Verslag van de BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 23 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 23 mei 2012"

Transcriptie

1 Verslag van de BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 23 mei 2012 Aanwezig zijn: de leden: mw. S. Akdemir, mw. I. Aksakal, mw. A. Arzbach, mw. H. Baedts-El Karouni, dhr. P.H.J. Boekhorst, dhr. J.A.R. Brom, mw. R.M.G. Brouwer, dhr. L.J.F.P. Busschops, dhr. T.F.A. van Elferen, dhr. M. Groothuizen, dhr. H.B.W. van Hees, mw. R. Helmer- Englebert, mw. J.M. Hendrix, dhr. F. Heukelom, dhr. A.H.W. Hillen, dhr. J.W.H. van Hooft, dhr. P. Huliselan, dhr. M.J.I. Hulskorte, dhr. J.L.J. Janssen, dhr. M. Janssen, dhr. R.A.A. Jetten, dhr. R.A.P. Klein Hemmink, mw. C.B.M. Lamers, dhr. M.J.M. van Nijnatten, dhr. M.L.H.J. Nooijen, dhr. P.R. Oomen, dhr. F.A.J. Peters, mw. A.M. van Putten, dhr. J.F. Reinhoudt, mw. C.B.A. Teunissen, dhr. H.S. Veldman, dhr. B.J.H.M. Velthuis, dhr. S. Verbruggen, dhr. N.P. Vergunst, mw. S.Y.R. Witsenhuijsen, dhr. K.W.A. Wools, dhr. M.F. Zouay, dhr. R.S. Zwart Voorzitter: Griffier: Wethouder: dhr. H.M.F. Bruls mw. T. Mientjes dhr. H.A.M. Beerten, dhr. L.C.M. Frings, dhr. B. Jeene, mw. J.G. Kunst, dhr. J.W.M. van der Meer en dhr. T. Tankir Bericht van verhindering van: dhr. C. van Norel Notulist: dhr. J.P.P.A. Wijnen (Notuleerservice Nederland) 1. Opening en mededelingen De voorzitter: De vergadering van de raad is geopend (21.30 uur). Welkom, hier vanavond. Ik heb een afmelding ontvangen van de heer Van Norel. Ik meld u ook dat aan het eind van de vergadering een nieuwe groepsfoto van u wordt gemaakt. Het verzoek is om niet onmiddellijk de raadzaal te verlaten, want dan is het een beetje lastig om die groepsfoto te maken. Ik zal straks nog iets zeggen over de spreektijden. 2. Agendavaststelling inclusief de orde van de vergadering De voorzitter: Op tafel zijn de volgende stukken verspreid: - de lijst van nagekomen ingekomen stukken; - een brief over mijn nevenfuncties; - een aangepaste brief met wensen en bedenkingen ten aanzien van de zienswijze op de conceptjaarrekening 2011 en de conceptprogrammabegroting 2013 van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. 1

2 Wat de orde van de vergadering betreft: De volgende punten zijn niet in de raadskamer behandeld en er wordt voorgesteld om deze als hamerstuk te behandelen: 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 en 22. Stemt u daarmee in? Dat is het geval. 5. Besluitvorming behandeladviezen van de raadskamers De voorzitter: 11. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid: dit wordt een stemstuk op 6 juni. 12. Raadsvoorstel vaststelling beeldkwaliteitplan Handelskade Waalfront: dit wordt een stemstuk vanavond. 13. Raadsvoorstel legestarieven bestemmingsplannen, projectafwijkingsbesluiten en hogere grenswaarden geluid: dit wordt eveneens een stemstuk vanavond. 14. Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom en gewijzigde vaststelling beeldkwaliteitplan: dit wordt een debatstuk op 6 juni. 15. Raadsvoorstel wijzigingen maatregelen toeslagenverordening Wet werk en bijstand: dit wordt een stemstuk vanavond. 16. Brief van het college van B en W van 15 mei 2012 over 'Wensen en bedenkingen ten aanzien van zienswijze op programmabegroting en rekening SAN': dit wordt een hamerstuk vanavond. - Brief van het college van B en W van 15 mei 2012 over 'Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten': dit wordt een debatstuk op 6 juni. - Antwoord op schriftelijke vragen van college van B en W van 6 maart over 'Gevolgen invoering wietpas': dit wordt een debatstuk vanavond. Hierover is een motie aangekondigd en dit wordt het laatste agendapunt van deze avond. Stemt u hiermee in? Dat is het geval. 6. Vaststellen van de voorstellen waarover geen spreektijd is gevraagd De voorzitter: Over de punten 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen. 7. Vragen van raadsleden aan het college De voorzitter: Er zijn geen vragen binnengekomen. 8. Beslissing over het in behandeling nemen van het burgerinitiatief Cultuurhuis van de stad van 7 mei 2012 De voorzitter: De griffier heeft mij verzocht om toch nog even kort toe te lichten waarom dit hier op deze manier voorgesteld staat in het raadsvoorstel, namelijk om het te beschouwen als een subsidieverzoek aan het college. Het heeft ermee te maken dat het burgerinitiatief op grond van artikel lid 3 van de verordening een aangelegenheid betreft die niet onder de competentie van de raad valt. Formeel kun je het dan niet als burgerinitiatief behandelen. Omdat het een duidelijk verzoek betreft, is het voorstel om het te beschouwen als een subsidieverzoek aan het college en het college te verzoeken om het als zodanig in behandeling te nemen. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. 2

3 9.a Stadsrekening 2011 inclusief voortgangsrapportage Grote Projecten 9.b Brief en raadsvoorstel Auditcommissie Advies van de Auditcommissie inzake vaststelling van de Jaarrekening 2011 en het Jaarverslag 2011 De voorzitter: Mijn voorstel is om 9.a en 9.b gevoegd te behandelen en ik ga ervan uit dat u hiermee kunt instemmen. U hebt nog een toezegging tegoed over de spreektijden. Ik heb in nauw overleg met de griffier bedacht om vanavond geen spreektijden te hanteren, erop vertrouwend gezien de omvang van de agenda dat dit goed moet kunnen gaan. Er zijn mensen die dit beschouwen als een worst voorhouden voor goed gedrag. Het is allemaal aan u. Ik geef het woord aan mevrouw Helmer van de fractie van de SP. Mevr. Helmer: Dank u, voorzitter. De stadsrekening werd trots gepresenteerd, maar hoe kun je trots zijn op een stadsrekening die een voortvloeisel is van een begroting die volstond met asociale bezuinigingen? Het is een begroting die volgens de SP er heel anders uit had kunnen zien. Hoe trots kun je zijn op het afschaffen van gesubsidieerde banen waardoor mensen die het al lastig hebben op de arbeidsmarkt, in een uitkering terechtkomen? Dat dit gebeurt, is gebleken want het aantal uitkeringen steeg met 7,7%. Een forste stijging die Nijmegen een plaats geeft in de top 5. Een maatregel die zorgt voor een tekort van 8,4 miljoen euro en zorgt voor een overschrijding van 10%. Deze cijfers worden mede veroorzaakt door de keuze van deze raad voor het afschaffen van de gesubsidieerde arbeid. Het is niet iets waar je als raad trots op zou moeten zijn. En dan staat het college nog maar aan het begin van de uitvoering van deze maatregel, want de meeste banen moeten nog worden wegbezuinigd. Het college rekent zich dan ook financieel gezien rijk met deze maatregel, want de ingeboekte winst zal van korte duur zijn en op de lange termijn des te harder worden uitgegeven aan de uitkeringen. De SP wil dat het college helder inzicht geeft in wat het afschaffen van de gesubsidieerde arbeid ons nu eigenlijk gaat kosten. Hoeveel mensen hadden een gesubsidieerde baan en hoeveel mensen zitten nu in het bestand van de sociale dienst? Dat zijn kosten die nooit meegenomen zijn door het college, maar die wel voor tegenvallers gaan zorgen en dus voor nog meer nieuwe bezuinigingen. Maatschappelijk gezien rekent men zich rijk, want veel van deze banen dienen het maatschappelijk nut. Denk alleen maar aan het beheer van speeltuinen, aan conciërges en medewerkers van naschoolse activiteiten op scholen. Last but not least gedijen mensen sociaal gezien niet in een uitkering. Mensen die gedwongen thuis komen te zitten verpieteren en hebben meer kans op vereenzaming en gezondheidsklachten, helemaal wanneer ze ook nog eens niet binnen afzienbare tijd het vooruitzicht hebben op een baan. Dat is voor deze groepen vele malen lastiger. Een laatste punt waarmee het college zich rijk rekent, betreft de grondexploitaties. Er wordt ingezien dat hierin een risico van tenminste 68 miljoen euro zit. Niet voor niets wordt er gesproken en geschreven over een zwart scenario. De SP denkt dat dit scenario zeer realistisch is. Wat niet realistisch is, is dat het college het zwarte scenario vooral een papieren verhaal laat zijn, maar verder geen actie onderneemt. Deze stadsrekening mag dan wel financieel positief uitpakken en laten zien dat de maatregelen uit de begroting als het ware daadwerkelijk zijn uitgevoerd, maar het zijn geen maatregelen die de SP zou nemen. We hebben de begroting niet gesteund en we zullen daarom de stadsrekening ook niet steunen. De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Witsenhuijsen van de fractie van GroenLinks. Mw. Witsenhuijsen: Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst beginnen met het uitspreken van de complimenten voor de wethouder en vooral de ambtelijke organisatie voor het wederom verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de accountant. Daarnaast wil ik ook de waardering uitspreken voor het werk van de auditcommissie die ons ieder jaar bij de jaarrekening voorziet van een uitgebreide brief die een goede leidraad is voor de bespreking van de jaarrekening. De accountant stelt in zijn rapport dat er voldoende aandacht is voor de risico's die we als gemeente lopen en voor de risicobeheersing op die terreinen en dat deze goed worden gemonitord. Wel wordt geadviseerd om nader onderzoek te doen naar de grondexploitaties. In het raadsvoorstel van de auditcommissie komt dit ook terug. Wij vinden het belangrijk dat we zicht hebben op deze risico's, maar we willen ook benoemen dat het onderzoeken van deze risico's op zich, deze risico's niet kleiner maakt. We zullen instemmen met het 3

4 onderzoek, maar we willen er voor waken dat we niet steeds hetzelfde blijven onderzoeken, dus dat het aanvullend moet zijn op wat we tot nu toe al hebben gedaan en waarover we nu bijvoorbeeld met het zwarte scenario zijn geïnformeerd. We moeten dus niet blijven steken in onderzoeken, maar we moeten iets doen met de uitkomsten van deze onderzoeken om bijvoorbeeld die risico's verder te verkleinen of beheersingsmaatregelen voor te stellen. Ook in het VGP wordt momenteel terecht veel aandacht gevraagd voor de financiële risico's. We hebben inzicht in de omvang en de benodigde reserves voor het grondbedrijf, maar we zijn als raad nog te weinig in staat om te sturen op deze risico's omdat we te weinig zicht hebben op de activiteiten die de gemeente kan uitvoeren om deze risico s te verminderen. Hebben we genoeg informatie over de gevolgen van de risico's, over bijvoorbeeld projecten die niet door dreigen te gaan of het aantal woningen dat terugloopt? Of krijgen we alleen nog maar koopwoningen of huurwoningen in bepaalde delen van de stad? Dat zijn allemaal vragen waarop wij als gemeenteraad duidelijk antwoord willen krijgen. We moeten dus niet alleen kijken naar de financiële risico's, maar ook naar de kwalitatieve risico's zodat we ook daarin een weging kunnen maken. Binnenkort krijgen we van het college de crisismonitor waarin dit ook aan de orde komt en we wachten af of we daarin alle informatie krijgen. We denken dat het goed is om als raad op dat moment nog eens goed te bekijken of we daarmee nu de benodigde informatie hebben of dat we wellicht iets anders willen en of we op dat moment met voorstellen komen om dat op een andere manier te doen. Wij zullen dat in ieder geval doen als we denken dat dit nodig is. Dat is het in eerste instantie, dank u wel. De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Witsenhuijsen. Ik kijk naar de PvdA-fractie. De heer Heukelom voelt zich geroepen. Aan u het woord. Dhr. Heukelom: Dank u wel, voorzitter. Met de aankomende Kunduz-bezuinigingen en de steeds verder verslechterende vastgoedmarkt komen er opnieuw zware financiële problemen op Nijmegen af. In dat verband is het goed om te zien dat, met alle problemen die we al hebben, de gemeentelijke organisatie toch goed in elkaar zit. Ook deze jaarrekening is qua leesbaarheid een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Het verschil tussen de najaarsnota en de jaarrekening is ook iets kleiner geworden. Ik zou het college nadrukkelijk willen aanmoedigen om dat verschil ook volgend jaar weer kleiner te maken. Tijdens de kamerronde vorige keer is het nodige al gezegd. Ik wil nog een punt naar voren halen. In het antwoord op de technische vragen met betrekking tot de uitstaande leningen van de gemeente aan andere partijen, gaf het college aan dat daarnaar een risicoanalyse is gedaan waar verder niets bijzonders uitkwam. Ik begrijp dat. Het is een standaardrisicoanalyse die ieder jaar wordt gedaan. Ik maak me toch enigszins zorgen over de leningen van 77 miljoen euro aan de woningbouwcorporaties. Ik zou het college willen vragen of het daarover nog iets meer kan zeggen. Waarom is het risico daar nul? Hoe moet ik dat precies interpreteren? Wat gebeurt er als een woningbouwcorporatie een keer in grote financiële problemen komt? Misschien kan het college daar nu niet direct op reageren, maar dan misschien op een later tijdstip. Dat voor de eerste termijn. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. De fractie van D66, de heer Jetten. Dhr. Jetten: Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag beginnen met het maken van complimenten aan de wethouder en de ambtelijke organisatie, want Nijmegen is er wederom in geslaagd om goedkeuring te krijgen van de accountant. Die goedkeuring wordt ieder jaar positiever. Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten, aandachtspunten en die worden door de accountant en door de auditcommissie aangegeven, maar de jaarrekening is ieder jaar beter leesbaar. Fouten die er vaak in zaten, gaan er steeds vaker uit. De heer Heukelom gaf ook al aan dat het verschil tussen de najaarsnota en de jaarrekening steeds kleiner wordt. Al met al helpt dit ons als raad om onze controlerende taak ten aanzien van het college verder te verbeteren en beter uit te voeren. Twee zaken vallen op in de jaarrekening en dat zijn eigenlijk waarschuwingen. Over enkele weken praten we over de perspectiefnota. Als we de jaarrekening lezen, dan zien we dat er een grote toename is van het bijstandsvolume. Dat is niet gek en het heeft ook niet een-op-een te maken met het afschaffen van subsidiebanen. In heel Nederland hebben we te maken met een economische crisis, een recessie. Dat leidt tot meer werkloosheid. Dat leidt ook tot meer aanspraken op de bijstand. De gemeente kan daar actief op sturen en dat zal de gemeente ook moeten doen om op de lange termijn problemen te voorkomen. De jaarrekening is wat ons betreft een stevig signaal aan het college. Ik ga 4

5 ervan uit dat we bij de behandeling van de perspectiefnota en ook richting de begroting meer actie zullen zien over hoe we als gemeente Nijmegen moeten reageren op dat bijstandsvolume was een jaar waarin we als raad een aantal belangrijke hervormingen op het gebied van zorg en welzijn hebben vastgesteld. Het waren hervormingen waaraan een lange voorbereiding voorafging. Wat ons betreft, hebben we de Wmo-beleidsnota, maar ook de verordening toen betrekkelijk laat vastgesteld. Dat is jammer, omdat we daardoor de mensen in onze stad te laat hebben geïnformeerd over onder andere de hoogte van de eigen bijdrage. We zien dat ook in de jaarrekening weer terug en daarom wederom een oproep aan het college om ervoor te zorgen dat die vaart er nu ook goed in blijft bij zorg en welzijn. De perspectiefnota doet weer een aantal volgende stappen in de hervorming op dat terrein. Ik wil echt benadrukken dat we dat hoge tempo moeten vasthouden. Voorzitter, Twitter wordt steeds belangrijker en iedereen die Twitter volgt, heeft zojuist kunnen zien dat de fractievoorzitter van de VVD een nieuwe mooie blog heeft geschreven. De laatste blog gaat over de Jaarrekening 2011 met als titel 'Athene aan de Waal'. De VVD grijpt daarbij terug naar de kamerbehandeling van de jaarrekening en zegt daarbij dat Nijmegen op korte termijn meer leent omdat wij mogen lenen. De blog impliceert dat wij hier met Griekse toestanden te maken hebben. Volgens mij moeten we dat allemaal niet gaan overdrijven, want dat creëert echt onnodige onrust. Wij hebben allemaal nog technische informatie gekregen naar aanleiding van de kamerbespreking en daarin is heel duidelijk geworden dat die overschrijding van de korte termijn niet waar is. We moeten ernaar kijken hoeveel wij lenen als gemiddelde, over een kwartaal heen. Dan blijft Nijmegen prima binnen de normen. Was dat niet het geval geweest, dan had de provincie ingegrepen. Het lijkt mij verstandig dat wij ook als raadsleden zorgvuldig omgaan met dit soort belangrijke zaken als de jaarrekening. Tot slot, voorzitter, nog een vraag over het voorstel van de auditcommissie. Wij kunnen ons prima vinden in alle aanbevelingen die de auditcommissie doet. Ik zie alleen bij punt 4.a staan " het college opdracht te geven de gemeenteraad uiterlijk bij de aanbieding van de Stadsbegroting de voornoemde onderzoeken voor te leggen. We hebben natuurlijk graag zo veel mogelijk informatie bij die stadsbegroting, maar ik heb ook begrepen dat een aantal zaken zoals de onderzoeken naar de onderwijshuisvesting, maar ook de onderzoeken naar de vraag op de woningmarkt eigenlijk gepland staat voor andere termijnen. Mijn vraag aan het college is: lukt het u om dit voor de stadsbegroting al aan ons voor te leggen en zo nee, wanneer dan wel? Dat was het voor de eerste termijn. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. De fractie van de VVD en gelukkig in vivo en niet per blog. De heer Peters. Dhr. Peters: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de gemeente staat er financieel niet goed voor. De stad is in 2011 geconfronteerd geweest met een negatieve liquiditeit, wat zo veel wil zeggen als dat we in een situatie terecht zijn gekomen waarin we als gemeente de ene creditcard met de andere creditcard gaan aflossen. Daarmee is een historisch en financieel dieptepunt voor de stad bereikt. In de afgelopen jaren is een soortgelijke situatie in Nijmegen nog niet voorgekomen. Zorgwekkende berichten zijn er te melden over de toestand van onze reserves. De algemene bedrijfsreserve is onder niveau en dat betekent dat we onvoldoende geld over hebben om tegenvallers in de grote projecten op te vangen. Ons laatste redmiddel, de saldireserve, moet dan worden aangesproken en ook deze buffer is onvoldoende gevuld om deze klappen daadwerkelijk op te vangen. Kortom, onze lopende begroting loopt direct gevaar. Overigens wordt het beeld geschetst dat de saldireserve op niveau is, maar schijn bedriegt. Risico's tot euro worden teruggeduwd in de programma's. Het college stelt dat deze risico's worden opgevangen binnen die lopende programma's. Dat is opvallend, want het zijn juist deze programma's die al geconfronteerd worden met extra bezuinigingen. Dhr. Jetten: Voorzitter, mag ik een vraag stellen? De voorzitter: Uiteraard, bij interruptie. Dhr. Jetten: Ik ken de heer Peters als een medestander als het gaat om het naleven van de zalmnorm hier in de gemeente Nijmegen. Wij bepleiten dat al sinds 2010 samen. Die zalmnorm houdt onder andere in dat tegenvallers binnen de eigen programma's worden opgelost. Laat u dat nu los? 5

6 Dhr. Peters: Ik wil daar wel kort op ingaan, voorzitter. Het gaat er natuurlijk om dat je de risico's die je loopt in beeld brengt, dat je die realistisch weergeeft. Op het moment dat die met de saldireserves moeten worden opgevangen omdat die simpelweg niet binnen de programma's kunnen worden opgevangen, dan moet je dat in beeld brengen. Door het terugduwen van de risico's tot euro let wel in totaal gaat het om 1,2 miljoen euro vegen we eigenlijk de risico's onder het tapijt en doen we alsof het allemaal in orde is. Dhr. Jetten: Voorzitter, ik kan dus concluderen dat de VVD-fractie het beter vindt om dan maar geld uit de saldireserve te halen om die tekorten op te lossen, in plaats van bij de perspectiefnota en ook nu vanavond het college te vragen om die problemen binnen die programma's op te lossen. Dhr. Peters: Nee, voorzitter, het gaat om een realistische weergave van de stand van zaken. Dat betekent dat de risico's die nu eenmaal redelijkerwijze niet kunnen worden opgevangen in de programma's, inzichtelijk worden gemaakt en dat voorzieningen worden getroffen in de saldireserves. Dat is echt iets anders dan het onder het tapijt vegen van risico's zoals D66 blijkbaar voorstelt. Dhr. Jetten: U bent er tevreden mee dat we de saldireserve ophogen naar minimaal 45 miljoen euro, zodat we die klappen kunnen opvangen? Dhr. Peters: Voorzitter, ik ben er tevreden mee als de saldireserves worden opgehoogd tot het niveau dat wenselijk is en dat daarmee de risico's echt inzichtelijk worden gemaakt en dat we voorzieningen treffen voor de risico's waar we nu eenmaal mee te kampen hebben. Voorzitter, ik ga verder. Ik heb het zojuist al aangegeven, het is dus opvallend want die programma's worden al geconfronteerd met bezuinigingen. Hoe kunnen dan in die programma s nog eens extra tegenvallers worden opgevangen? Zoals gezegd, bij elkaar opgeteld, lopen we voor 1,2 miljoen euro extra risico's zonder dat we hiervoor voorzieningen hebben. Hoe geloofwaardig is het in dit licht te stellen, meneer Jetten, dat de reserves momenteel een solide buffer vormen als er tegenvallers zijn? Een groot punt van zorg is het inzichtelijk maken en doorrekenen van risico's. De opmerking van de accountant dat de risico's in de grondexploitaties onvoldoende in beeld en doorgerekend zijn, baart de VVD grote zorgen. Een financieel solide beleid begint toch bij het realistisch inschatten en doorrekenen van de risico's? Het is dus maar de vraag of we slechts een tekort hebben van 8 miljoen euro in de ABA of dat we eigenlijk een veelvoud hiervan nodig hebben. Voorzitter, de financiële dijken van Nijmegen lekken en we weten dat er nog een stormvloed aan bezuinigingen en tegenvallers aan zit te komen. Als we willen dat Nijmegen de komende jaren financieel het hoofd boven water blijft houden, dan is het de hoogste tijd voor een Nijmeegs financieel deltaplan en een daadkrachtige wethouder Financiën die hieraan uitvoering geeft. Dhr. Jetten: Voorzitter. De voorzitter: De heer Jetten. Dhr. Jetten: Voorzitter, ik ben het natuurlijk met de heer Peters erover eens dat we risico's lopen in de grondexploitaties. Ik lees ook in de brief van de accountant en van de auditcommissie dat daarop meer actie nodig is. We kunnen daarover nu een heel dramatisch verhaal gaan houden en net doen alsof deze stad de komende tijd gaat verzuipen, maar u weet ook dat er een zwart scenario ligt. U weet ook dat we over twee weken bij de perspectiefnota over die risico's praten. Ik zou het heel prettig vinden en ook eerlijk als u dat ook meeneemt in uw verhaal en niet net doet alsof wij hier een of ander dramatisch Grieks eiland zijn dat gaat verzinken in de Waal. Dhr. Peters: Voorzitter, een korte reactie daarop en dan ga ik meteen in op de opmerking die de heer Jetten al eerder maakte over de kasgeldlimiet. D66 bagatelliseert de situatie. We zitten in een stevige crisis en de stormvloed aan bezuinigingen vanuit het Rijk zal komen onder andere, gelukkig, met uw landelijke steun in Den Haag. Daar zijn we blij mee en ik hoop dat u die lijn in Nijmegen ook wilt voortzetten. Dan over de kasgeldlimiet waar de heer Jetten het kort over had. Meneer Jetten, we hebben de kasgeldlimiet overschreden met 34% en we mogen blij zijn en in onze handjes knijpen dat Jan 6

7 Markink, onze gedeputeerde, nog coulant is naar Nijmegen en dat we het uit mogen middelen naar kwartaalbasis. We waren er royaal overheen. Dhr. Jetten: Voorzitter. De voorzitter: Meneer Jetten, nog een heel korte reactie, want ik heb het idee dat u vanavond op dit punt niet het bondgenootschap zult sluiten met de liberale familie. Dhr. Jetten: Voorzitter, ik zou het prettig vinden als de heer Peters mij zou uitleggen hoe de regels over kasgeldlimieten dan werken. We hebben daar met ons allen ambtelijke antwoorden op gekregen en daarin staat dat er voor ieder kwartaal een gemiddelde wordt gemaakt. Als u daar andere informatie over hebt, deelt u die dan alstublieft met deze raad, want wij doen het nu met ons allen met de antwoorden die wij ambtelijk hebben gekregen naar aanleiding van uw vraag in de kamerronde. De voorzitter: Het lijkt me helder. Ik geef de heer Heukelom nog even kort het woord voor een reactie, neem ik aan, op de spreker en niet op de interruptie. Dhr. Heukelom: Exact. Het gaat over de kasgeldlimiet. Ik begrijp dat de VVD de regeltjes vreselijk belangrijk vindt. De regel over de kasgeldlimiet is ook een belangrijke regel, dat ben ik met u eens. Maar wat is nu het inhoudelijke punt? We hebben een aantal miljoenen korter dan een jaar gefinancierd. Goed, dan doen we de helft daarvan in een lening van twee jaar en dan is het probleem opgelost. Wat is hier nu het inhoudelijke probleem voor de VVD? Dhr. Peters: Voorzitter, een korte reactie. Wij vinden het belangrijk dat we regels handhaven die we met elkaar hebben gesteld om ervoor te zorgen dat er een financieel deugdelijk beleid wordt gevoerd en dat we ons aan die regels houden. Nogmaals, we mogen in onze handjes knijpen dat vanuit de Provincie Gelderland de norm wordt gehanteerd dat we mogen uitmiddelen. De wet en ik wijs de heer Jetten erop dat hij dat zelf na kan lezen zegt duidelijk dat er een norm is en die norm mag niet worden overschreden en dat hebben we wel gedaan. Dhr. Heukelom: Dan moet u ook echt even aangeven waarom het verhaal van het college dat we er wel onder zitten niet klopt. Dhr. Peters: Voorzitter, heel kort. We hebben de wet overtreden en we mogen in onze handjes knijpen dat de toezichthouder coulant is. De voorzitter: Ik dank de heer Peters en ik geef het woord aan de heer Van Hees van de Stadspartij Nijmegen Nu!. Dhr. Van Hees: Voorzitter, zo te horen hebben wij zo links en rechts behoorlijk wat vrienden zitten in Arnhem, in Den Haag en daar mogen we dan blij mee zijn. Ik heb die vrienden niet, ik doe het gewoon met Nijmegen. Ik ben het niet eens met mijn rechterbuurman van de VVD die hier een doemscenario schetst alsof de stad bijna verzopen is. We staan er redelijk voor. Bijna alle steden in Nederland hebben het moeilijk. Ik vind dat we er redelijk voorstaan, soms beter dan andere steden en daar hebben we ons best voor gedaan. Wij vinden natuurlijk ook plus- en minpunten bij het college, maar we hoeven niet te doen alsof we nu echt zijn verzopen. Het gaat hier om de stadsrekening en om het verhaal van de auditcommissie. We kunnen volledig achter het verhaal van de auditcommissie staan. Over de stadsrekening hebben we in de kamers heel veel discussies gehad en toen bleek al dat het een moeilijk fenomeen is. De stadsrekening gaat erover wat je het afgelopen jaar met je geld hebt gedaan. Heb je het goed uitgegeven aan waarvoor je het hebt bedoeld? Bijna de helft tot driekwart van de raadsleden en de leden die in de kamer zaten ik moest ook mezelf tegenhouden om het niet te doen begonnen al te praten over de perspectiefnota, over de toekomst, terwijl we hier toch even terugkijken naar het verleden. Ik zag trouwens vanavond een motie langskomen die volgens mij ook bij de perspectiefnota thuishoort en niet hier. Dhr. Hulskorte: Dat klopt. 7

8 Dhr. Van Hees: Ik ben dus niet helemaal dom. Maar nu even terug naar het verhaal. Er zijn inderdaad grote risico's, onder andere in de grondexploitaties en dat weten we. We zijn daar al een jaar of anderhalf jaar mee bezig. Het college is daar behoorlijk voor gewaarschuwd en ik moet zeggen dat het college langzaamaan op stoom komt om dat ook op te pakken. In het stuk staat ook dat onzekerheden nog onvoldoende zijn gekwantificeerd, maar we hebben vanavond een besloten vergadering gehad om te bekijken hoe we dat gaan aanpakken. Het kan rampspoed worden, maar ik denk dat in veel steden in Nederland die rampspoed nog groter is. We moeten dat onderzoeken en we moeten bekijken hoe we daarmee aan de slag gaan. Daarnaast komt de meicirculaire nog en er werd hier ook gesproken over het Kunduz-akkoord. Laat ik dit het Lenteakkoord noemen of misschien straks het Herfstakkoord, want je weet dat ook niet met een nieuw kabinet. Het is in ieder geval zo dat er erg veel rampspoed over de gemeenten niet alleen Nijmegen heen is gekomen in het afgelopen jaar. Wij hebben daarvoor maatregelen moeten nemen bij de gesubsidieerde banen, bij de Wmo, bij zorg en welzijn. Ik weet dat de SP die er iedere keer weer over begint het wil terugdraaien, want de SP heeft ergens 20 miljoen euro gevonden. Wij hebben dat geld niet en ik vind dan ook dat wij toch met dit beleid door moeten gaan, ondanks het feit dat daar veel minpunten en slechte punten aan zitten. In de herfst moeten we dan bekijken wat er allemaal niet doorgaat vanuit het rijksbeleid en hoe wij dat misschien hier en daar kunnen verzachten, maar voorlopig steunen we het college in het doorzetten van deze zaken. Ook ik praat nu weer toekomstgericht in plaats van vanuit het verleden. Ik wil er nog het volgende over zeggen. Zoals meerdere mensen hebben gemerkt, heb ik het hierover uitgebreid gehad met de heer Hillen. Hij weet financieel veel meer dan ik dat geef ik gewoon toe en de heer Hillen zal het stuk over het financieel verhaal ook namens mij houden. Dank u. De voorzitter: Kijk aan. U bent aangekondigd. De heer Hillen, namens het CDA. Dhr. Hillen: Dank u wel, voorzitter. Namens het CDA en financieel-technisch ook namens de Stadspartij Nijmegen Nu!, zoals u hoorde. Het college heeft weer een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Ook ambtelijk geeft dit natuurlijk aan dat een aantal problemen die er in het verleden waren, nu in ieder geval beter op de rails staat. Een decharge is terecht, maar tegelijkertijd zeg ik daarbij dat het CDA, en ook de Stadspartij Nijmegen Nu!, altijd hebben gezegd dat wij de VGP voor kennisgeving aannemen en dat blijft ook zo, zeker nu de accountant ons gelijk geeft wat de grondexploitaties betreft. Er zijn zo veel onzekerheden die nog onvoldoende gekwantificeerd zijn, dat daardoor nog geen volledige relatie gelegd kan worden tussen de financiële effecten van de risico's en onze risicoreserve en dat is zeer zorgelijk. Dat betekent ook dat dit een bevestiging is van onze positie die we daarover in het verleden hebben ingenomen en het is zeker ook een bevestiging van wat we de afgelopen maanden hebben gezegd. Ook mijn collega Busschops heeft meerdere keren aangegeven dat er marktanalyses nodig zijn, dat er voortdurende monitoring nodig is, consequent en liefst per kwartaal en niet per halfjaar. We zien dat als we dat om het halfjaar doen, we dan een jaar verder zijn. De risico's en de crisis nemen nu zo snel vormen aan die we allemaal niet hebben gewild, dat we gewoon achter de feiten aan lopen. Door de accountant is nog een aantal andere opmerkingen gemaakt. Ik sluit me helemaal aan bij de opmerking van de heer Heukelom van de fractie van de PvdA, die heel duidelijk aangeeft dat bij onze gewaarborgde geldleningen, geldleningen aan de woningcorporaties zitten en dat daar wel degelijk een risico in zit. Ik verwijs dan ook naar mijn opmerkingen die ik regelmatig heb gemaakt dat u voortdurend zegt: Nee, risico's komen niet simultaan op ons af. Juist bij zoiets als geldleningen en tegelijkertijd corporaties gaat het over woningbouw, dan gaat het ineens over de Waalsprong en dan komen er ineens een heleboel risico's simultaan op ons af en dat zou ons wel eens ernstig in de problemen kunnen brengen. Ik vraag u nogmaals om voorzichtiger te zijn met te roepen dat het niet simultaan optreedt, want juist nu gaat het wel simultaan optreden. De accountant heeft ons er ook op gewezen dat ons eigen vermogen wel heel erg laag is ten opzichte van het vreemd vermogen. Dat is een risico. Dat betekent namelijk dat we in de financiering van ons vreemd vermogen uiteindelijk heel erg renteafhankelijk zijn. Als die rente toevallig een keer weer gaat stijgen, dan hebben we daar uiteindelijk wel een probleem. Misschien niet op de korte termijn, maar wel op de middellange termijn krijgen we dan problemen. De accountant heeft ook gewezen op iets wat ook samenhangt met onze grondexploitaties, namelijk dat onze dossiervorming nog steeds niet op orde is. Juist bij dossiervorming bij de grondexploitaties is het ernstig dat de dossiervorming niet op orde is. Ik ga met veel angst en beven in het rekenkamerrapport bekijken wat er allemaal nog boven 8

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 481 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie