Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?"

Transcriptie

1

2

3 Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

4 Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water is afgesproken in de regio samen te werken in het beheer van het stedelijk watersysteem en de waterketen. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het complex en veeleisend. De waterketen is inhoudelijk ingewikkeld door de rol van het hemelwater en de relaties met de openbare ruimte en het watersysteem. De afvalwaterketen raakt ook andere sectoren. Zo zijn er mogelijkheden om afvalwater te benutten voor winning van energie en grondstoffen. Bovendien maken de verschillende perspectieven en belangen van mensen en organisaties het uitwerkingsproces complex. De ambities van het Bestuursakkoord Water vragen om een cultuurverandering, dus een andere aanpak en werkwijze. Om de samenwerkende partijen in de regio daarbij te ondersteunen zijn er nu kenniscoaches. Kunt u hulp gebruiken bij de uitwerking van de afspraken uit het bestuursakkoord voor de waterketen? Dan kunt u via Stichting RIONED een kenniscoach inzetten. De kenniscoaches zijn een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en VEWIN en wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Stichting RIONED voert het programma uit. Als het om water gaat, heeft ons land een naam hoog te houden. Samen vinden we slimme op lossingen om ons afvalwatersysteem te verbeteren, water in het stedelijk gebied te beleven en effecten van extreme neerslag tegen te gaan. Uitdagingen genoeg! Hans Gaillard, voorzitter Stichting RIONED

5 Wat zijn kenniscoaches? Kenniscoaches zijn onafhankelijke deskundigen met hoogwaardige kennis en procesvaardigheden. Als samenwerkende partijen (gemeenten, waterschappen en/of drinkwaterbedrijven) kunt u een kenniscoach inschakelen om een extra impuls te geven aan de regionale uitwerking van de afspraken over de waterketen in het Bestuursakkoord Water. Kenniscoach = kennis + coaching Kenniscoaches doorgronden het speelveld, het spel en de spelers. Hun houding is kritisch-opbouwend. Door vragen te stellen, kunnen zij zaken ter discussie stellen en verhelderende ideeën aandragen. Zo versnellen en verdiepen zij het regionale uitwerkingsproces. Hoe de verhouding in de mix van kennis en coaching ligt, is afhankelijk van uw specifieke vraag of probleem. Soms is meer specifieke kennisoverdracht nodig, soms juist meer coaching. Waarom een kenniscoach? In de sector van het stedelijk waterbeheer en de waterketen vindt een cultuurverandering plaats. Het vertrekpunt was een cultuur waarin u veelal afzonderlijk van elkaar op basis van normen investeringsbeslissingen nam. Waar we naartoe gaan, is een cultuur waarin u in gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagstukken op korte en lange termijn oplost. Van normen naar argumenten dus, gebaseerd op kennis. Het Bestuursakkoord Water bekrachtigt deze cultuurverandering. Van normen naar argumenten De uitdagingen in de sector zijn groot. We moeten onder meer: - met hevige buien omgaan; - de waterkwaliteit verbeteren; - de infrastructuur in stand houden (vervangingsopgave); - keuzes maken in de mogelijkheden om afvalwater te benutten voor energie en grondstoffen; - kosten besparen; - het toenemende personeelstekort het hoofd bieden. Deze uitdagingen vergen een aanpak waarbij innovatie, de kosteneffectiviteit van maatregelen en efficiëntie in de uitvoering voorop staan. Het gaat dus om: de goede dingen goed doen. Dit vraagt om meer kennis in de regio over effectiviteit van maatregelen en een betere toe passing van kennis in de praktijk. Hierbij is het bundelen van kennis en capaciteit een belangrijk middel. In het perspectief van de lopende cultuurverandering zullen met name gemeenten en waterschappen op basis van nieuwe kennis en inzichten gaan kijken of gemaakte investeringsafspraken moeten worden heroverwogen. Wil om te verbeteren essentieel Hoe pakt u dat in de praktijk aan? Een kenniscoach kan u en uw regionale partners hierbij helpen. Niet alleen met inhoudelijke kennis, maar zeker ook met kennis over de regie van regionale uitwerkingsprocessen. Om goede resultaten te behalen, is de wil om te verbeteren essentieel. Dat moet dan ook het uitgangspunt zijn bij een kenniscoachtraject. De waterketen is nauw gelieerd aan het integraal beheer van de openbare ruimte. De uitdaging is om daarbinnen de goede dingen te doen. Maak ruimte in beleid en kies voor maatwerk. Hiermee kun je samen tot slimmere keuzes komen en dat leidt tot forse structurele besparingen. De regio is aan zet en heeft de regie. De aard en omvang van de regio bepaalt u zelf, samen met uw collega s. De regio beslist en zet de koers uit. Een kenniscoach helpt daarbij door te reflecteren en te coachen. Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water Er is veel kennis beschikbaar. Soms binnen en soms buiten de eigen organisatie. Ik verwacht dat een kenniscoach de juiste kennis zichtbaar maakt en toe laat passen in het geheel van de waterketen en het stedelijk watersysteem. Willem Jan de Voogd-van der Straaten, hoofd openbare werken gemeente Tholen Breunis van de Weerd, wethouder gemeente Ede

6 Wie zijn de kenniscoaches? Kenniscoaches zijn topprofessionals met kennis van het stedelijk waterbeheer en samenwerkingsprocessen én met coachende vaardigheden. Zij zijn onafhan kelijk en hebben geen binding met de regio waarvoor zij inzetbaar zijn. Kenniscoaches werken bij een gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf of de rijksoverheid. Zij vervullen de rol van kenniscoach dus naast hun eigen baan. Wat is de kenniscoach niet? Hoe schakelt u een kenniscoach in? De kenniscoach verschilt ook van een extern adviseur. Aan een extern adviseur stelt u meestal een specifieke vraag die hij vervolgens onafhankelijk en professioneel beantwoordt. Weliswaar stelt u ook een vraag aan de kenniscoach, maar hij stelt op zijn beurt kritisch-opbouwende vragen. Een kenniscoach reflecteert en helpt u de vraag zelf te beantwoorden. Kosten deels vergoed Het programma van kenniscoaches is vraaggestuurd. Als regio van samen werkende partijen bepaalt u zelf wanneer u een kenniscoach inzet en met welke vraag. Voorwaarde is wel dat de vraag past bij en bijdraagt aan het realiseren van de doelen van het Bestuursakkoord Water. Hebt u een vraag en bent u geïnteresseerd in een traject met een kenniscoach? Overleg dan met de programmacoördinator van Stichting RIONED. Op basis van uw vraag en situatie stelt hij enkele geschikte kenniscoaches voor. Vervolgens kiest u zelf de kenniscoach die het best bij u past. De kenniscoach verschilt van de gemeenteambassadeur water. Deze is actief in de regio zelf, geeft informatie en organiseert de samenwerking. De kennis coach komt van buitenaf, is slechts tijdelijk actief en heeft een coachende rol. Het programma van de kenniscoaches komt voort uit het Bestuursakkoord Water. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vergoedt de helft van de kosten, de andere helft betaalt u als regio zelf. De inzet van een kenniscoach is laagdrempelig. Er zijn geen uitgebreide verantwoording en rapportages aan verbonden. Ketengericht werken doe je om toegevoegde waarde aan bewoners en bedrijven te leveren. Dit vraagt om een kijken naar de opgaven waarvoor je samen staat. Kennis coaches kunnen de vaak technische vragen vanuit andere perspectieven belichten en zo het verandertraject van het Bestuurs akkoord Water bespoedigen. In het regionale uitwerkings proces gaat het niet alleen om kosten besparing, maar ook om het ver groten van het innovatie vermogen. Zoals bij vraag stukken over energie, grondstoffen en het scheiden van schoon en vuil water. Dit vraagt om een open vizier. Reflectie van een buiten staander levert daar een goede bijdrage aan. Het bundelen van kennis en capaciteit door samenwerking speelt een belangrijke rol bij het behalen van de doelen van het Bestuursakkoord Water. Hierbij kunnen de kenniscoaches een belangrijke rol vervullen. Daarom leveren wij een bijdrage aan het programma van de kennis coaches. Stefan Kuks, voorzitter waterschap Regge en Dinkel Huub Keijzers, directeur stadsbeheer gemeente Weert Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu

7 Bestuurder Voor u als bestuurder gaat het bij doelmatig waterbeheer in de kern om twee vragen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Doen we de goede dingen? De eerste vraag richt zich op de keuzes in beleidsvoorbereiding en investeringen. Van de jaarlijkse kosten in de waterketen hangt de helft tot driekwart samen met beleidskeuzes en investeringsbeslissingen. Om deze vraag positief te beantwoorden, moet u onder meer op de volgende vragen een overtuigend antwoord krijgen: Zijn de geprogrammeerde investeringen goed onderbouwd en kosteneffectief? Is voldoende rekening gehouden met innovatieve technieken en concepten? Staan bij de afweging van maatregelen de laagste maatschappelijke kosten centraal? Is de afweging optimaal vanuit het perspectief van de keten én de openbare ruimte? Wordt de infrastructuur vervangen, is repareren een optie of is niks doen (uitstel) ook mogelijk? Doen we de dingen goed? De tweede vraag richt zich op de meer operationele onderdelen van de beheertaak. Om deze vraag positief te beantwoorden, moet u onder meer op de volgende vragen een overtuigend antwoord krijgen: Kennen we het systeem voldoende? Hoe ligt het erbij en hoe functioneert het? Werkprocessen: doen we dingen zelf, gezamenlijk of kunnen we ze beter uitbesteden? Manager en medewerker Mogelijke onderwerpen voor een traject met een kenniscoach: Hoe kan inhoudelijk richting worden gegeven aan het regionale uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water? Zijn de in onze regio geprogrammeerde investeringen kosteneffectief? Wordt geïnvesteerd op de juiste plek en het juiste moment? Is de staat en het functioneren van het systeem voldoende in beeld om te beoordelen of de geplande investeringen de juiste zijn? Hoe werkt beschikbare kennis door bij alle deelnemende/ betrokken organisaties op de werkvloer? Bij welke werkprocessen kunnen gemeenten en waterschappen elkaar versterken? Hoe kunnen de besparingsdoelstellingen worden gerealiseerd? Wat blijken in de praktijk de meest kansrijke werkprocessen? Is in de organisatie het beheer op orde of zijn er verbetermogelijkheden? Welke rol kan het drinkwaterbedrijf spelen in het regionale uitwerkingsproces? Wat zijn de kansen en bedreigingen (weerstanden) voor de verschillende organisaties en medewerkers? Hoe kunnen medewerkers in de eigen of andere organisaties worden betrokken? Hoe kunnen collega s, managers of bestuurders worden betrokken? Hoe kan vertrouwen worden gecreëerd tussen mensen in het uitwerkingsproces? Hoe kan de regionale samenwerking juridisch worden verankerd? Mist u overtuigende antwoorden op deze vragen? Of hebt u het gevoel dat het anders kan? Onderneem dan actie en neem het initiatief om in uw regio een kenniscoach in te schakelen.

8 Hoe werkt het programma? Hebt u in uw regio behoefte aan een kenniscoach? Het programma werkt als volgt: 1. Als samenwerkende gemeente(n), waterschap en/of drinkwaterbedrijf formuleert u uw vraag of behoefte voor de inzet van een kenniscoach. 2. Hiermee benadert u de programmacoördinator bij Stichting RIONED: Gert Dekker. 3. De coördinator neemt contact met u op over de vraag en mogelijke achterliggende vragen. Dit resulteert in een toegesneden en realistische vraag, waarop de coördinator de inzet van mogelijke kenniscoaches richt. 4. De coördinator doet een voorstel van drie geschikte kenniscoaches, die qua kennis en ervaring goed aansluiten bij uw vraag. 5. Hieruit kiest u zelf de kenniscoach die het best bij u past. 6. De helft van de kosten van een kenniscoach vergoedt het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de andere helft betaalt u als regio zelf. De bijdrage van het ministerie is maximaal 550 per dag (exclusief 19% btw), met een maximum van 15 dagen per traject. 7. Uw organisatie sluit een overeenkomst met Stichting RIONED waarmee de begeleiding vanuit de uitvoeringsorganisatie en de financiële bijdrage van het ministerie wordt vastgelegd. 8. Uw organisatie sluit zelf een overeenkomst met de werkgever van de kenniscoach. Stichting RIONED kan hiervoor een voorbeeld detacheringsovereenkomst leveren. 9. De coördinator van Stichting RIONED zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling. Zelf kenniscoach zijn? Kunt en wilt u zelf als kenniscoach een bijdrage leveren om de doelen voor de waterketen uit het Bestuursakkoord Water te realiseren? Neem dan contact op met de programmacoördinator van Stichting RIONED. Voor uw rol als kenniscoach ontvangt uw werkgever een vergoeding. Bovendien draagt de kenniscoaching bij aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat is goed voor uzelf én voor uw werkgever. Meer informatie? Het programma van de kenniscoaches komt voort uit het Bestuursakkoord Water. Stichting RIONED voert het programma uit. Hebt u interesse in of vragen over de inzet van een kenniscoach? Neem dan contact op met de programmacoördinator van Stichting RIONED Gert Dekker: Stichting RIONED t e i De kenniscoach werkt in vertrouwen. De regio hoeft zich niet inhoudelijk te verantwoorden over de inzet van de kenniscoach. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

9 Doelmatiger beheer van uw watertaken? Lokale kennis is dé sleutel tot slim besparen

10 Doelmatiger beheren van uw watertaken? Lokale kennis: dé sleutel tot slim besparen De zorg voor grond-, regen- en afvalwater in stedelijk gebied staat voor een nieuwe aanpak. Daarvoor staan gemeenten en waterschappen samen aan de lat. Zij moeten hun watertaken doelmatiger inrichten: met behoud van kwaliteit en met beperkte kostenstijging voor de inwoner. Ina Loovers, voorzitter ambtelijk Platform Water Vallei en Eem: Eén systeem voor het invoeren en uitwisselen van gegevens Als gemeenten en waterschap in het Vallei en Eem gebied ontwikkelen we een gezamenlijk systeem om onze meet- en monitoringsgegevens te kunnen opslaan en analyseren. We zijn gestart met het in kaart brengen en analyseren van onze dynamische gegevens, die onder meer samenhangen met waterpeilen en andere veranderlijke omstandigheden. Onlangs zijn we ook begonnen met het beheer van onze vaste gegevens, bijvoorbeeld de maten van rioolbuizen en andere elementen in onze infrastructuur. Veel gemeenten leggen de gegevens van het rioolsysteem vast op individuele basis, maar wij willen de gegevens van ons en onze partners samen invoeren en onderling kunnen vergelijken, om van elkaar te leren. Dit helpt ons bij het maken van belangrijke keuzes in de nabije toekomst, zoals: wanneer moeten we rioolbuizen vervangen, hoe intensief moeten we onze gemalen onderhouden en kunnen we daarin onderscheid maken? Bovendien stelt het ons in staat om de afvalwaterketen over de grenzen van gemeenten en het waterschap heen, te optimaliseren. Dus als één systeem, zo optimaal mogelijk. Bijvoorbeeld door op systeemniveau real-time te sturen en af te wegen of we moeten afkoppelen, of een extra berging moeten bouwen. RIONED ondersteunt dit proces actief, zij stimuleert de ontwikkeling van één generieke manier in Nederland om alle gegevens te registreren en uit te wisselen. Als we dit realiseren is dat winst voor heel Nederland

11 Bestuursakkoord Water In het Bestuursakkoord Water hebben Rijk, VNG, Unie van Waterschappen, IPO en Vewin afspraken gemaakt om de kostenverhoging te beperken die het gevolg zal zijn van onder meer de klimaatverandering, de waterkwaliteitsverbetering in Europees verband (Kaderrichtlijn Water) en de vervanging van riolering en zuiveringen. Zonder aanpassingen zou het waterbeheer in 2020 zo n 600 miljoen euro meer kosten dan nu, zo blijkt uit landelijk onderzoek. Zover willen de partners van het bestuursakkoord het niet laten komen: zij willen de kostenstijging in de afvalwaterketen in 2020 laten afnemen met 380 miljoen euro per jaar. Daarom zullen gemeenten en waterschappen het stedelijk water doelmatiger moeten beheren: niet langer investeren op basis van een landelijke inspanningsnorm, maar alleen dat doen wat in de lokale situatie werkelijk zinvol is. De goede dingen goed doen Wat houdt doelmatig waterbeheer eigenlijk in? Alléén de goede dingen goed doen en de waterketen en het watersysteem efficiënter beheren. Hoe breng je dat in praktijk? Stichting RIONED doet hiervoor de volgende aanbevelingen (Kennisstrategie Water, 2011): - Maak als beheerder scherpe lokale keuzes over de werkelijk noodzakelijke investeringen; - Onderbouw deze keuzes goed, op basis van inzicht in de oorzaken van problemen; - Zoek collega-beheerders in de regio op om met gezamenlijk onderzoek kennis te verzamelen, te delen en te vergroten; - Start gezamenlijke projecten om het effect van bepaalde maatregelen vast te stellen en zo lokale problemen op te lossen. Samenwerken Door samen te werken slaan waterbeheerders een efficiencyslag: ze dragen samen de kosten en combineren de uitvoering van werkzaamheden. Ook verbetert de kwaliteit van het werk: de samenwerking stimuleert (oudere) Huib Rietveld en Rik Meijer over proeftuin Risicogestuurd beheer in Enschede: We zetten samen een onvermijdelijke stap en plukken daar de vruchten van De trekkers Huib Rietveld en Rik Meijer over het innovatieve project Risicogestuurd beheer van de gemeente Enschede, Stichting RIONED en STOWA: Om te voldoen aan de wateropgave en de vereiste kostenvermindering, moeten we onze aanpak rond stedelijk waterbeheer grondig bijsturen. Het is een onvermijdelijke stap, waarbij partijen elkaar toestaan mee te kijken in elkaars keuken, iets te vinden van elkaars werk aan het water. We gaan met elkaar in gesprek, zoeken naar de aanpak waar we allemaal de vruchten van plukken. Zo bekijken we in ons gezamenlijke gebied waar we de kosten kunnen verlagen, welke investeringen werkelijk zinvol zijn. We beginnen met rioleringszorg, waar het meeste geld omgaat, en mogelijk de grootste winst valt te halen. We willen op een verantwoorde manier bepalen welke risico s het met zich meebrengt als we onze inspanningen een tandje lager doen. De aanpak die we volgen is dus risicogestuurd. Om het beeldend te zeggen: Hoe lang kunnen we de rioolrenovatie op een bepaalde plaats uitstellen, zonder dat er een vrachtwagen door de straat zakt? Eerst bepalen we welke risico s we willen vermijden en vervolgens hoe we dat kunnen doen. Niet alle risico s kunnen of willen we honderd procent uitsluiten. Het is een bestuurlijke afweging wat we acceptabel vinden. Zo n afweging vraagt voldoende kennis over de mogelijke gevolgen, de risico s die ontstaan en de kosten om dit te voorkomen. Deze lokale of algemene kennis is niet altijd direct voor handen en proberen we dan ook te verwerven binnen onze proeftuin Risicogestuurd beheer.

12 werknemers hun kennis die in de hoofden zit over te dragen, zorgt ervoor dat er meer professioneel personeel beschikbaar is met verschillende competenties. Dit vermindert de kwetsbaarheid van de uitvoering. Ook krijgen waterbeheerders meer zicht op de onderlinge samenhang van hun ingrepen in de waterhuishouding en kunnen zij hun maatregelen op elkaar afstemmen. Van inspanning naar resultaat Doelmatig waterbeheer is gericht op het realiseren van een beoogd resultaat in plaats van het voldoen aan landelijke normen en inspanningsverplichtingen. De beheerders starten (gezamenlijke) onderzoeksprojecten naar effectieve maatregelen om deze doelen te realiseren. Ze bepalen eerst op welke vragen ze antwoorden willen en waar de grootste (efficiency)winsten te halen zijn, bijvoorbeeld vragen over het nut en noodzaak van bepaalde maatregelen, verbetering van assetmanagement, gegevensbeheer en optimalisatie van milieumaatregelen. De projecten zijn gericht op kennisontwikkeling, op het oplossen van problemen in de (lokale) praktijk, gericht op resultaat. Deze aanpak betekent een andere aanpak van het werk van medewerkers en managers in het waterbeheer, ook is bestuurlijke sturing vereist om maatregelen uit te stellen, achterwege te laten of juist met voorrang door te voeren. Raad en daad Bij hun innovatieve regionale projecten kunnen waterbeheerders rekenen op vakinhoudelijke of financiële support van Stichting RIONED en Stowa. Ook ondersteunen Stichting RIONED en Stowa hen met raad en daad, onder meer door proceservaringen en resultaten van andere projecten in te brengen die een impuls geven aan het proces. Verder kunnen zij de ontwikkeling financieel of met andere middelen faciliteren en de resultaten verspreiden in de vakwereld. Kennisprogramma Stichting RIONED en STOWA zetten zich daarnaast in voor standaardisatie van gegevens en stimuleren de ontwikkeling van efficiënte methodieken voor lokaal onderzoek. Daarom steunen STOWA en Stichting RIONED het Kennisprogramma Urban Drainage van TU Delft. Ton Beenen, Stichting RIONED: We moeten geld besparen. Het roer mag om! Ton Beenen van Stichting RIONED, wijst erop dat we voor een grote verandering staan. We moeten flink geld besparen, het roer mag om. Dat kan alleen door lokaal scherpere keuzes te maken over de inzet van maatregelen. Welke maatregelen dragen werkelijk bij aan de doelen die we ter plaatse nastreven? Kan bijvoorbeeld de vervanging van een rioolbuis nog even worden uitgesteld of ontstaan er dan problemen? Het is een andere manier van werken en investeren. Investeringsbeslissingen moeten goed onderbouwd zijn, gebaseerd op kennis van de lokale situatie. Deze kennis is meestal niet zomaar voor handen en moet gericht worden opgebouwd. Daarbij is samenwerken met andere waterbeheerders een groot voordeel. Stichting RIONED en STOWA ondersteunen beheerders die samen het roer omgooien dan ook graag, met raad en daad. Innovatieve samenwerkingsprojecten kunnen als proeftuin financiële steun krijgen en een voorbeeld zijn voor andere regio s.

13

14 Proeftuin aanmelden? Heeft u plannen voor de ontwikkeling van kennis en inzicht in uw regio? Zijn dit plannen waarbij samenwerkende gemeenten en waterschappen onderzoek doen om beter inzicht te krijgen in nut en noodzaak van bepaalde maatregelen, verbetering van assetmanagement, gegevensbeheer of optimalisatie van milieumaatregelen? Meld uw project aan voor een proeftuin! De resultaten moeten bijdragen aan de totale kennisvoorraad en bruikbaar zijn bij ander lokaal onderzoek. Dan is financiële, inhoudelijke, publicitaire en wandere steun mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Beenen van Stichting RIONED. Stichting RIONED t e i Stichting RIONED

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water

Nadere informatie

datum 2 februari 2012

datum 2 februari 2012 WAT Cr,. NO. 2012.03543,NGEK - 9 - FEB 2012 ij Ê Stichting RIONED Postbus 133, 6710 BC Ede Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENLO t 0318

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200597 Lbr. 12/051 bijlage(n)

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Samenwerking in de waterketen Leren van lessen uit de waterpraktijk Het succes van de 44 regio s

Samenwerking in de waterketen Leren van lessen uit de waterpraktijk Het succes van de 44 regio s Samenwerking in de waterketen Leren van lessen uit de waterpraktijk Het succes van de 44 regio s Jeroen Smarius: covoorzitter kernteam samenwerking waterketen namens VNG Gemeentesecretaris Uden Harm Küpers:

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2014 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

KENNISCOACHES, EEN NIEUW FENOMEEN IN DE WATERSECTOR

KENNISCOACHES, EEN NIEUW FENOMEEN IN DE WATERSECTOR KENNISCOACHES, EEN NIEUW FENOMEEN IN DE WATERSECTOR Gert Dekker, Marijke Jaarsma, Theo Smit, Erik Warns* Een andere aanpak en werkwijze in het beheer van de waterketen? Gemeenten en waterschappen zorgen

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Visitatiecommissie samenwerking in de waterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 bijlage(n)

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. Enquête respons 1

Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. Enquête respons 1 Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Enquête respons Respons ID 4 Datum verstuurd 26-3-6 :5:46 Laatste pagina 7 Begin taal nl Startdatum 26-2-9 :3:47

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/ gemeente AAA dronten Gemeente Almere -401/ 4$ REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente NOORDOOSTPOLDER Zeewolde frip gemeente Lelystad ZUIDiAiicii LAND ONDERGETEKENDEN: 1. De Gemeente

Nadere informatie

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering.

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 10 Landelijke toetsdag waterkeringen Op deze dag werden door het ministerie van I&M de resultaten van de 3e toetsing gepresenteerd. Ook werd uitleg

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Wieden inzake een doelmatiger waterbeheer. 2 Context In

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

VNG. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) Voortgang samenwerking in de ECFD/U waterketen Lbr. 14/045.

VNG. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) Voortgang samenwerking in de ECFD/U waterketen Lbr. 14/045. VNG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk Voortgang samenwerking in de

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Themabijeenkomst Financiën

Themabijeenkomst Financiën actualiteit bekostiging waterketen Themabijeenkomst Financiën 28-2-2013 dr. ir. Aad J. Oomens Waar kijken we naar? Bestuursakkoord Water Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën) Kostenonderbouwing 2 hoofdlijnen

Nadere informatie

Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater. Stichting RIONED

Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater. Stichting RIONED Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater Stichting RIONED Het riool: meer dan een buis Het riool zorgt voor droge voeten door de afvoer van regen - water en een schoon milieu door de afvoer

Nadere informatie

Module A3000 Samenwerking tussen gemeente en waterschap. Inhoud

Module A3000 Samenwerking tussen gemeente en waterschap. Inhoud Module A3000 Samenwerking tussen gemeente en waterschap Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Opsteller en begeleidingscommissie 4 1.3 Leeswijzer 4 2 Aspecten van een goede samenwerking 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarbericht 2017 Stichting RIONED

Jaarbericht 2017 Stichting RIONED Jaarbericht 2017 Stichting RIONED Het is algemeen bekend dat de riolering belangrijk is voor droge voeten, onze gezondheid en bescherming van het milieu. Vrijwel iedereen in Nederland is op de riolering

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

VOORWOORD. Melanie Schultz

VOORWOORD. Melanie Schultz communicatieplan 2015 VOORWOORD Alle betrokken partijen zijn op de goede weg naar een doelmatiger beheer van de waterketen. De afgelopen jaren is een cultuur ontstaan van samenwerking en kennisdeling.

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Stuknummer: AH

Stuknummer: AH Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen VNG Page 1 of 1 Vereniging van Nederlandse Gemeentpn MILIEU EN MOBILITEIT / WATER EN RIOLERING / BRIEVEN Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen woensdag

Nadere informatie

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager Praktijk voorbeelden samenwerking Aad Oomens procesmanager Drie vragen Waarom samenwerken? (noodzaak) Op welke punten samenwerken Hoe samenwerken?!? Waarom samenwerken? Benchmark Rioleringszorg 2010 Rijnland

Nadere informatie

Wij, de Limburgse partners in de

Wij, de Limburgse partners in de Samen vormgeven Haalbare stappen Wij, de Limburgse partners in de waterketen, zetten ons met en voor onze burgers en bedrijven in voor het betaalbaar en duurzaam invullen van het waterbeheer en de drinkwatervoorz1en1ng.

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 30 mei 2017 Ons kenmerk ECFD/U201700422 Lbr. 17/031 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Voortgang regionale samenwerking waterketen Samenvatting

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer?

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer? Nederland waterland, Nederland waterschapsland Kernboodschap De waterschappen zijn gericht op de toekomst. Daarom hebben zij in het licht van de klimaatverandering en de economische crisis een plan gemaakt

Nadere informatie

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen

Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen Gemeenten en waterschappen zijn de laatste decennia steeds meer elkaars partners geworden. Zowel gemeenten als waterschappen zien daarbij het belang om

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

4V';;'9' B E R N H EZ E

4V';;'9' B E R N H EZ E 4V';;'9' B E R N H EZ E Dossierornslag voor burgemeester en wethouders cgj Behandeling door college Registratiekenmerk: v/2012/27094 D Afdoening door portefeuillehouder via besluitenlijst paraafstukken

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 10-06-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland Afdeling

Nadere informatie

Afvalwaterteam Amersfoort Jaarplan 2016

Afvalwaterteam Amersfoort Jaarplan 2016 Afvalwaterteam Amersfoort Jaarplan 2016 Definitief AWT Amersfoort-Nijkerk Amersfoort,12 april 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Samenwerking tot nu toe... 3 2 Jaarplan 2016...

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen

Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen tussen Waterschap Vechtstromen, gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Ommen

Nadere informatie

/BW/RAAD. informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393. 16 juni 2015 waterketen Lbr. 15/048

/BW/RAAD. informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393. 16 juni 2015 waterketen Lbr. 15/048 GEMEENTE LANGEDİJK NR. 3 Ö 5 9 9 1 1 7 JUN 2015 ( v į ï ā ) CLtìí -\FD OÜÜhrh Brief aan de leden ľľ t T.a.v. het college en de raad /BW/RAAD Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe 1 Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe Maart 2014 Inleiding In Groningen en Noord-Drenthe werken zevenentwintig gemeenten, twee waterschappen

Nadere informatie

Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011.

Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011. Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011. Doel van dit document en voorstel tot uitwerking. Document ten

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van alle tijden, maar gemeenten lopen de laatste jaren

Nadere informatie

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen Inhoud: 1. Interview met Joep Hoedjes 2. Stand van zaken: Samenwerken in clusters 3. Uitgelicht: Routekaart Afvalwaterketen 4. Ontwikkelingen: Samenwerking Laboratoria 5. Colofon 1. Interview Joep Hoedjes

Nadere informatie

Convenant. Regionale Samenwerking Waterketen. Zaanstreek Waterland

Convenant. Regionale Samenwerking Waterketen. Zaanstreek Waterland Convenant Regionale Samenwerking Waterketen Zaanstreek Waterland Concept Versie: 03062014 2 ONDERGETEKENDEN: 1 De gemeente Beemster, gevestigd te Middenbeemster, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief BOAS-overeenkomst Glanerbrug Definitief 30 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situatiebeschrijving... 3 3 Werkwijze en aanbevelingen... 4 4 Afspraken... 4 5 Financiën... 5 6 Besparingen...

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Rob van Veen 22 mei 2013 Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Waarom ook al weer Winnend Samenwerken? In het verlengde van de actie Storm zochten ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa

Nadere informatie

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas Raadsvoorstel Raadsvergadering :26 juni 2012 Voorstel : 2012-063 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/7601 Documentnummer : 1894/2012/80753 Datum : Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016 We starten de dag met het teruggeven van de resultaten uit de interviews Vitens en Vallei en Veluwe hebben gesproken met deskundigen, beleidsmakers en bestuurders om meer zicht te krijgen op het probleem,

Nadere informatie

Remote Sensing. Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer

Remote Sensing. Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer Remote Sensing Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer 2016 25 Remote Sensing Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer Waterschappen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

IlIUinillllHIIIllIHll 15BIN03688. betreft ons kenmerk datum

IlIUinillllHIIIllIHll 15BIN03688. betreft ons kenmerk datum INGEKOMEN 1 6 JUNI 2015 IlIUinillllHIIIllIHll 15BIN03688 vnic Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373

Nadere informatie

Regionale samenwerking en de Omgevingswet. Gert Dekker (VNG)

Regionale samenwerking en de Omgevingswet. Gert Dekker (VNG) Regionale samenwerking en de Omgevingswet Gert Dekker (VNG) Bestuursakkoord Water (2011-2020) We zijn halverwege De rol van het GRP in de regionale samenwerking Ø Vastleggen zorgplichten Ø Planmatige uitvoering

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Klimaatbestendige stad

Klimaatbestendige stad Klimaatbestendige stad Joke van Wensem Samenwerken aan water en klimaat Programmaplan en kennisagenda Algemeen en programmering: Deltaprogramma RA/IenM, STOWA, RWS, CAS, Deltares Projectentournee: Deltaprogramma

Nadere informatie

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017 2.1.7 Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021 en Gemeentelijk Rioleringsplan Roermond 2017-2021 1 Dossier 1792 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1792 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017

Nadere informatie

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe-

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- Vallei & Eem Veluwe Oost Veluwe Noord WELL DRA Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- februari 2015 concept De aanpak handelingsperspectieven Ontwikkelingen maatschappij

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma 0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma Informatie over deze aanpak? Jeroen Niezen, 06-30717435, j.niezen@groningergemeenten.nl Hans de Vries, 06-52051319,

Nadere informatie

alle ondergetekenden gezamenlijk of onderling onderscheiden ook genoemd Partners ;

alle ondergetekenden gezamenlijk of onderling onderscheiden ook genoemd Partners ; De ondergetekenden: de gemeente Asten, gevestigd te Asten, ter zake van deze overeenkomst vertegenwoordigd door zijn gevolmachtigd wethouder, de heer Th.M. Martens; de gemeente Deurne, gevestigd te Deurne,

Nadere informatie

Samenvatting themagroep Assetmanagement

Samenvatting themagroep Assetmanagement Samenvatting themagroep Assetmanagement Visie Wij willen de afvalwaterketen zo beheren en inrichten dat zij haar gebruiksfuncties behoudt, nu en in de toekomst. Door onze kennis over assetmanagement en

Nadere informatie

Missie en Visie ILOW

Missie en Visie ILOW Missie en Visie ILOW 1 Inleiding Het heeft behoefte aan het vastleggen van een éénduidige strategische koers. Het voorliggende document is bedoeld om in deze behoefte te voorzien. 2 Omgevingsanalyse Nederland

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Het WC². Riolering in de niet zo verre toekomst. Marije Stronks

Het WC². Riolering in de niet zo verre toekomst. Marije Stronks Het WC² Riolering in de niet zo verre toekomst Marije Stronks Ergens in Nederland in de niet zo verre toekomst in een Water Controle Centre (WC² ) verschijnt een venster voor één van de dienstdoende tacerators

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop 19 september 2013 - WELLDRA Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop

Nadere informatie

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Jos Brok Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Samenwerken in de Waterketen Gemeentelijk RioleringsbeleidsPlan (GRP) Geeft in hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 CLUSTER gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 2013-2020 December 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding. In mei 2011 hebben Rijk, Inter Provinciaal

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

Samenwerking in het AWT Woudenberg; Lessons learned

Samenwerking in het AWT Woudenberg; Lessons learned Samenwerking in het AWT Woudenberg; Lessons learned Ruud van der Velden (gemeente Woudenberg), Trilok Pradhan (gemeente Scherpenzeel), Jan Wisse (waterschap Vallei en Veluwe) Al sinds 2010 werken in het

Nadere informatie

DE RIONEDDAG, 2 FEBRUARI 2017

DE RIONEDDAG, 2 FEBRUARI 2017 Donderdag 2 februari 2017 Utrecht, Beatrix Theater Jaarbeurs online aanmelden: riool.net/ rioneddag Een interactieve dag met o.a. 3 parallelsessies, 35 kennistafels en de RIONEDinnovatieprijs 2017 DE RIONEDDAG,

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Optimalisatie Afvalwatersysteem (OAS) De Groote Lucht Beleidsveld: Aard voorstel: Samenwerking Afvalwaterketen Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal

Nadere informatie

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 De economische betekenis van waterschappen mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 1 Gefeliciteerd! 2 opzet Waterschappen en ons land Strijd tegen het water Deltaplan

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie