Verslag van de vierde informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 6 oktober 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vierde informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 6 oktober 2011"

Transcriptie

1 Verslag van de vierde informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 6 oktober 2011 Aanwezig: Verslag: Circa 25 omwonenden en belangstellenden, voorts Victor Everhardt (wethouder van (onder meer) Stationsgebied, Volksgezondheid en wijkwethouder Zuidwest, aanwezig tot uur), Jacqueline van Gils (avondvoorzitter), Maarten Poos (Arcadis, onderzoeker luchtkwaliteit en geluid), Alfred van Helvoort (Grontmij, ontwerp 2e Asselijnstraat), Iris Vliegenberg (projectleider 2e Asselijnstraat), Els Leibbrand (assistent-projectleider), Peter Koolhaas, (verkeerskundige), Rogier Crusio (juridisch adviseur), Wiet Baggen (adviseur luchtkwaliteit), Tjerk van Impelen (voorlichter) en Moniek van der Sanden (communicatieadviseur). Bureau Ingrid Bakhuis. OPENING Herman Baartman is verhinderd en Jacqueline van Gils treedt op als voorzitter voor de avond. Zij opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. In de drie vorige informatieavonden zijn de plannen voor de aanleg van de 2e Asselijnstraat toegelicht en zijn vragen gesteld over de gevolgen voor de verkeersintensiteit, lucht en geluid, de wijze waarop die worden onderzocht en over de procedures. In deze bijeenkomst wordt daarop dieper ingegaan. Na een welkomstwoord van wethouder Victor Everhardt en een korte toelichting van Iris Vliegenberg op het ontwerpbestemmingsplan dat vandaag 6 oktober 2011 ter visie is gelegd, is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de projectleider, die hierin wordt bijgestaan door de vakspecialisten. De voorzitter stelt hen voor. WELKOMSTWOORD VAN DE WETHOUDER, VICTOR EVERHARDT Ook wethouder Victor Everhardt heet de aanwezigen welkom. Voor de zomer is gesproken over de noodzaak van de aanleg van de 2e Asselijnstraat en de zorgen die daarover leven. Volgens afspraak zijn we nu weer bij elkaar voor een toelichting op het bestemmingsplan en de onderzoeken die hiervoor zijn uitgevoerd. De wethouder vind het prettig dat mensen bereid zijn geweest hiervoor een avond vrij te maken. Zelf kan hij slechts kort aanwezig zijn, omdat deze bijeenkomst samenvalt met de raadsvergadering over de gemeentebegroting voor De wethouder wenst de aanwezigen een vruchtbare avond toe. DE PLANNEN VOOR DE 2E ASSELIJNSTRAAT TOELICHTING DOOR IRIS VLIEGENBERG, PROJECTLEIDER Projecten omgeving Verschillende projecten aan de westzijde van het station grijpen in elkaar en hiervoor zijn of worden verschillende informatieavonden belegd. Iris Vliegenberg licht de projecten kort toe en verwijst naar de informatieavonden. Kruisvaertkade In 2009 zijn de gemeente Utrecht (Stadsontwikkeling) en NS Poort de eerste verkenningen gestart naar de ontwikkeling van woningbouw op het EKP-terrein. Omwonenden waren vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Het initiatief is stilgevallen, maar wordt nu weer opgepakt. Een stedenbouwkundig plan van eisen (SPvE) voor de ontwikkeling van circa woningen wordt aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar gepresenteerd in een informatieavond. Omwonenden die (weer) willen meedoen in de klankbordgroep kunnen zich daarvoor aanmelden bij Marjon van Caspel van de Dienst StadsOntwikkeling (mailadres is Busbaan Kruisvaart Voor de aanleg van de tramverbinding naar de Uithof moet ruimte worden gemaakt op de Adema van Scheltemabaan. Bussen rijden dan tijdelijk via de nog aan te leggen busbaan langs de Kruisvaart. In een informatieavond op 12 oktober 2011 wordt ingegaan op de plannen en de daarmee samenhangende onderzoeken naar lucht en geluid. Van Zijstweg Tellegenlaan Informatieavond 2e Asselijnstraat d.d. 6 oktober 2011

2 Ter verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad en het Stationsgebied wordt de Van Zijstweg en in het verlengde daarvan de Tellegenlaan omgevormd tot een weg met een busbaan in twee richtingen en 2 x 2 rijstroken voor autoverkeer. Bewoners van Parkhaven zijn betrokken bij de vormgeving van de herinrichting. Voor de herinrichting wordt een bestemmingsplan opgesteld. Ook deze plannen zijn onderwerp van gesprek tijdens de informatieavond op 12 oktober 2011 over de gevolgen van de verkeersplannen in Dichterswijk voor luchtkwaliteit en geluid. Bestemmingsplan 2e Asselijnstraat Noodzaak Bouwwerkzaamheden aan de weerszijden van het station maken het noodzakelijk een groot deel van de bushaltes aan de oostkant van het station te verplaatsen naar een tijdelijk busstation achter de Knoopkazerne. Aan de Mineurslaan, evenwijdig aan de Kruisvaart en het spoor, achter het TNT-gebouw wordt een busbuffer aangelegd, waar bussen wachten tot ze naar de opstapplaats kunnen rijden. Het tijdelijk busstation en de busbuffer moeten begin 2013 gereed zijn. De ontsluiting verloopt enerzijds via de Mineurslaan. Hiertoe wordt de inrichting van de weg aangepast. Een deel van de Mineurslaan ontsluit ook andere voorzieningen en moet worden gedeeld met auto- en vrachtverkeer. Omdat één ontsluiting te kwetsbaar is, is besloten de Van Zijstweg door te trekken als extra ontsluiting van het busstation. Deze "Verlengde Van Zijstweg" kan nog niet worden aangelegd, omdat het nog ontbreekt aan het eigendom van een stukje grond. Die grond is eigendom van NS en is in erfpacht uitgegeven. De erfpachter wil dit niet zonder meer overdragen. Een onteigeningsprocedure is in gang gezet. Onteigening is een zwaar middel en daarvoor is toestemming nodig van de Kroon. Die heeft inmiddels een uitspraak gedaan. Hierop is beroep mogelijk. De uitspraak ligt ter inzage. Een onteigeningsprocedure neemt veel tijd in beslag. Daarom wordt tevens getracht via minnelijk overleg tot overdracht van de grond te komen. Hiertoe worden intensieve gesprekken gevoerd met de huurder TNT en de erfpachter. Wanneer die niet het gewenste resultaat hebben en de onteigeningsprocedure wordt doorgezet, dan kan de gemeente de grond op zijn vroegst medio 2013 in handen krijgen en kan de Verlengde Van Zijstweg begin 2014 gereed zijn. Dat is te laat om de bereikbaarheid van het busstation te garanderen. Daarom is besloten busverkeer in dat geval tijdelijk tot de Verlengde Van Zijstweg beschikbaar is over de 2e Asselijnstraat te laten rijden. Een deel van de Mineurslaan wordt behalve voor busverkeer ook gebruikt voor vracht- en autoverkeer, maar ter hoogte van de busbuffer is de Mineurslaan alleen bestemd voor busverkeer. De 2e Asselijnstraat wordt aangelegd voor de ontsluiting van het TNT-gebouw en de toekomstige woningbouw op het EKP-terrein. Besloten is de 2e Asselijnstraat vervroegd aan te leggen, om deze zo nodig ook tijdelijk voor busverkeer en voor bouwverkeer te kunnen benutten. Met de aanleg van een weg verandert de bestemming van de grond in een verkeersfunctie. Daarom is een bestemmingsplan opgesteld. Dat is vandaag ter inzage gelegd. Ontwerp Voor de aanleg van de weg is een definitief ontwerp in voorbereiding. Dit is een uitwerking van het eerder getoonde voorlopig ontwerp. Belangrijke ontwerpuitgangspunten zijn: zo veel mogelijk bomen behouden busverkeer vanuit de 2e Asselijnstraat niet linksaf de Croeselaan op laten rijden, maar rechtsaf, richting Van Zijstweg na ingebruikname van de Verlengde Van Zijstweg het wegprofiel van de 2e Asselijnstraat versmallen. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp is een aantal wijzigingen doorgevoerd, mede naar aanleiding van de inbreng van omwonenden in de informatieavonden. Zo wordt de bushalte aan de Croeselaan, tegenover de 2e Asselijnstraat, verschoven om de doorstroming van busverkeer te verbeteren. Vanuit de Asselijnstraat wordt een rechte doorsteek over de Croeselaan gemaakt, zodat verkeer linksaf kan rijden en de verkeersafwikkeling in de Asselijnstraat wordt verbeterd. Het voorstel van omwonenden om het tweerichtingsfietspad aan de kant van de bomenrij te leggen en zo de afstand van gemotoriseerd verkeer tot de bebouwing aan de Asselijnstraat te Informatieavond 2e Asselijnstraat d.d. 6 oktober

3 vergroten, is onderzocht. Uit oogpunt van veiligheid is dit niet overgenomen; fietsers zouden dan twee keer moeten oversteken. Bovendien heeft het fietspad op termijn ook een functie in de ontsluiting van het Remu-terrein dat wordt herontwikkeld. Iris Vliegenberg toont een impressie van de toekomstige situatie. Onderdelen van het bestemmingsplan Op 20 september jl. heeft het college besloten het ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen en ter inzage te leggen. De terinzagelegging duurt zes weken. Gedurende die tijd kunnen reacties op het ontwerp-bestemmingsplan worden ingediend. Een bestemmingsplan geeft de functie van een gebied weer. Met de vaststelling van het bestemmingsplan voor de 2e Asselijnstraat verandert de bestemming van bedrijfsdoeleinden in verkeersdoeleinden. Op de plankaart zijn ook de bestemmingen groen, water en verkeer aangegeven. Voor bestemmingsplanwijzigingen wordt onderzocht of de toekomstige situatie voldoet aan gestelde wettelijke normen. Op basis van onderzoek moet worden onderzocht of dat de beoogde situatie daaraan voldoet. Onderzoeken Verkeer De verwachte verkeersintensiteit vormt de basis voor de onderzoeken naar lucht en geluid. De 2e Asselijnstraat staat niet in het Utrechtse Verkeersmodel, dat zich richt op de hoofdroutes. Om toch een uitspraak over de verwachte verkeersintensiteit te kunnen doen, zijn projectgegevens geleverd. Formeel moet worden onderzocht of de nieuwe bestemming zowel in het eerste jaar na de wijziging als na tien jaar aan de normen voldoet. Voor de 2e Asselijnstraat betekent dit dat de onderzoeken zich moeten richten op 2014 en Enige tijd na de bestemmingswijziging vanaf 2013 wordt de 2e Asselijnstraat mogelijk ook tijdelijk gebruikt voor busverkeer. Direct na de bestemmingswijziging en na tien jaar doet die situatie zich niet voor. In de onderzoeken wordt een worst-case-scenario gehanteerd, waarin de meest ongunstige tijdelijke situatie (2013) wordt uitgewerkt. De verwachte verkeersintensiteit ziet er als volgt uit: Situatie 2013 (verkeersbewegingen per etmaal) Situatie 2022 (verkeersbewegingen per etmaal) Aantal motorvoertuigen: 444 Aantal motorvoertuigen: 444 Vrachtverkeer: 50 Vrachtverkeer: 50 Busverkeer (opgave BRU): Busverkeer: 0 Voor de bussen is uitgegaan van maximale aantallen. Van enkele buslijnen is nu nog niet duidelijk of die via de 2e Asselijnstraat of via de Mineurslaan worden afgewikkeld, maar ook deze zijn meegenomen in de aantallen (worst-case-scenario) Van het aantal motorvoertuigen in 2022 is het aantal motorvoertuigen van 2013 gehanteerd, waarbij nog géén rekening is gehouden met de plannen voor het EKP-terrein, omdat deze formeel nog niet zijn vastgesteld. Daarom is eenzelfde aantal aangehouden als in de situatie direct na aanleg van de 2e Asselijnstraat. Geluid De 2e Asselijnstraat krijgt een 30 km-profiel. In dat geval is de Wet Geluidshinder niet van toepassing. Gezien het belang van deze situatie is er toch onderzocht wat de gevolgen zijn voor de geluidsbelasting op deze locatie:. In de wettelijke geluidsnormen is een voorkeurswaarde van 48 db vastgesteld. De maximumwaarde, die zonder ontheffing niet mag worden overschreden, is gesteld op 63 db. Uit het onderzoek blijkt dat de 2e Asselijnstraat in 2022 met een geluidsbelasting van 45 db voldoet aan de voorkeursnorm van 48 db. In de tijdelijke situatie, waarin busverkeer door de straat rijdt, bedraagt de geluidsbelasting 54 db. Dit is een overschrijding van de voorkeurswaarde, maar niet van de maximumwaarde en hiervoor is geen ontheffing nodig (omdat de wetgeluidshinder niet van toepassing is). Besloten is echter om in het ontwerp maatregelen op te nemen die de geluidsbelasting zodanig reduceren, dat op deze locatie aan de voorkeursnorm wordt voldaan. Zo wordt de weg aangelegd in geluidsarm dicht asfaltbeton en als de bussen tijdelijk door de straat gaan rijden, wordt een geluidsscherm met een hoogte van drie Informatieavond 2e Asselijnstraat d.d. 6 oktober

4 meter geplaatst op de grens tussen de Asselijnstraat en de 2e Asselijnstraat. In dat geval wordt met de bewoners van de Asselijnstraat overlegd over vormgeving, materialisatie en kleurstelling van het scherm. Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van fijn stof en stikstofdioxide. Voor fijn stof ligt het toegestane jaargemiddelde op 40 µg/m 3 (microgram). Er is ook een 24-uursgemiddeldenorm (50 µg/m 3 ) mag niet meer dan 35 dagen per jaar worden overschreden. Op dit moment ligt de norm voor stikstofdioxide op 60 µg/m 3 en vanaf 1 januari 2015 wordt die verlaagd naar 40 µg/m 3. Volgens de uitgevoerde berekeningen ligt de aanwezigheid van zowel fijnstof (21,5 µg in 2013) als stikstofdioxide (38,2 µg in 2013) onder de (toekomstige) norm. Bodem Onderzocht is of de bodem geschikt is voor de bestemming verkeer. In 2004 zijn een grond- en een grondwatersanering uitgevoerd. De bodem is nog licht verontreinigd. Dit betekent dat grond die wordt afgegraven, moet worden afgevoerd om te worden gereinigd. Maar voor een verkeersfunctie is de bodem geschikt. Flora en fauna Bij een bestemmingswijziging moet worden onderzocht welke bescherming het gebied geniet en welke bijzondere soorten planten en dieren zich hier ophouden. Het bestemmingsplangebied maakt geen deel uit van de ecologische hoofdstructuur en geniet geen bijzondere bescherming in het kader van Natura Er zijn geen beschermde soorten planten of dieren aangetroffen, maar bij de uitvoering van werkzaamheden moet wel rekening worden gehouden met het broedseizoen en met name in de avonduren met de vlieg- en jachtroute van vleermuizen. Voor aanvang van het broedseizoen worden drijvende planten ter hoogte van de aan te leggen brug verwijderd. Archeologie Het plangebied is aangewezen als 'gebied met archeologische verwachtingen'. Dit betekent dat archeologisch onderzoek is voorgeschreven, als werkzaamheden in de bodem worden uitgevoerd. Besluiten en vergunningen Gelijktijdig met het besluit het ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen en ter inzage te leggen heeft het college besloten de voor de aanleg van de 2e Asselijnstraat benodigde vergunningen gecoördineerd aan te vragen. Het gaat om een omgevingsvergunning in het kader van de Wabo (omgevingsvergunning) voor de realisering van de brug over de Kruisvaart, een sloopvergunning voor het kunstwerk van Peter Struycken, een kap (vel)vergunning voor de bomen en de intrekking van de ligplaatsvergunning voor de Reviuskade 100. Verder heeft het college een verkeersbesluit genomen met betrekking tot het snelheidsregime voor de 2e Asselijnstraat (30 km). Velvergunning Uitgangspunt is de 2e Asselijnstraat aan te leggen met behoud van zo veel mogelijk bomen. Het merendeel van de bomen tussen de Asselijnstraat en de 2e Asselijnstraat kan blijven staan, maar een deel van de bomen (21) zal gekapt moeten worden..volgens een inventarisatie van de gezondheid en de verwachte levensduur van de bomen zullen deze bomen verplanting niet goed doorstaan. Ze zijn beoordeeld als niet verplantbaar.. Omgevingsvergunning brug De vergunning is voor de bouw van de brug over de Kruisvaart. Ook deze aanvraag ligt ter inzage. Hierop kunnen reacties worden ingediend. Sloopvergunning kunstwerk Peter Struycken Het kunstwerk moet plaatsmaken voor de aanleg van de 2e Asselijnstraat. Met de kunstenaar en de eigenaar (NS Poort) is de voorgenomen sloop besproken. Kunstenaar Peter Struycken is akkoord, mits het kunstwerk in zijn geheel wordt verwijderd. In een vorige informatieavond hebben omwonenden gevraagd een deel van het kunstwerk te laten staan, in ieder geval totdat Informatieavond 2e Asselijnstraat d.d. 6 oktober

5 de woningbouwontwikkeling op het EKP-terrein van start gaat. Deze optie wordt besproken met de kunstenaar. Verkeersbesluit De 2e Asselijnstraat krijgt een 30 km-profiel en een vrijliggend fietspad. Hiervoor worden verkeersbesluiten genomen zodat hierop ook gehandhaafd kan worden. Intrekken ligplaatsvergunning Reviuskade 100 In verband met de aanleg van de brug moet een woonboot verplaats worden. Hierover vindt overleg plaats. Parallel aan dit overleg heeft het college besloten tot de intrekking van de ligplaatsvergunning, op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Er moet dan een vervangende ligplaats beschikbaar worden gesteld. Procedure Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken, zoals de resultaten van onderzoek en de vergunningsaanvragen, gedurende zes weken tot 16 november ter inzage op verschillende locaties. Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht, Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. Informatiecentrum Gemeente Utrecht, Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), Utrecht, Open van maandag tot en met vrijdag van tot uur en donderdag tot uu Wijkservicecentrum Zuidwest, Marco Pololaan 71, te Utrecht Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Gedurende deze termijn kan men een reactie (een zienswijze) op het bestemmingsplan geven aan het college. Reacties moeten schriftelijk (niet per ) worden ingediend. Wie niet in staat is een reactie te schrijven, kan contact opnemen met de gemeente en een afspraak maken voor bespreking van een mondelinge reactie die ambtelijk op schrift wordt gesteld. Van deze mogelijkheid kan tot uiterlijk 13 november gebruik worden gemaakt. Na sluiting van de termijn worden de reacties ambtelijk verwerkt. Van iedere reactie wordt onderzocht of deze aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan. In een rapport worden alle reacties opgenomen en van ambtelijk commentaar voorzien. Het (eventueel aangepaste) bestemmingsplan wordt ter vaststelling aan het college voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad. Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt gepubliceerd. Wie een zienswijze op het bestemmingsplan heeft ingediend, kan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep aantekenen bij de Raad van State, binnen zes weken na publicatie. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheden, is het bestemmingsplan zes weken na verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk, in maart Als van de beroepsmogelijkheden gebruik wordt gemaakt, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk na behandeling van het beroep. VRAGEN EN REACTIES De voorzitter stelt voor de vragen en reacties per thema te behandelen. De inbreng van bezoekers is cursief weergegeven. Algemeen Complimenten voor de heldere presentatie. Verkeer Er wordt steeds gesproken over de aanleg van de 2e Asselijnstraat en de onderzoeken die daarvoor nodig zijn, maar we horen niets over de gevolgen voor bewoners van de Informatieavond 2e Asselijnstraat d.d. 6 oktober

6 Croeselaan, terwijl ook daar een enorme toename van busverkeer gaat ontstaan, met gevolgen voor lucht, geluid en trilling. Iris Vliegenberg licht toe dat dit bestemmingsplan betrekking heeft op de 2e Asselijnstraat. Het bestemmingsplan voor de Croeselaan verandert niet, maar in het kader van de herinrichting van de Croeselaan worden de gevolgen voor geluidsbelasting en luchtkwaliteit onderzocht. De reconstructie is nodig om de benodigde verkeersstroken, met een voorsorteervak naar de 2e Asselijnstraat te kunnen aanleggen. Trilling hangt vooral samen met het wegdek. Om trilling te voorkomen zal het wegdek van de 2e Asselijnstraat bestaan uit asfaltbeton. Rogier Crusio licht toe dat de reconstructie van de Croeselaan past in het bestemmingsplan Dichterswijk, zodat hiervoor geen publiekrechtelijke procedure behoeft te worden gevoerd. Wel moet in het kader van de Wet Geluidhinder worden aangetoond dat de reconstructie geen toename van de geluidsbelasting met zich meebrengt van meer dan 2 db ten opzichte van de bestaande situatie. Als daar niet aan wordt voldaan en de extra geluidsbelasting hoger is, dan moet een hogere-grenswaardeprocedure worden doorlopen. Dat is wel een publiekrechtelijke procedure en daarop staat beroep open. Het ligt voor de hand dat de geluidsbelasting met meer dan 2 db toeneemt, als er ruim bussen per dag extra op de Croeselaan gaan remmen en optrekken. Iris Vliegenberg bevestigt dat er daarom onderzoek wordt ingesteld naar de situatie op de Croeselaan. De resultaten daarvan zijn aan het eind van dit jaar bekend. Maar dan is de bestemmingsplanprocedure al in de afrondende fase. Reacties op het bestemmingsplan kunnen worden ingediend tot 16 november a.s. Als uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door de reconstructie met meer dan 2 db toeneemt, dan wordt hiervoor een aparte procedure opgestart en dan kunnen mensen hun reactie doorgeven. Maar de 2e Asselijnstraat wordt dan niet gesloopt! Met andere woorden, wat wordt er precies onderzocht en hoe en wanneer worden bewoners daarover geïnformeerd? Als de resultaten van het onderzoek pas aan het eind van het jaar bekend zijn, kunnen bewoners de extra geluidsbelasting van de Croeselaan niet aanvoeren als onderbouwing van een reactie op de voorgenomen aanleg van de 2e Asselijnstraat. In de zienswijze op het bestemmingsplan kunnen zorgen over de geluidsbelasting van de Croeselaan worden vermeld. Als de geluidbelasting van de Croeselaan met meer dan 2 db toeneemt ten opzichte van de huidige situatie, moet een verzoek tot ontheffing hogere grenswaarde worden ingediend. Daarop kunnen omwonenden een zienswijze indienen en eventueel tegen de beschikking in beroep gaan. Het is mogelijk dat de ontheffing niet wordt verleend en dat de bussen niet via de Croeselaan mogen rijden. Dat betekent niet dat de 2e Asselijnstraat niet wordt aangelegd. Die is in ieder geval nodig voor de ontsluiting van het TNT-gebouw en de toekomstige woningbouw. In vorige informatieavonden hebben bewoners al bezwaar gemaakt tegen de salamitechniek die hier wordt toegepast. De ontwikkelingen zijn in deelprojecten opgedeeld en daarvoor worden op deelprojectniveau onderzoeken gedaan naar lucht en geluid. We hebben gevraagd om een totaalbeeld van die deelplannen en de consequenties ervan. Er wordt steeds een klein deel van het geheel onderzocht, gepresenteerd en beoordeeld. Daardoor neemt de onrust in de buurt toe. De afgelopen tijd zijn aspecten van de aanleg van de 2e Asselijnstraat onderzocht, om vragen die in informatieavonden naar voren zijn gebracht, te kunnen beantwoorden en aanvullende maatregelen te kunnen nemen. De reconstructie van de Croeselaan valt buiten dit project. Maar het is toch eigenaardig dat die reconstructie niet in dit project is meegenomen, want de verkeersbewegingen per etmaal door de 2e Asselijnstraat waarvan meer dan 1600 bussen hebben ook betrekking op de Croeselaan. En dan zijn toekomstige bewoners van de Kruisvaertkade nog niet meegenomen. Uitgaande van circa 500 woningen, zou rekening gehouden moeten worden met ten minste autobewegingen per etmaal meer. In het kader van een bestemmingsplan moet onderzoek worden gedaan naar de situatie in het jaar van uitvoering en tien jaar na realisatie. Voor het bestemmingsplan 2e Asselijnstraat Informatieavond 2e Asselijnstraat d.d. 6 oktober

7 betekent dit dat de situatie in 2012 en 2022 moet worden onderzocht. In de periode doet zich een bijzondere situatie voor. Dan rijden er tijdelijk bussen door de 2e Asselijnstraat. Hoewel daartoe niet verplicht, heeft de gemeente ook die situatie in het onderzoek betrokken. Er is dus rekening gehouden met de tijdelijke situatie dat er bussen door de 2e Asselijnstraat rijden. De woningbouwplannen zijn nog niet vastgesteld door het college van b en w, zodat het aantal verkeersbewegingen die het plan met zich meebrengt, nog niet zijn meegenomen. Daarom is gerekend met hetzelfde aantal bewegingen als in de huidige situatie. Peter Koolhaas bevestigt dat het aantal voertuigbewegingen toeneemt na bebouwing van het EKP-terrein. Ook de toekomstige bebouwing van het Remu-terrein zal extra verkeersbewegingen met zich meebrengen. Dit aantal zal in totaal uitkomen op zo'n per etmaal. Dan moeten we vaststellen dat die extra verkeersbewegingen niet zijn meegeteld en dat er geen worst-case-scenario is gemaakt. Hiervoor zou dan toch op zijn minst een schatting moeten worden gemaakt. Maarten Poos (Arcadis) zet uiteen dat busverkeer niet vergelijkbaar is met autoverkeer. In de tijdelijke situatie rijdt busverkeer door de 2e Asselijnstraat. Dan zal de geluidsbelasting uitkomen op circa 54 db. Wanneer de woningbouw gereed is zal er extra autoverkeer door de straat komen, maar dan rijden hier geen bussen meer. Naar verwachting komt de geluidsbelasting dan uit rond de 48 db. Dat betekent dus dat de geluidsbelasting zich ook in de definitieve situatie rond de toegestane waarde beweegt of deze zelfs overschrijdt. Zijn de berekeningen gebaseerd op een 30 km- of een 50 km-profiel? Maarten Poos licht toe dat een waarde van 48 db geen belemmering vormt voor de aanleg. Een geluidswaarde van 48 db geldt als voorkeursgrenswaarde. Voor een waarde tussen 48 en 63 db kan het bevoegd gezag overwegen een hogere grenswaarde vast te stellen met een maximum van 63 db. Boven die waarde is ontheffing nodig. De bepalingen van de Wet Geluidshinder gelden voor een 50 km-profiel. Een weg waar een snelheidsbeperking van 30 km geldt, valt niet onder die wet. Op 12 oktober is er een informatieavond over de ontwikkelingen in en rond de Dichterswijk. De aanleg van de 2e Asselijnstraat en de gevolgen daarvan voor de omgeving zijn hierbuiten gehouden. Waarom zijn die thema's niet gecombineerd, zodat bewoners zich een voorstelling kunnen maken van het totaalbeeld? Deze informatieavond is belegd om nader in te gaan op het bestemmingsplan 2e Asselijnstraat en de onderzoeken die in het kader daarvan zijn uitgevoerd. Daarmee wordt gereageerd op vragen in vorige informatieavonden. Als dit onderwerp bij de informatieavond op 12 oktober zou worden betrokken, zou hier niet diepgaand op kunnen worden ingegaan. Bovendien loopt het bestemmingsplan 2e Asselijnstraat in tijdpad op de andere plannen vooruit. Het gevolg hiervan is dat de effecten per deelplan en per deelgebied worden berekend en onderzocht, zonder rekening te houden met de invloed die deelplannen op elkaar uitoefenen. Bewoners hebben meermaals gevraagd een totaalbeeld te schetsen. We krijgen nu een presentatie van een deelproject dat nog net binnen de normen valt. Maar de aanleg van busbanen aan de Van Zijstweg en de Kruisvaartkade, de reconstructie van de Croeselaan, de toename van verkeersbewegingen naar de Rabobank, de nieuwbouwwijk en de effecten van de Jaarbeurs en het spoor zijn daarin niet meegenomen. Alles opgeteld is er een veel groter aantal verkeersbewegingen dan in dit onderzoek is aangenomen en is er sprake van een andere geluidsbelasting en andere luchtkwaliteit dan nu op basis van de 2e Asselijnstraat alleen wordt voorgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de 2e Asselijnstraat. Dat er elders in de stad ook ontwikkelingen zijn die verkeerseffecten met zich meebrengen, staat daar los van. In het onderzoek is rekening gehouden met de verwachte autonome verkeersontwikkeling (dus met inbegrip van Rabobank, ontwikkeling Stationsgebied etc.) in en rond de 2e Asselijnstraat (inclusief maximale aantallen bussen). We spreken niet over ontwikkelingen elders in de stad, maar over ontwikkelingen die nauw met elkaar samenhangen en die zich op een totale afstand van zo'n 100 meter van elkaar afspelen. Hier wordt een corridor dwars door de stad aangelegd. Dat gebeurt elders niet. Informatieavond 2e Asselijnstraat d.d. 6 oktober

8 Het is de vraag of het juridisch houdbaar is om de ontwikkelingen en de daarmee samenhangende effecten van elkaar los te knippen. Wij volgen een bestemmingsplanprocedure om de aanleg van de 2e Asselijnstraat mogelijk te maken. In het kader daarvan zijn milieuonderzoeken gedaan. Ook voor de reconstructie van de Croeselaan wordt onderzoek verricht en de resultaten daarvan worden bekendgemaakt, ook als er sprake zou zijn van een overschrijding van de toegestane waarden. De herinrichting van de Van Zijstweg verkeert in de ontwerpfase. Plannen daarvoor zijn nog niet vastgesteld. En de herinrichting van de Van Zijstweg betreft een aparte procedure. Die procedures moeten toch op enig moment bij elkaar komen om te kunnen beoordelen of de opstapeling van milieueffecten aanvaardbaar is. Misschien moet wel worden geconstateerd dat de bussen niet via de Van Zijstweg mogen rijden, omdat de normen dan worden overschreden. Als er bussen per etmaal rijden, is dit er één per 15 seconden 1. Er staan dus voortdurend bussen te ronken en te stinken in de 2e Asselijnstraat. Komt daar eigenlijk een verkeerslicht? Peter Koolhaas licht toe dat ingeval de bussen tijdelijk via de 2e Asselijnstraat gaan rijden, een verkeersregelinstallatie wordt geplaatst op de kruising Croeselaan 2e Asselijnstraat om de verkeersafwikkeling veilig te laten verlopen. Bussen rijden in twee richtingen door de 2e Asselijnstraat en per cyclus zullen er één à twee bussen voor het verkeerslicht wachten. Na deze tijdelijke situatie neemt de verkeersintensiteit af en kan het verkeerslicht worden verwijderd. Kunnen de elektrisch aangedreven bussen niet versneld worden ingevoerd? Hier geldt tenslotte ook een milieuzone. De BRU is concessiehouder en maakt daarover afspraken met de vervoerders. Vooralsnog zullen de bussen vergelijkbare emissies hebben als de Connexxion-bussen die nu ook in het Stationsgebied rijden. Peter Koolhaas heeft de verkeersberekeningen die voor de zomer zijn gepresenteerd, nog een keer tegen het licht gehouden. Er is rekening gehouden met een autonome toename van autoverkeer met 7%, autoverkeer naar de parkeergarage van de Rabobank, extra verkeer in de ochtendspits dat via de Croeselaan en de Van Zijstweg naar het centrum rijdt, met de bussen en de extra tijd die deze nodig hebben om zich door het verkeer te bewegen (een bus heeft circa driemaal zoveel tijd nodig als een personenauto) en met vertraging als gevolg van een kortere afstand tussen kruispunten. Op grond van die gegevens is geconcludeerd dat de verkeerssituatie in de ochtendspits enigszins verslechtert, maar dat er toch sprake is van voldoende doorstroming om het verkeer te kunnen verwerken. Fietsers en voetgangers kunnen zich tijdens de ochtendspits zonder veel problemen verplaatsen. Voor de avondspits zijn verschillende situaties onderzocht: een situatie waarin er geen activiteiten zijn in de Jaarbeurs, een situatie met een kleine of gemiddelde activiteit en een situatie met een drukbezochte activiteit. Als er geen activiteiten zijn in de Jaarbeurs, is de situatie tijdens de avondspits vergelijkbaar met die in de ochtendspits: druk maar zonder grote problemen redelijk goed af te wikkelen. Bij een gemiddelde activiteit in de Jaarbeurs is het verkeersaanbod gelijkmatig verdeeld en zal de verkeersafwikkeling in de avondspits zonder grote problemen verlopen. Anders is dit tijdens grote evenementen, wanneer het parkeerterrein P3 (2.400 parkeerplaatsen) in relatief korte tijd leegstroomt via de Van Zijstweg en de Graadt van Roggenweg. Dan zullen zich grote verkeersproblemen voordoen, zoals dat in de huidige situatie ook al het geval is met grote evenementen. Overigens zal het busverkeer daarvan relatief weinig hinder ondervinden; streven is het busverkeer via aparte stroken af te wikkelen. Een van de opgaven om grote verkeersproblemen zo goed mogelijk tegen te gaan is een slimme afstelling van verkeerslichten. Waar worden deze verwachtingen mee vergeleken? Is er in de cijfers rekening gehouden met de megabioscoop en het casino? Is er een verkeersberekening waaruit aantallen verkeersbewegingen per etmaal naar voren komt? 1 Deze berekening klopt niet. Ervan uitgaande dat de bussen rijden van ongeveer 6 uur 's ochtends tot ongeveer 24 uur 's avonds rijdt er één bus per ongeveer seconden. Informatieavond 2e Asselijnstraat d.d. 6 oktober

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE

GESCAND  BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE Gemeente Waterland 1 3 MRT 2012 GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw i Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009.

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Nummer 2010-059a Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Reusel, 1 juni 2010 Aan de raad. Samengevat voorstel Tegen het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 9 (SEPARAAT) Plan-MER

BIJLAGE 9 (SEPARAAT) Plan-MER BIJLAGE 9 (SEPARAAT) Plan-MER Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Terneuzen Planmilieueffectrapport behorende bij het bestemmingsplan Sas van Gent 0. SAMENVATTING De gemeente Terneuzen werkt

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010.

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Samenvatting en beantwoording van de overleg- en inspraakreacties op het

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen Windpark Wieringermeer Antwoordnota zienswijzen Tabel Antwoordnota Overzicht van zienswijzen op de ontwerp-besluiten van het Windpark Wieringermeer & beantwoording ervan Inhoudsopgave (zie ook opzet nota

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid. versie vastgesteld

Bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid. versie vastgesteld Bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid versie gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 2 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding...7 1.1 Aanleiding en doel...7

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Datum: 18 februari 2010 Projectnummer: 61896-911 ID: tb_nl.imro.0363.u0905bpstd-ow01_003 INHOUD

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. CONCLUSIES... 4 3. BEANTWOORDING

Nadere informatie

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en Tweede Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (NSL/RSL) 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Inleiding 4 2. Provinciaal Actieprogramma

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Vlietwijk KEEL-gebied

Vlietwijk KEEL-gebied Vlietwijk KEEL-gebied Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerende plannen 1.4 Leeswijzer 7 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie