Politieke Motiebundel JOVD Najaarscongres 10 en 11 november 2012 Noordwijkerhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politieke Motiebundel JOVD Najaarscongres 10 en 11 november 2012 Noordwijkerhout"

Transcriptie

1 Politieke Motiebundel JOVD Najaarscongres 10 en 11 november 2012 Noordwijkerhout

2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Tante in Marokko en die komt Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout een groot deel van de immigranten in Nederland huwelijksmigrant is, 1 deze vorm van migratie wordt vaak geassocieerd wordt met huwelijksdwang, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. in 2011 door het kabinet- Rutte het inburgeringexamen moeilijker werd gemaakt en de verhoging van de leeftijdsgrens voor importbruiden en de inkomensgrens voor de Nederlandse partij, opgenomen in het Regeerakkoord, werden doorgezet en daarnaast is getracht de Europa- route te sluiten, De maatregelen waarmee het huidige kabinet de huwelijksmigratie en al haar bijbehorende problemen tracht te beteugelen louter repressief zijn als de huwelijksmigrant zich inmiddels binnen de landsgrenzen bevindt en zich mag beroepen op Nederlands rechten en plichten, huwelijksmigratie op deze manier op een comfortabele manier voor de belangstellenden in stand wordt gehouden; dat het beleid van de regering inzake het beteugelen van de huwelijksmigratie met haar representatieve karakter onbevredigend is en derhalve beleid zou moeten ontwikkelen dat gericht is op preventieve voorkoming van huwelijksmigratie, met andere woorden het effectiever verhogen van de drempel aan de voorkant 1 E- quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezien en diversiteit, Factsheets huwelijksmigrantes, Amsterdam: 2009, p. 1 2

3 Oh Oh Den Haag Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. Den Haag de politieke hoofdstad van Nederland is, Den Haag verreweg de meeste ambassades van het land heeft, Den Haag de juridische hoofdstad van de wereld is; Amsterdam alleen in naam hoofdstad is van Nederland om louter historische redenen, dit verwarring in het buitenland kan opleveren, centralisatie veel voordelen met zich mee kan brengen; dat Den Haag de officiële hoofdstad van Nederland moet worden, ten koste van Amsterdam Er gaat niets boven Utrecht! Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de Nederlandse grondwet in artikel 32 Amsterdam erkent als de hoofdstad van het koninkrijk der Nederlanden, sinds 1584 met enkele onderbrekingen in de geschiedenis- Den Haag de regeringszetel van het koninkrijk der Nederlanden vormt, over de exclusiviteit van het predicaat hoofdstad der Nederlanden nooit een behoorlijk en onderbouwend debat is gevoerd; Utrecht niet alleen gold als het centrum van het Prinsbisdom Utrecht van 1024 tot 1528, Utrecht bestuurlijk, economisch en kerkelijk de belangrijkste plaats in Nederland was boven de rivieren tot de Gouden Eeuw, tot de Gouden Eeuw Utrecht de grootste stad was en tot 1559 de Utrechtse Domkerk de enige kathedraal in Nederland was, rond 1808 Utrecht ongeveer een half jaar lang de hoofdstad van het Koninkrijk Holland was; dat uit respect voor de geschiedenis en om eer te doen aan de grandeur die de stad Utrecht toekomt, Utrecht door de grondwet erkend dient te worden als de hoofdstad van Nederland 3

4 Niet besteld? Toch betalen. Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de overheid burgers verplicht tot het hebben van een paspoort, een ID- kaart, een rijbewijs, en het verplicht additionele kosten te dragen voor diensten die ze niet besteld hebben, de burger machteloos staat omdat hij geen keuzemogelijkheden heeft deze verplichte diensten te kopen; de voordelen van een paspoort, ID, of een administratieve toeslag of een boete niet liggen bij de burger, maar bij de overheid, en de burger hier toch voor dient te dokken, deze zaken behoren tot de kerntaken van de overheid en zodoende door normale belastingafdracht dienen te worden vergoed; dat de overheid de burger geen kosten in rekening mag brengen voor bovengenoemde zaken en zaken die in het verlengde daarvan liggen Actief stemrecht opeisen Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. alle stemgerechtigde Nederlanders bij verkiezingen een stempas thuisgestuurd krijgen, de drempel om te gaan stemmen hierdoor zeer laag is; dit tot gevolg heeft dat veel Nederlanders nauwelijks over hen stemkeuze nadenken, populistische partijen hierdoor veel meer zetels toegewezen krijgen dan ze verdienen; dat de kiezer zijn stemrecht actief moet opeisen en afhalen bij het gemeentehuis in plaats van een stempas thuisgestuurd te krijgen Actief stemrecht op dit moment iedere Nederlands staatsburger ouder dan 18 jaar stemgerechtigd is in Nederland, stempassen per post naar kiezers worden verzonden, iedereen stemgerechtigd is; niet iedereen een bewuste keuze maakt m.b.t. zijn stem, het ongewenst is dat stemmen ongefundeerd worden uitgebracht, het aantaal ongefundeerde stemmen teruggebracht kan worden door het invoeren van stemregistratie; iedereen voorafgaand aan de verkiezingen zich vooraf aan moet melden voor een stempas 4

5 Beatrix to the rescue Hare Majesteit de Koningin op dit moment buiten de formatie van een nieuw kabinet staat, de informateurs wel op bezoek zijn geweest bij Hare Majesteit; de formatie en daarmee Nederland gebaat is bij een neutraal persoon dat boven de partijen staat niemand deze functie beter kan vervullen dan Hare Majesteit de Koningin; Hare Majesteit de Koningin haar oude rol in de formatie terug krijgt Tussentijdse formatie er in Nederland de afgelopen 10 jaar 5 keer Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest, iedere verkiezingen werd ingegeven door een kabinetscrisis, minder verkiezingen zorgen voor minder kosten omdat verkiezingen geld kosten en omdat er minder wachtgeld uitgekeerd hoeft te worden, iedere Tweede Kamerlid een mandaat krijgt voor 4 jaar bij zijn benoeming; minder frequente Tweede Kamerverkiezingen voor stabiliteit zorgen omdat iedere keer dat er nieuwe verkiezingen zijn Kamerleden die goed in hun portefeuille zitten worden ontslagen, in andere landen ook regelmatig kabinetten vallen, maar zelden parlementen naar huis worden gestuurd, wat zorgt voor stabieler bestuur; bij de val van een kabinet het niet wenselijk is dat de Tweede Kamer ook wordt ontslagen, maar dat er moet worden gezorgd voor een nieuwe kabinetsformatie Kiesdrempel het Nederlandse parlement 150 zetels kent, er momenteel partijen in het parlement bestaan met slechts twee zetels, er in Nederland geen kiesdrempel bestaat, behalve het minimale aantal stemmen voor een zetel, ons omringende landen wel kiesdrempels kennen; partijen met een klein zetel aantal onmogelijk alle portefeuilles kunnen behappen, politieke partijen niet de belangen van een groep, maar van alle Nederlanders dienen te behartigen, en politieke partijen geen protestgroepen zijn, met veel kleine partijen in het parlement de coalitievorming ernstig wordt bemoeilijkt; Nederland een kiesdrempel instelt van 5% 5

6 Klokkenluiders even stil ambtenaren in Nederland zich in het openbaar niet mogen uitlaten over publiek beleid, ambtenaren blijven zitten wanneer kabinetten wisselen, sommige ambtenaren, zogenaamde klokkenluiders, wel naar buiten treden over publiek beleid, ambtenaren de overheid vertegenwoordigen, ministers de volledige verantwoordelijkheid dragen voor hun ambtenaren, er een meldpunt is opgezet voor klokkenluiders; de overheid volstrekt neutraal dient te zijn, ambtenaren de overheid vertegenwoordigen en grote invloed op het gevoerde beleid zouden kunnen hebben, een meldpunt klokkenluiders zal stimuleren, ambtenaren beleid van verschillende bewindslieden zonder morren moeten uitvoeren; ambtenaren geen enkele mening over beleid in het openbaar mogen uitspreken en dat het klokkenluiders meldpunt er niet komt Consequent liberaal het AFM de bevoegdheid heeft Nederlandse bedrijven te onderzoeken en beboeten in verband met prijsafspraken, dat prijsafspraken en monopolies in Nederland worden tegengegaan, dat bedrijven zelfs niet mogen fuseren als zij daardoor te machtig worden; het niet liberaal is marktwerking te verstoren, marktwerking in bijna alle gevallen het beste resultaat oplevert voor de grootste groep mensen; fusies niet geblokkeerd moeten worden om te voorkomen dat bedrijven te machtig worden, dat kartelvorming legaal moet worden, en dat het AFM afgeschaft moet worden 6

7 Dubbel paspoort in Nederland geen verbod is op het hebben van een meervoudige nationaliteit, er in Nederland 2 miljoen burgers een meervoudige nationaliteit bezitten inclusief onze koningen en aanstaande koningin, Van sommige nationaliteiten kan geen afstand worden gedaan; er veel wordt gesproken en gediscussieerd over een verbod in Nederland, mensen die hun oorspronkelijke nationaliteit moeten laten varen zullen niet sneller inburgeren, wie het staatsburgerschap kwijtraakt, verliest het recht op de onbelemmerde toegang tot Nederland, dit verlies verstoort familiebanden en maakt het geboren Nederlanders moeilijk terug te komen om bijvoorbeeld voor zieke familieleden te zorgen; Spreekt als haar mening uit dat: het verbod op een dubbele nationaliteit niet ingevoerd mag worden Voorkom bouwfraude Indiener: JOVD Delft e.o. De JOVD in vergadering bijeen op 10 en 11 November 2012 te Noordwijkerhout Nederland in het verleden te maken heeft gehad met bouwfraude, de overheid steeds meer bouwtechnische afdelingen outsourcet en alleen een opdrachtgevende functie behoudt, openbare aanbestedingen verplicht worden op veel terreinen m.b.t. openbare werken; de opdrachtgever ook een controlerende taak hoort te kunnen vervullen i.p.v. dit over te laten aan dezelfde markt die opdrachten uitvoert, de overheid ook de maker is van normen m.b.t. de doorrekening van openbare werken; dat de overheid ambtenaren moet proberen te behouden die een controlerende functie of regelgevende functie kunnen vervullen t.o.v. Openbare Werken en dit niet moet uitbesteden aan de markt 7

8 Buitenlandse Zaken en Defensie Nederlandse krijgsmacht: onbekend maakt onbemind Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de Nederlandse krijgsmacht tijdens haar buitenlandse operaties intensief samenwerkt met civiele organisaties aldaar, het zogenaamde civiel- militaire werk, waarbij gedacht moet worden aan het herstellen van het openbare leven en de infrastructuur, in Nederland het beeld sinds de koude oorlog van imponerende stoeten tanks en afweergeschut heerst, die als geldverkwistend gelden en wegbezuinigd mogen worden, civiel- militaire missies een onderdeel zijn van Defensie dat een steeds grotere en belangrijkere functie vervult; draagvlak voor bepaalde werkzaamheden, die door de belastingbetaler gefinancierd worden, slechts ontstaat als men weet waaraan belastinggeld wordt uitgegeven, de civiele omgeving in het militaire besluitvormingsproces moet worden betrokken, want uiteindelijk is een nauwe samenwerking tussen leger en civiele organisaties onmisbaar voor het succes van militaire missie, defensie zwaar protesteert tegen de aanhoudende bezuinigingen op defensie, die wel op draagvlak kunnen rekenen van de Nederlandse bevolking; dat de Nederlander slecht geïnformeerd is over wat de huidige Nederlandse krijgsmacht doet en dat defensie daar zelf de schuld voor op moet nemen, met als gevolg dat de krijgsmacht daarom middelen vrij zou moeten maken in hun PR om gedetailleerder kenbaar te maken wat de krijgsmacht behelst 8

9 Born in the BRIC Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de inwoners van de Verenigde Staten van Amerika op 6 november 2012 hun 57 e vierjaarlijkse presidentsverkiezingen houden waarna de winnaar, zo grondwettelijk bepaald, op 20 januari 2013 beëdigd zal worden, Nederlandse actualiteitenprogramma s en nieuwszenders massaal afstevenen op de Amerikaanse verkiezingen die worden geacht het voorportaal van de democratie te belichamen, de verkiezingen in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs overweldigende aandacht krijgen, in tegenstelling tot landen die in economische groeicijfers de Verenigde Staten ruimschoots overtreffen en hiermee steeds invloedrijker worden, zoals Brazilië, India en China, hetgeen geen blijk geeft van een realistische blik op de realitieit en haar veranderingen in machtsverhoudingen op mondiaal niveau; actualiteiten en kranten zouden evenveel aandacht moeten besteden aan de verkiezingen van zogenoemde BRIC- landen, media in Nederland actiever zouden moeten bijdragen aan de beeldvorming omtrent de machtsverhoudingen op de wereld heden ten dage, Nederlandse media zich daarbij objectiever moeten opstellen en verkiezingen in grote, opkomende economieën niet moeten reduceren in hun berichtgeving tot machtswisselingen, vergelijkbaar met de nieuwswaarde van een nieuwe burgemeester van Ameland; dat verkiezingen op in BRIC landen, als blijk van realisme en realiteit, evenredig veel aandacht in de nieuwsvorming als de Verenigde Staten moeten krijgen Nobelprijs voor terrorisme Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de Nobelprijs voor de Vrede geld uitkeert aan mensen die vanuit de redenering van de prijs zonder angst voor lijf en leed zich voor een goed doel inzetten, de schenking van de prijs een private aangelegenheid is maar behandeld wordt als een publieke; de NvV al meermaals gegeven is aan dubieuze figuren als Yasser Arafat, de Europese Unie dit jaar, ondanks dat het de vrede in Europa bedreigt, toch de prijs in ontvangst mocht nemen, het Comité dat zich bezighoudt met de selectie van kandidaten zich om deze redenen volstrekt belachelijk heeft gemaakt; dat de Nobelprijs voor de Vrede een flauwekulprijs is die door de politiek niet meer au sérieux genomen dient te worden 9

10 Nobelprijs voor de vrede het Nobelcomité jaarlijks een prijs voor de vrede uitreikt, de EU dit jaar de Nobelprijs voor de vrede heeft ontvangen; de Nobelprijs voor de vrede een politiek gebaar is, Europa momenteel een zeer lange vreedzame periode kent, deze periode van vrede door de goede samenwerking die de EU kent is mogelijk gemaakt; de EU de Nobelprijs voor de vrede terecht heeft ontvangen Meer met minder voor de EU Indiener: JOVD Rijnmond bijna alle landen in de EU moeten bezuinigen alle EU landen bijdragen aan de Europese begroting het Europees Parlement allesbehalve wil bezuinigen op de uitgaven het redelijk is als er wordt bezuinigd op de EU- begroting één van de grootste kostenposten landbouwsubsidies zijn en daar wel wat van af kan echte liberalen staan voor een kleine en efficiënte begroting voor de EU. de EU moet bezuinigen op de Europese Begroting. EU- begroting Nederland en veel andere Europese landen momenteel bezuinigen, het geld dat de EU uitgeeft van de lidstaten komt, de Europese begroting binnenkort vastgesteld moet worden; de EU al te groot en te bureaucratisch is, de EU onzinnige subsidies verstrekt, alle bestuurlijke lagen zouden moeten worden verkleint; het budget van de EU absoluut niet mag groeien 10

11 Einde oefening voor schurkenstaat Iran Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. Iran het non- proliferatie verdrag van de VN heeft ondertekend, Iran geen VN- waarnemers toelaat, niet duidelijk is wat Iran aan het ontwikkelen is op het gebied van nucleaire technologie; Iran een onvoorspelbaar regime aan de macht heeft, het onwenselijk is dat een VN verdrag niet wordt nageleefd, het een gevaar voor de wereldvrede is als Iran over kernwapens beschikt, de verandering van de machtsbalans in het voordeel van Iran nadelig is voor Europa, Israël en Nederland; dat Nederland Israël ondersteunt bij een preventieve aanval op de nucleaire basis van Iran Weg met socialistische dictator Schulz! Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. Schulz een socialist is, Schulz de anti- moslimfilm Innocence of Muslims heeft veroordeeld, Schulz bij de veroordeling geen aandacht heeft geschonken aan de vrijheid van meningsuiting, Schulz zich via het Polenmeldpunt met binnenlands, politieke aangelegenheden bemoeit; het onwenselijk is dat de voorzitter van het Europees Parlement de vrijheid van meningsuiting niet kan verdedigen en waarborgen, een voorzitter van het Europees Parlement zich niet dient te bemoeien met binnenlandse partijstandpunten; dat Martin Schulz als voorzitter van Europees Parlement ongeschikt is en moet aftreden 11

12 Weg met België! Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. België 541 dagen heeft gedaan over de formatie, deze formatieperiode alle Europese records heeft verbroken, Antwerpen een mainport in handen heeft; De lange formatieperiode te wijten is aan de verdeeldheid die binnen België bestaat, deze verdeeldheid tussen Wallonïe en Vlaanderen verder strekt dan alleen politieke problemen, Vlamingen en Nederlanders veel culturerele overeenkomsten hebben en beide een patatje en een biertje wel kunnen appreciëren, samenvoeging van Vlaanderen en Nederland economische voordelen kan hebben; dat Nederland Vlaanderen moet annexeren zodat Vlaanderen een dertiende provincie van Nederland kan worden 12

13 Financiën, Economische en Sociale Zaken Ondernemerschap Indiener: JOVD Rijnmond de overheid als katalysator van ondernemerschap een gewenste functie is voor een substantieel deel van de starters, steeds meer financiering van start- ups op gedecentraliseerde manier geschiedt, er gelden zijn bij het topsectorenbeleid om innovatie en ondernemerschap aan te wakkeren; de overheid geen bancaire functie heeft, particuliere initiatieven om ondernemerschap te stimuleren, zoals de Global Entrepreneurship Week, efficiënt zijn wanneer er een basiskapitaal ter beschikking wordt gesteld, het topsectorenbeleid op lokaal- regionale schaal een werkbaar systeem is; particuliere organisaties die ondernemerschap bevorderen subsidie toe te kennen indien gewenst waardoor efficiënt en gedecentraliseerd subsidies worden gebruikt en innovatie en ondernemerschap wordt aangejaagd No legalisation without taxation Indiener: JOVD Rijnmond de JOVD in beginsel voorstander is van legalisering van softdrugs; de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de verdovende middelen ligt bij de gebruiker zelf, hoewel er geen officiële verkoopcijfers van softdrugs bestaan, de verkoopwaarde wordt geschat op een bedrag tussen de 500 miljoen en 1 miljard, coffeeshops in Nederland openlijke verkooppunten van wiet en hasjiesj zijn, over de behaalde omzet uit de verkoop van wiet en hasjiesj de coffeeshophouder geen omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen omdat btw- heffing over de jure illegale activiteiten niet mogelijk is; de JOVD streeft naar een krachtige, kleine overheid met gezonde overheidsfinanciën, taken die een samenleving van belang acht en niet door individuen kunnen worden vervult, de overheid zo doeltreffend en doelmatig als mogelijk op zich dient te nemen, ter financiering van deze taken belastingheffing onvermijdelijk is, dat legalisering van softdrugs de mogelijkheid creëert tot het heffen van btw over de verkoop van wiet en hasjiesj, in een tijd van bezuinigingen en lastenverzwaringen het heffen van btw op de verkoop van wiet en hasjiesj kan bijdragen aan het verbeteren van de staat van de overheidsfinanciën, het roken dan wel ander gebruik van wiet en hasjiesj niet gezien kan worden als eerste levensbehoefte, wiet en hasjiesj daarom gekwalificeerd kunnen worden als luxegoederen en daarmee in de 21% btw- tariefgroep vallen; 13

14 spreek als haar mening uit dat: de verkoop van wiet en hasjiesj moet belast worden met btw tegen het geldende algemene tarief Structuurfonds Indiener: JOVD Rijnmond de Nederlandse schatkist per jaar zo n 35,000,000,000,- aan inkomsten heeft uit de delving van historische reserves, deze inkomsten tijdelijk van aard zijn door de eindigheid van de reserves, de afgelopen decennia generaties structureel minder belasting hebben betaald door deze financiële meevallers; solidariteit tussen generaties veelal speelbal is van politieke wispelturigheid, inkomsten uit historische reserves ten dele vallen aan de (toekomstige) Nederlandse bevolking een Structuurfonds, welke grondwettelijk voor onbepaalde tijd vastgelegd is, dient opgericht te worden waar de jaarlijkse opbrengsten uit historische reserves in gestort worden, de rente over deze opbrengsten zal naar de staatskas vloeien. Griekenland uit de Euro Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. de Griekse economie in een uitzichtloze situatie verkeert, de overheid niet in staat is te hervormen op noodzakelijke punten; Griekenland met een eigen munteenheid op eigen tempo kan herstellen, de onzekerheid over het bestaan en de waarde van de Euro verdwijnt, door de waardevermindering van de Griekse munt Gyros goedkoper kan worden geïmporteerd; dat Griekenland zo spoedig mogelijk uit de Euro moet treden 14

15 Box 3 leidt tot diefstal in de inkomstenbelasting in box 3 een fictie bestaat die ervan uitgaat dat een belastingplichtige 4% rendement behaald over zijn inkomen uit sparen en beleggen, dat hierover 30% belasting wordt geheven, de effectieve belastingdruk van een belastingplichtige kan oplopen tot boven de 100% wanneer het reële rendement lager is dan 1,2%; een belastingdruk van boven de 100% diefstal is van vermogen het belachelijk is dat er omwille van eenvoud van een fictie wordt uitgegaan, terwijl de belastingdienst technisch de mogelijkheid heeft het werkelijke rendement van een belastingplichtige te bepalen; in box 3 van de wet inkomstenbelasting van het werkelijk rendement uitgegaan moet worden en dat daarover belasting moet worden geheven. Werkloos jaarlijks HBO- ers en academici afstuderen, jaarlijks HBO- ers en academici een baan accepteren waarvoor zij te hooggeschoold zijn, er momenteel meer vacatures zijn voor laaggeschoolden dan voor HBO- ers en academici, deze vacatures voor laaggeschoolden vaak worden ingevuld door buitenlanders; Nederland momenteel te veel werklozen kent, dit de Nederlandse belastingbetaler te veel geld kost; de ontwikkeling dat steeds meer hooggeschoolden een baan accepteren die onder hun niveau is gestimuleerd moet worden door de werknemers- en werkgeversorganisaties Forensentaks werknemers kosten maken om op hun werkplek te verschijnen, in de huidige situatie en in het deelakkoord van VVD en PvdA reiskosten van huis naar iemand zijn werkplek niet worden belast; op werk verschijnen de verantwoordelijkheid van de werknemer is, een reissubsidie een verstoring van de arbeidsmarkt is, een reissubsidie ook een verstoring van de woningmarkt zou kunnen betekenen; reiskosten van werknemers gewoon als deel van het inkomen zouden moeten worden belast 15

16 Maximum huurprijs er in Nederland een maximum geldt op huurprijzen, er gevallen zijn dat de eigenaar minder huur ontvangt dan de lasten van zijn pand bedragen; maximum huurprijzen een aantasting van eigendomsrechten zijn, door maximumhuurprijzen investeren in vastgoed onaantrekkelijk wordt gemaakt, op deze manier ook de woningmarkt wordt verstoord; een huisbaas zelf mag bepalen wat de huurprijs voor zijn pand is Ontsleutelplicht de regering heeft voorgesteld om verdachten te verplichten de wachtwoorden van versleutelde bestanden af te staan aan de opsporingsautoriteiten, oftewel de ontsleutelplicht, dit op gespannen voet staat met het beginsel dat een individu niet mee hoeft te werken aan zijn eigen veroordeling (het nemo tenetur- beginsel), het recht op het niet meewerken aan een eigen veroordeling voortvloeit uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; Nederland zich aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet houden, het nemo tentur- beginsel een wezenlijk onderdeel van onze rechtspraak is, de eventuele voordelen van deze plicht niet opwegen tegen de schade die de rechtsorde wordt berokkent door deze maatregel; de regering plannen voor een ontsleutelplicht staakt en gestaakt houdt om een ordelijke, eerlijke en transparante rechtsorde te handhaven Verkeersboetes in Nederland de straf voor een verkeersovertredingen een boete is, deze boete ten bate komt aan de Nederlandse staat; boetes voor kleine verkeersovertredingen in Nederland buitensporig hoog zijn, boetes hun doel van het creëren van meer bewustzijn volledig voorbij schieten wanneer ze te hoog zijn, het in tijden van crisis en bezuinigen niet past zulke enorm hoge bedragen te innen van de automobilist, boetes zijn een ontmoediging tot verkeersovertredingen, geen cashcow; 16

17 boetes op lichte verkeersovertredingen gehalveerd moeten worden Consequent liberaal II het gebruikelijk is dat mensen na hun dood geld nalaten, kinderen recht hebben op hun legitieme portie, namelijk minimaal de helft van iemands vermogen komt aan zijn kinderen toe, ook al zijn de kinderen onterft; ieder mens zo veel mogelijk een gelijke startpositie verdient in het leven, verschillen tussen mensen die ontstaat tijdens het leven iemands eigen verantwoordelijkheid zijn, mensen niet zouden mogen profiteren van de successen van anderen, mensen optimaal zouden moeten kunnen profiteren van hun eigen successen; erfenissen volledig aan de staat toe zouden moeten komen, en dat in ruil hiervoor inkomstenbelasting en vermogensbelasting volledig worden afgeschaft 17

18 Veiligheid en Justitie Afschaffen minimumstraffen Indiener: JOVD Friesland De JOVD in vergadering bijeen op 10 en 11 november te Noordwijkerhout er een wetsvoorstel voor minimumstraffen ligt, dit leidt tot vervaging van de trias politica; dat de uitvoerende en wetgevende macht nu op stoel van de rechterlijke macht gaat zitten, de scheiding van de machten als een groot goed wordt gezien in Nederland; het wetsvoorstel voor minimumstraffen wordt ingetrokken Recht om te gokken Indiener: Samuel Jong het vanuit Nederland niet is toegestaan om websites te beheren ten behoeve van het spelen van kansspelen, er op het internet volop mogelijkheden zijn om kansspelen te spelen, de Nederlandse Staat een monopolie heeft op het voeren van casino s, er in Nederland wel private casino s zijn, maar deze alleen speelautomaten mogen hebben; het van fundamenteel belang is dat er op alle markten eerlijke concurrentie mogelijk is, dus ook op de kansspelmarkt, de Nederlandse ondernemer door het verbod op kansspelen beperkt wordt in zijn vrijheid en creativiteit, het verbod zinloos is, aangezien het zo gemakkelijk op internet omzeilt kan worden, het merendeel van de Nederlanders zelf heel goed in staat is om met hun geld om te gaan en de angst voor een toename van gokverslaafden dus onterecht is, de Nederlandse Staat meer belastingen kan innen als er meer plaatsen zijn waar kansspelen zijn toegestaan; dat kansspelen in Nederland gelegaliseerd moeten worden 18

19 I ll defend your right to say it Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de Heer Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, onlangs aangaf dat de vrijheid van meningsuiting wel aan banden mag, de vrijheid van meningsuiting onder druk van streng religieuze landen meer onder druk staat dan ooit, vrijheid van meningsuiting een integraal onderdeel vormt van onze geschiedenis, onze cultuur, ons rechtssysteem, de liberale ideologie, en van de Westerse wereld in het algemeen; het enigszins beknotten van deze vrijheden een slippery slope is, de politiek zich niet dient uit te laten over wat wel en wat niet geoorloofd taalgebruik dan wel journalistiek is, mensen die zich beledigd voelen vanwege een uitspraak, film of wat dan ook maar een ruggegraat moeten groeien in plaats van met geweld proberen mensen het zwijgen op te leggen; dat de vrijheid van meningsuiting koste wat kost verdedigd moet worden en sterker dient te worden verankerd in ons rechtssysteem Recht op Standhouden Indiener: JOVD Rijnmond noodweer burgers het recht geeft om het eigen of iemand anders zijn lijf dan wel eerbaarheid dan wel bezit, te verdedigen zonder strafrechtelijke vervolging, er ten tijde van noodweer een noodzaak voor burgers moet zijn om zichzelf te verdedigen, dit betekent dat als er in het openbaar de mogelijkheid bestaat om te vluchten, burgers zich pas mogen verdedigen als ze alle mogelijkheden tot vluchten hebt uitgeput; burgers meer rechten moeten krijgen om het eigen of iemand anders zijn lijf, dan wel eerbaarheid, dan wel bezit, te verdedigen, een verplichting tot vluchten schuurt met het gevoel van rechtvaardigheid van burgers, burgers behoren te kunnen staan en gaan waar ze willen, zolang zij zelf hier de wet niet overtreden; dat bij noodweer het begrip noodzakelijk moet worden verzwakt door de verplichting tot vluchten weg te nemen 19

20 I.N. O.R.D.E (Voluit: Inzet Natres voor Ordehandhaving, Rechtshandhaving en Dergelijke) Indiener: JOVD Rijnmond er in Nederland op straat een tekort is aan agenten voor de handhaving van orde en het Nederlands recht, er in Nederland een vraag is naar het hard aanpakken van zij die de orde verstoren; de Nationale Reserve als getrainde part- time militairen kunnen voorzien in de vraag voor een harde aanpak, de Nationale Reserve het tekort aan zichtbare ordehandhavers kan verkleinen, het inzetten van de Nationale Reserve weinig tot geen extra kosten met zich meebrengt; dat de Nationale Reserve ingezet dient te worden om de politie te ondersteunen bij orde-, en rechtshandhaving. De ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting Indiener: JOVD Rijnmond dat er nog steeds restricties in Nederland zijn op de mening van het individu, er geld wordt gespendeerd aan rechtszaken waarbij racistische en, of discriminerende uitingen besproken worden, dit het geval was bij de heer Wilders en de heer Janmaat, dit de maatschappij veel geld kost; wij liberalen ons hard moeten maken voor vrijheid, de overheid geen recht heeft om te dicteren wat een soeverein individu denkt of zegt, mensen vaak vanuit huis mee krijgen dat zulke uitspraken niet kunnen en dat normen en waarden vaak deze problemen verhelpen, we geen wet nodig hebben maar een beroep moeten doen op de verantwoordelijkheid en het fatsoen van het individu, mensen die zulke uitingen maken vaak door de maatschappij aan de kant worden gezet; spreekt de JOVD haar mening uit: het is onwenselijk dat de vrijheid van meningsuiting is gelimiteerd, en dat bovendien eenieder de ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting behoort te hebben 20

Voorwoord. Beste JOVD ers,

Voorwoord. Beste JOVD ers, Politiek Kernpunten Programma 2014-2018 1 Voorwoord Beste JOVD ers, Bij het schrijven van dit Politiek Kernpunten Programma (PKP) is getracht om de naam eer aan te doen. Dit document is zeker geen visie

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

e PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen

e PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen e PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen met anderen die in hun wereld treden. Verder moet de

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij 1 DNBP is een democratische burger partij die de belangen van het volk behartigd en voor burger doelen zal streven. Daarnaast wil

Nadere informatie

Wat is een stem waard? DE GROENEN. Partijprogramma 2004. Vastgesteld te Zwolle op 3 april 2004 door het 33 e partijcongres van De Groenen

Wat is een stem waard? DE GROENEN. Partijprogramma 2004. Vastgesteld te Zwolle op 3 april 2004 door het 33 e partijcongres van De Groenen Wat is een stem waard? DE GROENEN Partijprogramma 2004 Vastgesteld te Zwolle op 3 april 2004 door het 33 e partijcongres van De Groenen Inleiding 3 1. Samenleving: samen leven 3 2. Bestuurlijke vernieuwing:

Nadere informatie

Programma van de Democratische Partij Nederland

Programma van de Democratische Partij Nederland Programma van de Democratische Partij Nederland (versie 3.1) De standpunten van het programma staan hieronder op alfabet weergegeven: A4 - A - Natuur is belangrijk. De natuur is een fundamenteel deel van

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Derde Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Derde Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Derde Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Halfjaarverslag Landelijk Bestuur...5 Uitslag Verkiezingen...8 Beslispunten...9 B 1 ScoutingCie...9

Nadere informatie

Heel Nederland Heel NL

Heel Nederland Heel NL Heel Nederland Heel NL Verkiezingsprogramma 2010 tijd voor vertrouwen! Inhoudsopgave 1.0 Eensgezind op weg naar een mooie toekomst 4 1.1 Heel Nederland wil dat 5 1.2 Samen leven is samen verder 5 2.0 Onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Politieke Resolutiebundel JOVD Voorjaarscongres 2012 21 en 22 april 2012 te Dalfsen

Politieke Resolutiebundel JOVD Voorjaarscongres 2012 21 en 22 april 2012 te Dalfsen JOVD Politiek Commissariaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Politieke Resolutiebundel JOVD Voorjaarscongres 2012 21 en 22 april 2012 te Dalfsen 1 Resolutie Europa Ingediend door: Timo Roeleveld

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Onderwijs 5 Hoofdstuk 2: Wonen 8 Hoofdstuk 3:

Nadere informatie

Vraag van de g.a. Werner (CDA)

Vraag van de g.a. Werner (CDA) 1 (zie blz. 163) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister-president op vragen gesteld in de eerste termijn van de algemene politieke beschouwingen inzake het in 2005 te voeren beleid Ik heb

Nadere informatie

PARTIJPROGRAMMA. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel.

PARTIJPROGRAMMA. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel. PARTIJPROGRAMMA Beste volksgenoot, De Nationale Alliantie is een democratische nationalistische politieke partij opgericht op 12 november 2003. Een partij die vanuit het dienstbaarheidprincipe handelt

Nadere informatie

Partijprogramma Vertrouwen en handhaven. www.trotsopnederland.com

Partijprogramma Vertrouwen en handhaven. www.trotsopnederland.com Partijprogramma Vertrouwen en handhaven www.trotsopnederland.com 2 I n h o u d Voorwoord 4 1. Politiek, bestuur en samenleving 6 2. Economie, kredietcrisis en financiën 9 3. Waarden en normen 13 Kerntaak

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Dit document is het concept-verkiezingsprogramma van D66, dat gebruikt kan worden voor amendering. De delen die geamendeerd kunnen worden, zijn

Nadere informatie

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Piratenpartij Amsterdam Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Pag. 4 Voorwoord Pag. 6 Wat is de Piratenpartij? Waar staan wij voor? Waar komen wij vandaan?

Nadere informatie

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief Vooruitzien Christelijk-sociaal perspectief Verkiezingsprogramma ChristenUnie - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kiezen voor de samenleving investeren in vertrouwen Een christelijk-sociaal antwoord op de uitdagingen

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Aan de orde zijn: Algemene financiële beschouwingen. aanleiding van de Miljoenennota 2011 (32500).

Aan de orde zijn: Algemene financiële beschouwingen. aanleiding van de Miljoenennota 2011 (32500). Aan de orde zijn: - de algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2011 (32500). De voorzitter: Ik heet heel in het bijzonder de minister en de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Hieronder alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010, gesorteerd in volgorde van frequentie en opkomst. Door Ewoud Sanders. Aantal unieke

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie