KLV-nieuwsbrief. Wageningen World Wageningen Dialogues NL + ENG papieren versie: 4. KLV heeft in iedere uitgave 2 pagina s tot haar beschikking. Doel: alumni informeren over meerwaarde van KLV-lidmaatschap. Specifiek voor dit jaar de transitie richting ledenvereniging en aandacht voor de beleidspijler maatschappelijke dialoog. *Sollicitatiecarrousel voor 40-plussers: Carrièredag 40+ on the move was een dag voor veertigplussers, bezocht door het maximale aantal deelnemers. Het was een experiment dat voor herhaling vatbaar is, zeker ook gezien het feit dat er bedrijven juist op zoek zijn naar mensen met ervaring maar het niet altijd eenvoudig is om die ervaring te verwoorden en goed op papier te zetten. Wat werd aangeboden? Er waren bedrijven voor een speeddate (in een kwartier weet je of de baan of het bedrijf bij je past, andersom weet een werkgever of iemand een geschikte kandidaat zou kunnen zijn). Er waren verschillende coaches met ervaring in het begeleiden van hoger opgeleiden van wandelcoach en ondernemerscoach, tot coach voor kledingadvies. Verder kon men meedoen aan het leren van elevatorpitches, workshops, netwerkgesprekken en een CV- en LinkedIn-check laten doen. Deze dag stond de bezoeker centraal en alle tijd en aandacht van coaches, speeddates en adviseurs ging naar de deelnemers, zij vonden het plezierig dat de dag speciaal voor hen was georganiseerd. LID WORDEN? Ga naar bit.ly/ikwordlidvanklv Wereld Lezingen: 4 Het aantal deelnemers varieert van Gezonde voeding, roepen in de woestijn Grondbeleid en grondpolitiek, een explosief mengsel Criminaliteit in de keten Role of SME s in food security in Africa, inclusive business by African entrepreneurs. Science Café: 6 Het gemiddeld aantal deelnemers is 90. Quantum computers, towards a new computer era?! To bee or not to bee The science of mindfulness Microbiome, healthcare by your inner bugs The evoluation of cooperation and cheating Feeding the world, insurmountable obstacles or a prospect of plenty Wageningen Business Café: 10 Het aantal deelnemers varieert van In juni is er voor de tweede keer een Business Gala georganiseerd met rond 250 deelnemers. Regiokringen: 9 KLV en Wageningen University hebben samen met de regionale alumnicommissies 10 alumnibijeenkomsten in de regio Noord, Oost, Zuid, Utrecht en Den Haag/Rotterdam gerealiseerd. Het bezoekersaantal varieert van alumni. Utrecht: PepsiCo Smaak en keuze van consument Den Haag/Rotterdam: Koppert Biological Systems Berkel en Rodenrijs Hoe maken productinnovaties wereldwijde afzet mogelijk? Oost: Waterschap Vechtstromen Almelo Waterzuivering in ontwikkeling Noord: Provincie Drenthe Landschap en Waterbeheer Zuid: Bayer Crop Science Vegetable Seeds Nunhem: nieuwe manieren van gewasbescherming Noord: Desah Sneek Huishoudelijk afvalwater, wat kunnen we er allemaal mee? Utrecht: Rabobank Utrecht Boer en bankier - financiering van voedselproductie in ontwikkelingslanden Oost: Gemeentehuis Lochem Nieuwe uitdagingen voor gemeenten voor een duurzaam landelijk gebied Den Haag/Rotterdam: Deerns Rijswijk Ondernemend in je baan Zuid: Groene Campus Helicon in Helmond Food en food design STUDIEKRING PLANTENTEELT ZONDER AARDE De leden van de studiekring zijn voor driekwart afkomstig uit het bedrijfsleven en een kwart uit onderzoek en voorlichting. De studiekring is praktijkgericht en minder fundamenteel wetenschappelijk. Bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van inleidingen en bedrijfsbezoeken. Kennisuitwisseling tussen diverse vakgebieden en netwerken zijn de belangrijkste doelstellingen. Oprichtingsjaar: 1975 Aantal leden: 56 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/ Plantenteeltzonderaarde/ STUDIEKRING PLANTENVEREDELING De studiekring organiseert lezingen die interessant zijn voor studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven. Daarnaast zijn de bijeenkomsten belangrijk voor het verstevigen van de onderlinge contacten voor leden uit het bedrijfsleven en de onderzoekswereld. Er wordt drie keer per seizoen een bijeenkomst op een vrijdagmiddag gehouden. Oprichtingsjaar: 1944 Aantal leden: 336 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/ Plantenveredeling/ VERENIGING TROPISCHE BOSSEN (VTB) VTB staat voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord bosbeheer in de tropen. De vereniging vormt een actief platform waar, door het stimuleren en mobiliseren van de expertise van haar leden, feiten, meningen, ideeën en ervaringen worden uitgewisseld en bediscussieerd. Daarmee wil de VTB de interesse in tropische bossen en de situatie van haar bewoners vergroten en duurzaam beheer van tropische bossen bevorderen. Oprichtingsjaar: 1999 Aantal leden: 410 Webadres: tropischebossen.nl STUDIEKRING VOEDING EN VOEDSEL IN ONTWIKKELINGSLANDEN (SVVO) Begin 2011 heeft SVVO de structuur van een studiekring met een formeel bestuur verlaten, daarvoor in de plaats is een virtuele sociale netwerkorganisatie gekomen op het gebied van voeding en voedselzekerheid. Voorop staat kennisuitwisseling in het netwerk. Daarnaast biedt het gelegenheid andere informatie uit te wisselen, bijv. aankondigingen van seminars, vacatures en verwijzingen naar interessante websites of publicaties. Oprichtingsjaar: 1965 Aantal leden: 76 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/svvo/

5 INDIVIDUELE SERVICES Abonnement blad Vork Ledenaanbieding met ingang van 2014: KLV-leden kunnen 25% korting krijgen op een jaarabonnement op het blad VORK, prikken in de voedselketen en eenmalig een gratis exemplaar ontvangen. 11 Leden hebben hiervan gebruik gemaakt. CV checks 35 Leden maakten gebruik van de mogelijkheid hun CV naar KLV te sturen en dit voorzien van verbetertips terug te ontvangen. Ondernemerschap Dit heeft een toenemende belangstelling bij met name onze jongere leden. Daarom is specifieke ondersteuning van deze doelgroep ook een onderdeel van het pakket van producten en diensten dat KLV de leden aanbiedt. Dit krijgt onder andere vorm via het deelnetwerk Blooming (zie ook onderaan deze pagina). Belangrijke partner bij de ondersteuning van ondernemerschap is StartLife, hét ondernemersloket voor startende (jonge) ondernemers in de sector Agro, Food en Leefomgeving. Samenwerking is er specifiek op het gebied van microkredietgesprekken met leden om de mogelijkheden van zelfstandig ondernemen te bespreken. Daarnaast is er een maandelijks Wageningen Business Café. Nieuw in 2014: ondernemerspagina op de KLV website met ca. 40 bedrijven. Op de website van KLV is er sinds kort een speciale ondernemerspagina Uw bedrijf in beeld met een overzicht van bedrijven van KLVleden, een nieuwe service waarmee KLV-leden hun bedrijf extra kunnen profileren én elkaar beter kunnen vinden. Er kan regelmatig gecheckt worden welke ideeën, wensen en dromen omgezet zijn in jonge of inmiddels al gevestigde bedrijven. Als leden hun bedrijf op de KLV-website willen laten zien kunnen ze een sturen naar Visa Card Er zijn momenteel ca Visa card-houders die de kaart via KLV hebben ontvangen. Juridisch Advies 43 Leden maakten gebruik van de mogelijkheid om een gratis juridisch advies te krijgen van onze huisadvocaten van Schaap & Partners. De aard van de adviezen is verschoven. Ging het in voorgaande jaren veelal om arbeidsrechtelijke zaken, dit jaar ging het in aanzienlijk meer gevallen om nieuwe dienstverbanden waarbij zaken als concurrentieen relatiebeding maar ook het intellectuele eigendom van uitvindingen en onderzoeksresultaten aan de orde kwamen. AID (ALGEMENE INTRODUCTIE DAGEN) Op 20 augustus werd in het kader van de AID in het Arboretum de traditionele infomarkt georganiseerd waar allerlei organisaties zich konden presenteren aan de nieuwe studenten. De AID wordt georganiseerd voor en door studenten van Wageningen University, hogeschool Van Hall Larenstein en Stoas Hogeschool. Er was een KLV paviljoen opgezet op een strategische plek met een goed doordachte en uitgevoerde groene uitstraling. Het KLV-personeel, de Young KLV ambassadeurs en enkele studenten stonden klaar om uit te leggen wat KLV is, welke meerwaarde het lidmaatschap heeft en om nieuwe leden te verwelkomen. Die dag werden er ruim 270 nieuwe leden geworven. ARBEIDSMARKTONDERZOEK KLV is een betrouwbare kennisbron voor vragen over de arbeidsmarktpositie van Wageningers. Daartoe analyseren wij gegevens uit externe bronnen, participeren wij in onderzoeken van anderen en doen wij zelf onderzoek. Zo werken wij mee aan: de zogenaamde WO-monitor, een onderzoek dat zich uitstrekt over alle NL universiteiten. de WU/KLV Loopbaanmonitor die zich focust op specifieke aspecten van de arbeidsmarktpositie van Wageningse afgestudeerden, die op dat moment werkzaam zijn. de MSc-programma-evaluatie waarin na elke afstudeerperiode wordt geëvalueerd hoe de opleiding is bevallen, of de afgestudeerde al een baan heeft en wat het startsalaris is. In 2014 zijn er weer diverse rapporten verschenen van de arbeidsmarktaspecten uit de MSc-programma-evaluatie en de WOmonitor. Daarnaast zijn er voorlichtingspraatjes gehouden bij diverse WU-opleidingen en werkveldadviescommissies. Op de KLV-website zijn regelmatig arbeidsmarktfeiten gepubliceerd en er zijn diverse artikelen verschenen in bladen (o.a. KLV-Update, Resource, Wageningen World). Enige tientallen keren zijn specifieke vragen beantwoord van WUfunctionarissen vaak in het kader van informatieverzoeken ten behoeve van externe visitaties van opleidingen, voorlichting aan aankomende studenten en het illustreren van verhalen met arbeidsmarktfeiten voor diverse artikelen door derden in Wageningen World. In het najaar van 2014 is de eerste PhD-monitor opgezet en uitgevoerd (in samenwerking met de Wageningse Onderzoeksscholen). Voor een speciaal voor leden georganiseerde carrièredag, is de kennis van het arbeidsmarktonderzoek ingezet als middel om leden te coachen in hun carrière. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR WEIDE- EN VOEDERBOUW NVWV is een Nederlandstalig platform voor geïnteresseerden in weide- en voederbouw met leden in Nederland en Vlaanderen. De vereniging organiseert bijeenkomsten over actuele onderwerpen die met grasland en voedergewassen te maken hebben, van onderzoeksresultaten tot en met praktisch gebruik op landbouwbedrijven. NVWV heeft belangstelling voor alles wat te maken heeft met het grasland en de voedergewassen zoals bemesting, beweiding, biodiversiteit, teeltmaatregelen, veredeling en voederwinning. Oprichtingsjaar: 1961 Aantal leden: ca. 140 nvwv.nl VROUWENNETWERK WAGENINGSE INGENIEURS (VWI) Het VWI is het netwerk van vrouwelijke afgestudeerden en gepromoveerden van Wageningen University en Researchcentrum. Het VWI wil een voedingsbodem zijn voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei en bundelt krachten van vrouwen met een (academische) opleiding die feeling hebben met de life sciences. Oprichtingsjaar: 1989 Aantal leden: 400 Webadres: vwi-netwerk.nl ZUIVELAARS REÜNISTENVERENIGING Reünistenvereniging De Zuivelaars is bedoeld voor afgestudeerden van de studierichtingen Melk en Zuivelbereiding en Levensmiddelentechnologie (specialisatie zuivelwetenschappen) en voor promovendi en gepromoveerden in de zuivelwetenschappen. Om de twee jaar organiseert het bestuur voor de leden een reünie, de laatste was in Oprichtingsjaar: 1997 Aantal leden: 238 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/zuivelaars/ BLOOMING Blooming is een club die is opgericht door 5 ondernemende studenten en die als doel heeft jonge professionals samen te brengen om ideeën uit te wisselen op het gebied van met name jong ondernemerschap. Oprichtingsjaar: 2012 Aantal leden: 258 Facebook: /?fref=ts

6 PARTNERSCHAPPEN Door goed samen te werken met natuurlijke partners kunnen veel meer activiteiten worden aangeboden dan wanneer wij alles zelf zouden willen doen. In verschillende verbanden wordt op die manier samengewerkt met onder andere de KLV studiekringen en (deel)netwerken, de afdeling Alumni en Fondsen van Wageningen University, StartLife, de Wageningen Ambassadors, Wageningen Academy, Stichting Science Cafe Wageningen, VeSte, AIESEC, diverse studieverenigingen en KLV Professional Match. AAA De Africa Agribusiness Academy (AAA) brengt kleine en middelgrote Afrikaanse agrifood-ondernemers bij elkaar die het belang inzien van kennisuitwisseling, onderlinge coaching en gezamenlijk innoveren. Zeven private sponsoren, zes uit Nederland en één uit Zuid-Afrika, hebben voor de komende vijf jaar 2,2 miljoen euro aan giften toegezegd voor AAA. KLV heeft op de slotconferentie ter ere van KLV s 125-jarig jubileum in 2011 besloten om waar mogelijk aan dit project bij te dragen. In 2014 is dit vorm gegeven door het mede-organiseren van de Wereldlezing Role of SME s in food security in Africa. KLV PROFESSIONAL MATCH 29 leden namen deel aan een of meer diensten van KLV Professional Match en maakten gebruik van de kortingsregelingen voor KLV-leden. ADRESSENBOEK In 2014 is er geen adressenboek verschenen. CONTACTGEGEVENS KLV Wageningen Alumni Network Bezoekadres Atlas Wageningen Campus gebouw 104 Droevendaalsesteeg PB Wageningen NJAS Uitgaven: 3 Abonnees (individueel): 187 Abonnees (institutioneel): 64 PRIJZEN & SPONSORING WUF-KLV Scriptieprijs Vier studenten van Wageningen University hebben de scriptieprijs ontvangen van het Wageningen Universiteits Fonds. De geldbedragen worden door KLV geschonken: elke prijswinnaar ontvangt 500 en de overall winnaar ontvangt De ultieme winnaar, Ties van de Laar, ontving de Overall Scriptieprijs voor zijn afstudeerscriptie. De uitreiking vond plaats op tijdens 96e Dies Natalis. Hieronder de 4 winnaars (domein, naam winnaar en titel van de scriptie). Omgevingswetenschappen - Margot Andrieu, MSc Assessment of the fate and effects of antibiotics on freshwater ecosystems surrounding catfish farms in the Mekong delta (Vietnam) Maatschappijwetenschappen - Patrick Ilg, MSc Intergenerational discounting and long-term effects in the context of Nuclear Waste Management: An economic analysis of the Asse salt mine in Gemany Agrotechnologie & Voeding - Ties van de Laar, MSc Flow of jammed binary suspensions in microchannels Levenswetenschappen - Walinka van Tol, BSc Memory of the mini wasps: Genetic basis of the difference in learning rate between two hymenopteran parasitoids; Nasonia vitripennis & Nasonia giraulti Postadres Postbus AB Wageningen T E I KLV Ledenadministratie Spinozalaan XC Voorburg T E Bram Steiner Award is niet uitgereikt in 2014 WAGENINGEN DEBATING Wageningen Debating is een vereniging die is opgericht om de debatcultuur bij Wageningen UR te ontwikkelen. De doelen zijn ten eerste om studenten te mogelijkheid te geven vaardigheden te ontwikkelen in debatteren, public speaking en argumentatie. Ten tweede zal Wageningen Debating meewerken aan de organisatie van publieke debatten binnen Wageningen UR en de samenleving. Oprichtingsjaar: 2013 Facebook: facebook.com/wageningen.debating KRING BEDRIJFSKUNDE EN MARKTKUNDE WAGENINGEN (KBMW) KBMW is een vereniging voor Wageningse alumni en studenten die belangstelling hebben voor de vakgebieden bedrijfskunde en marktkunde. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring op bedrijfskundig en marktkundig gebied en stimuleert netwerken. Oprichtingsjaar: 1979 Aantal leden: 131 Webadres: geen Status: niet-actief

WAGENINGERS ZIJN IN TREK, KLV BLIJFT ALERT

WAGENINGERS ZIJN IN TREK, KLV BLIJFT ALERT UPDATE nummer 3 aug 2015 WAGENINGERS ZIJN IN TREK, KLV BLIJFT ALERT KLV-ESTAFETTE: LEDEN OVER HUN LOOPBAAN een uitgave van: VAN HET BESTUUR De AID: aan het einde van een mooie lange zomer ligt de wereld

Nadere informatie

de stand van zaken Africa Agribusiness Academy en KLV: KLV in de regio: brainstorm mee K (L) V - De KLV-cafés op een rijtje nummer 1 februari 2012

de stand van zaken Africa Agribusiness Academy en KLV: KLV in de regio: brainstorm mee K (L) V - De KLV-cafés op een rijtje nummer 1 februari 2012 Update nummer 1 februari 2012 KLV in de regio: brainstorm mee K (L) V - De KLV-cafés op een rijtje Africa Agribusiness Academy en KLV: de stand van zaken een uitgave van: Van de voorzitter Waarheen, waarvoor?

Nadere informatie

Update. weg met voedselverspilling. Wereldwijd > 9000 klv leden. In2care bestrijdt knokkelkoorts met wetenschap. nummer 4 november 2012

Update. weg met voedselverspilling. Wereldwijd > 9000 klv leden. In2care bestrijdt knokkelkoorts met wetenschap. nummer 4 november 2012 Update nummer 4 2012 weg met voedselverspilling Wereldwijd > 9000 klv leden In2care bestrijdt knokkelkoorts met wetenschap een uitgave van: van het bestuur We leven in het digitale tijdperk. Sociale media

Nadere informatie

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Alumnivereniging VVA Larenstein September 2010 / nr04 Opleiding en werkveld Grasduinen in Ooijpolder Special naar alle 14000 afgestudeerden VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Contact

Nadere informatie

32.000 alumni terugvinden met een enkele muisklik?

32.000 alumni terugvinden met een enkele muisklik? 32.000 alumni terugvinden met een enkele muisklik? www.wageningenalumniportal.nl Het European Food & Agribusiness Seminar (EFAS) is voor de derde maal met succes gehouden. Deze tweejaarlijkse gebeurtenis

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP Alumnivereniging VVA Larenstein FEBRUARI 2013 / NR01 / 4,25 ZZP-ers gezocht Nieuwe bosstandaard De crisis voorbij COLOFON Het VVA-magazine

Nadere informatie

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2010 Stay in Touch > alumni@nhtv.nl Imagine... NHTV Alumni Magazine NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 alumni@nhtv.nl www.nhtv.nl 02 What s

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

NCDO JAARVERSLAG 2012

NCDO JAARVERSLAG 2012 NCDO JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, mei 2013 1 / 80 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Context, beleid en strategie 6 1.1. Mondiale ontwikkelingen 6 1.2. Missie en visie 7 1.3. Opdracht en mandaat 7 1.4. Strategische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Op weg naar uw nieuwe licence to operate

JAARVERSLAG 2013. Op weg naar uw nieuwe licence to operate JAARVERSLAG 2013 Op weg naar uw nieuwe licence to operate KWH-VISIE DEEL 2 GOVERNANCE KWH-AUDITING DEEL 3 KWH-BENCHMARKING KWH-VERENIGING KWH-WERKORGANISATIE 2 VOORWOORD Klaar voor een nieuw tijdperk KWH

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

VVA participeert in Floriade Vriendenbos

VVA participeert in Floriade Vriendenbos Alumnivereniging VVA Larenstein MAART 2011 / NR01 Toekomst Larenstein Shocktherapie natuur VVA participeert in Floriade Vriendenbos column 2 Nascholing Sinds oktober vorig jaar werk ik bij de rijksoverheid;

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Passie voor Leiderschap

Jaarverslag 2011. Passie voor Leiderschap Jaarverslag 2011 Passie voor Leiderschap INLEIDING De NCD: van, voor en door directeuren en commissarissen. De NCD is het enige (landelijke, fysiek en digitaal) netwerk dat zich exclusief inzet voor het

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN NOVEMBER 2008 - OKTOBER 2009 Colofon Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van: Maryke den Dulk Edith

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

Alumnivereniging VVA Larenstein. december 2009 / nr 6 Basiskennis erodeert Groene gezonde steden. VVA-ers terug naar de praktijk

Alumnivereniging VVA Larenstein. december 2009 / nr 6 Basiskennis erodeert Groene gezonde steden. VVA-ers terug naar de praktijk Alumnivereniging VVA Larenstein december 2009 / nr 6 Basiskennis erodeert Groene gezonde steden VVA-ers terug naar de praktijk Contact 3 Cursusaanbod Training & Consultancy 2009/2010 Agribusiness Ondernemerschap

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie