JAARVERSLAG. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar secretariaat.klv@wur.nl"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 KLV Wageningen Alumni Network Meer info: mail naar

2 VAN DE VOORZITTER 2014 was het jaar waarin de focus lag op nadere uitwerking van de samenwerking tussen KLV, het alumnibureau van Wageningen University, het Wageningen Universiteits Fonds en de Wageningen Ambassadors. De ALV van 11 juni 2014 was de afronding van het strategieproject KLV2020. Hier is het plan voor nauwe samenwerking met Wageningen University en het Wageningen Universiteits Fonds definitief goedgekeurd. Gevolgen hiervan: De ondersteunende bureaus worden geïntegreerd tot een nieuwe gezamenlijke werkorganisatie. Personeel van het KLV-bureau komt in dienst van WU. De functie van directeur van KLV wordt opgeheven. Daarom krijgt de voorzitter van het KLV-bestuur meer de rol als boegbeeld. De bestuurstermijn van de voorzitter is verlengd van twee naar vier jaar. De samenwerkingsvorm wordt die van een stichting met een onafhankelijke voorzitter. KLV blijft als vereniging met een eigen bestuur bestaan. De voorzitter van KLV neemt zitting in het bestuur van de nieuwe samenwerkingsvorm. KLV gaat zich in dit samenwerkingsverband nadrukkelijk positioneren als ledenvereniging. We zetten daarbij in op twee speerpunten waarin we echt meerwaarde kunnen bieden: de maatschappelijke dialoog en de ledenservices. Hoewel onze financiële positie gezond is, heeft de ALV tijdens de bijeenkomst van 16 juni 2014 besloten dat na 3 jaren van overschrijdende begrotingen het tijd wordt om inkomsten en uitgaven weer dichter bij elkaar te brengen. Het KLVbestuur heeft Gerrit Kok en Jan Faber gevraagd als adviseurs het bestuur bij te staan in deze taak. Met instemming van de ALV hebben Kok en Faber zich hiertoe bereid verklaard. AFSCHEID PAUL DEN BESTEN Na 15 jaar als directeur van KLV heeft Paul den Besten deze functie per 1 juli 2014 beëindigd. Op 29 september stonden we hier als vereniging bij stil met een afscheidsreceptie. Het bestuur van KLV bood Paul namens de leden een cadeau aan. Daarnaast verrasten Pauls collega s hem tijdens de receptie met een gebonden persoonlijk boek, namelijk de unieke Paul. Het was mooi om in de verschillende bijdrages terug te zien komen hoe Paul in die vijftien jaar de vereniging echt heeft neergezet. ORGANISATIE KLV Bestuur Han Swinkels, voorzitter. De zittingstermijn van Han als voorzitter is verlengd tot 2017.* Karin Schroën, vicevoorzitter. Karin is benoemd tot vicevoorzitter tot 2018.* De aftredende vicevoorzitter is Prof. dr. ir. M.A.J.S. (Tiny) van Boekel.* Pleun Bonekamp, student bestuurslid. Pleun is benoemd tot bestuurslid tot 2018.* Gitte Schober, bestuurslid. Gitte is herbenoemd tot bestuurslid tot 2018.* Marjolein Helder, secretaris. Anton Franken, bestuurslid. Jasper van der Woude, bestuurslid. Jannemarie de Jonge, bestuurslid. Maaike Wijngaard, penningmeester. Janine Quist, adviseur WUF. Martin Kropff, adviseur RvB Wageningen UR. * Bestuurswijzigingen naar aanleiding van de ALV van 11 juni Medewerkers Silvia Blok, Janna van Hoek, Marion Kemperman, Cis Doorman, Saskia de Boer, Erica Teuling (tot maart 2014) en Paul den Besten (tot juli 2014). Young KLV ambassadeurs Marcel de Haan, Jelmer van Veen, Joar Nilssen, Rianne Vastenhouw, Pleun Bonekamp, Jasper van der Woude (tot maart 2014) en Tian Ye, Astrisia Artanti, Joseph Oppong, Sjoerd Postma en Bart Kuiter (allen tot juni 2014). STUDIEKRINGEN VERENIGING VOOR INFORMATICI IN DE AGRARISCHE SECTOR (VIAS) De vereniging wil een informatiebron en ontmoetingsplatform zijn voor ICT ers en ICT-gebruikers. Toepassingen nemen hierbij een belangrijkere plaats in dan de technologie. VIAS opereert zodoende op het raakvlak van Informatie & Communicatie Technologie (ICT) met de agrarische sector. Oprichtingsjaar: 1986 Aantal leden: 144 Webadres: vias.nl STUDIEKRING VOOR LAND- BOUWECONOMIE (SLE) De Studiekring Landbouweconomie organiseert periodiek discussiebijeenkomsten en themadagen over actuele onderwerpen op het terrein van landbouwbeleid, landbouwmilieuproblematiek, landbouw en ruimtelijke ordening, landbouw en consumenten, enzovoort. Deze bijeenkomsten bieden een goede gelegenheid om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen, te discussiëren over landbouweconomische vraagstukken en vakgenoten te ontmoeten. Oprichtingsjaar: 1947 Aantal leden: 154 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/sle/ VERENIGING VOOR LANDBOUWGESCHIEDENIS (VLG) Doel van de vereniging is het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin van het woord. Hieronder vallen ook de plattelandsgeschiedenis, ecologische geschiedenis, landschapsgeschiedenis en de historische geografie. De VLG organiseert twee bijeenkomsten per jaar: een studiebijeenkomst in het voorjaar en een excursie in het najaar. Oprichtingsjaar: 1939 Aantal leden: 295 Webadres: landbouwgeschiedenis.nl KENNISNETWERK MILIEU (KNM) Het KNM is een netwerk van afgestudeerden Milieuhygiëne van de Wageningen University. Het KNM organiseert een paar keer per jaar lezingen, excursies en andere netwerkactiviteiten. Oprichtingsjaar: 1993 Aantal leden: 147 Webadres: kennisnetwerkmilieu.nl

3 FINANCIËN Rekening van baten en lasten over 2014 (in euro s) Balans per 31 december 2014 (in euro s) Baten 2014 Begroot Contributie leden Diverse opbrengsten Vaste activa Inventaris pm Deelneming KLV-PM Lasten 2014 Begroot Personeel Huisvesting Kantoor Diensten van derden Vergaderkosten Bestuur en Commissies ICT kosten Verenigingskosten Exploitatieresultaat Interest Resultaat Vanuit de algemene reserve hebben de volgende mutaties ten bate / laste van de bestemmingsreserves plaatsgevonden: Mutaties Wettelijke reserve ingeh. Winsten Mutaties reserve Adressenlijst Mutaties reserve Ledenwerving/behoud Mutatie reserve baanverlies leden i.v.m. crisis Totaal mutaties t.l.v. bestemmingsreserves Afname algemene reserve Vlottende activa Vorderingen Contributies Belastingen Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Eigen vermogen Algemene reserve Wettelijke reserve ingehouden winsten deelnemingen Bestemmingsreserves Reserve adressenlijst Reserve ledenwerving / ledenbehoud Reserve projecten nieuwe producten en diensten Kortlopende schulden Crediteuren Rekening Courant Studiekringen c.s Belastingen Overlopende passiva LEDEN Nederlandse nationaliteit: 7139 Regulier: 3859 Student- en jonge leden: Internationale leden : 1179 Regulier: 51 Student- en jonge leden: 1128 Totaal 8318 In 2014 is er minder toename van internationale en nationale studentleden dan voorgaande jaren. De ledenwerfactie onder nieuwe studenten tijdens de Algemene Introductie Dagen (AID) leverde dit jaar minder nieuwe leden op (271), omdat was ingestoken op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het aantal betalende leden is met 4% afgenomen. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Door de almaar toenemende wereldbevolking wordt de druk op de aarde steeds groter. KLV neemt haar verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage aan verantwoord ondernemen te leveren samen met de KLV-leden, waarbij veel kleine beetjes samen groot verschil kunnen maken! Enerzijds door het delen van wetenschappelijke kennis, anderzijds door zelf als organisatie actief bij te dragen. KLV is partner van MVO Nederland. NEDERLANDSE BODEMKUNDIGE VERENIGING (NBV) NBV is een vereniging voor diegenen die de bodemkunde een warm hart toedragen en organiseert tweemaal per jaar een themadag. Het brede ledenbestand van de NBV maakt dat de organisatie naast de kernactiviteiten ook een duidelijke netwerkfunctie heeft voor bodemkundigen, waarbij bodemkundigen uit verschillende werkvelden en door de generaties heen elkaar kunnen ontmoeten. Oprichtingsjaar: 1935 Aantal leden: 365 Webadres: bodems.nl NEDERLANDSE ZOÖTECHNISCHE VERENIGING (NZV) NZV is een vereniging voor iedereen die zich bezighoudt met vraagstukken op het terrein van dier-mens-omgeving. Naast de landbouwhuisdieren behoren tegenwoordig ook visteelt en gezelschapsdieren tot aandachtsgebieden van NZV. NZV vindt het maatschappelijk aspect van de dierhouderij belangrijk naast facetten zoals voeding, gezondheid, huisvesting en welzijn. Oprichtingsjaar: 1930 Aantal leden: 563 Webadres: nzvnet.nl NETWERK LAND & WATER (NLW) Het netwerk verbindt vakgenoten die zich inzetten voor een duurzame groen-blauwe leefomgeving en stimuleert het debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Oprichtingsjaar: 1951 Aantal leden: 357 Webadres: netwerklandenwater.nl STUDIEKRING VOOR ONTWIKKE- LINGSVRAAGSTUKKEN (SKOV) De studiekring SKOV stelt zich ten doel een bijdrage te verlenen aan de vorming en verspreiding van gesynthetiseerde visies op het gebied van de ontwikkelingsproblematiek, wereldwijd. Ook wil zij informatie uitwisseling op dit gebied tussen haar leden bevorderen. Hiertoe worden themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij sprekers vanuit verschillende invalshoeken het thema belichten en daarna onderling en met de aanwezigen in discussie gaan. Oprichtingsjaar: 1977 Aantal leden: 125 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/skov/

4 KLV wil maatschappelijke dialoog aanwakkeren Het is hoog tijd voor een nieuwe Meer durven verlichting, stelde Louise Fresco Ik denk dat we meer moeten bij de opening van het academisch jaar. Daarmee doelde ze die mede vanuit KLV deze ambitie durven, voegt Paul daaraan toe, op de kloof tussen wetenschap handen en voeten gaat geven. Het en maatschappij: We moeten vertrouwen in de wetenschap staat een nieuwe manier vinden om de onder druk, we moeten wegen maatschappij te betrekken bij de vinden om meer te praten met de ontwikkeling van kennis. Haar buitenwereld, om zo meer vertrouwen te scheppen. Niet vanuit het pleidooi voor een Wageningse dialoog past naadloos bij de bevindingen van KLV naar aanleiding ten, maar rekening houdend met uitgangspunt wij hebben de fei- Jannemarie de Jonge Paul den Besten van het traject KLV2020. KLV gaat de zorgen die er leven. Hoe dat het komende jaar deze dialoog mede beeld over eiwitconsumptie en productie, wat dat betekent voor het wereld- wat eerste ideeën. Ga eens praten met er concreet uit moet zien? Paul heeft wel vormgeven. Jannemarie de Jonge en Paul den Besten aan het woord over voedselvraagstuk, en wat dat betekent de obesitasvereniging. Waar maken zij deze nieuwe koers en de samenwerking voor de landbouw in Nederland. Dat zie je zich zorgen over? Hoe kijken zij naar Wageningen? Of ga in gesprek met de Amster- met de universiteit. terug in de kranten, in tv-programma s, op een platform als Foodlog, in discussieavonden in de Rode Hoed in Amsterdam. de bocht het idee leeft dat fabrieksmatig damse grachtengordel, waar kort door Uit het traject KLV2020 hebben we opgehaald dat de leden het als belangrijke rol De infrastructuur voor die dialoog wordt geproduceerd voedsel ongezond is. En we voor KLV beschouwen om de maatschappelijke dialoog te voeren en te voeden, mensen elkaar ontmoeten steeds meer dificatie. Sinds het door de politiek in de met oude en nieuwe netwerken waarin moeten denk ik iets met genetische mo- zegt KLV-bestuurslid Jannemarie de divers en verknoopt. Ik vind het mooi om ban is gedaan is het niet meer bespreekbaar, maar dat is pure struisvogelpolitiek. Jonge. Dat deden we natuurlijk al, onze te zien dat gesprekken minder worden Wereldlezingen zijn een succesformule en gevoerd alleen op basis van emotie, maar Waarom praten we daar niet beter over? ook het lustrumsymposium How to feed met meer inhoudelijke kennis. Er zullen our world liet zien wat de rol van Wageningen kan zijn in de wereld. Dat smaakte ven, op basis van welke waarden je hebt, KLV is heel geschikt om bij te dragen aan natuurlijk verschillende stromingen blij- Netwerken en studiekringen naar meer. En daar willen we versterkt op maar op een platform als Foodlog kom je die dialoog. Wij hebben van oudsher de inzetten. En, vult Paul den Besten aan, echt niet meer weg als je zomaar ongefundeerd iets roept. ken. Die fungeren als brandpunten rond structuur van studiekringen en netwer- als je het hebt over het maatschappelijk debat op Wageningse thema s is daar, bepaalde thema s, met mensen die van zacht gezegd, ook wel wat aan te verbeteren. Ik denk dat we als Wageningen UR Kortom, de tijd wordt rijp om vanuit Wa- van hebben, zegt Jannemarie. Dat zijn Dicht bij het vuur hun vakgebied houden en er verstand breder moeten kijken naar de maatschappelijke context en wat daar leeft, en aan die maatschappelijke dialoog, vindt dialoog te voeden en vorm te geven. Des geningen bij te dragen en aan te sluiten lijnen die zich bij uitstek lenen om die daarbij ook andere (doel)groepen moeten Jannemarie. Als wetenschappelijke instelling heeft Wageningen UR vroeg zicht in in elkaar over lopen. Dat is het mooie te meer omdat binnen en buiten daar- betrekken. op nieuwe vindingen en hun maatschappelijke kansen of bedreigingen. Dan vind mensen die op basis van waarden van van ons netwerk: goed geïnformeerde Tijdsgeest Dat past bij de tijdsgeest. Ik zie steeds ik dat je het aan je stand verplicht bent mening verschillen. En die tegelijk ook meer een goed geïnformeerde dialoog om die ook in een vroeg stadium op de burger zijn. Dat geeft met recht een ontstaan, zegt Jannemarie, bijvoor- agenda te zetten. waardevolle dialoog. BIJEENKOMSTEN Hoog op de beleidsagenda Merknaam Info: (tenzij anders vermeld) Dit voorjaar had KLV, samen met Wageningen UR, al een gezamenlijk project geningen Dialogues gaan neerzetten als Wageningen UR wil in ieder geval de Wa- uitgedacht om de interactie met de een soort merknaam; een standaard voor 2014 maatschappij meer handen en voeten te de manier waarop de dialoog vorm krijgt. 18 december geven. Jannemarie is daarom blij met de De dingen die al gebeuren kunnen daaronder vallen. Al moet je natuurlijk voor- in Hotel de Wereld Wageningen Business Kerstcafé insteek die Louise Fresco koos. Al zitten er ook kanttekeningen aan, vertelt Paul: komen dat het een containerbegrip wordt Toen we met dit onderwerp aan de slag waar ieder debat of iedere lezing onder 2015 wilden dachten we dat we nogal zouden kan vallen, dan verliest het zijn waarde. 7 januari moeten duwen en trekken, maar met de We hebben een mooie rol te pakken, van Wereldlezing - Schuivende panelen speech van Louise Fresco staat het onderwerp nu hoog op de beleidsagenda van op wat er leeft, regie nemen en organi- initiëren, goed luisteren en aansluiten voor de Nederlandse landbouw 19 januari Wageningen UR. Dat is mooi, maar het seren, besluit Jannemarie. Kennis gaat NZV - Inspiration Dinner: hoe halen we verandert fundamenteel het speelveld. ergens over. Deze rol past naadloos in mestverwerking uit de put Het is nu opeens het speerpunt van velen. KLV2020. Daarom is het een rol die ons op Meer info: Dat maakt dat er veel overlegd moet worden, dat het proces langer duurt en dat Young KLV CV Writing het lijf geschreven staat. 19 januari pas begin 2015 duidelijk is wat we precies 23 januari gaan doen. Studiekring Plantenveredeling Lezing - Zaad: kwaliteit en levensduur (en zaadoverdraagbare ziekten) 28 januari NZV Excursie FrieslandCampina Meer info: 6 februari To trainee or not to trainee? Speciaal voor KLV-leden en ingeschrevenen bij KLV Professional Match 10 februari Young KLV - Sollicitatiecafé voor starters 16 maart Young KLV CV Writing 20 maart Studiekring Plantenveredeling Lezing Thema nog nader te bepalen juni Nederlandse Vereniging voor Grasland en Voedergewassen Internationaal Symposium - Grassland and forages in high output dairy farming systems (EN) Meer info: COMMUNICATIE Social Media facts Doel inzet Social Media is om leden te informeren over interessante inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwtjes binnen het Wageningse domein alsmede aankondiging van KLV-activiteiten leden. 872 vind-ik-leuks. 740 volgers. Nieuwsbrief Er zijn 20 digitale KLV-nieuwsbrieven verstuurd in 2014, onderverdeeld in 12 Young KLV en 8 KLV. ACTIVITEITEN Young KLV-activiteiten aantal 31 Aantal x gegeven Aantal deelnemers AID 20 aug LinkedIn for students - EN 27 CV Writing - EN 8 x 7 To do a PhD, pleasure or burden - EN 2 x 85 Debating skills EN + NL 15 Social Entrepreneurship - EN 7 Presentation skills - EN 10 Networking & personal branding - EN 28 How to find a job in the Netherlands - EN 18 Speed learning / learning techniques - NL 14 Massage activiteit 18 nieuwe leden Interview techniques - EN 18 Speed reading - NL 22 Time management - NL 2 x 16 Lenen voor je studie - NL 17 Sollicitatiecafé voor starters - NL 3 x 55 Scientific English - EN 19 Ondernemerschap de weg naar succes? NL 10 Flow 2-daagse workshop - NL 9 International communication, diplomacy skills & social language use - EN 18 Overige KLV-activiteiten aantal 5 Aantal x gegeven Aantal deelnemers ALV, 11 juni Gedoemanagement 24 Sollicitatiecarrousel voor 40 plussers* 80 Netwerken met Linkedin, actief gebruik van 42 profiel (voor gevorderden) BCF Career Event, kortingsactie voor leden 44 KLV Update KLV Update NL papieren versie: 4 Verstuurd aan alle NL KLV-leden behalve studentleden. Doel: leden informeren over nieuws en activiteiten. KLV Update NL online versie: 4 Verstuurd aan alle NL leden via de digitale KLV-nieuwsbrief. Wageningen World Wageningen Dialogues NL + ENG papieren versie: 4. KLV heeft in iedere uitgave 2 pagina s tot haar beschikking. Doel: alumni informeren over meerwaarde van KLV-lidmaatschap. Specifiek voor dit jaar de transitie richting ledenvereniging en aandacht voor de beleidspijler maatschappelijke dialoog. *Sollicitatiecarrousel voor 40-plussers: Carrièredag 40+ on the move was een dag voor veertigplussers, bezocht door het maximale aantal deelnemers. Het was een experiment dat voor herhaling vatbaar is, zeker ook gezien het feit dat er bedrijven juist op zoek zijn naar mensen met ervaring maar het niet altijd eenvoudig is om die ervaring te verwoorden en goed op papier te zetten. Wat werd aangeboden? Er waren bedrijven voor een speeddate (in een kwartier weet je of de baan of het bedrijf bij je past, andersom weet een werkgever of iemand een geschikte kandidaat zou kunnen zijn). Er waren verschillende coaches met ervaring in het begeleiden van hoger opgeleiden van wandelcoach en ondernemerscoach, tot coach voor kledingadvies. Verder kon men meedoen aan het leren van elevatorpitches, workshops, netwerkgesprekken en een CV- en LinkedIn-check laten doen. Deze dag stond de bezoeker centraal en alle tijd en aandacht van coaches, speeddates en adviseurs ging naar de deelnemers, zij vonden het plezierig dat de dag speciaal voor hen was georganiseerd. LID WORDEN? Ga naar bit.ly/ikwordlidvanklv Wereld Lezingen: 4 Het aantal deelnemers varieert van Gezonde voeding, roepen in de woestijn Grondbeleid en grondpolitiek, een explosief mengsel Criminaliteit in de keten Role of SME s in food security in Africa, inclusive business by African entrepreneurs. Science Café: 6 Het gemiddeld aantal deelnemers is 90. Quantum computers, towards a new computer era?! To bee or not to bee The science of mindfulness Microbiome, healthcare by your inner bugs The evoluation of cooperation and cheating Feeding the world, insurmountable obstacles or a prospect of plenty Wageningen Business Café: 10 Het aantal deelnemers varieert van In juni is er voor de tweede keer een Business Gala georganiseerd met rond 250 deelnemers. Regiokringen: 9 KLV en Wageningen University hebben samen met de regionale alumnicommissies 10 alumnibijeenkomsten in de regio Noord, Oost, Zuid, Utrecht en Den Haag/Rotterdam gerealiseerd. Het bezoekersaantal varieert van alumni. Utrecht: PepsiCo Smaak en keuze van consument Den Haag/Rotterdam: Koppert Biological Systems Berkel en Rodenrijs Hoe maken productinnovaties wereldwijde afzet mogelijk? Oost: Waterschap Vechtstromen Almelo Waterzuivering in ontwikkeling Noord: Provincie Drenthe Landschap en Waterbeheer Zuid: Bayer Crop Science Vegetable Seeds Nunhem: nieuwe manieren van gewasbescherming Noord: Desah Sneek Huishoudelijk afvalwater, wat kunnen we er allemaal mee? Utrecht: Rabobank Utrecht Boer en bankier - financiering van voedselproductie in ontwikkelingslanden Oost: Gemeentehuis Lochem Nieuwe uitdagingen voor gemeenten voor een duurzaam landelijk gebied Den Haag/Rotterdam: Deerns Rijswijk Ondernemend in je baan Zuid: Groene Campus Helicon in Helmond Food en food design STUDIEKRING PLANTENTEELT ZONDER AARDE De leden van de studiekring zijn voor driekwart afkomstig uit het bedrijfsleven en een kwart uit onderzoek en voorlichting. De studiekring is praktijkgericht en minder fundamenteel wetenschappelijk. Bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van inleidingen en bedrijfsbezoeken. Kennisuitwisseling tussen diverse vakgebieden en netwerken zijn de belangrijkste doelstellingen. Oprichtingsjaar: 1975 Aantal leden: 56 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/ Plantenteeltzonderaarde/ STUDIEKRING PLANTENVEREDELING De studiekring organiseert lezingen die interessant zijn voor studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven. Daarnaast zijn de bijeenkomsten belangrijk voor het verstevigen van de onderlinge contacten voor leden uit het bedrijfsleven en de onderzoekswereld. Er wordt drie keer per seizoen een bijeenkomst op een vrijdagmiddag gehouden. Oprichtingsjaar: 1944 Aantal leden: 336 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/ Plantenveredeling/ VERENIGING TROPISCHE BOSSEN (VTB) VTB staat voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord bosbeheer in de tropen. De vereniging vormt een actief platform waar, door het stimuleren en mobiliseren van de expertise van haar leden, feiten, meningen, ideeën en ervaringen worden uitgewisseld en bediscussieerd. Daarmee wil de VTB de interesse in tropische bossen en de situatie van haar bewoners vergroten en duurzaam beheer van tropische bossen bevorderen. Oprichtingsjaar: 1999 Aantal leden: 410 Webadres: tropischebossen.nl STUDIEKRING VOEDING EN VOEDSEL IN ONTWIKKELINGSLANDEN (SVVO) Begin 2011 heeft SVVO de structuur van een studiekring met een formeel bestuur verlaten, daarvoor in de plaats is een virtuele sociale netwerkorganisatie gekomen op het gebied van voeding en voedselzekerheid. Voorop staat kennisuitwisseling in het netwerk. Daarnaast biedt het gelegenheid andere informatie uit te wisselen, bijv. aankondigingen van seminars, vacatures en verwijzingen naar interessante websites of publicaties. Oprichtingsjaar: 1965 Aantal leden: 76 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/svvo/

5 INDIVIDUELE SERVICES Abonnement blad Vork Ledenaanbieding met ingang van 2014: KLV-leden kunnen 25% korting krijgen op een jaarabonnement op het blad VORK, prikken in de voedselketen en eenmalig een gratis exemplaar ontvangen. 11 Leden hebben hiervan gebruik gemaakt. CV checks 35 Leden maakten gebruik van de mogelijkheid hun CV naar KLV te sturen en dit voorzien van verbetertips terug te ontvangen. Ondernemerschap Dit heeft een toenemende belangstelling bij met name onze jongere leden. Daarom is specifieke ondersteuning van deze doelgroep ook een onderdeel van het pakket van producten en diensten dat KLV de leden aanbiedt. Dit krijgt onder andere vorm via het deelnetwerk Blooming (zie ook onderaan deze pagina). Belangrijke partner bij de ondersteuning van ondernemerschap is StartLife, hét ondernemersloket voor startende (jonge) ondernemers in de sector Agro, Food en Leefomgeving. Samenwerking is er specifiek op het gebied van microkredietgesprekken met leden om de mogelijkheden van zelfstandig ondernemen te bespreken. Daarnaast is er een maandelijks Wageningen Business Café. Nieuw in 2014: ondernemerspagina op de KLV website met ca. 40 bedrijven. Op de website van KLV is er sinds kort een speciale ondernemerspagina Uw bedrijf in beeld met een overzicht van bedrijven van KLVleden, een nieuwe service waarmee KLV-leden hun bedrijf extra kunnen profileren én elkaar beter kunnen vinden. Er kan regelmatig gecheckt worden welke ideeën, wensen en dromen omgezet zijn in jonge of inmiddels al gevestigde bedrijven. Als leden hun bedrijf op de KLV-website willen laten zien kunnen ze een sturen naar Visa Card Er zijn momenteel ca Visa card-houders die de kaart via KLV hebben ontvangen. Juridisch Advies 43 Leden maakten gebruik van de mogelijkheid om een gratis juridisch advies te krijgen van onze huisadvocaten van Schaap & Partners. De aard van de adviezen is verschoven. Ging het in voorgaande jaren veelal om arbeidsrechtelijke zaken, dit jaar ging het in aanzienlijk meer gevallen om nieuwe dienstverbanden waarbij zaken als concurrentieen relatiebeding maar ook het intellectuele eigendom van uitvindingen en onderzoeksresultaten aan de orde kwamen. AID (ALGEMENE INTRODUCTIE DAGEN) Op 20 augustus werd in het kader van de AID in het Arboretum de traditionele infomarkt georganiseerd waar allerlei organisaties zich konden presenteren aan de nieuwe studenten. De AID wordt georganiseerd voor en door studenten van Wageningen University, hogeschool Van Hall Larenstein en Stoas Hogeschool. Er was een KLV paviljoen opgezet op een strategische plek met een goed doordachte en uitgevoerde groene uitstraling. Het KLV-personeel, de Young KLV ambassadeurs en enkele studenten stonden klaar om uit te leggen wat KLV is, welke meerwaarde het lidmaatschap heeft en om nieuwe leden te verwelkomen. Die dag werden er ruim 270 nieuwe leden geworven. ARBEIDSMARKTONDERZOEK KLV is een betrouwbare kennisbron voor vragen over de arbeidsmarktpositie van Wageningers. Daartoe analyseren wij gegevens uit externe bronnen, participeren wij in onderzoeken van anderen en doen wij zelf onderzoek. Zo werken wij mee aan: de zogenaamde WO-monitor, een onderzoek dat zich uitstrekt over alle NL universiteiten. de WU/KLV Loopbaanmonitor die zich focust op specifieke aspecten van de arbeidsmarktpositie van Wageningse afgestudeerden, die op dat moment werkzaam zijn. de MSc-programma-evaluatie waarin na elke afstudeerperiode wordt geëvalueerd hoe de opleiding is bevallen, of de afgestudeerde al een baan heeft en wat het startsalaris is. In 2014 zijn er weer diverse rapporten verschenen van de arbeidsmarktaspecten uit de MSc-programma-evaluatie en de WOmonitor. Daarnaast zijn er voorlichtingspraatjes gehouden bij diverse WU-opleidingen en werkveldadviescommissies. Op de KLV-website zijn regelmatig arbeidsmarktfeiten gepubliceerd en er zijn diverse artikelen verschenen in bladen (o.a. KLV-Update, Resource, Wageningen World). Enige tientallen keren zijn specifieke vragen beantwoord van WUfunctionarissen vaak in het kader van informatieverzoeken ten behoeve van externe visitaties van opleidingen, voorlichting aan aankomende studenten en het illustreren van verhalen met arbeidsmarktfeiten voor diverse artikelen door derden in Wageningen World. In het najaar van 2014 is de eerste PhD-monitor opgezet en uitgevoerd (in samenwerking met de Wageningse Onderzoeksscholen). Voor een speciaal voor leden georganiseerde carrièredag, is de kennis van het arbeidsmarktonderzoek ingezet als middel om leden te coachen in hun carrière. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR WEIDE- EN VOEDERBOUW NVWV is een Nederlandstalig platform voor geïnteresseerden in weide- en voederbouw met leden in Nederland en Vlaanderen. De vereniging organiseert bijeenkomsten over actuele onderwerpen die met grasland en voedergewassen te maken hebben, van onderzoeksresultaten tot en met praktisch gebruik op landbouwbedrijven. NVWV heeft belangstelling voor alles wat te maken heeft met het grasland en de voedergewassen zoals bemesting, beweiding, biodiversiteit, teeltmaatregelen, veredeling en voederwinning. Oprichtingsjaar: 1961 Aantal leden: ca. 140 nvwv.nl VROUWENNETWERK WAGENINGSE INGENIEURS (VWI) Het VWI is het netwerk van vrouwelijke afgestudeerden en gepromoveerden van Wageningen University en Researchcentrum. Het VWI wil een voedingsbodem zijn voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei en bundelt krachten van vrouwen met een (academische) opleiding die feeling hebben met de life sciences. Oprichtingsjaar: 1989 Aantal leden: 400 Webadres: vwi-netwerk.nl ZUIVELAARS REÜNISTENVERENIGING Reünistenvereniging De Zuivelaars is bedoeld voor afgestudeerden van de studierichtingen Melk en Zuivelbereiding en Levensmiddelentechnologie (specialisatie zuivelwetenschappen) en voor promovendi en gepromoveerden in de zuivelwetenschappen. Om de twee jaar organiseert het bestuur voor de leden een reünie, de laatste was in Oprichtingsjaar: 1997 Aantal leden: 238 Webadres: klv.nl/nl/netwerken/zuivelaars/ BLOOMING Blooming is een club die is opgericht door 5 ondernemende studenten en die als doel heeft jonge professionals samen te brengen om ideeën uit te wisselen op het gebied van met name jong ondernemerschap. Oprichtingsjaar: 2012 Aantal leden: 258 Facebook: /?fref=ts

6 PARTNERSCHAPPEN Door goed samen te werken met natuurlijke partners kunnen veel meer activiteiten worden aangeboden dan wanneer wij alles zelf zouden willen doen. In verschillende verbanden wordt op die manier samengewerkt met onder andere de KLV studiekringen en (deel)netwerken, de afdeling Alumni en Fondsen van Wageningen University, StartLife, de Wageningen Ambassadors, Wageningen Academy, Stichting Science Cafe Wageningen, VeSte, AIESEC, diverse studieverenigingen en KLV Professional Match. AAA De Africa Agribusiness Academy (AAA) brengt kleine en middelgrote Afrikaanse agrifood-ondernemers bij elkaar die het belang inzien van kennisuitwisseling, onderlinge coaching en gezamenlijk innoveren. Zeven private sponsoren, zes uit Nederland en één uit Zuid-Afrika, hebben voor de komende vijf jaar 2,2 miljoen euro aan giften toegezegd voor AAA. KLV heeft op de slotconferentie ter ere van KLV s 125-jarig jubileum in 2011 besloten om waar mogelijk aan dit project bij te dragen. In 2014 is dit vorm gegeven door het mede-organiseren van de Wereldlezing Role of SME s in food security in Africa. KLV PROFESSIONAL MATCH 29 leden namen deel aan een of meer diensten van KLV Professional Match en maakten gebruik van de kortingsregelingen voor KLV-leden. ADRESSENBOEK In 2014 is er geen adressenboek verschenen. CONTACTGEGEVENS KLV Wageningen Alumni Network Bezoekadres Atlas Wageningen Campus gebouw 104 Droevendaalsesteeg PB Wageningen NJAS Uitgaven: 3 Abonnees (individueel): 187 Abonnees (institutioneel): 64 PRIJZEN & SPONSORING WUF-KLV Scriptieprijs Vier studenten van Wageningen University hebben de scriptieprijs ontvangen van het Wageningen Universiteits Fonds. De geldbedragen worden door KLV geschonken: elke prijswinnaar ontvangt 500 en de overall winnaar ontvangt De ultieme winnaar, Ties van de Laar, ontving de Overall Scriptieprijs voor zijn afstudeerscriptie. De uitreiking vond plaats op tijdens 96e Dies Natalis. Hieronder de 4 winnaars (domein, naam winnaar en titel van de scriptie). Omgevingswetenschappen - Margot Andrieu, MSc Assessment of the fate and effects of antibiotics on freshwater ecosystems surrounding catfish farms in the Mekong delta (Vietnam) Maatschappijwetenschappen - Patrick Ilg, MSc Intergenerational discounting and long-term effects in the context of Nuclear Waste Management: An economic analysis of the Asse salt mine in Gemany Agrotechnologie & Voeding - Ties van de Laar, MSc Flow of jammed binary suspensions in microchannels Levenswetenschappen - Walinka van Tol, BSc Memory of the mini wasps: Genetic basis of the difference in learning rate between two hymenopteran parasitoids; Nasonia vitripennis & Nasonia giraulti Postadres Postbus AB Wageningen T E I KLV Ledenadministratie Spinozalaan XC Voorburg T E Bram Steiner Award is niet uitgereikt in 2014 WAGENINGEN DEBATING Wageningen Debating is een vereniging die is opgericht om de debatcultuur bij Wageningen UR te ontwikkelen. De doelen zijn ten eerste om studenten te mogelijkheid te geven vaardigheden te ontwikkelen in debatteren, public speaking en argumentatie. Ten tweede zal Wageningen Debating meewerken aan de organisatie van publieke debatten binnen Wageningen UR en de samenleving. Oprichtingsjaar: 2013 Facebook: facebook.com/wageningen.debating KRING BEDRIJFSKUNDE EN MARKTKUNDE WAGENINGEN (KBMW) KBMW is een vereniging voor Wageningse alumni en studenten die belangstelling hebben voor de vakgebieden bedrijfskunde en marktkunde. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring op bedrijfskundig en marktkundig gebied en stimuleert netwerken. Oprichtingsjaar: 1979 Aantal leden: 131 Webadres: geen Status: niet-actief

Jaarverslag KLV Wageningen Alumni Network 2011

Jaarverslag KLV Wageningen Alumni Network 2011 Jaarverslag KLV Wageningen Alumni Network 2011 Meer informatie over dit jaarverslag of KLV: e-mail naar secretariaat.klv@wur.nl Highlights 2011 KLV Wageningen Alumni Network 2011 stond vooral in het teken

Nadere informatie

Jaarverslag. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar secretariaat.klv@wur.nl

Jaarverslag. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar secretariaat.klv@wur.nl Jaarverslag 2012 KLV Wageningen Alumni Network Meer info: mail naar secretariaat.klv@wur.nl Highlights 2012 KLV Wageningen Alumni Network 2012 was een jaar van consolidatie en stond ook in het teken van

Nadere informatie

JAARVERSLAG. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar

JAARVERSLAG. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar JAARVERSLAG 2013 KLV Wageningen Alumni Network Meer info: mail naar secretariaat.klv@wur.nl VAN DE VOORZITTER 2013 was het jaar waarin belangrijke conclusies werden getrokken om de vereniging toekomstbestendig

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

KLV Onderzoek 2008 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences.

KLV Onderzoek 2008 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. Wagenings Ondernemerschap. KLV Onderzoek naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. 1. Introductie Wageningse alumni werken

Nadere informatie

2 Bedrijven van Wageningse ondernemers

2 Bedrijven van Wageningse ondernemers Wagenings Ondernemerschap KLV Onderzoek 2 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. 1 Introductie Wageningse alumni werken

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen

Jaarrekening 2012 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Jaarrekening 2012 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Het Bestuur van de Stichting Wageningen Universiteits Fonds Postbus 9101 6700 HB Wageningen Wassenaar, 14 juni 2013 Geacht bestuur,

Nadere informatie

werk maken van een groene economie

werk maken van een groene economie Groen onderwijs 2013 2011 VMBO groen 34.472 MBO 30.060 8.891 WO 6.456 onderwijsgroep CONTACT Wilt u meer weten over het groene onderwijs? Neem dan contact op met de Groene Kennis Coöperatie, het innovatieplatform

Nadere informatie

UPDATE KLV2020: VERDERE FOCUS OP SAMENWERKING. Vacatures via filmpjes 40+ on the move! nummer 1 maart 2014. een uitgave van:

UPDATE KLV2020: VERDERE FOCUS OP SAMENWERKING. Vacatures via filmpjes 40+ on the move! nummer 1 maart 2014. een uitgave van: UPDATE nummer 1 maart 2014 KLV2020: VERDERE FOCUS OP SAMENWERKING Vacatures via filmpjes 40+ on the move! een uitgave van: KLV2020 VERDERE FOCUS OP SAMENWERKING In de KLV Update van augustus 2013 vertelden

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Het Algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Spinozalaan 33 2273 XC Voorburg Voorburg, 4 maart 2014 Geacht

Nadere informatie

UPDATE KLV ALS NETWERKMAKELAAR. KLV2020: contouren KLV worden zichtbaar. Foodcase: op het snijvlak van lang houdbaar en lang lekker

UPDATE KLV ALS NETWERKMAKELAAR. KLV2020: contouren KLV worden zichtbaar. Foodcase: op het snijvlak van lang houdbaar en lang lekker UPDATE nummer 4 december 2013 KLV ALS NETWERKMAKELAAR KLV2020: contouren KLV worden zichtbaar Foodcase: op het snijvlak van lang houdbaar en lang lekker een uitgave van: VAN HET BESTUUR Ladies en lords

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Opleidingspresentatie 16 November 2013 Welkom Linda Hoffmans (rondt haar master thesis af) Jay van Lunteren (net gestart met zijn bachelor thesis, en wil in februari

Nadere informatie

UPDATE DE KONINKLIJKE K VAN KLV. VWI brengt vrouw in beeld Carrièredag 40+ - geslaagd experiment. nummer 2 mei 2014.

UPDATE DE KONINKLIJKE K VAN KLV. VWI brengt vrouw in beeld Carrièredag 40+ - geslaagd experiment. nummer 2 mei 2014. UPDATE nummer 2 mei 2014 DE KONINKLIJKE K VAN KLV VWI brengt vrouw in beeld Carrièredag 40+ - geslaagd experiment een uitgave van: 40+ ON THE MOVE COLOFON GESLAAGD EXPERIMENT Volgens de boekjes overkomt

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Update. Fairtrade CO 2. Recessie? Wageningers doen het goed. nummer 2 mei 2013. een uitgave van:

Update. Fairtrade CO 2. Recessie? Wageningers doen het goed. nummer 2 mei 2013. een uitgave van: Update nummer 2 mei 2013 Fairtrade CO 2 -reductie Recessie? Wageningers doen het goed een uitgave van: van de voorzitter Het KLV-bestuur is druk bezig met nadenken over de toekomst. Daarom hebben we een

Nadere informatie

JAARVERSLAG. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar

JAARVERSLAG. KLV Wageningen Alumni Network. Meer info: mail naar JAARVERSLAG 2015 KLV Wageningen Alumni Network Meer info: mail naar secretariaat.klv@wur.nl VAN DE VOORZITTER Twee jaar geleden vond de eerste verkenning plaats van een samenwerking tussen KLV, het alumnibureau

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen

Jaarrekening 2013 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Jaarrekening 2013 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Het Bestuur van de Stichting Wageningen Universiteits Fonds Postbus 9101 6700 HB Wageningen Voorburg, 21 maart 2014 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Startnotitie 'naar 1 organisatie'

Startnotitie 'naar 1 organisatie' Wageningen Ambassadors Startnotitie 'naar 1 organisatie' DATUM 5 december 2013 AUTEUR Delia de Vreeze o.l.v. Stuurgroep & Werkgroep VERSIE 1.0 STATUS definitief Stuurgroep Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft!

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft! VOORAANKONDIGING Het platteland leeft! De Europese Eemland Conferentie en het Netwerk Platteland hebben de handen ineengeslagen om in het najaar een bruisende driedaagse plattelandsconferentie te organiseren.

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

UPDATE JONGE KLV-LEDEN IN DE WAGENINGSE POLITIEK KLV S HUISADVOCAAT WEET RAAD BIJ ARBEIDSCONFLICTEN COMPETENTIES VOOR DE TOEKOMST

UPDATE JONGE KLV-LEDEN IN DE WAGENINGSE POLITIEK KLV S HUISADVOCAAT WEET RAAD BIJ ARBEIDSCONFLICTEN COMPETENTIES VOOR DE TOEKOMST UPDATE nummer 4 december 2014 KLV S HUISADVOCAAT WEET RAAD BIJ ARBEIDSCONFLICTEN COMPETENTIES VOOR DE TOEKOMST JONGE KLV-LEDEN IN DE WAGENINGSE POLITIEK een uitgave van: VAN HET BESTUUR LEDENVERENIGING

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

CPD Continuing Professional Development

CPD Continuing Professional Development Netherlands Branch CPD Continuing Professional Development -Professionele ontwikkeling- IFE Nederland, Stationsstraat 98, 9679 EG, Scheemda. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: 11.65.35.628 IFE Nederland

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

KIVI & De Haagse Hogeschool

KIVI & De Haagse Hogeschool KIVI & De Haagse Hogeschool Engineer your career Improve our society Can you imagine a future in a world without engineers? Strategische samenwerking De Haagse Hogeschool en KIVI Programma Introductie

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen

Jaarrekening 2014 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Jaarrekening 2014 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Het Bestuur van de Stichting Wageningen Universiteits Fonds Postbus 9101 6700 HB Wageningen Voorburg, 6 mei 2015 Geacht bestuur, Hiermede

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Kies Kleur in Groen. Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam

Kies Kleur in Groen. Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam Kies Kleur in Groen Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam 1 Als onderdeel van het project Kies Kleur in Groen organiseerde FORUM in samenwerking met PBR en

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Algemeen In 2011 heeft Stichting de Zaaier vanwege haar 25 jarig jubileum als ludieke actie het WK KassieBouwen, concept van B&T(Ron de Bakker),

Nadere informatie

UPDATE STARTHUB: BROEDPLEK VOOR ONDERNEMENDE IDEEËN KLV CARRIÈREDAG: TO TRAINEE OR NOT TO TRAINEE? KLV VERHUIST NAAR ATLAS. nummer 1 maart 2015

UPDATE STARTHUB: BROEDPLEK VOOR ONDERNEMENDE IDEEËN KLV CARRIÈREDAG: TO TRAINEE OR NOT TO TRAINEE? KLV VERHUIST NAAR ATLAS. nummer 1 maart 2015 UPDATE nummer 1 maart 2015 STARTHUB: BROEDPLEK VOOR ONDERNEMENDE IDEEËN KLV CARRIÈREDAG: TO TRAINEE OR NOT TO TRAINEE? KLV VERHUIST NAAR ATLAS een uitgave van: VAN HET BESTUUR HALVERWEGE OP WEG NAAR KLV2020

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2016 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2015, 2016 en 2017

Nadere informatie

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Agrarische Jongeren Friesland is een organisatie die zich ten doel stelt de bedrijfsvoering van boerenbedrijven zo efficient mogelijk te maken.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013-2014

JAARREKENING 2013-2014 JAARREKENING STICHTING ZIJNSORIËNTATIE 2013-2014 (1 september 2013 t/m 31 augustus 2014) Doelenstraat 42 3512 XJ Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.1

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 Vastgesteld door het bestuur op 23 maart 2017 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Nadere informatie

Bos- en Natuurbeheer. BSc Open Dag Wageningen University. Gijs Elkhuizen & Simone Loohuizen

Bos- en Natuurbeheer. BSc Open Dag Wageningen University. Gijs Elkhuizen & Simone Loohuizen Bos- en Natuurbeheer BSc Open Dag Wageningen University Gijs Elkhuizen & Simone Loohuizen Wie wil wildernis? Natuur voor Mensen Mensen voor Natuur Duurzame grondstoffen Natuur = relaxen Natuur als bedreiging

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2015 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

Hidradenitis Patiënten Vereniging

Hidradenitis Patiënten Vereniging Hidradenitis Patiënten Vereniging JAARREKENING 2016 Utrecht, mei 2017 Postadres: Postbus 164 3430 AD Nieuwegein Telefoon: +316 2547 4571 INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op

Nadere informatie

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG Pagina Algemeen 3 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 5 Exploitatierekening over 2013 7 Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

!"#$%#&' (#)*+,-./*0*$

!#$%#&' (#)*+,-./*0*$ !"#$%#&' (#)*+,-./*0*$ 1!2345+6($,45%%#7,89,#$!"#$%#&'()*+#,#%-(+.#%(/01%0#$2#345%,60%#3,63#0%#0%678+$+#)9#%,6*$1/#:;3/.#**+/06(*< Naar inhoud Over MSRE :;*&40*41!2345+6($,45%%#7,89,#$ Leden Activiteiten

Nadere informatie

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording Stichting GetOud Rekening en Verantwoording Boekjaar 2013 Vooraf Stichting GetOud is bij notariële acte op 14 september 2010 opgericht. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door

Nadere informatie

UPDATE BOXBITES BEZORGT GEZONDE SNACKS AAN HUIS

UPDATE BOXBITES BEZORGT GEZONDE SNACKS AAN HUIS UPDATE nummer 3 augustus 2014 BOXBITES BEZORGT GEZONDE SNACKS AAN HUIS AFSCHEIDSINTERVIEW PAUL DEN BESTEN AFRONDING KLV2020: SAMENWERKING MET WUR DEFINITIEF een uitgave van: VAN HET BESTUUR TWEE NIEUWE

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht RSIN KvK Inschrijvingsnummer

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht  RSIN KvK Inschrijvingsnummer Algemene gegevens Stichting SECU Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht www.secuonline.nl RSIN 804 55 07 36 KvK Inschrijvingsnummer 41187919 Doel Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Mei Jaarstukken 2014 Stichting Doe Meer met Utrecht

Mei Jaarstukken 2014 Stichting Doe Meer met Utrecht Mei 2015 Jaarstukken 2014 Stichting Doe Meer met Utrecht Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INTRODUCTIE 3 STATUTAIRE NAAM 3 STATUTAIRE ZETEL 3 RECHTSVORM 3 SAMENSTELLING BESTUUR 3 JAARSTUKKEN 2014 4 VERSLAG

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van Stichting WK KassieBouwen, Monster

Jaarverslag 2015 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Jaarverslag 2015 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Algemeen In 2011 heeft Stichting de Zaaier vanwege haar 25 jarig jubileum als ludieke actie het WK KassieBouwen, concept van B&T (Ron de Bakker),

Nadere informatie