AMSTERDAMSCHE. -ïilisfbip D TJIXGEBKACUT IN DE NEGENDE GEWONE ALGEMEEXE JAAELUKSCHE VERGADEETNG, GEHOUDEN OP. Maandao' 5 Mei 1873.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMSTERDAMSCHE. -ïilisfbip D TJIXGEBKACUT IN DE NEGENDE GEWONE ALGEMEEXE JAAELUKSCHE VERGADEETNG, GEHOUDEN OP. Maandao' 5 Mei 1873."

Transcriptie

1 te ^ ^ -- mi f '\:^«AMSTERDAMSCHE -ïilisfbip D VEESLAG, v.:-f TJIXGEBKACUT IN DE i I NEGENDE GEWONE ALGEMEEXE JAAELUKSCHE VERGADEETNG, GEHOUDEN OP i i lê' Maandao' 5 Mei AMSTEEDAM VAN BONGA & COMP fj&v-.' ''-^m^ '^k

2

3 AMSTERDAMSCHE Kanaal-Ma (itschappij.

4

5 AMSTERDAMSOHK KANAAL-MA ATHCH APPIJ. VERSLAG UITGEBKA.riIÏ IA BE NEGENDE GEWONE ALGEMEENE JAARLIJKSGHE VERGADERING, GEHOUDEN OP * Maandag" g Mei AMSTERDAM YAN BONGA & COMP 1873.

6 . h

7 * AM8TERDAMSC1IE KAKA AL-MAAT8GHAPPIJ. ilijne HKEKEX! Het i.s ons vergund dit verslag aan te vangen mot de aangename verklaring, dat het werk dit iaar goed voornitginü'. De doorgraving van Holland op zijn Smalst, waarop wij n in het vorig verslag niogten voorbereiden, is een feit geworden. Sedert November 11. zijn Noord- en Zuider/ee met elkaar verbonden* De dannnen, Avelke onze kostbare eigendommen in het Y zullen omringen, naderen voor een goed deel hunne voltooijing, en de wijde waterplas, welke tot hedeii zieh van Amsterdam tot Velsen uitstrekt, zal weldra binnen enger grenzen beperkt zijn. Het Y zal binnen korten tijd een groot gedeelte van zijn rijken bodem hebben blootgelegd, waardoor voor onze Maatschappij de bron van inkomsten zal worden ontsloten ter bestrijding van de nog vereischte nitga^'en.

8 ! 6 Het tweede of nevendoel onzer onderneming, volgens den titel onzer concessie indijking en droogmaking van gronden in het Y zal derhalve, binnen een niet te lang tijdsverloop, voor een gedeelte bereikt zijn. Door het technisch gedeelte van dit verslag zal een en ander meer in bijzonderheden bevestigd worden. Vooraf als geavoonlijk eenige mededeelingen van administratief belang. De Heeren G. A. CRooCKEwrr, H. VAN EEGUEN, H. F. GROEN VAN WAARDEK en o. \v. A. VAN RINSÜM, in Mei van het vorig jaar tot Commissarissen herbenoemd of benoemd, hebben zich die keuze laten welgevallen. Door de periodieke aftreding van de Heeren DEN TEX, VAN RiNSUiF en BONNIKB, en ten gcvolgc van het overlijden van den Heer,T. BOELEN, hebben Aandeelhouders heden keuze te doen ter vervulling van vier vacaturen, uit de door het Collegie van Commissarissen alphabetisch gestelde voordracht. Ook dit jaar moesten wij weder een onzer oudste en beste vrienden zien heengaan, den Heer j. BOELEN. Velen uwer zullen zich herinneren zijn krachtig optreden en onvermoeid strijden gedurende den

9 7 wordingstijd van deze Maatschappij. Uil behoorde tot die weinigen. die zelfs op hoogen keftijd met energie aues onderstenndcn wat strekken kan ter bevordering van handel en sclieepvaart van Ainsterdani. Zijn stem werd gehoord in bijna iedere Vereeniging, welke dat doel trachtte te bereiken; zijn hand was altijd gereed tot inaterié"le ondersteuning. Wij mogen hem herdenken als een trouav en krachtiö' vriend, wiens dood door ons en Oominissarisseji diep betreurd wordt. De kanaal- en havenwerken werden door velen ook uit den vreemde bezocht, en menig bewijs van ingenomenheid en belangstelling ontvingen wij van elders. Op dringend aanzoek hebben wij teekeningen naar de Wereldtentoonstelling te Weenen gezonden. Amerika zond een deskundige, speciaal om de beide nieuwe waterwegen in ons land te bezigtigen. Eene geïllustreerde beschrijving dier werken werd dientengevolge door de Noord-Amerikaansche Reo-erinff uitffeffcven. ten dienste van de opleiding van aanstaande Ingenieurs. Die algemeene belangstelling Averkt zeker niet ongunstig, en wij meenen daarom reden te hebben zulks hier te vemnelden.

10 8 TECHNISCH G E 1) E E E T E. Personeel. Beti'efFendc liet technisch personeel wordt iiiedegedeeld, dat de Heer j. G. VAN GENDT.ir. in het eind van het vovige jaar, op zijn verzoek, eervol werd ontslag-en als eerste Sectie-Ingenieur, onder dankbetuiging voor de diensten der Maatschappij bewezen. De opzichter,i. DE RIJKE, thans belast met den bouw van de schutsluis aan den mond van den jn'euwen waterweg tusschen Zwolle en den IJssel, heeft mede in het afgeloopen jaar, op zijn verzoek, een eervol ontslao- o-ekreo-en. Hetzelfde was het geval met den opzichter j. c. j. COVENS, benoemd tot commies aan de secretarie van de publieke werken in deze gemeente, en den opzichte]' T. ïmeijek, die eene plaatsing aan de Hollandsche Gasfabriek alhier verkreeg. In plaats van den Heer COVENS Averd door ons tot opzichter-chef de bureau benoemd de Heer N. j. BEVEiïSEN alhier; terwijl de Heer MEIJER als opzichter vervangen Averd door den Heer c. j. HANA IVA. De dienst van de werken beoosten Amsterdam, vroeger toevertromvd aan den Heer VAN GENDT en den opzichter DE RIJKE, werd opgedragen aan den

11 9 Heer A. W. OIJVILR, tijden^ /ijiic benoeming bij de Kauaal-j\laatscliappij hoofdupzichter bij den aanleg der Staatss,poorAvegen te Vli>ssiiigeii. Bestelilteu. Sedert het uitbrengen \an hot ^'ürig jaarverslag N\erden door den Minister van Binnenlandbche goedgekeurd: onder dagteekening van 18 Junij 1872, bestek n". 24, betrekking hebbende o]) de meerpalen en remming-werken beoosten en bcave.sten de Oranjesluizen ; onder dagt-'ekening \an 4 October J872, bestek n^. 25, betreffende de verdediging der boorden van de doorgraving onder de gemeente Velsen, tusschen den duinvoet op het strand der Noordzee en het Wijkermcer; onder dagteekening van 16 Julij 1872, bestek n". 26, betreffende de sluiswachterswoningen, te bouwen bij de Oranjesluizen; onder dagteekening van 8 October 1872^ l)e6tek n. 28, betreffende de beringing en verkaveling van het westelijk Y, be/uiden liet hoofdkanaal en 1)eAvesten het zijkana.d naar Halfweg; onder dagteekening van 14 October 1872, be-'tek n. 29, betrekking'heb1)eiide op den stoomwatermolen, tot droogmaking en drooghouding van

12 10 orenoemden polder, bezuiden het hoofdkanaal en liewesteti het zijkanaa] naar Halfweg. Bovendien werden uoedgekeurd de wijzigingen van de volgeiuh? bestekken: ó Juni) 1872 en 2 April \H7'Ó, be.stek n». 15, stoonnvaterniolen. tot droognuiking en drooghonding van het noordelijk gedeelte van het Wijkermeer: onder dezelfde dagteekeningen bestek n". 16; stoomwaterinolen tot droogmaking en drooghouding van het ziüdelijk ged(!elte van het Wijkermeer; 4 Februarij 1873 bestek n^. 21, l)eringing en verkaveling van het Wijkermeer; onder dezelfde dagteekening bestek n". 28, beringing en verkaveling van het westelijk Y, bezuiden het hoofdkanaal en bewc^sten zijkanaal F. Prijstarieveii. De zesde wijziging van het algemeen prijsfcarief' werd goedgekeurd bij Ministeriële beschikking van 12 Februarij l! i t V o e r i 11 <?. Het noordelijk hoofd in zee was op het eind van 1872 opgetrokken tot 1158 meter buiten den duinvoet. Op liet eind van 1871 bedroeg deze lengte 850 meter, zoodat in 1872 gemaakt werd eene lengte

13 I 11 van 308 meter. Daarbij kwamen in de drie eerste maanden van het loopendc jaar achtervolgens nog 6, 10 en 24 meter. Het noovderhoofd was dus op I April 1873 doorgetrokken over 1198 meter leno'te buiten den duinvoet. of iuist tot het begin van de zuidelijke omzwaaijing nabij het zecëind. De borstweringmuur op hetzelfde hoofd is gereed over 866 meter lengte. De srondstortino- met bazalt is doorgetrokken tot 1465 meter buiten het duin. Het zuidelijk hoofd was op het eind van 1872 opgetrokken over 1017 meter lengte. Op het eind van 1871 bedroeg de lengte 712 meter, zoodat in 1872 gemaakt werd eene lengte van 305 meter. In de drie eerste maanden van 1873 kwam daarbij nog 14 meter. Het zuiderhoofd was dus op 1 April 1873 doorgetrokken over 1031 ineter lengte buiten den duinvoet. De borstwering op het zuiderhoofd is gereed over 740 meter lengte. De grondstorting van bazalt is doorgetrokken tot 1156 meter buiten het duin. Hieronder volgt een algemeen overzicht van hetgeen aan de beide Noordzeehoofden te zamen reeds verricht is, en van hetgeen daaraan te doen overblijft.

14 12 Gemaakt: ill 186"/ 132 iiiciev Iciiiile, of 5 ten honderd., , 1S69 317, L = 18'1 563 = lö72 613, 1873 (lot 1 Vpiil). 5 1 ij Jï j; J J8 21) 0 J3» 53 S) )3 ÏJ 35 Jï» 33 Te zamen jieuiaaki..?2 39,. Nog to maken 861 )) » )ï Totale lengte 3090 meter lengte, of 100 ten boudeid. Ofkchüou in 1872 meer Icno-te Noordzeelioofcl Averd genuiakt, dan in t'én der vo(n'afgegane jaren, Avas de afo-eloopen winter minder ounstio- dan de vorige, hetgeen Idijkt nit onder>staande opgaaf van liet jaarlijks gedane in de zes A\'intermaanden, van October tot en met Maart: (één hoofd) 53 nieter lengte (twee hoofden) Dit moet in lujofdzaak worden toe<>eselireven aan de stormen op het eind van September en die van 8 en 9 Deeendjer jl., die aan het toeu afo'ewerkte iix'deelte der hoofden weder schade te Aveeg bragten, evenwel uitbliutend aan de vakken, meer dan 650 ii 700 meter nit den duina'oet o-eleo'en.

15 13 Afffescheideii van hets-oen dacu'omtrent sedert door eeno door Z. ^I. benoemde Staatscommissie Averd voorgesteld, heeft genoemde schade l)iizonder onze aandacht getrokken en aanleiding gegeven tot het voorstidlen eener besteks wijziging krachtens het bij het oor^^pronkelijk bestek gemaakte voorbehoud, met Avelke de aannemers genoegen nemen, en die tot belangrijke versterking van de lioofden zal voeren. Zij bestaat in hoofdzaak in vermeerdering van de hoeveelheid portland-cement in de 1)ctonblokken; in het gebruik van grof rivierzand, in plaats \'an duinzand, en in het optrekken der hoofden, van af ruim 2 metei- beneden laag water, uit blokken die ieder ininstens 10,000 kilogram zullen wegen, of omstreeks het dubbele van het vroegere gemiddelde o-ewicht. Het maken van betonblokken werd voortgezet, zoodat met 1 April jl. vervaardigd waren 48,865 stuks blokken, bevattende een inhoud van 145,099 kubieke raett'r. Hiervan werden 9425 blokken, bevattende 31,948 kubieke meter, sedert het vorig jaarverslag gemaakt. Verwerkt zijn in het geheel 39,868 betonblokken, bevattende 114,390 kub. meter, waarvan sedert het vorige jaar 10,018 stuks, of 31,167 kub. meter,

16 14 Voorraad A-an blokken: stuks, of 30,709 knh. meter ,028 Op 1 April jl. waren mitsdien minder blokken in voorraad dan tijdens het vorige jaarverslag, docli de gezamenlijke inhoud Avas grooter; een gevolo- ten deelc van de reeds vroeger ingevoerde, r> ten deele ook vnn de l)oven besprokene grootere nfmetingen. Tussclien de duinvoet 1)1] de Noordzee en het Wijkemneer bedroeg de ontgraving op 1 April jl. 8,958,238 kub. meter, of 236,280 kub. meter meer, dan tijdens het uitbrengen van het vorig jaarverslag. Hetgeen aan dit onderdeel reeds verrigt is en nog te doen overblijft, is verzameld in onderstaande opgaaf: Ontgraven: in ,152 kul), nieter, of 13 ten honderd.,, , , , , , , , (tot 1 April) 29,473 Te zamen ontgraven. 3,958,233 Nog te ontgraven.. 751,767 Totale ontgrav. tus-, schen den duinvoet' 4,710,000 kub. meter, of 100 ten honderd. en het Wijkermeer \! > Ï5 M )J Jï Sï >J»> J) )3 ï) 3> J) 3Ï >5 J) «Jï 55 J «0'^ 84 16

17 iö De graxdng (if 1)Htjg'oring in het hoofdkanaal. heoostfci) de ovnieeute VeKen, Iiedroeg nier 1 April jl. Wijkormeer 1,18^, tüo kiib, mewi. Buitenhuizen ,91.6 WeMHijk ^ 1,324,815 'IV /.amimi... 2,653,l(i7 kub. meter De geheeli' doorgraving van Buitenhuizen bevat 2b7,'2{)0 kub. meter, waarvan op 1 A]mi te doen bleef61j54 kul), nieter ofonihtreeks 24 ten honderd. Uit /ijkanaal A (Beverwijk), zoo goed als voltooid, zipi in het geheel gebaggerd 81,164 kub. meter, of 1U4 kul), meter meer dan met Mei Uit zijkanaal B (S})aarn(huu beoosten Volsen) 311,726 kub. nieters, of 34,335 kub. meter minder dan niet Mei 1872, her gevolg van toezakking. Uit zijkanaal C (Spaarndam beoosten Buitenhuizen) 266,444 kub. meter, of 57,929 kub. meter meer dan een jaar geleden. Uit zijkanaal D (Nauerna) 46,464 kub. meter, of 5233 kub. meter minder dan het vorige jaar. Uit zijkanaal F (Halfweg) 364,723 kub. meter, of 85,961 kub. inetei- nu-er, dan met Mei Onderstaand overzigt wijst aan het jaarlijks gedaan baggerwerk in het Wijkermeer en het Westelijk Y, als ook hetgeen voor zoo veel

18 16 dat cijfer wiet juistheid bepaald kan worden nog te doen overblijft: Gebao'ü'erd: hl ,200 kub. meter, oi' O teu honderd ,782 1» , ,078 ' >» , ,148 1<5., ,503 17» 1873 (tot l.ai)rii)-v- 7,951 -"O» Te zameii.... 3,477,742» «««jstog te baggeren 1,537,358» >!»» Totaal bagger- \ werk, Wijkermecr en westelijk Y ) 5.015,300 Icnb. meter, of 100 ton honderd, Het negatieve cijfer voor de drie eerste maanden van 1873 toen de stoombaggervaartuigen of otootendeels in de toekomstige droogmakerijen werkzaam waren, of het werk wegens ijsbezetting tijdelijk gestaakt moest Avorden is toe te schrijven aan toezakking van de blinde bermen. Van de kanaaldijken in het Wijkermeer en het Westelijk Y waren op T. April 1873: Tn aanleg: Hoofdkanaal (Wijkermeer) 8,199 meter lengte. i^westelijk Y) 16,481 Transportere... 24,680 meter lengte.

19 17 per Transport... 24,680 meter lengte. Zijkanaal A (Beverwijk) 1,937 B (Spaarndam beoosten Velzen).4,343 C ( Buitenhuizen) 5,459 D (Nauerna) 3,275 E (Westzaan) 640 F (Halfweg) 9,593 Te zamen in aanleg..48,926 meter lengte, of 80 Vio ten honderd van het geheel (60870 meter lengte), en 4984 meter lengte meer, dan in Mei Tot A. F. opgetrohken: Hoofdkanaal (Wijkermeer) 8,199 meter lengte. (Westelijk Y) 12,148 Zijkanaal A 1,937 B 4,343.. C 5,459 D 1,135 F 9,592 Te zamen tot A. P. opgetrokken.42,813 meter lengte of 70Vio ten honderd van het geheel, en 7845 meter lengte meer dan een jaar geleden. Voltooid: Hoofdkanaal (Wijkermeer) 8,199 meter lengte. (Westelijk Y) 4,888 Zijkanaal A 1,937 B 4,247 O 5,459 D F 2,234 Te zamen voltooid...27,469 meter lengte, of 45Vio t^ïi honderd van het geheel, en 3369 meter lengte meer dan met Mei 1872.

20 18 De voltooijing der kanaaldijken verdeelt zich als volgt over de verschillende jaren; 4,356 meter lengte ,115, ,211 4, a 1873 Ctot 1 April). 880 Te zaïuen. - 27,4 69 meter lengte. Van het optrekken van de kanaaldijken tot 0.60 rr^eter boven A. P. of hoog er, 'm de achtervolgende jaren, wordt hieronder een overzicht gegeven: Opgetrokken tot :. 5,379 meter lengte of 9 ten honderd. in , , , ,738., (tot 1 April). 1,630 Te zamen ,. 8., ,764 meter lengte of 51 ten honderd. Blijft te doen. 30,106,. -,» ^^ ' Totale lengte Kan^ald^T^MT^xneter lengte ofloo^ten honderd. Droogmalierijen. Polder ï. Van de beringing, lang 16,275 meter, waren op l April jl voltooid 16,179 rneter lengte en boven water de overblijvende 96 meter lengte. Gemaakt waren 11,010 meter lengte ringsloot

21 19 met ringkade, 9346 meter lengte tocht, 20,400 meter lengte bcrrasloot, 2(),600 ineter lengte kavelsloot. 13,200 meter lengte heinsloot en 12,874 meter lengte polderweg. v De polder is drooggevallen. Op 17 Mei e. k. zal de publieke aanbesteding plaats hebben van het zwart maken of bezaaibaar maken der gronden Dit laatste moet zoo vroeg in Augustus aanstaande zijn afgeloopen, dat de bezaaijing n\et koolzaad in die maand kiume geschieden. Polder IL \^an de beringing, lang 11,360 meter waren op 1 April jl. voltooid 8645 meter, en boven water 2715 meter lengte, met uitzondering eener gespaarde opening voor de toen nog in de drooo'- makerij aanwezige stoombaggervaartuigen, waarmede in het geheel 6127 meter lengte togt werd gebaggerd. Nadat deze stoombaggervaartuigen naar buiten zijn vervoerd^ is ook de overgebleven openinosedert gedicht en wordt de droogmaling met krachtige Averktuigen ter hand genomen. Sluizen eu Bruggeiu Nadat 15 Augustus jl. de brug van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij over het Noordzeekanaal, van Regeringswege was beproefd en goedgekeurd, werd zij voor het spoorwegverkeer

22 20 opengesteld en onverwijld overgegaan tot opruixnino- van den dam door het kanaal, waarover de treinen sedert de opening der lijn Haarlem - Uitgeest (1 Mei 1867) geloopen hadden. Daarna werd het kanaal met water gevuld tot den baitenduinregel. Met 1 November was ook deze laatste opgeruinul, en dientengevolge de doorgraving van Holland een feit geworden. Door de Noordzeesluizen. die zoo goed als voltooid zijn en 27 Julij jl van Rijkswege als behoorlijke waterkeering werden opgenomen en goedgekeurd, heeft sedert het begin van November geregeld afwatering van den Yboezen, op de Noordzee plaats. Ofschoon aanvankelijk belemmerd door het nog on^ oltooide dwarsproiil van de voorhaven en de duorgraving van het zeestrand, geschiedde zij echter November tot hc;den als: met toenemende kracht van November ^4 etmalen, 41 sluisgaugen uven. December,, ;u )ï >i Jannarij it J 5 ïebruarij,, 28 )! U Jï 265 iï Maart, ti 322 t3 ï» ïe zameu etmalen, 250 slmsgangen, 1353 uren. of gemiddeld 1,72 sluisgangen per etmaal, 9 uur 20 min per etmaal, en 2 uur 25 min. per slmsgang. 7 etmalen van bovengenoemd tijdvak gmgen voorbij zonder sluisgang.

23 21 Reeds in het vorig jaarverslag werd gemeld, dat de Draaibrug over het kanaal, in de richting van den Rijksweg te Velsen, den 20 Maart 1872 voor het publiek verkeer werd opengesteld. Door de Oranjesluizen zijn van af 18 Maa.rt 1872 tot en met 31 Maart 1873 een getal van 81,837 schepen geschut, als volgt over de verschillende maanden verdeeld: Maart 187 ^. April Mei Junij Julij Augustus,, September,, October,, November December 678 scl iepen.. 3,739 yy. 3,793»ï. 6,758 lï. 9,631 t*. 13,318 5Ï ï). 10,336 J». 7,454 3). 5, Te zamen in ,395 schepen. Januarij ,010 Februarij,,.... 1,538,, Maart.... 6,894 Totaal als boven.. 81,837 schepen. In Februari] jl. was de schutting gedurende 15 etmalen gestremd, wegens ijsbezetting. De remmingwerken bij de Oranjesluizen zijn volo;ens het s;oedo;ekeurd bestek gemaakt en daarna aanzienlijk verbeterd en versterkt. Verdere uitbreiding van die werken wordt voorbereid.

24 ' 22 Afwatering naar de Zuiderzee heeft, sedert de afsluiting van liet Y op 4 Junij 1872, als volgt plaats gehad: in Junij Julij,,,. Augustus,.,. September,,,. October,. November,. December,, Jiimiarij 1873 Februarij, Maart 22 etmalen 31 3' 28 1) 80 )) 31 5) 30 5Ï 31 )} ÏJ shiisganaien. 7 Jï 7 i) 15 ï) 41 >J 26 :' 25 j ï' «1 1' Te znmen,. 293 etmalen, 193 sluisgano-cn, 1073 uren, of gemiddeld 0,66 sluisgangen per etmaal, 3 uur 20 min. per etmaal en 5 uur 34 min. per sluisgang. 148 etmalen van genoemd tijdvak onder bovengenoemde cijfers begrepen - - gingen voorbij zonder sluisgang. De dagen, op welke de afwaterino- wegens te lagen binnen-waterstand verhinderd werd door het sluiten van de ebdeuren, zijn onder bovenstaande etmalen niel in rekening gebracht. De stüomwaterraolcn te Schellingwoud e was in werking: in Julij etmalen, 151 uren Augustus 1 > 4.) September ,. October Transportere. 5 5 etmalen 985 uren

25 per Transport in November December January 1873 Februarij,. Maart etmalen, 3Ü uren Te zameii in 14-i etmalen, 3006 uren. Sedert 28 Jauuarij werd die werking, ter zake van den lagen waterstand, tot nader order gestaakt Nadat de afsluitdijk tusschen Schellingwoude en deu Paardenhoek den 4 Junij 1872 tot boven water was doorgetrokken, zoodat de Yboezem en de Zuiderzee van elkander gescheiden waren, is het opwerken van het dijkslichaani voortgezet. en bevatte dit op 1 April jl. in het geheel 225,065 kub. meter zinkwerk, zand of klei, waarvan 63,503 kub. meter aangevoerd sedert het vorig jaarverslag. Overeenkomsten met Gemeente- of Waterscliapsbesturen. Het zijkanaal naar Nieuwendam met bijbehoorende werken, genoemd bij het vorig jaarverslag, werd in 1872 voltooid. De verdiepte haven werd door de getneente in onderhoud genomen. Oeveiconstatering. De delimitatie met de oevereigenaren, langs de polders I en II, is zoo goed als afgeloopen.

26 24 De opmeting der gezamenlijke oevers van het Wijkermeer en het Westelijk Y is ten einde gebracht. Tot zooverre de mededeeling aangaande verrichte werk. het Thans nog enkele bijzonderheden van meer algemeenen aard. De inschrijving tot inkoop van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal heeft ditmaal later plaats gehad dan gewoonlijk, en wel in Hoewel dus strikt genomen, de vermelding van den uitslag dier inschrijving, tot een volgend verslag behoort, willen wij toch hier mededeelen, dat nominaal werd ingekocht ƒ 153,600 tot den prijs in doorsnede van 52 ten honderd. Het totale cijfer van het nominaal bedrag der door de Maatschappij verkregen aandeelen is daardoor geklommen tot ƒ 743,500. De Rekening en Verantwoording; over het afgeloopen jaar, door Commissarissen en Regering nagezien en goedgekeurd, zal u worden medegedeeld. Het is u bekend, dat het wetsontwerp tot bekrachtiging van de overeenkomst, waarvan de voorwaarden den 18 November jl. zooveel noodig door u zijn goedgekeurd, tot heden onafgedaan

27 25 is gebleven. Intusschen werd ons weder een tijdelijk voorschot verleend, ditmaal tot een bedrag van één millioen, waardoor het totaal der voorschotten gestegen is tot 3% millioen. De Regering vond inmiddels aanleiding eene Commissie te benoemen tot beantwoording van enkele vraagpunten; betreffende onze werken. Tot Leden dier Commissie, welke geheel buiten onze medewerking werd benoemd, werden o. a. gekozen onze Ingenieurs, de Heeren WALDORP. DIEKS en Om zelfs den schijn van tegenwerking te ontgaan, hebben wij die Heeren vrijgelaten al dan niet de benoeming aan te nemen. Wij hebben zulks der Regering medegedeeld, doch daarbij verklaard, dat de Maatschappij niet geacht kon worden in deze door hare Ingenieurs te zijn vertegenwoordigd. Die Commissie heeft gelijk algemeen bekend is voor eenigen tijd haar rapport uitgebracht. Gedeeltelijk als een gevolg van dat rapport zijn door de Regering op nieuw wijzigingen in de bestaande overeenkomst tusschen haar en de Maatschappij gesloten. verlangd, welke u bleken uit de mededeelingen u gedaan in de zoo even gehouden Buitengewone Vergadering. In November 11. is, op ons voorstel, eene sa-

28 26 menkomst gehouden van de Directie met de Leden eener indertijd benoemde Commissie, welke de Regering moest voorlichten aangaande de vereischten voor de definitieve remmingwerken bij de Oranjesluizen. Het resultaat dezer bijeenkomst is geweest, dat de meerderheid van de hierboven bedoelde Commissie eene buitenhaven bi] de Oranjesluizen niet alleen onnoodig achtte, maar den aanleg daarvan in het belang van de sclieepvaart zelfs ontraadde. terwijl zij uitbreiding van de remmingwerken bleef aanbevelen. Dientengevolge deden wij een voorstel aan de Regering tot aanvulling dier werken, waardoor in ruime mate aan de behoefte zal worden voldaan- Hoewel bij de conce>sie tot het maken van zulke uitgebreide werken niet verplicht, wilden wij ons daaraan niet o)ittrekkeij. ten einde, zooveel de krachten onzer Maatschappij toelieten, de belangen van de kleine scheepvaart te bevorderen. Wij mogen hier in herinnering brengen dat, ofschoon bij dv meeste gi-oote sluizen in ons vaderland en in den vreemde, in den regel geen betere hulpmiddelen dan op dit oogenblik bij de Oranjesluizen bestaan, voor de scheepvaart worden aangetroifen, wij daarover allerlei klachten moesten hooren. Dat die klachten min gegi'ond waren

29 27 blijkt uit liet feit dat sedert de openstelling, met de Oranjesluizen «1,000 schepen geschut zijn, zonder dat noemenswaardige avary werd geleden. Een Reglement van Politie voor de Oranjesluizen werd bij Koninklijk Besluit vastgesteld. Eene belangrijke plaats in de bemoeijingen onzer Maatschappij wordt ingenomen door onze verhondins: tot het Gemeentebestuur. Tot ons groot leedwezen is tusschen het Gemeentebestuur en onze Maatschappij nog niet die goede verstandhouding verkregen, waarop wij bij ons vorig verslag h(>t vertrouwen uitdrukten, en die tusschen twee lichamen, welke beide de b<^ langen van A'Tisterdam's handel en schei'pvaart ten doel moesten hebben, slechts natuurlijk zoude zijn. Ofschoon wij ons steeds beijverden aan de wenschen van het Gemeentebestuur, ook al werden die niet rechtstreeks, maar door bemiddeling van de Regering ter onzer kennis gebracht, te voldoen voor zooverre die met de belangen der Maatschappij vereenigbaar waren, heeft het Gemeentebestuur ten vorigen jare zich tot ons, en naderhand tot de Regering gewend om de inwilliging te erlangen van een zestal eischen. Intusschen was er onder die eischen slechts ée^n, waarvan de beslis-

30 28 sing bij onze concessie tot de bevoegdheid van de Regering gebracht h, te weten de bepaling van de uitgestrektheid der wateroppervlakte voor de Avekelijksche houtveilingen. Omtrent dit punt was het inroepen eener beslissing mede onnoodig, omdat wij ons reeds vooraf aan de Re^erino: bereid luidden verklaard over de voldoening van deze begeerte van het Gemeentebestuur in overleg te treden, indien het ons werd kenbaar gemaakt. Hetzelfde was het geval met enkele der andere eischen, door het Gemeentebestuur gesteld. Onverplicht gelijk ook nog door de beslissing der Regering is erkend verklaarden wij ons ook bereid een Gemeente-Commissaris ter behartiging van de belangen van Amsterdam, in onze Bestuursvergaderingen zitting te verleenen bij de behandeling van alle zaken, die niet enkel van huishoudelijk belang voor de Maatschappij zouden zijn. Van die inwilliging is echter geen gebruik gemaakt, en evenmin heeft het Gemeentebestuur met ons eenige onderhandeling aangevangen voor eenig ander onderwerp, waarvan het de regeling wenschelijk mogt rekenen, ofschoon het bij ons ninnner aan bereidheid ontbreekt om tot zoodanige regeling mede te werken.

31 29 Tot ons groot leedwezen heeft de bestrijding; welke de wetsontwerpen tot voorziening in de behoeften onzer Maatschappij van de zijde van het Gemeentebestuur in het laatst van het vorige jaar heeft ondervonden, het bewijs opgeleverd dat de gezindheid ten aanzien onzer Maatschappij nog niet de gehoopte verandering had ondergaan. Reden tot nieinv beklag ontstond voor het Gemeentebestuur Ijovendien door de buitengewoon hooge waterstanden welke bij zeldzaam voorkomende regenvloeden in het najaar, hier gelijk als in geheel Europa voorkwamen; ofschoon nadeel daarvan door de Waterschappen meer dan voor Amsterdam, te duchten ware. Ten einde herhaling van dergelijke bezwaren te voorkomen, hebben wij van de gelegenheid tot spuijing, welke de Noordzeesluizen sedert aanboden, gebruik gemaakt, om het Y op zoodanigen stand te brengen dat niet bij den eerst invallenden regen op nieuw het normaalpeil, dat na voltooijing van het kanaal zal moeten behouden worden, overschreden werd. Indien, thans die lage waterstand evenzeer tot klachten heeft aanleiding gegeven als de hooge waterstand in het najaar deed, dan vinden wij daarin slechts het bewijs dat de mocijelijkheden, aan een toestand van overgang onvermijdelijk verbonden, en verhoogd door de omstandigheid

32 30 dat de voorgenomen werken der Gemeente niet gelijken tred hebben gehouden met den voortgang van het kanaal, nirt behoorlijk worden gewaardeerd. Zoodanige moeijelijkheden kunnen bij groote verandei'ing van plaatselijke toestanden nimmer geheel worden vermeden; zij kunnen echter belangrijk worden nrininderd door ernstige en wehvillende samenwerking VMU allo belanghebbenden. Voor zooveel noodig verklaren wij ons daartoe bereid, en Wijven de hoop voeden, dat bij billijke waardering van onze handelingen en bedoelingen, die gezindheid ook bij anderen niet zal blijven ontbreken. Al is dan ook het tijdperk der bezwaren welke onze onderneming zoo rmmschoots op haren weg heeft ontmoet, nog niet gesloten, toch geven wij de overtuiging niet op, dat de Maatschappij er in zal slagen hare grootsche taak te volbrengen, indien de volhardende steun en het vertrouwen van aandeelhouders, bij voortduring aan Heeren Commissarissen en aan de Directie verzekerd blijven.

33

34 >-

35

36 I SNELPEBS-DBUKKEUIJ van VAN BONGA & COMP. Mciraeudijk, H 37, to Amsterdam. V-

Aankoop Crossley gasmotor 1

Aankoop Crossley gasmotor 1 Aankoop Crossley gasmotor 1 26 April 1898 Den Haag 26 April 1898 Den WelEdelHooggeleerde Heer den Heer Kamerlingh Onnes Professor a/d Rijks Universiteit WelEdelHooggeleerde Heer. In beleefd antwoord op

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

BEVOLKING. De hoofdplaats van Bet eiland Curacao telde op 1 Januari 1017 il 892, de hoofdplaatsen van de overige hierboven genoemde

BEVOLKING. De hoofdplaats van Bet eiland Curacao telde op 1 Januari 1017 il 892, de hoofdplaatsen van de overige hierboven genoemde KOLONIAAL VERSLAG 1917. III. CURACAO. A. BEVOLKING. Op 1 Januari -1917 bestond de bevolking van de kolonie Curacao uit 57 3S1 personen, verdeeld als volgt: '» Curacao 34108 Aruba 0 481 Bonaire (5 714 St.

Nadere informatie

Vel 72. 259 Tweede Kamer.

Vel 72. 259 Tweede Kamer. Vel 72. 259 Tweede Kamer. È9BT* ZITTING. 2 DECEMBER. Mededeeling van ingekomen Hukken. De Voorxltter deelt mede dat srf n ingekomen : 29 ste ZITTING. ZITTING VAN VRIJDAG 2 DECEMBER. (GEOPEND TEN 11 LBE.)

Nadere informatie

VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. J. L. STUGER EZN.

VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. J. L. STUGER EZN. VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. EENE GESCHIKTE HANDLEIDING OM DEN TEGENWOORDIGEN TOESTAND VAN HET DISTRICT C O R O N I E UIT HET WARE OOGPUNT TE BESCHOUWEN

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer.

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. 84sto VERGADERING. 5 MAART 1913. Mededeeling van ingekomen 6tukken. 41. Voorschriften op do Grootboeken der Nationale Schuld. (de Meester.) Do Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering

Nadere informatie

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6.

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6. 5 STAT U T EN der Vereeniging : Middenstandspartij. ARTIKEL 1. De Vereeniging is genaamd : Middenstandspartij. Zij is gevestigd te Amsterdam en aldaar opgericht op den 24en April 1918. Zij is aangegaan

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

. In t egcnst elling met alle lat ere verslagen i s het eer ste verslag der Comissie niet in &uk verschenen.

. In t egcnst elling met alle lat ere verslagen i s het eer ste verslag der Comissie niet in &uk verschenen. V E R S L A G der Iii jkscommissie voor Graaduet ing en kt erpassing, rz~nea&rde hare ~rer!r- zaamhcden gedurende het jaar 187s Uitgave 1966 Kopie var, het in het archief aanwezige met de hand geschreven

Nadere informatie

[1*1. 3.] Algemeene beschouwingen. Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak. IV.

[1*1. 3.] Algemeene beschouwingen. Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak. IV. [1*1. 3.] Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak. IV. (151. 3.) MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeene beschouwingen. INLBIDENDK onubkue. Het wetsontwerp van 10 Juni 1903 (Bijlagen

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

Het hoofd boven water

Het hoofd boven water Het hoofd boven water Tweehonderd jaar investeren in waterwerken Essay in opdracht van de Deltacommissie NYFER Maliestraat 1 3581 SH UTRECHT T 030 2364703 F 030 2368345 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 INHOUD Inleiding 1 - De stichting van de houthandel P.Stoffel Czn 2 - Financiering 3 - Intern en extern vervoer 4 - Bedrijsleiding

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Artikel 1. Definities. 1.1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: Aandeelhoudersregister:

Nadere informatie

Statuten R.K. Voetbalvereniging H.S.C. 28 d.d. 01 november 2006 STATUTEN

Statuten R.K. Voetbalvereniging H.S.C. 28 d.d. 01 november 2006 STATUTEN STATUTEN November 2006 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Pag. 5 Art. 4 Art. 5 Pag. 6 Art. 6 Pag. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Pag. 9 Art. 11 Art. 12 Pag. 10 Art. 13 Pag.

Nadere informatie

DKlt S T A A T 8 B E G R O O T1 N G \ \\ EENIGE EUKOPEESCIIE SïAÏEÏi,

DKlt S T A A T 8 B E G R O O T1 N G \ \\ EENIGE EUKOPEESCIIE SïAÏEÏi, i h... i.;:t,k Di^; MMNTIEELE TOESTAND DKlt VEBEEÜIGOE STAT! loobo-amierlka, Yni!fii;hi;Ki:\ MI'T DK S T A A T 8 B E G R O O T1 N G \ \\ EENIGE EUKOPEESCIIE SïAÏEÏi, iiicl wi'iilu'ii ('11 o )iii('iiiiit;('ii

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel 4. Artikel 2 Doel 4. Artikel 3 Kapitaal en deelhebbers 4. Artikel 4. Artikel 5 Aandeelhoudersregister 5

Artikel 1 Naam en zetel 4. Artikel 2 Doel 4. Artikel 3 Kapitaal en deelhebbers 4. Artikel 4. Artikel 5 Aandeelhoudersregister 5 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Naam en zetel 4 Artikel 2 Doel 4 Artikel 3 Kapitaal en deelhebbers 4 Artikel 4 Kwaliteitseisen aandeelhouderschap; Goedkeuringsregeling 4 Artikel 5 Aandeelhoudersregister 5 Artikel

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl «

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl « r; i BIBLIOTHEEK KITLV Hl «8 'O) ... A

Nadere informatie