De Creatieve Stad. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Creatieve Stad. Inleiding"

Transcriptie

1 De Creatieve Stad Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden Inleiding Leiden is een prachtige stad met een mooie historische binnenstad en gelegen tussen het Groene Hart en de kuststreek. De aanwezigheid van de Universiteit en haar studenten in combinatie met een cultureel aanbod met grote potentie is de basis voor een bruisend stadsleven. De prachtige singels geven de kans om te werken aan een langgerekt park dat de mogelijkheid geeft om ook in de binnenstad rust te zoeken en te recreëren Maar er is nog veel werk aan de winkel. GroenLinks staat voor een solidaire en duurzame samenleving die op een tolerante wijze ruimte geeft aan de diversiteit in de stad waar iedereen op een ontspannen wijze kan meedoen en genieten. Dat is geen geringe opgave in een tijd waarin sprake is van een economische crisis en een klimaatscrisis. Alle aanwezige creativiteit, van overheid en burgers, dient te worden aangewend om te werken aan de stad waar we van dromen Een creatieve overheid is nodig, omdat de oplossingen voor problemen als het gaat om het klimaat, de economie en de oplopende kosten in de zorg, alleen kunnen worden opgelost door slimme verbanden te leggen. Verduurzaming betekent ook werkgelegenheid en economische kansen, nadruk op onderwijs en creativiteit betekent slimmere burgers die zich voor de samenleving in kunnen zetten. Wijkgericht werken, zorg, jongerenwerk, veiligheid, wonen en leefbaarheid zijn geen aparte beleidshoofdstukjes, maar moeten in samenhang worden gezien. Wij doen daarvoor in dit programma een voorzet Behalve in een creatieve overheid gelooft GroenLinks in de kracht van de Leidse burger die veel in zijn stad mogelijk wil maken. Dat blijkt alleen al uit allerlei burgerinitiatieven. In Leiden stranden deze vaak omdat ze op het stadhuis te weinig gehoord worden, of het nu gaat om initiatieven op het gebied van milieu, zorg, cultuur of de inrichting van de stad.

2 GroenLinks is van mening dat de vernieuwing de komende jaren gezocht moet gaan worden bij de energie die de Leidse burgers die hun stad duurzamer, zorgzamer, groener en leuker willen maken. Steeds meer is het besef aanwezig dat de overheid niet alles kan en de bewoners samen dingen voor elkaar kunnen krijgen die we nooit hadden verwacht. Denk aan de vele vrijwilligers en mantelzorgers die een geweldig sociaal netwerk hebben gebouwd. Denk aan het Stadslab die met steeds nieuwe sprankelende ideeën, zoals het Singelpark, komt. Denk aan burgers die als alternatief voor een vervuilende Rijnlandroute het plan van de Churchillavenue hebben bedacht. Denk aan alle kunstenaars die via hun kunst allerlei nieuwe, creatieve verbindingen leggen binnen de stad en tussen Leidenaars. En last but not least alle groene initiatieven die de laatste jaren door Leidenaars zelf zijn ontplooid. Voor GroenLinks is het nooit een probleem om Leidse burgers te vinden die ons jaarlijkse Groene Lintje verdienen Nu het kabinet- Rutte heel veel bezuinigt en tegelijkertijd veel taken bij de gemeente neerlegt, kunnen we deze Leidse creativiteit als een kans zien. GroenLinks wil de mogelijkheden van de Leidse burgers benutten om een leefbare en leuke stad te krijgen. Dat betekent natuurlijk wel dat de overheid ervoor moet zorgen dat deze actieve burgers de ruimte krijgen. De gemeente moet aanjager gaan worden van de initiatieven die onze stad kent en die zoveel mogelijk faciliteren. Soms kan dat doordat initiatiefnemers subsidie krijgen om aan de slag te kunnen gaan of om hun ruimte en faciliteiten te kunnen bekostigen. De andere keer helpt de gemeente door meer te denken of makkelijk vergunningen te verlenen Natuurlijk realiseert GroenLinks Leiden zich dat het kabinet door alle maatregelen veel goede zaken wegbezuinigt die we een warm hart toedragen. We staan daarom pal voor het Leidse minimabeleid en zullen ervoor waken dat de zwakkeren in de samenleving niet aan hun lot worden overgelaten. Het gemeentebestuur moet daarom heldere keuzes maken. Liever een goed minimabeleid dan overbodige parkeergarages in de binnenstad. Liever een goed fietsnetwerk dan asfalt dat nog meer auto's aantrekt. Liever een verantwoord milieubeleid met aandacht voor mens en dier dan op onverantwoorde wijze de concurrentiekracht van de Leidse economie proberen te stimuleren. Een ander beleid is

3 nodig. De crisis brengt veel mensen in een moeilijke situatie. Maar GroenLinks wil niet bij de pakken neerzitten. Wij hebben ideeën om de crisis te lijf te gaan. Die ideeën kunt u lezen in dit programma in de verschillende hoofdstukken. En onze ideeën willen we zoveel mogelijk verbinden. Of het nu gaat om werk, gezondheid, cultuur, zorg, groen, sport of onderwijs, alle onderwerpen hebben betrekking op het welzijn van de Leidse inwoners. Daarom moet wat GroenLinks betreft het beleid zoveel mogelijk in zijn onderlinge samenhang worden ontwikkeld Wij willen een creatieve, zorgzame, solidaire en duurzame stad. Een stad waar het fijn is om te leven. Dat is wat GroenLinks de komende vier jaar wil bereiken. Als u dat ook wilt dan weet u waar u op moet stemmen. Dan gaan wij werk maken van de creatieve stad die Leiden is. De Groene Stad Leiden is een mooie plek om te leven. Dichtbij het groen en de zee en met een mooie historische binnenstad. Op die binnenstad zijn we niet alleen trots, maar hij is bovendien belangrijk voor de stedelijke economie. Maar Leiden is ook een stad die bijna helemaal is volgebouwd. De beperkte ruimte die we in Leiden hebben, geeft extra uitdagingen voor vraagstukken die te maken hebben met wonen, groen en bereikbaarheid. Geen van die aspecten kun je los van elkaar zien en daarom zitten ze elkaar nogal eens in de weg. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Leiden moet een compacte stad zijn, waarin wonen, werken en de publieke ruimte op elkaar zijn afgestemd. De compacte stad is wat GroenLinks betreft duurzaam in alle betekenissen van het woord: er moet bij het innovatief inrichten van de stad niet alleen ruim baan zijn voor openbaar vervoer en de fiets en aandacht voor klimaat en groen, maar ook voor historisch en cultureel erfgoed en hergebruik van gebouwen Groen Groen heeft een positieve invloed op de leefbaarheid van de stad. Het verbetert op een simpele en goedkope manier de kwaliteit van de openbare ruimte. In een dichtbebouwde

4 stad zorgt groen voor een plek om buiten te bewegen, te spelen en te recreëren. Het Singelpark is hier een goed voorbeeld van. Maar de gemeente kan meer doen. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van braakliggend terrein of vrije ruimte voor stadlandbouw of voor natuurspeelplaatsen zoals de Torteltuin of de biodiversiteitstuin van Vrij Groen Groen bestaat in wijken als Zuid- West vrijwel altijd uit een grasveld. Groen gebied kan veel creatiever worden ingericht, waarbij biodiversiteit extra aandacht kan krijgen. Te denken valt aan stadslandbouw, plukparken, wilde tuinen en bloemenvelden met bijenhotels. Het groen inrichten van de wijken gaat volgens GroenLinks het beste in samenspraak met de bewoners De gemeente komt een plan voor elke wijk waarin wordt gekeken op welke manieren de wijk groener gemaakt kan worden. Groene daken en groene gevels worden gestimuleerd. De gemeente geeft daarin het goede voorbeeld Alle groengebieden van de Oostvlietpolder tot het Kooipark en het Wijkpark in de Merenwijk worden met elkaar verbonden via groene zones. Het Singelpark gaat het centrum vormen van dat grote groene park Bestaand groen blijft groen. De Groene Kaart waarin tegen kap beschermde bomen staan opgenomen wordt uitgebreid en voor burgers toegankelijk. Leidenaren kunnen op interactieve wijze bomen aanmelden om te beschermen tegen kap Het groenbeheer en het onderhouden van de walkanten moet ecologisch en met aandacht voor (het verbeteren van) de biodiversiteit gebeuren. Leiden krijgt een kudde stadsschapen om het groen bij te houden De grachten worden zo schoon dat je er in kan zwemmen. Er komt een stadsstrand en er komen zwemtrapjes in de grachten. 120

5 Aandacht voor groen en dierenwelzijn kan niet vroeg genoeg beginnen. Kinderen moeten daarom op school Natuur en Milieueducatie krijgen en alle kinderboerderijen blijven open Stadsdieren - Dieren zijn ook stadsbewoners. Ze verdienen daarom hun eigen ruimte in de stad. Om die reden wordt bij de inrichting van de schaarse Leidse ruimte ook rekening gehouden met de behoeften van de stadsdieren Bijen zijn essentieel voor de voortplanting van veel bloemen, bomen en planten. Ze zijn inmiddels een bedreigde diersoort geworden. Onkruidverdelging gebeurt daarom alleen nog maar natuurvriendelijk, er komen meer bijenhotels en bewoners met daktuinen worden gestimuleerd bijen te houden Mussen zijn bijna uit het straatbeeld verdwenen doordat er nauwelijks meer heggen en struiken zijn waarin ze zich thuis voelen. De gemeentelijke beplanting wordt daarom musvriendelijker Er zijn in de stad talloze initiatieven die Leiden diervriendelijker willen maken, zoals de Egelopvang en Kat uit de Gracht. Deze initiatieven worden door de gemeente ruimhartig ondersteund Klimaat De energievraag neemt toe, de voorraden fossiele brandstoffen nemen af met stijgende energieprijzen tot gevolg. De uitstoot van CO2 leidt steeds merkbaarder tot klimaatverandering. Daarom is een goed en helder klimaatbeleid dat mensen, bedrijven en organisaties helpt om in beweging te komen en hun gedrag te veranderen van groot belang. GroenLinks wil het energiegebruik verminderen en stimuleren dat we meer duurzame lokale bronnen gebruiken, zoals de wind en de zon. We zetten in op een klimaatneutrale stad Leiden in Daarbij nemen inwoners meer het heft in eigen handen. Mensen investeren zelf in het isoleren van hun woningen en het plaatsen van zonnepanelen. De rol van de overheid ligt niet in het organiseren of subsidiëren van initiatieven, maar wel in het stellen

6 van heldere doelen en het aanjagen en faciliteren van de initiatieven die er uit de samenleving komen. Door klimaatverandering krijgt Leiden steeds meer te maken met extreem weer. Al dat water moet ergens heen, maar dat is in Leiden lastig, omdat het een van de meest versteende gemeenten van Nederland is. Dat vraagt om creatieve oplossingen De gemeente Leiden wordt als organisatie in de volgende collegeperiode klimaatneutraal. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om de eigen panden, het gemeentelijke wagenpark, het gemeentelijke aanbesteding- en inkoopbeleid en het gebouwenbeheer van scholen Leiden gaat eindelijk klimaatprestaties meten, de resultaten publiceren en vergelijken met andere gemeenten. Samen met partners, zoals Energiek Leiden, wordt een lokale energiestrategie ontwikkeld De prestatieafspraken met corporaties zijn de sleutel om op grote schaal zonnepanelen te installeren en woningen te isoleren om energie te besparen, werk te genereren en woonlasten omlaag te brengen. Er wordt gestreefd een gemiddeld label B voor het gehele woningbezit binnen 10 jaar Particuliere huurders en woningeigenaren worden ook gestimuleerd om hun woning te verduurzamen via bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. Er komt een duurzaamheidloket om woningeigenaren en huurders daarbij te ondersteunen Het energiezuiniger maken van huizen en monumenten wordt makkelijker door het versoepelen van het welstandbeleid, het verminderen van regels voor vergunningen en door het beschikbaar stellen van leningen tegen gunstige voorwaarden die na de terugbetaling weer opnieuw worden uitgeleend Leiden krijgt vijf windmolens en een windmolencoöperatie waarin bewoners kunnen participeren.

7 Leiden zet zich in voor een structurele vergoeding voor burgers en bedrijven die gezamenlijk duurzame energie opwekken en per saldo meer (duurzame) energie aan het energienet leveren dan ze verbruiken Een milieuprojectenpot maakt de uitvoering van ideeën en initiatieven uit de stad op het gebied van milieu en duurzaamheid mogelijk Leiden werkt in geen geval mee aan nieuwe milieuvervuiling, zoals de productie van schaliegas Watermanagement wordt een integraal onderdeel bij nieuwe bouw- en infrastructurele projecten. De projecten moeten opgewassen zijn tegen extreem weer Plekken die gevoelig zijn voor extreem weer, zoals De Kooi, krijgen een waterplein. Een plein dat gebruikt kan worden om te recreëren, maar een vijver wordt bij veel regen. De Lange Mare wordt weer open gegraven Bouwen en wonen Omdat Leiden beperkte ruimte heeft, heeft compacte bouw de voorkeur. Daarbij zijn bebouwing, publieke ruimte en groen nauw vervlochten. Bij bouwprojecten zijn vragen van belang als: is er zo slim mogelijk gebruik gemaakt van de beperkte ruimte? Hoe verbetert de bouw de kwaliteit van de publieke ruimte? Hoe groen en milieuvriendelijk is het project? Nieuwbouw moet altijd een kwalitatieve meerwaarde hebben voor de stad en de openbare ruimte, omdat wonen, werken en recreëren in een compacte stad in elkaar over lopen. Bij het ontwerp staat kwaliteit centraal en is er aandacht voor innovatief en compact bouwen. Daarin is een nieuwe rol weggelegd voor een stedelijke kwaliteitscommissie die adviseert over ruimtelijke projecten. 212

8 Gebouwen met een cultuurhistorische betekenis zijn belangrijk voor de identiteit van de stad. Daarom heeft herbestemming de voorkeur boven sloop en nieuwbouw Er moet betaalbare woonruimte zijn voor alle inkomensgroepen. Een gezonde mix van koop- en (sociale) huurwoningen is van belang. Starters, minima en eenpersoonshuishoudens verdienen extra aandacht net als senioren en bijzondere doelgroepen met speciale woonwensen Een woonomgeving wordt aantrekkelijker als je die (deels) zelf mag inrichten. Bovendien vraagt de vastzittende woningmarkt om innovatieve oplossingen. Daarom moet er meer worden ingezet op zelfbouw en betaalbare klushuizen De gemeente moet een veel meer actievere rol gaan spelen in het herbestemmen van de vele hectares aan leegstaande winkels en kantoren. Zo kan de gemeente stimuleren dat bedrijfspanden worden omgebouwd tot studentenwoningen, ateliers voor kunstenaars of bedrijfsruimtes voor beginnende ondernemers Bewoners en hun wensen moeten serieus betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte in hun straat of wijk Bereikbaarheid. Leiden wordt een veel prettigere stad om in te leven. Schoon verkeer en een betere doorstroming helpen daarbij. GroenLinks vindt dat wijken toebehoren aan spelende kinderen, voetgangers en fietsers. De auto is er te gast. De inrichting van de straat wordt daarop aangepast. Zo komt de nadruk van verlichting en inrichting op het comfort en veiligheid van wandelaars op de stoep en bij de bewoners te liggen en niet op het voorbijgaand verkeer door de straat. In wijken waar het kan worden parkeerplekken omgezet in speel- en groenplekken. In nieuwe straten en wijken parkeren auto's niet in het straatbeeld maar onder of achter de huizen. Het wegennet van Leiden is tijdens de spits verstopt. Uitlaatgassen van stapvoets rijdende auto's zorgen voor gezondheidsproblemen. Het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen

9 en het wegnemen van gezondheidsrisico's gaan hand in hand. We gaan ook het water gebruiken voor vervoer. Openbaar Vervoer, waterbus en fiets worden zo verbetert dat ze gelijkwaardige alternatieven worden voor de auto De Leidse binnenstad wordt volledig autoluw Alle woonwijken worden op 30 km/u ingericht en auto's zijn er te gast. De verlichting is niet gericht op het verkeer, maar op het verblijf in de straat en dus vooral op de stoep en niet op de weg Overbodige ondergrondse parkeergarages in het centrum gaan niet door. Dat scheelt 100 miljoen euro en files op de Lammenschansweg, Morsweg, Hoge Rijndijk en Rijnsburgerweg Bezoekers parkeren buiten het centrum. Er komt een tweede duurzaam mobiliteits centrum (zoals aan de Haagweg) in de bestaande, altijd lege, garage onder het ROC Lammenschans De bestaande, veelal lege parkeergarages in het centrum worden deels ingericht als overdekte, bewaakte fietsenstallingen Waterbussen ontsluiten wijken die nabij het centrum liggen en goed bereikbaar zijn over het water, te beginnen met een aantal pilot- wijken. Op die manier wordt bestaande infrastructuur van het water toegevoegd aan de huidige mogelijkheden Regionale (snel)fietsverbindingen lopen door (en niet dood) in Leiden. We starten door de Haagweg en Lammenschansweg fietsvriendelijk te maken. Fietsverbindingen in de stad zijn geasfalteerd en zo veel mogelijk ongelijkvloers. Tussen alle wijken lopen bewegwijzerde fietsverbindingen. 272

10 Vervoer met de bus van buitenwijken naar het Centraal Station en centrum gaat zonder overstappen. Bussen sluiten naadloos aan op Leiden Centraal, op station Lammenschans en op de regionale snelbussen naar buurgemeenten Er wordt geëxperimenteerd met het ontsluiten van Leidse wijken met kleine busjes met een hoge frequentie, te beginnen met een proef in de Bockhorst en Zeeheldenbuurt Parkeeroverlast wordt in overleg met de wijken opgelost door betaald parkeren of blauwe zônes. Hoe verder van het centrum, hoe goedkoper. De deelauto wordt gestimuleerd. Dat zorgt ervoor dat auto's minder beslag op de Leidse ruimte leggen. In wijken waar meer plekken zijn dan nodig worden parkeerplekken omgezet in speelplekken of groenstroken De gemeente creëert in elke wijk oplaadpunten voor elektrische auto's GroenLinks blijft tegen de RijnlandRoute door de Oostvlietpolder en langs de Stevenshof. Deze variant van de RijnlandRoute is overbodig en onacceptabel. De ChurchillAvenue is een veel beter alternatief Er komt geen RingWegOost via de Kanaalweg en/of de Zijldijk. Leiden werkt mee aan het zoeken naar mogelijke verbeteringen met draagvlak in de hele regio, zoals via het project LAB071. De werkende stad Leiden heeft een unieke centrale ligging tussen de grote steden van de Randstad. De Universiteit, het LUMC en het Bio Sciencepark staan garant voor veel werkgelegenheid. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van veel jongeren, studenten en forensen voor een bruisend stadsleven dat ook veel toeristen trekt. Deze specifieke Leidse economie vraagt om een beleid waar de kernwoorden duurzaamheid en creativiteit voor GroenLinks centraal

11 moeten komen te staan. GroenLinks vindt dat een Leidse economie die niet gericht is op duurzaamheid geen perspectief biedt voor de toekomst. Daarnaast zal er ook aandacht moeten zijn voor de groep inwoners die het door de economische recessie niet meer lukt de broek zelf op te houden. Bestrijding van lokale armoede is voor GroenLinks daarom een kwestie van beschaving. De Leidse economie moet kansen bieden voor iedereen Groene economie De economische én de klimaatcrisis kunnen tegelijkertijd worden aangepakt. Door te investeren in duurzaamheid en alternatieve energiebronnen ontstaan nieuwe banen. Dat noemen we de Green Deal. We willen investeren in het opwekken van duurzame energie, het isoleren van woningen, het herinrichten van bedrijventerreinen en het stimuleren van elektrisch vervoer. Dat levert banen op en een bijdrage aan een gezond milieu. Daarnaast dient de gemeente de Leidse economie stimuleren op punten waar ze nu al sterk is en waarop ze onderscheidend kan zijn ten opzichte van andere gemeenten. Het Bio Sciencepark en de Universiteit zijn zeer belangrijke peilers van die economie. De creatieve economie dient verder uitgebouwd te worden Samen met de Kamer van Koophandel en Ondernemend Leiden wordt een klimaatconvenant gesloten met winkeliers en bedrijven in de stad om te investeren in duurzaamheid. In het convenant worden gezamenlijke duurzaamheidsplannen, goede voorlichting, het opzetten van een duurzaamheidsloket en het verlenen van subsidies opgenomen. Ook kan worden gedacht aan voorrang bij het verkrijgen van parkeervergunningen bij een schoon wagenpark In overleg met de regio worden bestaande bedrijventerreinen heringericht en gemoderniseerd. Daarbij staat duurzaamheid voorop en wordt geen groen opgeofferd Leiden concurreert niet met de omliggende gemeenten, maar bepaalt samen een strategie om de regionale economie te versterken 332

12 De ontwikkeling van het Bio Sciencepark verdient alle steun om in nauwe samenwerking met Universiteit en LUMC verder uit te groeien tot een belangrijke kern van de Leidse economie Het per 1 januari 2013 ingezette beleid om mensen met beperkingen langer thuis te laten blijven wonen biedt Leiden de kans om zich te profileren als kennisstad op het gebied van Domotica en te investeren in creatieve initiatieven als Living Lab, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven De omgeving rond de Meelfabriek wordt een broedplaats voor creatieve economie Leiden onderscheidt zich door een bijzonder winkelaanbod van kleine exclusieve winkels. Daarbij wordt een cluster van op duurzaamheid gerichte winkels gevormd in de Pieterswijk Leiden stimuleert de combinatie van wonen, werken en winkels in elke wijk om op deze wijze de leefbaarheid te vergroten: werken aan huis wordt gestimuleerd en de kleine wijkwinkelcentra worden behouden Winkels mogen elke zondag open, maar de uiteindelijke beslissing daarvoor ligt bij de winkeliers Als het aan GroenLinks ligt wordt het eerste Leidse hostel voor jongeren en backpackers snel geopend Werk en Inkomen Door de economische crisis ervaren veel mensen wat het betekent om geen werk of te weinig inkomen te hebben. Armoede komt vaker voor en een toenemende groep mensen komt daardoor in een sociaal isolement terecht. De gemeente Leiden kan een rol spelen bij het begeleiden van mensen naar werk en hen stimuleren om mee te doen in de samenleving. GroenLinks realiseert zich maar al te goed dat op dit moment de betaalde

13 banen niet voor het oprapen liggen en dat er vanuit de landelijke overheid steeds minder geld beschikbaar is om op lokaal niveau mensen te ondersteunen bij werk en inkomen. Maar het mag niet zo zijn dat inkomensbeleid geen prioriteit meer heeft in Leiden. GroenLinks geeft niemand op en wil op basis van de mogelijkheden van mensen kansen bieden die leiden tot het actief participeren in de samenleving met een inkomen dat een menswaardig bestaan garandeert. Dat betekent tegelijkertijd dat de handreiking van de gemeente Leiden niet vrijblijvend is. Een passend en perspectiefvol aanbod om actief mee te gaan doen kan niet zomaar geweigerd worden Voorkomen van armoede wordt het speerpunt in het Leidse inkomensbeleid Het budget voor het minimabeleid zal niet ter discussie komen te staan. Dit geld wordt zoveel mogelijk ingezet om mensen met een laag inkomen te laten meedoen met sport, cultuur en sociale activiteiten In het armoedebeleid gaat de schuldhulpverlening een meer centrale en regisserende rol innemen waardoor de problemen van mensen niet meer afzonderlijk van elkaar worden behandeld. Wachtlijsten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden Leiden gaat jaarlijks een Week tegen de Armoede organiseren met als doel de aandacht te vestigen op armoedeproblematiek Door middel van een formulierenbrigade worden mensen geholpen in de wirwar van formulieren die ze moeten invullen Het re- integratiebeleid moet gericht zijn op meedoen aan de Leidse samenleving. Daar staat het perspectief op de lange termijn voorop. Indien een zinvol perspectief wordt geboden kan dat niet vrijblijvend zijn. 392

14 Participatiebanen moeten zijn gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt. De beloning voor werk is minimaal het minimumloon Het re- integratiebeleid hoort niet alleen gericht te zijn op de groep die weer makkelijk aan de slag kan komen. We schrijven niemand af en iedereen krijgt een kans om mee te doen De DZB hoort een centrale rol te krijgen bij de re- integratie en het aan het werk helpen en begeleiden van mensen met een handicap. Daarbij wordt gestreefd om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk bij bedrijven en instellingen te laten werken Mensen moeten zoveel mogelijk de regie voeren over hun eigen (re- integratie)traject. Individueel maatwerk staat daarbij centraal Via voorwaarden in de gemeentelijke aanbestedingen worden bedrijven geprikkeld om mensen met een handicap of uitkeringsgerechtigden aan te nemen. De gemeente Leiden geeft als werkgever vanzelfsprekend het goede voorbeeld. De zorgzame stad Leiden kent veel actieve burgers: mantelzorgers die intensieve ondersteuning bieden aan familie of vrienden, bewoners die zich inzetten voor hun wijk en vrijwilligers die vanuit allerlei organisaties actief zijn. Met de overheveling van taken rondom de langdurige zorg naar gemeenten en de forse bezuinigingen die daarmee gepaard gaan, vindt ook een verschuiving van verantwoordelijkheden plaats van overheid naar burger. Daardoor wordt het recht op zorg vervangen door een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en het eigen netwerk. De komende jaren zal daardoor het beroep op de samenleving om zich in te zetten voor familie, vrienden of wijkbewoners toenemen. GroenLinks zal de gevolgen van de bezuinigingen kritisch volgen, maar ziet ook een kans om te bouwen aan een nieuw en duurzaam zorg- en

15 welzijnsysteem. Daarin spelen naast de overheid en de zorginstellingen actieve burgers een belangrijke rol. Zorg is meer dan verzorging. Er moet ook aandacht zijn voor kwaliteit van leven door participatie en een zinvolle dagbesteding. Het doel is een samenleving, waarin iedereen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving woont en meedoet. Met een gemeente die faciliteert en stimuleert, professionals en vrijwilligers met elkaar verbindt en waarbij wijkgericht gewerkt wordt Voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen moet altijd zorg op maat beschikbaar zijn. Daarbij is het belangrijk dat zij zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden door middel van keuzevrijheid van zorgaanbieder en (bij intensieve zorgvragen) een persoonsgebonden budget (pgb) De cultuuromslag naar een zorgzame samenleving kost tijd en moet niet overhaast tot stand komen. De informele zorg is niet afdwingbaar. GroenLinks vindt daarom dat de gemeente moet inzetten op het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid door het faciliteren en stimuleren van onderlinge zorg. Daarnaast dient de gemeente ervoor te zorgen dat een verantwoorde inzet van mantelzorgers mogelijk is GroenLinks vindt dat het begrip wederkerigheid past binnen de nieuwe verhoudingen. Ook mensen die verzorging ontvangen hebben talenten die ze kunnen inzetten voor de samenleving. Dat voorkomt eenzaamheid en bevordert participatie De gemeente schrapt alle overbodige regels en zorgt voor een vernieuwde relatie met de zorginstellingen met minder controle, minder bureaucratie en meer vertrouwen. Pas dan kan er ruimte ontstaan voor vernieuwing door professionals en burgerinitiatieven die flexibel en efficiënt werken mogelijk maakt. Dan wordt het ook makkelijker om burgers te betrekken bij de zorg en welzijn in hun eigen wijk Het keukentafelgesprek, een eerste gesprek naar aanleiding van een beroep op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), moet altijd een persoonlijk gesprek zijn, waarin er

16 zorgvuldige afwegingen worden gemaakt over inzet van professionals en het eigen netwerk van degene die om ondersteuning vraagt Huishoudelijke ondersteuning wordt aangevraagd als mensen door hun beperkingen niet in staat zijn huishoudelijke taken zelf te verrichten. Huishoudelijke hulp moet daarom deel uit blijven maken van het zorgpakket van de WMO. Financiële drempels door een opeenstapeling van eigen bijdragen moeten worden voorkomen Elke wijk in Leiden krijgt een sociaal wijkteam dat inwoners gericht ondersteunt op het gebied van zorg en welzijn, maar ook bij opvoeding, schulden en andere sociale problemen. De samenstelling van dit team hangt af van de problematiek van de wijk en de speerpunten die de gemeente in overleg met de wijkbewoners kiest De wijkteams bestaan uit vertrouwde gezichten in de wijk die makkelijk contacten aan kunnen gaan met wijkbewoners. Daardoor kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en kan er veel preventief worden opgelost. Alleen bij complexe problemen wordt verwezen naar specialistische zorg Juist als het wijkgerichte werken belangrijker wordt, kunnen buurtcentra een ontmoetingsplaats zijn voor de wijkbewoners, huisvesting bieden aan de sociale wijkteams en wijkgerichte zorg en welzijnvoorzieningen bieden. Zo worden ze het kloppend hart van de wijk waarin professionals en vrijwilligers samenwerken In Leiden zullen initiatieven als wijkonline door de gemeente worden ondersteund totdat buurtbewoners dit kunnen overnemen. Via zo n wijkgerichte website worden bewoners met elkaar in contact gebracht, wordt hun invloed op hun eigen leefomgeving vergroot en het zelforganiserend vermogen van een wijk gestimuleerd

17 De lerende stad Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat talenten ontwikkelt en eventuele achterstanden wegwerkt. GroenLinks wil daarom jongeren de ruimte geven, met goed onderwijs en voldoende speel- en sportvoorzieningen. We staan voor een positief jeugdbeleid waarbij jongeren uitgedaagd worden hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor zichzelf en anderen. We willen dat geen jongere voortijdig afhaakt: iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een leerwerktraject. GroenLinks zet binnen het onderwijs leerlingen en studenten centraal. Het onderwijs moet recht doen aan individuele verschillen. Persoonlijke ontwikkeling is voor GroenLinks meer dan leren, lezen en schrijven. De ontwikkeling van sociale vaardigheden, culturele en sportieve ontwikkeling en een brede kijk op de wereld horen bij de opvoeding en zijn de verantwoordelijkheid van zowel de ouders als het onderwijs. Scholen worden daarom brede scholen met kinderopvang en aandacht voor buitenschoolse activiteiten als sport en cultuur. Leiden moet de kennisstad blijven die ze is. Daarvoor zijn goede scholen nodig voor ieder soort onderwijs. Dus niet alleen een prima universiteit, maar ook goede basisscholen en middelbare scholen, een uitstekende hogeschool en de beste ROC s Onderwijs Segregatie in het onderwijs willen we voorkomen door kansrijke en kansarme kinderen samen naar school te laten gaan. Populaire scholen hebben twee wachtlijsten; één voor kansrijke en één voor kansarme leerlingen. Zo zorgen we dat ook kansarme leerlingen een plek kunnen krijgen op populaire scholen Goed onderwijs begint voor GroenLinks al vóór de basisschool. We willen dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van een voorschoolse voorziening, waarbij kinderen leren om met elkaar te spelen en zo ook spelenderwijs goed Nederlands leren Kinderen die opgroeien in gezinnen en wijken met een zwakke sociaaleconomische status en kinderen uit gezinnen met een niet- Nederlandse achtergrond hebben vaak minder

18 kansen. Alle kinderen verdienen het om op te groeien in een omgeving die hen stimuleert in hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat alle kinderen deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en gestimuleerd worden deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten Meer basisscholen en VMBO s dienen zich te ontwikkelen tot brede scholen. Jongeren kunnen daar hun talenten optimaal ontwikkelen en maken kennis met cultuur en sport GroenLinks wil de inzet vergroten om de huisvesting van het onderwijs te verbeteren. Kwetsbare wijken krijgen hierbij voorrang. Schoolgebouwen worden multifunctioneel gemaakt en dienen als ontmoetingsplek voor de buurt Scholen moeten openstaan voor alle kinderen. Kinderen met een specifieke hulp(zorg)vraag worden geholpen een passende school te vinden. Dat betekent dat de gemeente moet voorzien in scholen die toegankelijk zijn. Bij nieuwbouw en renovatie van onderwijshuisvesting is dit voor de gemeente een prioriteit Iedere Leidse basisschool krijgt een schooltuin. Is hier bij de school zelf geen ruimte voor, dan wordt ergens anders in de wijk een educatieve tuin gerealiseerd. Daarnaast worden schoolpleinen groener ingericht Op alle scholen maakt voorlichting over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie deel uit van het reguliere lesprogramma. - De gemeente stimuleert dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven en heeft zelf een zo breed mogelijk aanbod van gemeentelijke stageplekken De Universiteit Leiden hoort en blijft in Leiden. De aanwezigheid van hoger en universitair onderwijs en haar studenten is belangrijk voor de stad. Zij zorgen voor een levendige stad. HBO s en universiteit moeten zichtbaar zijn in de stad door activiteiten in, met en voor de stad te ontwikkelen.

19 Jeugd Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen en worden in staat gesteld om goede ideeën uit te voeren Jongeren mogen meepraten door middel van panelgesprekken als het gaat over zaken die hen direct aangaan. Door middel van een jongerenraad geeft de gemeente Leiden jongeren een stem in de politieke besluitvorming. Deze jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen van de Leidse politiek In elke wijk moet voor kinderen en jongeren voldoende te doen zijn. Er moeten meer buitenspeelplekken zijn die kinderen uitdagen tot (samen) spelen. Jongerenorganisaties trekken samen op om een passend aanbod in de buurthuizen te bieden Het jongerenwerk helpt jongeren zonder zinvolle dagbesteding aansluiting te vinden bij de samenleving en helpt hen om weer mee te doen GroenLinks Leiden blijft de dwarsverbanden leggen tussen sportverenigingen, cultuurinstellingen en het onderwijs. Bijvoorbeeld door middel van combinatiefunctionarissen die worden ingezet in de wijken en scholen waar ze het meest nodig zijn Als de gemeente straks verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, krijgt iedere jongere de hulp die nodig is. Bij problemen wordt zo snel mogelijk (specialistische) hulp gegeven. - Jonge mensen die dak- of thuisloos raken worden direct, apart van andere dak- en thuislozen, individueel opgevangen. Zo kunnen zij deel blijven nemen aan opleiding en werk waardoor zij maatschappelijk blijven meedoen

20 De open stad Leiden was en is een stad van vluchtelingen en heeft een lange traditie als het gaat om de opvang van vluchtelingen. De stad van ontdekkingen die Leiden met haar universiteit en musea wil zijn staat ook in een traditie van vrijheden en ontplooiing voor mensen die elders in hun vrijheid beperkt worden Leiden moet een stad voor vluchtelingen zijn en blijven. Daarom zal Leiden positief antwoorden op een mogelijk verzoek voor het opvangen van vluchtelingen in de stad. GroenLinks is tegen detentiecentra waar uitgeprocedeerde vluchtelingen worden opgesloten Om te voorkomen dat uitgeprocedeerden op straat belanden, vangt Leiden hen op menswaardige wijze op, voordat zij veilig naar het land van herkomst kunnen terugkeren. Bij de opvang streeft de gemeente naar een optimale samenwerking met de Stichting Uitgeproceerde Vluchtelingen (STUV) en stelt zij STUV in staat haar werk goed te doen. De minimale hulp aan uitgeprocedeerden mag nooit lijden onder bezuinigingen van de gemeente De inspirerende stad Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers voor een creatief en bruisend Leiden. Ze verrassen, inspireren, verbazen, ergeren en fascineren. Niet alleen op de professionele podia vonkt de energie en de creativiteit, maar ook op de muziekschool, de jeugdtheaterschool en in de klas. Creatieve burgers zijn van groot belang voor de stad. Kunst en cultuur zijn er voor iedere Leidenaar: jong en oud, rijk en arm. Na de bezuinigingen van Rutte I is er meer verantwoordelijkheid bij de gemeente komen te liggen voor een spannend en verrassend kunstaanbod. Die verantwoordelijkheid neemt de gemeente door belangrijke kunstinstellingen zoals de Stadspodia en de Lakenhal financieel te ondersteunen, maar ook door kunstenaars en burgers met creatieve ideeën de ruimte te

Sterke Stad, Sterke Wijken

Sterke Stad, Sterke Wijken Sterke Stad, Sterke Wijken Verkiezingsprogramma CDA Leiden 2014-2018 Inleiding Sterke Stad, Sterke Wijken 2 Sterke Stad door 1. Ondernemerschap & Economie 3 2. Kennis & Onderwijs 6 3. Aantrekkelijke en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Samen Voor Amsterdam

Samen Voor Amsterdam verkiezingsprogramma 2014-2018 Samen Voor Amsterdam Concept amsterdam Colofon PROGRAMMACOMMISSIE Kees Alders, Tamira Combrink, Andrée van Es, Bram Gerrits, Laura Hartman, Laurien van den Hoven, Daphne

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 GroenLinks Terneuzen Omdat we het graag gezond willen houden Samen voor Terneuzen - Groen Werkt INLEIDING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Groene poli>ek in een >jd van crisis

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Haagse Kracht. Concept Coalitieakkoord 2014 2018. D66, PvdA, HSP, VVD en CDA

Haagse Kracht. Concept Coalitieakkoord 2014 2018. D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Haagse Kracht Concept Coalitieakkoord 2014 2018 D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Juni 2014 Haagse Kracht Den Haag is een unieke stad waar we allemaal trots op zijn. Een stad met bijzondere eigenschappen. De

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie