In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid."

Transcriptie

1 gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl<iesnr. 2012/UIT/37720 F. van Goethem SECR / Kabinet en Communicatie AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende Damoclesbeleid t.a.v. coffeeshops en woningen, alsmede het operationeel plan handhaving, raadsinformatiebrief inzake actualisering (gemeentelijk) softdrugsbeleid. Geachte voorzitter, In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid. Het coffeeshopbeleid voorziet in een vergaande regulering doordat slechts onder strikte voorwaarden de verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De achtergrond daarvan is dat de overheid het bezit voor eigen gebruik van cannabis, vanwege de gezondheidsrisico's, wil ontmoedigen en wil voorkomen dat gebruikers bij de aanschaf van cannabis in aanraking komen met drugs met een groter gezondheidsrisico(harddrugs). Beëindiging open-deur-beleid van coffeeshops Het kabinet heeft de Tweede Kamer bij brief van 27 mei 2011 en 26 oktober 2011 geïnformeerd over de aanscherping van het gedoogbeleid voor coffeeshops. De aanscherping van het gedoogbeleid heeft, met ingang van 1 mei 2012, betrekking op de beëindiging van het open-deur-beleid van coffeeshops. De coffeeshops dienen kleinschaliger te zijn en zich te richten op de lokale markt. Aan het bestaande gedoogbeleid (zoals venwoord in de AHOJG-criteria) voor coffeeshops worden twee nieuwe criteria toegevoegd, te weten de Bl-criteria. Hierdoor verandert de tenaamstelling van de gedoogcriteria in de "AHOJG-BI" criteria. De "AHOJG-BI"-criteria hebben betrekking op het volgende: A: geen affichering: dit betekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit; H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van achttien jaar; G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram). Onder 'transactie' wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper. stadhuis Markt EM Postbus AX Roermond T F Rabobank

2 Ons nummer 2012/UIT/37720 Pagina 2 Voor coffeesliops in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gelden per 1 mei 2012 tevens de volgende criteria: B: een besloten club: dit houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald is dat de coffeeshop in één kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven en dit documenteert in de vorm van een controleerbare ledenlijst. Een coffeeshop heeft maximaal 2000 leden per 1 januari I: geen lidmaatschap voor de coffeeshop voor anderen dan ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder. De Bl-criteria treden per 1 januari 2013 in werking voor alle Nederlandse gemeenten. Per 1 januari 2014 treedt er nog een criterium in werking, namelijk de invoering van het afstandscriterium. Dit is de afstand tussen scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en coffeeshops die minimaal 350 meter moet bedragen. De coffeeshops in Roermond voldoen aan deze norm. Damoclesbeleid De aangekondigde maatregelen hebben (verstrekkende) gevolgen voor de gemeenten. Op basis van artikel 13b van de Opiumwet (de zogenaamde Wet Damocles) heeft de burgemeester de bevoegdheid om het gemeentelijk softdrugsbeleid vast te stellen en bestuursdwang toe te passen tegen een coffeeshop die het gemeentelijk softdrugsbeleid overtreedt. De Wet Damocles is ook van toepassing op handel in drugs vanuit lokalen, zoals cafés c.q. winkels, en op woningen. Coffeeshops De uitwerking van de kabinetsplannen inzake de beëindiging van het open-deur-beleid van coffeeshops heeft plaatsgevonden in de werkgroep coffeeshopgemeenten in Zuid-Nederland, waar de Limburgse coffeeshopgemeenten intensief aan hebben deelgenomen. In dit kader is het Damoclesbeleid (op basis van artikel 13b van de Opiumwet) ten aanzien van coffeeshops, in samenspraak met de ketenpartners, aangepast en op provinciaal niveau afgestemd. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar bijlage 1. Woningen Op basis van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet ("Wet Damocles") heeft de burgemeester eveneens de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I ("harddrugs") of II ("softdrugs") wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Naar aanleiding van recente rechterlijke uitspraken heeft de burgemeester besloten om het huidige Damoclesbeleid ten aanzien van woningen en lokalen te herzien. Deze herziening is ook afgestemd in provinciaal verband. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar bijlage 2. Handhavingstrategieën Naar aanleiding van een brief d.d. 2 december 2011 van de minister van Veiligheid en Justitie aan de burgemeesters van de coffeeshopgemeenten in Zuid-Nederland is een operationeel plan (OP) voor de handhaving geschreven. Dit OP is op 23 februari 2012 vastgesteld in de lokale driehoek. Hierin staat onder andere beschreven hoe de bij het coffeeshopbeleid betrokken partners per 1 mei 2012 de handhaving organiseren. In feite betreft het een beschrijving van de geïntegreerde én complementaire

3 Ons nummer 2012/UIT/37720 Pagina 3 inzet van strafrecht én bestuursrecht. Kortheidshalve wordt voor het operationeel plan (OP) verwezen naar bijlage 3. De handhaving richt zich in de komende periode primair op de gevolgen van de invoering van de besloten coffeeshopclubs en op het weren van niet-ingezetenen uit de coffeeshops. Daarnaast richt de handhaving zich op de effecten van de aangescherpte gedoogsituatie op de openbare orde. WODC Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat in Roermond onderzoeken in hoeverre de nieuwe maatregelen een bijdrage leveren aan de beoogde kleinschaligheid en beheersbaarheid van coffeeshops en vermindering van overlast en drugstoerisme. Dit onderzoek maakt vooral gebruik van observaties, enquêtes onder coffeeshopbezoekers en omwonenden. Ook zal worden onderzocht hoe de lokale uitvoering wordt vormgegeven en in hoeverre zich nevenverschijnselen voordoen. Bij dit laatste kan onder andere gedacht worden aan toename van de illegale cannabishandel met daarmee gepaard gaande overlast, of negatieve gevolgen voor cannabisgebruikers. Het onderzoek kent drie meetmomenten: de nulmeting zal in de eerste helft van 2012 plaatsvinden, de eerste (na)meting volgt eind 2012 en de tweede en laatste meting eind 2013/begin Communicatie In afstemming met andere coffeeshopgemeenten in Zuid-Nederland en het Ministerie van V&J is een communicatiecampagne opgericht om zowel in Nederland als in het buitenland het aangescherpte coffeeshopbeleid onder de aandacht te brengen. Het ministerie neemt de communicatie naar de buurlanden voor haar rekening. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar bewoners, coffeeshophouders en drugstoeristen. Op dinsdag 3 april 2012 is er een informatieavond voor bewoners, leerlingen van scholen en andere belangstellenden in de gemeente Roermond over de beëindiging van het open-deur-beleid voor coffeeshops. Bovenstaande stand van zaken heeft relatie met de in het coalitieakkoord genoemde inspanningen alsmede de door uw raad in 2008 aangenomen motie aangaande de mogelijke verplaatsing van de coffeeshop(s) (08M10). Wij verzoeken u deze brief door te leiden naar de leden van de raad. Hoogachtend, De wnd. burgemeester van Roermond,

4 gemeente Roermond Damoclesbeleid 2012 Coffeeshops Artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Roermond: Overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is; dat bij besluit van 8 februari 2011 (inwerking getreden op 9 februari 2011) beleidsregels zijn vastgesteld voor het toepassen van bestuursrechtelijke sancties ten aanzien van drugs en hennepteelt; dat voor de toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b van de Opiumwet ten aanzien van de gedoogcriteria voor coffeeshops aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in de Aanwijzing Opiumwet; dat er met de wijziging van de Aanwijzing Opiumwet per 1 januari 2012 sprake is van een substantiële wijziging in het landelijke gedoogbeleid, hetgeen aanleiding vormt voor een aanpassing van de beleidsregels; dat de navolgende criteria gelden bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop wordt opgetreden: A: geen affichering: dit betekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit; H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; - O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshops rondhangende klanten; - J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar; G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruikt (= 5 gram). B: een besloten club: dit houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald is dat de coffeeshop in één kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven en dit documenteert in de vorm van een controleerbare ledenlijst. Een coffeeshop heeft maximaal 2000 leden. Het lidmaatschap is beperkt tot één coffeeshop; I: geen lidmaatschap voor de coffeeshop voor anderen dat ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder. Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" d.d. 27 maart

5 dat voor de motivering van deze beleidswijziging verwezen zij naar de toelichting bij de Aanwijzing Opiumwet en de daarin genoemde brieven van de Minister van Veiligheid en Justitie (kamerstukken nrs. 259 en 267); gelet op artikel 13b van de Opiumwet: Besluit: onder intrekking van de "Beleidsregels voor het toepassen van bestuursrechtelijke sancties ten aanzien van drugs en hennepteelt" zoals vastgesteld op 8 februari 2011 vast te stellen als "Damoclesbeleid 2012 Coffeeshops": 1. Er zal bestuursrechtelijk handhavend worden opgetreden indien een coffeeshop zich niet houdt aan de landelijk door het Openbaar Ministerie vastgestelde BI-AHOJG-criteria, zoals hierna aangegeven. 2. In beginsel wordt als beleidsuitgangspunt gekozen voor het toepassen van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een last onder bestuursdwang in de vorm van een sluiting van de inrichting. 3. In tegenstelling tot het hiervoor bepaalde wordt bij de tweede overtreding van het Affichering- en Overlastcriterium opgetreden door het opleggen van een last onder dwangsom. 4. Bij de toepassing van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een last tot sluiting wordt een periode van 3 uur aangehouden als begunstigingstermijn waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. 5. Een aantal begrippen wordt als volgt gedefinieerd: Harddrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst I bij de Opiumwet. Ingezetene: een persoon die zijn woonadres heeft in een gemeente van Nededand. Lidmaatschap: het is toegestaan een lidmaatschap aan te gaan met meerdere coffeeshops, echter ieder lidmaatschap ziet slechts op één coffeeshop. Transactie: alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper 6. a. Indien sprake is van het overtreden van het Besloten club criterium (B) wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. b. Indien binnen 3 jaar hierna een 2 overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. c. Indien binnen 3 jaar na de T overtreding een 3 overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. d. Indien na de 3 overtreding een volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder bestuursdwang opgelegd in de vorm van een langere sluitingsduur. e. In het kader van een overgangsperiode zal tot 1 januari 2013 bij een eerste overtreding worden volstaan met een waarschuwing, en volgt na een tweede overtreding een sluiting voor drie maanden. Deze sluiting zal vervolgens in 2013 meetellen als zijnde een reeds gepleegde eerste overtreding. f. Met ingang van 1 januari 2013 mag per coffeeshop het aantal lidmaatschappen per kalenderjaar niet meer bedragen dan De ledenlijst is controleerbaar en bevat de naam van een lid, evenals de aanvangsdatum en vervaldatum van het lidmaatschap. Een Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" d.d. 27 maart

6 aangegaan lidmaatschap duurt minimaal één jaar, waarbinnen geen tussentijdse opzegging mogelijk is. g. Er is te allen tijde een fysiek exemplaar van de actuele ledenlijst, genummerd en gerangschikt op alfabetische volgorde, aanwezig in de coffeeshop. De coffeeshophouder is verplicht de ledenlijst ter controle te laten inzien door de controlerende instantie. h. Indien het lidmaatschap niet is aangegaan conform het hierboven vermelde wordt dat niet beschouwd als lidmaatschap en is er sprake van een overtreding van het B-criterium. i. Er wordt niet handhavend opgetreden indien een niet-lid zich enkel (nog vóór controle) bevindt in de "neutrale zone" van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening. 7. a. Indien sprake is van lidmaatschap van anderen dan Ingezetenen van Nederland (I) wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. b. Indien binnen 3 jaar hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. c. Indien binnen 3 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. d. Indien na de 3** overtreding een volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder bestuursdwang opgelegd in de vorm van een langere sluitingsduur. e. In het kader van een overgangsperiode zal tot 1 januari 2013 bij een eerste overtreding worden volstaan met een waarschuwing, en volgt na een tweede overtreding een sluiting voor drie maanden. Deze sluiting zal vervolgens in 2013 meetellen als zijnde een reeds gepleegde eerste overtreding. f. Het ingezetenschap wordt aangetoond middels een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie van de woonplaats, dat bij het aangaan van het lidmaatschap niet ouder is dan 4 weken. In de ledenadministratie dient derhalve per lidmaatschap een uittreksel te zijn bijgevoegd uit de Gemeentelijke Basisadministratie van de woonplaats van het betreffende lid, welk uittreksel gedateerd is maximaal 4 weken vóór de aanvangsdatum van het lidmaatschap. Op dit uittreksel dienen zichtbaar te zijn de naam en woonplaats van het lid. g. Bij een lidmaatschap dat is aangegaan voor een periode langer dan één jaar is de coffeeshophouder verplicht de dag na het aflopen van (telkens) een jaar lidmaatschap een nieuw uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie te verlangen van het lid, met als afgiftedatum maximaal 4 weken vóór het overleggen daarvan aan de coffeeshophouder. Op dit uittreksel dienen zichtbaar te zijn de naam en woonplaats van het lid. h. Er wordt niet handhavend opgetreden indien een niet-ingezetene zich enkel (nog vóór controle) bevindt in de "neutrale zone" van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening. 8. a. Indien er sprake is van Affichering (A) wordt bij de eerste overtreding een waarschuwing gegeven. b. Indien binnen 3 jaar hierna een 2 overtreding wordt geconstateerd wordt een last onder dwangsom opgelegd. c. Indien binnen 3 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. d. Indien na de 3 overtreding een volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder bestuursdwang opgelegd in de vorm van een langere sluitingsduur. Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" d.d. 27 maart

7 9. a. Indien er sprake is van Harddrugs (H) wordt bij de eerste overtreding de inrichting gesloten voor twaalf maanden. b. Indien binnen 3 jaar hierna een 2 overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor vierentwintig maanden. c. Indien na de T overtreding een volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder bestuursdwang opgelegd in de vorm van een langere sluitingsduur. 10. a. Indien er sprake is van Overlast (O) wordt bij de eerste overtreding een waarschuwing gegeven. b. Indien binnen 3 jaar hierna een 2 overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder dwangsom opgelegd. c. Indien binnen 3 jaar na de 2 overtreding een 3" overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. d. Indien na de 3^ overtreding een volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder bestuursdwang opgelegd in de vorm van een langere sluitingsduur. 11. a. Indien sprake is van toelating van c.q. verkoop aan een Jeugdige (J) wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. b. Indien binnen 3 jaar hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. c. Indien binnen 3 jaar na de 2^ overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. d. Indien na de 3 overtreding een volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder bestuursdwang opgelegd in de vorm van een langere sluitingsduur. e. Er wordt niet handhavend opgetreden indien een jeugdige zich enkel (nog vóór controle) bevindt in de "neutrale zone" van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening. 12. a. Indien sprake is van verkoop van Grote hoeveelheden (meer dan 5 gram per transactie) (G) wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. b. Indien binnen 3 jaar hierna een T overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. c. Indien binnen 3 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. d. Indien na de 3 overtreding een volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder bestuursdwang opgelegd in de vorm van een langere sluitingsduur. e. Als grote hoeveelheid wordt aangemerkt een hoeveelheid die groter is dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram). 13. a. Indien er in de inrichting een te grote handelsvoorraad wordt aangetroffen wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. b. Indien binnen 3 jaar hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. c. Indien binnen 3 jaar na de T overtreding een 3" overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" d.d. 27 maart

8 d. Indien na de 3^ overtreding een volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder bestuursdwang opgelegd in de vorm van een langere sluitingsduur. e. De toegestane maximale handelsvoorraad is gesteld op 500 gram (Aanwijzing Opiumwet). 14. Indien er sprake is van samenloop van overtredingen in die zin dat een tweede of volgende overtreding een ander criterium betreft dan de eerste overtreding, en de aan die overtredingen gekoppelde maatregel hetzelfde is, wordt de nieuwe overtreding als recidive beschouwd. 15. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan worden afgeweken van de hierboven geformuleerde regels. Roermond, 19 maart De wnd. burgemeester van Roermond, Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" d.d. 27 maart

9 ^SJ^ gemeente Roermond Damoclesbeleid 2012 woningen en lokalen De burgemeester van Roermond; ovenwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is; dat bij besluit van 8 februari 2011 (in werking getreden op 9 februari 2011) beleidsregels zijn vastgesteld voor het toepassen van bestuursrechtelijke sancties ten aanzien van drugs en hennepteelt; dat het wenselijk is het vastgestelde beleid te wijzigen in verband met een aanscherping van de Aanwijzing Opiumwet met ingang van 1 januari 2012; dat het daardoor wenselijk is om afzonderlijke beleidsregels vast te stellen voor enerzijds coffeeshops en anderzijds voor woningen en lokalen; besluit: nieuwe beleidsregels vast te stellen voor het toepassen van bestuursrechtelijke sancties ten aanzien van drugs en hennepteelt in woningen en lokalen: A. Algemeen 1. Dit beleid ziet op woningen en alle al dan niet voor publiek opengestelde lokalen (met uitzondering van coffeeshops) en daarbij behorende erven. 2. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan worden afgeweken van de hieronder geformuleerde regels. 3. Bij het toepassen van bestuursdwang wordt gekozen voor sluiting van de woning of het lokaal. 4. Als begunstigingstermijn in het besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang wordt een periode van 3 x 24 uur aangehouden, waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. In eerste instantie wordt een voornemen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang opgelegd waartegen op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen, tenzij het bepaalde onder punt 5 van toepassing is. Lokalen: 5. De sluiting van lokalen, waarin handel ten aanzien van harddrugs is geconstateerd, vindt plaats met toepassing van spoedeisende bestuursdwang (artikel 5:24, vijfde lid van de Algemene wet bestuursrecht) ex artikel 13b van de Opiumwet. 6. Indien er tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/het lokaal voor publiek ontoegankelijk Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" d.d. 27 maart

10 worden gemaakt door het verzegelen van de toegangen. 7. De duur van de sluiting is afhankelijk van de overtreding en van de vraag of de woning/het lokaal reeds eerder gesloten is geweest en varieert van een sluiting voor dne maanden tot een sluiting voor onbepaalde tijd. 8. Voor het toepassen van de bevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet wordt verwezen naar de begripsomschrijving van de verdovende middelen als bedoeld in lijst I (harddrugs) en II (softdrugs) van de Opiumwet. Op lijst II is ook hennep in al zijn verschijningsvormen opgenomen, hiervan zijn alleen zaden uitgesloten. Derhalve valt de teelt van hennep ook onder de toepassing van deze beleidsregels. 9. Met betrekking tot de omschrijving van het "verkopen, afleveren, verstrekken, dan wel daartoe aanwezig hebben" van verdovende middelen wordt aansluiting gezocht bij de Aanwijzing Opiumwet. 10. Een wijziging in de huursituatie wordt als niet ter zake doende beschouwd in de belangenafweging, indien deze wijziging wordt aangebracht nadat het voornemen tot toepassing van bestuursdwang is bekend gemaakt. 11. Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van drie maanden. 12. Indien binnen 3 jaar, na afloop van de periode dat een lokaal reeds eerder gesloten was, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van zes maanden. 13. Indien binnen 3 jaar, na afloop van de periode dat een lokaal reeds eerder gesloten was overeenkomstig het gestelde onder 11 en 12, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, ditmaal ten aanzien van harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van twaalf maanden. 14. Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van twaalf maanden. 15. Indien binnen 3 jaar, na afloop van de periode dat een lokaal reeds eerder gesloten was, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, ditmaal ten aanzien van softdrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van zes maanden. 16. Indien binnen 3 jaar, na afloop van de periode dat een lokaal reeds eerder gesloten was, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd. Woningen: 17. Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van een maand. 18. Indien binnen 3 jaar na afloop van de periode dat een woning reeds eerder gesloten was, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van drie maanden. 19. Indien binnen 3 jaar na afloop van de periode dat een lokaal reeds eerder gesloten was, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, ditmaal ten aanzien van harddrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van zes maanden. 20. Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van drie maanden. 21. Indien binnen 3 jaar, na afloop van de periode dat een lokaal reeds eerder gesloten was, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, ditmaal ten aanzien van softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van drie maanden. Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" d.d. 27 maart

11 22. Indien binnen 3 jaar, na afloop van de periode dat een lokaal reeds eerder gesloten was, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van harddrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van zes maanden. B. Overgangsbepalingen Het besluit van 8 februari 2011, inwerking getreden op 9 februari 2011, in te trekken met dien verstande dat de beleidsregels, vastgesteld op 8 februari 2011, hun werking behouden in die gevallen waarin de overtreding van de Opiumwet wordt geconstateerd vóór de datum van inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregels. Met dien verstande dat voor deze gevallen de gunstigste bepalingen worden toegepast. C. Citeertitel Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: "Damoclesbeleid 2012 woningen en lokalen". Roermond, 19 maart 2012, De^nd. burgemeester van Roermond, Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" d.d. 27 maart

12 gemeente Roermond Operationeel handhavingsplan per 1/5/2012 in het kader de herziene Aanwijzing Opiumwet ("Bl-criteria"). Vastgesteld in de lokale driehoek d.d. 23 februari 2012.

13 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Beschrijving huidige lokale/provinciale situatie Roermond, centraal in de Euregio Provinciale situatie 5 3. Handhavingsstrategieën Kader voor handhaving Politie Algemeen Planning en inzet Openbaar Ministerie Gemeente 8 4. Informatieprocessen 12 Operationeel handhavingsplan zoals vastgesteld in de lokale driehoek d.d. 23 februari 2012

14 2 1. INLEIDING Dit operationeel plan voor de handhaving is geschreven naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de burgemeesters van de coffeeshopgemeenten in Zuid- Nederland (d.d. 2 december 2011). Hierin staat onder andere beschreven hoe de bij het coffeeshopbeleid betrokken partners per 1 mei 2012, met de inwerkingtreding van de nieuwe gedoogcriteria voor coffeeshops, de handhaving organiseren. Dit handhavingsplan is gericht op de algemene acties van de handhavingpartners in de gemeente Roermond. Aanleiding De gemeente Roermond wordt net als andere coffeeshopgemeenten in Nederland reeds jarenlang geconfronteerd met drugsoverlast, -criminaliteit en een toestroom van drugstoeristen. Onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van coffeeshops in gemeenten een aantrekkingskracht uitoefent op de komst van deze drugstoeristen en de daarmee samenhangende problematiek. Gewijzigd drugsbeleid: wijziging gedoogcriteria per 1 mei 2012 In het regeerakkoord is opgenomen dat er een einde moet komen aan het huidige 'open- deurbeleid' van de coffeeshops. Coffeeshops dienen kleinschaliger te zijn en zich te richten op de lokale markt. Doel is de drugsgerelateerde overlast en criminaliteit te verminderen. Om de nieuwe impuls te realiseren wordt het coffeeshopbeleid op de volgende punten aangescherpt: 1. Het besloten- clubcriterium (B): De omvorming van coffeeshops tot een besloten club met maximaal 2000 leden 2. Invoering van het ingezetenencriterium (i): Slechts ingezetenen van Nederland kunnen lid worden van een coffeeshopclub. 3. Invoering van het afstandscriterium (A): De afstand tussen scholen en coffeeshops bedraagt minimaal 350 meter Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2012 de bovenstaande gedoogcriteria op basis van de aangevulde Aanwijzing Opiumwet van het OM in werking zijn getreden. Het B- en I- criterium gaan per 1 mei 2012 in de coffeeshopgemeenten van Zuid- Nederland van kracht, met uitzondering van het maximaal ledenaantal van Het maximaal ledenaantal wordt per 1 januari 2013 gehandhaafd. Voor de rest van Nederland gaan het B- en I- criterium in zijn geheel (incl. ledenaantal) per 1 januari 2013 van kracht. Het afstandscriterium van 350 meter dient per 1 januari 2014 in heel Nederland te worden geëffectueerd. Het kabinet heeft de Tweede Kamer bij brief van 27 mei 201V en 26 oktober 2011^ geïnformeerd over de voorgenomen aanscherping van het gedoogbeleid coffeeshops. Vervolgens zijn per brief d.d. 22 december 2011^ de burgemeesters van de coffeeshopgemeenten in Zuid-Nederland geïnformeerd over het aangescherpte coffeeshopbeleid. Er wordt met deze zuidelijke gemeenten gestart gezien de acute problematiek die zich in het zuiden voordoet; het drugstoerisme al dan niet gepaard gaande met overlast in de grensgemeenten en de ^TK 2010/ , 259 ^TK 2011/ , Operationeel handhavingsplan zoals vastgesteld in de lokale driehoek d.d. 23 februari 2012

15 3 problematiek in relatie tot georganiseerde criminaliteit, aldus de minister in het 'Operationeel invoering aangescherpt coffeeshopbeleid (d.d. 20 december 2011). plan De handhaving richt zich in de komende periode dan ook primair op de gevolgen van de invoering van de besloten coffeeshopclubs en op het weren van niet-ingezetenen uit de coffeeshops. Daarnaast richt de handhaving zich op de effecten van de aangescherpte gedoogsituatie op de openbare orde. In het volgende hoofdstuk wordt de lokale situatie van Roermond uiteengezet. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het kader voor de handhavingstrategie beschreven, gevolgd door de invulling hiervan door politie, openbaar ministerie en gemeente. Hoofdstuk 4 licht de informatieprocessen toe. Operationeel handhavingsplan zoals vastgesteld in de lokale driehoek d.d. 23 februari 2012

16 4 2. BESCHRIJVING HUIDIGE LOKALE/PROVINCIALE SITUATIE 2.1 Roermond, centraal in de Euregio Roermond is een bruisende stad, kent een groot en fraai winkel- en horeca aanbod met volop recreatiemogelijkheden. Met haar grote aanbod in de retailsector vormt Roermond een aantrekkelijke koopstad. Op het gebied van detailhandel is er het afgelopen decennium veel gebeurd. Na de komst van het Designer Outlet Center (DOC) rond de eeuwwisseling is ook het Retail Park gerealiseerd en de Huis- en Tuinboulevard verder ontwikkeld. Momenteel trekt het DOC 4 miljoen bezoekers per jaar. In de binnenstad is o.a. het Roersingel-complex gerealiseerd. Bovendien is de binnenstad van Roermond uitgeroepen tot 'Beste Binnenstad '. Roermond heeft zich kortom ontwikkeld tot een echte koopstad met grote aantrekkingskracht. Roermond telt circa inwoners. Roermond is ook een economisch sterke stad met zeer veel werkgelegenheid, voor haar eigen inwoners en voor mensen van (ver) daarbuiten. De stad vervult in vele opzichten een centrumfunctie door haar centrale ligging in Limburg, dicht bij België en Duitsland en kan op de belangstelling van veel bezoekers rekenen. Een groep die de laatste jaren sterk gegroeid is door de ontsluiting van de noord-zuid verbinding (A73) en vooral de oostverbinding via de autoweg vanuit Duitsland. In het oosten grenst de gemeente Roermond aan Elmpten Brüggen in Duitsland. Uit onderstaande tekening is af te leiden wat de reistijd in minuten is per auto naar Roermond vanuit de gebieden die met een zijn aangegeven. Tevens is aantal potentiële bezoekers vanuit die gebieden vermeld in miljoenen. Operationeel handhavingsplan zoals vastgesteld in de lokale driehoek d.d. 23 februari 2012

17 5 2.2 Provinciale situatie In de provincie Limburg zijn op dit moment 8 gemeenten met 1 of meer coffeeshops: Maastricht, Kerkrade, Sittard-Geleen, Heerlen, Roermond, Venray, Weert en VenIo. Gezien de ligging van deze gemeenten bij een landsgrens hebben de meeste coffeeshops veel bezoekers die niet in Nederland woonachtig zijn. Dit levert de nodige overlast op. Uitwerking van de kabinetsplannen heeft plaatsgevonden in de werkgroep coffeeshopgemeenten in Zuid-Nederland, waarde Limburgse coffeeshopgemeenten intensief aan hebben deelgenomen. Ook dit handhavingsplan is opgesteld in samenwerking met deze 8 gemeenten. De politie heeft ter versterking van de aanpak in Limburg, behalve een excelschema waarin per dag een dienstverband wordt omgeschreven, een overkoepelend handhavingsplan voor de Limburgse (coffeeshop)gemeenten geschreven. Duidelijk mag zijn dat het coffeeshopbeleid in Limburg, mede gezien de ligging van deze provincie aan de landsgrenzen, als een belangrijk dossier wordt gezien. Operationeel handhavingsplan zoals vastgesteld in de lokale driehoek d.d. 23 februari 2012

18 6 3. HANDHAVINGSSTRATEGIEËN In dit hoofdstuk worden de handhavingstrategieën omschreven van de partners in de lokale driehoek: politie, Openbaar Ministerie en de gemeente. 3.1 Kader voor handhaving In het 'Operationeel plan invoering aangescherpt coffeeshopbeleid' van het Ministerie van Justitie en Veiligheid d.d. 20 december 2011 staan een aantal kaders beschreven rond de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen. Het landelijk kader wordt gevormd door de Opiumwet en de bijbehorende Richtlijn en de (aangepaste) Aanwijzing van het Openbaar Ministerie. Daaruit voortvloeiend wordt het lokale kader bepaald door het lokale coffeeshopbeleid en de handhaving van dit beleid middels artikel 13b Opiumwet (bestuurlijke handhaving). De lokale driehoek stelt op basis van deze kaders een handhavingsarrangement vast waarin rekening wordt gehouden met landelijke prioriteiten van het Openbaar Ministerie en de politie. De bestuursrechtelijke handhaving van de gedoogcriteria ligt - zoals nu ook reeds het geval is - bij de burgemeester in de uitoefening van zijn sluitingsbevoegdheid ex artikel 13b van de Opiumwet. Dit is doorgaans een zeer doeltreffend instrument aangezien dit (het voortbestaan van) de coffeeshop treft'. 3.2 Politie De inspanningen van de politie rondom de invoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid per 1 mei 2012 worden hieronder toegelicht Algemeen De invoering van de aangescherpte gedoogcriteria per 1 mei 2012 vraagt om een grote extra inspanning van politie en andere partners in de veiligheidsketen. Het overgrote deel van de werkzaamheden in de controle, de handhaving en de opsporing komt echter bij de politie terecht. Met onder andere de Koninklijke Marechaussee, het Korps Landelijke Politie Diensten (de spoorwegpolitie), de Duitse en de Belgische politie en de gemeenten worden nadere operationele afspraken gemaakt over de inzet. De eerste 6 weken na de invoering zal er extra "blauwe" politiecapaciteit worden ingezet, om de invoering van de clubpas vlot te laten verlopen, en om ongewenste effecten ervan in de kiem te smoren, te voorkomen of op te sporen en te vervolgen. In de provincie Limburg zullen meerdere taskforces actief zijn, die snel en flexibel inzetbaar zijn. Aansturing van deze taskforces geschiedt door een provinciale stuurploeg (Staf Grootschalig Bijzonder Optreden -structuur, SGBO) van 2 District Chefs en 2 Chefs Basis Eenheid uit Limburg Noord/Midden en Limburg- Zuid. Dit laatste vraagt om een strakke coördinatie en planning. De inspanning van de politie wordt op drie sporen ingezet. Operationeel handhavingsplan zoals vastgesteld in de lokale driehoek d.d. 23 februari 2012

19 7 Bemoediging / ontmoediging In gezamenlijk overleg zal moeten worden bezien wat de consequenties zijn van een beëindiging van het open-deur-beleid voor coffeeshops ; straat- en thuishandel, de mogelijke vermenging van markten voor soft- en harddrugs, de invloed van 06-dealers, handhaving van het pasjessysteem en de politiecapaciteit voor het aanpakken van drugsgerelateerde problemen buiten de coffeeshop. Door een groot "opvallend" offensief te starten op 1 mei en de daaropvolgende weken wordt de burger getoond dat ons er alles aan is gelegen om genoemde effecten te voorkomen. De nietingezetenen mag het op geen enkele wijze ontgaan dat hun komst naar de coffeeshops in Limburg niet langer is toegestaan. In het district Roermond zullen in de eerste 6 weken, grote en kleine, opvallende en onopvallende, vaste en rijdende controles worden uitgevoerd aan de grensovergangen, toegangswegen tot de coffeeshops, hotspots en in de coffeeshops zelf. Handhaving en opsporing Naast de controles zal door zowel het "straatteam" (taskforce) als door blauwe dienders en veiligheidspartners strak en consequent handhavend worden opgetreden tegen overtreding van de AHOJG-BI criteria, en overige overtredingen van de Opiumwet. Met het Openbaar Ministerie worden afspraken gemaakt over (snelle) afhandeling en vervolging. In de eerste zes weken zal dit met extra capaciteit uit blauw worden uitgevoerd en door het (met extra capaciteit versterkte) straatteam. Na vier weken zullen de controles deel gaan uitmaken van het reguliere politiewerk en in intensiteit afnemen. Handhaving en opsporing door het straatteam zullen gedurende lange tijd (geschat wordt één jaar) worden voortgezet. De capaciteit van het straatteam zal naast de inzet in de coffeeshopgemeenten (Roermond en Weert) beschikbaar zijn voor inzet in andere gemeenten in de provincie Limburg. In een SGBO- structuur zal dagelijks beoordeeld worden waar extra inzet gewenst is. Controle Coffeeshops M.b.t de controles van de coffeeshop volgt nog een nadere uitwerking over de juridische onderbouwing van deze controles en over wie deze daadwerkelijk gaat uitvoeren Planning en inzet In de eerste twee weken zal de intensiteit van handhaving en controle het grootst zijn, met op 1 mei meerdere grote controles in de gehele provincie Limburg. De twee daaropvolgende weken zullen de controles in omvang minder intensief zijn, maar in frequentie nagenoeg gelijk blijven. In de laatste twee weken wordt een groot deel van de controles uitgevoerd in reguliere diensttijd en door het "versterkte" straatteam. Om uitwassen en te verwachten bij- en neveneffecten blijvend tegen te gaan dan wel te beheersen is echter over een aanzienlijk langere periode extra handhavingscapaciteit nodig. De gewenste inspanningen zijn niet te realiseren met de huidige bezetting van het straatteam. 3.3 Openbaar Ministerie Toezicht en opsporing zal per 1 mei 2012 mede gericht zijn op de volgende drie onderdelen: 1. Zichtbare merkbare "blauwe"controles in de nabijheid van coffeeshops en op de aan- en afvoerwegen van drugstoeristen. 2. Opsporing van runnen, straathandel, handel van uit dealpanden, wiet-taxi's etc. en daarmee samenhangende problematiek Operationeel handhavingsplan zoals vastgesteld in de lokale driehoek d.d. 23 februari 2012

20 8 3. Controle van de coffeeshops op naleving van de gedoogcriteria. De inzet van het OM wordt zoveel mogelijk afgestemd op de inzet van de politie. Gedurende de eerste twee weken van mei zal de intensiteit het grootst zijn. Met name zullen op 1 mei as. meerdere grote controles in de gehele provincie Limburg plaatshebben. Daartoe zal per arrondissement één ovj en één parketsecretaris worden ingezet. Deze functionarissen zullen, gelet op diversiteit van de politie-inzet op die dag, op een centrale locatie binnen het arrondissement Roermond en Maastricht worden gepositioneerd. Voor wat betreft de acties na 1 mei 2012 zal het OM personeel inzetten ten behoeve van een snelle afhandeling van zaken door "blauw". Hierbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de inzetplanning van de politiekorpsen. Het OM zal daarbij gebruik maken van de tot op heden gehanteerde afdoeningmodaliteiten (eventueel organiseren van themazittingen). Uitgangspunt daarbij is dat de aangedragen zaken middels snellere interventies worden afgehandeld, geheel in lijn met de binnen de politie en het OM gehanteerde ZSM-werkwijze. Voor zover voor 1 mei a.s. geregeld, zal het OM als driehoekspartner meewerken aan het handhaven van een blowverbod in daartoe aangewezen gebieden. 3.4 Gemeente In de strijd tegen drugsgerelateerde overlast en -criminaliteit zijn behalve strafrechtelijke maatregelen, ook enkele bestuursrechtelijke maatregelen beschikbaar. Zij betreffen zowel de illegale handel in drugs als de via de coffeeshops gedoogde verkoop van softdrugs. Vergunningenstelsel Op 30 januari 1992 heeft de gemeenteraad van Roermond een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. Daarbij is een vergunningenstelsel ingevoerd voor horecabedrijven. Op basis van het vergunningenstelsel in de Algemene plaatselijke verordening (APV) voor horecabedrijven is een vergunning vereist voor de exploitatie van een horecabedrijf. Aangezien een coffeeshop wordt aangemerkt als een horecabedrijf is deze vergunningplicht van toepassing. Maximum- c.q. bevriezingssituatie Op 18 december 1997 heeft de gemeenteraad van Roermond besloten om een maximumbeleid vast te stellen inzake coffeeshops en dit maximum te bepalen op drie. Daarnaast is besloten om bij beëindiging van de exploitatie van één van deze drie het nieuwe maximum vast te stellen op twee coffeeshops in de gemeente Roermond. Hierbij is overwogen dat het driehoeksoverleg van het toenmalige politiedistrict op 17 januari 1997 een standpunt heeft bepaald voor de ontwikkeling van een gezamenlijk beleid op het gebied van coffeeshops. Dit standpunt houdt ten aanzien van Roermond in dat het huidige aantal van drie coffeeshops niet uitgebreid dient te worden en dat bij beëindiging van de exploitatie van één van deze drie, het dan ontstane aantal van twee wordt bevroren, mits dat geen toename van de overlast met zich meebrengt en dit niet leidt tot illegale verkooppunten. Op 26 april 1999 is coffeeshop "Atlas" aan de Leliestraat 15 gesloten verklaard waardoor sinds deze (inmiddels onherroepelijke) sluiting in feite sprake is van een maximum- c.q. bevriezingssituatie voor twee coffeeshops. Coffeeshops Operationeel handhavingsplan zoals vastgesteld in de lokale driehoek d.d. 23 februari 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF No: \2. Van : 2.o\.'h Ontvangen bij Griffier : (o-^ Verspreid per e-mail : lo O uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid Veiligheid IcM Gemeente Delft Programmering Phoenixstraat 16 261 1 AL Delfl Telefoon l401 5 Fax 015-2141724 Retouradres : Veiligheid, Postbus 78, 2600 ME Delfi Internet www.delff.nl Behandeld door: Beny

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet Gemeente Hof van Twente september 2013 De burgemeester van Hof van Twente gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen gemeente roerdalen Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen Inhoudsopgave Artikel1: Algemeen 4 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 6 Artikel 3: Woningen 7 Softdrugs 7 Harddrugs 7 2 gemeente

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) 1 Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: In

Nadere informatie

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR399988_1 4 juli 2016 N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum 1.0 9 september 2011 Wijzigingen Eerste uitgave

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde Nulbeleid coffeeshops gemeente Zeewolde 2 Aanleiding In de gemeenteraad is de discussie geweest, mede naar aanleiding van het VNG rapport Modernisering Cannabisbeleid waarin het failliet van het gedoogbeleid

Nadere informatie

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM 2012 1 Aanleiding In de gemeente Kaag en Braassem zijn geen coffeeshops gevestigd en dat moet naar de mening van het bestuur zo blijven. In de voormalige

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 76486 21 augustus 2015 Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer Inleiding In dit document zijn de gedoogcriteria

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Datum vaststelling 24 januari 2014 Datum inwerkingtreding 17 februari 2014 Laatste wijziging 3 februari 2016 Inwerkingtreding laatste wijziging

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum: 16-10-2012 Versie: DEF Auteur: J. van Donselaar, COO Vastgesteld in maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 3 Afstemming

Nadere informatie

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. BELEID VAN DE BURGEMEESTER ALS UITVOERING VAN DE KADERSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS VASTGESTELD OP 19 MEI 2008 MET BETREKKING TOT HET SOFTDRUGSBELEID VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT (kort aangeduid als

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ;

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ; Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 113 Naam Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Publicatiedatum 20 december 2012 Opmerkingen - Besluit van de Burgemeester van 18 december

Nadere informatie

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid Handhavingarrangement coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV);

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV); De burgemeester van de gemeente Veenendaal; overwegende dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Citeertitel

Nadere informatie

G m entebeek. In districtsverband (Westelijke Mijnstreek) isafgesproken om Damoclesbeleid in te voeren en dit beleid op elkaar af te stemmen.

G m entebeek. In districtsverband (Westelijke Mijnstreek) isafgesproken om Damoclesbeleid in te voeren en dit beleid op elkaar af te stemmen. G m entebeek Onderwerp: Tïv nnn-dó Damoclesbeleid Beek2011 vrauo042 Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van het artikel 13b Opiumwet (ook wel "Damocles" genoemd) heeft de burgemeester in de vorm van

Nadere informatie

Coffeeshop handhavingsarrangement

Coffeeshop handhavingsarrangement Coffeeshop handhavingsarrangement Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: «In het

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops.

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops. Discussienotitie aanscherping lokaal coffeeshopbeleid De burgemeester is het bevoegde gezag betreffende de uitvoering van het lokaal coffeeshopbeleid. Hij verstrekt de exploitatievergunning voor het exploiteren

Nadere informatie

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 129092 28 december 2015 Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

Dtam: - 2 JAN 2012. Briefnr.: 2,01 ^ - / ^ Afschrift am:

Dtam: - 2 JAN 2012. Briefnr.: 2,01 ^ - / ^ Afschrift am: iministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De gemeenten t.a.v. de burgemeesters i.a.a. de Korpschefs van de Regiopolitie Gemeente Haariemmemieer "Oo\7 Dtam: - 2

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR382025_1 12 juli 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID De Burgemeester van Enschede gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de in het lokale driehoeksoverleg en het districtelijk veiligheidsoverleg overeengekomen afspraken

Nadere informatie

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 111873 25 november 2015 Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING Dit rapport biedt inzicht in de aantallen officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland in 2007. Het tellen van het aantal

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Beleidsregels Artikel 13 Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenosch Tilurg Gemeente Eindhoven Vastgesteld door de urgemeester op 13 juni 2013 Vastgesteld in de driehoek op 22 april

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 De burgemeester van de gemeente Medemblik, Overwegende: Artikel 13b

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2007

Coffeeshops in Nederland 2007 AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-2007 Coffeeshops in Nederland 2007 B. Bieleman A. Beelen R. Nijkamp E. de Bie COLOFON WODC/St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid).

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). De burgemeester van de gemeente Asten, Gelet op artikel 13b van de Opiumwet en artikel 2 Politiewet, Besluit vast te stellen:

Nadere informatie

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en;

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en; Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2013 De burgemeester van Almere, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid Opiumwet (verder: Aanwijzing Opiumwet) en

Nadere informatie

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?)

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) Vragen en antwoorden tijdelijke coffeeshop Almere Buiten de Meridiaan Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) 1. Wat is een coffeeshop? Een coffeeshop is een horecabedrijf. Een gesloten ruimte, waar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BG6660

ECLI:NL:RBMID:2008:BG6660 ECLI:NL:RBMID:2008:BG6660 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 11-12-2008 Datum publicatie 12-12-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 08/1049 VV Bestuursrecht

Nadere informatie

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel art. 13b Opiumwet Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel handhavingsbeleid... 3 3. Algemene uitgangspunten voor bestuursrechtelijk

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 Registratienummer 2015 / 197835 Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Doelstellingen huidig beleid...4 3 Effecten van het huidige beleid...4 4 Beleidswijzigingen 2015...

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Commissie Mens & Samenleving Behandeld door J.C.D. Hofland Doorkiesnummer 030-28 61256 E-mail j.hofland@utrecht.nl Onderwerp Aanpassing

Nadere informatie

Naam Beleidsregels met gedoogvoorwaarden ten aanzien van coffeeshops (1996)

Naam Beleidsregels met gedoogvoorwaarden ten aanzien van coffeeshops (1996) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2003 / 65 Naam Beleidsregels met gedoogvoorwaarden ten aanzien van coffeeshops (1996) Publicatiedatum 16 juli 2003 Opmerkingen - De beleidsregels zijn integraal overgenomen

Nadere informatie

Operationeel plan Invoering aangescherpt coffeeshopbeleid 20 december 2011

Operationeel plan Invoering aangescherpt coffeeshopbeleid 20 december 2011 Operationeel plan Invoering aangescherpt coffeeshopbeleid 20 december 2011 1. Aanleiding operationeel plan Ter uitwerking van het voornemen in het regeerakkoord heeft het kabinet de Tweede Kamer bij brief

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD V \ \ Aan de leden van de raad GEMEENTE VALKENSWAARD \ de Hofnar 15 Postbus ioloo 5550 GA ValKenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Kenmerk: 8866/8867

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels, Gemeente Den Haag Burgemeester Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Onderwerp Coffeeshopbeleid Ons kenmerk BSD/2013.280 RIS 257888

Nadere informatie

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar 13 Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar Alkmaar, oktober 2013 De burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelet op: - De Richtlijnen voor opsporings- en strafbare feiten van de Opiumwet van het Openbaar

Nadere informatie