zondag 11 december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zondag 11 december 2016"

Transcriptie

1 ORDE VAN DIENST zondag 11 december e Advent Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Corine Waaning PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning Tel:

2 Opgang Orgelspel: Johann Sebastian Bach ( ) - Vivace uit: Sonata 6. à 2 Clav. et Pedal G dur - BWV 530 Aanvangslied: Gezang 280: 1, 2 en 3 Gemeente gaat staan Bemoediging V: Onze hulp is in de Naam van de Heer G: Die hemel en aarde gemaakt heeft V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet laat varen het werk van zijn handen. Groet V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus G: Amen. Vervolg: Gezang 280: 4 en 5 V: Hoor Israël De HEER is onze God De HEER is één en enig Gij zult de HEER uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht G: Amen Vervolg: Gezang 280: 6 en 7 Gemeente gaat zitten Gemeente zingt samen met de kinderen: Gezang 461 : 1, 2 en 3 Gebed om ontferming Gemeente zingt: Ontferm U Heer, naar de maat van Uw liefde Ontferm u Heer naar de ruimte in Uw hart. De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 2

3 Gemeente zingt: Gezang 463 : 1, 2, 4 en 8 DIENST VAN DE SCHRIFTEN Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten Gemeente zingt: Gezang 333 Eerste Schriftlezing: Mattheüs 1: Boek van de wording van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. I 2 Abraham verwekte Izaak Izaak verwerkte Jakob Jakob verwekte Juda en zijn broeders Juda verwekte Peres en Zerach uit Tamar 3 Peres verwekte Chesron Chesron verwekte Aram 4 Aram verwekte Amminádab Amminádab verwekte Nachson Nachson verwekte Salom 5 Salmon verwekte Boaz uit Rachab Boaz verwekte Obed uit Ruth Obed verwekte Isaï 6 Isaï verwekte David de koning. II David verwekte Salomo uit die van Uria 7 Salomo verwekte Rechabeam Rechabeam verwekte Abia Abia verwekte Asaf 8 Asaf verwekte Josafat Josafat verwekte Joram Joram verwekte Uzzia 9 Uzzia verwekte Jotam Jotam verwekte Achaz Achaz verwekte Hizkia 10 Hizkia verwekte Manasse Manasse verwekte Amos 3

4 Amos verwekte Josia 11 Josia verwekte Jechonja en zijn broeders ten tijde van de babylonische ballingschap. III 12 En na de babylonische ballingschap: Jechonja verwekte Sealtiël Sealtiël verwekte Zerubbabel 13 Zerubbabel verwekte Abihud Abihud verwekte Eljakim Eljakim verwekte Azor 14 Azor verwekte Sadok Sadok verwekte Achim Achim verwekte Eliud 15 Eliud verwekte Eleazar Eleazar verwekte Mattan Mattan verwekte Jakob 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria uit wie verwekt werd Jezus, die Christus wordt genoemd. 17 Al de geslachten samen dus: van Abraham tot David veertien geslachten en van David tot de babylonische ballingschap veertien geslachten en van de babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten. Gemeente zingt: Gezang 462 Tweede Schriftlezing: Mattheüs 1 : en 2 : 1-15 I 18 Van Jezus Christus was de wording aldus: Nadat zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef voor zij waren samengekomen werd zij zwanger bevonden uit de heilige geest. 19 Jozef, haar man omdat hij een rechtvaardige was en hij haar niet te schande wilde maken besloot haar heimelijk weg te zenden. 20 Terwijl hij dit in de zin had zie! de bode van JHWH verscheen hem in de droom zeggende: Jozef, zoon van David vrees niet Maria uw vrouw tot u te nemen 4

5 want het in haar verwekte is uit de heilige geest. 21 Zij zal een zoon baren en jij zult zijn naam roepen: Jezus, hij redt, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. II 22 Dit in zijn geheel is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen JHWH heeft gesproken door de profeet die zegt: 23 zie! de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zij zullen zijn naam roepen: Immanuël! dat is vertaald: god met ons. III 24 Jozef opgestaan uit de slaap deed zoals de bode van JHWH hem had bevolen en hij nam zijn vrouw tot zich 25 en hij kende haar niet totdat zij een zoon had gebaard en riep zijn naam: Jezus! 2 I 1 Als nu Jezus verwekt was te Betlehem in Judea in de dagen van Herodes de koning zie! wichelaars uit het oosten traden op te Jeruzalem 2 zeggende: waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in de opgang en wij zijn gekomen om hem te aanbidden. 3 Als de koning Herodes het hoorde, raakte hij in verwarring en geheel Jeruzalem met hem; 4 hij vergaderde al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk en wilde van hen vernemen waar de Christus zou worden verwekt. 5 Zij zeiden tot hem: te Betlehem in Judea want aldus is geschreven door de profeet: 6 en gij Betlehem, land van Juda geenszins zijt gij de geringste onder de leidslieden van Juda: want uit u zal de Leidsman uitgaan die mijn volk Israël weiden zal. II 7 Toen heeft Herodes heimelijk de wichelaars geroepen en kwam nauwkeurig van hen te weten 5

6 de tijd dat de ster was verschenen; 8 hij zond hen naar Betlehem en zeide: gaat heen en doet nauwkeurig navraag omtrent het kind en wanneer gij gevonden hebt, boodschapt het mij opdat ook ik kome om hem te aanbidden. III 9 Als zij de koning gehoord hadden gingen zij heen. En zie! de ster die zij in het oosten gezien hadden ging voor hen uit totdat hij kwam en stond boven waar het kind was. 10 Als zij de ster zagen verblijdden zij zich met zeer grote blijdschap 11 en zij kwamen in het huis en zagen het kind met Maria zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden hem, en zij openden hun schatten en brachten hem geschenken: goud en wierook en mirre. 12 En in de droom gelast niet terug te keren naar Herodes weken zij uit, langs een andere weg, naar hun land. 13 En als zij waren uitgeweken zie! de bode van JHWH verschijnt in de droom aan Jozef zeggende: Sta op, neem het kind en zijn moeder tot u en vlucht naar Egypte, en wees daar totdat ik het u zal zeggen: want Herodes zal het kind zoeken om het te doen verdwijnen. 14 Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder tot zich in de nacht en week uit naar Egypte 15 en hij was daar tot het einde van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen JHWH heeft gesproken door profeet die zegt: uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen. Gemeente zingt: Gezang 339a 6

7 VERKONDIGING Gemeente zingt: Gezang 444 De kinderen komen terug van De Kleine Thomas DIENST VAN DE DANKBAARHEID Mededelingen Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor - Dovenpastoraat en Kerkmuziek - Stichting Cybersoek Orgelspel: Claude-Bénigne Balbâtre ( ) Noël "Joseph est bien marié" VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h Stil gebed Gebed des Heren Slotlied (staande): Gezang 919 Zegen, beantwoord met: Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga G dur ('Gigue') - BWV 577 7

8 VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR: (aanvang uur) 18 dec. : Ds. E.J. de Wijer 4 e Advent 24 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Kerstvesper uur 25 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag 31 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Oudjaar - Schrift & Tafel uur 1 jan. : Dienst in de Oranjekerk, uur 2e van der Helststraat 1 3 Thomaskerk gesloten COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 4 DECEMBER 2016 Wijkdiaconie en PKN Pastoraat 399,90 Offerblok 9,00 Agenda Di. 13 dec. : Thomas Open Kerst-Lunchconcert uur Nederlands fluitkwartet: Joan Handels, Egbert Jan Louwerse, Ivo Visser en Karin Leutscher TienerTheaterZuid uur Wo. 14 dec. : Meelezen uur Het Verhaal van Kerst uur door Ruben van Zwieten Geen Thomas Thee De Thomas Thee is verplaatst naar wo. 21 dec. Geen cantorij De Stiltekapel is elke woensdag van uur open. In de Adventstijd wordt er op woensdag 7, 14 en 21 december om uur een kort middaggebed gehouden door ds. Evert Jan de Wijer. Organist: Harmen Trimp. Giften voor de Diaconie op rek.nr. NL39 INGB t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk. Giften voor de Kerkvoogdij op rek.nr. NL28 INGB t.n.v. de penningmeester van de Thomaskerkgemeente. Thomaskerk. Gastenboek: voor nader contact en kennismaking met predikant of ouderling kunt u uw naam, adres, adres en telefoonnummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. 8

zondag 14 mei 2017 ORDE VAN DIENST

zondag 14 mei 2017 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 14 mei 2017 Voorganger: Ds. Alex van Ligten Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Michelle Stukart PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses

Nadere informatie

zondag 18 december 2016

zondag 18 december 2016 ORDE VAN DIENST zondag 18 december 2016 4 e Advent Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp m.m.v. Matthijs Koene, panfluit Ouderling van dienst: Paul Quist Diaken van dienst: Michelle

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017 ORDE VAN DIENST zondag 16 juli 2017 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

zondag 2 april 2017 ORDE VAN DIENST

zondag 2 april 2017 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 2 april 2017 Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Jannie Verhage Diaken van dienst: Michelle Stukart PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses

Nadere informatie

zondag 28 augustus 2016

zondag 28 augustus 2016 ORDE VAN DIENST zondag 28 augustus 2016 Voorganger: Alex van Heusden Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Jannie Verhage Diaken van dienst: Nel Hagemeijer PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses

Nadere informatie

zondag 15 januari 2017

zondag 15 januari 2017 ORDE VAN DIENST zondag 15 januari 2017 Afscheid en Herbevestiging Ambtsdragers Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Thea van Zanten Diaken van dienst:

Nadere informatie

zondag 5 maart 2017 ORDE VAN DIENST Zondag Invocabit

zondag 5 maart 2017 ORDE VAN DIENST Zondag Invocabit ORDE VAN DIENST zondag 5 maart 2017 Zondag Invocabit Voorganger: Ds. Leon van den Broeke Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Nadere informatie

zondag 19 februari 2017

zondag 19 februari 2017 ORDE VAN DIENST zondag 19 februari 2017 Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Michelle Stukart PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Nadere informatie

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 26 april 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Maurice van Elven m.m.v. de Thomascantorij Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Nel Hagemeijer PROTESTANTSE

Nadere informatie

zondag 6 november 2016

zondag 6 november 2016 ORDE VAN DIENST zondag 6 november 2016 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 28 mei 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 28 mei 2017 ORDE VAN DIENST zondag 28 mei 2017 BEVESTIGING VAN PAULINE HAGEMEIJER ALS OUDERLING MET BIJZONDERE OPDRACHT COMMUNICATIE EN AFSCHEID VAN MARIANNE PIEK-DEN HARTOG ALS PASTORAAL OUDERLING Voorganger: Ds.

Nadere informatie

zondag 23 oktober 2016 Bediening Heilige Doop ORDE VAN DIENST

zondag 23 oktober 2016 Bediening Heilige Doop ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 23 oktober 2016 Bediening Heilige Doop Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Michelle Stukart PROTESTANTSE

Nadere informatie

zondag 7 mei 2017 ORDE VAN DIENST

zondag 7 mei 2017 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 7 mei 2017 Voorganger: Ds. Arnoldien van Berge Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Paul Quist Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses

Nadere informatie

zondag 10 september 2017

zondag 10 september 2017 ORDE VAN DIENST zondag 10 september 2017 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Jannie Verhage Diaken van dienst: Heleen Struijs PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Nadere informatie

zondag 4 december 2016

zondag 4 december 2016 ORDE VAN DIENST zondag 4 december 2016 2 e Advent Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Marianne Piek-den Hartog Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE

Nadere informatie

Orde van dienst voor 1 e kerstdag 2012 in de Rehoboth

Orde van dienst voor 1 e kerstdag 2012 in de Rehoboth Orde van dienst voor 1 e kerstdag 2012 in de Rehoboth Dat is de bedoeling van het kerstfeest: dat we onszelf gaan aanváárden, zoals God ons heeft aanvaard. A.A. van Ruler Predikant: ds. M. P. D. Barth

Nadere informatie

Matteüs in Gewone Taal

Matteüs in Gewone Taal Matteüs in Gewone Taal Nederlands Bijbelgenootschap Matteüs in Gewone Taal Een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap Ontwerp omslag: IDD Concept Communicatie Creatie, Ommen Ontwerp lay-out en opmaak

Nadere informatie

zondag 27 november 2016

zondag 27 november 2016 ORDE VAN DIENST zondag 27 november 2016 Schrift en Tafel 1 e Advent Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp m.m.v. Ad Klink, trompettist Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van

Nadere informatie

VOORBEREIDING. Zondag 3 januari 2010. Welkom

VOORBEREIDING. Zondag 3 januari 2010. Welkom Zondag 3 januari 2010 VOORBEREIDING Welkom Tijdens het aansteken van de kaars: uit Alles wordt Nieuw, deel I. nr. 17 Tekst: Hanna Lam; melodie: Wim ter Burg O koning, wil horen: er is een prins geboren,

Nadere informatie

zondag 13 augustus 2017

zondag 13 augustus 2017 ORDE VAN DIENST zondag 13 augustus 2017 Schrift en Tafel Gezamenlijke Dienst van de Oranjekerk, Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk in de Thomaskerk Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist:

Nadere informatie

BIJBELTEKSTEN FOTOWEDSTRIJD 2015. BIJBEL&CULTUUR EN KERK&LEVEN federatie Blankenberge

BIJBELTEKSTEN FOTOWEDSTRIJD 2015. BIJBEL&CULTUUR EN KERK&LEVEN federatie Blankenberge BIJBELTEKSTEN FOTOWEDSTRIJD 2015 BIJBEL&CULTUUR EN KERK&LEVEN federatie Blankenberge Lucas hoofdstuk 1 tot 2 Hoofdstuk 1 [1] VELEN hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen van wat zich bij ons heeft

Nadere informatie

Woord vooraf. Het Nieuwe Testament vertelt het verhaal van Jezus en zijn volgelingen. Dit is een verhaal over geloof, vertrouwen en liefde.

Woord vooraf. Het Nieuwe Testament vertelt het verhaal van Jezus en zijn volgelingen. Dit is een verhaal over geloof, vertrouwen en liefde. Woord vooraf Het Nieuwe Testament vertelt het verhaal van Jezus en zijn volgelingen. Dit is een verhaal over geloof, vertrouwen en liefde. Het gaat allereerst om geloof. De boeken van het Nieuwe Testament

Nadere informatie

Voor de dienst op Eerste Kerstdag 2016 in de Hervormde kerk te Woudenberg. Aanvang uur.

Voor de dienst op Eerste Kerstdag 2016 in de Hervormde kerk te Woudenberg. Aanvang uur. L I T U R G I E Voor de dienst op Eerste Kerstdag 2016 in de Hervormde kerk te Woudenberg. Aanvang 10.45 uur. Voorganger: ds. A.D.J. Wessels Orgel : Steven Luitjes Trompet : Guido Grünbauer Orgelspel Binnenkomst

Nadere informatie

Wij zijn op weg Programma voor de viering van het Kerstfeest met de kinderen van de gemeente op Tweede Kerstdag 2016

Wij zijn op weg Programma voor de viering van het Kerstfeest met de kinderen van de gemeente op Tweede Kerstdag 2016 Wij zijn op weg Programma voor de viering van het Kerstfeest met de kinderen van de gemeente op Tweede Kerstdag 2016 Inleidende muziek Samenzang Lofzang van Zacharias Dus wordt des HEEREN volk geleid,

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 23 juli 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 23 juli 2017 ORDE VAN DIENST zondag 23 juli 2017 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Evan Bogerd Ouderling van dienst: Paul Quist Diaken van dienst: Heleen Struijs PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3 Gezang 139 vers 1, 2 en 3 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 18 december

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 18 december Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 18 december voorganger: organist: ds Ruben van Zwieten Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT. zondag 18 december voorganger: ds. Klaas Vos organist: mw. Gertie van Elsäcker

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT. zondag 18 december voorganger: ds. Klaas Vos organist: mw. Gertie van Elsäcker PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT zondag 18 december 2016 voorganger: ds. Klaas Vos organist: mw. Gertie van Elsäcker Toelichting bij de symbolische schikking voor advent. Het thema voor de adventstijd

Nadere informatie

Bediening Heilige Doop aan Luuk Eduard Stukart

Bediening Heilige Doop aan Luuk Eduard Stukart ORDE VAN DIENST zondag 8 oktober 2017 Bediening Heilige Doop aan Luuk Eduard Stukart Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst:

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 18 december 2016 in de Dorpskerk aanvang: uur. : Juup van Werkhoven- Romeijn

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 18 december 2016 in de Dorpskerk aanvang: uur. : Juup van Werkhoven- Romeijn ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 18 december 2016 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 4 e Zondag van Advent ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Organist Kinderkring Crèche : Juup van Werkhoven-

Nadere informatie

Wij vieren het Nieuwe Jaar met de Drie Koningen

Wij vieren het Nieuwe Jaar met de Drie Koningen Zondag 7 januari 2018 Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger: ds. Corrie van Duinen ouderling: Rein Willems diaken: Niek de Graaf orgel: Gert Boersma Wij vieren het Nieuwe Jaar met de Drie Koningen

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Januari: pastorale namiddag: thema: Nieuwjaar, Driekoningen. Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes aan

Januari: pastorale namiddag: thema: Nieuwjaar, Driekoningen. Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes aan Januari: pastorale namiddag: thema: Nieuwjaar, Driekoningen Dia Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes aan vooraf: rustige muziek: instrumentale kerst cd 1 Inleiding:

Nadere informatie

LES 1 DE KONING WORDT GEBOREN KERN VAN DE LES DOELSTELLINGEN VAN DE LES MEMORIEVERS TOEPASSINGEN VOLGENDE WEEK MATTEÜS 1:1-25

LES 1 DE KONING WORDT GEBOREN KERN VAN DE LES DOELSTELLINGEN VAN DE LES MEMORIEVERS TOEPASSINGEN VOLGENDE WEEK MATTEÜS 1:1-25 KERSTLES 1 DE KONING WORDT GEBOREN LES 1 DE KONING WORDT GEBOREN MATTEÜS 1:1-25 KERN VAN DE LES Kinderen zullen Gods genade in de menselijke geschiedenis zien door de geboorte van de Zoon van God. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 1 januari 2017 in de Dorpskerk aanvang: uur. : Ds. Rinze Marten Witteveen

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 1 januari 2017 in de Dorpskerk aanvang: uur. : Ds. Rinze Marten Witteveen ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 1 januari 2017 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ Nieuwjaarsmorgen ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist : Ds. Rinze Marten Witteveen : Ton

Nadere informatie

Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december uur

Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december uur Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december 2014 19.00 uur Voorganger: Gerrit Medema Ouderling van Dienst: Ellen Blommestijn Diaken van dienst: Daphne Wiegand Organist: Peter Ouwerkerk Cantor:

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

Edennieuws december 2015

Edennieuws december 2015 Van onze directeur Edennieuws december 2015 1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn

Nadere informatie

Kerkgemeente Edam. 30 november Groenlandkerk. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan. Sofie van Wanrooij

Kerkgemeente Edam. 30 november Groenlandkerk. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan. Sofie van Wanrooij Kerkgemeente Edam 30 november 2014 Groenlandkerk afbeelding: doopboom met de blaadjes van onze gedoopte kinderen in de Groenlandkerk In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Sofie van Wanrooij

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

25 december AD 2012 Kerstochtend

25 december AD 2012 Kerstochtend 25 december AD 2012 Kerstochtend Protestantse Gemeente te Heinkenszand Voorganger: Ds. Werner Pieterse Organist/ Pianist: Ab Faase Koper: Marian van Eekelen Ouderling van Dienst: Heidi Blankenburgh 2 Dienst

Nadere informatie

Evangelie volgens Matteüs

Evangelie volgens Matteüs Evangelie volgens Matteüs 1 Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2 Abraham was de vader van Isaäk, Isaäk van Jakob, Jakob van Juda en zijn broers; 3 Juda was de vader van

Nadere informatie

zondag 9 juli 2017 Bediening Heilige Doop aan David Sebastian Thomas Schellekens Geboren 5 juli 2016

zondag 9 juli 2017 Bediening Heilige Doop aan David Sebastian Thomas Schellekens Geboren 5 juli 2016 ORDE VAN DIENST zondag 9 juli 2017 Bediening Heilige Doop aan David Sebastian Thomas Schellekens Geboren 5 juli 2016 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp m.m.v. Elena van Slogteren,

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk 4 december 2011 - Tweede Advent DIENST VAN DE VOORBEREIDING Alexandre Guilmant (1837-1911): Trois Pièces pour l'orgue (op. 18) nr.

Nadere informatie

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Het Witte Kerkje Huis ter Heide 25 december 2016 Voorganger: ds. Els van der Wal Organist: Miep Bakker Lector: Corrie Poelakker-Voogd 1 De Paaskaars brandt VOORBEREIDING

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

emeente Sprang Kinderkerstfeest BELOOFD is BELOOFD Op 25 december 2016 om uur in de Hervormde Kerk van Sprang

emeente Sprang Kinderkerstfeest BELOOFD is BELOOFD Op 25 december 2016 om uur in de Hervormde Kerk van Sprang emeente Sprang Kinderkerstfeest BELOOFD is BELOOFD \ Op 25 december 2016 om 17.00 uur in de Hervormde Kerk van Sprang Voor de samenkomst wordt muziek gespeeld Zingen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie vrijdag 25 december 2015 Liturgie Liturgie Eerste Kerstdag 2015 Voor de dienst zingen we enkele Kerstliederen Welkom en mededelingen namens de kerkenraad Thema: Vreugde, vreugde, grote vreugde! Afsluitend

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds B. Bootsma; ouderling van dienst: Mw. R.Tj. Steinvoort-de Groot; diaken van dienst: Mevr. W. de Vlieger-Moll, organist Gert Boersma Derde

Nadere informatie

De voorouders van Jezus 1 Jezus Christus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn voorouders.

De voorouders van Jezus 1 Jezus Christus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn voorouders. Matteüs 1 De voorouders van Jezus 1 Jezus Christus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn voorouders. Van Abraham tot David 2 Abraham was de vader van Isaak. Isaak was de

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: V. van Bijlert; diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert Boersma Vierde zondag van de Advent

Nadere informatie

REMINDERS. Presentatie mailen naar: Liturgie mailen naar:

REMINDERS. Presentatie mailen naar:  Liturgie mailen naar: REMINDERS Presentatie mailen naar: avdwal@hetnet.nl a.wijga@upcmail.nl Liturgie mailen naar: jaap.koetje@hetnet.nl Welkom in de Menorah 1e Kerstdag m.m.v. Crescendo A Orkest Voorganger : ds. J.N. Jurjens

Nadere informatie

5.2. Kerstkring Advent

5.2. Kerstkring Advent 5.2. Kerstkring 5.2.1. Advent Advent is toekomst openhouden De wacht houden bij de menswording van ieder mensenkind. Om die menswording mogelijk te maken, moeten wij zoveel mogelijk Armoede uitsluiten.

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de morgendienst op Eerste Kerstdag 2015 in de Oosterholthoeve Gloria in excelsis Deo! Eer aan God in de hoge! Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: m.m.v. muziekgroep ds. J.A.

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn Maartenskerk zondag 9 oktober 2016 4 e zondag van de herfst orde van dienst Een dienst waarin wij de Maaltijd van de Heer vieren Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn 1 Orgelspel

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Waarom heten wij 'Huis van David'? (Deel 1)

Waarom heten wij 'Huis van David'? (Deel 1) Waarom heten wij 'Huis van David'? (Deel 1) Waarom heten wij Huis van David? Omdat Hij uit het Huis van David kwam, de Zoon van God. En omdat wij Zijn Naam willen verkondigen overal waar wij komen, Jezus

Nadere informatie

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar Manteldienst op 11 oktober 2015 Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar 1 WELKOMSTWOORD door ouderling van dienst / AANKONDIGING AANVANGSLIED

Nadere informatie

Orde van dienst zondag 5 januari In deze dienst wordt Finn van den Broek gedoopt. Voorganger: ds. Dick Steenks Organist: Sander Booij

Orde van dienst zondag 5 januari In deze dienst wordt Finn van den Broek gedoopt. Voorganger: ds. Dick Steenks Organist: Sander Booij Orde van dienst zondag 5 januari 2014. In deze dienst wordt Finn van den Broek gedoopt. Voorganger: ds. Dick Steenks Organist: Sander Booij *** WE KOMEN BIJ ELKAAR Binnenkomst kerkenraad, stilte, orgelspel

Nadere informatie

25 december 2013, 9.30 uur

25 december 2013, 9.30 uur 25 december 2013, 9.30 uur Nieuwsbrief van de Wijkgemeente Martinikerk Groningen Van harte welkom in de kerstdienst van de Wijkgemeente Martinikerk. Als wijkgemeente komen we hier elke zondag en op feestdagen

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah 1e kerstdag 2015

Welkom in de Menorah 1e kerstdag 2015 Welkom in de Menorah 1e kerstdag 2015 Voorganger Ouderling v. dienst Organist M.v.v. : Ds. A. H. Boschma : mw. H. Prinsen : dhr. H. Dorsman : Zangroep Menorah o.l.v. N. Boschma Kerstviering in de Menorah

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

Voorstudie (tenzij anders vermeld, liefst uit NBG 51): Jesaja 7:14 (SV) Jesaja 9:5-6 (SV, NBG51, NBV) Jesaja 11:1-10 Jesaja 32:1-8 Jesaja 42:1-7, 9

Voorstudie (tenzij anders vermeld, liefst uit NBG 51): Jesaja 7:14 (SV) Jesaja 9:5-6 (SV, NBG51, NBV) Jesaja 11:1-10 Jesaja 32:1-8 Jesaja 42:1-7, 9 Voorstudie (tenzij anders vermeld, liefst uit NBG 51): Jesaja 7:14 (SV) Jesaja 9:5-6 (SV, NBG51, NBV) Jesaja 11:1-10 Jesaja 32:1-8 Jesaja 42:1-7, 9 Jesaja 49:1-7 Jesaja 50:4-11 Jesaja 53:1-12 Jesaja 66:5-24

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

voor de oudejaarsviering rond de tafel

voor de oudejaarsviering rond de tafel ORDE VAN DIENST voor de oudejaarsviering rond de tafel 31 december 2016 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp m.m.v. Elma Timmers-Dekker, sopraan Ouderling van dienst: Jannie

Nadere informatie

Lukas 1. 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen

Lukas 1. 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen Lukas 1 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen over De Gebeurtenissen die zich hebben voltrokken in ons midden 2 en ons zijn overgeleverd door ooggetuigen vanaf het begin

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Naam v/d zondag: 3 e zondag van de zomer Kleur v/d zondag : Groen

Welkom in de Menorah. Naam v/d zondag: 3 e zondag van de zomer Kleur v/d zondag : Groen Welkom in de Menorah Naam v/d zondag: 3 e zondag van de zomer Kleur v/d zondag : Groen Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. L. de Ruiter : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong : mw. N. Feenstra

Nadere informatie

Zondag 12 november 2017 A.D. Voorganger : ds. Aart Mak, Bloemendaal Organist : Jan Ballintijn

Zondag 12 november 2017 A.D. Voorganger : ds. Aart Mak, Bloemendaal Organist : Jan Ballintijn Zondag 12 november 2017 A.D. Voorganger : ds. Aart Mak, Bloemendaal Organist : Jan Ballintijn DE VOORBEREIDING Orgelspel: Fuga in a.kl. J.L. Krebs. (1713-1780) Vriendelijk verzoek om, wanneer het orgel

Nadere informatie

THEO- L GY. Jongvolwassenen (20-40 jr.) in gesprek met elkaar en diverse gastsprekers 13 januari om 20:00 uur: Isabella Wijnberg

THEO- L GY. Jongvolwassenen (20-40 jr.) in gesprek met elkaar en diverse gastsprekers 13 januari om 20:00 uur: Isabella Wijnberg God vinden in onze hedendaagse samenleving THEO- L GY O N TAP café Captein & Co Binnen Bantammerstraat 27 Jongvolwassenen (20-40 jr.) in gesprek met elkaar en diverse gastsprekers 13 januari om 20:00 uur:

Nadere informatie

8 mei 2016 Doop van Naomi Marianne Elizabeth Breure (geboren 14 november 2015)

8 mei 2016 Doop van Naomi Marianne Elizabeth Breure (geboren 14 november 2015) 8 mei 2016 Doop van Naomi Marianne Elizabeth Breure (geboren 14 november 2015) 9.30 uur Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen Stiltemoment, waarin

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah 4 e Advent Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. J. van der Leij : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Voorganger: Ds. G. Heuver Organist: Daan Dekker Koster: Berthold Koops Lector:?an der??aal Beamist: Chris Burger

Voorganger: Ds. G. Heuver Organist: Daan Dekker Koster: Berthold Koops Lector:?an der??aal Beamist: Chris Burger Ontmoetingskerk, Heerde Zondag, 28 februari 16, om 10:00u Derde zondag Veertigdagentijd Voorganger: Ds. G. Heuver Organist: Daan Dekker Koster: Berthold Koops Lector:?an der??aal Beamist: Chris Burger

Nadere informatie

Voorganger: ds. J.E. de Groot Ouderling van dienst: Wout van Schaik Organist: Simon Marbus Koster: Hans van de Goor

Voorganger: ds. J.E. de Groot Ouderling van dienst: Wout van Schaik Organist: Simon Marbus Koster: Hans van de Goor Voorganger: ds. J.E. de Groot Ouderling van dienst: Wout van Schaik Organist: Simon Marbus Koster: Hans van de Goor Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Komt allen tezamen ~ gezang 138 : 1, 2, 3 en

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Voorstel orde van dienst voor zondag 27 november, 1 e zondag van advent Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen,

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, KERKDIENST OP ZONDAGAVOND 13 AUGUSTUS 2017 OM 18.30 UUR IN DE WESTERKERK TE VEENENDAAL WELKOM EN MEDEDELINGEN ZINGEN: PSALM 138 : 1 OB 1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer Vermelden, HEER', U dank bewijzen.

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk Palmzondag 1 april 2012 DIENST VAN DE VOORBEREIDING De kinderen trekken met Palmpasenstokken door de

Nadere informatie

Orde van dienst voor de Jeugddienst op de 2 e adventszondag 6 december 2015, in de Hervormde Kerk van Rijsoord aanvang uur

Orde van dienst voor de Jeugddienst op de 2 e adventszondag 6 december 2015, in de Hervormde Kerk van Rijsoord aanvang uur Orde van dienst voor de Jeugddienst op de 2 e adventszondag 6 december 2015, in de Hervormde Kerk van Rijsoord aanvang 10.00 uur Muziek en koorzang voor de dienst: I bring a heart of thanks Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Orde van dienst voor 22 december 2013 - Vierde Adventszondag. Voorganger: Ds. D. Steenks Organist: T. van Dienst *** Intochtslied Lied 437 : 1, 2 en 3

Orde van dienst voor 22 december 2013 - Vierde Adventszondag. Voorganger: Ds. D. Steenks Organist: T. van Dienst *** Intochtslied Lied 437 : 1, 2 en 3 Orde van dienst voor 22 december 2013 - Vierde Adventszondag Voorganger: Ds. D. Steenks Organist: T. van Dienst *** Binnenkomst kerkenraad, stilte tot inkeer en orgelspel Welkom en drempelgebed Intochtslied

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse Bij de bloemschikking: dromen van vrede de wereld omgekeerd een nieuw begin water dat stroomt de roep om goede vruchten goede God in Jezus heeft u een nieuw

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

DERDE ADVENT. Viering Heilige doop

DERDE ADVENT. Viering Heilige doop DERDE ADVENT Liturgie voor de eredienst van de Hervormde Gemeente De Hoeksteen op zondag 11 december 2016 om 10.00 uur. Viering Heilige doop Voorganger: ds. A.H. van Veluw Ouderling van dienst: dhr. Henk

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 26 juni 2016 in de Dorpskerk aanvang: uur. : Ds. Juup van Werkhoven- Romeijn

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 26 juni 2016 in de Dorpskerk aanvang: uur. : Ds. Juup van Werkhoven- Romeijn ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 26 juni 2016 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 2 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Ds. Juup

Nadere informatie