De Creatieve Stad. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Creatieve Stad. Inleiding"

Transcriptie

1 De Creatieve Stad Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden Inleiding Leiden is een prachtige stad met een mooie historische binnenstad en gelegen tussen het Groene Hart en de kuststreek. De aanwezigheid van de Universiteit en haar studenten in combinatie met een cultureel aanbod met grote potentie is de basis voor een bruisend stadsleven. De prachtige singels geven de kans om te werken aan een langgerekt park dat de mogelijkheid geeft om ook in de binnenstad rust te zoeken en te recreëren Maar er is nog veel werk aan de winkel. GroenLinks staat voor een solidaire en duurzame samenleving die op een tolerante wijze ruimte geeft aan de diversiteit in de stad waar iedereen op een ontspannen wijze kan meedoen en genieten. Dat is geen geringe opgave in een tijd waarin sprake is van een economische crisis en een klimaatscrisis. Alle aanwezige creativiteit, van overheid en burgers, dient te worden aangewend om te werken aan de stad waar we van dromen Een creatieve overheid is nodig, omdat de oplossingen voor problemen als het gaat om het klimaat, de economie en de oplopende kosten in de zorg, alleen kunnen worden opgelost door slimme verbanden te leggen. Verduurzaming betekent ook werkgelegenheid en economische kansen, nadruk op onderwijs en creativiteit betekent slimmere burgers die zich voor de samenleving in kunnen zetten. Wijkgericht werken, zorg, jongerenwerk, veiligheid, wonen en leefbaarheid zijn geen aparte beleidshoofdstukjes, maar moeten in samenhang worden gezien. Wij doen daarvoor in dit programma een voorzet Behalve in een creatieve overheid gelooft GroenLinks in de kracht van de Leidse burger die veel in zijn stad mogelijk wil maken. Dat blijkt alleen al uit allerlei burgerinitiatieven. In Leiden stranden deze vaak omdat ze op het stadhuis te weinig gehoord worden, of het nu gaat om initiatieven op het gebied van milieu, zorg, cultuur of de inrichting van de stad.

2 GroenLinks is van mening dat de vernieuwing de komende jaren gezocht moet gaan worden bij de energie die de Leidse burgers die hun stad duurzamer, zorgzamer, groener en leuker willen maken. Steeds meer is het besef aanwezig dat de overheid niet alles kan en de bewoners samen dingen voor elkaar kunnen krijgen die we nooit hadden verwacht. Denk aan de vele vrijwilligers en mantelzorgers die een geweldig sociaal netwerk hebben gebouwd. Denk aan het Stadslab die met steeds nieuwe sprankelende ideeën, zoals het Singelpark, komt. Denk aan burgers die als alternatief voor een vervuilende Rijnlandroute het plan van de Churchillavenue hebben bedacht. Denk aan alle kunstenaars die via hun kunst allerlei nieuwe, creatieve verbindingen leggen binnen de stad en tussen Leidenaars. En last but not least alle groene initiatieven die de laatste jaren door Leidenaars zelf zijn ontplooid. Voor GroenLinks is het nooit een probleem om Leidse burgers te vinden die ons jaarlijkse Groene Lintje verdienen Nu het kabinet- Rutte heel veel bezuinigt en tegelijkertijd veel taken bij de gemeente neerlegt, kunnen we deze Leidse creativiteit als een kans zien. GroenLinks wil de mogelijkheden van de Leidse burgers benutten om een leefbare en leuke stad te krijgen. Dat betekent natuurlijk wel dat de overheid ervoor moet zorgen dat deze actieve burgers de ruimte krijgen. De gemeente moet aanjager gaan worden van de initiatieven die onze stad kent en die zoveel mogelijk faciliteren. Soms kan dat doordat initiatiefnemers subsidie krijgen om aan de slag te kunnen gaan of om hun ruimte en faciliteiten te kunnen bekostigen. De andere keer helpt de gemeente door meer te denken of makkelijk vergunningen te verlenen Natuurlijk realiseert GroenLinks Leiden zich dat het kabinet door alle maatregelen veel goede zaken wegbezuinigt die we een warm hart toedragen. We staan daarom pal voor het Leidse minimabeleid en zullen ervoor waken dat de zwakkeren in de samenleving niet aan hun lot worden overgelaten. Het gemeentebestuur moet daarom heldere keuzes maken. Liever een goed minimabeleid dan overbodige parkeergarages in de binnenstad. Liever een goed fietsnetwerk dan asfalt dat nog meer auto's aantrekt. Liever een verantwoord milieubeleid met aandacht voor mens en dier dan op onverantwoorde wijze de concurrentiekracht van de Leidse economie proberen te stimuleren. Een ander beleid is

3 nodig. De crisis brengt veel mensen in een moeilijke situatie. Maar GroenLinks wil niet bij de pakken neerzitten. Wij hebben ideeën om de crisis te lijf te gaan. Die ideeën kunt u lezen in dit programma in de verschillende hoofdstukken. En onze ideeën willen we zoveel mogelijk verbinden. Of het nu gaat om werk, gezondheid, cultuur, zorg, groen, sport of onderwijs, alle onderwerpen hebben betrekking op het welzijn van de Leidse inwoners. Daarom moet wat GroenLinks betreft het beleid zoveel mogelijk in zijn onderlinge samenhang worden ontwikkeld Wij willen een creatieve, zorgzame, solidaire en duurzame stad. Een stad waar het fijn is om te leven. Dat is wat GroenLinks de komende vier jaar wil bereiken. Als u dat ook wilt dan weet u waar u op moet stemmen. Dan gaan wij werk maken van de creatieve stad die Leiden is. De Groene Stad Leiden is een mooie plek om te leven. Dichtbij het groen en de zee en met een mooie historische binnenstad. Op die binnenstad zijn we niet alleen trots, maar hij is bovendien belangrijk voor de stedelijke economie. Maar Leiden is ook een stad die bijna helemaal is volgebouwd. De beperkte ruimte die we in Leiden hebben, geeft extra uitdagingen voor vraagstukken die te maken hebben met wonen, groen en bereikbaarheid. Geen van die aspecten kun je los van elkaar zien en daarom zitten ze elkaar nogal eens in de weg. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Leiden moet een compacte stad zijn, waarin wonen, werken en de publieke ruimte op elkaar zijn afgestemd. De compacte stad is wat GroenLinks betreft duurzaam in alle betekenissen van het woord: er moet bij het innovatief inrichten van de stad niet alleen ruim baan zijn voor openbaar vervoer en de fiets en aandacht voor klimaat en groen, maar ook voor historisch en cultureel erfgoed en hergebruik van gebouwen Groen Groen heeft een positieve invloed op de leefbaarheid van de stad. Het verbetert op een simpele en goedkope manier de kwaliteit van de openbare ruimte. In een dichtbebouwde

4 stad zorgt groen voor een plek om buiten te bewegen, te spelen en te recreëren. Het Singelpark is hier een goed voorbeeld van. Maar de gemeente kan meer doen. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van braakliggend terrein of vrije ruimte voor stadlandbouw of voor natuurspeelplaatsen zoals de Torteltuin of de biodiversiteitstuin van Vrij Groen Groen bestaat in wijken als Zuid- West vrijwel altijd uit een grasveld. Groen gebied kan veel creatiever worden ingericht, waarbij biodiversiteit extra aandacht kan krijgen. Te denken valt aan stadslandbouw, plukparken, wilde tuinen en bloemenvelden met bijenhotels. Het groen inrichten van de wijken gaat volgens GroenLinks het beste in samenspraak met de bewoners De gemeente komt een plan voor elke wijk waarin wordt gekeken op welke manieren de wijk groener gemaakt kan worden. Groene daken en groene gevels worden gestimuleerd. De gemeente geeft daarin het goede voorbeeld Alle groengebieden van de Oostvlietpolder tot het Kooipark en het Wijkpark in de Merenwijk worden met elkaar verbonden via groene zones. Het Singelpark gaat het centrum vormen van dat grote groene park Bestaand groen blijft groen. De Groene Kaart waarin tegen kap beschermde bomen staan opgenomen wordt uitgebreid en voor burgers toegankelijk. Leidenaren kunnen op interactieve wijze bomen aanmelden om te beschermen tegen kap Het groenbeheer en het onderhouden van de walkanten moet ecologisch en met aandacht voor (het verbeteren van) de biodiversiteit gebeuren. Leiden krijgt een kudde stadsschapen om het groen bij te houden De grachten worden zo schoon dat je er in kan zwemmen. Er komt een stadsstrand en er komen zwemtrapjes in de grachten. 120

5 Aandacht voor groen en dierenwelzijn kan niet vroeg genoeg beginnen. Kinderen moeten daarom op school Natuur en Milieueducatie krijgen en alle kinderboerderijen blijven open Stadsdieren - Dieren zijn ook stadsbewoners. Ze verdienen daarom hun eigen ruimte in de stad. Om die reden wordt bij de inrichting van de schaarse Leidse ruimte ook rekening gehouden met de behoeften van de stadsdieren Bijen zijn essentieel voor de voortplanting van veel bloemen, bomen en planten. Ze zijn inmiddels een bedreigde diersoort geworden. Onkruidverdelging gebeurt daarom alleen nog maar natuurvriendelijk, er komen meer bijenhotels en bewoners met daktuinen worden gestimuleerd bijen te houden Mussen zijn bijna uit het straatbeeld verdwenen doordat er nauwelijks meer heggen en struiken zijn waarin ze zich thuis voelen. De gemeentelijke beplanting wordt daarom musvriendelijker Er zijn in de stad talloze initiatieven die Leiden diervriendelijker willen maken, zoals de Egelopvang en Kat uit de Gracht. Deze initiatieven worden door de gemeente ruimhartig ondersteund Klimaat De energievraag neemt toe, de voorraden fossiele brandstoffen nemen af met stijgende energieprijzen tot gevolg. De uitstoot van CO2 leidt steeds merkbaarder tot klimaatverandering. Daarom is een goed en helder klimaatbeleid dat mensen, bedrijven en organisaties helpt om in beweging te komen en hun gedrag te veranderen van groot belang. GroenLinks wil het energiegebruik verminderen en stimuleren dat we meer duurzame lokale bronnen gebruiken, zoals de wind en de zon. We zetten in op een klimaatneutrale stad Leiden in Daarbij nemen inwoners meer het heft in eigen handen. Mensen investeren zelf in het isoleren van hun woningen en het plaatsen van zonnepanelen. De rol van de overheid ligt niet in het organiseren of subsidiëren van initiatieven, maar wel in het stellen

6 van heldere doelen en het aanjagen en faciliteren van de initiatieven die er uit de samenleving komen. Door klimaatverandering krijgt Leiden steeds meer te maken met extreem weer. Al dat water moet ergens heen, maar dat is in Leiden lastig, omdat het een van de meest versteende gemeenten van Nederland is. Dat vraagt om creatieve oplossingen De gemeente Leiden wordt als organisatie in de volgende collegeperiode klimaatneutraal. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om de eigen panden, het gemeentelijke wagenpark, het gemeentelijke aanbesteding- en inkoopbeleid en het gebouwenbeheer van scholen Leiden gaat eindelijk klimaatprestaties meten, de resultaten publiceren en vergelijken met andere gemeenten. Samen met partners, zoals Energiek Leiden, wordt een lokale energiestrategie ontwikkeld De prestatieafspraken met corporaties zijn de sleutel om op grote schaal zonnepanelen te installeren en woningen te isoleren om energie te besparen, werk te genereren en woonlasten omlaag te brengen. Er wordt gestreefd een gemiddeld label B voor het gehele woningbezit binnen 10 jaar Particuliere huurders en woningeigenaren worden ook gestimuleerd om hun woning te verduurzamen via bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. Er komt een duurzaamheidloket om woningeigenaren en huurders daarbij te ondersteunen Het energiezuiniger maken van huizen en monumenten wordt makkelijker door het versoepelen van het welstandbeleid, het verminderen van regels voor vergunningen en door het beschikbaar stellen van leningen tegen gunstige voorwaarden die na de terugbetaling weer opnieuw worden uitgeleend Leiden krijgt vijf windmolens en een windmolencoöperatie waarin bewoners kunnen participeren.

7 Leiden zet zich in voor een structurele vergoeding voor burgers en bedrijven die gezamenlijk duurzame energie opwekken en per saldo meer (duurzame) energie aan het energienet leveren dan ze verbruiken Een milieuprojectenpot maakt de uitvoering van ideeën en initiatieven uit de stad op het gebied van milieu en duurzaamheid mogelijk Leiden werkt in geen geval mee aan nieuwe milieuvervuiling, zoals de productie van schaliegas Watermanagement wordt een integraal onderdeel bij nieuwe bouw- en infrastructurele projecten. De projecten moeten opgewassen zijn tegen extreem weer Plekken die gevoelig zijn voor extreem weer, zoals De Kooi, krijgen een waterplein. Een plein dat gebruikt kan worden om te recreëren, maar een vijver wordt bij veel regen. De Lange Mare wordt weer open gegraven Bouwen en wonen Omdat Leiden beperkte ruimte heeft, heeft compacte bouw de voorkeur. Daarbij zijn bebouwing, publieke ruimte en groen nauw vervlochten. Bij bouwprojecten zijn vragen van belang als: is er zo slim mogelijk gebruik gemaakt van de beperkte ruimte? Hoe verbetert de bouw de kwaliteit van de publieke ruimte? Hoe groen en milieuvriendelijk is het project? Nieuwbouw moet altijd een kwalitatieve meerwaarde hebben voor de stad en de openbare ruimte, omdat wonen, werken en recreëren in een compacte stad in elkaar over lopen. Bij het ontwerp staat kwaliteit centraal en is er aandacht voor innovatief en compact bouwen. Daarin is een nieuwe rol weggelegd voor een stedelijke kwaliteitscommissie die adviseert over ruimtelijke projecten. 212

8 Gebouwen met een cultuurhistorische betekenis zijn belangrijk voor de identiteit van de stad. Daarom heeft herbestemming de voorkeur boven sloop en nieuwbouw Er moet betaalbare woonruimte zijn voor alle inkomensgroepen. Een gezonde mix van koop- en (sociale) huurwoningen is van belang. Starters, minima en eenpersoonshuishoudens verdienen extra aandacht net als senioren en bijzondere doelgroepen met speciale woonwensen Een woonomgeving wordt aantrekkelijker als je die (deels) zelf mag inrichten. Bovendien vraagt de vastzittende woningmarkt om innovatieve oplossingen. Daarom moet er meer worden ingezet op zelfbouw en betaalbare klushuizen De gemeente moet een veel meer actievere rol gaan spelen in het herbestemmen van de vele hectares aan leegstaande winkels en kantoren. Zo kan de gemeente stimuleren dat bedrijfspanden worden omgebouwd tot studentenwoningen, ateliers voor kunstenaars of bedrijfsruimtes voor beginnende ondernemers Bewoners en hun wensen moeten serieus betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte in hun straat of wijk Bereikbaarheid. Leiden wordt een veel prettigere stad om in te leven. Schoon verkeer en een betere doorstroming helpen daarbij. GroenLinks vindt dat wijken toebehoren aan spelende kinderen, voetgangers en fietsers. De auto is er te gast. De inrichting van de straat wordt daarop aangepast. Zo komt de nadruk van verlichting en inrichting op het comfort en veiligheid van wandelaars op de stoep en bij de bewoners te liggen en niet op het voorbijgaand verkeer door de straat. In wijken waar het kan worden parkeerplekken omgezet in speel- en groenplekken. In nieuwe straten en wijken parkeren auto's niet in het straatbeeld maar onder of achter de huizen. Het wegennet van Leiden is tijdens de spits verstopt. Uitlaatgassen van stapvoets rijdende auto's zorgen voor gezondheidsproblemen. Het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen

9 en het wegnemen van gezondheidsrisico's gaan hand in hand. We gaan ook het water gebruiken voor vervoer. Openbaar Vervoer, waterbus en fiets worden zo verbetert dat ze gelijkwaardige alternatieven worden voor de auto De Leidse binnenstad wordt volledig autoluw Alle woonwijken worden op 30 km/u ingericht en auto's zijn er te gast. De verlichting is niet gericht op het verkeer, maar op het verblijf in de straat en dus vooral op de stoep en niet op de weg Overbodige ondergrondse parkeergarages in het centrum gaan niet door. Dat scheelt 100 miljoen euro en files op de Lammenschansweg, Morsweg, Hoge Rijndijk en Rijnsburgerweg Bezoekers parkeren buiten het centrum. Er komt een tweede duurzaam mobiliteits centrum (zoals aan de Haagweg) in de bestaande, altijd lege, garage onder het ROC Lammenschans De bestaande, veelal lege parkeergarages in het centrum worden deels ingericht als overdekte, bewaakte fietsenstallingen Waterbussen ontsluiten wijken die nabij het centrum liggen en goed bereikbaar zijn over het water, te beginnen met een aantal pilot- wijken. Op die manier wordt bestaande infrastructuur van het water toegevoegd aan de huidige mogelijkheden Regionale (snel)fietsverbindingen lopen door (en niet dood) in Leiden. We starten door de Haagweg en Lammenschansweg fietsvriendelijk te maken. Fietsverbindingen in de stad zijn geasfalteerd en zo veel mogelijk ongelijkvloers. Tussen alle wijken lopen bewegwijzerde fietsverbindingen. 272

10 Vervoer met de bus van buitenwijken naar het Centraal Station en centrum gaat zonder overstappen. Bussen sluiten naadloos aan op Leiden Centraal, op station Lammenschans en op de regionale snelbussen naar buurgemeenten Er wordt geëxperimenteerd met het ontsluiten van Leidse wijken met kleine busjes met een hoge frequentie, te beginnen met een proef in de Bockhorst en Zeeheldenbuurt Parkeeroverlast wordt in overleg met de wijken opgelost door betaald parkeren of blauwe zônes. Hoe verder van het centrum, hoe goedkoper. De deelauto wordt gestimuleerd. Dat zorgt ervoor dat auto's minder beslag op de Leidse ruimte leggen. In wijken waar meer plekken zijn dan nodig worden parkeerplekken omgezet in speelplekken of groenstroken De gemeente creëert in elke wijk oplaadpunten voor elektrische auto's GroenLinks blijft tegen de RijnlandRoute door de Oostvlietpolder en langs de Stevenshof. Deze variant van de RijnlandRoute is overbodig en onacceptabel. De ChurchillAvenue is een veel beter alternatief Er komt geen RingWegOost via de Kanaalweg en/of de Zijldijk. Leiden werkt mee aan het zoeken naar mogelijke verbeteringen met draagvlak in de hele regio, zoals via het project LAB071. De werkende stad Leiden heeft een unieke centrale ligging tussen de grote steden van de Randstad. De Universiteit, het LUMC en het Bio Sciencepark staan garant voor veel werkgelegenheid. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van veel jongeren, studenten en forensen voor een bruisend stadsleven dat ook veel toeristen trekt. Deze specifieke Leidse economie vraagt om een beleid waar de kernwoorden duurzaamheid en creativiteit voor GroenLinks centraal

11 moeten komen te staan. GroenLinks vindt dat een Leidse economie die niet gericht is op duurzaamheid geen perspectief biedt voor de toekomst. Daarnaast zal er ook aandacht moeten zijn voor de groep inwoners die het door de economische recessie niet meer lukt de broek zelf op te houden. Bestrijding van lokale armoede is voor GroenLinks daarom een kwestie van beschaving. De Leidse economie moet kansen bieden voor iedereen Groene economie De economische én de klimaatcrisis kunnen tegelijkertijd worden aangepakt. Door te investeren in duurzaamheid en alternatieve energiebronnen ontstaan nieuwe banen. Dat noemen we de Green Deal. We willen investeren in het opwekken van duurzame energie, het isoleren van woningen, het herinrichten van bedrijventerreinen en het stimuleren van elektrisch vervoer. Dat levert banen op en een bijdrage aan een gezond milieu. Daarnaast dient de gemeente de Leidse economie stimuleren op punten waar ze nu al sterk is en waarop ze onderscheidend kan zijn ten opzichte van andere gemeenten. Het Bio Sciencepark en de Universiteit zijn zeer belangrijke peilers van die economie. De creatieve economie dient verder uitgebouwd te worden Samen met de Kamer van Koophandel en Ondernemend Leiden wordt een klimaatconvenant gesloten met winkeliers en bedrijven in de stad om te investeren in duurzaamheid. In het convenant worden gezamenlijke duurzaamheidsplannen, goede voorlichting, het opzetten van een duurzaamheidsloket en het verlenen van subsidies opgenomen. Ook kan worden gedacht aan voorrang bij het verkrijgen van parkeervergunningen bij een schoon wagenpark In overleg met de regio worden bestaande bedrijventerreinen heringericht en gemoderniseerd. Daarbij staat duurzaamheid voorop en wordt geen groen opgeofferd Leiden concurreert niet met de omliggende gemeenten, maar bepaalt samen een strategie om de regionale economie te versterken 332

12 De ontwikkeling van het Bio Sciencepark verdient alle steun om in nauwe samenwerking met Universiteit en LUMC verder uit te groeien tot een belangrijke kern van de Leidse economie Het per 1 januari 2013 ingezette beleid om mensen met beperkingen langer thuis te laten blijven wonen biedt Leiden de kans om zich te profileren als kennisstad op het gebied van Domotica en te investeren in creatieve initiatieven als Living Lab, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven De omgeving rond de Meelfabriek wordt een broedplaats voor creatieve economie Leiden onderscheidt zich door een bijzonder winkelaanbod van kleine exclusieve winkels. Daarbij wordt een cluster van op duurzaamheid gerichte winkels gevormd in de Pieterswijk Leiden stimuleert de combinatie van wonen, werken en winkels in elke wijk om op deze wijze de leefbaarheid te vergroten: werken aan huis wordt gestimuleerd en de kleine wijkwinkelcentra worden behouden Winkels mogen elke zondag open, maar de uiteindelijke beslissing daarvoor ligt bij de winkeliers Als het aan GroenLinks ligt wordt het eerste Leidse hostel voor jongeren en backpackers snel geopend Werk en Inkomen Door de economische crisis ervaren veel mensen wat het betekent om geen werk of te weinig inkomen te hebben. Armoede komt vaker voor en een toenemende groep mensen komt daardoor in een sociaal isolement terecht. De gemeente Leiden kan een rol spelen bij het begeleiden van mensen naar werk en hen stimuleren om mee te doen in de samenleving. GroenLinks realiseert zich maar al te goed dat op dit moment de betaalde

13 banen niet voor het oprapen liggen en dat er vanuit de landelijke overheid steeds minder geld beschikbaar is om op lokaal niveau mensen te ondersteunen bij werk en inkomen. Maar het mag niet zo zijn dat inkomensbeleid geen prioriteit meer heeft in Leiden. GroenLinks geeft niemand op en wil op basis van de mogelijkheden van mensen kansen bieden die leiden tot het actief participeren in de samenleving met een inkomen dat een menswaardig bestaan garandeert. Dat betekent tegelijkertijd dat de handreiking van de gemeente Leiden niet vrijblijvend is. Een passend en perspectiefvol aanbod om actief mee te gaan doen kan niet zomaar geweigerd worden Voorkomen van armoede wordt het speerpunt in het Leidse inkomensbeleid Het budget voor het minimabeleid zal niet ter discussie komen te staan. Dit geld wordt zoveel mogelijk ingezet om mensen met een laag inkomen te laten meedoen met sport, cultuur en sociale activiteiten In het armoedebeleid gaat de schuldhulpverlening een meer centrale en regisserende rol innemen waardoor de problemen van mensen niet meer afzonderlijk van elkaar worden behandeld. Wachtlijsten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden Leiden gaat jaarlijks een Week tegen de Armoede organiseren met als doel de aandacht te vestigen op armoedeproblematiek Door middel van een formulierenbrigade worden mensen geholpen in de wirwar van formulieren die ze moeten invullen Het re- integratiebeleid moet gericht zijn op meedoen aan de Leidse samenleving. Daar staat het perspectief op de lange termijn voorop. Indien een zinvol perspectief wordt geboden kan dat niet vrijblijvend zijn. 392

14 Participatiebanen moeten zijn gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt. De beloning voor werk is minimaal het minimumloon Het re- integratiebeleid hoort niet alleen gericht te zijn op de groep die weer makkelijk aan de slag kan komen. We schrijven niemand af en iedereen krijgt een kans om mee te doen De DZB hoort een centrale rol te krijgen bij de re- integratie en het aan het werk helpen en begeleiden van mensen met een handicap. Daarbij wordt gestreefd om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk bij bedrijven en instellingen te laten werken Mensen moeten zoveel mogelijk de regie voeren over hun eigen (re- integratie)traject. Individueel maatwerk staat daarbij centraal Via voorwaarden in de gemeentelijke aanbestedingen worden bedrijven geprikkeld om mensen met een handicap of uitkeringsgerechtigden aan te nemen. De gemeente Leiden geeft als werkgever vanzelfsprekend het goede voorbeeld. De zorgzame stad Leiden kent veel actieve burgers: mantelzorgers die intensieve ondersteuning bieden aan familie of vrienden, bewoners die zich inzetten voor hun wijk en vrijwilligers die vanuit allerlei organisaties actief zijn. Met de overheveling van taken rondom de langdurige zorg naar gemeenten en de forse bezuinigingen die daarmee gepaard gaan, vindt ook een verschuiving van verantwoordelijkheden plaats van overheid naar burger. Daardoor wordt het recht op zorg vervangen door een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en het eigen netwerk. De komende jaren zal daardoor het beroep op de samenleving om zich in te zetten voor familie, vrienden of wijkbewoners toenemen. GroenLinks zal de gevolgen van de bezuinigingen kritisch volgen, maar ziet ook een kans om te bouwen aan een nieuw en duurzaam zorg- en

15 welzijnsysteem. Daarin spelen naast de overheid en de zorginstellingen actieve burgers een belangrijke rol. Zorg is meer dan verzorging. Er moet ook aandacht zijn voor kwaliteit van leven door participatie en een zinvolle dagbesteding. Het doel is een samenleving, waarin iedereen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving woont en meedoet. Met een gemeente die faciliteert en stimuleert, professionals en vrijwilligers met elkaar verbindt en waarbij wijkgericht gewerkt wordt Voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen moet altijd zorg op maat beschikbaar zijn. Daarbij is het belangrijk dat zij zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden door middel van keuzevrijheid van zorgaanbieder en (bij intensieve zorgvragen) een persoonsgebonden budget (pgb) De cultuuromslag naar een zorgzame samenleving kost tijd en moet niet overhaast tot stand komen. De informele zorg is niet afdwingbaar. GroenLinks vindt daarom dat de gemeente moet inzetten op het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid door het faciliteren en stimuleren van onderlinge zorg. Daarnaast dient de gemeente ervoor te zorgen dat een verantwoorde inzet van mantelzorgers mogelijk is GroenLinks vindt dat het begrip wederkerigheid past binnen de nieuwe verhoudingen. Ook mensen die verzorging ontvangen hebben talenten die ze kunnen inzetten voor de samenleving. Dat voorkomt eenzaamheid en bevordert participatie De gemeente schrapt alle overbodige regels en zorgt voor een vernieuwde relatie met de zorginstellingen met minder controle, minder bureaucratie en meer vertrouwen. Pas dan kan er ruimte ontstaan voor vernieuwing door professionals en burgerinitiatieven die flexibel en efficiënt werken mogelijk maakt. Dan wordt het ook makkelijker om burgers te betrekken bij de zorg en welzijn in hun eigen wijk Het keukentafelgesprek, een eerste gesprek naar aanleiding van een beroep op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), moet altijd een persoonlijk gesprek zijn, waarin er

16 zorgvuldige afwegingen worden gemaakt over inzet van professionals en het eigen netwerk van degene die om ondersteuning vraagt Huishoudelijke ondersteuning wordt aangevraagd als mensen door hun beperkingen niet in staat zijn huishoudelijke taken zelf te verrichten. Huishoudelijke hulp moet daarom deel uit blijven maken van het zorgpakket van de WMO. Financiële drempels door een opeenstapeling van eigen bijdragen moeten worden voorkomen Elke wijk in Leiden krijgt een sociaal wijkteam dat inwoners gericht ondersteunt op het gebied van zorg en welzijn, maar ook bij opvoeding, schulden en andere sociale problemen. De samenstelling van dit team hangt af van de problematiek van de wijk en de speerpunten die de gemeente in overleg met de wijkbewoners kiest De wijkteams bestaan uit vertrouwde gezichten in de wijk die makkelijk contacten aan kunnen gaan met wijkbewoners. Daardoor kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en kan er veel preventief worden opgelost. Alleen bij complexe problemen wordt verwezen naar specialistische zorg Juist als het wijkgerichte werken belangrijker wordt, kunnen buurtcentra een ontmoetingsplaats zijn voor de wijkbewoners, huisvesting bieden aan de sociale wijkteams en wijkgerichte zorg en welzijnvoorzieningen bieden. Zo worden ze het kloppend hart van de wijk waarin professionals en vrijwilligers samenwerken In Leiden zullen initiatieven als wijkonline door de gemeente worden ondersteund totdat buurtbewoners dit kunnen overnemen. Via zo n wijkgerichte website worden bewoners met elkaar in contact gebracht, wordt hun invloed op hun eigen leefomgeving vergroot en het zelforganiserend vermogen van een wijk gestimuleerd

17 De lerende stad Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat talenten ontwikkelt en eventuele achterstanden wegwerkt. GroenLinks wil daarom jongeren de ruimte geven, met goed onderwijs en voldoende speel- en sportvoorzieningen. We staan voor een positief jeugdbeleid waarbij jongeren uitgedaagd worden hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor zichzelf en anderen. We willen dat geen jongere voortijdig afhaakt: iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een leerwerktraject. GroenLinks zet binnen het onderwijs leerlingen en studenten centraal. Het onderwijs moet recht doen aan individuele verschillen. Persoonlijke ontwikkeling is voor GroenLinks meer dan leren, lezen en schrijven. De ontwikkeling van sociale vaardigheden, culturele en sportieve ontwikkeling en een brede kijk op de wereld horen bij de opvoeding en zijn de verantwoordelijkheid van zowel de ouders als het onderwijs. Scholen worden daarom brede scholen met kinderopvang en aandacht voor buitenschoolse activiteiten als sport en cultuur. Leiden moet de kennisstad blijven die ze is. Daarvoor zijn goede scholen nodig voor ieder soort onderwijs. Dus niet alleen een prima universiteit, maar ook goede basisscholen en middelbare scholen, een uitstekende hogeschool en de beste ROC s Onderwijs Segregatie in het onderwijs willen we voorkomen door kansrijke en kansarme kinderen samen naar school te laten gaan. Populaire scholen hebben twee wachtlijsten; één voor kansrijke en één voor kansarme leerlingen. Zo zorgen we dat ook kansarme leerlingen een plek kunnen krijgen op populaire scholen Goed onderwijs begint voor GroenLinks al vóór de basisschool. We willen dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van een voorschoolse voorziening, waarbij kinderen leren om met elkaar te spelen en zo ook spelenderwijs goed Nederlands leren Kinderen die opgroeien in gezinnen en wijken met een zwakke sociaaleconomische status en kinderen uit gezinnen met een niet- Nederlandse achtergrond hebben vaak minder

18 kansen. Alle kinderen verdienen het om op te groeien in een omgeving die hen stimuleert in hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat alle kinderen deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en gestimuleerd worden deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten Meer basisscholen en VMBO s dienen zich te ontwikkelen tot brede scholen. Jongeren kunnen daar hun talenten optimaal ontwikkelen en maken kennis met cultuur en sport GroenLinks wil de inzet vergroten om de huisvesting van het onderwijs te verbeteren. Kwetsbare wijken krijgen hierbij voorrang. Schoolgebouwen worden multifunctioneel gemaakt en dienen als ontmoetingsplek voor de buurt Scholen moeten openstaan voor alle kinderen. Kinderen met een specifieke hulp(zorg)vraag worden geholpen een passende school te vinden. Dat betekent dat de gemeente moet voorzien in scholen die toegankelijk zijn. Bij nieuwbouw en renovatie van onderwijshuisvesting is dit voor de gemeente een prioriteit Iedere Leidse basisschool krijgt een schooltuin. Is hier bij de school zelf geen ruimte voor, dan wordt ergens anders in de wijk een educatieve tuin gerealiseerd. Daarnaast worden schoolpleinen groener ingericht Op alle scholen maakt voorlichting over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie deel uit van het reguliere lesprogramma. - De gemeente stimuleert dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven en heeft zelf een zo breed mogelijk aanbod van gemeentelijke stageplekken De Universiteit Leiden hoort en blijft in Leiden. De aanwezigheid van hoger en universitair onderwijs en haar studenten is belangrijk voor de stad. Zij zorgen voor een levendige stad. HBO s en universiteit moeten zichtbaar zijn in de stad door activiteiten in, met en voor de stad te ontwikkelen.

19 Jeugd Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen en worden in staat gesteld om goede ideeën uit te voeren Jongeren mogen meepraten door middel van panelgesprekken als het gaat over zaken die hen direct aangaan. Door middel van een jongerenraad geeft de gemeente Leiden jongeren een stem in de politieke besluitvorming. Deze jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen van de Leidse politiek In elke wijk moet voor kinderen en jongeren voldoende te doen zijn. Er moeten meer buitenspeelplekken zijn die kinderen uitdagen tot (samen) spelen. Jongerenorganisaties trekken samen op om een passend aanbod in de buurthuizen te bieden Het jongerenwerk helpt jongeren zonder zinvolle dagbesteding aansluiting te vinden bij de samenleving en helpt hen om weer mee te doen GroenLinks Leiden blijft de dwarsverbanden leggen tussen sportverenigingen, cultuurinstellingen en het onderwijs. Bijvoorbeeld door middel van combinatiefunctionarissen die worden ingezet in de wijken en scholen waar ze het meest nodig zijn Als de gemeente straks verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, krijgt iedere jongere de hulp die nodig is. Bij problemen wordt zo snel mogelijk (specialistische) hulp gegeven. - Jonge mensen die dak- of thuisloos raken worden direct, apart van andere dak- en thuislozen, individueel opgevangen. Zo kunnen zij deel blijven nemen aan opleiding en werk waardoor zij maatschappelijk blijven meedoen

20 De open stad Leiden was en is een stad van vluchtelingen en heeft een lange traditie als het gaat om de opvang van vluchtelingen. De stad van ontdekkingen die Leiden met haar universiteit en musea wil zijn staat ook in een traditie van vrijheden en ontplooiing voor mensen die elders in hun vrijheid beperkt worden Leiden moet een stad voor vluchtelingen zijn en blijven. Daarom zal Leiden positief antwoorden op een mogelijk verzoek voor het opvangen van vluchtelingen in de stad. GroenLinks is tegen detentiecentra waar uitgeprocedeerde vluchtelingen worden opgesloten Om te voorkomen dat uitgeprocedeerden op straat belanden, vangt Leiden hen op menswaardige wijze op, voordat zij veilig naar het land van herkomst kunnen terugkeren. Bij de opvang streeft de gemeente naar een optimale samenwerking met de Stichting Uitgeproceerde Vluchtelingen (STUV) en stelt zij STUV in staat haar werk goed te doen. De minimale hulp aan uitgeprocedeerden mag nooit lijden onder bezuinigingen van de gemeente De inspirerende stad Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers voor een creatief en bruisend Leiden. Ze verrassen, inspireren, verbazen, ergeren en fascineren. Niet alleen op de professionele podia vonkt de energie en de creativiteit, maar ook op de muziekschool, de jeugdtheaterschool en in de klas. Creatieve burgers zijn van groot belang voor de stad. Kunst en cultuur zijn er voor iedere Leidenaar: jong en oud, rijk en arm. Na de bezuinigingen van Rutte I is er meer verantwoordelijkheid bij de gemeente komen te liggen voor een spannend en verrassend kunstaanbod. Die verantwoordelijkheid neemt de gemeente door belangrijke kunstinstellingen zoals de Stadspodia en de Lakenhal financieel te ondersteunen, maar ook door kunstenaars en burgers met creatieve ideeën de ruimte te

De Creatieve Stad. GroenLinks Leiden. De Creatieve Stad GroenLinks Leiden 3

De Creatieve Stad. GroenLinks Leiden. De Creatieve Stad GroenLinks Leiden 3 De Creatieve Stad GroenLinks Leiden De Creatieve Stad GroenLinks Leiden 3 Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden De Creatieve Stad De Creatieve Stad GroenLinks Leiden 1 Colofon Programmacommissie:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Op 15 maart zijn er weer verkiezingen. Iedereen mag kiezen op welke politieke partij hij of zij stemt. We kiezen dan de partijen die vier jaar lang samen bepalen wat er gebeurt. En

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen De Kracht van Mensen Juni 2013 Programmacommissie D66 Heerenveen www.d66heerenveen.nl Hans Zaadnoordijk (voorzitter)

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen SP Drenthe

Algemene Beschouwingen SP Drenthe Algemene Beschouwingen SP Drenthe Vz, voor de SP is leefbaarheid het belangrijkste thema tijdens deze algemene beschouwingen. De provincie is er medeverantwoordelijk voor dat iedereen kan meedoen in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie