VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid"

Transcriptie

1 VERSIE 14 NOV-07 Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid

2 Inhoudspagina 1. Inleiding 2. Probleemschets 2.1 Gemeentelijke cijfers 2.2 Provinciale cijfers 3. De aanpak 3.1 Achtergrond 3.2 Doelgroep en doelen 3.3 Aanpak communicatie uitgelicht 3.4 Aanpak keten uitgelicht 3.5 Projectbeschrijving Bijlagen: A Verantwoordelijkheden overheid B Feitenblad Qua Fadis C Interventieschema D Eerste aanzet tot keetbeleid 2

3 1. Inleiding 'Toppers' hebben we in Achtkarspelen als het gaat om alcoholgebruik; onze jongeren van 13 tot 18 jaar drinken meer dan hun leeftijdsgenoten in Friesland, Nederland en Europa 1. Negen van de tien drinkt weleens. Eén op de vijf jongeren in Achtkarspelen in het derde jaar van het VMBO drinkt bijvoorbeeld wel eens meer dan twintig glazen per week. Moeten en kunnen we hier als gemeente iets aan doen? De laatste maanden is het hoge alcoholgebruik onder jongeren in onze regio, en specifiek de constatering dat het gaat om zeer jonge (zelfs basisschool-)kinderen, rijkelijk in het nieuws geweest. Cijfers van de GGD bevestigen het beeld dat jongeren in Achtkarspelen ongezonder leven dan in de rest van Friesland. Jongerenwerkers ondersteunen deze signalen 2. Overmatig alcoholgebruik door jongeren is in strijd met één van de ambities die we hebben geformuleerd in de nota Lokaal Gezondheidsbeleid (gemeente Achtkarspelen, maart 2002): 'Stimuleren van een gezonde levensstijl bij de bevolking'. Ook vanuit de optiek van het gemeentelijk veiligheids- en het jeugdbeleid is een adequate aanpak gewenst om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Verschillende initiatieven schieten als paddestoelen uit de grond: provinciale kaders zijn aangereikt, het Rijk bereidt richtlijnen voor 3. Een ander voorbeeld is de actiegroep Vroeg op Stap 4. Zij stelt vervroeging van de sluitingstijden voor vanuit de veronderstelling dat vervroeging van sluitingstijden van de horeca zal leiden tot onder meer minder indrinktijd voor jongeren. Ingaand op de vraag in de eerste alinea: ja, we moeten hier inderdaad iets aan doen, maar we redden het als gemeente niet alleen. De verantwoordelijkheid voor alcoholgebruik van jongeren ligt in eerste instantie bij de jongeren en hun ouders en de belangrijkste invloeden vinden we met name binnen het gezin. Maar als het gaat om de negatieve effecten van alcoholgebruik draagt de gemeente op basis van diverse wettelijke taken de medeverantwoordelijkheid voor haar burgers en heeft zij bevoegdheden om dit aan te pakken. Vanuit diverse gemeentelijke rollen: vergunningenverlening, inzet van politie, uitvoeringsafspraken met door de gemeente 1 De Nederlandse jeugd staat aan kop qua drinkgedrag in Europa (Trimbos Instituut, ESPAD onderzoek, 2004). In Achtkarspelen wordt door jongeren meer gedronken dan het Fries gemiddelde (GGD Fryslân, Periodiek Geneeskundig Onderzoek, 2004) 2 Op 4 april 2007 heeft de organisatie Timpaan Welzijn namens de besturen van de jeugdhonken in een brief haar zorg geuit over het jongerengedrag in keten. Dit wordt meegenomen in het gemeentelijk keetbeleid. Ook in de notitie Vindplaatsgericht Werken is gerapporteerd over overmatig alcoholgebruik (Timpaan, 2006). 3 Voor overzicht verantwoordelijkheden overheid: zie bijlage A 4 De actiegroep Vroeg op Stap, opgericht door twee moeders uit Siegerswoude, heeft begin 2007 aan alle Friese gemeenten schriftelijk haar zorgen over overmatig alcoholgebruik door de jeugd voorgelegd. De veronderstelling van de actiegroep is dat vervroeging van sluitingstijden van de horeca zal leiden tot minder indrinktijd, minder overlast, meer zondagsrust en gezinstijd en betere leerprestaties door de week. Op 12 maart 2007 heeft de gemeente Achtkarspelen de actiegroep schriftelijk te kennen gegeven dat een wijziging van de gemeentelijke APV op dit moment niet als een krachtig en realistisch instrument wordt gezien om het uitgaanspatroon van jongeren te wijzigen. Op 28 juni heeft de actiegroep nogmaals gevraagd naar ons standpunt. Er gaat op basis van deze notitie een aanvullende schriftelijke reactie naar de actiegroep. Hierin spreken we onze waardering uit voor het initiatief en lichten we toe dat voor onze gemeente vervroeging van horecasluitingstijden op dit moment niet aan de orde is ((a) door ontbreken van discotheken in haar horecastructuur zien we op gemeentelijk niveau geen aanleiding, b) een dergelijk initiatief zou minimaal provinciaal gedragen moeten worden, c) met een samenhangend beleid op meer sporen verwachten we meer effect). 3

4 gefinancierde organisaties, afspraken met horeca en de voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie. Inzet vanuit de gemeentelijke rollen heeft alleen gewenst effect in onderling samenhang en met andere betrokken partijen. Samen met de jongeren zelf, de ouders, de horeca, het onderwijs, de sportverenigingen, het welzijnswerk, de jeugdgezondheidszorg en andere betrokkenen kunnen en moeten we het verschil maken! Dit vraagt een cultuurverandering. Op dit moment kunnen we niet aanhaken bij een blauwdruk van alcoholbeleid in de regio, provincie of het land, omdat dit nog op al deze niveaus nog in ontwikkeling is. Gezien de ernst van de zaak en het gunstig tij (er is nu aandacht voor het probleem) is besloten niet verdere ontwikkelingen in deze contreien af te wachten, maar alvast te lokaal te gaan werken aan dit probleem. Ten eerste de ontwikkeling van Fries alcoholbeleid. De provincie, de VNN, politie en GGD Fryslân hebben opdracht gekregen van de Commissie Openbare Gezondheidszorg van de Hulpverleningsdienst Fryslân om een opzet te maken voor een Fries alcoholbeleid voor de jeugd. Het achterliggende idee is te voorkomen dat maatregelen en activiteiten elkaar doorkruisen, het alcoholgebruik zich verplaatst van de ene naar de andere gemeente en ervoor te zorgen dat betrokken instellingen efficiënter kunnen werken. Overmatig alcoholgebruik door jongeren in Achtkarspelen pakken we daarom aan binnen de kaders voor van het Fries alcoholbeleid. Ook de ontwikkelingen in Nofa-verband moeten meegenomen worden. Binnen de NOFAprojectgroep Jeugd wordt aandacht besteed aan het opzetten van preventief en curatief beleid 5 in Noordoost Fryslân met behulp van de aanpak zo.a.ls omschreven in het programma Communcities that care. De resultaten van een onderzoek onder jarige jongeren in dit kader verwachten we binnenkort te kunnen benutten. Verder is op veiligheidsgebied structureel overleg tussen betrokken ambtenaren. De problematiek geldt vaak voor heel Noord oost Friesland; ook de politie functioneert op dit schaalniveau. We volgen de provinciale en NOFA-ontwikkelingen om intergemeentelijk effectief aan de slag te kunnen. Het uitgangspunt voor onze aanpak is dat er in Achtkarspelen wordt gewerkt aan alcoholmatiging, maar dat dit niet voldoende is. Immers, dan zou het probleem er niet zijn. De indruk is dat initiatieven veelal parallel worden ingezet, vaak ook nog zonder besef van elkaars bestaan, waardoor we de kans op onderlinge versterking mislopen. Bijvoorbeeld; de leeftijdgrens wordt in winkels en de horeca niet altijd strikt gehanteerd, terwijl de jeugd op school en door de media keurig wordt voorgelicht dat aan jongeren onder de 16 jaar geen alcohol verkocht mag worden. Bovendien blijkt uit gegevens van het Medisch Centrum Leeuwarden dat jongeren binnengedragen met alcoholvergiftiging, vaak niet bekend zijn met de negatieve effecten van drankgebruik. Daarbij zijn er regelmatig ouders die hun kind komen halen zonder te weten dat hun kind alcohol drinkt. Samengevat constateren we een aantal feiten: hoog alcoholgebruik onder jongeren in Achtkarspelen, eerste kennismaking alcohol vaak op basisschoolleeftijd het meest wordt gedronken in huiselijke sfeer diverse rollen voor gemeente én voor andere partijen, parallelle inzet initiatieven tot nu toe, gevoel van urgentie op dit moment Deze analyse brengt ons tot de volgende aandachtspunten in de aanpak: zwaartepunt bij jongeren onder 16 jaar en hun ouders 5 zie: Route Noordoost Fryslân , Nofa-werkplan 2007 en concept Nofa-werkplan

5 cultuuromslag als streven samenwerken aan alcoholmatiging met andere partijen met name richten op informele, formele regelgeving en handhaving eerst is een inventarisatie nodig daarna samen kiezen voor activiteitenscala gericht op beperkt aantal prioriteiten In de uitwerking hiervan stellen we dat de algemene doelstelling van ons Gemeentelijk Alcoholbeleid luidt: Het matigen van alcoholgebruik door jongeren. Dit wil zeggen dat jongeren: a) minder jong en; b) in mindere mate alcohol gebruiken, waardoor de negatieve effecten van alcoholgebruik verminderen. Gezien de feiten leggen we het zwaartepunt bij de bewustwording van jongeren op jonge leeftijd én hun ouders. En we kiezen voor de 0-lijn: geen alcohol onder de 16 jaar. We willen mét de jongeren, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen het probleem erkennen en samen kiezen voor een transparante, praktische en effectieve aanpak gericht op een beperkt aantal prioriteiten. Dus geen papieren tijger, maar een glazen leeuw. Beoogd effect is dat zowel de jongeren zelf als hun ouders en leerkrachten, maar ook sporttrainers en medewerkers in de horeca op de hoogte zijn van het gezamenlijk gekozen alcoholbeleid in Achtkarspelen en het belangrijk vinden hier naar te handelen. Dit zal moeten leiden tot minder alcoholgebruik en dus minder negatieve effecten. Hiervoor roepen we allereerst een tweejarig pilotproject in het leven. De bedoeling is zo spoedig mogelijk na vaststelling van deze notitie de partijen bijeen te roepen om de reeds lopende activiteiten te onderstrepen en nieuwe activiteiten voor te bereiden. Dit moet ertoe leiden dat eind 2009 samenwerken aan alcoholmatiging een vanzelfsprekendheid is voor alle betrokkenen en we in 2013 kunnen spreken van een minder groot probleem. Als specifiek onderdeel in de pilot is opgenomen de ontwikkeling van keetbeleid gezien de overlap met alcoholmatigingbeleid en de kansen die we zien tot onderlinge versterking. In deze notitie geven we allereerst een schets van het probleem en de doelen (hoofdstuk 2), waarna een beschrijving van de aanpak volgt (hoofdstuk 3). 5

6 2. Probleemschets De feiten dat jongeren in Achtkarspelen op vroege leeftijd starten met drinken van alcohol en dat een relatief grote groep jongeren overmatig alcohol gebruikt zijn reden om te kiezen voor een geactualiseerd gemeentelijk alcoholbeleid. Alcohol is voor veel jongeren onlosmakelijk verbonden met gezelligheid en uitgaan. Het is stoer, cool en hoort erbij, niet alleen bij feesten, maar ook bij teleurstellingen wordt alcohol gebruikt. Alcoholgebruik heeft de volgende negatieve effecten: risico s van alcoholgebruik in het verkeer; negatieve effecten op de gezondheid; samenhang met geweld incidenten en overlast; economische schade; sociale schade. Meer achtergrondgegevens over alcoholgebruik in Friesland vindt u in bijgevoegd Feitenblad genotmiddelen (zie bijlage B). Hieronder volgen ter illustratie van het probleem enkele cijfers omtrent alcoholgebruik van de jongeren in Achtkarspelen en enkele provinciale cijfers. 2.1 Gemeentelijke cijfers Achtkarspelen spant de kroon als het gaat om de mate van alcoholgebruik onder de Friese jongeren. Enkele cijfers zijn bekend op gemeentelijk niveau: Aangetoond is dat negen van de tien jarige jongeren in Achtkarspelen wel eens alcohol drinkt (88%), terwijl het in Friesland gaat om acht van de tien (78%). Daarnaast is aangetoond dat één op de vijf VMBO-leerlingen (20%) in Achtkarspelen wel eens meer dan twintig glazen alcohol per week drinkt (zie onderstaand figuur 6 ). Dit is een behoorlijke groep: een groep van ongeveer tachtig 15/16 jarige leerlingen die wel eens overmatig 7 drinkt. Jongeren in klas 3 VMBO krijgen een gezondheidsonderzoek gericht op de psychosociale gezondheid. In het onderzoek wordt onder meer gevraagd naar overmatig alcohol- en middelengebruik. Hieronder staat weergegeven het percentage jeugdigen op het VMBO in de gemeente Achtkarspelen, dat wel eens meer dan 20 glazen alcohol per week drinkt en het percentage jeugdigen op het VMBO in de gemeente Achtkarspelen dat hasj of wiet gebruikt. % vmbo klas 3 > 20 glazen alcohol per week Gebruikt wel eens hasj of wiet gnalen Percentage dat jongeren jeugdigen in in Achtkarspelen de gemeente Achtkarspelen op vroege leeftijd in het starten VMBO dat met wel drinken eens overmatig van alcohol alcohol en drinkt 2.2 en wel Provinciale eens hasj of wiet cijfers gebruikt. Onderstaande Bron: GGD Fryslân conclusies schooljaar van de GGD over periodiek alcoholgebruik geneeskundig door onderzoek jongeren vmbo zijn klas op provinciaal 3 niveau, maar helaas (nog) niet op gemeentelijk niveau beschikbaar. Ze zijn wel aanvullend Hoewel er in Achtkarspelen relatief veel gedronken wordt onder jongeren, ligt het percentage overmatige drinkers in Achtkarspelen (één op vijf) lager dan het Fries gemiddelde (één op vier). Onder de oudere jeugd (boven de 18) is een behoorlijke grote 6 Rapportage Zorg voor Jeugd in Achtkarspelen, GGD Fryslân, Zware drinker: minimaal 1 keer per week 6 glazen alcohol of meer. Landelijke norm verantwoord alcoholgebruik van volwassen mannen: max. 21 glazen per week en/of maximaal 5 glazen per drinkdag en/of maximaal 5 drinkdagen per week. 6

7 groep zware drinkers te vinden, verklaart de GGD. (Hiervan zijn nog geen gemeentespecifieke cijfers voorhanden) Totaal overziend scoort de jeugd in Achtkarspelen hoog als het gaat om alcoholgebruik. 2.2 Provinciale cijfers Onderstaande conclusies 8 van de GGD over alcoholgebruik door jongeren zijn op provinciaal niveau en niet op gemeentelijk niveau beschikbaar. Ze zijn wel goed bruikbaar voor het schetsen van het probleem, omdat de groep Friese jongeren veel overeenkomsten vertoont met de groep in Achtkarspelen. Jongeren tot 18 jaar In Friesland drinken 4 van de 5 jongeren tussen de 13 en 18 jaar wel eens alcohol. Eén op de 11 jongeren is volgens de landelijk toegepaste definitie een zogenaamde zware drinker. Zware drinkers zijn met name jongens vanaf 15 jaar. Op het vmbo zijn meer zware drinkers te vinden dan op de havo en vwo. Onder de jongere leeftijdsgroep drinken in 2004 meer jongeren wel eens alcohol dan in Jongens drinken vaker en meer dan meisjes. Meer jongeren op het vmbo drinken alcohol dan jongeren op de havo of vwo. Er is geen verschil tussen de onderwijsvormen voor wat betreft het gemiddeld aantal glazen alcohol dat jongeren per keer drinken. Ruim driekwart van de jongeren zegt dat ouders weten hoe vaak en hoeveel alcohol zij drinken. 43% van de jongens en 36% van de meisjes zegt de afgelopen maand tenminste één keer dronken of aangeschoten te zijn geweest. Ongeveer 1 op de 6 jongeren drinkt voor het eerst alcohol als zij op de basisschool zitten. In 2004 is de gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken iets lager dan in Jongeren drinken alcohol meestal in de huiselijke sfeer (thuis of bij vrienden thuis). Bijna 2 op de 3 jongeren onder de 16 jaar koopt zelf alcohol in de disco, bar / café of supermarkt. 19 jaar en ouder Uit de gezondheidsenquete 2005 die de GGD Fryslân uitvoert onder de Friese bevolking van 19 jaar en ouder blijkt: Vooral de groep mannen van 19 tot en met 24 jaar niet te voldoen aan de criteria van de norm verantwoord alcoholgebruik, nl. 11%. Bij deze groep mannen van jaar voldoet 4% niet aan de norm verantwoord alcoholgebruik. Als je kijkt naar zware drinkers dan is het percentage zware drinkers onder de groep jarigen 65% en bij jarige mannen 50% en bij jarige mannen is dit 42%. Met het oog op de doelstelling moeten ons goed realiseren dat onder deze groep overmatige drinkers/zware drinkers zich ook (toekomstige) ouders bevinden. 8 Zie ook het Feitenblad Qua Fadis (bijlage B) 7

8 3. De aanpak 3.1 Achtergrond De laatste gemeentelijke notitie over dit thema stamt uit het jaar 1997: 'Kadernotitie plan van aanpak Jeugd en Genotmiddelen' (Achtkarspelen, 1997). De gemeenteraad heeft op 24 april 1997 opdracht gegeven voor een plan van aanpak Jeugd en genotmiddelen. Met de kadernotitie is destijds een eerste verkenning gedaan naar activiteiten en ideeën vanuit betrokken beleidsterreinen. In kaart is gebracht vanuit welke beleidsterreinen samengewerkt zou moeten worden om te komen tot effectieve aanpak. De kadernotitie heeft onder meer geresulteerd in het starten van het project Gezonde school en genotmiddelen, waarvoor vanaf 2005 geen middelen meer beschikbaar zijn gesteld. Tot nu toe heeft Achtkarspelen nog geen nieuwe initiatieven ontwikkeld tot een integrale aanpak van verslavingsproblematiek onder jongeren. De gemeente Achtkarspelen heeft in maart 2005 een aantal ambities geformuleerd met als doel de gezondheid van de burgers in Achtkarspelen te vergroten. In de notitie Voortgangsmeter Gezondheidsbeleid (gemeente Achtkarspelen 2006) is de stand van zaken weergegeven van de activiteiten die sindsdien zijn ingezet. Van deze voortgangsmeter is af te lezen dat onder de tweede ambitie: Stimuleren van een gezonde leefstijl bij de bevolking vanaf 2005 vooral is gewerkt aan het actief en veilig laten bewegen van de bevolking. In mindere mate is tot op heden aandacht besteedt aan de leefstijl en bewust gebruik van genotmiddelen, waaronder alcohol. Huidige activiteiten rond alcoholmatiging in onze gemeente zijn voorlichting op scholen voor voortgezet onderwijs en enkele basisscholen en signalering door verschillende organisaties (bijv. GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Stichting welzijn Timpaan, Thuiszorg de Friese Wouden). In de BOS-projecten 9 Leefstijl in Buitenpost en Surhuisterveen wordt ondermeer aandacht besteed aan alcoholgebruik. Ook zijn diverse andere initiatieven (zo.a.ls bijvoorbeeld het benutten van de ideeën van de jeugd bij dit thema tijdens de Wegwijsdag Achtkarspelen op 21 november 2007, het bij dit thema betrekken van huisartsen, maatschappelijk werkers etc. tijdens een eerstelijnsoverleg op het gemeentehuis op 29 november 2007) gedeeltelijk al gestart. Ook actueel is het ontwikkelen van horecabeleid, wat hieronder ter illustratie nader wordt toegelicht. Zie verder het interventieschema in bijlage C. Horecabeleid. In de programmabegroting 2008 is opgenomen dat er horecabeleid ontwikkeld gaat worden. Hierin zal bijzondere aandacht zijn voor alcoholmatigingbeleid in het kader van de Drank en horecawet. Zo zal er gewerkt worden aan een horecaconvenant waarin bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen worden tussen horecaondernemers, gemeente en politie over de wijze waarop er in de reguliere horeca aandacht wordt geschonken aan alcoholmisbruik. Hierbij kan gedacht worden aan een verbod op het houden van zogenaamde 'happy hours' waarin tegen gereduceerd tarief drank wordt aangeboden, het aanbieden en laten volgen van cursussen verantwoord alcoholgebruik, een sluitende en intensieve controle van de leeftijdsgrens etc. Een onderdeel van het horecabeleid is ook het opstellen van paracommercieel beleid. Het opstellen van duidelijke regels over het gebruik van alcohol in paracommerciele instellingen als dorpshuizen en sportkantines kan een bijdrage leveren in het terugdringen van bepaalde excessen in dit verband. Het gebruik van (alcohol in) sportkantines dient bijvoorbeeld ondergeschikt te zijn aan en een relatie te hebben met de regulier te houden activiteiten op 9 Dit zijn twee van de zes projecten die in de gemeente Achtkarspelen worden uitgevoerd in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (Ministerie van VWS). 8

9 het sportcomplex. Ook dienen er realistische, acceptabele en handhaafbare openingstijden van o.a. kantines worden opgesteld. Aan deze op te stellen acceptabele en realistische regels dient een duidelijk en structureel handhavingsprogramma worden verbonden Voorbereidingen voor ontwikkelen van horecabeleid zijn reeds opgestart door de gemeente in samenwerking met horecaondernemers. De verwachting is dat in 2008 horecabeleid zal worden vastgesteld binnen de kaders van het gemeentelijk alchoholmatigingsbeleid. Inzet van activiteiten blijkt tot op heden niet genoeg te zijn. Wat we nodig hebben is een cultuuromslag bij de jongeren en hun ouders/verzorgers. Ook moeten we met de betrokken organisaties en instellingen op één lijn zitten qua aanpak. Dit bereiken we alleen met een samenhangend beleid dat over een aantal sporen ingezet wordt vanuit de diverse overheden. Als gemeente hebben we te maken met een aantal feiten waar we qua aanpak niet omheen kunnen en willen: Ten eerste de ontwikkeling van Fries alcoholbeleid. De provincie, de VNN, politie en GGD Fryslân hebben opdracht gekregen van de Commissie Openbare Gezondheidszorg van de Hulpverleningsdienst Fryslân om een opzet te maken voor een Fries alcoholbeleid voor de jeugd. Het achterliggende idee is te voorkomen dat maatregelen en activiteiten elkaar doorkruisen, het alcoholgebruik zich verplaatst van de ene naar de andere gemeente en ervoor te zorgen dat betrokken instellingen efficiënter kunnen werken. We volgen dit om intergemeentelijk 10 effectief aan de slag te kunnen. Overmatig alcoholgebruik door jongeren in Achtkarspelen pakken we daarom aan binnen de kaders die zijn aangereikt voor alle Friese gemeenten 11 : 1. Alcoholbeleid is integraal beleid: Dat wil zeggen dat het vorm krijgt in gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, onderwijsbeleid, openbare orde en veiligheidsbeleid, met overal dezelfde doelen en boodschappen. 2. Betrokkenheid van jongeren en hun ouders/opvoeders is onmisbaar. 3. Effectief alcoholbeleid berust op vier pijlers: a. voorlichting en preventie; b. maatregelen, regelgeving en handhaving; c. signalering en hulpverlening; d. monitoring. 4. Alcoholbeleid richt zich op de domeinen: thuis, school, vrije tijd (horeca, sport, jeugdvoorzieningen), verkeer en vervoer. 5. De maatregelen en interventies die worden voorgesteld zijn zogenaamde evidence based methoden dan wel best practices. 6. Alcoholbeleid is een kwestie van lange adem. De cultuur en normen rondom alcoholgebruik zijn niet in korte tijd te veranderen. Een looptijd van minimaal 6 jaar is daarvoor nodig. Ad 3. Op basis van onderzoek 12 is aangetoond dat de belangrijkste effectieve instrumenten zijn: formele sociale controle (regels van de overheid en de handhaving daarvan) en informele sociale controle (regels ouders, school etc.). Daarom zullen we onze aanpak met name invullen op de eerste twee pijlers: a) voorlichting en preventie; en b) maatregelen, regelgeving en handhaving. 10 Ook de ontwikkelingen in Nofa-verband moeten meegenomen worden; zie de inleiding van deze notitie. 11 Uit: Fries Alcoholbeleid en Jeugd, GGD Fryslân, VNN, Politie Fryslân, Provincie Fryslân,

10 De provinciale notitie Fries alcoholbeleid en jeugd is momenteel onderwerp van gesprek van alle Friese Gemeenten en de provincie. De verwachting is dat in 2008 duidelijk zal zijn hoe het gezamenlijk beleid met de andere gemeenten er uit ziet en hoe we samen kunnen opereren. 3.2 Doelen en doelgroep Wat willen we in Achtkarspelen bereiken? De algemene doelstelling van ons Gemeentelijk Alcoholbeleid luidt: Het matigen van alcoholgebruik door jongeren. Dit wil zeggen dat jongeren: a) minder jong en; b) in mindere mate alcohol gebruiken, waardoor de negatieve effecten van alcoholgebruik verminderen. De doelgroep bestaat uit jongeren tot en met 24 jaar 13. Daarnaast richten we ons ook op intermediairen, zo.a.ls ouders/verzorgers, leerkrachten, sporttrainers, jeugd- en jongerenwerkers, winkeliers en horecamedewerkers. Gebleken is dat kinderen vaak al op basisschoolleeftijd hun eerste alcoholische drankje drinken en jongeren het meest alcohol drinken in de huiselijke sfeer (thuis of bij vrienden thuis). Ook is aangetoond dat alcohol drinken op jonge leeftijd onherstelbare schade aanbrengt. Jongeren moeten daarom op jonge leeftijd bewust worden gemaakt van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Hetzelfde geldt voor ouders die vroeg bewust moeten worden gemaakt van hun voorbeeldfunctie in het gezin (zien drinken doet drinken) Gezien de feiten leggen we het zwaartepunt bij de bewustwording van jongeren onder de 16 jaar én hun ouders. En we kiezen voor de 0-lijn: geen alcohol onder de 16 jaar. Meer concreet worden de volgende doelen nagestreefd: Het percentage jongeren dat op basisschoolleeftijd voor het eerst drinkt, neemt in ieder geval niet toe. Hiermee stopt de toename van het aantal kinderen dat op jonge leeftijd drinkt. Het aantal glazen dat jongeren onder de 16 jaar drinken, neemt in ieder geval niet toe. Hiermee stopt de toename van het aantal glazen dat op jonge leeftijd word gedronken. De gemeente stelt beleid op rond alcoholmatiging en stemt dit intergemeentelijk af. De gemeente brengt risicofactoren rond keten en caravans in beeld en maakt afspraken met betrokkenen over alcoholgebruik. De gemeente sluit een horecaconvenant af met horeca, politie en andere betrokkenen. Deze doelen zijn straks onderwerp van gesprek met de betrokkenen en dienen nader gespecificeerd en geoperationaliseerd te worden. De doelbereiking worden als volgt gemeten: Uitgangspunt is dat de doelbereiking kan worden gevolgd met beschikbare cijfers van de GGD 14. Dit is in ieder geval mogelijk bij de eerste twee doelstellingen. 13 Dit is tevens de doelgroep van Jong in Fryslân, aldus beargumenteerd in Fries Alcoholbeleid en Jeugd (GGD Fryslân, VNN, Politie Fryslân, Provincie Fryslân, 2007). 10

11 Een 0-meting is nodig om te kunnen ontdekken of er in de loop der tijd verschil optreedt in het drankgedrag (en omstandigheden) tussen groepen jongeren (naar leeftijd en plaats) en of dit afwijkt van gemiddelden. De GGD voert een vierjaarlijks gezondheidsonderzoek uit onder scholieren (klas 1 en 3 van het VMBO en klas 2 van het voortgezet onderwijs). De laatste meting was in 2004; deze wordt gebruikt als nulmeting. De volgende meting is in 2008, de verwachting is dat in 2009 nieuwe cijfers beschikbaar zijn voor gemeenten; dit is te zien als tussenevaluatie. Aansluitend bij het provinciaal beleid spreken we gemeentelijk van een looptijd tot en met 2013; in dat jaar staat een eindevaluatie gepland. 3.3 Communicatie uitgelicht Goede communicatie is belangrijk in ons alcoholmatigingbeleid. Een boodschap heeft meer kans over te komen als het goed wordt gebracht. Het bereiken van de doelgroep jongeren en hun intermediairen, waarbij we het zwaartepunt leggen op jongeren onder de 16 jaar en hun ouders/verzorgers, vraagt een specifieke aanpak. Samen met de betrokken partners willen we de doelgroep bewust maken van de ernst en de urgentie van de problematiek, bewust maken van verantwoordelijkheden, stimuleren om gedrag te veranderen, informeren over de bestaande en nieuwe regelgeving, afspraken maken en ze samen onderhouden. Uiteindelijk willen we een cultuuromslag realiseren dat leidt tot gedragsverandering, namelijk dat samenwerken aan alcoholmatiging een vanzelfsprekendheid is geworden. Hoe voer je dit uit op een manier die aanslaat? Vanuit het belang van goede communicatie zal bij aanvang van het project een communicatieplan gemaakt worden. Hierin staat wat van de betrokkenen wordt verwacht en hoe we communicatie als middel inzetten om van het project een succes te maken. Naast het feit dat we het middel communicatie als rode draad binnen het proces van het project laten lopen, is een aantal concrete voorlichting- en preventie-activiteiten in te zetten. Bijvoorbeeld een confronterende postercampagne om jongeren en hun ouders bewust te maken van de problematiek, of het houden van Lagerhuisdebatten met jongeren, ouders deskundigen en andere betrokkenen (zie verder interventieschema in bijlage C). 3.4 Keetbeleid uitgelicht Hoewel keten/caravans en drank niet per definitie hand in hand gaan, zijn er signalen dat in keten veel alcohol wordt (in)gedronken (zie voetnoot 2). Parallel met het schrijven van de notitie alcoholmatigingbeleid zijn ideeën opgekomen voor actueel gemeentelijk keetbeleid. Gezien de overlap tussen de inhoud van het alcholmatigingsbeleid en het keetbeleid kiezen we ervoor de beleidsterreinen zowel bij de voorbereiding als de uitvoering met elkaar verbinden. 14 We moeten onderzoeken op welke wijze we de resultaten van de NOFA-enquete Communities that care kunnen benutten. De NOFA-jeugd (12-17 jaar) is gevraagd de eigen mening te geven in het kader van het thema Veilig opgroeien in Noordoost Fryslân. Resultaten van deze enquete 'Laat je horen' zijn eind 2008 beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de resultaten van de metingen binnen de BOSprojecten Leefstijl in Buitenpost en Surhuisterveen, waarin specifiek gevraagd wordt naar alcoholgebruik. Binnenkort zijn de resultaten van de nulmeting bekend. Tevens zal onderzocht moeten worden op welke wijze informatie van het Peilstationsonderzoek van het Trimbos Instituut gebruikt kan tbv de evaluatie en het opsporen van nieuwe trends op het terrein van genotmiddelen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor resultaten van de werkgroep Qua Fadis, samenwerkingsverband tussen GGD Fryslân, Politie Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland, welke gegevens verstrekt over genotmiddelengebruik in Friesland (zie bijlage B). 11

12 Een praktische verbinding vinden we in de aanpak. De inventarisatie van activiteiten die te maken hebben met alcoholmatiging koppelen we aan de inventarisatie voor het Keetbeleid Achtkarspelen (wat gebeurt er in de keten, bijvoorbeeld op het punt van alcoholgebruik?). Ook op het punt van maatregelen zien we kansen om het alcoholmatigingbeleid en keetbeleid op elkaar te laten aansluiten en versterken. Een goed contact met jongeren op ontmoetingsplaatsen is immers een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van voorlichtings- en preventieactiviteiten omtrent alcoholgebruik. Het keetbeleid is daarom als onderdeel meegenomen in het pilotproject alcholmatigingsbeleid. In de bijlage D zijn de ideeën verwoord als eerste aanzet voor gemeentelijk keetbeleid. Verdere planning en uitvoering van het keetbeleid moet vorm krijgen tijdens en na afloop van de pilotperiode. 12

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Startnotitie Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Probleemschets 3 1.2.1. Alcoholgebruik 3 1.2.2. Drugsgebruik 3 1.2.3.

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede Ede, juli 2014 FrisValley 2.0 is een project van met subsidie van Inhoudsopgave Ede, juli 2014... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4;

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4; i Agenda: Procedure vaststelling. Overleg met interne afdelingen, Coördinator Integrale Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Jeugdbeleid, Politie, Sinvest, september/oktober 2Ot4;. Opstellen

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen!

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! In opdracht van: CZW Bureau Datum: 15 februari 2011 Auteur: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Versie: publieksversie Dit uitvoeringsplan is mede tot

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013 Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma gezondheidsbeleid Bloemendaal 2010-2013 Datum: 11 september 2009 Naam ambtenaar: Pauline Veldkamp Corsanummer: 2009025075 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie