Doe. nr.; Class, nr. incc':,: Afdek. Beh. door: Afd. Hoofd AWS,. weken. TV/JP/236 aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doe. nr.; Class, nr. incc':,: Afdek. Beh. door: Afd. Hoofd AWS,. weken. TV/JP/236 aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet"

Transcriptie

1 pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan t.a.v. de afdeling Stêd en Plattelan Postbus HM LEEUWARDEN PROVINSJE FRVRLAN Doe. nr.; Class, nr. incc':,: 1 ü DEC 20U Bezoekadres: De Sännen HK Drogeham Postbus ZH Drogeham T (0512) F (0512) E Drogeham, 9 december 2014 Uw kenmerk Ons kenmerk Onderwerp Afdek Beh. door: Afd. Hoofd AWS,. weken TV/JP/236 aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1 lu g.,-weyl Geacht college, Het bijgaande zenden wij u zonder begeleidend schrijven: Op uw verzoek Naar aanleiding van het telefonisch verzoek/overleg In verband met n Volgens afspraak Ter informatie Te uwer beoordeling Q Met het verzoek hierover contact op te nemen met Met het verzoek dit na ondertekening te retourneren ^ Bijgaand in vijfvoud de aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet ten behoeve van melkveebedrijf J. de Jong. Met vriendelijke groet, Pietersma & Sppelstta^ROM bv IBAN: NL73RAB BIC: RAB0NL2U De algemene voorwaarden zijn onder KvK nummer 010S9736 gedeponeerd bij d e Kamer uan Ko ophandel en Fa briefeen te L eeuuiarden

2 ALGEMENE pietersma & VOORWAARDEN van spoelstra ROM bu 1. Toepasselijkheid Deze voonvaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde diensten. Toepasselijkheid van alle andere voorwaarden, waaronder in het bijzonder voorwaarden van opdrachtgever, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten Al onze aanbie dingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van een door ons uitgebrachte offerte. Door sch riftelijke aanvaarding van de offerte aanvaardt opdrachtgever tevens dat deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zijn. 3. Prijzen/honorering De in onze offertes genoemde bedragen zijn steeds exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief eventuele administratie- en kantoorkosten, waaronder tevens begrepen eventuele reiskosten. In beginsel gelden voor de door ons te verrichten werkzaamheden de prijzen genoemd in de offerte, maar wij behouden ons het recht voor, indien blijkens de overeenkomst honorering gebaseerd is op vaste tarieven en opdrachtgever vooraf schriftelijk van wijziging van deze tarieven in kennis is gesteld, om de honorering op basis van gewijzigde tarieven te berekenen. 4. Betaling Declaraties worden door ons maandelijks ingediend, eventueel op voorschotbasis. Indien op voorschotbasis wordt gedeclareerd zal bij einde opdracht verrekening plaatsvinden. Betaling van declaraties dient binnen 15 dagen na dagtekening. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan betalingsverplichtingen jegens ons te verrekenen met tegenvorderingen uit welken hoofde dan ook. Bij n iet dan wel niet tijdige betaling, dan wel a nderszins niet of n iet behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting jegens ons, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van een declaratie een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Wij zijn gerechtigd aan opdrachtgever een bedrag van 15% va n het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen als buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht om werkelijk gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze kosten het vastgestelde bedrag te boven gaan. Naast het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten en rente zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden en verdere werkzaamheden te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de opdrachtgever te verhalen. 5. Uitstel Indien op verzoek van de opdrachtgever de door ons te verrichten werkzaamheden of een d eel daarvan om welke reden dan ook worden uitgesteld, zal de opdrachtgever honorering verschuldigd zijn die overeenkomt met de stand van de werkzaamheden op het moment van het staken daarvan, vermeerderd met gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten die voor ons voortvloeien uit eventueel reeds terzake van de opdracht door ons met derden aangegane overeenkomsten. 6. Herroeping of neerlegging van de opdracht Elk der p artijen heeft het recht om, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, de opdracht voortijdig op te zeggen per aangetekende brief. In da t geval v indt afrekening plaats overeenkomstig hetgeen in art. 5 is geregeld. 7. Intellectuele eigendommen De do or ons in opdracht van opdrachtgever geproduceerde stukken worden aan opdrachtgever ter beschikking gesteld onder nadrukkelijk voorbehoud van aan ons toekomende intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal de door ons aan hem verstrekte stukken niet zonder toestemming in handen stellen van derden, behoudens voor zover dat de verwezenlijking van een werk noodzakelijk maakt. Opdrachtgever zal deze stukken niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij die stukken hebben geproduceerd, tenzij wij daarvoor schriftelijke toestemming verlenen. 8. Aansprakelijkheid a. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van ons leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarvoor de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in verband met die verzekering dragen. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. b. Indien door of in verband met de uitvoering van een aan ons gegeven opdracht of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, waarvoor wij aa nsprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ons afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in v erband met die verzekering dragen. c. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door ons worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Wij gaan ervan uit en bedingen zonodig bij deze dat alle aan ons gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden. d. Aansprakelijkheid voor schade die eventueel op ons zou kunnen worden verhaald vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag van voltooiing van onze werkzaamheden. e. Voor k ostenramingen van werken die namens de opdrachtgever door ons aan derden zullen worden aanbesteed, zijn wij niet aansprakelijk, indien blijkt dat het werk niet voor de geraamde kosten tot stand kan worden gebracht. f. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden terzake van schade in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan. g. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen zijn mede bedongen ten behoeve van onze ondergeschikten en van degenen die door ons voor de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. 9. Geschillen en toepasselijk recht a. Op de rechtsverhouding tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen ons en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Leeuwarden, tenzij de wet anders voorschrijft.

3 Si pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu Aanvraag vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 Bezoekadres: De Sännen HK Drogeham Postbus ZH Drogeham T (0512) F (0512) E Melkveebedrijf J. de Jong Doekemawei AV FOUDGUM Provincie Fryslan n bijlage bij nummer Colofon: Opdrachtgever: Contactpersoon: Uitgevoerd door: Contactpersoon: Telefoon: Telefax: Projectnummer: Datum: Melkveebedrijf J. de Jong Doekemawei AV FOUDGUM De heer J. de Jong Pietersma en Spoelstra ROM bv te Drogeham mevrouw T. Veenstra TV/JP/236 Drogeham, 9 december 2014 IBAN: NL73RAB BIC: RAB 0NL2U De algemene voorwaarden zijn onder KvK nummer gedeponeerd bi j de Ka mer van Koo phandel en Fabr ieken te Lee uwarden

4 ALGEMENE VOORWAARDEN van pietersma & spoelstra ROM bu 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde diensten. Toepasselijkheid van alle andere voorwaarden, waaronder in het bijzonder voorwaarden van opdrachtgever, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van een door ons uitgebrachte offerte. Door schr iftelijke aanvaarding van de offerte aanvaardt opdrachtgever tevens dat deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zijn. 3. Prijzen/honorering De in onze o ffertes genoemde bedragen zijn steeds exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief eventuele administratie- en kantoorkosten, waaronder tevens begrepen eventuele reiskosten. In beginsel gelden voor de door ons te verrichten werkzaamheden de prijzen genoemd in de offerte, maar wij behouden ons het recht voor, indien blijkens de overeenkomst honorering gebaseerd is op vaste tarieven en opdrachtgever vooraf schriftelijk van wijziging van deze tarieven in kennis is gesteld, om de honorering op basis van gewijzigde tarieven te berekenen. 4. Betaling Declaraties worden door ons maandelijks ingediend, eventueel op voorschotbasis. Indien op voorschotbasis wordt gedeclareerd zal bij einde opdracht verrekening plaatsvinden. Betaling van declaraties dient binnen 15 dagen na dagtekening. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan betalingsverplichtingen jegens ons te verrekenen met tegenvorderingen uit welken hoofde dan ook. Bij niet dan wel n iet tijdige betaling, dan wel a nderszins niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting jegens ons, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van een declaratie een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Wij zijn gerechtigd aan opdrachtgever een bedrag van 15% v an het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen als buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht om werkelijk gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze kosten het vastgestelde bedrag te boven gaan. Naast het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten en rente zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden en verdere werkzaamheden te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de opdrachtgever te verhalen. 5. Uitstel Indien op verzoek van de opdrachtgever de door ons te verrichten werkzaamheden of een deel daaiwan om welke reden dan ook worden uitgesteld, zal de opdrachtgever honorering verschuldigd zijn die overeenkomt met de stand van de werkzaamheden op het moment van het staken daarvan, vermeerderd met gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten die voor ons voortvloeien uit eventueel reeds terzake van de opdracht door ons met derden aangegane overeenkomsten. 6. Herroeping of neerlegging van de opdracht Elk der partijen heeft het recht om, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, de opdracht voortijdig op te zeggen per aangetekende brief. In dat geval vindt afrekening plaats overeenkomstig hetgeen in art. 5 is geregeld. 7. Intellectuele eigendommen De door ons in opdracht van opdrachtgever geproduceerde stukken worden aan opdrachtgever ter beschikking gesteld onder nadrukkelijk voorbehoud van aan ons toekomende intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal de door ons aan hem verstrekte stukken niet zonder toestemming in handen stellen van derden, behoudens voor zover dat de verwezenlijking van een werk noodzakelijk maakt. Opdrachtgever zal deze stukken niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij die stukken hebben geproduceerd, tenzij wij daarvoor schriftelijke toestemming verlenen. 8. Aansprakelijkheid a. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van ons leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarvoor de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in verband met die verzekering dragen. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. b. Indien door of in verband met de uitvoering van een aan ons gegeven opdracht of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, waarvoor wij aa nsprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ons afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in v erband met die verzekering dragen. c. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door ons worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Wij gaan ervan uit en bedingen zonodig bij deze dat alle aan ons gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden. d. Aansprakelijkheid voor schade die eventueel op ons zou kunnen worden verhaald vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag van voltooiing van onze werkzaamheden. e. Voor kostenramingen van werken die namens de opdrachtgever door ons aan derden zullen worden aanbesteed, zijn wij niet aansprakelijk, indien blijkt dat het werk niet voor de geraamde kosten tot stand kan worden gebracht. f. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden terzake van schade in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan. g. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen zijn mede bedongen ten behoeve van onze ondergeschikten en van degenen die door ons voor de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. 9. Geschillen en toepasselijk recht a. Op de rechtsverhouding tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen ons en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Leeuwarden, tenzij de wet anders voorschrijft.

5 pietersma & spoejstra ruimtelijke ordening en milieu Inhoudsopgave Aanvraagformulier Bijlagen 1. Machtiging 2. Overeenkomst verkoop ammoniak 3. Mail van de Provincie inzake coördinaten Natura 2000 gebieden 4. Plattegrondtekening uitbreiding 5. Kopie vergunning/melding bestaande situatie Doekemawei 1 6. Depositie referentie 7. Depositie nieuwe situatie 8. Depositie Hantumerwei 2 9. Kopie vergunning te salderen bedrijf 10. Topografische kaart

6 Algemene gegevens 1.1 Aanvrager of gemachtigde Organisatie Naam Straat Postcode en plaats Telefoonnummer Pietersma en Spoelstra Ruimtelijke ordening en Milieuadviseurs O dhr. ( ) mevr. Postbus huisnr ZH Drogeham Faxnummer adres 1.2 Gebruiker Organisatie Naam Straat Postcode en plaats Telefoonnummer Faxnummer adres : melkveebedrijf J. de Jong dhr. O ftievr. J. de Jong Doekemawei 9154 AV Foudgum j itskeenj hetnet.nl huisnr. I 1.3 Locatie activiteit straat Postcode en plaats Omschrijving locatie* Doekemawei 9154 AV Foudgum huisnr. l Kadastrale gegevens : Ligging in gemeente : gemeente Dongeradeel Voeg als bijlage een topografische kaarte bij. Zie 4.1. * Indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

7 .JSSt^ C 1.4.-,.V!^»:>,.-.i.,..,,,, V-'*. - Natuurgebied(en) waarop project/handeling effect heeft* Naam Duinen Ameland Duinen Schiermonnikoog 1.5 Korte omschrijving hoofdlijnen van de activiteit. Het betreft een besta and melkveebedrijf welke voornemens is om het bedri jf uit te breiden met een nieuwe ligboxenstal. Na realisering van de lig boxenstal kunnen er in totaal 200 stuks melkvee worden gehuisvest met bijbehorend jongvee. Voeg als bijlage een situatietekening bij. Zie Welke Nb-wetvergunning vraagt u aan? r~l Nieuwe activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-wetvergunning is verleend. Ga door naar vraag 1.9. \7\ Bestaande activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-wetvergunning is verleend. Ga doornaar vraag 1.9. [~ Bestaande activiteit, waarvoor eerder een Nb-wetvergunning is verleend. Gegevens laatst verleende Nb-wetvergunning Naam activiteit Datum vergunning Nummer vergunning Voeg een afschrift bij van eerder verleende vergunningen. Zie 4.3. Maak hiervoor geb ruik van de beschikbare gebiedsinformatie. Bijvoorbeeld via: Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

8 1.8 Wat is er veranderd ten opzichte van de laatst verleende vergunning? 1.9 Gaat het om een vergunning met bepaalde of onbepaalde tijd? I I Bepaalde tijd, van tot 171 Onbepaalde tijd 1.10 Welke andere vergunningen vraagt u aan? Bijvoorbeeld: bouwvergunning, aanlegvergunning, milieuvergunning, vergunning in gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), ontheffing Flora- en faunawet, etc. Soort vergunning 1. Omgevingsvergunning Datum aanvraag in behandeling Aanvragen/aangevraagd bij (instantie en afdeling) gemeente Dongeradeel Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4 Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

9 m amsu>. -' " '" mm 2.* Beschrijving van de activiteit! - -*«>1 t.^'t''^'^!»-ris-lä*-«*-!»»»'.! 2.1 Geef een gedetailleerde beschrijving van uw activiteit. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het nodig om de effecten van uw activiteit op het betreffende natuurgebied inzichtelijk te maken. Wij vragen u daarom een gedetailleerde beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit. Benoem daarbij de aspecten van de activiteit die effect kunnen hebben op het gebied (habitattypen) en aanwezige relevante soorten.maak bij de beschrijving, indien relevant, onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase).besteed in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen, indien ze van toepassing zijn; a) Heeft de activiteit effect op de omvang (ruimtebeslag) van het natuurgebied? b) Wordt het gebied door de activiteit verdeeld in meerdere (losse) gebieden (versnippering)? c) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het grondwater, zoalswijzigingen in grondwaterstanden of veranderingen in de stroming van het water? d) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het oppervlaktewater, bijv. verlaging van het waterpeil? e) Wordt het gebied door de activiteit verstoord als gevolg van verkeersbewegingen? Bijv. door parkeren, (toename van) recreatiedruk, wegafsluitingen, omleidingen, etc. f) Wordt er bij de activiteit gebruik gemaakt van machines of andere apparatuur, zoals bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.? g) Welke werktijden of uitvoeringstijden horen bij de activiteit? Zijn deze werktijden bijv. dagelijks en/of seizoensgebonden? h) Is er sprake van geluidsbelasting in het gebied door de activiteit? i) j) Heeft de activiteit invloed op huidige verlichting en duisternis in het gebied? Bijv. door het plaatsen van lichtmasten. Is het (bedrijfsmatig) houden van dieren onderdeel van de activiteit? Zo ja, welk effect heeft dit op het gebied? U kunt denken aan verzuring of verontreiniging. k) Is er sprake van ontgronding, egalisering of andere ingrepen in de bodem? I) Ontstaan er trillingen in de bodem door de uitvoering van uw activiteit? m) Hoe past u het uiterlijk en/ of de fysieke omvang van de activiteit in het landschap? n) Betrek bij de beschrijving van de mogelijke effecten de gevoeligheid van habitattypen en soorten voor storingsfactoren, zoals deze in 2.2. zijn beschreven. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

10 - r. «C.* Beschrijving activiteit: De nieuwe stal wordt uitgevoerd met een emissiearm stalsysteem welke voldoet aan BBT. De ammoniakemissie als gevolg van het houden van he t vee zorgt ervoor dat de inrichting vergunningplichtig is op grond van de Natuurbeschermingswet Om aan te geven dat er geen significante gevolgen zijn voor de betreffende gebieden zijn depositie berekeningen met Aagrostacks uitgevoerd. Hieruit blijkt d at er een toename van depositie is op de voor verzuring gevoelige Natura 2000 gebieden ten opzichte van de referentie datum. Daarom zijn extern rechten aangekocht en wordt er gesaldeerd met een stoppend bedrijf aan de Hant umerwei 2 te H iaure, waardoor er geen toename meer is. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

11 2.2 Welke habitattypen en diersoorten worden mogelijk verstoord? Geef in onderstaande tabel aan op welke soorten natuur (zoals Vochtige Heiden of Blauwgraslanden) en aanwezige diersoorten in het gebied (zie gebiedsinformatie) de voorgenomen activiteit mogelijk een verstorend effect heeft. U kunt de tabel invullen met behulp van informatie op de website vvww.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx Deze site geeft per natuurgebied (Natura-2000 gebieden) informatie over de effecten waarvoor aanwezige habitattypen en soorten gevoelig zijn én in welke mate. Storende factoren Habitattypen > a <u ä a O CT c 'CT 'c "ë c 2 5 CT c t 5 5 D O c Q) CT C Diersoorten G = Gevoelig voor deze storende factor ZG = Zeer gevoelig voor deze storende factor NG = Niet gevoelig voor deze storende factor? = Niet voldoende informatie om hierover een uitspraak te doen NVT = Deze storende factor is op deze natuurwaarde niet van toepassing Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

12 2.3 Van welke stapeling van negatieve effecten Is er sprake? Het is mogelijk dat er in een gebied meer activiteiten zijn of worden uitgevoerd. Dit kande (negatieve) effecten op het gebied versterken omdat ze zich opstapelen(cumulatie). Geef aan of én in welke mate er sprake is van een stapeling van negatieve effecten op de habitattypen en op de aanwezige relevante soorten. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt (alleen) uitgegaan van voorgenomen of reeds uitgevoerde activiteiten in of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit genomen is. Voor informatie hierover kunt u vaak terecht bij de gemeente. Er is geen sprake van stapeling van negatieve effecten omdat er sprake is van een afname van depositie ten opzichte van de referentie datum door te salderen. 2.4 Middels welke maatregelen kunt u de verstoringen beperken? Welke maatregelen kunt u binnen de uitvoering van uw activiteit ondernemen omeventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie)? Geef aan op welke wijze deze maatregelen de negatieve effecten op het gebied (habitattypen) en/ of aanwezige relevante soorten verminderen. Maak bij de beschrijving onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Let op! Maatregelen kunnen door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw activiteit en/of opgelegd worden via de voorwaarden die verbonden zijn aan de verleende vergunning. Voorbeelden van mitigerende maatregelen: het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering. Bijvoorbeeld geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort; de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruiktematerieel. Bijvoorbeeld het gebruik van een bepaald type baggermachine op eenovereengekomen afstand van de oever; alternatieve bouwtechnieken. Bijvoorbeeld boren in plaats van heien, afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen. afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

13 «rst" üp' ;^pi 3»' De ruime afstand van de activiteit tot de betreffende gebieden maakt dat mitigerende maatregelen niet nodig zijn. Let op! Indien uit de aanvraag blijkt dat de activiteit onherstelbare, negatieve effecten kan hebben op het gebied en/of aanwezige relevante soorten, kan de provincie Fryslan u vragen om een aanvullende analyse; de zogenaamde 'passende beoordeling'. De provincie neemt in dat geval contact met u op. Heeft u voor het indienen van uw aanvraag vragen over het uitvoeren van een eventuele 'passende beoordeling', dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met de provincie Fryslan. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998(Nb-wet)

14 - '.T *: -,M._ ^..firt'.'* >^4" zääto^ipbssrg -.»... riirtftira,.-, -r?i-»,""<st^: ï-,. '.. -, *,!^i>,.,..j-:; De aanvrager verklaart: 3.1 alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. 3.2 bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijnvoor de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de provincie Fryslên onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is; 3.3 dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordelingen controle benodigde gegevens ter stond en naar waarheid zal verstrekken aan demet behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren; 3.4 ermee bekend te zijn, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt; voortsdat de vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend; Ondertekening Ondergetekende, de aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen via machtiging, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n) naar waarheid te hebben opgesteld. Plaats: Datum: Drogeham 8 december 2014 Naam ondertekenaar: Functie / hoedanigheid ondertekenaar: adviseur Machtiging (bijvoegen indiende aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend): Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

15 1. Machtiging ruimtelijke ordening en milieu

16 Machtiging Hierbij machtigt ondergetekende Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs b.v. te Drogeham om namens hen een vergunning aan te vragen op grond van de Natuurbeschenningswet..LoMc/.aAi.O^. (plaats), //c (datiun) Naam Adres PcAVoonplaats J. de Jong Doekemawei AVFoudgum Handtekening;

17 pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu 2. Overeenkomst verkoop ammoniak

18 OVEREENKOMST Hierbij verklaart dhr. D.L. Bosch Hantumerwei 2 te Hiaure dat hij als eigenaar van het agrarisch bedrijf (verkoper) aan de Hantumerw^ei 2 te Hiaure dit bedrijf niet langer wil voortzetten als agrarisch bedrijf. De gemeente Dongeradeel zal worden verzocht de vigerende milieuvergunning/melding Activiteitenbesluit in te trekken. De daarbij vrijkomende "ammoniak-zstikstofkrechten" (866 kg.) worden overgedaan aan dhr. J. de Jong Doekemawei I te Fou dgum (koper) die deze rechten zal benutten ten behoeve van het kunnen voldoen aan de Natuurbeschermingswet nu of in de toekomst. Dhr. J. de Jong zal verk oper hiervoor compenseren door middel van een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming zal worden uitgekeerd aan verkopers binnen 30 dagen nadat de betreffende Natuurbeschermingswet-vergunning met gebruikmaking van onderhavige rechten (onherroepelijk) is verleend. Bij een weigering van de benodigde Natuurbeschermingswet-vergunning ten behoeve van koper of diens rechtsopvolgers te verlenen of bij een vernietiging van de verleende vergunningen (waarbij onderhavige rechten annex zijn) door de Raad van S tate, vervalt deze overeenkomst en zijn er over en weer geen rechten en verplichtingen en/of zullen de over en weer reeds verleende rechten of gepleegde verplichtingen ongedaan worden gemaakt. Plaats,.. (datum) ^.r. Dhr. D.L. Bosch

19 ruimtelijke ordening en milieu 3. Mail van de Provincie inzake coördinaten Natura 2000 gebieden

20 Tietsia Veenstra Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Wijnsma, Gerard woensdag 16 juli :28 Tietsia Veenstra RE: coördinaten Voor het bedrijf Doekemawei 1, 9154 AV te Foudgum geldt de volgende dichtstbijzijnde locatie met gevoelige habitat. Gebied: Duinen Ameland, Habitat: H2130B Grijze duinen kalkarm x: y: Gebied: Duinen Schiermonnikoog, Habitat: H2130B Grijze duinen kalkarm x: y: We kunnen de aanvraag alleen in behandeling nemen wanneer naast de overige vereiste gegevens deze bij de aanvraag is gevoegd. Van: Tietsia Veenstra Verzonden: maandag 14 juli :27 Aan: Wijnsma, Gerard Onderwerp: coördinaten Geachte heer Wijnsma, Graag ontvang ik van een bedrijf aan Doekemawei 1, 9154 AV te Foudgum de coördinaten van de relevante Habitattypen. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Pietersma & Spoelstra ROM bv

21 pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu 4. Plattegrondtekening uitbreiding

22 projecf: Verlengen ligboxenstal aan de Doelcemowei J KNVOOt CCBOlfWTN Vloer- Nr. Scmrr./to tonsruct» Hoorvc»» tfalr-ctyiifrix»» mmpiiog r.iwt aanim di»ic4oaaf> imr ewwoi» i<wd»n» ; V/oniry 8«orr NVT loatpcnrxn A LcccHo! 8»«n 3*>Qni>or.e«' ISor.ltuKi'M->«i*'< Dnihntv rc "»jï- fcojsce»r >2* Ai.t3.2 r24 mea kauxoemn > 2ir B imptc B«to/< *A«««Ai»nr [SordiMcrpep**'' JTS 76 m«.'*. «f lji-o»»«>2/ AT. loe.r 76 ^7, 22S.-.AI /rouv»,l :crv.^ A3 22«uó «eg"»» «2r vrcwv».v <2,' 26.TOR-«. ICRS'»» <2 r A3 Afi ffwia.fotp.«.'»» b R?'»» <=2;' C ^ongvmm/ 8M7P SBRC^4cnog->««p OP/P»*' 5A R>3 0 SeoR 0t.)hmv 3 "3 25.''cuw»;«*.oRc^v» <2r A3 25 «wta.n>u»»/»è <2ir ina» E BM>r 9»»3r [»AT VM "»V 2K p-j Sinffma 00 «3 f Beo» S«>ar <uribrrda*li }n,an»sr ro64 m2 G K vwiib {tuit Seaon Btrwi NVT NV7 750 «3 Voarab fb»!! êm>n Smn»rvr NVT 6«m2 VWkb {luik SM>«9t<Dn wur NV7 003 «3 K Votralo Itvil} Bvon B»»on NVT Hvr tt35 n N1<T opdrachigever: belreft: Qhf J fjg Jong Doekemowei I, Aonvroag Nß-wet dolum I3-II-MIM SH mi C Wj)7 A wij2. 8 wi)2 D wtjr f w«finf HOOÏ sc/woi l.foo IJOO O bw 1:500 lllllllllll sjouke hiemstra i n^aosio BOUWKUNDIG BUREAU 9154AV Foudgum Twnoofdtfweg 5 9U7BW Hontum infoos oukehi«fnstro.nl.sjoukshiartutra.nl

{ rcc. nr.: i C'.a.-s. nr.: 65570/TV/JP/232 aanvullende gegevens t.b.v. aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet

{ rcc. nr.: i C'.a.-s. nr.: 65570/TV/JP/232 aanvullende gegevens t.b.v. aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Stêd en Plattelan t.a.v. de heer E. Brouwer Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN 5 P R VIMSJE FRYSLAN

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Gegenereerd op: 22-01-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: AagroSt_vdBerg_Gewenst Gemaakt op: 22-01-2015 16:03:23 Zwaartepunt X: 210,300 Y: 527,500 Cluster naam: 206057 Vd Berg Berekende

Nadere informatie

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 3-3 kroeze vergund Gemaakt op: 3-03-2015 16:15:54 Zwaartepunt X: 248,600 Y: 561,900 Cluster naam: Eexterzandvoort, Kroeze Berekende

Nadere informatie

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 287 vergund Gemaakt op: 5-12-2014 15:46:12 Zwaartepunt X: 241,700 Y: 527,400 Cluster naam: 287 J.J. Renting Berekende ruwheid:

Nadere informatie

Gegenereerd op: 6-11-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 6-11 nav 2006 min 2 stuks vleesv Gemaakt op: 6-11-2014 15:46:02 Zwaartepunt X: 236,700 Y: 554,700 Cluster naam: Deurze 35,

Nadere informatie

Gegenereerd op: 30-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Vergunde situatie Mulder Wijster Gemaakt op: 30-12-2014 16:58:04 Zwaartepunt X: 231,300 Y: 538,600 Cluster naam: Wijster,

Nadere informatie

Gegenereerd op: 11-06-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Hogenesch - gewenst Gemaakt op: 11-06-2014 10:57:11 Zwaartepunt X: 254,500 Y: 558,600 Cluster naam: 0644010 - Hogenesch (Gasselternboerveenschemond)

Nadere informatie

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan rombou awovin«jg ^RVPkAN aan College van Gedeputeerde Statin! DOC. nr.: van de provincie Frysiän! Class, ClaSS. nr. Afdeling Stêd en Piattelên Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN ingek. 2 1 SEP Z015 Afdeling.

Nadere informatie

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r al/a ^ accountants en adviseurs PROVINSJE FRYSLAN Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r Ban. door; i Aid. Hoofd r.w6,.m«k

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door te lezen,

Nadere informatie

8900 HM LEEUWA. BETREFT Aanvuliendc gegevens vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Mts. Osinga te Menaldum Aanvraagnummer 01210659

8900 HM LEEUWA. BETREFT Aanvuliendc gegevens vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Mts. Osinga te Menaldum Aanvraagnummer 01210659 ^ccon =avm e)/ adviseurs en accountants Ruimte voor ondernemen. ACCONaAVM JURIDISCH ADVIES B V. KVK NUMMER 9114594 SIXMASTRAAT4 POSTBUS 2330 8901 JH LEEUWARDEN TEL 058-28 87 887 FAX 058-2890211 WWWACCONAVM.NL

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht I N F O R M A T I E B L A D behorend bij een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet '98 (Nbwet) of Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) o.g.v. de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN alfa accountants en adviseurs Het College van Gedeputeerde Staten van Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PROVIN8JB PRY6LAN Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Böli.

Nadere informatie

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij unadrukkelijk om contact op te nemen Let op!. 2OVi vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatlpffectkan hebben op

Nadere informatie

P n O V I N 9 j r. "r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.: " O DEC 20 U. Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd

P n O V I N 9 j r. r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.:  O DEC 20 U. Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd saccon Bavin adviseurs en accountants P n O V I N 9 j r. "r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.: " O DEC 20 U Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd AWB.. weken ACCONBAVM ACCOUNTANTS B.V. KVK NUMMER 91739260000

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Invulinstructies Vul het formulier volledig in en verstrek alle gegevens in de Nederlandse taal en stuur het naar: natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.

Nadere informatie

PROVINSJE FRYSLAN. Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016. Afdelir'1. I Afd. Huwid 1/ voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan

PROVINSJE FRYSLAN. Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016. Afdelir'1. I Afd. Huwid 1/ voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan rombou aan College van Gedeputeerde Staten van de provincie Frysiän Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PROVINSJE FRYSLAN Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016 Afdelir'1. I

Nadere informatie

Doe. nr.: Ingek.: - b D EC iou. voor kennisg. aangenomen/tel. ataedaan

Doe. nr.: Ingek.: - b D EC iou. voor kennisg. aangenomen/tel. ataedaan BOUWKUNDIG BUREAU HAVERKAMP B.V. SINT NICULAASGA Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling: Stad en platteland Team: Vergunningen en beheer Postbus 20120 Doe. nr.: 8900 HM L EEUWARDEN Class,

Nadere informatie

agria vastgoed Doe. nr.: Class, nr.: insek.: 2 0 APR 2015 Provincie Frysiän T.a.v.: de heer G. Wijnsma Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

agria vastgoed Doe. nr.: Class, nr.: insek.: 2 0 APR 2015 Provincie Frysiän T.a.v.: de heer G. Wijnsma Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden agria vastgoed Dar>\/INR.JE FRYSLAN Provincie Frysiän T.a.v.: de heer G. Wijnsma Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 17 april 2015 Doe. nr.: Class, nr.: insek.: 2 0 APR 2015 Afdeli'-i. seh. doon

Nadere informatie

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats RM16 - Meldingsformulier InfoMil Besluit mestbassins milieubeheer Vooraf Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een bedrijf op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan wel de werking

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

AANVRAAG OM NB-WETVERGUNNING EEMSTER 34 DWINGELOO Januari 2014 Johan Keizer Agrifirm Exlan Baaiman Eemster 34 Dwingeloo Bijlagen bij de aanvraag Natuurbeschermingswet AANVRAGER: H. en A. Baaiman en J.

Nadere informatie

Het melkveebedrijf van maatschap De Jong zal uitbreiden tot 175 melkkoeien en 103 stuks jongvee.

Het melkveebedrijf van maatschap De Jong zal uitbreiden tot 175 melkkoeien en 103 stuks jongvee. ^cconeavm / J ito adviseurs en accountants ACCONaAVM ACCOUNTANTS B V. KVK NUMMER 91739260000 SIMMERDYK19 POSTBUS 349 8600 AH SNEEK TEL 0515-42 42 42 FAX 0515-41 92 24 WWW ACCONAVM NL un'trfte'veaf DSitftfrti'ftn

Nadere informatie

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma

Nadere informatie

30 sept OU

30 sept OU VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006 Aanvrager : Het college van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-014115 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

aanvraag Nbwetvergunning Melkveehouderij Marco M. da^toj^anpgdijl^y s L A N

aanvraag Nbwetvergunning Melkveehouderij Marco M. da^toj^anpgdijl^y s L A N rombou aan College van Gedeputeerde Staten van Frysiän Afdeling Stêd en Plattelên Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN betreft aanvraag Nbwetvergunning Melkveehouderij Marco M. da^toj^anpgdijl^y s L A N referentie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet provincie Utrecht voor: veehouderijen met krimp in ammoniakemissie ten opzichte van referentiesituatie

Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet provincie Utrecht voor: veehouderijen met krimp in ammoniakemissie ten opzichte van referentiesituatie Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet provincie Utrecht voor: veehouderijen met krimp in ammoniakemissie ten opzichte van referentiesituatie Let op! Dit formulier mag alleen gebruikt worden bij het aanvragen

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 18 november 2013 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-011300 - gemeente Aalten Activiteit : het

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap van der Vegte Bremmelerstraat 10 8131 PK WIJHE Inlichtingen bij Ben

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten Algemene aanwijzingen: - Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten aan de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 5 juni 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-003923 - gemeente Maasdriel Activiteit

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Steggink Akkerbouw B.V. heer/mevrouw J.C. Steggink Van Roijensweg 83 7694 BE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Stal De Borgelink De heerg.j. Bronsvoort Borgelinksweg 2 7434 RH Lettele KvK

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010547 - gemeente Haaksbergen

Nadere informatie

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Aanvrager : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre Datum besluit : 16 december 2015 Onderwerp : I.M. Klein Avinck-Reijerink

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Landbouwbedrijf Rotman de heer J.A.H. Rotman Deventerdijk 14 7478 RR DIEPENHEIM

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning De heer A.G. Grotentraast Ds. E. Kreikenlaa4 7 8124 AP WESEPE Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e 2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikelen 19d en 19e Datum : 1 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-018427 - gemeente Dronten Activiteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Aanvraag Nbwetvergunning. locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda

Aanvraag Nbwetvergunning. locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda Aanvraag Nbwetvergunning locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda Opdrachtgever Naam : J.M. ten Berge Postadres : Steggerdaweg 51, 8395 PJ Steggerda Intake : 112-55212 Rombou Bezoekadres : Zwartewaterallee

Nadere informatie

66830/TV/JP/269 Aanvulling bij aanvraag geregistreerd onder nummer 01232478

66830/TV/JP/269 Aanvulling bij aanvraag geregistreerd onder nummer 01232478 Si Provincie Fryslan Afdeling Stêd en Plattelan t.a.v. de heer G. Wijnsma Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu ( rjovinfs.je FRYSLAN Doe. nr.: Cass. nr.

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap Voort Ganzenmars 3 7683 SB DEN HAM OV KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum:

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum: AANVULLINGEN AANVRAAG NB- VERGUNNING Aanvraag NB- vergunning voor dhr. J.H. van der Werf aan de Meenscharweg 27 te Vegelinsoord Opdrachtgever: Dhr. J.H. van der Werf Meenscharweg 27 8467 SC Vegelinsoord

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 7 MEI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020003 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Rundveehouderij aan de Schurinklaan 49 te Eefde. Aanvraag en procesverloop Bij brief

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Ydermade 3, De Punt. Zwolle. Ing. A. DE HAAN. Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu. Formulier Ondertekening aanvraag.

Ydermade 3, De Punt. Zwolle. Ing. A. DE HAAN. Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu. Formulier Ondertekening aanvraag. Formulier Ondertekening aanvraag Adres locatie: Ydermade 3, De Punt De aanvrager verklaart dat: 1 hij/zij wijzigingen in de aanvraag zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de provincie Drenthe onder vermelding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 2013-001167 - gemeente

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT (aanvraagformulier ; versie 1 augustus 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 12 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003206 - gemeente Aalburg

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

! ALGEMENE VOORWAARDEN

! ALGEMENE VOORWAARDEN ! ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Frits Philips jr. & Partners B.V. (hierna: FP&P ) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leersum

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-002524 - gemeente Ede Activiteit : het

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd.

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Melkveebedrijf Kattenberg de heer S. Kattenberg Bisschopswetering 63 A 8044

Nadere informatie

Overzicht toegevoegde bijlagen

Overzicht toegevoegde bijlagen Overzicht toegevoegde bijlagen Bijlage 1; Algemeen...2 Bijlage 2; Kaart ligging bedrijf t.o.v. Natura 2000-gebieden...3 Bijlage 3; Kaart met depositiepunten binnen Natura-2000 gebieden...4 Bijlage 4; Toelichting

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010894 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door:

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap A.G.B. Aarnink Enschedesestraat 187 7481

Nadere informatie