Partijprogramma Afdeling Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018"

Transcriptie

1 Partijprogramma Afdeling Utrecht Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht

2 Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Utrechtse afdeling van Nederland Duurzaam. Wij gaan uit van het idee dat duurzaamheid en economische groei elkaar wederzijds stimuleren en dat overheid en onderdaan (particulier en bedrijfsleven) elkaars partner zijn. Als we naar het verleden kijken zien we dat de crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog Nederland het besef bracht dat samenwerking noodzakelijk was, nationaal en internationaal. In goede samenwerking werd de welvaartsstaat opgebouwd. Die welvaart hebben we mede op kunnen bouwen dankzij fossiele brandstoffen. Echter, zoals de aardbevingen in Groningen al aantonen, die brandstoffen raken op. We moeten dus omschakelen. Wind- en zonneenergie vergen hogere investeringen, maar bieden op de lange termijn veel meer voordelen. Immers de voorraad van wind- en zonne-energie is oneindig, op vele locaties voorhanden en op den duur goedkoper en natuurlijk milieuvriendelijk. Een ander voordeel van deze energiebronnen is dat wij hiermee minder afhankelijk worden van andere landen. Het opwekken van wind- en zonneenergie zal samenwerking met omwonenden vergen om last en nut daardoor zo eerlijk mogelijk te verdelen. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat iedere burger in een groot netwerk zit en zowel energie levert als afneemt. Wij realiseren ons dat zonder het creëren van draagvlak onder inwoners het realiseren van een duurzame agenda niet realistisch is. Draagvlak bij de bevolking is dus noodzakelijk. Het is een verworvenheid dat wij in een democratische rechtsstaat leven. De meerderheid beslist maar minderheden kunnen hun stem ook laten horen. En in een rechtsstaat wordt iedereen zoveel mogelijk ruimte geboden. Wij geloven dat vanuit die vrijheid het individu maar ook de samenleving en de economie zich het beste kan ontwikkelen. Aanslagen op die vrijheid, van individuen maar ook van groepen, willen we echter niet tolereren. Het is dan aan de staat om in te grijpen en Nederland Duurzaam wil de staat die ruimte ook geven of zoals wij zeggen: veiligheid in dienst van de vrijheid. Verstandig ondernemen houdt in dat de bedrijfskosten zo laag mogelijk gehouden worden zodat ze blijven voortbestaan. Nederland Duurzaam vindt dat de overheid haar kosten ook zo laag mogelijk dient te houden. Dat kan betekenen dat de overheid er soms voor moet kiezen bepaalde taken niet uit te voeren. Aan de andere kant kan de overheid soms de markt een handje helpen. Verder vindt Nederland Duurzaam dat subsidieverlening geen open kraan mag zijn. De overheid zou in eerste instantie startkredieten moeten verlenen, zodat de lener zo commercieel mogelijk te werk gaat. Nederland Duurzaam zet dus in op een goedkopere overheid, zodat geïnvesteerd kan worden in duurzaamheid en lastenverlichting voor de burger. Nederland Duurzaam wil een gemeente die voor alle ondernemers een goede partner is. Dit middels vereenvoudigde regelgeving en eventueel via (start)kredieten. Wij willen u een alternatief bieden. Een alternatief dat er voor zorgt dat de luchtkwaliteit in Utrecht aanzienlijk verbetert, dat studenten gehuisvest worden, dat ondernemers weer met plezier hun werk kunnen uitvoeren en dat burgers weer juist en op tijd geïnformeerd worden. Nederland Duurzaam is geen partij die staat voor belangen van bepaalde groepen. Ook willen wij geen cadeautjes geven in de vorm van beloftes of prestigeprojecten. Een duurzame en veilige samenleving is echter in ieders belang en daarvoor werken we graag met u samen en hopen in ieder geval op uw steun. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van ons verkiezingsprogramma! Nederland Duurzaam, afdeling Utrecht 2 P a g i n a

3 Inhoudsopgave Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Duurzaam deugdelijk bestuur Effectiviteit en openheid van bestuur Gemeentelijke begroting Gemeentebelastingen Uitbreiding gemeentetaken dankzij Participatiewet Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn Duurzame welvaart Ondernemers ondersteunen Utrecht evenementen- en festivalstad Promotie toerisme Stimuleren duurzame initiatieven en energie Bewuster omgaan met energie Milieu Voedselvoorziening dicht bij huis stimuleren Onderwijs en cultuur Werk en inkomen Duurzaam welzijn Toegankelijke Zorg Zorgpersoneel en patiënt centraal Mantelzorg Meer vrijwilligers in de zorg Decentralisatie jeugd- en ouderenzorg Jeugdzorg Ouderen Meer aandacht voor gehandicapten Zo laag mogelijke stralingsbelasting Geluid als gezondheidsprobleem aanpakken Stevig inzetten op schuldhulpverlening Sport en ontspanning Dierenwelzijn P a g i n a

4 4 Duurzame en leefbare samenleving Steun aan Nederlandse normen en waarden Religie en openbaar leven Gemeenschapsvorming Veiligheid Duurzame inrichting van ruimte Duurzaam bouwen Wonen in Utrecht Infrastructuur en mobiliteit Een mooi en duurzaam Stationsgebied Groen en recreatie Nawoord Colofon Samenstelling programmacommissie: Ronald Hunse (voorzitter), Eric Beekelaar, Derk Tegelberg, Maarten Rigter en Frans van Dongen. Eindredactie: Ellen de Vries 4 P a g i n a

5 1 Duurzaam deugdelijk bestuur Nederland Duurzaam is voor een slank en daadkrachtig bestuur. Een bestuur dat keuzes maakt en verantwoordelijkheid met burgers deelt. Dus minder bestuur (betutteling) en meer samenwerking. Het is noodzaak dat het bestuur van de gemeente open en efficiënt is en dat er geen onnodige regelgeving wordt gehanteerd. Achterkamertjespolitiek dient tot het verleden te horen. Als het aan Nederland Duurzaam ligt, wordt Utrecht de gemeente met de hoogste mate van openheid waardoor we kunnen werken aan de laagste bestuurskosten per inwoner. 1.1 Effectiviteit en openheid van bestuur Het bestuur van Utrecht is van en voor de burger. Nederland Duurzaam staat voor goede samenwerking met de burgerij, in alle eerlijkheid en openheid. Maar de burger heeft ook recht op daadkrachtig bestuur. Dat betekent dat het bestuur besluitvorming niet eindeloos mag uitstellen of afschuiven. Klantvriendelijkheid en duidelijkheid dienen daarbij voorop te staan Raadsleden krijgen vergoeding naar rato van aanwezigheid Ieder raadslid krijgt een vergoeding voor zijn raadswerk, ongeacht de mate van aanwezigheid. Spookraadsleden, raadsleden die vrijwel geen vergadering bijwonen, krijgen in het huidige systeem dezelfde vergoeding als de wel aanwezige raadsleden. Pas bij volgende verkiezingen kunnen kiezers over zo n raadslid een oordeel vellen. Nederland Duurzaam vindt dit oneerlijk en schaamt zich ervoor dat dit in de gemeentepolitiek mogelijk is. Wij zien ook wel in dat democratisch gekozen raadsleden niet tussentijds weggestuurd kunnen worden. Wel kunnen we het vergoedingssysteem voor raadsleden aanpassen in die zin dat raadsleden een vergoeding krijgen naar rato van aanwezigheid. De raadsvergoeding dient dus omgezet te worden in tekengeld Gekozen burgemeester Nederland Duurzaam is voor een door de bevolking gekozen burgemeester. De gemeenteraad stelt een profiel op met eisen waaraan kandidaten minimaal dienen te voldoen. Per partij mag slechts een kandidaat aan de burgemeestersverkiezingen meedoen. Na de selectie mag de bevolking de burgemeester kiezen Transparantie Het gemeentelijk apparaat moet voor zowel burgers als media eenvoudig te controleren zijn. De burger moet te allen tijde het recht hebben om vragen te stellen over de begroting van de gemeente. Niet alleen tijdens de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad, maar op elk moment dat hij onderzoek doet naar het bestedingspatroon van het bestuur. Nederland Duurzaam zal altijd staan voor openbaarheid van bestuur en financiën. Tevens pleit Nederland Duurzaam voor zo min mogelijk geheimhouding bij commissie- en/of raadsstukken Utrecht Code voor ambtenaren Wij willen de Utrecht Code in het leven roepen. Een dergelijke code bestaat in Rotterdam al onder de naam Rotterdam Code en is bedoeld voor ambtenaren. Deze houdt o.a. in dat bij contacten met de overheid, zowel digitaal als persoonlijk, werkwijze, rechten en plichten duidelijk zichtbaar en in duidelijk Nederlands gecommuniceerd worden. Verder stelt deze code dat er geen religieuze kleding of attributen mogen worden gedragen en dat er niet gediscrimineerd wordt op huidskleur, afkomst, geslacht of geaardheid. Een ambtenaar is in dienst van de gemeente en de gemeente is er voor haar burgers, ongeacht de geloofsovertuiging van een ambtenaar. Hierdoor kan het vertrouwen van de burger in de overheid weer groeien. 5 P a g i n a

6 1.1.5 Referenda Nederland Duurzaam is geen groot voorstander van referenda voorgeschreven vanuit de overheid, dit omdat ze veel geld kosten en het huidige stelsel van gekozen volksvertegenwoordigers redelijk voorziet in afgewogen besluiten. Veel onderwerpen zijn ook vrij complex om in hap klare brokken in een ja/nee-setting voor te leggen aan de bevolking. Om toch de burger meer inspraak te geven willen we het instrument burgerparticipatie een betere inbedding geven. Wordt er echter vanuit de Utrechtse bevolking een referendum aangevraagd en er is een heldere keuzemogelijkheid te bieden, dan zullen wij de eerste zijn om deze aanvraag te ondersteunen Werkelijke bewonersparticipatie Bewonersinspraak bij ruimtelijke ontwikkelingen in hun directe nabijheid blijkt vaak schijninspraak te zijn. Ambtenaren hebben van te voren al veel zaken vastgelegd, bewoners mogen nog iets roepen over details. Nederland Duurzaam meent dat bewonersparticipatie moet inhouden dat de omwonende werkelijk gehoord word. Bewonersparticipatie en -inspraak dienen hiertoe structureel verbeterd te worden, zodat de burger serieus invloed kan uitoefenen. Dit leidt uiteindelijk tot een goed gemotiveerde afweging waarbij de burger een eventuele minder gunstige uitkomst makkelijker kan accepteren. 1.2 Gemeentelijke begroting Nederland Duurzaam vindt het belangrijk dat er niet structureel meer geld uitgegeven wordt, dan er binnenkomt. Met het oog op de financiële situatie waarin Nederland zich bevindt is het van belang onnodige uitgaven te voorkomen. Nederland Duurzaam wil zo laag mogelijke kosten voor gemeentelijke bedrijfsvoering. Verder dient in tijden van economische tegenslag nog kritischer gekeken te worden naar het pakket aan gemeentelijke voorzieningen opdat dit betaalbaar blijft Kostenbesparingen bij bedrijfsvoering gemeente, net zoals in bedrijfsleven De gemeente moet continu werken aan kostenbesparingen, zoals ook in het bedrijfsleven gebeurt. De bedrijfsvoering van de gemeente moet een efficiënt geheel vormen. Het ambtenarenapparaat moet derhalve gescand worden op efficiëntie. Het inhuren van externe bureaus, professionals of experts moet tot het absolute minimum beperkt worden. Er moet tevens gekeken worden welke handmatige taken verder geautomatiseerd kunnen worden. De gemeente dient zoveel mogelijke het principe van de paperless office te hanteren. Zoveel mogelijk digitaal dus, op voorwaarde dat er wel persoonlijk klantcontact moet blijven Geen buitenlandse studiereizen meer en afbouw stedenbanden Studiereizen voor raadsleden naar het buitenland zijn vaak duur en onnodig, gezien het feit dat de meeste informatie ook via internet te verkrijgen is. Alleen indien de informatie echt niet op een andere manier verkrijgbaar is, kan Nederland Duurzaam instemmen met buitenlandse studiereizen. Ten aanzien van stedenbanden geldt dat hier vaak verkapt sprake is van ontwikkelingshulp. Wij zijn niet tegen ontwikkelingshulp, maar vinden dat de gemeente onvoldoende expertise bezit om daar een zinvolle bijdrage aan te leveren. Daarbij vinden wij dat de gemeente er moet zijn voor de Utrechter, niet voor inwoners uit een andere stad waarmee toevallig een stedenband gesloten is Leefbaarheidsbudget afschaffen Helaas komt bij het leefbaarheidsbudget, net als bij andere subsidies, ook fraude voor. Daarnaast worden sommige bedragen besteed aan doelen die geen algemeen nut beogen. Denk hierbij aan de straatfeesten, waarvan iedere straatbewoner mee moet genieten, of hij wil of niet. En laten we wel zijn, het is een cadeautje uit eigen portemonnee. Zeker is dat dit soort zaken geen algemeen nut 6 P a g i n a

7 dient en daarom willen wij het leefbaarheidsbudget afschaffen. Nederland Duurzaam is voorstander om burgers het recht te geven wensen ten aanzien van de openbare ruimte aan te leveren bij het wijkbureau. Die kan dit dan uitzoeken en eventueel voorleggen aan de wijkraad Hervorming subsidiebeleid Nederland Duurzaam vindt dat burgers en organisaties zoveel mogelijk op eigen benen dienen te staan. Omdat niet van elk initiatief aangetoond kan worden dat het commercieel voldoende interessant is voor particuliere investeringen, is de overheid vaak een laatste redmiddel. Voor Nederland Duurzaam betekent dit echter niet dat de overheid dan maar meteen tot subsidieverlening over moet gaan. Nederland Duurzaam is een voorstander om in eerste instantie zachte leningen te verstrekken. Ook kan daarbij worden gekeken of niet-overheidsorganisaties bereid zijn tot het doen van (deel-) investeringen in projecten waarvoor subsidie aangevraagd wordt. Als het project dan loopt, kan beoordeeld worden hoe de financiële samenwerking voortgezet kan worden, waarbij omzetting van lening naar startsubsidie een mogelijkheid is. Daarbij zullen we in ogenschouw nemen of de subsidie ten goede komt aan een activiteit of doel waarvan in principe ieder burger kan profiteren. Organisaties die de segregatie bevorderen komen niet in aanmerking voor subsidie uit de algemene middelen. Ook de basis voor de subsidie mag niet vrijblijvend zijn. Mocht achteraf blijken dat er niet aan de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie is voldaan of de gestelde doelen niet zijn behaald, dan moet de subsidie worden stopgezet en geheel worden teruggevorderd. Dit zal vooraf duidelijk naar de aanvrager moeten worden gecommuniceerd Investeringen met business case Investeringen dienen volgens Nederland Duurzaam altijd vooraf te worden gegaan door een zogenaamde business case, waarbij de uitgaven worden afgezet tegen de verwachte voordelen en opbrengsten. Deze opbrengsten kunnen financieel van aard zijn, maar dat hoeft niet persé, want niet alles is nu eenmaal in geld uit te drukken Balans in risicoafweging De gemeente mag niet te veel risico s nemen met gemeenschapsgeld. Daarentegen hoeft ook geen té groot deel van de tegoeden in reserves te worden gestoken. Er moet een slimme, maar werkbare balans worden nagestreefd OZB -verlaging De laatste jaren is de OZB continu gestegen, wat heeft geleid tot hogere lasten voor de Utrechtse burger. Nederland Duurzaam is in ieder geval tegen een verdere verhoging van de OZB, maar wil in het kader van lastenverlichtingen dat deze naar beneden wordt gebracht. Daarbij moet ook de waardedaling van onroerende zaken (woningen ed.) direct meegenomen worden. Door een goedkopere overheid en onze hervormingen ten aanzien van subsidieverlening blijft er geld over voor OZB-verlaging. 1.3 Gemeentebelastingen Ondanks de waardedalingen van onroerende zaken heeft de gemeente de laatste jaren niets anders gedaan dan de gemeentelijke lasten voor de burger, zoals de OZB, te verhogen. Nu de salarissen van gemeente ambtenaren de laatste jaren amper gestegen zijn, kunnen we de stijging van gemeentelijke lasten niet anders verklaren dan dat hiermee dure prestigeprojecten gefinancierd worden. Nederland Duurzaam vindt dat de gemeente haar activiteiten zo efficiënt mogelijk moet inrichten om de belastingdruk voor de burger zo laag mogelijk te houden. Juist in economisch 7 P a g i n a

8 moeilijke tijden passen geen prestigeprojecten, zeker niet als die ter meerdere glorie zijn van bepaalde politieke partijen. Nederland Duurzaam wil kiezen voor prestigeprojecten als aangetoond wordt dat er inverdien effecten zijn of als het algemeen nut bevorderd wordt. Van dat laatste zou bijvoorbeeld sprake zijn als er totaal geen alternatieven bestaan. De gemeente moet verder faciliteiten tegen kostprijs aanbieden aan de burger: de overheid is er voor de burger en niet andersom Lastenverlichting voor de inwoners De gemeente probeert steeds meer geld van de burger te ontvangen, bijvoorbeeld via ophoging van parkeertarieven, hondenbelasting en afvalstoffenheffing. Wij willen dat de gemeente beter omgaat met het geld van de burger en dat zij efficiënter gaat werken. Daardoor zal geld overblijven voor een lastenverlichting Vervuiler betaalt Nederland Duurzaam is een voorstander van het principe de vervuiler betaalt. Particulieren en bedrijven worden derhalve zwaarder aangeslagen als ze meer vervuilen. Bedrijven moeten zo schoon mogelijk opereren. Goede controle en handhaving hierop zal nodig zijn Staffel voor afvalstoffen- en rioolheffing Nederland Duurzaam wil dat een staffel naar gezinsgrootte of hoeveelheden de basis gaat vormen voor de hoogte van de afvalstoffen- en rioolheffing. Een dergelijke staffel zou meer recht doen aan het principe de vervuiler betaalt Storten van afvalstoffen bij de gemeente Wanneer mensen na het klussen afval willen storten bij de gemeente, moet dit te allen tijde voor particulieren kosteloos kunnen. Het vragen van geld voor schadelijk afval werkt illegaal dumpen in de hand. Het is prima om bij het storten te vragen naar legitimatie om te bezien of de persoon daadwerkelijk een bewoner van Utrecht is. 1.4 Uitbreiding gemeentetaken dankzij Participatiewet Het ziet er naar uit dat per 1 januari 2015 de gemeentelijke taken worden uitgebreid ten aanzien van Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet. Hierbij komen er ook extra middelen op gemeentelijk niveau te liggen. Nederland Duurzaam vindt het belangrijk dat er een gedegen systeem komt waarmee deze gelden op de juiste manier uitgegeven en verantwoord gaan worden. Belangrijker vinden wij het dat door de nieuwe wetgeving mensen ook beter geholpen gaan worden zodat ze zelfstandiger kunnen functioneren. 1.5 Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn Binnen de gemeente Utrecht vallen naast de stad Utrecht ook de dorpen Vleuten en De Meern en de wijk Leidsche Rijn. Gelet op het compleet andere karakter van deze kernen vindt Nederland Duurzaam dat bewoners van dorpen inspraak moeten hebben aangaande besluiten omtrent het voorzieningenniveau en ruimtelijke inrichting van hun dorp. Zo spreekt het niet voor zich dat de busverbinding tussen De Meern en Vleuten wegbezuinigd wordt en dat daarmee de sociale cohesie in die kernen is aangetast. Het is dan ook niet terecht dat de voorzieningen in die kernen tegen dezelfde meetlat gehouden wordt als in andere wijken. Nederland Duurzaam wil daarom dat er meer met, dan over de inwoners van Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn gesproken wordt Behoud bibliotheek Vleuten Nederland Duurzaam is voor het behoud van de bibliotheek in Vleuten. Het doorgaan van een prestige project als de Bieb+++ mag absoluut niet ten koste gaan van deze bibliotheek of andere buurt- en wijkbibliotheken. 8 P a g i n a

9 1.5.2 Volwaardige winkelcentra voor De Meern en Leidsche Rijn Beide kernen hebben geen volwaardig winkelcentrum. Wat Nederland Duurzaam betreft moet hier de komende raadsperiode snel verandering in komen. Een levendig winkelcentrum verhoogt het woongenot en draagt bij aan een betere economie Herstel rechtstreekse OV-verbinding tussen De Meern en Vleuten Ten gunste van bereikbaarheid met de binnenstad is de onderlinge OV-verbinding tussen De Meern en Vleuten geschrapt. Nederland Duurzaam is voor herstel van deze verbinding Inspraak Castellum Hoge Woerd Nederland Duurzaam is van mening dat de inspraak van omwonenden verenigd in de Initiatiefgroep Castellum aan de Rijn, een volwaardige plaats moet krijgen in de besluitvorming rond de inrichting van de omgeving Castellum Hoge Woerd, en dat zo mogelijk gekozen wordt voor de watervariant inrichting omgeving Stimulering economische activiteiten in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn Leidsche Rijn groeit nog steeds maar loopt qua voorzieningenniveau achter bij het aantal inwoners. Nederland Duurzaam wil bewoners en ondernemers meer ruimte geven om initiatieven te ontplooien. 9 P a g i n a

10 2 Duurzame welvaart Ondernemers voelen als geen ander de economische crisis. De landelijke BTW-verhoging zorgde voor verdere teruggang van consumentenbestedingen en dus ook voor een teruggang van inkomsten voor ondernemers. Daarnaast ervaren veel bedrijven op lokaal niveau problemen met vestigingseisen, bereikbaarheid en parkeerproblemen. Juist op deze terreinen heeft de oude politiek nagelaten met de ondernemers te kijken naar oplossingen. Sterker nog, het beleid van de afgelopen jaren heeft de problemen in een aantal gevallen alleen maar verergerd. Het staat ons dan ook voor om het ondernemerschap in de stad Utrecht een nieuwe impuls te geven. Nederland Duurzaam vindt dat de afgelopen jaren te weinig ruimte is gegeven aan ondernemers en horeca om zich in Utrecht te vestigen en te manifesteren. Wij zien het dan ook als onze taak op te komen voor de belangen van ondernemend en zelfstandig Nederland. Niet alleen kunnen zij zorgen voor nieuwe werkgelegenheid, vaak ook zijn zij de motor voor maatschappelijke vernieuwingen, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Vaak ook vernieuwingen op het gebied van duurzaamheid. Vandaar dat wij zelfstandigen en ondernemers willen steunen zodat er ook weer meer ondernomen kan worden. 2.1 Ondernemers ondersteunen De overheid moet voorwaarden scheppen die het ondernemerschap ondersteunen. Het is dan ook aan de politiek om welwillend te zijn en het ondernemersklimaat in de stad te verbeteren. Daar hoort bij een faciliterend vestigingsbeleid, verbetering van de bereikbaarheid van de stad, verbetering van de veiligheid, vermindering van bureaucratie, snelle vergunningverlening en steun aan initiatieven die de werkgelegenheid bevorderen. Nederland Duurzaam vindt het belangrijk dat er daarbij ook oog moet zijn voor het zogenaamde groene ondernemen : bedrijven die zich onderscheiden in duurzame technologie zijn een waardevolle toevoeging voor Utrecht Openingstijden winkels verruimen Nederland Duurzaam vindt dat winkel- en horecabedrijven zoveel mogelijk zelf zouden moeten bepalen wanneer zij open willen zijn. Wel moet in overleg met omwonenden geprobeerd worden overlast tot een minimum te beperken Ruimer horeca beleid Goede horecavoorzieningen in Utrecht zijn een geweldige stimulans voor de economische positie van Utrecht en haar aantrekkelijkheid wat betreft de toeristische sector. De gemeente kan daaraan een positieve bijdrage leveren door flexibele(re) regelgeving wat betreft openingstijden, terrasvergunningen, etc. Als deze zaken minder belemmerend zijn, zullen meer ondernemers een terras willen beginnen Alcohol- & terrasbeleid Het alcohol- en terrasbeleid van Utrecht is in de afgelopen jaren steeds strenger geworden. Dit bemoeilijkt het voor horecagelegenheden om klantvriendelijk te blijven wanneer klanten graag buiten de horecagelegenheid willen staan met hun drankje. Ook mogen klanten maar tot 1:00 buiten staan en tegen die tijd moeten ze dan op stel en sprong naar binnen, aangezien de horecaexploitanten anders een forse boete of zelfs sluiting boven het hoofd hangt. Nederland Duurzaam vindt dit veel te streng en wil dat dit wordt versoepeld Meer horecapleinen voor Utrecht Alle zichzelf respecterende steden hebben een of meerdere horecapleinen. Utrecht moet het echter doen met afgebakende stukjes terras, waar verder een ongebruikt plein omheen ligt. Voor veel toeristen zal het onbegrijpelijk zijn waarom pleinen niet ten volle voor de horeca benut 10 P a g i n a

11 worden. Daarom wil Nederland Duurzaam het Neude, het Janskerkhof en het Stadhuisplein / Ganzenmarkt graag herontwikkelen tot volwaardig horecaplein. Auto s moeten zoveel mogelijk van deze pleinen worden geweerd. Zo kan op het Neude de straat voor het oude postkantoor worden afgesloten (exclusief bevoorradingstijden), om zo een groot horecaplein te creëren Bruisend centrum in Leidsche Rijn Nederland Duurzaam wil dat er ook een bruisend centrum ontstaat in Leidsche Rijn, want momenteel is er weinig te beleven. Wij zien graag dat het aanbod van winkels en horeca in Leidsche Rijn toeneemt en zullen dit stimuleren Verlagen tarieven standplaatsverordening Het College heeft in de afgelopen periode de tarieven voor de standplaatsverordening verhoogd. Nederland Duurzaam wil deze tarieven weer verlagen. De verhoging is buitenproportioneel en onrechtvaardig in vergelijking met andere grote steden. In deze financieel onzekere tijden dient de gemeente niet de belastingen/tarieven voor ondernemers en inwoners te verhogen, maar zelf te bezuinigen op haar uitgaven Prostitutie Prostitutie is legaal en uitoefening moet mogelijk zijn binnen Utrecht. Indien dit gepaard gaat met randverschijnselen als overlast en criminaliteit, dient dit aangepakt te worden zonder dat de gehele bedrijfstak verdwijnt. Daarom is een locatie buiten een woonwijk geschikter en heeft Nederland Duurzaam een voorkeur voor het Zandpad boven de Hardebollenstraat. 2.2 Utrecht evenementen- en festivalstad Nederland Duurzaam faciliteert en stimuleert de komst van evenementen en festivals naar de stad Utrecht. Dit uiteraard in goed overleg met de omwonenden. Hierdoor kan het aanbod aan (horeca)gelegenheden in Utrecht nog groter worden en bovendien trekken dergelijke festivals en evenementen veel mensen en toeristen. Echter, de komst van dergelijke festivals en evenementen moet niet ten koste gaan van veiligheid en leefkwaliteit. 2.3 Promotie toerisme Utrecht scoort slecht op toerisme en Nederland Duurzaam vindt dat hier nog veel gewonnen kan worden. Onze grachten zijn parels maar verdienen meer aandacht, zowel qua onderhoud als uitstraling. Het trapincident en recent het wegzakken van een gehele kade is iets dat volgens ons niet meer mag voorkomen. Verder willen wij een duidelijke toeristische wegbewijzering. 2.4 Stimuleren duurzame initiatieven en energie Nederland Duurzaam omarmt duurzame initiatieven vanuit onze inwoners en ondernemers. Ook willen wij inwoners en bedrijven stimuleren om over te stappen op groene stroom. Op de aanwezige industrieterreinen zou Nederland Duurzaam vestiging van duurzame industrie willen stimuleren. Wel dient bij dit alles negatieve gevolgen voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt te worden. In nieuw te bouwen delen van Utrecht wil Nederland Duurzaam dat er standaard zonnepanelen op de huizen geplaatst worden, waarbij gezocht moet worden naar een financiële constructie om dit aantrekkelijk te maken voor de projectontwikkelaars en de bewoners. Ook windenergie, zeker als het particuliere initiatieven betreffen, heeft onze steun. Natuurlijk moeten er wel goede afspraken gemaakt zijn om overlast voor omwonenden te beperken. 11 P a g i n a

12 2.4.1 Duurzame energievoorziening in Polder Rijnenburg Nu het windmolenpark voor Lage Weide geen doorgang lijkt te vinden, vindt Nederland Duurzaam dat er naar een meer geschikte locatie voor dit park dient te worden gekeken, waar er minder sprake is van overlast voor bewoners. Wat Nederland Duurzaam betreft komt de polder Rijnenburg in aanmerking voor dit door Energie-U omarmde initiatief, omdat dit zeer dunbevolkt is. Ondanks deze lage bevolkingsgraad dient er uiteraard wel met de omwonenden te worden bekeken hoe de eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. NB. Ook voor het opzetten van een dergelijk windmolenpark geldt dat Nederland Duurzaam tegen exploitatie dekkende subsidies is. Nederland Duurzaam wil zoveel mogelijk ruimte laten voor particulier initiatief Promotie van zonne-energie Inmiddels zien we reeds dat steeds meer daken voorzien worden van zonnecollectoren. Een goede ontwikkeling, die wat Nederland Duurzaam betreft verder uitgebreid mag worden. Ons voorstel zou zijn dat de gemeente in samenwerking met woningcorporaties en woningeigenaren massaal zonnecollectoren gaat inkopen. 2.5 Bewuster omgaan met energie Naast de omschakeling naar duurzame energie, wil Nederland Duurzaam dat er bewuster met energie wordt omgegaan, waardoor we met zijn allen minder energie gaan verbruiken. Veel gebouwen zijn s nachts onnodig verlicht. Dit kost veel elektriciteit en vergroot de CO 2 -uitstoot. Nederland Duurzaam is voor het dimmen of helemaal uitdoen van het licht in (overheids)gebouwen s nachts en voor het verbannen van gloeilampen ten gunste van spaarlampen. Zo kunnen we met een eenvoudige ingreep de CO 2 -uitstoot enorm verkleinen. Ook blijven in appartementencomplexen verwarmingsketels vaak onnodig lang aanstaan, zoals in de zomer en s nachts. Wij verwachten dat een temperatuurregeling, in samenwerking met de gemeente en woningbouwverenigingen, de CO 2 -uitstoot enorm kan beperken. 2.6 Milieu Oude straatlantaarns vervangen door LED-verlichting Nederland Duurzaam is voor de overgang naar LED-straatlantaarns. Dit is een relatief grote investering, maar die verdient zich snel terug als we kijken naar de daling van de kosten en de milieuwinst. Ook zijn wij voor het dimmen van de lantaarns tussen elf uur s avonds en zes uur s ochtends, op plaatsen waar dit geen gevaar oplevert voor de sociale veiligheid Duurzame auto s stimuleren Nederland Duurzaam wil eigenaren van auto s die rijden op elektriciteit, groengas of waterstof goedkopere parkeerabonnementen aanbieden om het gebruik van dergelijke auto s te stimuleren. De luchtkwaliteit in Utrecht zal verder toenemen als meer burgers zo n milieuvriendelijke auto aanschaffen. Daarbij zou de gemeente meer plekken moeten creëren voor duurzame tankplaatsen, waarbij te denken valt aan parkeerplaatsen met oplaadpunten. 12 P a g i n a

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 SPEERPUNTEN DIT IS WAT WIJ KIEZEN GEEN SCHIJNDEMOCRATIE MAAR INVLOED OP HET BESTUUR GEEN ORIONIS MAAR ZELF UITVOEREN VAN SOCIALE TAKEN GEEN

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

voorstel te zitten zodat de raad een weloverwogen besluit kan nemen, met inachtneming van hun inbreng.

voorstel te zitten zodat de raad een weloverwogen besluit kan nemen, met inachtneming van hun inbreng. Programma 2014-2018 Dank u wel Allereerst moeten we U als kiezer bedanken dat we de afgelopen jaren voor U in de gemeenteraad Uw mening mochten verwoorden. Zoals u van ons gewend bent, blijft open en eerlijk

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij 1 DNBP is een democratische burger partij die de belangen van het volk behartigd en voor burger doelen zal streven. Daarnaast wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Heel Nederland Heel NL

Heel Nederland Heel NL Heel Nederland Heel NL Verkiezingsprogramma 2010 tijd voor vertrouwen! Inhoudsopgave 1.0 Eensgezind op weg naar een mooie toekomst 4 1.1 Heel Nederland wil dat 5 1.2 Samen leven is samen verder 5 2.0 Onze

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie