Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken"

Transcriptie

1 Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken Vestia 2005 Waarom we het doen zoals we het doen

2 inhoud 1 Ongedeelde stad in een ongedeelde regio 4 2 Met zorg wonen en bouwen 8 3 Alles met het oog op de klant 12 4 Nieuwbouw boven verkoop 14 5 Wijken om je thuis te voelen 18 6 Luisteren naar huurders 22 7 Een solide financiële positie 26 8 Personeel & Organisatie 30 9 Streefcijfers en realisatie Kengetallen

3 Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken Vestia 2005 Waarom we het doen zoals we het doen

4 Vestia wil het gesprek aangaan Meer woningen in de regio moeten worden gereserveerd voor lagere inkomens eens oneens Liberalisering van de huren is geen goed plan eens oneens Het is goed dat Vestia veel investeert in leefbaarheidscampagnes in de wijken eens oneens

5 Waarom we het doen zoals we het doen Als maatschappelijke onderneming wil Vestia verantwoording afleggen over het beleid en de resultaten in het voorbije jaar. De Vestia woonbedrijven brengen gezamenlijk een digitaal Jaarbericht 2005 uit waarin de initiatieven, projecten en prestaties in hun werkgebied beschreven staan. Ze informeren hiermee de huurders, de gemeente, instellingen en andere lokale stakeholders. U vindt dit jaarbericht 2005 op onze website www. vestia.nl. In de uitgave Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken rapporteert Vestia over de inzet en bereikte resultaten bij de strategische doelen die als leidraad gelden voor het gehele bedrijf. De hoofdthema s zijn onder meer: gelijke kansen in stad en regio, wonen & zorg, participatie, duurzaamheid, kwaliteitsbewaking en nieuwbouw. Dit verslag is meer dan alleen een verantwoording achteraf. We willen een dialoog aangaan met de huurders en stakeholders over onze werkwijze en prestaties. Daartoe nodigen we eenieder uit om te reageren bijvoorbeeld via internet. Verder benaderen we sleutelfiguren uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor een reactie en suggesties voor aanpassing of aanscherping van het beleid. Op deze wijze willen wij actief het gesprek aangaan om nog beter te kunnen inspelen op de maatschappelijke behoeften en verwachtingen van onze stakeholders. voorwoord Mr Erik Th.P. Staal Voorzitter Raad van Bestuur Vestia Groep

6 1 Ongedeelde stad in een ongedeelde regio Herstel van de balans op de woningmarkt tussen stad en regio. Dat is de belangrijkste, maar waarschijnlijk ook de lastigste opgave voor de volkshuisvesting. Vestia zet zich al jaren met kracht hiervoor in. Het was destijds ook een reden voor de fusies tussen corporaties uit Rotterdam, Den Haag en de omliggende gemeenten. De nieuwe fusie en overname in 2005 hebben dezelfde achtergrond. Huishoudens met lage inkomens moeten eerlijke kansen krijgen in de regio. Wie meer te besteden heeft, moet in de stad een aantrekkelijke woning kunnen vinden. Voor Vestia zijn het verhuurbeleid en de nieuwbouw instrumenten om hieraan te werken. Daarnaast werken we op regionale schaal aan afspraken tussen corporaties, gemeenten en stadsgewesten. Maaskoepel De vereniging Maaskoepel is een samenwerkingsverband van 28 corporaties in de Stadsregio Rotterdam. Vestia zit in het bestuur. Maaskoepel heeft samen met de Stadsregio Rotterdam een Woningbouwscenario vastgesteld met een reeks harde prestatieafspraken. In kleinere gemeenten en voormalige groeikernen komt meer sociale woningbouw, terwijl in de stad huur- en koopwoningen worden gebouwd voor middengroepen. In totaal zijn met het regionaal woningbouwscenario woningen gemoeid waarvan 30% in de sociale huursector. Lagere inkomens moeten in de Stadsregio Rotterdam minimaal binnen dezelfde tijd een passende huurwoning kunnen vinden als hogere inkomensgroepen. In 2005 was er nog een duidelijk verschil, maar elk kwartaal nam de slaagkans van de lagere inkomens wel toe. Daarom is besloten (nog) geen aanvullende maatregelen te nemen. Mocht de positieve trend stagneren, dan zijn in 2006 wel correcties nodig. Meer woningen

7 moeten dan worden gereserveerd voor lagere inkomens (labeling). Vestia pleit voor deze aanpak, maar niet alle corporaties binnen Maaskoepel zijn hiervan overtuigd Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) De vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) is een samenwerkingsverband van zeventien corporaties. Ook hier zit Vestia in het bestuur. In november 2005 hebben SVH en het Stadsgewest Haaglanden nieuwe regionale prestatieafspraken ondertekend en het woningbouwscenario vastgesteld. De nieuwbouw van in totaal woningen zal in alle gemeenten bestaan uit 30% sociale huur en (gedeeltelijk) sociale koop. De corporaties hebben aangeboden 20% van het bouwprogramma te realiseren door koopwoningen tussen v en v te bouwen voor middeninkomens. Juist deze categorie woningzoekenden heeft grote moeite een betaalbare woning te vinden. SVH heeft eveneens de afspraak bekrachtigd om 70% van de vrijkomende woningen te verhuren aan huishoudens met lage inkomens. In 2005 hebben de Vestia-bedrijven zich aan deze prestatieafspraken gehouden, evenals vrijwel alle andere SVH-leden. Haaglanden kan trots zijn op de behaalde resultaten. Al sinds 1997 maken corporaties en gemeenten prestatieafspraken over de woonruimteverdeling en de woningbouw. Haaglanden is de enige (!) groot-stedelijke regio waar de segregatie daadwerkelijk vermindert. Het aantal huishoudens met lage inkomens is in de stad zowel absoluut als relatief afgenomen en in de regiogemeenten toegenomen. Segregatie stoppen blijkt mogelijk te zijn bij een transparante en toegankelijke woningmarkt. Daarom geen hekken rond wijken en gemeenten! Investeren om tweedeling te keren Vestia heeft in 2005 in beide grootstedelijke regio s in totaal 418 sociale huur- en 310 koopwoningen gebouwd. Het overgrote deel van de goedkope huurwoningen kwam tot stand in nieuwe wijken aan de stadsrand en in de regio, terwijl de koopwoningen werden gebouwd in herstructureringswijken in de bestaande stad. Met een fusie en een overname kon Vestia het woningbezit verder uitbreiden. Dit vergroot de armslag om regionaal de woonruimteverdeling te helpen sturen. Zo werd het Gemeentelijk Woningbedrijf (1686 woningen) van Brielle op Voorne-Putten overgenomen. Eind 2005 fuseerde Vestia met Woningstichting Ons Huis (2375 woningen) in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit opent de weg naar de toekomstige bouwlocatie Zuidplaspolder. Vestia is bereid een fors deel van de daar geplande sociale huurwoningen voor haar rekening te nemen.

8 Rijksbeleid frustreert regionaal beleid Solidariteit binnen de regio is geen vanzelfsprekendheid. Zo staan corporaties en gemeenten lokaal onder druk om de eigen woningzoekenden voorrang te verlenen en nieuwkomers te weren. Lokaal maatwerk moet dan ook op beperkte schaal mogelijk zijn. Maar ook het beleid van minister Dekker van VROM voor de financiering van de huurtoeslag (voorheen huursubsidie) pakt slecht uit voor de regionale volkshuisvesting. De minister legt alle corporaties en commerciële verhuurders een betaalbaarheidsheffing op ter financiering van de huurtoeslag. Om hen te compenseren, wil Dekker een vergaande liberalisering van de huren. De heffing wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van woningen. Corporaties in de regio krijgen daardoor per woning hogere aanslagen dan in de stad, terwijl zij juist de opdracht hebben goedkoop te bouwen en de huren te matigen om lage inkomens meer kansen te bieden. Ze staan voor een moeilijke afweging: of minder onrendabel investeren in betaalbaar wonen of de huren verhogen om daarmee de VROM-heffing te kunnen betalen. Beide scenario s pakken slecht uit voor de regionale volkshuisvesting. Manifesten Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen is Vestia in gesprek gegaan met de politieke partijen in Rotterdam en Den Haag over de opgaven in beide steden en de ambities van Vestia om aan die opgaven een substantiële bijdrage te leveren. De ambities van Vestia zijn verwoord in een manifest voor de gemeente Rotterdam (Rotterdam=In) en een manifest voor de gemeente Den Haag (ManiVestia). Na de ronde met de politieke partijen zijn beide manifesten verstuurd (en in Rotterdam ook al besproken) met de gemeentelijke diensten. In Rotterdam zijn na de gemeenteraadsverkiezingen nog enkele gesprekken gevoerd met politieke partijen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de inhoud van het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Vestia verlaat Aedes Vestia heeft zich in 2005 fel verzet tegen de liberalisering van het huurbeleid, waar brancheorganisatie Aedes wél groot voorstander van is. Bij de zogenoemde Grote Beweging is sprake van een dubieuze uitruil. De corporaties nemen impliciet de bezuinigingsopdracht van VROM voor hun rekening. In ruil daarvoor krijgen ze de ruimte om de huren extra te verhogen. Uiteindelijk betalen de huurders die geen huurtoeslag ontvangen de forse bezuiniging die het kabinet VROM oplegt. Liberalisering werd gemotiveerd met niet alleen door Vestia betwiste argumenten als bevordering van de doorstroming. Het nieuwe huurbeleid zal eerder een

9 tegengesteld effect hebben: huurders blijven zitten uit vrees elders een veel hogere huur te moeten betalen. Eind 2004 had Vestia Aedes al gemeld niet akkoord te gaan met de inzet bij de onderhandelingen met VROM. Vestia bepleitte het tegenovergestelde: een inflatievolgend huurbeleid en niet meebetalen aan de huurtoeslag. Aedes bleef volharden in de gekozen strategie en heeft daarmee het imago van de corporaties als sociale verhuurders ernstig geschaad. Sinds 31 december 2005 is Vestia geen lid meer van Aedes. Overigens hebben ook enkele andere corporaties om dezelfde reden hun lidmaatschap opgezegd. Vestia en de Rotterdamwet Vestia heeft in 2005 krachtig stelling genomen tegen invoering van de zogenoemde Rotterdamwet. Het kabinet wil steden de mogelijkheid bieden om huishoudens met een uitkering te weren uit wijken waar al veel huishoudens met lage inkomens wonen. Dat zou het algehele woon- en leefklimaat ten goede komen. Vestia is tegen een dergelijke generieke en discriminerende maatregel. Het is veel effectiever om in buurten en complexen waar zich sociale problemen voordoen, maatregelen op maat te nemen afhankelijk van de problematiek. Een inkomenstoets kan in bijzondere situaties een zinvol instrument zijn, maar het is zeker geen generieke oplossing. De Rotterdamwet is overigens op 1 januari 2006 van kracht geworden.

10 2 Met zorg wonen en bouwen In het gezamenlijke jaarbericht van de Vestia-bedrijven (www.vestia.nl) staan veel projecten beschreven voor de doelgroepen die extra aandacht behoeven: ouderen, jongeren en gehandicapten. Daarnaast is er de brede doelgroep van het maatschappelijk herstel: dak- en thuislozen, tienermoeders, zwerfjongeren, (ex)- verslaafden en (ex)-psychiatrische patenten. Zij hebben veel begeleiding en speciale woonvormen nodig om een zelfstandig leven te kunnen opbouwen. Vestia is van mening dat het haar kerntaak is om te voorzien in de huisvesting van deze specifieke doelgroepen. De Vestia-bedrijven hebben inmiddels allemaal langjarige samenwerkingsverbanden met maatschappelijke instellingen. Vestia bouwt en beheert de veelal aangepaste woningen, terwijl de zorginstelling de zorg en begeleiding levert. De instellingen kunnen zich volledig concentreren op hun kerntaken. Het ontwikkelen, beheren en verhuren van woonruimte is onze core-business. Voor de emancipatie van de bewoner is het goed als de huisbaas en de zorgverlener niet een en dezelfde organisatie zijn. Brede bundeling van expertise Op drie gebieden werden Vestia-brede werkgroepen ingesteld om kennis te bundelen en nieuwe programma s te ontwikkelen. Het betreft: wonen & zorg, jongerenhuisvesting en maatschappelijk herstel. Elk bedrijf heeft een vertegenwoordiger in het bedrijfsbrede programmamanagement. De werkgroepen adviseren het bestuur over de taakstelling per bedrijf. Ze bewaken de voortgang van projecten, signaleren stagnatie

11 Thuis is in mijn Schiebroek. Met de markt op vrijdag en met vriendin Betty om de hoek. Ach ja, bij Vestia noemen ze het wonen en zorg, voor mij is het Marie José die elke woensdag op de thee komt en de krant voorleest. Bejaardenhuis, nee joh, misschien als ik oud ben.

12 en stimuleren innovatie. Zo is in 2005 afgesproken meer woningen te reserveren (labelen) voor jongeren om deze doelgroep meer mogelijkheden te bieden op zelfstandig wonen. Verder heeft elk bedrijf in 2005 de opdracht gekregen minimaal vier nieuwe projecten voor wonen & zorg te ontwikkelen. De bedrijven zijn daar allemaal in geslaagd. Eind 2005 kent Vestia meer dan 150 projecten op dit terrein. Het streven is in samenwerking met zorginstellingen te komen tot meer vraaggestuurde projecten waarbij de toekomstige bewoners vooraf hun wensen kenbaar kunnen maken. Elk bedrijf ontwikkelt minimaal één project voor de doelgroep maatschappelijk herstel. Als een bedrijf deze problematiek niet kent, richt men een project in voor een collega-bedrijf. In 2005 hebben negen van de dertien bedrijven deze doelstelling gehaald en zich actief ingezet voor dak- en thuislozen of andere groepen van maatschappelijk herstel. 10 Vestia heeft vijf projecten domotica in ontwikkeling. Ouderen kunnen met geavanceerde technieken langer zelfstandig wonen en bovendien veiliger en met meer comfort. Zo wil Vestia samen met Thuiszorg Rotterdam en Achmea Zorgverzekeraar een experiment beginnen om webcams te gebruiken bij het verlenen van zorgdiensten (webcare). In februari 2005 begon in De Erasmusflat in Den Haag het project Serviceflat van de 21e eeuw in samenwerking met het Coornhert- Centrum. De appartementen zijn voorzien van onder meer een elektronisch voordeurslot, oriëntatieverlichting in de plinten en branden gasalarmering. Bewoners maken gebruik van FLATnet, een internetsite van en voor flatbewoners. Een geheel nieuw project voor Vestia is het hospice dat in 2005 in Nieuwerkerk aan den IJssel werd opgeleverd voor de Stichting IJssel Thuis. In 2005 zijn de Vestia-bedrijven in Haaglanden een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Stichting Jeugdformaat. Doel van deze samenwerking is projecten te ontwikkelen in het kader van de jeugdopvang. Vestia en de Thomashuizen Het Thomashuis is een nieuwe kleinschalige woonvorm voor acht tot tien bewoners met een verstandelijke beperking. Elk huis wordt geleid door twee zorgverleners (veelal een echtpaar) die ook zelf in het huis wonen. De landelijke stichting Thomashuizen heeft in 2005 een overeenkomst gesloten met Vestia voor vergaande samenwerking. Van de huidige twaalf Thomashuizen hebben wij er in 2005 vier overgenomen. De stichting wil jaarlijks acht tot tien nieuwe huizen openen. Vestia treedt daarbij op als ontwikkelaar, beheerder en verhuurder, terwijl de stichting garant staat voor de kwaliteit van de zorg. Op dit

13 moment zijn acht nieuwe projecten in ontwikkeling die naar verwachting in de eerste helft van 2006 worden opgeleverd. 11

14 3 Alles met het oog op de klant 12 Onze inspanningen zijn er uiteindelijk allemaal op gericht om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarvoor moeten de organisatie en werkprocessen zodanig ingericht zijn dat medewerkers optimale service kunnen leveren. Om hoge standaards te handhaven, laat Vestia de kwaliteit van de service voortdurend meten. Vestia heeft in 2005 een punt gezet achter deelname aan het KWH-label, omdat het weinig uitdagend meer was. Vooraf stond vast wanneer de metingen werden verricht, bedrijven stelden zich erop in en behaalden goede scores. In 2005 hebben we de lat hoger gelegd. Onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy onderzoekt voortaan het hele jaar door de tevredenheid onder klanten over de dienstverlening bij specifieke processen zoals bijvoorbeeld de huuropzegging en het reparatie-onderhoud. USP werkt voor meerdere corporaties, wat het mogelijk maakt de resultaten te vergelijken en een benchmark te bepalen. We hadden onszelf vooraf de opdracht gegeven om in 2005 gemiddeld een 7.5 te halen. Dat is gelukt, alleen de telefonische bereikbaarheid scoorde volgens Telan, onderzoeksbureau voor telefonische bereikbaarheid, onder de maat. De betrokken bedrijven hebben maatregelen genomen. Input klanten leidt tot actie Vestia maakt gebruik van uitlopende instrumenten om de wensen en meningen van klanten te peilen. Zo werden in 2005 enquêtes gehouden over wonen, zorg en leefbaarheid. Oudere huurders blijken zich vooral zorgen te maken over de leefbaarheid in hun directe woonomgeving en over het zelfstandig wonen als ze op termijn hulpbehoevend worden.

15 Deze uitkomsten zijn mede aanleiding geweest om beleid aan te scherpen en nieuwe initiatieven te nemen. Ook heeft Vestia in 2005 een protocol ontwikkeld voor de aanpak van overlastgevende huurders. Als waarschuwingen en/of bemiddeling geen resultaat hebben, volgen juridische stappen. De bedrijven beschikken over een draaiboek onder meer om een dossier op te bouwen dat bij een gerechtelijke procedure kan leiden tot snelle uitzetting. Illegale praktijken als onderverhuur of wietteelt betekenen vrijwel altijd einde huurcontract. Volwassen relatie huurder - verhuurder In een volwassen relatie tussen huurder en corporatie zijn de belangen van de klant goed gewaarborgd. Een voorbeeld is de vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen. Vestia vindt het vanzelfsprekend de klant bij vertrek een coulante vergoeding te betalen voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Als ooit de belangen van de huurder op het spel staan, dan is het wel bij herstructurering. Voor zittende huurders is dit een pijnlijk proces met veel onzekerheden. Aanvankelijk leidde herstructurering vaak tot onbegrip en verzet onder huurders. Inmiddels hanteren de bedrijven een scenario waarmee het proces in goede harmonie kan verlopen. Vestia bezoekt alle huurders individueel om een passende oplossing te zoeken en stelt met de bewoners gezamenlijk een sociaal statuut op. Daarin wordt vastgelegd waar bewoners recht op hebben, zoals een verhuiskostenvergoeding en voorrang bij de toewijzing van een andere woning. 13 Overleg met huurders kan leiden tot bijstelling van de plannen zoals in 2005 in de Rotterdamse wijk Hordijkerveld, waar nu minder gesloopt en meer gerenoveerd wordt. In de Bomenwijk in Delft verliep het overleg in eerste instantie erg moeilijk. Toch wisten Vestia en de bewoners ook hier elkaar te vinden. Van doorslaggevend belang was de garantie dat alle huurders desgewenst in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Weerstand maakt plaats voor enthousiasme Herstructurering wordt in veel buurten nu eerder verwelkomd dan dat het op weerstand stuit. Bewoners zien in hun omgeving de resultaten van de eerste projecten. Men merkt dat het woon- en leefklimaat er sterk op vooruit gaan. In sommige wijken dringen bewoners aan op versnelling van de herstructurering. Uit onderzoek van het Delftse bureau OTB blijkt dat huurders die door de herstructurering moesten verhuizen achteraf positief zijn over het proces en het resultaat. Men waardeert de zorgvuldige informatie, het sociaal statuut en de verhuiskostenvergoeding. Ook zijn huurders over het algemeen zeer tevreden over de nieuwe woning.

16 4 Nieuwbouw boven verkoop 14 Om het ideaal van de ongedeelde stad in de ongedeelde regio dichterbij te brengen, moet doelgericht worden gebouwd. In stadswijken met een overaanbod van kleine huurwoningen bouwt Vestia koop- en (beperkt) huurwoningen in het middensegment. In de regiogemeenten en op de Vinex-locaties ligt de nadruk op sociale huurwoningen. De nieuwbouw bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen en in mindere mate uit appartementen. Vaak zijn dit echter wel beeldbepalende projecten zoals de Vermeertoren in Delft, Maashaven in Rotterdam en Het Strijkijzer in Den Haag. In het bouwprogramma is speciale aandacht voor groepen die nu de grootste moeite hebben om een woning te vinden zoals starters en jongeren. Vestia wil jaarlijks 1500 woningen bouwen waarvan de helft huur. In 2005 lag de productie aanzienlijk lager met 728 nieuwe woningen (57% koop en 43% huur). Een jaar eerder was de score beter met 1250 woningen gelijkelijk verdeeld over huur en koop. De terugval is tijdelijk, want in 2006 komt de productie naar verwachting op circa 1500 woningen. Gezocht: bouwlocaties Voor de langere termijn streeft Vestia naar een bouwproductie van circa 2000 woningen per jaar. Hiervoor moeten veel nieuwe locaties worden gevonden, omdat Vinex en herstructurering tegen 2010 hun voltooiing naderen. De Zuidplaspolder nabij Nieuwerkerk aan den IJssel is aangewezen als grote bouwlocatie voor de jaren In Rotterdam en Den Haag heeft Vestia de binnenstedelijke ruimte voor woningbouw geïnventariseerd. Vestia Westland heeft samen met een

17 collega-corporatie onderzoek laten doen naar geschikte locaties voor verdichting. De geplande bouwproductie en de zoektocht naar locaties logenstraffen de veel gehoorde kritiek dat woningcorporaties niet bereid zouden zijn te bouwen. Vestia investeert veel in nieuwbouw en bovendien ook onrendabel als dat maatschappelijke doelen dient. Bouwplannen ontwikkelen is echter een proces van lange adem met soms onvoorziene obstakels. Tussen start planontwikkeling en start bouw zit vaak vier tot vijf jaar. Het formele traject van inspraak, welstand en vergunningen duurt sowieso al lang. Daarbovenop kunnen bezwaarprocedures en nieuwe regels (luchtkwaliteit) de bouw soms jarenlang vertragen. Een schrijnend voorbeeld is Het Strijkijzer, de woontoren voor jongeren aan het Rijswijkseplein in Den Haag. Volgens de oorspronkelijke planning zou deze toren met 350 woningen in 2005 worden opgeleverd. In werkelijkheid kon de bouw pas in het voorjaar van 2005 beginnen. Kopers behoeden voor risico s Vestia wijst grootschalige verkoop van huurwoningen af. Voor verkoop komen alleen duurdere huurwoningen in aanmerking die niet bereikbaar zijn voor de doelgroep en die blijvende toekomstwaarde hebben. In de regiogemeenten zijn sociale huurwoningen schaars. Verkoop zou hier de kansen van huishoudens met lage inkomens verder verkleinen. Corporaties hebben primair de taak hen passende woonruimte te bieden. Verkoop staat daar haaks op. 15 De sociale huurwoningen in de stad zijn veelal kleine appartementen met een beperkte toekomstwaarde. Bij verkoop lopen eigenaren het risico van een waardedaling van hun bezit. Daarom kiest Vestia ervoor verouderde woningen te slopen en te vervangen door kwalitatief veel betere nieuwbouw (met name koopwoningen). Schaalvoordelen bij collectieve aanbesteding Om de bouwkundige staat op peil te houden voert Vestia periodiek grootonderhoud uit. De afzonderlijke bedrijven leggen de noodzakelijke ingrepen vast in hun strategisch voorraadbeleid. Om het opdrachtgeverschap verder te professionaliseren en om schaalvoordelen te benutten, hebben de Vestia bedrijven in 2005 gezamenlijke aanbestedingen gedaan, onder meer voor een omvangrijk pakket schilderwerk en voor dakbedekking. Naar het zich laat aanzien, levert dit een forse kostenbesparing op in Duurzaamheid als tweede natuur Kwaliteit betekent volgens Vestia per definitie ook duurzaamheid. Corporaties hebben de maatschappelijke plicht hierin voorop te lopen.

18 16 Thuis is Spoorwijk. Hier woon ik al m n hele leven. Ik heb ook een stageplek kunnen vinden in de buurt. Dat was mazzel.

19 Een verantwoorde keuze voor materialen en technieken beperkt de belasting van het milieu en spaart schaarse grondstoffen. Vestia kiest bij nieuwbouw en renovatie voor milieuvriendelijk hardhout met het FSC-keurmerk. Dit is in 2005 vastgelegd in een overeenkomst met FSC. Stichting Bouwcarrousel demonteert al sinds 2000 in sloopwoningen bouwmaterialen en sanitair dat geschikt is voor hergebruik. De stichting maakt de producten gebruiksklaar om ze te kunnen verzenden naar afnemers in Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Duurzaam is ook de keuze voor hergebruik van panden met een nog solide casco die hun functie hebben verloren. Zo heeft Vestia in Rijswijk het voormalig CBR-kantoor uit de jaren 70 aangekocht dat al geruime tijd leegstond. In het gebouw komen 34 woningen voor mensen met een lichamelijke handicap. Ze krijgen begeleiding van stichting Steinmetz. En in Rotterdam heeft Vestia aan de Walenburgerweg een oud kantoorpand aangekocht dat wordt verbouwd voor de huisvesting van jongeren. 17 Voorbeelden van innovatief energie besparen: een zeewatercentrale voor woningverwarming in Duindorp (Den Haag), warmtepompen onder meer in Oosterheem (Zoetermeer) en Spoorwijk (Den Haag) en gebruik van rest-warmte uit Pernis in Hoogvliet (Rotterdam).

20 5 Wijken om je thuis te voelen 18 De kwaliteit van de woonomgeving is sterk bepalend voor het woongenot van onze huurders en voor de populariteit van onze woningen op de woningmarkt. Daarom investeert Vestia veel in leefbaarheid en (sociale) veiligheid. In 2005 voor een bedrag van in totaal c 8.2 miljoen. Leefbaarheid is bij uitstek een lokale aangelegenheid. De Afrikaanderwijk in Rotterdam vraagt om andere maatregelen dan een buurt in Nootdorp of in een dorpskern in het Westland. De bedrijven maken hun eigen leefbaarheidsplannen afhankelijk van de lokale situatie. Jaarlijks leggen zij in het digitale jaarbericht verantwoording af aan de huurders, gemeente en overige lokale stakeholders. Daarnaast is er een Vestia-breed programma voor leefbaarheid waar alle bedrijven aan deelnemen. In 2005 stonden twee projecten centraal: de campagne voor de aanstelling van buurtconciërges en de structurele aanpak van overlast. Buurtconciërges vervullen een spilfunctie bij het bewaken van de leefbaarheid en veiligheid. Voor de bewoners zijn ze een vertrouwd gezicht en een gemakkelijk aanspreekpunt. Vestia is bereid vijftien tot twintig buurtconciërges aan te stellen op voorwaarde dat de gemeente 50% van de kosten draagt. De positieve effecten komen immers een hele buurt ten goede en niet alleen onze huurders. De Vestia-bedrijven proberen hun gemeenten te verleiden om hierin mee te gaan. Na intensief overleg konden in 2005 zes buurtconciërges worden aangesteld en kwam zekerheid over de aanstelling van nog eens zes buurtconciërges in 2006.

21 Thuis is bij mij in Sjaarloos. Wij hebben een nieuw huis met in het midden een speeltuin. Papa zegt dat ik nu ook alleen buiten mag spelen. Mijn vriendinnetje woont vlakbij en zit ook bij mij op de 19 school. Op die school heeft mama s avonds ook les.

22 Overlast was een tweede centraal thema in Alle medewerkers die hiermee te maken krijgen, hebben een korte cursus gevolgd over het succesvol aanpakken van overlastgevers. Bij aanhoudende problemen begint een juridische procedure die relatief snel kan leiden tot ontruiming. Verhuren op basis van woonstijl Met als invalshoek leefstijlen heeft Vestia in 2005 voor De Peperklip (Rotterdam) en drie hoogbouwflats in Palenstein (Zoetermeer) programma s ontwikkeld om de sociale samenhang te versterken. In beide gevallen worden woningen voortaan per flat of portiek toegewezen aan huurders met een overeenkomstige woonstijl. 20 In Palenstein heeft Vestia voor het project Eigenstijl Wonen eerst een onderzoek gedaan naar de woonwensen van bewoners. Op basis daarvan kreeg elke flat een woonprofiel: solitair wonen, gemengd wonen en samen wonen. Bij mutaties worden woningen toegewezen aan huurders die binnen het profiel passen. Ze moeten overigens wel aan alle reguliere voorwaarden voldoen om voor de woning in aanmerking te komen. In totaal betreft het 370 woningen. Woongebouw De Peperklip (549 woningen) heeft lang een slechte reputatie gehad. Het leefklimaat was abominabel en het verloop onder huurders groot. Vestia is erin geslaagd het tij te keren met een zeer intensieve aanpak van de overlast en de overlastgevers. Het is nu zaak het positieve klimaat vast te houden. Daarbij is woningtoewijzing op basis van leefstijl één van de instrumenten. Vestia heeft voor De Peperklip vier categorieën huurders gedefinieerd met min of meer gelijke woon- en leefstijlen waaronder studenten. Per portiek worden voortaan gelijkgestemde huurders gezocht. In 2005 werd een deel van de woningen getransformeerd in studentenappartementen, waarvoor inmiddels een ruime wachtlijst bestaat. De Peperklip is weer een populaire plek geworden. Internet versterkt sociale banden In De Horsten (Rotterdam Zuidwijk) loopt een experiment om met camera s en internet de sociale cohesie te verbeteren. Onveiligheid is overigens niet het hoofdmotief. In deze rustige woonwijk zijn na de herstructurering veel nieuwe bewoners gekomen die elkaar niet kennen. Bij de entrees en op de binnenterreinen is een aantal camera s geplaatst. Bewoners kunnen de beelden bekijken op de website Horsten in Beeld en zo enige sociale controle uitoefenen. Via de website staan de bewoners met elkaar in contact en wisselen nieuwtjes uit, maar bijvoorbeeld ook recepten. Vestia informeert de bewoners via de website over nieuwe ontwikkelingen. Het primaire doel is contacten tussen bewoners stimuleren en het buurtgevoel versterken.

23 Dit zijn voorbeelden van experimenten met sociale innovatie. Bij gebleken succes kunnen ze ook elders worden toegepast. Vestia zet jonge bouwvakkers aan het werk Het leefklimaat in een wijk hangt sterk samen met de sociaal-economische positie van de bewoners. Hoge werkloosheid en een slecht toekomstperspectief voor jongeren hebben een zwaar negatieve invloed. Het is daarom van groot belang dat jongeren hun vakopleiding (kunnen) afmaken. Vestia biedt mbo-leerlingen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. In 2005 werd hiervoor een overeenkomst gesloten met werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en het opleidingsinstituut Bouwradius. Projecten waarvan Vestia opdrachtgever is, moeten de status krijgen van leerling-bouwplaats waarmee ze voldoen aan alle eisen voor de praktijkopleiding van leerlingen in de bouw. In 2008 dient dit het geval te zijn bij 70% van de projecten. Vestia voelt zich als grote opdrachtgever medeverantwoordelijk voor een goed functionerende bouwsector met voldoende aanwas van nieuwe vakkrachten. 21

24 6 Luisteren naar huurders 22 Op papier is de invloed van huurders op het beleid van corporaties uitstekend geregeld. Vestia voldoet op het gebied van participatie aan alle eisen van de Overlegwet (en zelfs meer dan dat). De praktijk is echter weerbarstig. In wijken waar geen ingrepen op het programma staan, is het moeilijk bewoners te vinden die willen deelnemen aan een overlegplatform op buurt- of wijkniveau. Laat staan op de schaal van de formele overlegorganen met de directie van het Vestia-bedrijf. Bovendien is lang niet altijd sprake van eensgezindheid onder huurders die wel actief deelnemen aan het overleg. Tegengestelde belangen en opvattingen leiden tot fricties, waardoor een overlegplatform verlamd raakt of zelfs uit elkaar valt. Bewoners haken teleurgesteld af en nieuwkomers zijn huiverig om erin te stappen. Zodra renovatie of herstructurering op stapel staan, zijn veel bewoners om begrijpelijke redenen wel bereid om te participeren. Mede dankzij ervaringen van de afgelopen jaren verloopt dit proces in de meeste buurten nu soepel. Bewoners weten waar ze aan toe zijn en worden tijdig geïnformeerd over de voortgang. In Klankbordgroepen praten ze mee over de nieuwbouw. Overleg langs twee lijnen In 2005 heeft Vestia besloten het overleg met huurders langs twee lijnen verder te ontwikkelen: bestaande structuren versterken én nieuwe vormen ontwikkelen.

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Activiteitenplan Plicht Getrouw Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Plicht Getrouw presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer Sociale Huursector

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Passie voor de klant

Passie voor de klant Passie voor de maatschappelijke opgave Passie voor de klant Woningbedrijf Velsen realiseert zich dat de klant belangrijk is. Niet elke klant heeft dezelfde wensen, behoeften en gewoonten. Wij spelen daarop

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 386279

Aanhangsel nr. 386279 Aanhangsel nr. 386279 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Minder middelen, meer ambitie

Minder middelen, meer ambitie Inleiding Bij Woonstad Rotterdam kunnen Rotterdammers terecht voor betaalbare huur- en koopwoningen, die staan in wijken waar zij zich thuis voelen. Meer dan 50.000 huishoudens en bedrijven vinden onderdak

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Zwolle bouwt. Initiatiefvoorstel voor gemeentelijke woningbouw. augustus 2015 Namens de SP-fractie: Brammert Geerling

Zwolle bouwt. Initiatiefvoorstel voor gemeentelijke woningbouw. augustus 2015 Namens de SP-fractie: Brammert Geerling Zwolle bouwt Initiatiefvoorstel voor gemeentelijke woningbouw augustus 2015 Namens de SP-fractie: Brammert Geerling Inleiding Er is een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen in Zwolle. Woningzoekenden

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie