Monitor selectieve woningtoewijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor selectieve woningtoewijzing 2010-2012"

Transcriptie

1 Monitor selectieve woningtoewijzing O&S mei 2013

2

3 Samenvatting In 2 wijken van s-hertogenbosch wordt het instrument selectieve woningtoewijzing ingezet. In Barten- Zuid wordt het instrument sinds 2005 toegepast. In de Hambaken is het instrument onderdeel van het actieprogramma Hambaken. Dit programma is in 2009 van start gegaan. Selectieve woningtoewijzing is een zwaar instrument. Het beperkt de vrijheid van bewoners om zich vrij te vestigen. Daarom vinden de betrokken partijen (de gemeente s-hertogenbosch, Zayaz en BrabantWonen) het belangrijk om een goed beeld te hebben of selectieve woningtoewijzing ook echt bijdraagt aan een meer leefbare en veilige woonomgeving. De doelstelling van de monitor selectieve woningtoewijzing is dan ook: Inzicht krijgen in het effect van selectieve woningtoewijzing op de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid. In 2013 nemen de betrokken partijen opnieuw een besluit over het verlengen van het selectief toewijzingsbeleid in de Hambaken en Barten-Zuid. Wat zeggen de cijfers? 1. Hoe ontwikkelt de score op de veiligheidsindex zich in de Hambaken en Barten-Zuid? In Barten-Zuid verbetert de veiligheid. In 2011 ligt de veiligheidsindex bijna op het stedelijke gemiddelde. In de Hambaken is de ontwikkeling minder positief. Tussen 2006 en 2010 daalde de veiligheidsindex. Tussen 2010 en 2011 verbeterde de veiligheid wel. 2. Hoe ontwikkelt de leefbaarheid (score fysieke verloedering en sociale overlast) in de Hambaken en Barten-Zuid? De fysieke kwaliteiten van zowel de Hambaken als Barten-Zuid zijn verbeterd. De sociale overlast blijft wel een probleem in beide gebieden. Bewoners ervaren ongeveer twee keer zo vaak overlast door buren of hangjongeren dan een gemiddelde inwoner van s-hertogenbosch. 3. Hoe ontwikkelt het aantal kwetsbare huishoudens (aantal uitkeringen en niet-werkende werkzoekenden) zich in de Hambaken en Barten-Zuid? Het aandeel uitkeringsgerechtigden daalt vanaf 2006 in zowel de Hambaken als in Hinthamerpoort (geen data beschikbaar voor Barten-Zuid). Toch ligt het aandeel nog wel ruim boven het stedelijke gemiddelde. In Hinthamerpoort daalt vanaf 2010 het percentage niet-werkende werkzoekenden. Daarmee komt deze wijk dicht bij het stedelijk gemiddelde te liggen. In de Hambaken stijgt het aandeel niet-werkende werkzoekenden juist licht vanaf Hoeveel huishoudens zijn afgewezen in verhouding tot het aantal verhuringen? In de periode zijn er in de Hambaken 150 personen afgewezen. In deze periode zijn er ruim 220 woningen verhuurd. Het aantal afwijzingen verschilt per jaar valt op; in dit jaar zijn er meer personen afgewezen dan dat er woningen zijn verhuurd. In de jaren 2011 en 2012 daalt het aantal afwijzingen steeds verder. In 2012 zijn er nog maar 17 afwijzingen op 72 verhuringen. In Barten-Zuid zijn in de periode slechts 13 personen afgewezen tegenover 130 verhuurde woningen. Hier loopt de screening al vanaf

4 Wat zeggen de bewoners? Resultaten gesprekken bewoners 5. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing op het functioneren van de Hambaken volgens de bewoners? Bewoners ervaren dat de wijk rustiger is geworden dan voor de selectieve woningtoewijzing. Zij zien minder handel in drugs en vinden dat nieuwe bewoners wat meer op zichzelf zijn. Daardoor hebben bewoners onderling minder contact. Het toepassen van selectieve woningtoewijzing vinden zij goed. Daar staat tegenover dat niet iedereen er zelf voor kiest om geen werk te hebben: Niet iedere buur zonder werk is een slechte buur. Wat zeggen de professionals? Resultaten gesprekken professionals 6. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing op het functioneren van de Hambaken en Barten-Zuid volgens professionals? Professionals zien als positief punt van de selectieve woningtoewijzing dat het de aanwas van criminelen blokkeert. Wel zijn de effecten van het instrument pas op de lange termijn zichtbaar. De instroom van nieuwe bewoners is in beide gebieden namelijk beperkt. Dat is een natuurlijk gevolg van de lage mutatiegraad (5% in Hambaken en 7% in Barten-Zuid). Wat is het effect van selectieve woningtoewijzing op de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid? Op basis van het cijfermateriaal is er geen 1-op-1 effect aan te wijzen van selectieve woningtoewijzing op de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid. In beide gebieden is selectieve woningtoewijzing onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. De leefbaarheid en veiligheid zijn in beide gebieden verbeterd en komen dichterbij het stedelijke gemiddelde te liggen. Met name in Barten-Zuid laat de veiligheidsindex vanaf 2008 een stijgende lijn zien. Daar ligt de veiligheidsindex bijna op het stedelijke gemiddelde. Sociale overlast blijft wel ruim boven het stedelijk gemiddelde in beide gebieden. Dankzij selectieve woningtoewijzing is een aantal criminele personen niet in de Hambaken en Barten-Zuid komen wonen. Het systeem is echter niet 100% waterdicht. De indruk bestaat bij sommige professionals en bewoners dat hoe langer de screening bestaat, hoe creatiever bewoners worden om de regels te omzeilen. Selectieve woningtoewijzing alleen is niet voldoende om de problemen in de Hambaken en Barten-Zuid op te lossen. Een brede aanpak van politie, opbouwwerk en maatschappelijk werk blijft nodig. Weinig weerbare huishoudens (zoals alleenstaande allochtone moeders of kinderen met een ontwikkelingsachterstand) lopen meer kans om lastig gevallen te worden in de Hambaken of Barten-Zuid dan in een gemiddelde andere wijk van s-hertogenbosch. Het beperken van de instroom van sociaal zwakke huishoudens blijft nodig. Het hebben van (vrijwilligers)werk is daarbij misschien niet het meest voor de hand liggende criterium. In de Hambaken zijn vooral in 2010 veel personen afgewezen in relatie tot het aantal verhuringen. In 2011 en 2012 daalt het aantal afwijzingen steeds verder. In Barten-Zuid, waar de screening al langer loopt is het aantal afwijzingen in relatie tot het aantal verhuringen laag. In beide gebieden lijkt te gelden dat na verloop van tijd steeds meer bewoners weten dat zij worden gescreend. Mogelijk reageren bewoners om die reden niet meer op de vrijkomende woningen. 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inhoudsopgave Inleiding Doel monitor Lessen eerdere monitor Leeswijzer Aanpak Gesprekken bewoners en professionals Gebruikte bronnen Ervaring bewoners De Hambaken Ervaring professionals De Hambaken Barten-Zuid Woningaanbod, woningzoekendenen verhuringen Hambaken Woningaanbod Reacties Verhuringen Barten-Zuid Woningaanbod Reacties Verhuringen Afwijzingen Afwijzingen in de Hambaken Afwijzingen in Barten-Zuid Omzeilen van de screening Leefbaarheid en veiligheid Conclusies De ontwikkeling van leefbaarheid en veiligheid Verhuringen en afwijzingen Visie bewoners en professionals Aandachtspunten Bijlage A: Topiclijsten gesprekken Bijlage B: Woningen, huishoudens en verhuisbewegingen de Hambaken en Barten-Zuid Bijlage C: Screeningsgebieden Barten-Zuid en de Hambaken

6

7 1. Inleiding In 2 wijken van s-hertogenbosch wordt het instrument selectieve woningtoewijzing ingezet. In Barten- Zuid wordt het instrument sinds 2005 toegepast. In de Hambaken is het instrument onderdeel van het actieprogramma Hambaken. Dit programma is in 2009 van start gegaan. Het doel van het instrument selectieve woningtoewijzing is in de Hambaken en Barten-Zuid verschillend. In de Hambaken heeft selectieve woningtoewijzing het doel om de instroom van sociaal zwakke en probleemhuishoudens te beperken. De veronderstelling is dat door minder sociaal zwakke huishoudens in de wijk de leefbaarheid en veiligheid zal verbeteren. In Barten-Zuid worden door selectieve woningtoewijzing huishoudens met criminele antecedenten (een strafblad) uit de wijk geweerd. De veronderstelling is dat hierdoor het intimidatieklimaat in de buurt vermindert. 1.1 Doel monitor Selectieve woningtoewijzing is een zwaar instrument. Het beperkt de vrijheid van bewoners om zich vrij te vestigen. Daarom vinden de betrokken partijen (de gemeente s-hertogenbosch, Zayaz en BrabantWonen) het belangrijk om een goed beeld te hebben of selectieve woningtoewijzing ook echt bijdraagt aan een meer leefbare en veilige woonomgeving. De doelstelling van de monitor selectieve woningtoewijzing is dan ook: Inzicht krijgen in het effect van selectieve woningtoewijzing op de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid. Deze doelstelling is vertaald in de volgende onderzoeksvragen: 1. Hoe ontwikkelt de score op de veiligheidsindex zich in de Hambaken en Barten-Zuid? 2. Hoe ontwikkelt de leefbaarheid (score fysieke verloedering en sociale overlast) zich in de Hambaken en Barten-Zuid? 3. Hoe ontwikkelt het aantal kwetsbare huishoudens (aantal uitkeringen en niet-werkende werkzoekenden) zich in de Hambaken en Barten-Zuid? 4. Hoeveel huishoudens zijn afgewezen in verhouding tot het aantal verhuringen? 5. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing op het functioneren van de Hambaken volgens de bewoners? 6. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing op het functioneren van de Hambaken en Barten-Zuid volgens professionals? Wat wordt er met de resultaten gedaan? In 2013 nemen de betrokken partijen opnieuw een besluit over het verlengen van het selectief toewijzingsbeleid in de Hambaken en Barten-Zuid. 7

8 1.2 Lessen eerdere monitor Rigo heeft in september 2011 een uitgebreide evaluatie van twee jaar selectieve woningtoewijzing in de Hambaken gemaakt 1. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: Duidelijk verband tussen screening en instroom in de wijk (minder huishoudens met een laag inkomen zijn in de wijk komen wonen) Geen aantoonbaar verband tussen selectieve woningtoewijzing en leefbaarheid Geen aantoonbaar negatief effect op de leefbaarheid in andere wijken Medewerkers en wijkprofessionals zijn unaniem positief over selectieve woningtoewijzing In de evaluatie heeft Rigo (2011) een aantal aandachtspunten benoemd: Het is belangrijk om de afwijzingen systematisch te registeren (waarom worden huishoudens geweerd, wie wordt afgewezen?) Wat zijn de mogelijkheden en kansen voor afgewezen huishoudens op de woningmarkt? (waar komen afgewezen huishoudens terecht, kunnen zij gemakkelijk andere, passende woonruimte vinden?) Kunnen bewoners gemakkelijk de screening omzeilen? Wat zegt het hebben van (vrijwilligers)werk over de leefbaarheid in een wijk? 1.3 Leeswijzer De monitor Selectieve woningtoewijzing heeft de volgende opbouw: In hoofdstuk 2 staat de aanpak van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de bewoners aan het woord: hoe ervaren zij de ontwikkeling van de leefbaarheid in hun wijk? In hoofdstuk 4 komen professionals die in de Hambaken en Barten-Zuid werken aan het woord: welke effecten zien zij dat selectieve woningtoewijzing heeft op het functioneren van de gebieden? Daarna beschrijven we de verhuringen in de Hambaken en Barten- Zuid. Hoeveel woningen zijn vrij gekomen en wie zijn er komen wonen? In hoofdstuk 6 staan de afwijzingen beschreven. Hoeveel huishoudens zijn in 2011 en 2012 geweigerd? Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwikkeling van de leefbaarheid. Hiervoor is de Veiligheidsmonitor gebruikt. Tot slot verbinden we het cijfermateriaal met de ervaringen van bewoners en professionals om te zien in hoeverre het instrument selectieve woningtoewijzing een effect heeft op de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid. 1 Rigo (2011), Selectieve woningtoewijzing in Hambaken, trendrapport

9 2. Aanpak Het meten van de effecten van selectieve woningtoewijzing op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken is niet eenvoudig. Sterker nog, Rigo concludeert in haar studie dat er geen aantoonbaar verband is tussen selectieve woningtoewijzing en leefbaarheid (Rigo, 2011). Een oorzaak-gevolg relatie is dus niet te maken. In deze monitor wordt wel de ontwikkeling van afzonderlijke indicatoren beschreven die betrekking hebben op enerzijds selectieve woningtoewijzing en anderzijds leefbaarheid en veiligheid. 2.1 Gesprekken bewoners en professionals Bewoners van de Hambaken zijn benaderd door de opbouwwerker en wijkbeheerder van de Hambaken 2. In totaal zijn er 12 mensen benaderd. De helft van deze bewoners, woont in een straat waar de afgelopen 2 jaar relatief veel bewoners zijn verhuisd. De andere helft woont in een straat met weinig verhuizingen. Uiteindelijk zijn met 7 bewoners gesprekken gevoerd. In gesprekken van ruim een half uur is met bewoners gesproken over hun beleving van de wijk. Hoe ervaren zij het leven in de Hambaken? En, zien zij effecten van selectieve woningtoewijzing? Om de ontwikkeling door de tijd beter in kaart te brengen, is er een tweede gespreksronde met bewoners gehouden. Tijdens de tweede ronde gesprekken is doorgevraagd op wat bewoners tijdens de eerste ronde hebben verteld. Wat is er in half jaar tijd veranderd? Ook zijn er gesprekken (7) gevoerd met professionals die werkzaam zijn in de Hambaken of Barten- Zuid. Dit zijn professionals van de politie, het opbouwwerk en de corporatie. Daarbij is gesproken over de ontwikkeling van de Hambaken en Barten-Zuid. En welke effecten professionals zien van het instrument selectieve woningtoewijzing. 2.2 Gebruikte bronnen Om de dynamiek op de woningmarkt in de Hambaken en Barten-Zuid weer te geven is gebruik gemaakt van WoonService. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers van het aantal vrij gekomen woningen, reacties, verhuringen en afwijzingen. Daarnaast is op basis van de Databank Regionale woningmarktmonitor een korte schets gemaakt van de woningvoorraad en verhuisbewegingen in beide gebieden. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten- Zuid wordt gebruik gemaakt van de cijfers uit de Veiligheidsmonitor. Deze bevatten zowel objectieve als subjectieve gegevens over leefbaarheid en veiligheid. 2 Er zijn geen gesprekken met bewoners uit Barten-Zuid gevoerd. In de onderzoeksperiode ( ) verkende BrabantWonen de mogelijkheid van herstructurering in Barten-Zuid. Zolang daarover geen duidelijkheid was, wilde BrabantWonen bewoners niet ondervragen. 9

10

11 3. Ervaring bewoners Met bewoners uit de Hambaken zijn gesprekken gevoerd over hun beleving van de wijk. In totaal zijn met 7 personen gesprekken gevoerd. Wonen zij er met plezier? Wat vinden zij van het instrument selectieve woningtoewijzing? De gesprekken vormen een aanvulling op en inkleuring van het cijfermateriaal. Het aantal gesprekken is onvoldoende om een volledig en representatief beeld te geven van alle bewoners uit de Hambaken. 3.1 De Hambaken Algemeen beeld van de Hambaken door de ogen van bewoners: Prettig wonen, niet makkelijk om bewoners aan te spreken op asociaal gedrag, goed contact met enkele buren, overlast bij voetbalveldje Alle bewoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek, op een familie na, wonen met plezier in de Hambaken. Zij wonen allen meer dan vier jaar in de wijk. Bewoners vinden dat zij prettig wonen in de Hambaken omdat de woningen over het algemeen ruim zijn en een eigen tuin hebben. In de directe nabijheid van de woning zijn verschillende voorzieningen, zoals een park, school, speelveldjes, winkels en bushaltes. Ook ligt de Hambaken dichtbij winkelcentrum de Rompert en is het niet ver naar het centrum van s-hertogenbosch. De bewoners hebben prettig contact met een aantal van hun buren. Overige buren worden wel begroet, maar daar ga je niet bij op de koffie. Toch heeft iedere bewoner wel te maken met een of andere vorm van overlast. Het gaat bijvoorbeeld om overlast door harde muziek bij het voetbalveld of hondenpoep. Er zijn veel hondenuitlaatveldjes. Toch zijn er bewoners die hun hond op grasveldjes (geen uitlaatveldjes) bij woningen laten poepen. Als bewoners de hondeneigenaren daar op aanspreken krijgen zij vaak een grote mond terug. De bewoners vinden dat medebewoners niet makkelijk aan te spreken zijn op asociaal gedrag. Hoe ontwikkelt de wijk zich? Een deel van de bewoners vindt dat hun directe woonomgeving rustiger is geworden. Er is bijvoorbeeld minder handel in drugs. De schietincidenten leven ook nog in het geheugen van de bewoners. Omdat er nu al een langere periode geen grote incidenten zijn geweest, vinden bewoners het rustiger geworden in de wijk. Nieuwe bewoners lijken wat meer op zichzelf te zijn. In vergelijking met een aantal jaar geleden hebben bewoners onderling wat minder contact. Daarom vinden sommige bewoners dat de wijk slechter is geworden. De bewoners zien ook dat de wijk wordt opgeknapt. Parkeerplaatsen worden opnieuw aangelegd, er komt betere straatverlichting. Daardoor verbetert de uitstraling van de wijk. Is er duidelijk een nieuwe instroom zichtbaar? De meeste geïnterviewde bewoners zien niet duidelijk terug in hun directe woonomgeving dat nieuwe bewoners worden gescreend. Wel merken meerdere bewoners op dat de mensen die recent in de Hambaken zijn komen wonen wat meer op zichzelf zijn. Toch ziet een aantal bewoners wel dat de 11

12 nieuwe bewoners nette mensen zijn. Bijvoorbeeld, de nieuwe bewoners hebben werk en houden de tuin netjes bij. Wat vinden bewoners van selectieve woningtoewijzing? Alle bewoners zijn bekend met het instrument selectieve woningtoewijzing. Zij vinden over het algemeen de selectieve woningtoewijzing een goed instrument. Want zoals een bewoner zegt: Er is al zo veel agressie in de wijk. Dan helpt het niet om daar criminelen te plaatsen. Volgens de bewoners heeft het criterium van (vrijwilligers)werk twee kanten. Enerzijds vinden zij het goed dat iedereen die kan werken, ook werkt. Dan doe je wat goeds voor de maatschappij. Anderzijds zien bewoners ook dat niet iedereen er zelf voor kiest om niet te werken. Sommige mensen kunnen door een slechte gezondheid niet werken of hebben hun baan verloren. Niet iedere buur zonder werk is een slechte buur. Bewoners zijn van mening dat er per geval zou moeten worden gekeken. Bewoners zien dat er soms toch bewoners zonder werk of met een strafblad in de wijk komen wonen. De regels worden hier en daar dus omzeild. Gedeelde verantwoordelijkheid voor leefbaar houden van de wijk Veel van de geïnterviewde bewoners heeft te maken met een of meerdere vormen van overlast. Het gaat bijvoorbeeld om zwerfvuil, hondenpoep, woninginbraak, diefstal, vandalisme en het pesten van kinderen. Toch wil bijna niemand weg uit de Hambaken. Bewoners doen de overlast af als: er is overal wel wat. De positieve punten van de wijk wegen voor hun op tegen de negatieve punten. Zij doen hun best om de problemen aan te kaarten bij hun buurtbewoners. Zo spreken sommige bewoners hun buurtgenoten aan op asociaal gedrag. Vaak krijgen zij dan een grote mond terug. Andere bewoners laten het zoals het is. Het heeft toch geen zin. Of zij zijn bang om zelf lastig gevallen te worden. Daarom vinden sommige bewoners het problematisch dat overlast niet meer anoniem kan worden gemeld. De meeste geïnterviewde bewoners zijn positief over de opbouwwerkers en straatcoaches. Zij voelen zich gesteund en geholpen door hun aanwezigheid. Bewoners kaarten problemen ook aan bij de corporatie, politie, opbouwwerkers en de gemeente. Zij zijn van mening dat de gemeente onvoldoende doet tegen de problemen met de beschikbare parkeerruimte en onderhoud van het openbaar groen. Ook vinden sommige bewoners dat de corporatie onvoldoende actief reageert op slecht onderhouden en verloederde tuinen: een mooi onderhouden tuin zorgt voor een positieve uitstraling. De corporatie en gemeenten zouden meer aandacht moeten besteden aan het schoon en heel houden van de buitenruimte in de Hambaken. Er wonen veel kinderen in de Hambaken. Sommige bewoners ergeren zich aan kinderen die tot laat zonder ouderlijk toezicht op straat rond lopen. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Maar ook omdat hun kinderen niet tot laat mogen buiten spelen. Zij vinden het lastig om aan hun kind uit te leggen dat zij s avonds laat niet naar buiten mogen. Nu het weer zomer wordt, geven verschillende bewoners aan dat zij bezorgd zijn over de situatie met de kinderen in de wijk. Er is veel rivaliteit tussen kinderen (8-15 jaar) van verschillende straten. Dit gaat verder dan een beetje pesten. Vorige zomer waren er al verschillende incidenten. In de winter zijn de kinderen vaker binnen, maar met het mooie weer lijkt het oude conflict weer op te laaien. Ouders zijn niet goed aan te spreken op het gedrag van hun kinderen. 12

13 4. Ervaring professionals Voor zowel de Hambaken als Barten-Zuid zijn gesprekken gevoerd met een aantal professionals over hoe zij tegen het instrument selectieve woningtoewijzing aan kijken. De meeste geïnterviewden werken in de wijk. Een aantal professionals zit wat meer op afstand. Maar alle professionals zijn al lange tijd (> 4 jaar) betrokken bij de wijken. De gesprekken vormen een aanvulling op en inkleuring van het cijfermateriaal. Het aantal gesprekken is onvoldoende om een volledig en representatief beeld te geven van alle professionals werkzaam in de wijken. In de bijlage is een lijst opgenomen met de geïnterviewde personen. 4.1 De Hambaken Algemeen beeld van de Hambaken door de ogen van professionals: Goede samenwerking hulpverleners, kwetsbare bewoners, wankel evenwicht De Hambaken is een wijk die aan zijn max zit wat betreft het aantal kwetsbare gezinnen. Het gaat bijvoorbeeld om bewoners met psychische problemen of een verslaving. De uitwisseling van informatie tussen de verschillende hulpverleners is goed. Daardoor zijn de lijntjes kort en kan overlast worden voorkomen of snel worden aangepakt. In vergelijking met 5 jaar geleden gaat het beter in de wijk. Er zijn minder incidenten, bijvoorbeeld minder burenruzies, openlijke geweldpleging en woninginbraken. Het evenwicht is echter nog wankel. Hoe ontwikkelt de wijk zich? De professionals zijn van mening dat de wijk erop vooruit gaat. Zo n 5 jaar geleden waren er in sommige straten in iedere woning wel problemen. Nu zijn in die straten nog maar enkele huishoudens met problemen. Toch blijft in vergelijking met andere wijken in de stad het aandeel kwetsbare huishoudens (bijvoorbeeld geen werk, psychische problemen of verslaving) groot in de Hambaken. Doordat verschillende instanties (politie, maatschappelijk werk, jeugdzorg etc.) er bovenop zitten, is er nu wel meer balans in de wijk dan een aantal jaar geleden. De inzet van alle partijen blijft nodig. Is er duidelijk een nieuwe instroom zichtbaar? Professionals vinden dat nieuwe bewoners wel als zodanig herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld, nieuwe bewoners richten hun woning mooi in en verzorgen hun tuin goed. Dat heeft een positieve uitstraling naar de buurt en buurtbewoners. Op dit moment zie je dat mensen door bijvoorbeeld echtscheiding of het verlies van werk vanuit andere wijken naar de Hambaken komen. De woningen in de Hambaken zijn groot en goedkoop. De nieuwe bewoners willen echt wat moois van hun nieuwe woning maken. Toch lopen soms ook nieuwe bewoners tegen de lamp tijdens de interventie aanpak of worden opgepakt met wiet. De toewijzing is dus niet 100% waterdicht. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing aan het functioneren van de wijk? Het is door de selectieve woningtoewijzing geen dweilen met de kraan open. Door de selectieve woningtoewijzing wordt het gros van criminelen tegengehouden. Daardoor is de sfeer op een aantal pleintjes echt verbeterd. 13

14 Selectieve woningtoewijzing lijkt op drie verschillende manieren een uitwerking te hebben op het functioneren van de wijk: 1. Positief: de nieuwe bewoners hebben een voorbeeldfunctie (in de manier waarop ze hun woning inrichten en tuin bijhouden) 2. Neutraal: nieuwe bewoners met een baan zijn soms wat op zichzelf en hebben weinig contact met andere buurtbewoners. Dat kan soms ook goed werken in een straat. Doordat de oude en nieuwe bewoners langs elkaar heen leven is er ook meer rust in de straat. 3. Negatief: mensen worden steeds wijzer. De laatste tijd zijn er meerdere signalen dat bewoners de regels van de selectieve woningtoewijzing omzeilen. Dat is niet problematisch, maar geeft geen goed signaal af naar bewoners die wel de selectie netjes hebben doorlopen. Andere maatregelen Screening alleen is niet voldoende om de bredere problematiek in de Hambaken aan te pakken. Bij woningtoewijzing zou ook gekeken moeten worden naar weerbaarheid van bewoners. Kwetsbare bewoners, zoals gezinnen waarvan een kind een ontwikkelingsstoornis heeft, kunnen beter niet in de Hambaken komen wonen. De kans dat het kindje gepest wordt is groot. Een mooi onderhouden tuin heeft een positief effect op de uitstraling van de wijk. Als de omgeving er goed uitziet, gedragen mensen zich beter. Er zou ook ingezet moeten worden op een mooie fysieke omgeving. Het centrumgebied zou bijvoorbeeld nog verder verbeterd kunnen worden. Wel of niet doorgaan? Redenen om wel door te gaan volgens professionals: Aanwas van criminelen wordt geblokkeerd Positief signaal naar bewoners: niet zo maar iedereen mag hier wonen Er is veel aandacht voor nieuwe bewoners. Je ziet sneller of het goed gaat of niet. En dan kan je eerder ingrijpen. Instrument heeft het meeste effect op de lange termijn. Als je nu stopt zou er een soort van inhaalslag plaats vinden. Mensen die de afgelopen paar jaar zijn geweigerd of nu niet reageren omdat ze weten dat ze gescreend worden, verhuizen mogelijk alsnog naar de Hambaken. Redenen om niet door te gaan volgens professionals: Mensen moeten toch ergens wonen. Bewoners met een strafblad kunnen dan beter in een wijk terecht komen waar volop inzet is (pakkans is groter, maar er is ook meer begeleiding beschikbaar), dan in een wijk waar dat niet is. 14

15 4.2 Barten-Zuid Algemeen beeld van Barten-Zuid door de ogen van professionals: gesloten, afstandelijk naar instanties, hechte familiebanden, sterke sociale cohesie, intimidatieklimaat De buurt functioneert als een familie: ze maken onderling ruzie en leggen het weer bij. Maar als de buitenwereld zich met hen bemoeit, dan sluiten ze de gelederen. Veel mensen die van oorsprong in Barten-Zuid wonen, wonen hier met plezier en willen er blijven wonen. De familiebanden zijn hecht. Nieuwe bewoners van buiten de wijk worden niet makkelijk geaccepteerd in de buurt. De sfeer in de buurt is prettig: s zomers heeft iedereen een zwembadje buiten voor de deur staan. Een sterk punt van de wijk is de mantelzorg en de sterke sociale cohesie. Mensen kijken echt naar elkaar om. Buren brengen elkaar soep. Of als je bij de frietzaak wat bestelt, komen ze het thuisbrengen. Maar dan moet je wel geaccepteerd zijn in de wijk. Bewoners zorgen voor hun eigen groep bekenden, maar bemoeien zich niet met andermans zaken. Volgens professionals is het intimidatieklimaat nog steeds echt een probleempunt van de wijk. Hoe ontwikkelt de wijk zich? De wijk is minder gesloten dan in Dat wil zeggen dat professionals nu de wijk in kunnen. Bijvoorbeeld, 10 jaar geleden werden de banden van politieauto s die in de wijk stonden lek gestoken. Dat is nu niet meer zo. De politie weet nu wat er speelt in de wijk. Toch komt de politie nog niet op de koffie bij mensen. Praten met de politie dat doe je niet. Buurtbewoners weten De Kiek steeds beter te vinden voor bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen. Is er duidelijk een nieuwe instroom zichtbaar? Professionals zijn van mening dat er geen duidelijk zichtbare vernieuwing is in de wijk. De Bartjes is een gesloten gemeenschap. De mensen die in de wijk wonen, willen er blijven wonen. Er is weinig doorstroming. Als mensen verhuizen blijven ze dicht in de buurt. De screening vermindert misschien zelfs wel de doorstroming. Bewoners weten heel goed dat ze worden gescreend. De families die er nu al wonen, blijven gewoon zitten. Daarnaast is er een groep doorstromers, zoals studenten of mensen die de wijk niet kennen. Die vertrekken doorgaans weer snel. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing aan het functioneren van de wijk? In 2005 zijn met gerichte acties verschillende woningen waar wiet werd geteeld leeggehaald. De nieuwe bewoners kwamen van buiten de wijk of van buiten s-hertogenbosch. Dat heeft voor een goede impuls gezorgd. Er is nu geen wietteelt meer in de wijk. Door de screening zijn er een aantal criminelen niet in de wijk komen wonen. Screening heeft een werend effect. Het is het enige instrument dat aan de voorkant ingrijpt. Al het andere, zoals de interventie aanpak is achteraf ingrijpen als het uit de hand loopt. Medewerkers van Divers zien dat er in vergelijking met 2005 nu meer rust in de wijk is, waardoor er meer aandacht is voor scholing en ondersteuning bij opvoeding. Afgezien van de impuls door de gerichte acties is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing wel beperkt. De families die sinds jaar en dag in de wijk wonen, blijven er wonen. Het aantal afwijzingen is heel beperkt. 15

16 Andere maatregelen Screening alleen is niet voldoende om de bredere problematiek in de buurt aan te pakken. Bij woningtoewijzing zou ook gekeken moeten worden naar weerbaarheid van bewoners. Kwetsbare bewoners, zoals allochtone alleenstaande moeders, zou je niet in Barten-Zuid moeten plaatsen. Wel of niet doorgaan? Redenen om wel door te gaan volgens professionals: Minder criminelen in de wijk (bijvoorbeeld de aanpak van de wietpanden heeft er voor gezorgd dat die families niet meer in de wijk wonen) Meer rust in de wijk waardoor welzijnswerk meer aandacht kan geven aan scholing en ondersteuning bij opvoeding Als je nu stopt, keren mensen die geweerd zijn uit de buurt alsnog terug en is het werk van de afgelopen jaren teniet gedaan Redenen om niet door te gaan volgens professionals: Het aantal mensen dat je weert is heel beperkt Mensen moeten ergens wonen 16

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658

Nadere informatie

Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen

Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen J. Snippe M. van Zwieten B. Bieleman Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen Februari 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Cameratoezicht in Almere

Cameratoezicht in Almere Onderzoek & Statistiek September 2011 Welke invloed heeft het cameratoezicht op de veiligheid en leefbaarheid in het stadscentrum? Cameratoezicht in Almere Hoe is de veiligheidsbeleving van bewoners, ondernemers

Nadere informatie

Hoe word je dakloos?

Hoe word je dakloos? GEMEENTE NIJMEGEN Hoe word je dakloos? Een onderzoek naar de oorzaken van dakloosheid in de gemeente Nijmegen Petra Stikkelman Studentnummer: 3403335 01-07-2013 Voorwoord De afgelopen vijf maanden hebben

Nadere informatie

Nee, ik voel me nooit onveilig

Nee, ik voel me nooit onveilig Nee, ik voel me nooit onveilig Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens Henk Elffers en Wiebe de Jong Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Hoe veilig voelt Veenendaal?

Hoe veilig voelt Veenendaal? Hoe veilig voelt Veenendaal? Een quickscan van de veiligheidsbeleving van inwoners van Veenendaal. Uitgevoerd op verzoek van het gemeentebestuur van Veenendaal. Amsterdam, oktober 2013 Marnix Eysink Smeets

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een nieuwe balans in het wonen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen

FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een nieuwe balans in het wonen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon postbus.wooninfo@minbzk.nl FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een

Nadere informatie

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Tot achter de voordeur Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Masterscriptie Sociale Geografie Marieke Peters Oktober 2008 ii Tot achter de voordeur Een onderzoek

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM Auteur: Carolien van den Handel Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Keer de verloedering! U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel jaarverslag A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus 154 7940 AD Meppel www.woonconcept.nl Telefoon: 088-61

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Samen Buurten. Concept. Jaarverslag Buurt 2 2009-2010. Samen Buurten. Projectmedewerkers: Dina Kohen, Elvira van der Tor, Wil van Vliet

Samen Buurten. Concept. Jaarverslag Buurt 2 2009-2010. Samen Buurten. Projectmedewerkers: Dina Kohen, Elvira van der Tor, Wil van Vliet Concept Samen Buurten Jaarverslag Buurt 2 2009-2010 Samen Buurten Projectmedewerkers: Dina Kohen, Elvira van der Tor, Wil van Vliet Projectleider: Yvonne Lammerts van Bueren Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie