ARTIKEL 1: DEFINITIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTIKEL 1: DEFINITIES"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden (d.d ) ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Leverancier: Face Reverse gevestigd te Linne, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en met wie de Afnemer een overeenkomst af sluit; Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten. Hosting: de activiteiten van Leverancier om een website door middel van de netwerkconfiguratie via het internet toegankelijk te maken. Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede een gezamenlijke verklaring tussen Leverancier en Afnemer waarin zij wederzijds verplichtingen aangaan. Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk. Registry: een Registry is de organisatie die houdergegevens, administratieve contactpersonen en technische contactgegevens in een database in beheer heeft. De Registry beheert de registraties van de domeinnamen onder het TLD. TLD: Afkorting voor: Top Level Domain. Dit is het meest rechtse deel van een domeinadres na de punt. Deze lettercombinatie verwijst naar een land (.nl voor Nederland) of type organisatie (.com voor een commercieel bedrijf,.net voor een openbaar netwerk). ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke offertes en schriftelijke overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer. 2.2 Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3 Het door de Afnemer zonder commentaar schriftelijk accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 2.4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN 3.1 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke ondertekening namens Leverancier bindend. 3.2 Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Leverancier niet, tenzij door Leverancier binnen tien dagen schriftelijk bevestigd. 3.3 Aanvullingen op of wijzigingen in de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Leverancier bindend. 3.4 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of onjuistheden in opdrachten die eventueel ontstaan doordat opdrachten niet schriftelijk aan Leverancier zij verstrekt. ARTIKEL 4: OFFERTES 4.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Afnemer aanvaard, dan heeft Leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 4.2 De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan, door of namens Leverancier verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden Leverancier op geen enkele wijze.

2 ARTIKEL 5: MEERWERK 5.1 Leverancier heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering, van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als meerwerk bij de Afnemer in rekening te brengen. De Leverancier stelt Afnemer tijdig, in ieder geval zo snel mogelijk nadat de belemmering optreedt, van de oorzaak (oorzaken) van de belemmering op de hoogte. 5.2 De kosten zijn bindend voor de Afnemer Meerwerk wordt apart in rekening gebracht, na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst, tegen vooraf bekendgemaakte tarieven. ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 6.1 De informatie, tekst, afbeeldingen, foto s en illustraties in producten en de vormgeving hiervan waarin substantieel is geïnvesteerd, vallen onder de bescherming van de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Leverancier. 6.2 Het is de Afnemer niet toegestaan voor gebruik door derden programmatuur te ontwikkelen welke is afgeleid van de door Leverancier beschikbaar gestelde programmatuur en aanpassing aan de (bestaande) programmatuur. 6.3 De intellectuele (eigendoms-) rechten, welke ten aanzien van de programmatuur en aanpassing programmatuur kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Leverancier. 6.4 De door Leverancier geleverde software mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld en/of voor andere doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst met Leverancier. 6.5 Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. 6.6 Auteursrechtelijke- en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra, komen voor rekening van de Afnemer en zullen door de Afnemer aan de betreffende instantie worden afgedragen. ARTIKEL 7: DOMEINNAMEN 7.1 Leverancier is teken- en handelsbevoegd uit naam van Afnemer domeinnamen aan te vragen, te verlengen, over te dragen, op te heffen en domeinnamen en gegevens te wijzigen, indien Afnemer daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot stand komen d.m.v. wachtwoord identificatie via internet of telefonische ordering. 7.2 Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het feit dat verstrekte opdrachten voor registratie, overdracht en opheffing van domeinnamen door een beschikkingsbevoegde van of namens Afnemer wordt gedaan. 7.3 Afnemer is houder van de domeinnaam en heeft daarmee gebruiksrecht op de domeinnaam bij de betreffende Registry. Door het aangaan van een overeenkomst met Leverancier gaat Afnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de betreffende Registry en komt er een overeenkomst tot stand tussen Afnemer en Registry. 7.4 Indien het domicilie adres van Leverancier wordt gebruikt ten behoeve van publieke tenaamstelling van de domeinnaam, zal Afnemer als eindgebruiker van de domeinnaam bij verhuizing van Leverancier naar een andere leverancier, het domicilie laten wijzigen, zodat Leverancier niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam. 7.5 Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. Afnemer dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door Leverancier. 7.6 Zolang Afnemer geen redirect instelt voor zijn domeinnaam heeft Leverancier het recht een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de webpagina. Afnemer heeft de gelegenheid deze redirect of advertenties uit te schakelen. 7.7 Leverancier behoudt zich het recht voor domeinnamen vrij te geven ter registratie indien Afnemer niet voldoet aan de in Artikel 11 gestelde bepalingen.

3 ARTIKEL 8: ACCEPTABLE USE & ABUSE POLICY 8.1 Afnemer is verantwoordelijk voor het aanmaken van een account en verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het geheimhouden van de toegangscodes horende bij de account die Afnemer gebruikt om de Diensten af te nemen. 8.2 Afnemer is enkel verantwoordelijk voor alle activiteiten die uit hoofde van de aangemaakte account plaatsvinden. 8.3 Afnemer is verplicht om, wanneer hij zich bewust wordt van een ongeautoriseerd gebruik van de toegangscodes of van het account, Leverancier onmiddellijk te informeren over dat gebruik, zodat Leverancier het account kan deactiveren. 8.4 Afnemer krijgt met de toegang tot websites van Leverancier slechts een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht tot de content welk gebruik slechts mag dienen voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. In het geval Afnemer op een website van Leverancier software downloadt van derden zijn de daarop toepasselijk licentievoorwaarden van deze derde van toepassing. 8.5 Leverancier biedt geen enkele garantie ten aanzien van de geschiktheid en beschikbaarheid van de aangeboden software van derden. Het is Afnemer niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de websites vanuit landen waarbij de inhoud per wet is verboden. Toegang verkrijgen buiten Nederland wordt uit eigen beweging gedaan en onder uitsluitende verantwoordelijkheid van Afnemer tot naleving van de lokale wetgeving. 8.6 Het is Afnemer verboden spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Leverancier, en om permanent of tijdelijk met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Leverancier, dan wel enige andere vorm van gebruik van Diensten en/of Producten te maken waarbij Afnemer mogelijk in strijd handelt met wettelijke bepalingen, dan wel schade kan toebrengen aan derden. 8.7 Indien Afnemer de Diensten en/of Producten van Leverancier gebruikt in strijd met artikel 8.6 van deze Overeenkomst behoudt Leverancier zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records voor een periode van minimaal 48 uur te verwijderen. Afnemers die voor de derde keer de bepaling van artikel 8.6 overschrijden worden onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende factureringstermijn. Leverancier behoudt zich in dat geval het recht voor de domeinnamen van Afnemer op te zeggen indien Afnemer verzuimt deze te verhuizen naar een andere Registry. 8.8 De Afnemer zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is de Afnemer niet toegestaan de producten en diensten van Leverancier te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als zodanig. ARTIKEL 9: ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST EN OVERMACHT 9.1 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan Leverancier niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Leverancier het recht de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt te wijzigen, dat de uitvoering ervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Leverancier heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden. 9.2 In geval nakoming van datgene waartoe Leverancier krachtens de met de Afnemer gesloten Overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Leverancier, of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier ingeschakelde Artiest of andere derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Leverancier, is Leverancier gerechtigd de tussen Partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Afnemer gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden. Indien

4 bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Afnemer gehouden aan diens verplichtingen jegens Leverancier om de verrichte werkzaamheden tot aan dat moment te betalen. 9.3 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: - oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; - verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; - bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen - natuurverschijnselen; Een en ander laat onverlet of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Leverancier of andere derden die door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld. 9.4 In geval de Afnemer op enigerlei wijze tegenover Leverancier in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Afnemer, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Leverancier verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar. ARTIKEL 10: PRIJZEN Alle door Leverancier vermelde prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ARTIKEL 11: BETALING 11.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Leverancier aangewezen rekeningnummer. Indien in de Overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, dient betaling uiterlijk op die betaaldatum te zijn geschied, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Meerwerk dient betaald te worden binnen de betalingstermijn, zoals gesteld in de betreffende (meerwerk)factuur Indien een (vooruit) betaling niet tijdig en/of niet volledig is verricht volgens het bepaalde in lid 1 of na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in lid 2: A. behoudt Leverancier zich het recht voor, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. B. zal de Afnemer, na daartoe door Leverancier te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke incassokosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente Ter keuze van Leverancier kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding Indien de Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Leverancier gerechtvaardigde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur Indien de Afnemer, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Afnemer af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. ARTIKEL 12: DUUR EN BEËINDIGING HOSTING & DOMEINNAMEN OVEREENKOMSTEN 12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, waarbij Afnemer bij het aangaan van de

5 Overeenkomst expliciet akkoord gaat met opeenvolgende overeenkomsten voor telkens één jaar, met hetzelfde onderwerp als de voor het initiële jaar afgesloten overeenkomst, met een opzegtermijn van één maand Overeenkomsten die niet tot stand (zijn ge)komen op een wijze als beschreven in 11.1, worden na afloop van de initiële contractperiode verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand Indien Afnemer expliciet aangeeft ieder jaar de overeenkomst handmatig te willen verlengen en Leverancier deze keuzemogelijkheid online dan wel schriftelijk biedt, en Afnemer niet tijdig en correct aangeeft te willen verlengen, behoudt Leverancier zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen dan wel in eigen beheer te nemen Indien Afnemer een rechtspersoon is, zijn artikelen 12.1 t/m 12.3 niet van toepassing en worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële contractperiode stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tot wederopzegging, met een opzegtermijn van één maand Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 12.1 t/m 12.4 is er geen recht op restitutie. ARTIKEL 13: GARANTIES 13.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk middels een SLA (Service Level Agreement) overeengekomen Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat programmatuur en/of maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd Leverancier behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Leverancier. Leverancier zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Leverancier zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn Bij levering van hardware gelden de onderstaande aanvullende bepalingen: A. Voor door Leverancier geleverde hardware zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden c.q. het garantiebewijs van de betreffende fabrikant. Leverancier kan niet verplicht worden enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de Afnemer indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Leverancier na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert. B In geval van reparatie of vervanging onder garantie wordt de garantietermijn niet verlengd. C. De garantietermijn en de normale gebruiksduur starten op het moment waarop Leverancier de producten heeft geleverd aan Afnemer. D. De garantie wordt slechts verstrekt aan de oorspronkelijk Afnemer en geldt niet voor een opvolgende rechtverkrijgende. ARTIKEL 14: KLACHTEN 14.1 Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Afnemer bij Leverancier schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt binnen acht dagen na uitvoering van de Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan Leverancier kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd Klachten schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op Leverancier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken In geval van een terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 15.

6 ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID 15.1 Leverancier kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de meest ruime zin van het woord, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van derden die Leverancier bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Leverancier uit welken hoofde ook - beperkt tot maximaal het overeengekomen factuurbedrag of bij levering in gedeelten tot ten hoogste het betreffende deel van het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Leverancier nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Leverancier gesloten verzekering A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, beperkt tot twee maanden. B. Ingeval de Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van twee maanden waarbinnen Leverancier tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken De Afnemer verliest diens rechten jegens Leverancier en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: A. voormelde schade is ontstaan doordat de Afnemer onjuiste en/of onvolledige informatie aan Leverancier heeft verstrekt; B. voormelde schade is ontstaan doordat de Afnemer niet conform de door Leverancier gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Afnemer aan Leverancier zijn verschaft en/of voorgeschreven. ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Afnemer en Leverancier gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 17.1 Op de tussen Leverancier en de Afnemer gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Leverancier, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat Leverancier de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Afnemer woont of gevestigd is.

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 ------------------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Home Innovation Services Foeliehof 22 2215 BP Voorhout Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanvraagformulier dedicated server

Aanvraagformulier dedicated server Aanvraagformulier dedicated server Vul de overeenkomst in en stuur deze per post of fax naar onderstaand adres. U mag de overeenkomst ook inscannen en per e-mail versturen naar verkoop@sitebytes.nl. Sitebytes

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000 ----------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000 ---------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Vereniging Professionele Licht Adviseurs Beneluxlaan 49 5101 ZC DONGEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 Algemene Voorwaarden MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 Artikel 1: Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij MKB Webhoster

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Groenestraat 294 6531 JC Nijmegen Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000 Algemene voorwaarden van: SaaS Online Keppelenkamp 35 5311 GZ Gameren Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------ Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: De Kopieerderij Industrieweg 60 8071 CV Nunspeet ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht, zoals

Nadere informatie

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: WebAssen Moerbeistraat 4 9408 BA ASSEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Bazaroo B.V. Bezoekadres: EBK Kazerne, gebouw nr. 9, Nieuwe Kazernelaan nummer 10, 6711 JC Ede. Postadres: Postbus 125, 6720 AC Bennekom. Gevestigd: Julianalaan

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Unicorn Industrial Cleaning Solutions B.V. Ekkersrijt 7057 5692 HB SON ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: We R Asia Molenstraat 19 5427 PV Boekel Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243357890000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein Inschrijfnummer K.v.K. Midden Nederland te Utrecht: 301452190000 Artikel

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Maastricht: 140808200000

Inschrijfnummer K.v.K. te Maastricht: 140808200000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: P.G.M. Martin h.o.d.n. La Coquerie Calvariestraat 27 C 6211 NH Maastricht Inschrijfnummer K.v.K. te Maastricht: 140808200000 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: J. de Kruijf h.o.d.n. Timmerbedrijf Jan de Kruijf/De Kruijf Trappen Corssenpolderstraat 6 2807 LG Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17140040 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Arledo B.V. Distributieweg 7 2742 RB WADDINXVEEN Inschrijfnummer K.v.K.: 29037677 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014.

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN!

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN! Algemene voorwaarden van: 02 26 Hoflaan 72 1241 ZA KORTENHOEF Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie