AMSTERDAMSCHE. -ïilisfbip D TJIXGEBKACUT IN DE NEGENDE GEWONE ALGEMEEXE JAAELUKSCHE VERGADEETNG, GEHOUDEN OP. Maandao' 5 Mei 1873.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMSTERDAMSCHE. -ïilisfbip D TJIXGEBKACUT IN DE NEGENDE GEWONE ALGEMEEXE JAAELUKSCHE VERGADEETNG, GEHOUDEN OP. Maandao' 5 Mei 1873."

Transcriptie

1 te ^ ^ -- mi f '\:^«AMSTERDAMSCHE -ïilisfbip D VEESLAG, v.:-f TJIXGEBKACUT IN DE i I NEGENDE GEWONE ALGEMEEXE JAAELUKSCHE VERGADEETNG, GEHOUDEN OP i i lê' Maandao' 5 Mei AMSTEEDAM VAN BONGA & COMP fj&v-.' ''-^m^ '^k

2

3 AMSTERDAMSCHE Kanaal-Ma (itschappij.

4

5 AMSTERDAMSOHK KANAAL-MA ATHCH APPIJ. VERSLAG UITGEBKA.riIÏ IA BE NEGENDE GEWONE ALGEMEENE JAARLIJKSGHE VERGADERING, GEHOUDEN OP * Maandag" g Mei AMSTERDAM YAN BONGA & COMP 1873.

6 . h

7 * AM8TERDAMSC1IE KAKA AL-MAAT8GHAPPIJ. ilijne HKEKEX! Het i.s ons vergund dit verslag aan te vangen mot de aangename verklaring, dat het werk dit iaar goed voornitginü'. De doorgraving van Holland op zijn Smalst, waarop wij n in het vorig verslag niogten voorbereiden, is een feit geworden. Sedert November 11. zijn Noord- en Zuider/ee met elkaar verbonden* De dannnen, Avelke onze kostbare eigendommen in het Y zullen omringen, naderen voor een goed deel hunne voltooijing, en de wijde waterplas, welke tot hedeii zieh van Amsterdam tot Velsen uitstrekt, zal weldra binnen enger grenzen beperkt zijn. Het Y zal binnen korten tijd een groot gedeelte van zijn rijken bodem hebben blootgelegd, waardoor voor onze Maatschappij de bron van inkomsten zal worden ontsloten ter bestrijding van de nog vereischte nitga^'en.

8 ! 6 Het tweede of nevendoel onzer onderneming, volgens den titel onzer concessie indijking en droogmaking van gronden in het Y zal derhalve, binnen een niet te lang tijdsverloop, voor een gedeelte bereikt zijn. Door het technisch gedeelte van dit verslag zal een en ander meer in bijzonderheden bevestigd worden. Vooraf als geavoonlijk eenige mededeelingen van administratief belang. De Heeren G. A. CRooCKEwrr, H. VAN EEGUEN, H. F. GROEN VAN WAARDEK en o. \v. A. VAN RINSÜM, in Mei van het vorig jaar tot Commissarissen herbenoemd of benoemd, hebben zich die keuze laten welgevallen. Door de periodieke aftreding van de Heeren DEN TEX, VAN RiNSUiF en BONNIKB, en ten gcvolgc van het overlijden van den Heer,T. BOELEN, hebben Aandeelhouders heden keuze te doen ter vervulling van vier vacaturen, uit de door het Collegie van Commissarissen alphabetisch gestelde voordracht. Ook dit jaar moesten wij weder een onzer oudste en beste vrienden zien heengaan, den Heer j. BOELEN. Velen uwer zullen zich herinneren zijn krachtig optreden en onvermoeid strijden gedurende den

9 7 wordingstijd van deze Maatschappij. Uil behoorde tot die weinigen. die zelfs op hoogen keftijd met energie aues onderstenndcn wat strekken kan ter bevordering van handel en sclieepvaart van Ainsterdani. Zijn stem werd gehoord in bijna iedere Vereeniging, welke dat doel trachtte te bereiken; zijn hand was altijd gereed tot inaterié"le ondersteuning. Wij mogen hem herdenken als een trouav en krachtiö' vriend, wiens dood door ons en Oominissarisseji diep betreurd wordt. De kanaal- en havenwerken werden door velen ook uit den vreemde bezocht, en menig bewijs van ingenomenheid en belangstelling ontvingen wij van elders. Op dringend aanzoek hebben wij teekeningen naar de Wereldtentoonstelling te Weenen gezonden. Amerika zond een deskundige, speciaal om de beide nieuwe waterwegen in ons land te bezigtigen. Eene geïllustreerde beschrijving dier werken werd dientengevolge door de Noord-Amerikaansche Reo-erinff uitffeffcven. ten dienste van de opleiding van aanstaande Ingenieurs. Die algemeene belangstelling Averkt zeker niet ongunstig, en wij meenen daarom reden te hebben zulks hier te vemnelden.

10 8 TECHNISCH G E 1) E E E T E. Personeel. Beti'efFendc liet technisch personeel wordt iiiedegedeeld, dat de Heer j. G. VAN GENDT.ir. in het eind van het vovige jaar, op zijn verzoek, eervol werd ontslag-en als eerste Sectie-Ingenieur, onder dankbetuiging voor de diensten der Maatschappij bewezen. De opzichter,i. DE RIJKE, thans belast met den bouw van de schutsluis aan den mond van den jn'euwen waterweg tusschen Zwolle en den IJssel, heeft mede in het afgeloopen jaar, op zijn verzoek, een eervol ontslao- o-ekreo-en. Hetzelfde was het geval met den opzichter j. c. j. COVENS, benoemd tot commies aan de secretarie van de publieke werken in deze gemeente, en den opzichte]' T. ïmeijek, die eene plaatsing aan de Hollandsche Gasfabriek alhier verkreeg. In plaats van den Heer COVENS Averd door ons tot opzichter-chef de bureau benoemd de Heer N. j. BEVEiïSEN alhier; terwijl de Heer MEIJER als opzichter vervangen Averd door den Heer c. j. HANA IVA. De dienst van de werken beoosten Amsterdam, vroeger toevertromvd aan den Heer VAN GENDT en den opzichter DE RIJKE, werd opgedragen aan den

11 9 Heer A. W. OIJVILR, tijden^ /ijiic benoeming bij de Kauaal-j\laatscliappij hoofdupzichter bij den aanleg der Staatss,poorAvegen te Vli>ssiiigeii. Bestelilteu. Sedert het uitbrengen \an hot ^'ürig jaarverslag N\erden door den Minister van Binnenlandbche goedgekeurd: onder dagteekening van 18 Junij 1872, bestek n". 24, betrekking hebbende o]) de meerpalen en remming-werken beoosten en bcave.sten de Oranjesluizen ; onder dagt-'ekening \an 4 October J872, bestek n^. 25, betreffende de verdediging der boorden van de doorgraving onder de gemeente Velsen, tusschen den duinvoet op het strand der Noordzee en het Wijkermcer; onder dagteekening van 16 Julij 1872, bestek n". 26, betreffende de sluiswachterswoningen, te bouwen bij de Oranjesluizen; onder dagteekening van 8 October 1872^ l)e6tek n. 28, betreffende de beringing en verkaveling van het westelijk Y, be/uiden liet hoofdkanaal en 1)eAvesten het zijkana.d naar Halfweg; onder dagteekening van 14 October 1872, be-'tek n. 29, betrekking'heb1)eiide op den stoomwatermolen, tot droogmaking en drooghouding van

12 10 orenoemden polder, bezuiden het hoofdkanaal en liewesteti het zijkanaa] naar Halfweg. Bovendien werden uoedgekeurd de wijzigingen van de volgeiuh? bestekken: ó Juni) 1872 en 2 April \H7'Ó, be.stek n». 15, stoonnvaterniolen. tot droognuiking en drooghonding van het noordelijk gedeelte van het Wijkermeer: onder dezelfde dagteekeningen bestek n". 16; stoomwaterinolen tot droogmaking en drooghouding van het ziüdelijk ged(!elte van het Wijkermeer; 4 Februarij 1873 bestek n^. 21, l)eringing en verkaveling van het Wijkermeer; onder dezelfde dagteekening bestek n". 28, beringing en verkaveling van het westelijk Y, bezuiden het hoofdkanaal en bewc^sten zijkanaal F. Prijstarieveii. De zesde wijziging van het algemeen prijsfcarief' werd goedgekeurd bij Ministeriële beschikking van 12 Februarij l! i t V o e r i 11 <?. Het noordelijk hoofd in zee was op het eind van 1872 opgetrokken tot 1158 meter buiten den duinvoet. Op liet eind van 1871 bedroeg deze lengte 850 meter, zoodat in 1872 gemaakt werd eene lengte

13 I 11 van 308 meter. Daarbij kwamen in de drie eerste maanden van het loopendc jaar achtervolgens nog 6, 10 en 24 meter. Het noovderhoofd was dus op I April 1873 doorgetrokken over 1198 meter leno'te buiten den duinvoet. of iuist tot het begin van de zuidelijke omzwaaijing nabij het zecëind. De borstweringmuur op hetzelfde hoofd is gereed over 866 meter lengte. De srondstortino- met bazalt is doorgetrokken tot 1465 meter buiten het duin. Het zuidelijk hoofd was op het eind van 1872 opgetrokken over 1017 meter lengte. Op het eind van 1871 bedroeg de lengte 712 meter, zoodat in 1872 gemaakt werd eene lengte van 305 meter. In de drie eerste maanden van 1873 kwam daarbij nog 14 meter. Het zuiderhoofd was dus op 1 April 1873 doorgetrokken over 1031 ineter lengte buiten den duinvoet. De borstwering op het zuiderhoofd is gereed over 740 meter lengte. De grondstorting van bazalt is doorgetrokken tot 1156 meter buiten het duin. Hieronder volgt een algemeen overzicht van hetgeen aan de beide Noordzeehoofden te zamen reeds verricht is, en van hetgeen daaraan te doen overblijft.

14 12 Gemaakt: ill 186"/ 132 iiiciev Iciiiile, of 5 ten honderd., , 1S69 317, L = 18'1 563 = lö72 613, 1873 (lot 1 Vpiil). 5 1 ij Jï j; J J8 21) 0 J3» 53 S) )3 ÏJ 35 Jï» 33 Te zamen jieuiaaki..?2 39,. Nog to maken 861 )) » )ï Totale lengte 3090 meter lengte, of 100 ten boudeid. Ofkchüou in 1872 meer Icno-te Noordzeelioofcl Averd genuiakt, dan in t'én der vo(n'afgegane jaren, Avas de afo-eloopen winter minder ounstio- dan de vorige, hetgeen Idijkt nit onder>staande opgaaf van liet jaarlijks gedane in de zes A\'intermaanden, van October tot en met Maart: (één hoofd) 53 nieter lengte (twee hoofden) Dit moet in lujofdzaak worden toe<>eselireven aan de stormen op het eind van September en die van 8 en 9 Deeendjer jl., die aan het toeu afo'ewerkte iix'deelte der hoofden weder schade te Aveeg bragten, evenwel uitbliutend aan de vakken, meer dan 650 ii 700 meter nit den duina'oet o-eleo'en.

15 13 Afffescheideii van hets-oen dacu'omtrent sedert door eeno door Z. ^I. benoemde Staatscommissie Averd voorgesteld, heeft genoemde schade l)iizonder onze aandacht getrokken en aanleiding gegeven tot het voorstidlen eener besteks wijziging krachtens het bij het oor^^pronkelijk bestek gemaakte voorbehoud, met Avelke de aannemers genoegen nemen, en die tot belangrijke versterking van de lioofden zal voeren. Zij bestaat in hoofdzaak in vermeerdering van de hoeveelheid portland-cement in de 1)ctonblokken; in het gebruik van grof rivierzand, in plaats \'an duinzand, en in het optrekken der hoofden, van af ruim 2 metei- beneden laag water, uit blokken die ieder ininstens 10,000 kilogram zullen wegen, of omstreeks het dubbele van het vroegere gemiddelde o-ewicht. Het maken van betonblokken werd voortgezet, zoodat met 1 April jl. vervaardigd waren 48,865 stuks blokken, bevattende een inhoud van 145,099 kubieke raett'r. Hiervan werden 9425 blokken, bevattende 31,948 kubieke meter, sedert het vorig jaarverslag gemaakt. Verwerkt zijn in het geheel 39,868 betonblokken, bevattende 114,390 kub. meter, waarvan sedert het vorige jaar 10,018 stuks, of 31,167 kub. meter,

16 14 Voorraad A-an blokken: stuks, of 30,709 knh. meter ,028 Op 1 April jl. waren mitsdien minder blokken in voorraad dan tijdens het vorige jaarverslag, docli de gezamenlijke inhoud Avas grooter; een gevolo- ten deelc van de reeds vroeger ingevoerde, r> ten deele ook vnn de l)oven besprokene grootere nfmetingen. Tussclien de duinvoet 1)1] de Noordzee en het Wijkemneer bedroeg de ontgraving op 1 April jl. 8,958,238 kub. meter, of 236,280 kub. meter meer, dan tijdens het uitbrengen van het vorig jaarverslag. Hetgeen aan dit onderdeel reeds verrigt is en nog te doen overblijft, is verzameld in onderstaande opgaaf: Ontgraven: in ,152 kul), nieter, of 13 ten honderd.,, , , , , , , , (tot 1 April) 29,473 Te zamen ontgraven. 3,958,233 Nog te ontgraven.. 751,767 Totale ontgrav. tus-, schen den duinvoet' 4,710,000 kub. meter, of 100 ten honderd. en het Wijkermeer \! > Ï5 M )J Jï Sï >J»> J) )3 ï) 3> J) 3Ï >5 J) «Jï 55 J «0'^ 84 16

17 iö De graxdng (if 1)Htjg'oring in het hoofdkanaal. heoostfci) de ovnieeute VeKen, Iiedroeg nier 1 April jl. Wijkormeer 1,18^, tüo kiib, mewi. Buitenhuizen ,91.6 WeMHijk ^ 1,324,815 'IV /.amimi... 2,653,l(i7 kub. meter De geheeli' doorgraving van Buitenhuizen bevat 2b7,'2{)0 kub. meter, waarvan op 1 A]mi te doen bleef61j54 kul), nieter ofonihtreeks 24 ten honderd. Uit /ijkanaal A (Beverwijk), zoo goed als voltooid, zipi in het geheel gebaggerd 81,164 kub. meter, of 1U4 kul), meter meer dan met Mei Uit zijkanaal B (S})aarn(huu beoosten Volsen) 311,726 kub. nieters, of 34,335 kub. meter minder dan niet Mei 1872, her gevolg van toezakking. Uit zijkanaal C (Spaarndam beoosten Buitenhuizen) 266,444 kub. meter, of 57,929 kub. meter meer dan een jaar geleden. Uit zijkanaal D (Nauerna) 46,464 kub. meter, of 5233 kub. meter minder dan het vorige jaar. Uit zijkanaal F (Halfweg) 364,723 kub. meter, of 85,961 kub. inetei- nu-er, dan met Mei Onderstaand overzigt wijst aan het jaarlijks gedaan baggerwerk in het Wijkermeer en het Westelijk Y, als ook hetgeen voor zoo veel

18 16 dat cijfer wiet juistheid bepaald kan worden nog te doen overblijft: Gebao'ü'erd: hl ,200 kub. meter, oi' O teu honderd ,782 1» , ,078 ' >» , ,148 1<5., ,503 17» 1873 (tot l.ai)rii)-v- 7,951 -"O» Te zameii.... 3,477,742» «««jstog te baggeren 1,537,358» >!»» Totaal bagger- \ werk, Wijkermecr en westelijk Y ) 5.015,300 Icnb. meter, of 100 ton honderd, Het negatieve cijfer voor de drie eerste maanden van 1873 toen de stoombaggervaartuigen of otootendeels in de toekomstige droogmakerijen werkzaam waren, of het werk wegens ijsbezetting tijdelijk gestaakt moest Avorden is toe te schrijven aan toezakking van de blinde bermen. Van de kanaaldijken in het Wijkermeer en het Westelijk Y waren op T. April 1873: Tn aanleg: Hoofdkanaal (Wijkermeer) 8,199 meter lengte. i^westelijk Y) 16,481 Transportere... 24,680 meter lengte.

19 17 per Transport... 24,680 meter lengte. Zijkanaal A (Beverwijk) 1,937 B (Spaarndam beoosten Velzen).4,343 C ( Buitenhuizen) 5,459 D (Nauerna) 3,275 E (Westzaan) 640 F (Halfweg) 9,593 Te zamen in aanleg..48,926 meter lengte, of 80 Vio ten honderd van het geheel (60870 meter lengte), en 4984 meter lengte meer, dan in Mei Tot A. F. opgetrohken: Hoofdkanaal (Wijkermeer) 8,199 meter lengte. (Westelijk Y) 12,148 Zijkanaal A 1,937 B 4,343.. C 5,459 D 1,135 F 9,592 Te zamen tot A. P. opgetrokken.42,813 meter lengte of 70Vio ten honderd van het geheel, en 7845 meter lengte meer dan een jaar geleden. Voltooid: Hoofdkanaal (Wijkermeer) 8,199 meter lengte. (Westelijk Y) 4,888 Zijkanaal A 1,937 B 4,247 O 5,459 D F 2,234 Te zamen voltooid...27,469 meter lengte, of 45Vio t^ïi honderd van het geheel, en 3369 meter lengte meer dan met Mei 1872.

20 18 De voltooijing der kanaaldijken verdeelt zich als volgt over de verschillende jaren; 4,356 meter lengte ,115, ,211 4, a 1873 Ctot 1 April). 880 Te zaïuen. - 27,4 69 meter lengte. Van het optrekken van de kanaaldijken tot 0.60 rr^eter boven A. P. of hoog er, 'm de achtervolgende jaren, wordt hieronder een overzicht gegeven: Opgetrokken tot :. 5,379 meter lengte of 9 ten honderd. in , , , ,738., (tot 1 April). 1,630 Te zamen ,. 8., ,764 meter lengte of 51 ten honderd. Blijft te doen. 30,106,. -,» ^^ ' Totale lengte Kan^ald^T^MT^xneter lengte ofloo^ten honderd. Droogmalierijen. Polder ï. Van de beringing, lang 16,275 meter, waren op l April jl voltooid 16,179 rneter lengte en boven water de overblijvende 96 meter lengte. Gemaakt waren 11,010 meter lengte ringsloot

21 19 met ringkade, 9346 meter lengte tocht, 20,400 meter lengte bcrrasloot, 2(),600 ineter lengte kavelsloot. 13,200 meter lengte heinsloot en 12,874 meter lengte polderweg. v De polder is drooggevallen. Op 17 Mei e. k. zal de publieke aanbesteding plaats hebben van het zwart maken of bezaaibaar maken der gronden Dit laatste moet zoo vroeg in Augustus aanstaande zijn afgeloopen, dat de bezaaijing n\et koolzaad in die maand kiume geschieden. Polder IL \^an de beringing, lang 11,360 meter waren op 1 April jl. voltooid 8645 meter, en boven water 2715 meter lengte, met uitzondering eener gespaarde opening voor de toen nog in de drooo'- makerij aanwezige stoombaggervaartuigen, waarmede in het geheel 6127 meter lengte togt werd gebaggerd. Nadat deze stoombaggervaartuigen naar buiten zijn vervoerd^ is ook de overgebleven openinosedert gedicht en wordt de droogmaling met krachtige Averktuigen ter hand genomen. Sluizen eu Bruggeiu Nadat 15 Augustus jl. de brug van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij over het Noordzeekanaal, van Regeringswege was beproefd en goedgekeurd, werd zij voor het spoorwegverkeer

22 20 opengesteld en onverwijld overgegaan tot opruixnino- van den dam door het kanaal, waarover de treinen sedert de opening der lijn Haarlem - Uitgeest (1 Mei 1867) geloopen hadden. Daarna werd het kanaal met water gevuld tot den baitenduinregel. Met 1 November was ook deze laatste opgeruinul, en dientengevolge de doorgraving van Holland een feit geworden. Door de Noordzeesluizen. die zoo goed als voltooid zijn en 27 Julij jl van Rijkswege als behoorlijke waterkeering werden opgenomen en goedgekeurd, heeft sedert het begin van November geregeld afwatering van den Yboezen, op de Noordzee plaats. Ofschoon aanvankelijk belemmerd door het nog on^ oltooide dwarsproiil van de voorhaven en de duorgraving van het zeestrand, geschiedde zij echter November tot hc;den als: met toenemende kracht van November ^4 etmalen, 41 sluisgaugen uven. December,, ;u )ï >i Jannarij it J 5 ïebruarij,, 28 )! U Jï 265 iï Maart, ti 322 t3 ï» ïe zameu etmalen, 250 slmsgangen, 1353 uren. of gemiddeld 1,72 sluisgangen per etmaal, 9 uur 20 min per etmaal, en 2 uur 25 min. per slmsgang. 7 etmalen van bovengenoemd tijdvak gmgen voorbij zonder sluisgang.

23 21 Reeds in het vorig jaarverslag werd gemeld, dat de Draaibrug over het kanaal, in de richting van den Rijksweg te Velsen, den 20 Maart 1872 voor het publiek verkeer werd opengesteld. Door de Oranjesluizen zijn van af 18 Maa.rt 1872 tot en met 31 Maart 1873 een getal van 81,837 schepen geschut, als volgt over de verschillende maanden verdeeld: Maart 187 ^. April Mei Junij Julij Augustus,, September,, October,, November December 678 scl iepen.. 3,739 yy. 3,793»ï. 6,758 lï. 9,631 t*. 13,318 5Ï ï). 10,336 J». 7,454 3). 5, Te zamen in ,395 schepen. Januarij ,010 Februarij,,.... 1,538,, Maart.... 6,894 Totaal als boven.. 81,837 schepen. In Februari] jl. was de schutting gedurende 15 etmalen gestremd, wegens ijsbezetting. De remmingwerken bij de Oranjesluizen zijn volo;ens het s;oedo;ekeurd bestek gemaakt en daarna aanzienlijk verbeterd en versterkt. Verdere uitbreiding van die werken wordt voorbereid.

24 ' 22 Afwatering naar de Zuiderzee heeft, sedert de afsluiting van liet Y op 4 Junij 1872, als volgt plaats gehad: in Junij Julij,,,. Augustus,.,. September,,,. October,. November,. December,, Jiimiarij 1873 Februarij, Maart 22 etmalen 31 3' 28 1) 80 )) 31 5) 30 5Ï 31 )} ÏJ shiisganaien. 7 Jï 7 i) 15 ï) 41 >J 26 :' 25 j ï' «1 1' Te znmen,. 293 etmalen, 193 sluisgano-cn, 1073 uren, of gemiddeld 0,66 sluisgangen per etmaal, 3 uur 20 min. per etmaal en 5 uur 34 min. per sluisgang. 148 etmalen van genoemd tijdvak onder bovengenoemde cijfers begrepen - - gingen voorbij zonder sluisgang. De dagen, op welke de afwaterino- wegens te lagen binnen-waterstand verhinderd werd door het sluiten van de ebdeuren, zijn onder bovenstaande etmalen niel in rekening gebracht. De stüomwaterraolcn te Schellingwoud e was in werking: in Julij etmalen, 151 uren Augustus 1 > 4.) September ,. October Transportere. 5 5 etmalen 985 uren

25 per Transport in November December January 1873 Februarij,. Maart etmalen, 3Ü uren Te zameii in 14-i etmalen, 3006 uren. Sedert 28 Jauuarij werd die werking, ter zake van den lagen waterstand, tot nader order gestaakt Nadat de afsluitdijk tusschen Schellingwoude en deu Paardenhoek den 4 Junij 1872 tot boven water was doorgetrokken, zoodat de Yboezem en de Zuiderzee van elkander gescheiden waren, is het opwerken van het dijkslichaani voortgezet. en bevatte dit op 1 April jl. in het geheel 225,065 kub. meter zinkwerk, zand of klei, waarvan 63,503 kub. meter aangevoerd sedert het vorig jaarverslag. Overeenkomsten met Gemeente- of Waterscliapsbesturen. Het zijkanaal naar Nieuwendam met bijbehoorende werken, genoemd bij het vorig jaarverslag, werd in 1872 voltooid. De verdiepte haven werd door de getneente in onderhoud genomen. Oeveiconstatering. De delimitatie met de oevereigenaren, langs de polders I en II, is zoo goed als afgeloopen.

26 24 De opmeting der gezamenlijke oevers van het Wijkermeer en het Westelijk Y is ten einde gebracht. Tot zooverre de mededeeling aangaande verrichte werk. het Thans nog enkele bijzonderheden van meer algemeenen aard. De inschrijving tot inkoop van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal heeft ditmaal later plaats gehad dan gewoonlijk, en wel in Hoewel dus strikt genomen, de vermelding van den uitslag dier inschrijving, tot een volgend verslag behoort, willen wij toch hier mededeelen, dat nominaal werd ingekocht ƒ 153,600 tot den prijs in doorsnede van 52 ten honderd. Het totale cijfer van het nominaal bedrag der door de Maatschappij verkregen aandeelen is daardoor geklommen tot ƒ 743,500. De Rekening en Verantwoording; over het afgeloopen jaar, door Commissarissen en Regering nagezien en goedgekeurd, zal u worden medegedeeld. Het is u bekend, dat het wetsontwerp tot bekrachtiging van de overeenkomst, waarvan de voorwaarden den 18 November jl. zooveel noodig door u zijn goedgekeurd, tot heden onafgedaan

27 25 is gebleven. Intusschen werd ons weder een tijdelijk voorschot verleend, ditmaal tot een bedrag van één millioen, waardoor het totaal der voorschotten gestegen is tot 3% millioen. De Regering vond inmiddels aanleiding eene Commissie te benoemen tot beantwoording van enkele vraagpunten; betreffende onze werken. Tot Leden dier Commissie, welke geheel buiten onze medewerking werd benoemd, werden o. a. gekozen onze Ingenieurs, de Heeren WALDORP. DIEKS en Om zelfs den schijn van tegenwerking te ontgaan, hebben wij die Heeren vrijgelaten al dan niet de benoeming aan te nemen. Wij hebben zulks der Regering medegedeeld, doch daarbij verklaard, dat de Maatschappij niet geacht kon worden in deze door hare Ingenieurs te zijn vertegenwoordigd. Die Commissie heeft gelijk algemeen bekend is voor eenigen tijd haar rapport uitgebracht. Gedeeltelijk als een gevolg van dat rapport zijn door de Regering op nieuw wijzigingen in de bestaande overeenkomst tusschen haar en de Maatschappij gesloten. verlangd, welke u bleken uit de mededeelingen u gedaan in de zoo even gehouden Buitengewone Vergadering. In November 11. is, op ons voorstel, eene sa-

28 26 menkomst gehouden van de Directie met de Leden eener indertijd benoemde Commissie, welke de Regering moest voorlichten aangaande de vereischten voor de definitieve remmingwerken bij de Oranjesluizen. Het resultaat dezer bijeenkomst is geweest, dat de meerderheid van de hierboven bedoelde Commissie eene buitenhaven bi] de Oranjesluizen niet alleen onnoodig achtte, maar den aanleg daarvan in het belang van de sclieepvaart zelfs ontraadde. terwijl zij uitbreiding van de remmingwerken bleef aanbevelen. Dientengevolge deden wij een voorstel aan de Regering tot aanvulling dier werken, waardoor in ruime mate aan de behoefte zal worden voldaan- Hoewel bij de conce>sie tot het maken van zulke uitgebreide werken niet verplicht, wilden wij ons daaraan niet o)ittrekkeij. ten einde, zooveel de krachten onzer Maatschappij toelieten, de belangen van de kleine scheepvaart te bevorderen. Wij mogen hier in herinnering brengen dat, ofschoon bij dv meeste gi-oote sluizen in ons vaderland en in den vreemde, in den regel geen betere hulpmiddelen dan op dit oogenblik bij de Oranjesluizen bestaan, voor de scheepvaart worden aangetroifen, wij daarover allerlei klachten moesten hooren. Dat die klachten min gegi'ond waren

29 27 blijkt uit liet feit dat sedert de openstelling, met de Oranjesluizen «1,000 schepen geschut zijn, zonder dat noemenswaardige avary werd geleden. Een Reglement van Politie voor de Oranjesluizen werd bij Koninklijk Besluit vastgesteld. Eene belangrijke plaats in de bemoeijingen onzer Maatschappij wordt ingenomen door onze verhondins: tot het Gemeentebestuur. Tot ons groot leedwezen is tusschen het Gemeentebestuur en onze Maatschappij nog niet die goede verstandhouding verkregen, waarop wij bij ons vorig verslag h(>t vertrouwen uitdrukten, en die tusschen twee lichamen, welke beide de b<^ langen van A'Tisterdam's handel en schei'pvaart ten doel moesten hebben, slechts natuurlijk zoude zijn. Ofschoon wij ons steeds beijverden aan de wenschen van het Gemeentebestuur, ook al werden die niet rechtstreeks, maar door bemiddeling van de Regering ter onzer kennis gebracht, te voldoen voor zooverre die met de belangen der Maatschappij vereenigbaar waren, heeft het Gemeentebestuur ten vorigen jare zich tot ons, en naderhand tot de Regering gewend om de inwilliging te erlangen van een zestal eischen. Intusschen was er onder die eischen slechts ée^n, waarvan de beslis-

30 28 sing bij onze concessie tot de bevoegdheid van de Regering gebracht h, te weten de bepaling van de uitgestrektheid der wateroppervlakte voor de Avekelijksche houtveilingen. Omtrent dit punt was het inroepen eener beslissing mede onnoodig, omdat wij ons reeds vooraf aan de Re^erino: bereid luidden verklaard over de voldoening van deze begeerte van het Gemeentebestuur in overleg te treden, indien het ons werd kenbaar gemaakt. Hetzelfde was het geval met enkele der andere eischen, door het Gemeentebestuur gesteld. Onverplicht gelijk ook nog door de beslissing der Regering is erkend verklaarden wij ons ook bereid een Gemeente-Commissaris ter behartiging van de belangen van Amsterdam, in onze Bestuursvergaderingen zitting te verleenen bij de behandeling van alle zaken, die niet enkel van huishoudelijk belang voor de Maatschappij zouden zijn. Van die inwilliging is echter geen gebruik gemaakt, en evenmin heeft het Gemeentebestuur met ons eenige onderhandeling aangevangen voor eenig ander onderwerp, waarvan het de regeling wenschelijk mogt rekenen, ofschoon het bij ons ninnner aan bereidheid ontbreekt om tot zoodanige regeling mede te werken.

31 29 Tot ons groot leedwezen heeft de bestrijding; welke de wetsontwerpen tot voorziening in de behoeften onzer Maatschappij van de zijde van het Gemeentebestuur in het laatst van het vorige jaar heeft ondervonden, het bewijs opgeleverd dat de gezindheid ten aanzien onzer Maatschappij nog niet de gehoopte verandering had ondergaan. Reden tot nieinv beklag ontstond voor het Gemeentebestuur Ijovendien door de buitengewoon hooge waterstanden welke bij zeldzaam voorkomende regenvloeden in het najaar, hier gelijk als in geheel Europa voorkwamen; ofschoon nadeel daarvan door de Waterschappen meer dan voor Amsterdam, te duchten ware. Ten einde herhaling van dergelijke bezwaren te voorkomen, hebben wij van de gelegenheid tot spuijing, welke de Noordzeesluizen sedert aanboden, gebruik gemaakt, om het Y op zoodanigen stand te brengen dat niet bij den eerst invallenden regen op nieuw het normaalpeil, dat na voltooijing van het kanaal zal moeten behouden worden, overschreden werd. Indien, thans die lage waterstand evenzeer tot klachten heeft aanleiding gegeven als de hooge waterstand in het najaar deed, dan vinden wij daarin slechts het bewijs dat de mocijelijkheden, aan een toestand van overgang onvermijdelijk verbonden, en verhoogd door de omstandigheid

32 30 dat de voorgenomen werken der Gemeente niet gelijken tred hebben gehouden met den voortgang van het kanaal, nirt behoorlijk worden gewaardeerd. Zoodanige moeijelijkheden kunnen bij groote verandei'ing van plaatselijke toestanden nimmer geheel worden vermeden; zij kunnen echter belangrijk worden nrininderd door ernstige en wehvillende samenwerking VMU allo belanghebbenden. Voor zooveel noodig verklaren wij ons daartoe bereid, en Wijven de hoop voeden, dat bij billijke waardering van onze handelingen en bedoelingen, die gezindheid ook bij anderen niet zal blijven ontbreken. Al is dan ook het tijdperk der bezwaren welke onze onderneming zoo rmmschoots op haren weg heeft ontmoet, nog niet gesloten, toch geven wij de overtuiging niet op, dat de Maatschappij er in zal slagen hare grootsche taak te volbrengen, indien de volhardende steun en het vertrouwen van aandeelhouders, bij voortduring aan Heeren Commissarissen en aan de Directie verzekerd blijven.

33

34 >-

35

36 I SNELPEBS-DBUKKEUIJ van VAN BONGA & COMP. Mciraeudijk, H 37, to Amsterdam. V-

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE HET MUNTWEZEN IN SURINAME DOOR C. R. WEIJTINGH Kort na het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 werd den Gouverneur bij Verordening van 18 Augustus

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Het reglement van 1836 1

Het reglement van 1836 1 Het reglement van 1836 1 Bepalingen op het innemen en ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger-Weeshuis der Stad Utrecht. Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk,

Nadere informatie

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 Relevante wetsartikelen Boek 2 Burgerlijk Wetboek Bijlage 5 Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1 Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden.

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden. ONDERWIJSRAAD. nkis 2 N". 'S-GRAVENHAGE, WÊÊËÈÈiM ) 9 2 Bericht op schrijven van ^ ^ Ä e n gelieve bij het antwoord n ä$&p dagteekening en 'nummer van Betreffende: MÀ?..?.Ï.Y...Y an 2,KXC, dit schrijven

Nadere informatie

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil ~ ql m nt der Piershilse BranJweervereniging Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil REGLEMENT Brandweervereniging.. P Iersh'I" I ÛPlleric1t 11 Septem1er 1946 te Piers1tI Artikel 1. 1 De vereniging 'stelt

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling Geconsolideerde tekst van de regeling 1952. N. 30. GEMEENTEBLAD VAN ROTTERDAM De Raad der gemeente Rotterdam, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: A. Uit de gewone middelen der

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Vast-stelling begrooting openbaar lichaam,,de Wieringermeer" voor 1938. Wijziging begrooting Zuiderzeefonds voor 1936.

Vast-stelling begrooting openbaar lichaam,,de Wieringermeer voor 1938. Wijziging begrooting Zuiderzeefonds voor 1936. 6 301.5. Vast-stelling begrooting openbaar lichaam,,de Wieringermeer" voor 1938. Wijziging begrooting Zuiderzeefonds voor 1936. 301. 5. BIJLAGE VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. Nota betreffende de financiering

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N*. 628.) WET van den 22sten April 1937, tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders 1 Klachten Reglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de Branchevereniging behoort een onafhankelijke klachtenprocedure

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders Versie 13 mei 2012 1 Klachtenreglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de branchevereniging behoort een interne

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland De Stichting Samen Veilig Midden-Nederland stelt conform artikel 4.2.4 e.v. van de Jeugdwet een cliëntenraad in.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Inhoudsopgave WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Artikel 1... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel 4... 3 Artikel 5... 3 Artikel 6... 3 Artikel 7... 3 Artikel 8... 4 Artikel 9... 4 Artikel 10...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie In werking 01-07-2014 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2013/035261 Uw brief van: 19 juni 2013 Ons nummer: 19072013.01 Willemstad, 19 juli 2013. Afd:

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2013/035261 Uw brief van: 19 juni 2013 Ons nummer: 19072013.01 Willemstad, 19 juli 2013. Afd: Aan dtkv de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): 2013/035261 Uw brief van: 19 juni 2013 Ons nummer: 19072013.01 Willemstad, 19

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 524 Beschikking van de Minister van Justitie van 14 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Loterijwet BES, zoals

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. 1. Koning Artikel 24 Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Artikel 25 Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK", 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877.

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK, 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877. 9 DE STOOMKETELS VAÏJ DE ^ PRINS HENDRIK", DOOE 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 December 1877. 5 DE STOOMKETELS TAN DE PRINS HENDRIK", DOOR \-' ID.

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2012-125 M s-gravenhage,. 2012 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en enkele andere wetten

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE INSTRUCTIE VOOR BLOKHOOFDEN HIERMEDE VERVALLEN ALLE VORIGE INSTRUCTIES ~ VASTGESTELD TE 'S-GRAVENHAGE DEN 19EN MEI 1941 DOOR HET HOOFD VAN DEN LUCHTBESCHERMINGSDiENST

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie