Partijprogramma Afdeling Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018"

Transcriptie

1 Partijprogramma Afdeling Utrecht Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht

2 Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Utrechtse afdeling van Nederland Duurzaam. Wij gaan uit van het idee dat duurzaamheid en economische groei elkaar wederzijds stimuleren en dat overheid en onderdaan (particulier en bedrijfsleven) elkaars partner zijn. Als we naar het verleden kijken zien we dat de crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog Nederland het besef bracht dat samenwerking noodzakelijk was, nationaal en internationaal. In goede samenwerking werd de welvaartsstaat opgebouwd. Die welvaart hebben we mede op kunnen bouwen dankzij fossiele brandstoffen. Echter, zoals de aardbevingen in Groningen al aantonen, die brandstoffen raken op. We moeten dus omschakelen. Wind- en zonneenergie vergen hogere investeringen, maar bieden op de lange termijn veel meer voordelen. Immers de voorraad van wind- en zonne-energie is oneindig, op vele locaties voorhanden en op den duur goedkoper en natuurlijk milieuvriendelijk. Een ander voordeel van deze energiebronnen is dat wij hiermee minder afhankelijk worden van andere landen. Het opwekken van wind- en zonneenergie zal samenwerking met omwonenden vergen om last en nut daardoor zo eerlijk mogelijk te verdelen. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat iedere burger in een groot netwerk zit en zowel energie levert als afneemt. Wij realiseren ons dat zonder het creëren van draagvlak onder inwoners het realiseren van een duurzame agenda niet realistisch is. Draagvlak bij de bevolking is dus noodzakelijk. Het is een verworvenheid dat wij in een democratische rechtsstaat leven. De meerderheid beslist maar minderheden kunnen hun stem ook laten horen. En in een rechtsstaat wordt iedereen zoveel mogelijk ruimte geboden. Wij geloven dat vanuit die vrijheid het individu maar ook de samenleving en de economie zich het beste kan ontwikkelen. Aanslagen op die vrijheid, van individuen maar ook van groepen, willen we echter niet tolereren. Het is dan aan de staat om in te grijpen en Nederland Duurzaam wil de staat die ruimte ook geven of zoals wij zeggen: veiligheid in dienst van de vrijheid. Verstandig ondernemen houdt in dat de bedrijfskosten zo laag mogelijk gehouden worden zodat ze blijven voortbestaan. Nederland Duurzaam vindt dat de overheid haar kosten ook zo laag mogelijk dient te houden. Dat kan betekenen dat de overheid er soms voor moet kiezen bepaalde taken niet uit te voeren. Aan de andere kant kan de overheid soms de markt een handje helpen. Verder vindt Nederland Duurzaam dat subsidieverlening geen open kraan mag zijn. De overheid zou in eerste instantie startkredieten moeten verlenen, zodat de lener zo commercieel mogelijk te werk gaat. Nederland Duurzaam zet dus in op een goedkopere overheid, zodat geïnvesteerd kan worden in duurzaamheid en lastenverlichting voor de burger. Nederland Duurzaam wil een gemeente die voor alle ondernemers een goede partner is. Dit middels vereenvoudigde regelgeving en eventueel via (start)kredieten. Wij willen u een alternatief bieden. Een alternatief dat er voor zorgt dat de luchtkwaliteit in Utrecht aanzienlijk verbetert, dat studenten gehuisvest worden, dat ondernemers weer met plezier hun werk kunnen uitvoeren en dat burgers weer juist en op tijd geïnformeerd worden. Nederland Duurzaam is geen partij die staat voor belangen van bepaalde groepen. Ook willen wij geen cadeautjes geven in de vorm van beloftes of prestigeprojecten. Een duurzame en veilige samenleving is echter in ieders belang en daarvoor werken we graag met u samen en hopen in ieder geval op uw steun. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van ons verkiezingsprogramma! Nederland Duurzaam, afdeling Utrecht 2 P a g i n a

3 Inhoudsopgave Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Duurzaam deugdelijk bestuur Effectiviteit en openheid van bestuur Gemeentelijke begroting Gemeentebelastingen Uitbreiding gemeentetaken dankzij Participatiewet Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn Duurzame welvaart Ondernemers ondersteunen Utrecht evenementen- en festivalstad Promotie toerisme Stimuleren duurzame initiatieven en energie Bewuster omgaan met energie Milieu Voedselvoorziening dicht bij huis stimuleren Onderwijs en cultuur Werk en inkomen Duurzaam welzijn Toegankelijke Zorg Zorgpersoneel en patiënt centraal Mantelzorg Meer vrijwilligers in de zorg Decentralisatie jeugd- en ouderenzorg Jeugdzorg Ouderen Meer aandacht voor gehandicapten Zo laag mogelijke stralingsbelasting Geluid als gezondheidsprobleem aanpakken Stevig inzetten op schuldhulpverlening Sport en ontspanning Dierenwelzijn P a g i n a

4 4 Duurzame en leefbare samenleving Steun aan Nederlandse normen en waarden Religie en openbaar leven Gemeenschapsvorming Veiligheid Duurzame inrichting van ruimte Duurzaam bouwen Wonen in Utrecht Infrastructuur en mobiliteit Een mooi en duurzaam Stationsgebied Groen en recreatie Nawoord Colofon Samenstelling programmacommissie: Ronald Hunse (voorzitter), Eric Beekelaar, Derk Tegelberg, Maarten Rigter en Frans van Dongen. Eindredactie: Ellen de Vries 4 P a g i n a

5 1 Duurzaam deugdelijk bestuur Nederland Duurzaam is voor een slank en daadkrachtig bestuur. Een bestuur dat keuzes maakt en verantwoordelijkheid met burgers deelt. Dus minder bestuur (betutteling) en meer samenwerking. Het is noodzaak dat het bestuur van de gemeente open en efficiënt is en dat er geen onnodige regelgeving wordt gehanteerd. Achterkamertjespolitiek dient tot het verleden te horen. Als het aan Nederland Duurzaam ligt, wordt Utrecht de gemeente met de hoogste mate van openheid waardoor we kunnen werken aan de laagste bestuurskosten per inwoner. 1.1 Effectiviteit en openheid van bestuur Het bestuur van Utrecht is van en voor de burger. Nederland Duurzaam staat voor goede samenwerking met de burgerij, in alle eerlijkheid en openheid. Maar de burger heeft ook recht op daadkrachtig bestuur. Dat betekent dat het bestuur besluitvorming niet eindeloos mag uitstellen of afschuiven. Klantvriendelijkheid en duidelijkheid dienen daarbij voorop te staan Raadsleden krijgen vergoeding naar rato van aanwezigheid Ieder raadslid krijgt een vergoeding voor zijn raadswerk, ongeacht de mate van aanwezigheid. Spookraadsleden, raadsleden die vrijwel geen vergadering bijwonen, krijgen in het huidige systeem dezelfde vergoeding als de wel aanwezige raadsleden. Pas bij volgende verkiezingen kunnen kiezers over zo n raadslid een oordeel vellen. Nederland Duurzaam vindt dit oneerlijk en schaamt zich ervoor dat dit in de gemeentepolitiek mogelijk is. Wij zien ook wel in dat democratisch gekozen raadsleden niet tussentijds weggestuurd kunnen worden. Wel kunnen we het vergoedingssysteem voor raadsleden aanpassen in die zin dat raadsleden een vergoeding krijgen naar rato van aanwezigheid. De raadsvergoeding dient dus omgezet te worden in tekengeld Gekozen burgemeester Nederland Duurzaam is voor een door de bevolking gekozen burgemeester. De gemeenteraad stelt een profiel op met eisen waaraan kandidaten minimaal dienen te voldoen. Per partij mag slechts een kandidaat aan de burgemeestersverkiezingen meedoen. Na de selectie mag de bevolking de burgemeester kiezen Transparantie Het gemeentelijk apparaat moet voor zowel burgers als media eenvoudig te controleren zijn. De burger moet te allen tijde het recht hebben om vragen te stellen over de begroting van de gemeente. Niet alleen tijdens de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad, maar op elk moment dat hij onderzoek doet naar het bestedingspatroon van het bestuur. Nederland Duurzaam zal altijd staan voor openbaarheid van bestuur en financiën. Tevens pleit Nederland Duurzaam voor zo min mogelijk geheimhouding bij commissie- en/of raadsstukken Utrecht Code voor ambtenaren Wij willen de Utrecht Code in het leven roepen. Een dergelijke code bestaat in Rotterdam al onder de naam Rotterdam Code en is bedoeld voor ambtenaren. Deze houdt o.a. in dat bij contacten met de overheid, zowel digitaal als persoonlijk, werkwijze, rechten en plichten duidelijk zichtbaar en in duidelijk Nederlands gecommuniceerd worden. Verder stelt deze code dat er geen religieuze kleding of attributen mogen worden gedragen en dat er niet gediscrimineerd wordt op huidskleur, afkomst, geslacht of geaardheid. Een ambtenaar is in dienst van de gemeente en de gemeente is er voor haar burgers, ongeacht de geloofsovertuiging van een ambtenaar. Hierdoor kan het vertrouwen van de burger in de overheid weer groeien. 5 P a g i n a

6 1.1.5 Referenda Nederland Duurzaam is geen groot voorstander van referenda voorgeschreven vanuit de overheid, dit omdat ze veel geld kosten en het huidige stelsel van gekozen volksvertegenwoordigers redelijk voorziet in afgewogen besluiten. Veel onderwerpen zijn ook vrij complex om in hap klare brokken in een ja/nee-setting voor te leggen aan de bevolking. Om toch de burger meer inspraak te geven willen we het instrument burgerparticipatie een betere inbedding geven. Wordt er echter vanuit de Utrechtse bevolking een referendum aangevraagd en er is een heldere keuzemogelijkheid te bieden, dan zullen wij de eerste zijn om deze aanvraag te ondersteunen Werkelijke bewonersparticipatie Bewonersinspraak bij ruimtelijke ontwikkelingen in hun directe nabijheid blijkt vaak schijninspraak te zijn. Ambtenaren hebben van te voren al veel zaken vastgelegd, bewoners mogen nog iets roepen over details. Nederland Duurzaam meent dat bewonersparticipatie moet inhouden dat de omwonende werkelijk gehoord word. Bewonersparticipatie en -inspraak dienen hiertoe structureel verbeterd te worden, zodat de burger serieus invloed kan uitoefenen. Dit leidt uiteindelijk tot een goed gemotiveerde afweging waarbij de burger een eventuele minder gunstige uitkomst makkelijker kan accepteren. 1.2 Gemeentelijke begroting Nederland Duurzaam vindt het belangrijk dat er niet structureel meer geld uitgegeven wordt, dan er binnenkomt. Met het oog op de financiële situatie waarin Nederland zich bevindt is het van belang onnodige uitgaven te voorkomen. Nederland Duurzaam wil zo laag mogelijke kosten voor gemeentelijke bedrijfsvoering. Verder dient in tijden van economische tegenslag nog kritischer gekeken te worden naar het pakket aan gemeentelijke voorzieningen opdat dit betaalbaar blijft Kostenbesparingen bij bedrijfsvoering gemeente, net zoals in bedrijfsleven De gemeente moet continu werken aan kostenbesparingen, zoals ook in het bedrijfsleven gebeurt. De bedrijfsvoering van de gemeente moet een efficiënt geheel vormen. Het ambtenarenapparaat moet derhalve gescand worden op efficiëntie. Het inhuren van externe bureaus, professionals of experts moet tot het absolute minimum beperkt worden. Er moet tevens gekeken worden welke handmatige taken verder geautomatiseerd kunnen worden. De gemeente dient zoveel mogelijke het principe van de paperless office te hanteren. Zoveel mogelijk digitaal dus, op voorwaarde dat er wel persoonlijk klantcontact moet blijven Geen buitenlandse studiereizen meer en afbouw stedenbanden Studiereizen voor raadsleden naar het buitenland zijn vaak duur en onnodig, gezien het feit dat de meeste informatie ook via internet te verkrijgen is. Alleen indien de informatie echt niet op een andere manier verkrijgbaar is, kan Nederland Duurzaam instemmen met buitenlandse studiereizen. Ten aanzien van stedenbanden geldt dat hier vaak verkapt sprake is van ontwikkelingshulp. Wij zijn niet tegen ontwikkelingshulp, maar vinden dat de gemeente onvoldoende expertise bezit om daar een zinvolle bijdrage aan te leveren. Daarbij vinden wij dat de gemeente er moet zijn voor de Utrechter, niet voor inwoners uit een andere stad waarmee toevallig een stedenband gesloten is Leefbaarheidsbudget afschaffen Helaas komt bij het leefbaarheidsbudget, net als bij andere subsidies, ook fraude voor. Daarnaast worden sommige bedragen besteed aan doelen die geen algemeen nut beogen. Denk hierbij aan de straatfeesten, waarvan iedere straatbewoner mee moet genieten, of hij wil of niet. En laten we wel zijn, het is een cadeautje uit eigen portemonnee. Zeker is dat dit soort zaken geen algemeen nut 6 P a g i n a

7 dient en daarom willen wij het leefbaarheidsbudget afschaffen. Nederland Duurzaam is voorstander om burgers het recht te geven wensen ten aanzien van de openbare ruimte aan te leveren bij het wijkbureau. Die kan dit dan uitzoeken en eventueel voorleggen aan de wijkraad Hervorming subsidiebeleid Nederland Duurzaam vindt dat burgers en organisaties zoveel mogelijk op eigen benen dienen te staan. Omdat niet van elk initiatief aangetoond kan worden dat het commercieel voldoende interessant is voor particuliere investeringen, is de overheid vaak een laatste redmiddel. Voor Nederland Duurzaam betekent dit echter niet dat de overheid dan maar meteen tot subsidieverlening over moet gaan. Nederland Duurzaam is een voorstander om in eerste instantie zachte leningen te verstrekken. Ook kan daarbij worden gekeken of niet-overheidsorganisaties bereid zijn tot het doen van (deel-) investeringen in projecten waarvoor subsidie aangevraagd wordt. Als het project dan loopt, kan beoordeeld worden hoe de financiële samenwerking voortgezet kan worden, waarbij omzetting van lening naar startsubsidie een mogelijkheid is. Daarbij zullen we in ogenschouw nemen of de subsidie ten goede komt aan een activiteit of doel waarvan in principe ieder burger kan profiteren. Organisaties die de segregatie bevorderen komen niet in aanmerking voor subsidie uit de algemene middelen. Ook de basis voor de subsidie mag niet vrijblijvend zijn. Mocht achteraf blijken dat er niet aan de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie is voldaan of de gestelde doelen niet zijn behaald, dan moet de subsidie worden stopgezet en geheel worden teruggevorderd. Dit zal vooraf duidelijk naar de aanvrager moeten worden gecommuniceerd Investeringen met business case Investeringen dienen volgens Nederland Duurzaam altijd vooraf te worden gegaan door een zogenaamde business case, waarbij de uitgaven worden afgezet tegen de verwachte voordelen en opbrengsten. Deze opbrengsten kunnen financieel van aard zijn, maar dat hoeft niet persé, want niet alles is nu eenmaal in geld uit te drukken Balans in risicoafweging De gemeente mag niet te veel risico s nemen met gemeenschapsgeld. Daarentegen hoeft ook geen té groot deel van de tegoeden in reserves te worden gestoken. Er moet een slimme, maar werkbare balans worden nagestreefd OZB -verlaging De laatste jaren is de OZB continu gestegen, wat heeft geleid tot hogere lasten voor de Utrechtse burger. Nederland Duurzaam is in ieder geval tegen een verdere verhoging van de OZB, maar wil in het kader van lastenverlichtingen dat deze naar beneden wordt gebracht. Daarbij moet ook de waardedaling van onroerende zaken (woningen ed.) direct meegenomen worden. Door een goedkopere overheid en onze hervormingen ten aanzien van subsidieverlening blijft er geld over voor OZB-verlaging. 1.3 Gemeentebelastingen Ondanks de waardedalingen van onroerende zaken heeft de gemeente de laatste jaren niets anders gedaan dan de gemeentelijke lasten voor de burger, zoals de OZB, te verhogen. Nu de salarissen van gemeente ambtenaren de laatste jaren amper gestegen zijn, kunnen we de stijging van gemeentelijke lasten niet anders verklaren dan dat hiermee dure prestigeprojecten gefinancierd worden. Nederland Duurzaam vindt dat de gemeente haar activiteiten zo efficiënt mogelijk moet inrichten om de belastingdruk voor de burger zo laag mogelijk te houden. Juist in economisch 7 P a g i n a

8 moeilijke tijden passen geen prestigeprojecten, zeker niet als die ter meerdere glorie zijn van bepaalde politieke partijen. Nederland Duurzaam wil kiezen voor prestigeprojecten als aangetoond wordt dat er inverdien effecten zijn of als het algemeen nut bevorderd wordt. Van dat laatste zou bijvoorbeeld sprake zijn als er totaal geen alternatieven bestaan. De gemeente moet verder faciliteiten tegen kostprijs aanbieden aan de burger: de overheid is er voor de burger en niet andersom Lastenverlichting voor de inwoners De gemeente probeert steeds meer geld van de burger te ontvangen, bijvoorbeeld via ophoging van parkeertarieven, hondenbelasting en afvalstoffenheffing. Wij willen dat de gemeente beter omgaat met het geld van de burger en dat zij efficiënter gaat werken. Daardoor zal geld overblijven voor een lastenverlichting Vervuiler betaalt Nederland Duurzaam is een voorstander van het principe de vervuiler betaalt. Particulieren en bedrijven worden derhalve zwaarder aangeslagen als ze meer vervuilen. Bedrijven moeten zo schoon mogelijk opereren. Goede controle en handhaving hierop zal nodig zijn Staffel voor afvalstoffen- en rioolheffing Nederland Duurzaam wil dat een staffel naar gezinsgrootte of hoeveelheden de basis gaat vormen voor de hoogte van de afvalstoffen- en rioolheffing. Een dergelijke staffel zou meer recht doen aan het principe de vervuiler betaalt Storten van afvalstoffen bij de gemeente Wanneer mensen na het klussen afval willen storten bij de gemeente, moet dit te allen tijde voor particulieren kosteloos kunnen. Het vragen van geld voor schadelijk afval werkt illegaal dumpen in de hand. Het is prima om bij het storten te vragen naar legitimatie om te bezien of de persoon daadwerkelijk een bewoner van Utrecht is. 1.4 Uitbreiding gemeentetaken dankzij Participatiewet Het ziet er naar uit dat per 1 januari 2015 de gemeentelijke taken worden uitgebreid ten aanzien van Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet. Hierbij komen er ook extra middelen op gemeentelijk niveau te liggen. Nederland Duurzaam vindt het belangrijk dat er een gedegen systeem komt waarmee deze gelden op de juiste manier uitgegeven en verantwoord gaan worden. Belangrijker vinden wij het dat door de nieuwe wetgeving mensen ook beter geholpen gaan worden zodat ze zelfstandiger kunnen functioneren. 1.5 Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn Binnen de gemeente Utrecht vallen naast de stad Utrecht ook de dorpen Vleuten en De Meern en de wijk Leidsche Rijn. Gelet op het compleet andere karakter van deze kernen vindt Nederland Duurzaam dat bewoners van dorpen inspraak moeten hebben aangaande besluiten omtrent het voorzieningenniveau en ruimtelijke inrichting van hun dorp. Zo spreekt het niet voor zich dat de busverbinding tussen De Meern en Vleuten wegbezuinigd wordt en dat daarmee de sociale cohesie in die kernen is aangetast. Het is dan ook niet terecht dat de voorzieningen in die kernen tegen dezelfde meetlat gehouden wordt als in andere wijken. Nederland Duurzaam wil daarom dat er meer met, dan over de inwoners van Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn gesproken wordt Behoud bibliotheek Vleuten Nederland Duurzaam is voor het behoud van de bibliotheek in Vleuten. Het doorgaan van een prestige project als de Bieb+++ mag absoluut niet ten koste gaan van deze bibliotheek of andere buurt- en wijkbibliotheken. 8 P a g i n a

9 1.5.2 Volwaardige winkelcentra voor De Meern en Leidsche Rijn Beide kernen hebben geen volwaardig winkelcentrum. Wat Nederland Duurzaam betreft moet hier de komende raadsperiode snel verandering in komen. Een levendig winkelcentrum verhoogt het woongenot en draagt bij aan een betere economie Herstel rechtstreekse OV-verbinding tussen De Meern en Vleuten Ten gunste van bereikbaarheid met de binnenstad is de onderlinge OV-verbinding tussen De Meern en Vleuten geschrapt. Nederland Duurzaam is voor herstel van deze verbinding Inspraak Castellum Hoge Woerd Nederland Duurzaam is van mening dat de inspraak van omwonenden verenigd in de Initiatiefgroep Castellum aan de Rijn, een volwaardige plaats moet krijgen in de besluitvorming rond de inrichting van de omgeving Castellum Hoge Woerd, en dat zo mogelijk gekozen wordt voor de watervariant inrichting omgeving Stimulering economische activiteiten in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn Leidsche Rijn groeit nog steeds maar loopt qua voorzieningenniveau achter bij het aantal inwoners. Nederland Duurzaam wil bewoners en ondernemers meer ruimte geven om initiatieven te ontplooien. 9 P a g i n a

10 2 Duurzame welvaart Ondernemers voelen als geen ander de economische crisis. De landelijke BTW-verhoging zorgde voor verdere teruggang van consumentenbestedingen en dus ook voor een teruggang van inkomsten voor ondernemers. Daarnaast ervaren veel bedrijven op lokaal niveau problemen met vestigingseisen, bereikbaarheid en parkeerproblemen. Juist op deze terreinen heeft de oude politiek nagelaten met de ondernemers te kijken naar oplossingen. Sterker nog, het beleid van de afgelopen jaren heeft de problemen in een aantal gevallen alleen maar verergerd. Het staat ons dan ook voor om het ondernemerschap in de stad Utrecht een nieuwe impuls te geven. Nederland Duurzaam vindt dat de afgelopen jaren te weinig ruimte is gegeven aan ondernemers en horeca om zich in Utrecht te vestigen en te manifesteren. Wij zien het dan ook als onze taak op te komen voor de belangen van ondernemend en zelfstandig Nederland. Niet alleen kunnen zij zorgen voor nieuwe werkgelegenheid, vaak ook zijn zij de motor voor maatschappelijke vernieuwingen, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Vaak ook vernieuwingen op het gebied van duurzaamheid. Vandaar dat wij zelfstandigen en ondernemers willen steunen zodat er ook weer meer ondernomen kan worden. 2.1 Ondernemers ondersteunen De overheid moet voorwaarden scheppen die het ondernemerschap ondersteunen. Het is dan ook aan de politiek om welwillend te zijn en het ondernemersklimaat in de stad te verbeteren. Daar hoort bij een faciliterend vestigingsbeleid, verbetering van de bereikbaarheid van de stad, verbetering van de veiligheid, vermindering van bureaucratie, snelle vergunningverlening en steun aan initiatieven die de werkgelegenheid bevorderen. Nederland Duurzaam vindt het belangrijk dat er daarbij ook oog moet zijn voor het zogenaamde groene ondernemen : bedrijven die zich onderscheiden in duurzame technologie zijn een waardevolle toevoeging voor Utrecht Openingstijden winkels verruimen Nederland Duurzaam vindt dat winkel- en horecabedrijven zoveel mogelijk zelf zouden moeten bepalen wanneer zij open willen zijn. Wel moet in overleg met omwonenden geprobeerd worden overlast tot een minimum te beperken Ruimer horeca beleid Goede horecavoorzieningen in Utrecht zijn een geweldige stimulans voor de economische positie van Utrecht en haar aantrekkelijkheid wat betreft de toeristische sector. De gemeente kan daaraan een positieve bijdrage leveren door flexibele(re) regelgeving wat betreft openingstijden, terrasvergunningen, etc. Als deze zaken minder belemmerend zijn, zullen meer ondernemers een terras willen beginnen Alcohol- & terrasbeleid Het alcohol- en terrasbeleid van Utrecht is in de afgelopen jaren steeds strenger geworden. Dit bemoeilijkt het voor horecagelegenheden om klantvriendelijk te blijven wanneer klanten graag buiten de horecagelegenheid willen staan met hun drankje. Ook mogen klanten maar tot 1:00 buiten staan en tegen die tijd moeten ze dan op stel en sprong naar binnen, aangezien de horecaexploitanten anders een forse boete of zelfs sluiting boven het hoofd hangt. Nederland Duurzaam vindt dit veel te streng en wil dat dit wordt versoepeld Meer horecapleinen voor Utrecht Alle zichzelf respecterende steden hebben een of meerdere horecapleinen. Utrecht moet het echter doen met afgebakende stukjes terras, waar verder een ongebruikt plein omheen ligt. Voor veel toeristen zal het onbegrijpelijk zijn waarom pleinen niet ten volle voor de horeca benut 10 P a g i n a

11 worden. Daarom wil Nederland Duurzaam het Neude, het Janskerkhof en het Stadhuisplein / Ganzenmarkt graag herontwikkelen tot volwaardig horecaplein. Auto s moeten zoveel mogelijk van deze pleinen worden geweerd. Zo kan op het Neude de straat voor het oude postkantoor worden afgesloten (exclusief bevoorradingstijden), om zo een groot horecaplein te creëren Bruisend centrum in Leidsche Rijn Nederland Duurzaam wil dat er ook een bruisend centrum ontstaat in Leidsche Rijn, want momenteel is er weinig te beleven. Wij zien graag dat het aanbod van winkels en horeca in Leidsche Rijn toeneemt en zullen dit stimuleren Verlagen tarieven standplaatsverordening Het College heeft in de afgelopen periode de tarieven voor de standplaatsverordening verhoogd. Nederland Duurzaam wil deze tarieven weer verlagen. De verhoging is buitenproportioneel en onrechtvaardig in vergelijking met andere grote steden. In deze financieel onzekere tijden dient de gemeente niet de belastingen/tarieven voor ondernemers en inwoners te verhogen, maar zelf te bezuinigen op haar uitgaven Prostitutie Prostitutie is legaal en uitoefening moet mogelijk zijn binnen Utrecht. Indien dit gepaard gaat met randverschijnselen als overlast en criminaliteit, dient dit aangepakt te worden zonder dat de gehele bedrijfstak verdwijnt. Daarom is een locatie buiten een woonwijk geschikter en heeft Nederland Duurzaam een voorkeur voor het Zandpad boven de Hardebollenstraat. 2.2 Utrecht evenementen- en festivalstad Nederland Duurzaam faciliteert en stimuleert de komst van evenementen en festivals naar de stad Utrecht. Dit uiteraard in goed overleg met de omwonenden. Hierdoor kan het aanbod aan (horeca)gelegenheden in Utrecht nog groter worden en bovendien trekken dergelijke festivals en evenementen veel mensen en toeristen. Echter, de komst van dergelijke festivals en evenementen moet niet ten koste gaan van veiligheid en leefkwaliteit. 2.3 Promotie toerisme Utrecht scoort slecht op toerisme en Nederland Duurzaam vindt dat hier nog veel gewonnen kan worden. Onze grachten zijn parels maar verdienen meer aandacht, zowel qua onderhoud als uitstraling. Het trapincident en recent het wegzakken van een gehele kade is iets dat volgens ons niet meer mag voorkomen. Verder willen wij een duidelijke toeristische wegbewijzering. 2.4 Stimuleren duurzame initiatieven en energie Nederland Duurzaam omarmt duurzame initiatieven vanuit onze inwoners en ondernemers. Ook willen wij inwoners en bedrijven stimuleren om over te stappen op groene stroom. Op de aanwezige industrieterreinen zou Nederland Duurzaam vestiging van duurzame industrie willen stimuleren. Wel dient bij dit alles negatieve gevolgen voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt te worden. In nieuw te bouwen delen van Utrecht wil Nederland Duurzaam dat er standaard zonnepanelen op de huizen geplaatst worden, waarbij gezocht moet worden naar een financiële constructie om dit aantrekkelijk te maken voor de projectontwikkelaars en de bewoners. Ook windenergie, zeker als het particuliere initiatieven betreffen, heeft onze steun. Natuurlijk moeten er wel goede afspraken gemaakt zijn om overlast voor omwonenden te beperken. 11 P a g i n a

12 2.4.1 Duurzame energievoorziening in Polder Rijnenburg Nu het windmolenpark voor Lage Weide geen doorgang lijkt te vinden, vindt Nederland Duurzaam dat er naar een meer geschikte locatie voor dit park dient te worden gekeken, waar er minder sprake is van overlast voor bewoners. Wat Nederland Duurzaam betreft komt de polder Rijnenburg in aanmerking voor dit door Energie-U omarmde initiatief, omdat dit zeer dunbevolkt is. Ondanks deze lage bevolkingsgraad dient er uiteraard wel met de omwonenden te worden bekeken hoe de eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. NB. Ook voor het opzetten van een dergelijk windmolenpark geldt dat Nederland Duurzaam tegen exploitatie dekkende subsidies is. Nederland Duurzaam wil zoveel mogelijk ruimte laten voor particulier initiatief Promotie van zonne-energie Inmiddels zien we reeds dat steeds meer daken voorzien worden van zonnecollectoren. Een goede ontwikkeling, die wat Nederland Duurzaam betreft verder uitgebreid mag worden. Ons voorstel zou zijn dat de gemeente in samenwerking met woningcorporaties en woningeigenaren massaal zonnecollectoren gaat inkopen. 2.5 Bewuster omgaan met energie Naast de omschakeling naar duurzame energie, wil Nederland Duurzaam dat er bewuster met energie wordt omgegaan, waardoor we met zijn allen minder energie gaan verbruiken. Veel gebouwen zijn s nachts onnodig verlicht. Dit kost veel elektriciteit en vergroot de CO 2 -uitstoot. Nederland Duurzaam is voor het dimmen of helemaal uitdoen van het licht in (overheids)gebouwen s nachts en voor het verbannen van gloeilampen ten gunste van spaarlampen. Zo kunnen we met een eenvoudige ingreep de CO 2 -uitstoot enorm verkleinen. Ook blijven in appartementencomplexen verwarmingsketels vaak onnodig lang aanstaan, zoals in de zomer en s nachts. Wij verwachten dat een temperatuurregeling, in samenwerking met de gemeente en woningbouwverenigingen, de CO 2 -uitstoot enorm kan beperken. 2.6 Milieu Oude straatlantaarns vervangen door LED-verlichting Nederland Duurzaam is voor de overgang naar LED-straatlantaarns. Dit is een relatief grote investering, maar die verdient zich snel terug als we kijken naar de daling van de kosten en de milieuwinst. Ook zijn wij voor het dimmen van de lantaarns tussen elf uur s avonds en zes uur s ochtends, op plaatsen waar dit geen gevaar oplevert voor de sociale veiligheid Duurzame auto s stimuleren Nederland Duurzaam wil eigenaren van auto s die rijden op elektriciteit, groengas of waterstof goedkopere parkeerabonnementen aanbieden om het gebruik van dergelijke auto s te stimuleren. De luchtkwaliteit in Utrecht zal verder toenemen als meer burgers zo n milieuvriendelijke auto aanschaffen. Daarbij zou de gemeente meer plekken moeten creëren voor duurzame tankplaatsen, waarbij te denken valt aan parkeerplaatsen met oplaadpunten. 12 P a g i n a

13 2.7 Voedselvoorziening dicht bij huis stimuleren Nederland Duurzaam vindt het belangrijk dat voedsel zoveel mogelijk dicht bij de uiteindelijke consument wordt verbouwd. Op deze wijze kan er worden bespaard op transport met de daarbij behorende uitstoot. Nederland Duurzaam wil daarom de Utrechtse voedselproducenten volop ondersteunen, zodat zij een belangrijke rol krijgen in de voedselproductie voor de Utrechters. Nederland Duurzaam wil derhalve het aanleggen van moestuinen, zogenaamd urban farms stimuleren. Tevens wil zij dat scholen moestuinen gaan opzetten en onderhouden. 2.8 Onderwijs en cultuur Nederland Duurzaam wil de onderwijspartij van Nederland zijn. Een kind zet op school zijn of haar eerste stappen in de maatschappij. Daar ook moet een kind leren samen werken en zichzelf te ontplooien. Veel staat of valt met hoe onderwijs wordt vormgegeven en in welke mate scholen gesteund worden om goed hun werk te kunnen doen. De afgelopen 45 jaar is het onderwijs voortdurend speelbal van bezuinigingen en veranderingen geweest. Klassen werden groter waardoor het steeds moeilijker werd om leerlingen voldoende aandacht te geven. Nederland Duurzaam pleit in haar landelijke programma voor scholen met maximaal 30 leerlingen per klas. Ook is er steeds minder aandacht voor onderwijs in zaken die niet direct in het curriculum passen, zoals voldoende sport, milieu- en cultuureducatie. De gemeente Utrecht heeft er nog generaties lang voordeel van als het scholenpakket goed wordt ingericht Aanbod van scholen Ouders in Utrecht moeten binnen een redelijke afstand van hun huis een basisschool voor hun kinderen kunnen vinden. Nederland Duurzaam vindt het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk in de eigen wijk naar school gaan. Hierdoor leren zowel ouders als kinderen mensen uit de wijk kennen, wat zorgt voor een goede sociale cohesie. Als de wijken verder voldoende gemêleerd zijn qua culturele achtergrond en inkomen, zullen vanzelf gemengde scholen ontstaan, waardoor het probleem van de zwarte scholen naar de achtergrond zal worden gedwongen. Echter moeten ouders vrij zijn in de schoolkeuze voor hun kind. Als er in een gebied een tekort is aan scholen, zal de gemeente flexibel moeten zijn om een adequate verdeling van scholen te kunnen realiseren. Nederland Duurzaam is er geen voorstander van om populaire scholen verplicht laten werken met een wachtlijst voor kansarme en voor kansrijke leerlingen Aandacht voor levensbeschouwingen, milieu en leefstijl Wij willen dat de Utrechtse jeugd goed onderwijs krijgt, gezond blijft en respectvol met elkaar omgaat. In dit kader vindt Nederland Duurzaam dat er in het lespakket voldoende aandacht moet zijn voor levensbeschouwingen / religie, een gezonde leefstijl en het milieu Onderwijs over de verschillende levensbeschouwingen Godsdienst is voor vele Utrechtenaren een belangrijk onderdeel van hun leven. Nederland Duurzaam erkent dit en vindt het daarom belangrijk dat in het kader van de integratie elke leerling de basisprincipes meekrijgt van de verschillende wereldgodsdiensten. Wat zijn de verschillen, overeenkomsten etc. Naast dit basisvak zou er facultatief bij voldoende animo nog additioneel onderwijs gegeven kunnen worden in een specifieke levenbeschouwingsrichting / religie. Door bovengenoemde invulling van onderwijs over de gangbare levensbeschouwingen wordt bijzonder (lees religieus) onderwijs wat Nederland Duurzaam betreft overbodig. Landelijk pleit Nederland Duurzaam dan ook voor de afschaffing van onderwijs op basis van religieuze gronden. Wat Nederland Duurzaam betreft leidt dit namelijk tot een nieuwe verzuiling en staat deze integratie in de weg. Integratie begint al op de kleuterschool en derhalve is het van belang dat kinderen met welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook, gewoon met elkaar naar school kunnen gaan! 13 P a g i n a

14 Aandacht voor milieueducatie Wij vinden het belangrijk dat Utrechtse leerlingen milieueducatie krijgen op de basisschool, zodat zij weten hoe ons voedsel geproduceerd wordt en wat er bij dat proces allemaal komt kijken. Veel kinderen hebben tegenwoordig totaal geen contact meer met de natuur en hechten geen waarde aan de agrarische samenleving die ons voorziet van voedsel. Waar mogelijk kan de gemeente dit faciliteren door schooltuinprojecten, bezoek aan agrariërs en/of lokale natuurgebieden te stimuleren Zwemles en sport Nederland Duurzaam is van mening dat elk Utrechts kind moet leren zwemmen, om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Via school willen wij ook leerlingen kennis laten maken met velerlei sportverenigingen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, scholen en gemeente. Bij financieringsproblemen zou de gemeente eventueel steun kunnen bieden om dit alsnog mogelijk te maken Scholen en gezondheid Nederland Duurzaam wil investeren in algemene lichamelijke opvoeding op school, net als in meer voorlichting over gezonde voeding en leefstijl. Daarbij hoort ook voorlichting over drugs en roken. Op school moeten volgens Nederland Duurzaam drugs en roken streng verboden zijn. Er mag in geen geval een coffeeshop gevestigd zijn op loopafstand (min. 500 meter) van een school Spijbelaars aanpakken Spijbelen is een vroegtijdig signaal dat er iets niet goed gaat met een kind. Scholen en gemeente moeten sneller melding maken bij verzuim, zodat de leerplichtambtenaar op tijd betrokken wordt bij deze jongeren. Er moeten regionale afspraken gemaakt worden, waarbij scholen de ouders tijdig alarmeren bij verzuim. Indien een jongere meermalen verzuimt, ondanks waarschuwingen, moet de school direct een melding aan de leerplichtambtenaar doen, zodat die ervoor kan zorgen dat de jongere weer lessen gaat volgen Scholen en omgeving Bij scholen en omgeving dient extra aandacht te zijn voor veiligheid Meer controle op snelheidsovertredingen in 30-km zones Dit houdt in dat er schoolzones moeten zijn waar er een maximumsnelheid moet gaan gelden van 30km/u. Hier dient streng op te worden toegezien. Tevens dienen er veilige oversteekplaatsen, parkeervoorzieningen en fietspaden rondom scholen aanwezig te zijn. In samenwerking met de scholen dienen ouders gestimuleerd worden om hun kinderen vaker lopend of met de fiets naar school te brengen in plaats van met de auto Continuroosters / naschoolse opvang Hoewel Nederland Duurzaam het principe steunt, kan het met twee werkende ouders moeilijk zijn om voor kinderopvang te zorgen. Daarom vindt Nederland Duurzaam de ontwikkeling dat steeds meer scholen een continurooster hanteren, een goede zaak. Die scholen moeten er echter wel voor zorgen dat de leraren pauze krijgen conform de Arbowet/CAO. De gemeente moet bovendien proberen te faciliteren dat naschoolse opvang voldoende aanwezig is. Eventueel kunnen scholen in samenwerking met gemeente en/of verenigingen naschoolse activiteiten organiseren, waarbij de gemeente kan ondersteunen door terreinen en/of gebouwen beschikbaar te stellen. Nederland Duurzaam steunt initiatieven die efficiëntie op dit terrein bevorderen. Voorbeeld: sporthallen die overdag leeg staan, kunnen gebruikt worden voor kinderopvang. 14 P a g i n a

15 2.8.6 Geen prestigeprojecten zonder goede kosten-/ batenanalyse Nederland Duurzaam is kritisch ten aanzien van grootschalige (culturele) prestigeprojecten, omdat deze in het verleden nog al eens te duur uitvielen. Nederland Duurzaam zal zodoende dergelijke projecten niet steunen zonder dat uit een goede kosten- / batenanalyse blijkt dat een dergelijk project financieel rendabel is of dat het project een algemeen maatschappelijk belang dient. In dat kader lijkt, na de realisatie van TivoliVredenburg, de bouw van een nieuw prestigieus theater in Leidsche Rijn ons derhalve niet logisch. Kleine initiatieven vanuit de Utrechtse bevolking om het cultureel erfgoed te vergroten en/of te behouden, kunnen wel op onze steun rekenen. Nederland Duurzaam zet zich in om de historische en culturele waarde van Utrecht te bewaken. Goede controle op het onderhoud van monumenten vinden wij zeer belangrijk en deze controle moet verbeterd worden Steun aan cultuur, maar financiering niet vanzelfsprekend Nederland Duurzaam is er geen voorstander van om rücksichtslos subsidies te verstrekken aan allerlei culturele organisaties. Naast het feit dat wij subsidiëring in eerste instantie beschouwen als verstrekking van zachte leningen, vinden wij ook dat de gemeente zou kunnen helpen door waardevolle initiatieven zo veel mogelijk te faciliteren. Dit hoeft niet direct op basis van een financiële vergoeding te zijn, maar door bijvoorbeeld een locatie beschikbaar te stellen of personele ondersteuning te leveren. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor een samenleving, maar zullen op dit moment vooral gefinancierd moeten worden door de liefhebbers hiervan en minder door de overheid. Nederland Duurzaam wil culturele instellingen daarom uitdagen om hun activiteiten gedeeltelijk te vercommercialiseren. Dit initiatief verlaagt de bijdrage van de gemeente en prikkelt de instellingen om creatief en vernieuwend te zijn. Nederland Duurzaam steunt op deze manier het cultureel ondernemerschap Lezen laagdrempelig, geen Bieb+++ op Smakkelaarsveld Nederland Duurzaam vindt het belangrijk om lezen laagdrempelig te houden. Daarom vindt zij het van belang dat er bibliotheken in zoveel mogelijk wijken zijn, zo dicht mogelijk bij de bewoners in de buurt! Op het moment dat een prestigeproject als Bieb+++ ertoe leidt dat er wijkbibliotheken gesloten worden ten faveure hiervan, gaat de bouw hiervan voorbij aan de doelstelling om lezen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Uiteraard is Nederland Duurzaam wel voor een goede centrale stadsbibliotheek. Echter dient deze op een verantwoorde wijze tot stand te komen. Aangezien er veel bestaande leegstaande panden in de binnenstad zijn, zou eerst gekeken kunnen worden of deze niet kunnen worden aangewend voor deze centrale bibliotheekfunctie. Overigens is Nederland Duurzaam wel voorstander van de in het Bieb+++ voorstel genoemde herstel van de aansluiting tussen de Leidsche Rijn en de Catharijnesingel welke via het Smakkelaarsveld loopt. 2.9 Werk en inkomen Nederland Duurzaam vindt dat voorkomen moet worden dat burgers onder de armoedegrens terecht komen. Om de verzorgingsstaat in stand te houden moet de economie weer groeien, zodat meer mensen aan het werk kunnen. Tot voor kort was Utrecht economisch gezien de sterkste stad. Inmiddels doet een stad als Zwolle het beter. Wat Nederland Duurzaam betreft moet de gemeente de handschoen oppakken en weer proberen economisch de sterkste regio te worden. Meer bedrijven in Utrecht is goed voor de werkgelegenheid hetgeen weer minder armoede betekent. 15 P a g i n a

16 2.9.1 Participatiewet Door het Sociaal Akkoord en het Zorgakkoord komen steeds meer mensen qua inkomen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. De gemeenten krijgen hiertoe vanuit het Rijk meer middelen, maar of dit afdoende is, moet per gemeente blijken. Tevens is een nieuwe organisatie vereist binnen de gemeente om de nieuwe dienstverlening te faciliteren. Op zich begrijpt Nederland Duurzaam de redenering van de landelijke overheid dat de gemeente dichterbij de burger staat dan de Rijksoverheid en daardoor een beter beeld van de werksituatie en de zorgbehoefte kan hebben. Echter had Nederland Duurzaam liever gezien dat dit centraal geregeld was gebleven, dit in de verwachting dat dit kostenefficiënter is en het beter waarborgt dat de kwaliteit van dienstverlening overal gelijk is. Nederland Duurzaam vindt dat als iemand nog iets kan betekenen voor de maatschappij, hij niet volledig en langdurig van een uitkering afhankelijk mag worden. Een groot gedeelte van de Wajongjongeren, bijvoorbeeld, zal opnieuw gekeurd worden en onder de Participatiewet komen te vallen. Nederland Duurzaam verwacht dat er met name onder de groep van Wajong-jongeren mensen te vinden zijn die nog goed (parttime) kunnen werken, al is dit wellicht op een ander vlak dan waarop zij voorheen werkzaam waren Sociale zekerheid In het algemeen vindt Nederland Duurzaam dat het weer moet lonen om te werken. Het verschil tussen het verdienen van een minimumloon en het ontvangen van bijstand, aangevuld met maatregelen van de gemeente, is nu te klein. Mensen gaan er zelfs in sommige gevallen op achteruit als zij gaan werken. Nederland Duurzaam vindt dit onacceptabel. Extra regelingen zorgen er voor dat het verschil tussen inkomen uit werk en inkomen uit werkloosheid te klein wordt en moeten dus worden teruggedrongen. Nederland Duurzaam is zeer stellig in het feit dat een sociaal zekerheidsstelsel uitsluitend een laatste redmiddel mag zijn en geen hangmat waarin mensen zich comfortabel gaan voelen. Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen naar vermogen een bijdrage levert aan de maatschappij en in de vorm van werk een inkomen verdient voor zichzelf, maar ook een bijdrage kan leveren aan de samenleving, via de belastingen. Een uitkering moet een vangnet zijn ter voorkoming dat mensen onder de armoedegrens komen en daardoor niet meer in staat zijn om werk te zoeken. De gemeente moet er niet zijn om haar burgers aan een uitkering te helpen, maar om hen te helpen zelfstandig in hun inkomen te voorzien. Een uitkering is hierbij enkel een tijdelijke oplossing om te kunnen komen tot een structurele oplossing, waarbij wordt gestreefd naar een situatie waarin geen uitkering meer noodzakelijk is. Langdurig werklozen zouden volgens Nederland Duurzaam, indien zij daartoe in staat geacht kunnen worden, verplicht moeten kunnen worden om zich in te zetten voor maatschappelijke taken middels vrijwilligerswerk of gesubsidieerd werk of anders worden gekort op hun uitkering. De gemeente zou met werkgevers afspraken kunnen maken om gesubsidieerde banen te realiseren Bijstand Met name voor bijstandsuitkeringen moet strikt gekeken worden naar de voorwaarden waaronder deze verstrekt wordt. Dat betekent dat meegewerkt moet worden aan controles en aan vrijwilligerswerk. Daarbij moet er wel voldoende worden gesolliciteerd maar bij vrijwilligerswerk zou het aantal sollicitaties naar beneden kunnen naar rato van het aantal gewerkt uren, waarbij echter wel een minimum aan sollicitaties gedaan moet worden. Nederland Duurzaam wil verder dat de door de gemeenten verstrekte bijzondere armoederegelingen aan banden worden gelegd. Werklozen zullen hierdoor meer worden 16 P a g i n a

17 geprikkeld om te gaan werken. Alleen mensen die niet meer kúnnen werken, mogen aanvullende maatregelen ontvangen, uiteraard onder voorwaarden. 17 P a g i n a

18 Uitkeringsfraude hard aanpakken Frauderen met gemeenschapsgeld is iets wat volgens Nederland Duurzaam hard aangepakt moet worden. Het is diefstal van gemeenschapsgeld. Er moet dus een goede controle zijn op uitkeringsen belastingfraude. Een constatering van fraude, die de gemeente veel geld kost, moet leiden tot terugvordering van het gehele bedrag en niet slechts tot een minimumbedrag. 18 P a g i n a

19 3 Duurzaam welzijn Het leveren van goede zorg is langere tijd een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de overheid geweest. Sinds enige jaren is onder druk van de financiële wereld een groot gedeelte van de zorg geprivatiseerd, met geen enkel zichtbaar voordeel tot gevolg. Sterker nog, sinds deze regelingen van kracht zijn, kost zorg per inwoner steeds meer en heeft de burger de facto steeds minder of moeilijker toegang tot zorg. Grote verzekeraars en de farmaceutische industrie met hun drang om winst te maken, spelen hier een grote rol in. Hoewel deze problemen op landelijk niveau aangepakt moeten worden, krijgen gemeenten in Nederland de komende jaren steeds meer verantwoordelijkheden en worden vele taken in de zorg gedecentraliseerd. Het is nu aan Utrecht om een goede invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden. 3.1 Toegankelijke Zorg Kernpunt voor Nederland Duurzaam is dat iedereen die zorg nodig heeft, dat in Nederland zou moeten kunnen krijgen. Daar betalen we met zijn allen voor en die kosten delen we gezamenlijk. Om een zorgcrisis te voorkomen moeten die kosten (in % van de overheidsbegroting CBS) beperkt worden. Hieraan ten grondslag ligt goede overheidscontrole om verspilling en zorgfraude tegen te gaan. Zorg is voor Nederland Duurzaam geen commerciële activiteit maar een belangrijk verworven recht van de burger. Ook de mensen die in de zorg werken en een belangrijke steunpilaar vormen voor de samenleving moeten zoveel mogelijk ontzien worden. De bezuinigingen in de zorg moeten uiteraard zo min mogelijk merkbaar zijn voor de patiënt. 3.2 Zorgpersoneel en patiënt centraal Er is in de zorg een ongewenste hiërarchie ontstaan. Dit heeft de kwaliteit van de zorg ernstig geschaad. Wij pleiten voor minder managers en meer zorgverleners, de mensen die met hart en ziel goede zorg verlenen. Wij realiseren ons dat hier in gemeentelijk verband weinig mogelijk is, maar wij denken dat we wel stimulerende maatregelen kunnen nemen. Zo zou het bestuur van de gemeente Utrecht veel intensiever contact moeten onderhouden met zorginstellingen. 3.3 Mantelzorg Met de groeiende vergrijzing in Nederland en de groeiende zorgkosten is het niet meer dan logisch dat wij als samenleving ook voor elkaar moeten zorgen. Mantelzorg is een groot goed en dit moet gestimuleerd worden. Nederland Duurzaam acht het van belang dat deze vorm van zorg blijft bestaan en niet wordt blootgesteld aan allerlei regelgeving. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Waar er mensen met zorgbehoefte zijn die er echt alleen voorstaan, is er de overheid die een hand kan helpen. 3.4 Meer vrijwilligers in de zorg Nederland Duurzaam draagt vrijwilligers in de zorg een warm hart toe. Zo zijn er gelukkig velen die op vrijwillige basis, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteitenmiddagen en muziekavonden mensen die zorg nodig hebben een plezierige dag bezorgen. Uiteraard zouden wij graag zien dat er meer vrijwilligers bij komen. Waar mogelijk zal Nederland Duurzaam dit derhalve promoten. 3.5 Decentralisatie jeugd- en ouderenzorg Nederland Duurzaam ziet weinig heil in de decentralisatie van de jeugd- en ouderenzorg per 1 januari 2015, omdat het de verwachting is dat het er én niet beter én niet goedkoper op wordt. Tevens bestaat de kans dat de kwaliteit van zorg per gemeente anders kan worden. 19 P a g i n a

20 Er is momenteel ook nog veel onzekerheid over hoe de gemeenten om moeten gaan met het decentralisatieproces van de jeugd- en ouderenzorg en buitengewone zorg. Nederland Duurzaam staat het in ieder geval voor om actief van de Rijksoverheid te eisen dat voldoende capaciteit en middelen worden geboden om de Utrechtse zorgbehoevenden te voorzien van de benodigde zorg. Zoals het nu laat aanzien lijkt het geboden budget niet voldoende om de genoemde zorg fatsoenlijk te kunnen leveren. 3.6 Jeugdzorg Zeker op het gebied van Jeugdzorg is het van belang een gedegen beleid neer te zetten met in het midden het kind zelf en niet de financiën erachter. In de ogen van Nederland Duurzaam moet de jeugdzorg structureel en integraal verbeterd worden. De jeugdzorg heeft in de afgelopen jaren de wachtlijsten niet kunnen wegwerken en de kinderen zijn daar de dupe van. Daarom moet de hele jeugdzorg herzien en de bureaucratie fors verminderd worden. 3.7 Ouderen Het is van groot belang dat het beleid van de gemeente en van faciliteiten zoals buurthuizen zich ook richt op ouderen overdag en niet alleen op jongeren. Er moet zo veel mogelijk voorkomen worden dat ouderen in een sociaal isolement terecht komen Sociaal isolement ouderen voorkomen Nederland Duurzaam wil voorkomen dat ouderen geïsoleerd dreigen te raken. Steeds vaker bereiken ons vanuit de Utrechtse wijken berichten dat ouderen niet deel kunnen of durven nemen aan activiteiten in de wijk. Deze trend dient te worden gekeerd. Nederland Duurzaam wil daarom ouderen stimuleren meer deel te nemen aan deze activiteiten en wil waar nodig, speciale activiteiten voor ouderen opzetten, waarbij de verschillende wijkbureaus en buurthuizen een belangrijke rol moeten spelen. Bij dit soort activiteiten moet het contact tussen verschillende generaties centraal staan. Ouderen geven zelf al aan dat zij juist dergelijk contact missen. Qua locatie moeten ouderen bij voorkeur in de binnenstad worden gehuisvest, dicht bij de centrale voorzieningen en bedrijvigheid. Ook moet er in de gemeentelijke bouwplannen meer aandacht komen voor generatiewoningen / - centra waar meerdere generaties bijeen kunnen wonen Breed aanbod zorginstellingen Wij streven naar een breed aanbod van kwalitatief goede verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Door bij aanvragen tot uitbreiding of nieuwbouw de bestemmingsplannen voortaan sneller te wijzigen en vergunningen sneller af te geven creëren wij gunstige factoren en omstandigheden om kwalitatief goede verpleeghuizen breed aan te bieden. Tevens willen wij een keurmerk voor zorginstellingen invoeren Ouderen beter beschermen Ouderen die slecht behandeld worden in zorginstellingen moeten makkelijker bij een neutrale partij terecht kunnen. Zij moeten het gevoel hebben dat het direct, serieus en discreet opgepakt wordt wanneer zij een melding doen van bijvoorbeeld mishandeling of diefstal. Een oplossing zou bijvoorbeeld het algemene gemeentelijke meldpunt kunnen zijn. Ook pleiten wij voor frequentere controle op kwaliteit vanuit de gemeente. Bovendien moet dit toezicht onaangekondigd plaatsvinden, want alleen dan kan men een objectief en eerlijk beeld krijgen. Verder willen wij een keurmerk invoeren, waardoor men snel kan zien wat de kwaliteit is van een instelling. Door het toezicht en het keurmerk blijven zorginstellingen alert en zal men beter haar best doen om de kwaliteit te waarborgen. 20 P a g i n a

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Colofon Samenstelling programmacommissie: Ronald Hunse (voorzitter), Eric Beekelaar, Derk Tegelberg,

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Herziening Ontwikkelingskader Horeca Utrecht

Herziening Ontwikkelingskader Horeca Utrecht + Herziening Ontwikkelingskader Horeca Utrecht + Co-productie/ integraal beleid: uitgebreid proces interne en externe consultatie Alles ligt gevoelig (parallelle belangen bewoners en ondernemers vs maatschappelijk

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter,

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter, Gemeenteraad 10 juni 2015 11. Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota 2015 Voor 2016 voorziet deze gemeente inkomsten en uitgaven van ruim 6,6 miljard euro. Ook al ligt een groot deel daarvan al vast:

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid

Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid ** Concept Sectie RBL Economische Zaken Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid Pilot: horeca als eerste bouwsteen economische visie Juli 2013 Auteur: Martijn Schot 1 Aanleiding Sinds april 2008 zijn plannen

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

De bijzondere ledenraadpleging van de Piratenpartij in Noord-Holland, bijeen op 4 januari 2015: overwegende dat,

De bijzondere ledenraadpleging van de Piratenpartij in Noord-Holland, bijeen op 4 januari 2015: overwegende dat, Amendementen Amendement: Klokkenluidersbescherming Nummer amendement: 1 Naam lid: er niks over bescherming van klokkenluiders in ons programma staat, terwijl dat een van onze belangrijkste speerpunten

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Gemeente Woerden. dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden en terug te laten werken tot 1 juli 2014.

Gemeente Woerden. dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden en terug te laten werken tot 1 juli 2014. RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 14R.00473 ^ gemeente WOERDE Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 4 november 2014 Portefeuillehouder(s): J.I.M. Duindam Portefeuille(s): Economische zaken

Nadere informatie

Programma Nederland Duurzaam Heerhugowaard 2014 2018

Programma Nederland Duurzaam Heerhugowaard 2014 2018 Programma Nederland Duurzaam Heerhugowaard 2014 2018 Heerhugowaard als duurzame gemeente een voorbeeld voor Nederland Voorwoord Waarom Nederland Duurzaam? Nederland Duurzaam is een nieuwe beweging, bestaande

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014 Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15 Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085 Aan: De Gemeenteraad Vries, 16 juni 2014 Portefeuillehouder: mevr. N. Hofstra Behandelend ambtenaar: mevr.

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT CURMERENO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039428 Behorend bij het BcWV-advies met registratienummer 1039427 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d Datum:

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland 2 Banking for Food 3 Onze bedrijfsvoering Verdienvermogen vergroten Optimale levensloop stimuleren

Nadere informatie

Borger-Odoorn. D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen vijf richtingwijzers als leidraad:

Borger-Odoorn. D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen vijf richtingwijzers als leidraad: Borger-Odoorn 1 Verkiezingsprogramma 2014-2018 Op 19 maart 2014 kiezen de Nederlanders hun vertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraden. In de gemeente Borger-Odoorn is het belangrijkste thema waarschijnlijk

Nadere informatie

Basis Inkomen partij. Verkiezingsprogramma afdeling Deventer Radicaal sociaal!

Basis Inkomen partij. Verkiezingsprogramma afdeling Deventer Radicaal sociaal! Basis Inkomen partij Verkiezingsprogramma afdeling Deventer 2014-2018 Radicaal sociaal! De Basis Inkomen Partij is een landelijke partij die ook lokaal aan de verkiezingen van 2014 deelneemt. Nederland

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie