Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings."

Transcriptie

1 UDC 628.2: : Buitenriolering Beheer Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. nederlandse praktijkrichtlijn NEDERLANDS NORMALISATIE- INSTITUUT Sewerage systems outside buildings Management NPR e druk, februari 1994

2 Blz. 1 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Onderwerp en toepassingsgebied 7 2 Termen en definities 7 3 Visie op beheer 7 4 Activiteiten in het kader van beheer Operationele activiteiten Basisactiviteiten Gegevensbeheer Strategische activiteiten Formuleren strategie Planvorming Beleidsactiviteiten Opstellen doelen Afstemming overheidstaken Bepalen van de benodigde middelen en bijbehorende kostendekking Beheerproces Realisatie van een systematische aanpak 10 5 Onderzoek Aanleiding en doel Onderzoeksactiviteiten Inventariseren Aanleiding en doel Indeling gegevens Kwaliteit Kosten en tijdsduur Inspecteren Planmatig inspecteren Aanleiding en doel Inspectiefrequentie Keuze inspectiemethode Inspectieprogramma Specifiek inspecteren Aanleiding en doel Keuze van de inspectiemethode Registratie van klachten en storingen Berekenen Aanleiding en doel De keuze van de berekeningsmethode Relatie aanleg Controleren verordeningen en vergunningen Aanleiding en doel Controlewerkzaamheden 12 6 Beoordelen Aanleiding en doel Instrumenten voor het beoordelen 12 7 Formuleren strategie Aanleiding en doel Voorbereiding Besluitvorming Uitwerking 13 8 Opstellen doelen 13 9 Afstemming overheidstaken Bepalen van de benodigde middelen en bijbehorende kostendekking Benodigde middelen Kostendekking Opstellen van maatregelen Planvorming Uitvoeren van maatregelen 15 blz.

3 Blz Gegevensbeheer Wijze van registreren Toegankelijkheid Actualiteit Bewerken van gegevens Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO) Riolering 15 blz.

4 Blz. 3 De 1e druk van NPR 3220, uitgebracht in 1987, heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan de aanzet tot de discussie over het rioleringsbeheer en aan het totstandkomen van een systematische aanpak van het rioleringsbeheer. Bij de systematische aanpak lag de nadruk sterk op de inventarisatie van de problemen en het vinden van oplossingen voor de grootste knelpunten. Momenteel spitst de discussie over rioleringsbeheer zich toe op een structurele aanpak voor de lange termijn. De nadruk op de operationele activiteiten van het rioleringsbeheer verschuift hierdoor naar de met het rioleringsbeheer gemoeide strategische en beleidsmatige activiteiten. Deze ontwikkeling maakte een herziening van de NPR 3220 noodzakelijk. De voorliggende herziening speelt in op deze ontwikkeling. De herziening beoogt de relatie van het rioleringsbeheer Voorwoord met de besluitvorming op beleidsniveau duidelijk aan te geven en de in dat kader te verrichten activiteiten nader in te vullen. Daarnaast speelt deze herziening in op de actuele ontwikkelingen in het kader van de wetgeving (Wet Milieubeheer) en de vastgoedinformatiesystemen (Gemeentelijk Functioneel Ontwerp Riolering). Met deze herziene uitgave heeft de ambtelijke leiding, belast met het rioleringsbeheer, aanwijzingen ter beschikking voor zowel de operationele activiteiten als de strategische en beleidsactiviteiten van het rioleringsbeheer. Tevens biedt deze herziene uitgave de ambtelijke leiding de mogelijkheden de bestuurlijke besluitvorming effectief voor te bereiden. De praktijkrichtlijn beoogt niet te fungeren als bindend voorschrift bij een overeenkomst tussen partijen.

5 Blz. 4 (blanco)

6 Blz. 5 De zorgplicht van gemeenten voor de doelmatige inzameling en het doelmatig transport van het afvalwater dat vrijkomt bij de binnen haar grondgebied gelegen percelen, is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De zorgplicht omvat feitelijk de aanleg en het beheer van riolering. Deze praktijkrichtlijn is bedoeld om aanwijzingen te geven voor het beheer van de riolering. Voor de aanleg van riolering wordt ondermeer verwezen naar de NPR Deze praktijkrichtlijn is geschreven voor en vanuit het gezichtspunt van de ambtelijke leiding van de gemeente. Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de 1e druk van juni 1987: 1. Bij de definiëring van maatregelen en bij de uitwerking van de beheeractiviteiten wordt een onderscheid gemaakt tussen het functioneren van de riolering als systeem enerzijds en de toestand van de objecten waaruit het systeem is opgebouwd anderzijds. 2. Een tweede belangrijke wijziging betreft het gebruik van doelen, functionele eisen en maatstaven. De beheerder geeft door het formuleren van doelen aan welke situatie voor de toestand en het functioneren van de riolering moet worden nagestreefd (gewenste situatie). Op basis van de doelen worden eisen gesteld aan de toestand van de objecten en het functioneren van de riolering als systeem. Om de functionele eisen toetsbaar te maken worden maatstaven vastgelegd. en van doelen, functionele eisen en maatstaven: doel: functionele eis: maatstaf: doel: functionele eis: maatstaf: het voorkomen van schade ten gevolge van wateroverlast bij hevige regenval de riolering moet in voldoende mate een neerslag met hoge intensiteit kunnen verwerken de te verwerken neerslagintensiteit door de riolering bedraagt minimaal 60 l s 1 ha 1. het voorkomen van ontoelaatbare verontreiniging van oppervlaktewater reductie van de emissie vanuit het rioolstelsel naar het oppervlakte water (voor bestaande gemengde rioolstelsels) emissie gelijkwaardig met referentiestelsel met 7 mm berging, 0,7 mm pompovercapaciteit en 2 mm berging in een bergbezinkbassin Om te komen tot een heldere besluitvorming wordt eerst de gewenste situatie (doelen) losgekoppeld van de tijd waarin en de middelen waarmee die kan worden bereikt. Uiteraard speelt daarna bij de besluitvorming de relatie tussen de gewenste situatie, de tijd en de middelen een belangrijke rol. Bij het rioleringsbeheer zijn vier basisactiviteiten te onderscheiden: onderzoek, beoordelen, het opstellen van maatregelen en het uitvoeren van maatregelen. Van deze basisactiviteiten wordt het uitvoeren van maatregelen niet nader uitgewerkt in deze praktijkrichtlijn. De nadere invulling van deze activiteit wordt mede bepaald door de organisatiegrootte en het beleid van de gemeente ten aanzien van uitbesteding. Het geven van aanwijzingen voor de uitvoering van maatregelen valt daarmee buiten het kader van deze praktijkrichtlijn. Inleiding Deze praktijkrichtlijn heeft een directe relatie met de Leidraad Riolering en in het bijzonder met de module Inhoud en opzet gemeentelijk rioleringsplan. De praktijkrichtlijn beschrijft vanuit het gezichtspunt van de ambtelijke leiding de activiteiten die in het kader van het rioleringsbeheer moeten worden verricht. De module Inhoud en opzet gemeentelijk rioleringsplan geeft nadere invulling aan de inhoud van een gemeentelijk rioleringsplan conform de Wet milieubeheer en de totstandkoming ervan. Beide documenten vullen elkaar aan. Deze praktijkrichtlijn geeft aan welke activiteiten voor de rioleringszorg nodig zijn en de module geeft aan hoe de weerslag daarvan kan worden opgenomen in een beleidsmatig en strategisch plan voor de besluitvorming door het gemeentebestuur. De praktijkrichtlijn valt in drie delen uiteen. De hoofdstukken 1 t.m. 5 geven het algemene kader voor het rioleringsbeheer. De hoofdstukken 6 t.m. 11 en 13 geven een nadere uitwerking van de belangrijkste beheeractiviteiten. In de hoofdstukken 12 en 14 worden tenslotte een tweetal activiteiten die betrekking hebben op beheerproces als geheel nader uitgewerkt: de planvorming en het gegevensbeheer. De volgorde waarin de activiteiten in hoofdstuk 6 t.m. 14 worden behandeld reflecteert de logische volgorde van de activiteiten in de tijd. Deze praktijkrichtlijn is opgesteld door de normsubcommissie Buitenriolering-Beheer en aanvaard door de normcommissie Buitenriolering. Titels van normen (en andere publikaties): Van de in deze praktijkrichtlijn vermelde normen en richtlijnen is steeds de meest recente druk bedoeld, tenzij achter het normnummer het jaar van publikatie is vermeld. Titels van de vermelde normen en praktijkrichtlijnen: NEN 1878 Automatische gegevensverwerking. Uitwisselingsformat voor gegevens over de aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten NPR 3218 Buitenriolering onder vrij verval. Aanleg en onderhoud NPR 3398 Buitenriolering. Inspectie en toestandsbeoordeling van riolen NEN 3399:1992 Buitenriolering. Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen. Eventueel te raadplegen niet vermelde norm en praktijkrichtlijn: NEN 3219 Buitenriolering. Aanduidingen op tekeningen NPR 3221 Buitenriolering onder over- en onderdruk. Ontwerpcriteria, aanleg en onderhoud. Ter verantwoording vermelde publikaties: GFO-Riolering (Gemeentelijk Functioneel Ontwerp Riolering), Vereniging van Nederlandse Gemeenten Leidraad Riolering, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) & Platform Buitenriolering Nederland Stichting RIONED.

7 Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Standards Products & Services Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. nl Buitenriolering - Beheer Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Standards Products & Services, t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied.

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied. Nederlandse NEN 2426 Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing Braille. 8-dot braille for text representation 1e druk, november 1994 UDC 003.248:681.3 Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Technische tekeningen

Technische tekeningen UDC 744.43:621.753.1:003.62 Technische tekeningen Referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan Technical drawings - Datums and datum-systems for geometrical

Nadere informatie

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen UDC 614.841.33:699.812:692.711 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Determination of the resistance against the initiation of fire in the vicinity of open fireplaces

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995. Nederlandse Zakken voor het vervoer van levensmiddelen bestemd voor voedselhulp. Zakken gemaakt van geweven polypropeen NEN-EN 277 Sacks for the transport of food aid. Sacks made of woven polypropylene

Nadere informatie

Voorbeeld NEN Preview. Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels. Inleiding. Van voornorm naar norm

Voorbeeld NEN Preview. Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels. Inleiding. Van voornorm naar norm Nederlandse NEN 2658 Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels Briefs for buildings. General rules 2e druk, juli 1993 UDC 69 Dit document mag slechts op een

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen UDC 744.4:697:003.62 Voorbeeld Technische tekeningen Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041 Aanvulling op NEN 1041 Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN 1041 Supplement to NEN 1041 - Safety regulations for high-voltage installations le druk, december 1991 Dit document

Nadere informatie

Bodem. Richtlijnen voor de kweek van regenwormsoorten Eisenia fetida en Eisenia andrei

Bodem. Richtlijnen voor de kweek van regenwormsoorten Eisenia fetida en Eisenia andrei Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2 Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) 690 390 Telefax (015) 690 190 Telex 38 144 nni nl Toelichting bij ontwerppraktijkrichtlijn oktober 1991 NPR 5798

Nadere informatie

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466 Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl)

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl) Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN 5087 INBRAAKVEILIGHEID WONINGEN - DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN

Nederlandse norm NEN 5087 INBRAAKVEILIGHEID WONINGEN - DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

met een inlaatdruk lager dan 100 bar NEN 1059/A1

met een inlaatdruk lager dan 100 bar NEN 1059/A1 ICS 23.060.40:91.140.40 Eisen voor gasdrukregel- en meetstations Ontwerp Wijzigingsblad met een inlaatdruk lager dan 100 bar NEN 1059/A1 Amendment to NEN 1059 juli 1998 Requirements for gas pressure regulating

Nadere informatie

Voorbeeld NEN Preview. Technische productdocumentatie. Titelblok. Nederlandse. 1 Onderwerp en toepassingsgebied. 4 Vorm en afmetingen

Voorbeeld NEN Preview. Technische productdocumentatie. Titelblok. Nederlandse. 1 Onderwerp en toepassingsgebied. 4 Vorm en afmetingen Nederlandse Technische productdocumentatie. Titelblok NEN 5308 Technical product documentation. Title block 2e druk, april 1996 ICS 01.100.10 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd.

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en)

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en) Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen.

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen. UDC 621.791:620.179.1:669.715+669.721 Röntgenonderzoek van lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen NEDERLANDSE NORM NEN2513 X-ray inspection of fusion welded joints in aluminium and

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen

De nieuwe ISO-normen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Fruit juices - Determination of reducing sugars content alter weak inversion

Fruit juices - Determination of reducing sugars content alter weak inversion UDC 663.813.014:547.45.062 Vruchtesappen Bepaling van het gehalte aan reducerende suikers na zwakke inversie NEDERLANDSE NORM Fruit juices - Determination of reducing sugars content alter weak inversion

Nadere informatie

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-ISO/IEC 18004/C1 (en) Correctieblad

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-ISO/IEC 18004/C1 (en) Correctieblad Nederlandse norm Information technology - Automatic identification and data capture techniques - QR code 2005 bar code symbology specification - Technical corrigendum (ISO/IEC 18004:2006/Cor 1:2009,IDT)

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8020-40 (nl) Evenementen - Brandvoortplanting en rookproductie van zeildoek Preview

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8020-40 (nl) Evenementen - Brandvoortplanting en rookproductie van zeildoek Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie