Doe. nr.; Class, nr. incc':,: Afdek. Beh. door: Afd. Hoofd AWS,. weken. TV/JP/236 aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doe. nr.; Class, nr. incc':,: Afdek. Beh. door: Afd. Hoofd AWS,. weken. TV/JP/236 aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet"

Transcriptie

1 pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan t.a.v. de afdeling Stêd en Plattelan Postbus HM LEEUWARDEN PROVINSJE FRVRLAN Doe. nr.; Class, nr. incc':,: 1 ü DEC 20U Bezoekadres: De Sännen HK Drogeham Postbus ZH Drogeham T (0512) F (0512) E Drogeham, 9 december 2014 Uw kenmerk Ons kenmerk Onderwerp Afdek Beh. door: Afd. Hoofd AWS,. weken TV/JP/236 aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1 lu g.,-weyl Geacht college, Het bijgaande zenden wij u zonder begeleidend schrijven: Op uw verzoek Naar aanleiding van het telefonisch verzoek/overleg In verband met n Volgens afspraak Ter informatie Te uwer beoordeling Q Met het verzoek hierover contact op te nemen met Met het verzoek dit na ondertekening te retourneren ^ Bijgaand in vijfvoud de aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet ten behoeve van melkveebedrijf J. de Jong. Met vriendelijke groet, Pietersma & Sppelstta^ROM bv IBAN: NL73RAB BIC: RAB0NL2U De algemene voorwaarden zijn onder KvK nummer 010S9736 gedeponeerd bij d e Kamer uan Ko ophandel en Fa briefeen te L eeuuiarden

2 ALGEMENE pietersma & VOORWAARDEN van spoelstra ROM bu 1. Toepasselijkheid Deze voonvaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde diensten. Toepasselijkheid van alle andere voorwaarden, waaronder in het bijzonder voorwaarden van opdrachtgever, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten Al onze aanbie dingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van een door ons uitgebrachte offerte. Door sch riftelijke aanvaarding van de offerte aanvaardt opdrachtgever tevens dat deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zijn. 3. Prijzen/honorering De in onze offertes genoemde bedragen zijn steeds exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief eventuele administratie- en kantoorkosten, waaronder tevens begrepen eventuele reiskosten. In beginsel gelden voor de door ons te verrichten werkzaamheden de prijzen genoemd in de offerte, maar wij behouden ons het recht voor, indien blijkens de overeenkomst honorering gebaseerd is op vaste tarieven en opdrachtgever vooraf schriftelijk van wijziging van deze tarieven in kennis is gesteld, om de honorering op basis van gewijzigde tarieven te berekenen. 4. Betaling Declaraties worden door ons maandelijks ingediend, eventueel op voorschotbasis. Indien op voorschotbasis wordt gedeclareerd zal bij einde opdracht verrekening plaatsvinden. Betaling van declaraties dient binnen 15 dagen na dagtekening. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan betalingsverplichtingen jegens ons te verrekenen met tegenvorderingen uit welken hoofde dan ook. Bij n iet dan wel niet tijdige betaling, dan wel a nderszins niet of n iet behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting jegens ons, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van een declaratie een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Wij zijn gerechtigd aan opdrachtgever een bedrag van 15% va n het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen als buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht om werkelijk gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze kosten het vastgestelde bedrag te boven gaan. Naast het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten en rente zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden en verdere werkzaamheden te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de opdrachtgever te verhalen. 5. Uitstel Indien op verzoek van de opdrachtgever de door ons te verrichten werkzaamheden of een d eel daarvan om welke reden dan ook worden uitgesteld, zal de opdrachtgever honorering verschuldigd zijn die overeenkomt met de stand van de werkzaamheden op het moment van het staken daarvan, vermeerderd met gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten die voor ons voortvloeien uit eventueel reeds terzake van de opdracht door ons met derden aangegane overeenkomsten. 6. Herroeping of neerlegging van de opdracht Elk der p artijen heeft het recht om, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, de opdracht voortijdig op te zeggen per aangetekende brief. In da t geval v indt afrekening plaats overeenkomstig hetgeen in art. 5 is geregeld. 7. Intellectuele eigendommen De do or ons in opdracht van opdrachtgever geproduceerde stukken worden aan opdrachtgever ter beschikking gesteld onder nadrukkelijk voorbehoud van aan ons toekomende intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal de door ons aan hem verstrekte stukken niet zonder toestemming in handen stellen van derden, behoudens voor zover dat de verwezenlijking van een werk noodzakelijk maakt. Opdrachtgever zal deze stukken niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij die stukken hebben geproduceerd, tenzij wij daarvoor schriftelijke toestemming verlenen. 8. Aansprakelijkheid a. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van ons leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarvoor de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in verband met die verzekering dragen. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. b. Indien door of in verband met de uitvoering van een aan ons gegeven opdracht of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, waarvoor wij aa nsprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ons afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in v erband met die verzekering dragen. c. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door ons worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Wij gaan ervan uit en bedingen zonodig bij deze dat alle aan ons gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden. d. Aansprakelijkheid voor schade die eventueel op ons zou kunnen worden verhaald vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag van voltooiing van onze werkzaamheden. e. Voor k ostenramingen van werken die namens de opdrachtgever door ons aan derden zullen worden aanbesteed, zijn wij niet aansprakelijk, indien blijkt dat het werk niet voor de geraamde kosten tot stand kan worden gebracht. f. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden terzake van schade in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan. g. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen zijn mede bedongen ten behoeve van onze ondergeschikten en van degenen die door ons voor de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. 9. Geschillen en toepasselijk recht a. Op de rechtsverhouding tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen ons en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Leeuwarden, tenzij de wet anders voorschrijft.

3 Si pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu Aanvraag vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 Bezoekadres: De Sännen HK Drogeham Postbus ZH Drogeham T (0512) F (0512) E Melkveebedrijf J. de Jong Doekemawei AV FOUDGUM Provincie Fryslan n bijlage bij nummer Colofon: Opdrachtgever: Contactpersoon: Uitgevoerd door: Contactpersoon: Telefoon: Telefax: Projectnummer: Datum: Melkveebedrijf J. de Jong Doekemawei AV FOUDGUM De heer J. de Jong Pietersma en Spoelstra ROM bv te Drogeham mevrouw T. Veenstra TV/JP/236 Drogeham, 9 december 2014 IBAN: NL73RAB BIC: RAB 0NL2U De algemene voorwaarden zijn onder KvK nummer gedeponeerd bi j de Ka mer van Koo phandel en Fabr ieken te Lee uwarden

4 ALGEMENE VOORWAARDEN van pietersma & spoelstra ROM bu 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde diensten. Toepasselijkheid van alle andere voorwaarden, waaronder in het bijzonder voorwaarden van opdrachtgever, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van een door ons uitgebrachte offerte. Door schr iftelijke aanvaarding van de offerte aanvaardt opdrachtgever tevens dat deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zijn. 3. Prijzen/honorering De in onze o ffertes genoemde bedragen zijn steeds exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief eventuele administratie- en kantoorkosten, waaronder tevens begrepen eventuele reiskosten. In beginsel gelden voor de door ons te verrichten werkzaamheden de prijzen genoemd in de offerte, maar wij behouden ons het recht voor, indien blijkens de overeenkomst honorering gebaseerd is op vaste tarieven en opdrachtgever vooraf schriftelijk van wijziging van deze tarieven in kennis is gesteld, om de honorering op basis van gewijzigde tarieven te berekenen. 4. Betaling Declaraties worden door ons maandelijks ingediend, eventueel op voorschotbasis. Indien op voorschotbasis wordt gedeclareerd zal bij einde opdracht verrekening plaatsvinden. Betaling van declaraties dient binnen 15 dagen na dagtekening. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan betalingsverplichtingen jegens ons te verrekenen met tegenvorderingen uit welken hoofde dan ook. Bij niet dan wel n iet tijdige betaling, dan wel a nderszins niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting jegens ons, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van een declaratie een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Wij zijn gerechtigd aan opdrachtgever een bedrag van 15% v an het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen als buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht om werkelijk gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze kosten het vastgestelde bedrag te boven gaan. Naast het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten en rente zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden en verdere werkzaamheden te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de opdrachtgever te verhalen. 5. Uitstel Indien op verzoek van de opdrachtgever de door ons te verrichten werkzaamheden of een deel daaiwan om welke reden dan ook worden uitgesteld, zal de opdrachtgever honorering verschuldigd zijn die overeenkomt met de stand van de werkzaamheden op het moment van het staken daarvan, vermeerderd met gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten die voor ons voortvloeien uit eventueel reeds terzake van de opdracht door ons met derden aangegane overeenkomsten. 6. Herroeping of neerlegging van de opdracht Elk der partijen heeft het recht om, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, de opdracht voortijdig op te zeggen per aangetekende brief. In dat geval vindt afrekening plaats overeenkomstig hetgeen in art. 5 is geregeld. 7. Intellectuele eigendommen De door ons in opdracht van opdrachtgever geproduceerde stukken worden aan opdrachtgever ter beschikking gesteld onder nadrukkelijk voorbehoud van aan ons toekomende intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal de door ons aan hem verstrekte stukken niet zonder toestemming in handen stellen van derden, behoudens voor zover dat de verwezenlijking van een werk noodzakelijk maakt. Opdrachtgever zal deze stukken niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij die stukken hebben geproduceerd, tenzij wij daarvoor schriftelijke toestemming verlenen. 8. Aansprakelijkheid a. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van ons leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarvoor de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in verband met die verzekering dragen. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. b. Indien door of in verband met de uitvoering van een aan ons gegeven opdracht of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, waarvoor wij aa nsprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ons afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in v erband met die verzekering dragen. c. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door ons worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Wij gaan ervan uit en bedingen zonodig bij deze dat alle aan ons gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden. d. Aansprakelijkheid voor schade die eventueel op ons zou kunnen worden verhaald vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag van voltooiing van onze werkzaamheden. e. Voor kostenramingen van werken die namens de opdrachtgever door ons aan derden zullen worden aanbesteed, zijn wij niet aansprakelijk, indien blijkt dat het werk niet voor de geraamde kosten tot stand kan worden gebracht. f. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden terzake van schade in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan. g. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen zijn mede bedongen ten behoeve van onze ondergeschikten en van degenen die door ons voor de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. 9. Geschillen en toepasselijk recht a. Op de rechtsverhouding tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen ons en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Leeuwarden, tenzij de wet anders voorschrijft.

5 pietersma & spoejstra ruimtelijke ordening en milieu Inhoudsopgave Aanvraagformulier Bijlagen 1. Machtiging 2. Overeenkomst verkoop ammoniak 3. Mail van de Provincie inzake coördinaten Natura 2000 gebieden 4. Plattegrondtekening uitbreiding 5. Kopie vergunning/melding bestaande situatie Doekemawei 1 6. Depositie referentie 7. Depositie nieuwe situatie 8. Depositie Hantumerwei 2 9. Kopie vergunning te salderen bedrijf 10. Topografische kaart

6 Algemene gegevens 1.1 Aanvrager of gemachtigde Organisatie Naam Straat Postcode en plaats Telefoonnummer Pietersma en Spoelstra Ruimtelijke ordening en Milieuadviseurs O dhr. ( ) mevr. Postbus huisnr ZH Drogeham Faxnummer adres 1.2 Gebruiker Organisatie Naam Straat Postcode en plaats Telefoonnummer Faxnummer adres : melkveebedrijf J. de Jong dhr. O ftievr. J. de Jong Doekemawei 9154 AV Foudgum j itskeenj hetnet.nl huisnr. I 1.3 Locatie activiteit straat Postcode en plaats Omschrijving locatie* Doekemawei 9154 AV Foudgum huisnr. l Kadastrale gegevens : Ligging in gemeente : gemeente Dongeradeel Voeg als bijlage een topografische kaarte bij. Zie 4.1. * Indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

7 .JSSt^ C 1.4.-,.V!^»:>,.-.i.,..,,,, V-'*. - Natuurgebied(en) waarop project/handeling effect heeft* Naam Duinen Ameland Duinen Schiermonnikoog 1.5 Korte omschrijving hoofdlijnen van de activiteit. Het betreft een besta and melkveebedrijf welke voornemens is om het bedri jf uit te breiden met een nieuwe ligboxenstal. Na realisering van de lig boxenstal kunnen er in totaal 200 stuks melkvee worden gehuisvest met bijbehorend jongvee. Voeg als bijlage een situatietekening bij. Zie Welke Nb-wetvergunning vraagt u aan? r~l Nieuwe activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-wetvergunning is verleend. Ga door naar vraag 1.9. \7\ Bestaande activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-wetvergunning is verleend. Ga doornaar vraag 1.9. [~ Bestaande activiteit, waarvoor eerder een Nb-wetvergunning is verleend. Gegevens laatst verleende Nb-wetvergunning Naam activiteit Datum vergunning Nummer vergunning Voeg een afschrift bij van eerder verleende vergunningen. Zie 4.3. Maak hiervoor geb ruik van de beschikbare gebiedsinformatie. Bijvoorbeeld via: Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

8 1.8 Wat is er veranderd ten opzichte van de laatst verleende vergunning? 1.9 Gaat het om een vergunning met bepaalde of onbepaalde tijd? I I Bepaalde tijd, van tot 171 Onbepaalde tijd 1.10 Welke andere vergunningen vraagt u aan? Bijvoorbeeld: bouwvergunning, aanlegvergunning, milieuvergunning, vergunning in gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), ontheffing Flora- en faunawet, etc. Soort vergunning 1. Omgevingsvergunning Datum aanvraag in behandeling Aanvragen/aangevraagd bij (instantie en afdeling) gemeente Dongeradeel Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4 Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

9 m amsu>. -' " '" mm 2.* Beschrijving van de activiteit! - -*«>1 t.^'t''^'^!»-ris-lä*-«*-!»»»'.! 2.1 Geef een gedetailleerde beschrijving van uw activiteit. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het nodig om de effecten van uw activiteit op het betreffende natuurgebied inzichtelijk te maken. Wij vragen u daarom een gedetailleerde beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit. Benoem daarbij de aspecten van de activiteit die effect kunnen hebben op het gebied (habitattypen) en aanwezige relevante soorten.maak bij de beschrijving, indien relevant, onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase).besteed in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen, indien ze van toepassing zijn; a) Heeft de activiteit effect op de omvang (ruimtebeslag) van het natuurgebied? b) Wordt het gebied door de activiteit verdeeld in meerdere (losse) gebieden (versnippering)? c) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het grondwater, zoalswijzigingen in grondwaterstanden of veranderingen in de stroming van het water? d) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het oppervlaktewater, bijv. verlaging van het waterpeil? e) Wordt het gebied door de activiteit verstoord als gevolg van verkeersbewegingen? Bijv. door parkeren, (toename van) recreatiedruk, wegafsluitingen, omleidingen, etc. f) Wordt er bij de activiteit gebruik gemaakt van machines of andere apparatuur, zoals bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.? g) Welke werktijden of uitvoeringstijden horen bij de activiteit? Zijn deze werktijden bijv. dagelijks en/of seizoensgebonden? h) Is er sprake van geluidsbelasting in het gebied door de activiteit? i) j) Heeft de activiteit invloed op huidige verlichting en duisternis in het gebied? Bijv. door het plaatsen van lichtmasten. Is het (bedrijfsmatig) houden van dieren onderdeel van de activiteit? Zo ja, welk effect heeft dit op het gebied? U kunt denken aan verzuring of verontreiniging. k) Is er sprake van ontgronding, egalisering of andere ingrepen in de bodem? I) Ontstaan er trillingen in de bodem door de uitvoering van uw activiteit? m) Hoe past u het uiterlijk en/ of de fysieke omvang van de activiteit in het landschap? n) Betrek bij de beschrijving van de mogelijke effecten de gevoeligheid van habitattypen en soorten voor storingsfactoren, zoals deze in 2.2. zijn beschreven. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

10 - r. «C.* Beschrijving activiteit: De nieuwe stal wordt uitgevoerd met een emissiearm stalsysteem welke voldoet aan BBT. De ammoniakemissie als gevolg van het houden van he t vee zorgt ervoor dat de inrichting vergunningplichtig is op grond van de Natuurbeschermingswet Om aan te geven dat er geen significante gevolgen zijn voor de betreffende gebieden zijn depositie berekeningen met Aagrostacks uitgevoerd. Hieruit blijkt d at er een toename van depositie is op de voor verzuring gevoelige Natura 2000 gebieden ten opzichte van de referentie datum. Daarom zijn extern rechten aangekocht en wordt er gesaldeerd met een stoppend bedrijf aan de Hant umerwei 2 te H iaure, waardoor er geen toename meer is. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

11 2.2 Welke habitattypen en diersoorten worden mogelijk verstoord? Geef in onderstaande tabel aan op welke soorten natuur (zoals Vochtige Heiden of Blauwgraslanden) en aanwezige diersoorten in het gebied (zie gebiedsinformatie) de voorgenomen activiteit mogelijk een verstorend effect heeft. U kunt de tabel invullen met behulp van informatie op de website vvww.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx Deze site geeft per natuurgebied (Natura-2000 gebieden) informatie over de effecten waarvoor aanwezige habitattypen en soorten gevoelig zijn én in welke mate. Storende factoren Habitattypen > a <u ä a O CT c 'CT 'c "ë c 2 5 CT c t 5 5 D O c Q) CT C Diersoorten G = Gevoelig voor deze storende factor ZG = Zeer gevoelig voor deze storende factor NG = Niet gevoelig voor deze storende factor? = Niet voldoende informatie om hierover een uitspraak te doen NVT = Deze storende factor is op deze natuurwaarde niet van toepassing Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

12 2.3 Van welke stapeling van negatieve effecten Is er sprake? Het is mogelijk dat er in een gebied meer activiteiten zijn of worden uitgevoerd. Dit kande (negatieve) effecten op het gebied versterken omdat ze zich opstapelen(cumulatie). Geef aan of én in welke mate er sprake is van een stapeling van negatieve effecten op de habitattypen en op de aanwezige relevante soorten. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt (alleen) uitgegaan van voorgenomen of reeds uitgevoerde activiteiten in of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit genomen is. Voor informatie hierover kunt u vaak terecht bij de gemeente. Er is geen sprake van stapeling van negatieve effecten omdat er sprake is van een afname van depositie ten opzichte van de referentie datum door te salderen. 2.4 Middels welke maatregelen kunt u de verstoringen beperken? Welke maatregelen kunt u binnen de uitvoering van uw activiteit ondernemen omeventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie)? Geef aan op welke wijze deze maatregelen de negatieve effecten op het gebied (habitattypen) en/ of aanwezige relevante soorten verminderen. Maak bij de beschrijving onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Let op! Maatregelen kunnen door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw activiteit en/of opgelegd worden via de voorwaarden die verbonden zijn aan de verleende vergunning. Voorbeelden van mitigerende maatregelen: het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering. Bijvoorbeeld geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort; de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruiktematerieel. Bijvoorbeeld het gebruik van een bepaald type baggermachine op eenovereengekomen afstand van de oever; alternatieve bouwtechnieken. Bijvoorbeeld boren in plaats van heien, afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen. afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

13 «rst" üp' ;^pi 3»' De ruime afstand van de activiteit tot de betreffende gebieden maakt dat mitigerende maatregelen niet nodig zijn. Let op! Indien uit de aanvraag blijkt dat de activiteit onherstelbare, negatieve effecten kan hebben op het gebied en/of aanwezige relevante soorten, kan de provincie Fryslan u vragen om een aanvullende analyse; de zogenaamde 'passende beoordeling'. De provincie neemt in dat geval contact met u op. Heeft u voor het indienen van uw aanvraag vragen over het uitvoeren van een eventuele 'passende beoordeling', dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met de provincie Fryslan. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998(Nb-wet)

14 - '.T *: -,M._ ^..firt'.'* >^4" zääto^ipbssrg -.»... riirtftira,.-, -r?i-»,""<st^: ï-,. '.. -, *,!^i>,.,..j-:; De aanvrager verklaart: 3.1 alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. 3.2 bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijnvoor de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de provincie Fryslên onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is; 3.3 dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordelingen controle benodigde gegevens ter stond en naar waarheid zal verstrekken aan demet behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren; 3.4 ermee bekend te zijn, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt; voortsdat de vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend; Ondertekening Ondergetekende, de aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen via machtiging, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n) naar waarheid te hebben opgesteld. Plaats: Datum: Drogeham 8 december 2014 Naam ondertekenaar: Functie / hoedanigheid ondertekenaar: adviseur Machtiging (bijvoegen indiende aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend): Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

15 1. Machtiging ruimtelijke ordening en milieu

16 Machtiging Hierbij machtigt ondergetekende Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs b.v. te Drogeham om namens hen een vergunning aan te vragen op grond van de Natuurbeschenningswet..LoMc/.aAi.O^. (plaats), //c (datiun) Naam Adres PcAVoonplaats J. de Jong Doekemawei AVFoudgum Handtekening;

17 pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu 2. Overeenkomst verkoop ammoniak

18 OVEREENKOMST Hierbij verklaart dhr. D.L. Bosch Hantumerwei 2 te Hiaure dat hij als eigenaar van het agrarisch bedrijf (verkoper) aan de Hantumerw^ei 2 te Hiaure dit bedrijf niet langer wil voortzetten als agrarisch bedrijf. De gemeente Dongeradeel zal worden verzocht de vigerende milieuvergunning/melding Activiteitenbesluit in te trekken. De daarbij vrijkomende "ammoniak-zstikstofkrechten" (866 kg.) worden overgedaan aan dhr. J. de Jong Doekemawei I te Fou dgum (koper) die deze rechten zal benutten ten behoeve van het kunnen voldoen aan de Natuurbeschermingswet nu of in de toekomst. Dhr. J. de Jong zal verk oper hiervoor compenseren door middel van een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming zal worden uitgekeerd aan verkopers binnen 30 dagen nadat de betreffende Natuurbeschermingswet-vergunning met gebruikmaking van onderhavige rechten (onherroepelijk) is verleend. Bij een weigering van de benodigde Natuurbeschermingswet-vergunning ten behoeve van koper of diens rechtsopvolgers te verlenen of bij een vernietiging van de verleende vergunningen (waarbij onderhavige rechten annex zijn) door de Raad van S tate, vervalt deze overeenkomst en zijn er over en weer geen rechten en verplichtingen en/of zullen de over en weer reeds verleende rechten of gepleegde verplichtingen ongedaan worden gemaakt. Plaats,.. (datum) ^.r. Dhr. D.L. Bosch

19 ruimtelijke ordening en milieu 3. Mail van de Provincie inzake coördinaten Natura 2000 gebieden

20 Tietsia Veenstra Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Wijnsma, Gerard woensdag 16 juli :28 Tietsia Veenstra RE: coördinaten Voor het bedrijf Doekemawei 1, 9154 AV te Foudgum geldt de volgende dichtstbijzijnde locatie met gevoelige habitat. Gebied: Duinen Ameland, Habitat: H2130B Grijze duinen kalkarm x: y: Gebied: Duinen Schiermonnikoog, Habitat: H2130B Grijze duinen kalkarm x: y: We kunnen de aanvraag alleen in behandeling nemen wanneer naast de overige vereiste gegevens deze bij de aanvraag is gevoegd. Van: Tietsia Veenstra Verzonden: maandag 14 juli :27 Aan: Wijnsma, Gerard Onderwerp: coördinaten Geachte heer Wijnsma, Graag ontvang ik van een bedrijf aan Doekemawei 1, 9154 AV te Foudgum de coördinaten van de relevante Habitattypen. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Pietersma & Spoelstra ROM bv

21 pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu 4. Plattegrondtekening uitbreiding

22 projecf: Verlengen ligboxenstal aan de Doelcemowei J KNVOOt CCBOlfWTN Vloer- Nr. Scmrr./to tonsruct» Hoorvc»» tfalr-ctyiifrix»» mmpiiog r.iwt aanim di»ic4oaaf> imr ewwoi» i<wd»n» ; V/oniry 8«orr NVT loatpcnrxn A LcccHo! 8»«n 3*>Qni>or.e«' ISor.ltuKi'M->«i*'< Dnihntv rc "»jï- fcojsce»r >2* Ai.t3.2 r24 mea kauxoemn > 2ir B imptc B«to/< *A«««Ai»nr [SordiMcrpep**'' JTS 76 m«.'*. «f lji-o»»«>2/ AT. loe.r 76 ^7, 22S.-.AI /rouv»,l :crv.^ A3 22«uó «eg"»» «2r vrcwv».v <2,' 26.TOR-«. ICRS'»» <2 r A3 Afi ffwia.fotp.«.'»» b R?'»» <=2;' C ^ongvmm/ 8M7P SBRC^4cnog->««p OP/P»*' 5A R>3 0 SeoR 0t.)hmv 3 "3 25.''cuw»;«*.oRc^v» <2r A3 25 «wta.n>u»»/»è <2ir ina» E BM>r 9»»3r [»AT VM "»V 2K p-j Sinffma 00 «3 f Beo» S«>ar <uribrrda*li }n,an»sr ro64 m2 G K vwiib {tuit Seaon Btrwi NVT NV7 750 «3 Voarab fb»!! êm>n Smn»rvr NVT 6«m2 VWkb {luik SM>«9t<Dn wur NV7 003 «3 K Votralo Itvil} Bvon B»»on NVT Hvr tt35 n N1<T opdrachigever: belreft: Qhf J fjg Jong Doekemowei I, Aonvroag Nß-wet dolum I3-II-MIM SH mi C Wj)7 A wij2. 8 wi)2 D wtjr f w«finf HOOÏ sc/woi l.foo IJOO O bw 1:500 lllllllllll sjouke hiemstra i n^aosio BOUWKUNDIG BUREAU 9154AV Foudgum Twnoofdtfweg 5 9U7BW Hontum infoos oukehi«fnstro.nl.sjoukshiartutra.nl

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma

Nadere informatie

Let op. Heeft u vragen bij het invullen?

Let op. Heeft u vragen bij het invullen? Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (IMbwet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (een

Nadere informatie

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv.

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv. PROVINSJE FRYRI AN JDLY Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: 0 «Ott 20U Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd 1 ArVB., wsken voor k ennisg.

Nadere informatie

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden)

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) provincie grofiingen Gemeente Del/zijl Bijlage 1 - ^ Marconi Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u

Nadere informatie

... BETREFT Antwoord op verzoek om aanvullende gegevens vergunningaanvraag

... BETREFT Antwoord op verzoek om aanvullende gegevens vergunningaanvraag ^cconeavm y' V ^ adviseurs en accountants (ty Ruimte voor onde rnemen. ACCON.AVM ACCOUNTANTS B V. KVK NUMMER 91739260000 ZONNEDAUW 11 POSTBUS 623 9200 AP DRACHTEN TEL. 0512-51 61 35 FAX 0512-52 57 06 WWW.ACCONAVM.NL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratieve Dienstverlening 2012-01

Algemene Voorwaarden Administratieve Dienstverlening 2012-01 Algemene Voorwaarden Administratieve Dienstverlening 1) Begrippen a) Opdrachtnemer: Het accountancy-, administratie- en advieskantoor IFIAC Holding B.V., alsmede IFIAC Facilitair B.V., IFIAC Personeel

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 ------------------------------------------------------------- Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: T.J. Kippersluis & Zonen B.V. Naarderstraatweg 5 1399 VR MUIDERBERG ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Shafts Design v.o.f. hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: J. de Kruijf h.o.d.n. Timmerbedrijf Jan de Kruijf/De Kruijf Trappen Corssenpolderstraat 6 2807 LG Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Revisie 5, november 2010 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 PRINCIPES VAN ESTATE VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 VERSIES...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie