Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken"

Transcriptie

1 Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken Vestia 2005 Waarom we het doen zoals we het doen

2 inhoud 1 Ongedeelde stad in een ongedeelde regio 4 2 Met zorg wonen en bouwen 8 3 Alles met het oog op de klant 12 4 Nieuwbouw boven verkoop 14 5 Wijken om je thuis te voelen 18 6 Luisteren naar huurders 22 7 Een solide financiële positie 26 8 Personeel & Organisatie 30 9 Streefcijfers en realisatie Kengetallen

3 Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken Vestia 2005 Waarom we het doen zoals we het doen

4 Vestia wil het gesprek aangaan Meer woningen in de regio moeten worden gereserveerd voor lagere inkomens eens oneens Liberalisering van de huren is geen goed plan eens oneens Het is goed dat Vestia veel investeert in leefbaarheidscampagnes in de wijken eens oneens

5 Waarom we het doen zoals we het doen Als maatschappelijke onderneming wil Vestia verantwoording afleggen over het beleid en de resultaten in het voorbije jaar. De Vestia woonbedrijven brengen gezamenlijk een digitaal Jaarbericht 2005 uit waarin de initiatieven, projecten en prestaties in hun werkgebied beschreven staan. Ze informeren hiermee de huurders, de gemeente, instellingen en andere lokale stakeholders. U vindt dit jaarbericht 2005 op onze website www. vestia.nl. In de uitgave Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken rapporteert Vestia over de inzet en bereikte resultaten bij de strategische doelen die als leidraad gelden voor het gehele bedrijf. De hoofdthema s zijn onder meer: gelijke kansen in stad en regio, wonen & zorg, participatie, duurzaamheid, kwaliteitsbewaking en nieuwbouw. Dit verslag is meer dan alleen een verantwoording achteraf. We willen een dialoog aangaan met de huurders en stakeholders over onze werkwijze en prestaties. Daartoe nodigen we eenieder uit om te reageren bijvoorbeeld via internet. Verder benaderen we sleutelfiguren uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor een reactie en suggesties voor aanpassing of aanscherping van het beleid. Op deze wijze willen wij actief het gesprek aangaan om nog beter te kunnen inspelen op de maatschappelijke behoeften en verwachtingen van onze stakeholders. voorwoord Mr Erik Th.P. Staal Voorzitter Raad van Bestuur Vestia Groep

6 1 Ongedeelde stad in een ongedeelde regio Herstel van de balans op de woningmarkt tussen stad en regio. Dat is de belangrijkste, maar waarschijnlijk ook de lastigste opgave voor de volkshuisvesting. Vestia zet zich al jaren met kracht hiervoor in. Het was destijds ook een reden voor de fusies tussen corporaties uit Rotterdam, Den Haag en de omliggende gemeenten. De nieuwe fusie en overname in 2005 hebben dezelfde achtergrond. Huishoudens met lage inkomens moeten eerlijke kansen krijgen in de regio. Wie meer te besteden heeft, moet in de stad een aantrekkelijke woning kunnen vinden. Voor Vestia zijn het verhuurbeleid en de nieuwbouw instrumenten om hieraan te werken. Daarnaast werken we op regionale schaal aan afspraken tussen corporaties, gemeenten en stadsgewesten. Maaskoepel De vereniging Maaskoepel is een samenwerkingsverband van 28 corporaties in de Stadsregio Rotterdam. Vestia zit in het bestuur. Maaskoepel heeft samen met de Stadsregio Rotterdam een Woningbouwscenario vastgesteld met een reeks harde prestatieafspraken. In kleinere gemeenten en voormalige groeikernen komt meer sociale woningbouw, terwijl in de stad huur- en koopwoningen worden gebouwd voor middengroepen. In totaal zijn met het regionaal woningbouwscenario woningen gemoeid waarvan 30% in de sociale huursector. Lagere inkomens moeten in de Stadsregio Rotterdam minimaal binnen dezelfde tijd een passende huurwoning kunnen vinden als hogere inkomensgroepen. In 2005 was er nog een duidelijk verschil, maar elk kwartaal nam de slaagkans van de lagere inkomens wel toe. Daarom is besloten (nog) geen aanvullende maatregelen te nemen. Mocht de positieve trend stagneren, dan zijn in 2006 wel correcties nodig. Meer woningen

7 moeten dan worden gereserveerd voor lagere inkomens (labeling). Vestia pleit voor deze aanpak, maar niet alle corporaties binnen Maaskoepel zijn hiervan overtuigd Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) De vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) is een samenwerkingsverband van zeventien corporaties. Ook hier zit Vestia in het bestuur. In november 2005 hebben SVH en het Stadsgewest Haaglanden nieuwe regionale prestatieafspraken ondertekend en het woningbouwscenario vastgesteld. De nieuwbouw van in totaal woningen zal in alle gemeenten bestaan uit 30% sociale huur en (gedeeltelijk) sociale koop. De corporaties hebben aangeboden 20% van het bouwprogramma te realiseren door koopwoningen tussen v en v te bouwen voor middeninkomens. Juist deze categorie woningzoekenden heeft grote moeite een betaalbare woning te vinden. SVH heeft eveneens de afspraak bekrachtigd om 70% van de vrijkomende woningen te verhuren aan huishoudens met lage inkomens. In 2005 hebben de Vestia-bedrijven zich aan deze prestatieafspraken gehouden, evenals vrijwel alle andere SVH-leden. Haaglanden kan trots zijn op de behaalde resultaten. Al sinds 1997 maken corporaties en gemeenten prestatieafspraken over de woonruimteverdeling en de woningbouw. Haaglanden is de enige (!) groot-stedelijke regio waar de segregatie daadwerkelijk vermindert. Het aantal huishoudens met lage inkomens is in de stad zowel absoluut als relatief afgenomen en in de regiogemeenten toegenomen. Segregatie stoppen blijkt mogelijk te zijn bij een transparante en toegankelijke woningmarkt. Daarom geen hekken rond wijken en gemeenten! Investeren om tweedeling te keren Vestia heeft in 2005 in beide grootstedelijke regio s in totaal 418 sociale huur- en 310 koopwoningen gebouwd. Het overgrote deel van de goedkope huurwoningen kwam tot stand in nieuwe wijken aan de stadsrand en in de regio, terwijl de koopwoningen werden gebouwd in herstructureringswijken in de bestaande stad. Met een fusie en een overname kon Vestia het woningbezit verder uitbreiden. Dit vergroot de armslag om regionaal de woonruimteverdeling te helpen sturen. Zo werd het Gemeentelijk Woningbedrijf (1686 woningen) van Brielle op Voorne-Putten overgenomen. Eind 2005 fuseerde Vestia met Woningstichting Ons Huis (2375 woningen) in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit opent de weg naar de toekomstige bouwlocatie Zuidplaspolder. Vestia is bereid een fors deel van de daar geplande sociale huurwoningen voor haar rekening te nemen.

8 Rijksbeleid frustreert regionaal beleid Solidariteit binnen de regio is geen vanzelfsprekendheid. Zo staan corporaties en gemeenten lokaal onder druk om de eigen woningzoekenden voorrang te verlenen en nieuwkomers te weren. Lokaal maatwerk moet dan ook op beperkte schaal mogelijk zijn. Maar ook het beleid van minister Dekker van VROM voor de financiering van de huurtoeslag (voorheen huursubsidie) pakt slecht uit voor de regionale volkshuisvesting. De minister legt alle corporaties en commerciële verhuurders een betaalbaarheidsheffing op ter financiering van de huurtoeslag. Om hen te compenseren, wil Dekker een vergaande liberalisering van de huren. De heffing wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van woningen. Corporaties in de regio krijgen daardoor per woning hogere aanslagen dan in de stad, terwijl zij juist de opdracht hebben goedkoop te bouwen en de huren te matigen om lage inkomens meer kansen te bieden. Ze staan voor een moeilijke afweging: of minder onrendabel investeren in betaalbaar wonen of de huren verhogen om daarmee de VROM-heffing te kunnen betalen. Beide scenario s pakken slecht uit voor de regionale volkshuisvesting. Manifesten Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen is Vestia in gesprek gegaan met de politieke partijen in Rotterdam en Den Haag over de opgaven in beide steden en de ambities van Vestia om aan die opgaven een substantiële bijdrage te leveren. De ambities van Vestia zijn verwoord in een manifest voor de gemeente Rotterdam (Rotterdam=In) en een manifest voor de gemeente Den Haag (ManiVestia). Na de ronde met de politieke partijen zijn beide manifesten verstuurd (en in Rotterdam ook al besproken) met de gemeentelijke diensten. In Rotterdam zijn na de gemeenteraadsverkiezingen nog enkele gesprekken gevoerd met politieke partijen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de inhoud van het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Vestia verlaat Aedes Vestia heeft zich in 2005 fel verzet tegen de liberalisering van het huurbeleid, waar brancheorganisatie Aedes wél groot voorstander van is. Bij de zogenoemde Grote Beweging is sprake van een dubieuze uitruil. De corporaties nemen impliciet de bezuinigingsopdracht van VROM voor hun rekening. In ruil daarvoor krijgen ze de ruimte om de huren extra te verhogen. Uiteindelijk betalen de huurders die geen huurtoeslag ontvangen de forse bezuiniging die het kabinet VROM oplegt. Liberalisering werd gemotiveerd met niet alleen door Vestia betwiste argumenten als bevordering van de doorstroming. Het nieuwe huurbeleid zal eerder een

9 tegengesteld effect hebben: huurders blijven zitten uit vrees elders een veel hogere huur te moeten betalen. Eind 2004 had Vestia Aedes al gemeld niet akkoord te gaan met de inzet bij de onderhandelingen met VROM. Vestia bepleitte het tegenovergestelde: een inflatievolgend huurbeleid en niet meebetalen aan de huurtoeslag. Aedes bleef volharden in de gekozen strategie en heeft daarmee het imago van de corporaties als sociale verhuurders ernstig geschaad. Sinds 31 december 2005 is Vestia geen lid meer van Aedes. Overigens hebben ook enkele andere corporaties om dezelfde reden hun lidmaatschap opgezegd. Vestia en de Rotterdamwet Vestia heeft in 2005 krachtig stelling genomen tegen invoering van de zogenoemde Rotterdamwet. Het kabinet wil steden de mogelijkheid bieden om huishoudens met een uitkering te weren uit wijken waar al veel huishoudens met lage inkomens wonen. Dat zou het algehele woon- en leefklimaat ten goede komen. Vestia is tegen een dergelijke generieke en discriminerende maatregel. Het is veel effectiever om in buurten en complexen waar zich sociale problemen voordoen, maatregelen op maat te nemen afhankelijk van de problematiek. Een inkomenstoets kan in bijzondere situaties een zinvol instrument zijn, maar het is zeker geen generieke oplossing. De Rotterdamwet is overigens op 1 januari 2006 van kracht geworden.

10 2 Met zorg wonen en bouwen In het gezamenlijke jaarbericht van de Vestia-bedrijven (www.vestia.nl) staan veel projecten beschreven voor de doelgroepen die extra aandacht behoeven: ouderen, jongeren en gehandicapten. Daarnaast is er de brede doelgroep van het maatschappelijk herstel: dak- en thuislozen, tienermoeders, zwerfjongeren, (ex)- verslaafden en (ex)-psychiatrische patenten. Zij hebben veel begeleiding en speciale woonvormen nodig om een zelfstandig leven te kunnen opbouwen. Vestia is van mening dat het haar kerntaak is om te voorzien in de huisvesting van deze specifieke doelgroepen. De Vestia-bedrijven hebben inmiddels allemaal langjarige samenwerkingsverbanden met maatschappelijke instellingen. Vestia bouwt en beheert de veelal aangepaste woningen, terwijl de zorginstelling de zorg en begeleiding levert. De instellingen kunnen zich volledig concentreren op hun kerntaken. Het ontwikkelen, beheren en verhuren van woonruimte is onze core-business. Voor de emancipatie van de bewoner is het goed als de huisbaas en de zorgverlener niet een en dezelfde organisatie zijn. Brede bundeling van expertise Op drie gebieden werden Vestia-brede werkgroepen ingesteld om kennis te bundelen en nieuwe programma s te ontwikkelen. Het betreft: wonen & zorg, jongerenhuisvesting en maatschappelijk herstel. Elk bedrijf heeft een vertegenwoordiger in het bedrijfsbrede programmamanagement. De werkgroepen adviseren het bestuur over de taakstelling per bedrijf. Ze bewaken de voortgang van projecten, signaleren stagnatie

11 Thuis is in mijn Schiebroek. Met de markt op vrijdag en met vriendin Betty om de hoek. Ach ja, bij Vestia noemen ze het wonen en zorg, voor mij is het Marie José die elke woensdag op de thee komt en de krant voorleest. Bejaardenhuis, nee joh, misschien als ik oud ben.

12 en stimuleren innovatie. Zo is in 2005 afgesproken meer woningen te reserveren (labelen) voor jongeren om deze doelgroep meer mogelijkheden te bieden op zelfstandig wonen. Verder heeft elk bedrijf in 2005 de opdracht gekregen minimaal vier nieuwe projecten voor wonen & zorg te ontwikkelen. De bedrijven zijn daar allemaal in geslaagd. Eind 2005 kent Vestia meer dan 150 projecten op dit terrein. Het streven is in samenwerking met zorginstellingen te komen tot meer vraaggestuurde projecten waarbij de toekomstige bewoners vooraf hun wensen kenbaar kunnen maken. Elk bedrijf ontwikkelt minimaal één project voor de doelgroep maatschappelijk herstel. Als een bedrijf deze problematiek niet kent, richt men een project in voor een collega-bedrijf. In 2005 hebben negen van de dertien bedrijven deze doelstelling gehaald en zich actief ingezet voor dak- en thuislozen of andere groepen van maatschappelijk herstel. 10 Vestia heeft vijf projecten domotica in ontwikkeling. Ouderen kunnen met geavanceerde technieken langer zelfstandig wonen en bovendien veiliger en met meer comfort. Zo wil Vestia samen met Thuiszorg Rotterdam en Achmea Zorgverzekeraar een experiment beginnen om webcams te gebruiken bij het verlenen van zorgdiensten (webcare). In februari 2005 begon in De Erasmusflat in Den Haag het project Serviceflat van de 21e eeuw in samenwerking met het Coornhert- Centrum. De appartementen zijn voorzien van onder meer een elektronisch voordeurslot, oriëntatieverlichting in de plinten en branden gasalarmering. Bewoners maken gebruik van FLATnet, een internetsite van en voor flatbewoners. Een geheel nieuw project voor Vestia is het hospice dat in 2005 in Nieuwerkerk aan den IJssel werd opgeleverd voor de Stichting IJssel Thuis. In 2005 zijn de Vestia-bedrijven in Haaglanden een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Stichting Jeugdformaat. Doel van deze samenwerking is projecten te ontwikkelen in het kader van de jeugdopvang. Vestia en de Thomashuizen Het Thomashuis is een nieuwe kleinschalige woonvorm voor acht tot tien bewoners met een verstandelijke beperking. Elk huis wordt geleid door twee zorgverleners (veelal een echtpaar) die ook zelf in het huis wonen. De landelijke stichting Thomashuizen heeft in 2005 een overeenkomst gesloten met Vestia voor vergaande samenwerking. Van de huidige twaalf Thomashuizen hebben wij er in 2005 vier overgenomen. De stichting wil jaarlijks acht tot tien nieuwe huizen openen. Vestia treedt daarbij op als ontwikkelaar, beheerder en verhuurder, terwijl de stichting garant staat voor de kwaliteit van de zorg. Op dit

13 moment zijn acht nieuwe projecten in ontwikkeling die naar verwachting in de eerste helft van 2006 worden opgeleverd. 11

14 3 Alles met het oog op de klant 12 Onze inspanningen zijn er uiteindelijk allemaal op gericht om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarvoor moeten de organisatie en werkprocessen zodanig ingericht zijn dat medewerkers optimale service kunnen leveren. Om hoge standaards te handhaven, laat Vestia de kwaliteit van de service voortdurend meten. Vestia heeft in 2005 een punt gezet achter deelname aan het KWH-label, omdat het weinig uitdagend meer was. Vooraf stond vast wanneer de metingen werden verricht, bedrijven stelden zich erop in en behaalden goede scores. In 2005 hebben we de lat hoger gelegd. Onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy onderzoekt voortaan het hele jaar door de tevredenheid onder klanten over de dienstverlening bij specifieke processen zoals bijvoorbeeld de huuropzegging en het reparatie-onderhoud. USP werkt voor meerdere corporaties, wat het mogelijk maakt de resultaten te vergelijken en een benchmark te bepalen. We hadden onszelf vooraf de opdracht gegeven om in 2005 gemiddeld een 7.5 te halen. Dat is gelukt, alleen de telefonische bereikbaarheid scoorde volgens Telan, onderzoeksbureau voor telefonische bereikbaarheid, onder de maat. De betrokken bedrijven hebben maatregelen genomen. Input klanten leidt tot actie Vestia maakt gebruik van uitlopende instrumenten om de wensen en meningen van klanten te peilen. Zo werden in 2005 enquêtes gehouden over wonen, zorg en leefbaarheid. Oudere huurders blijken zich vooral zorgen te maken over de leefbaarheid in hun directe woonomgeving en over het zelfstandig wonen als ze op termijn hulpbehoevend worden.

15 Deze uitkomsten zijn mede aanleiding geweest om beleid aan te scherpen en nieuwe initiatieven te nemen. Ook heeft Vestia in 2005 een protocol ontwikkeld voor de aanpak van overlastgevende huurders. Als waarschuwingen en/of bemiddeling geen resultaat hebben, volgen juridische stappen. De bedrijven beschikken over een draaiboek onder meer om een dossier op te bouwen dat bij een gerechtelijke procedure kan leiden tot snelle uitzetting. Illegale praktijken als onderverhuur of wietteelt betekenen vrijwel altijd einde huurcontract. Volwassen relatie huurder - verhuurder In een volwassen relatie tussen huurder en corporatie zijn de belangen van de klant goed gewaarborgd. Een voorbeeld is de vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen. Vestia vindt het vanzelfsprekend de klant bij vertrek een coulante vergoeding te betalen voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Als ooit de belangen van de huurder op het spel staan, dan is het wel bij herstructurering. Voor zittende huurders is dit een pijnlijk proces met veel onzekerheden. Aanvankelijk leidde herstructurering vaak tot onbegrip en verzet onder huurders. Inmiddels hanteren de bedrijven een scenario waarmee het proces in goede harmonie kan verlopen. Vestia bezoekt alle huurders individueel om een passende oplossing te zoeken en stelt met de bewoners gezamenlijk een sociaal statuut op. Daarin wordt vastgelegd waar bewoners recht op hebben, zoals een verhuiskostenvergoeding en voorrang bij de toewijzing van een andere woning. 13 Overleg met huurders kan leiden tot bijstelling van de plannen zoals in 2005 in de Rotterdamse wijk Hordijkerveld, waar nu minder gesloopt en meer gerenoveerd wordt. In de Bomenwijk in Delft verliep het overleg in eerste instantie erg moeilijk. Toch wisten Vestia en de bewoners ook hier elkaar te vinden. Van doorslaggevend belang was de garantie dat alle huurders desgewenst in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Weerstand maakt plaats voor enthousiasme Herstructurering wordt in veel buurten nu eerder verwelkomd dan dat het op weerstand stuit. Bewoners zien in hun omgeving de resultaten van de eerste projecten. Men merkt dat het woon- en leefklimaat er sterk op vooruit gaan. In sommige wijken dringen bewoners aan op versnelling van de herstructurering. Uit onderzoek van het Delftse bureau OTB blijkt dat huurders die door de herstructurering moesten verhuizen achteraf positief zijn over het proces en het resultaat. Men waardeert de zorgvuldige informatie, het sociaal statuut en de verhuiskostenvergoeding. Ook zijn huurders over het algemeen zeer tevreden over de nieuwe woning.

16 4 Nieuwbouw boven verkoop 14 Om het ideaal van de ongedeelde stad in de ongedeelde regio dichterbij te brengen, moet doelgericht worden gebouwd. In stadswijken met een overaanbod van kleine huurwoningen bouwt Vestia koop- en (beperkt) huurwoningen in het middensegment. In de regiogemeenten en op de Vinex-locaties ligt de nadruk op sociale huurwoningen. De nieuwbouw bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen en in mindere mate uit appartementen. Vaak zijn dit echter wel beeldbepalende projecten zoals de Vermeertoren in Delft, Maashaven in Rotterdam en Het Strijkijzer in Den Haag. In het bouwprogramma is speciale aandacht voor groepen die nu de grootste moeite hebben om een woning te vinden zoals starters en jongeren. Vestia wil jaarlijks 1500 woningen bouwen waarvan de helft huur. In 2005 lag de productie aanzienlijk lager met 728 nieuwe woningen (57% koop en 43% huur). Een jaar eerder was de score beter met 1250 woningen gelijkelijk verdeeld over huur en koop. De terugval is tijdelijk, want in 2006 komt de productie naar verwachting op circa 1500 woningen. Gezocht: bouwlocaties Voor de langere termijn streeft Vestia naar een bouwproductie van circa 2000 woningen per jaar. Hiervoor moeten veel nieuwe locaties worden gevonden, omdat Vinex en herstructurering tegen 2010 hun voltooiing naderen. De Zuidplaspolder nabij Nieuwerkerk aan den IJssel is aangewezen als grote bouwlocatie voor de jaren In Rotterdam en Den Haag heeft Vestia de binnenstedelijke ruimte voor woningbouw geïnventariseerd. Vestia Westland heeft samen met een

17 collega-corporatie onderzoek laten doen naar geschikte locaties voor verdichting. De geplande bouwproductie en de zoektocht naar locaties logenstraffen de veel gehoorde kritiek dat woningcorporaties niet bereid zouden zijn te bouwen. Vestia investeert veel in nieuwbouw en bovendien ook onrendabel als dat maatschappelijke doelen dient. Bouwplannen ontwikkelen is echter een proces van lange adem met soms onvoorziene obstakels. Tussen start planontwikkeling en start bouw zit vaak vier tot vijf jaar. Het formele traject van inspraak, welstand en vergunningen duurt sowieso al lang. Daarbovenop kunnen bezwaarprocedures en nieuwe regels (luchtkwaliteit) de bouw soms jarenlang vertragen. Een schrijnend voorbeeld is Het Strijkijzer, de woontoren voor jongeren aan het Rijswijkseplein in Den Haag. Volgens de oorspronkelijke planning zou deze toren met 350 woningen in 2005 worden opgeleverd. In werkelijkheid kon de bouw pas in het voorjaar van 2005 beginnen. Kopers behoeden voor risico s Vestia wijst grootschalige verkoop van huurwoningen af. Voor verkoop komen alleen duurdere huurwoningen in aanmerking die niet bereikbaar zijn voor de doelgroep en die blijvende toekomstwaarde hebben. In de regiogemeenten zijn sociale huurwoningen schaars. Verkoop zou hier de kansen van huishoudens met lage inkomens verder verkleinen. Corporaties hebben primair de taak hen passende woonruimte te bieden. Verkoop staat daar haaks op. 15 De sociale huurwoningen in de stad zijn veelal kleine appartementen met een beperkte toekomstwaarde. Bij verkoop lopen eigenaren het risico van een waardedaling van hun bezit. Daarom kiest Vestia ervoor verouderde woningen te slopen en te vervangen door kwalitatief veel betere nieuwbouw (met name koopwoningen). Schaalvoordelen bij collectieve aanbesteding Om de bouwkundige staat op peil te houden voert Vestia periodiek grootonderhoud uit. De afzonderlijke bedrijven leggen de noodzakelijke ingrepen vast in hun strategisch voorraadbeleid. Om het opdrachtgeverschap verder te professionaliseren en om schaalvoordelen te benutten, hebben de Vestia bedrijven in 2005 gezamenlijke aanbestedingen gedaan, onder meer voor een omvangrijk pakket schilderwerk en voor dakbedekking. Naar het zich laat aanzien, levert dit een forse kostenbesparing op in Duurzaamheid als tweede natuur Kwaliteit betekent volgens Vestia per definitie ook duurzaamheid. Corporaties hebben de maatschappelijke plicht hierin voorop te lopen.

18 16 Thuis is Spoorwijk. Hier woon ik al m n hele leven. Ik heb ook een stageplek kunnen vinden in de buurt. Dat was mazzel.

19 Een verantwoorde keuze voor materialen en technieken beperkt de belasting van het milieu en spaart schaarse grondstoffen. Vestia kiest bij nieuwbouw en renovatie voor milieuvriendelijk hardhout met het FSC-keurmerk. Dit is in 2005 vastgelegd in een overeenkomst met FSC. Stichting Bouwcarrousel demonteert al sinds 2000 in sloopwoningen bouwmaterialen en sanitair dat geschikt is voor hergebruik. De stichting maakt de producten gebruiksklaar om ze te kunnen verzenden naar afnemers in Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Duurzaam is ook de keuze voor hergebruik van panden met een nog solide casco die hun functie hebben verloren. Zo heeft Vestia in Rijswijk het voormalig CBR-kantoor uit de jaren 70 aangekocht dat al geruime tijd leegstond. In het gebouw komen 34 woningen voor mensen met een lichamelijke handicap. Ze krijgen begeleiding van stichting Steinmetz. En in Rotterdam heeft Vestia aan de Walenburgerweg een oud kantoorpand aangekocht dat wordt verbouwd voor de huisvesting van jongeren. 17 Voorbeelden van innovatief energie besparen: een zeewatercentrale voor woningverwarming in Duindorp (Den Haag), warmtepompen onder meer in Oosterheem (Zoetermeer) en Spoorwijk (Den Haag) en gebruik van rest-warmte uit Pernis in Hoogvliet (Rotterdam).

20 5 Wijken om je thuis te voelen 18 De kwaliteit van de woonomgeving is sterk bepalend voor het woongenot van onze huurders en voor de populariteit van onze woningen op de woningmarkt. Daarom investeert Vestia veel in leefbaarheid en (sociale) veiligheid. In 2005 voor een bedrag van in totaal c 8.2 miljoen. Leefbaarheid is bij uitstek een lokale aangelegenheid. De Afrikaanderwijk in Rotterdam vraagt om andere maatregelen dan een buurt in Nootdorp of in een dorpskern in het Westland. De bedrijven maken hun eigen leefbaarheidsplannen afhankelijk van de lokale situatie. Jaarlijks leggen zij in het digitale jaarbericht verantwoording af aan de huurders, gemeente en overige lokale stakeholders. Daarnaast is er een Vestia-breed programma voor leefbaarheid waar alle bedrijven aan deelnemen. In 2005 stonden twee projecten centraal: de campagne voor de aanstelling van buurtconciërges en de structurele aanpak van overlast. Buurtconciërges vervullen een spilfunctie bij het bewaken van de leefbaarheid en veiligheid. Voor de bewoners zijn ze een vertrouwd gezicht en een gemakkelijk aanspreekpunt. Vestia is bereid vijftien tot twintig buurtconciërges aan te stellen op voorwaarde dat de gemeente 50% van de kosten draagt. De positieve effecten komen immers een hele buurt ten goede en niet alleen onze huurders. De Vestia-bedrijven proberen hun gemeenten te verleiden om hierin mee te gaan. Na intensief overleg konden in 2005 zes buurtconciërges worden aangesteld en kwam zekerheid over de aanstelling van nog eens zes buurtconciërges in 2006.

21 Thuis is bij mij in Sjaarloos. Wij hebben een nieuw huis met in het midden een speeltuin. Papa zegt dat ik nu ook alleen buiten mag spelen. Mijn vriendinnetje woont vlakbij en zit ook bij mij op de 19 school. Op die school heeft mama s avonds ook les.

22 Overlast was een tweede centraal thema in Alle medewerkers die hiermee te maken krijgen, hebben een korte cursus gevolgd over het succesvol aanpakken van overlastgevers. Bij aanhoudende problemen begint een juridische procedure die relatief snel kan leiden tot ontruiming. Verhuren op basis van woonstijl Met als invalshoek leefstijlen heeft Vestia in 2005 voor De Peperklip (Rotterdam) en drie hoogbouwflats in Palenstein (Zoetermeer) programma s ontwikkeld om de sociale samenhang te versterken. In beide gevallen worden woningen voortaan per flat of portiek toegewezen aan huurders met een overeenkomstige woonstijl. 20 In Palenstein heeft Vestia voor het project Eigenstijl Wonen eerst een onderzoek gedaan naar de woonwensen van bewoners. Op basis daarvan kreeg elke flat een woonprofiel: solitair wonen, gemengd wonen en samen wonen. Bij mutaties worden woningen toegewezen aan huurders die binnen het profiel passen. Ze moeten overigens wel aan alle reguliere voorwaarden voldoen om voor de woning in aanmerking te komen. In totaal betreft het 370 woningen. Woongebouw De Peperklip (549 woningen) heeft lang een slechte reputatie gehad. Het leefklimaat was abominabel en het verloop onder huurders groot. Vestia is erin geslaagd het tij te keren met een zeer intensieve aanpak van de overlast en de overlastgevers. Het is nu zaak het positieve klimaat vast te houden. Daarbij is woningtoewijzing op basis van leefstijl één van de instrumenten. Vestia heeft voor De Peperklip vier categorieën huurders gedefinieerd met min of meer gelijke woon- en leefstijlen waaronder studenten. Per portiek worden voortaan gelijkgestemde huurders gezocht. In 2005 werd een deel van de woningen getransformeerd in studentenappartementen, waarvoor inmiddels een ruime wachtlijst bestaat. De Peperklip is weer een populaire plek geworden. Internet versterkt sociale banden In De Horsten (Rotterdam Zuidwijk) loopt een experiment om met camera s en internet de sociale cohesie te verbeteren. Onveiligheid is overigens niet het hoofdmotief. In deze rustige woonwijk zijn na de herstructurering veel nieuwe bewoners gekomen die elkaar niet kennen. Bij de entrees en op de binnenterreinen is een aantal camera s geplaatst. Bewoners kunnen de beelden bekijken op de website Horsten in Beeld en zo enige sociale controle uitoefenen. Via de website staan de bewoners met elkaar in contact en wisselen nieuwtjes uit, maar bijvoorbeeld ook recepten. Vestia informeert de bewoners via de website over nieuwe ontwikkelingen. Het primaire doel is contacten tussen bewoners stimuleren en het buurtgevoel versterken.

23 Dit zijn voorbeelden van experimenten met sociale innovatie. Bij gebleken succes kunnen ze ook elders worden toegepast. Vestia zet jonge bouwvakkers aan het werk Het leefklimaat in een wijk hangt sterk samen met de sociaal-economische positie van de bewoners. Hoge werkloosheid en een slecht toekomstperspectief voor jongeren hebben een zwaar negatieve invloed. Het is daarom van groot belang dat jongeren hun vakopleiding (kunnen) afmaken. Vestia biedt mbo-leerlingen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. In 2005 werd hiervoor een overeenkomst gesloten met werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en het opleidingsinstituut Bouwradius. Projecten waarvan Vestia opdrachtgever is, moeten de status krijgen van leerling-bouwplaats waarmee ze voldoen aan alle eisen voor de praktijkopleiding van leerlingen in de bouw. In 2008 dient dit het geval te zijn bij 70% van de projecten. Vestia voelt zich als grote opdrachtgever medeverantwoordelijk voor een goed functionerende bouwsector met voldoende aanwas van nieuwe vakkrachten. 21

24 6 Luisteren naar huurders 22 Op papier is de invloed van huurders op het beleid van corporaties uitstekend geregeld. Vestia voldoet op het gebied van participatie aan alle eisen van de Overlegwet (en zelfs meer dan dat). De praktijk is echter weerbarstig. In wijken waar geen ingrepen op het programma staan, is het moeilijk bewoners te vinden die willen deelnemen aan een overlegplatform op buurt- of wijkniveau. Laat staan op de schaal van de formele overlegorganen met de directie van het Vestia-bedrijf. Bovendien is lang niet altijd sprake van eensgezindheid onder huurders die wel actief deelnemen aan het overleg. Tegengestelde belangen en opvattingen leiden tot fricties, waardoor een overlegplatform verlamd raakt of zelfs uit elkaar valt. Bewoners haken teleurgesteld af en nieuwkomers zijn huiverig om erin te stappen. Zodra renovatie of herstructurering op stapel staan, zijn veel bewoners om begrijpelijke redenen wel bereid om te participeren. Mede dankzij ervaringen van de afgelopen jaren verloopt dit proces in de meeste buurten nu soepel. Bewoners weten waar ze aan toe zijn en worden tijdig geïnformeerd over de voortgang. In Klankbordgroepen praten ze mee over de nieuwbouw. Overleg langs twee lijnen In 2005 heeft Vestia besloten het overleg met huurders langs twee lijnen verder te ontwikkelen: bestaande structuren versterken én nieuwe vormen ontwikkelen.

Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep. Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam

Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep. Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep Statutaire Vestigingsplaats : Rotterdam Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam Postadres : Postbus 1431, 3000 BK

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

colofon 2014, Woonstad Rotterdam tekst jaarverslag: De Nieuwe Lijn

colofon 2014, Woonstad Rotterdam tekst jaarverslag: De Nieuwe Lijn colofon 2014, Woonstad Rotterdam tekst jaarverslag: De Nieuwe Lijn 2 INHOUD Voorwoord 5 1 Veranderende omgeving 7 2 Diensten voor bewoners 11 3 Wijkenaanpak 21 Onderhoud 30 Nieuwbouw en woningverbetering

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en missie 2. Onze inzet: een sociaal en economisch vitale Gooi en Vechtstreek a. Samenwerking met onze klanten i. HuurdersBelangenVereniging ii. Bewonerscommissies

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 Ondernemingsplan 2012 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 2 Uitbreiding

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g jaarverslag Inhoudsopgave Inhoud Inleiding 6 1. Huisvesten van mensen 9 1.1 Betaalbaarheid 10 1.2 Huurprijsverhoging 12 1.3 Woonruimteverdeling 13 1.4 Verkoop woningen 14 1.5 Bijzondere doelgroepen 15

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie