DNS.BELGIE VZW STATUTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNS.BELGIE VZW STATUTEN"

Transcriptie

1 DNS.BELGIE VZW STATUTEN TITEL I. Benaming, zetel, duur, doel Artikel 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam Domain Name Registration Services België, in het Frans Domain Name Registration Services Belgique, in het Engels Domain Name Registration Services Belgium, afgekort DNS.België, DNS.Belgique en DNS.Belgium. De vereniging behoudt zich het recht voor in alle facturen, akten, aankondigingen, uitgaven en andere stukken de verkorte benaming DNS.Belgium te gebruiken. Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging bevindt zich in Ubicenter, Philipssite 5, bus 13, 3001 Heverlee in het gerechtelijk arrondissement Leuven. Hij kan na beslissing door de Algemene Vergadering naar een andere plaats in België worden overgebracht. Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Art. 4. De vereniging heeft tot doel het organiseren en beheren van de registratie van internet domeinnamen, het verzekeren van de continuïteit voor domeinnamen in België en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden of het doel kan bevorderen. Onder deze doelstelling dient onder meer begrepen te worden : - het opstellen van openbare, transparante en niet-discriminatoire richtlijnen («Domain Name Registration Policy») met betrekking tot de registratie en het uitreiken en intrekken van domeinnamen onder de domeinnaamextensies waarvoor de vereniging als beheerder (registry) optreedt; - het organiseren van de bewaking van de kwaliteit van de domeinregistraties in de beheerde domeinnaamextensies; - het organiseren en beheren van de technische aspecten van het domeinnaambeheer; - het onderhouden van contacten en eventueel het sluiten van contracten met registratieagenten (registrars). Registratieagenten zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die als tussenpersoon optreden om domeinnamen te registreren; - het onderhouden van contacten en eventueel het sluiten van contracten met rechtspersonen of natuurlijke personen die een domeinnaam willen laten registreren; - het coördineren van de domeinnaamregistratie en het meewerken aan de coördinatie op internationaal niveau; 1

2 - het bevorderen van coördinatie en standaardisatie bij de registratie van internet domeinnamen op lokaal en internationaal niveau; - het voeren van overleg met registratieagenten over verdergaande vormen van samenwerking op het terrein van domeinregistratie; - de registratie en het gebruik van domeinnamen bevorderen en hierbij de rol van facilitator opnemen; - de technische, financiële, administratieve of enige andere ondersteuning van projecten die geënt kunnen worden op de technologie voor het beheer van domeinnamen of die hiermee gerelateerd zijn; - het bevorderen, coördineren en/of ondersteunen van projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hierboven vermelde doel, met inbegrip van de financiële ondersteuning van relevante goede doelen. Art. 5. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals het verwerven en beheren van onroerend goed en het nemen van participaties in bepaalde projecten of organisaties. TITEL II. Leden Art. 6. De leden worden onderverdeeld in twee categorieën : de effectieve leden en de toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt. Het aantal effectieve leden moet minstens drie bedragen. Art. 7. Onder de hierna bepaalde voorwaarden kunnen rechtspersonen (organisaties, onderzoekscentra, verenigingen) en natuurlijke personen, die de belangen van deelnemers aan het internetverkeer in België behartigen of die hierin geïnteresseerd zijn, effectief of toegetreden lid van de vereniging worden. Art. 8. Stichtende leden zijn van rechtswege effectief lid. Nieuwe effectieve leden worden aanvaard bij eenparige beslissing van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist autonoom over de aanvaarding, zonder motiveringsplicht en zonder mogelijkheid van beroep. Kandidaat effectieve leden sturen hun gemotiveerde kandidaatstelling per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Art. 9. Ieder die toegetreden lid wenst te worden, stuurt een gemotiveerde kandidaatstelling per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding bij gewone meerderheid van stemmen, zonder motiveringsplicht en zonder mogelijkheid van beroep. Art. 10. Alleen de effectieve leden genieten alle maatschappelijke rechten, o.a. het stemrecht op de algemene vergaderingen. 2

3 Art. 11. De vereniging wordt niet alleen beheerst door deze statuten, maar ook door een huishoudelijk reglement, opgesteld door de Raad van Bestuur. Deze kan het te allen tijde bij gewone meerderheid van de stemmen wijzigen. Door hun toetreding zelf onderschrijven de leden zonder voorbehoud de statuten en dit reglement, alsook de beslissingen die door de bevoegde organen van de vereniging worden genomen en de richtlijnen inzake domeinregistratie zoals die door de internationaal bevoegde instanties worden uitgevaardigd. Art. 12. Het staat de leden van de vereniging vrij om uit de vereniging te treden door de indiening van hun ontslag. Het ontslag wordt ingediend per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De uitsluiting van leden kan slechts gebeuren op beslissing van de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Art. 13. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit van de vereniging en kunnen geen teruggave eisen van bijdragen, toelagen of andere vormen van prestaties die door henzelf of door om het even wie zijn geleverd. Zij kunnen geen rekening, verzegeling of inventaris vorderen. Art. 14. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. Art. 15. De bijdrage van de leden wordt ieder jaar vastgesteld door de Raad van Bestuur. Het maximumbedrag van deze bijdrage is EUR per jaar, jaarlijks indexeerbaar. Leden die hun bijdrage niet betalen, worden geacht ontslag te nemen. TITEL III. Algemene Vergadering Art. 16. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. Tot haar bevoegdheden behoren : - de wijziging van de statuten; - de benoeming en de afzetting van de bestuurders; - de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun eventuele bezoldiging; - de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; - de goedkeuring van de begroting en rekeningen; - de ontbinding van de vereniging; - de uitsluiting van leden; - de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 3

4 - de bepaling van eventuele onkostenvergoedingen van de bestuurders, commissarissen, leden van de Beleidsraad en andere comités, experten en houders van ere-functies - alle andere materies waarvoor deze statuten de beslissingsbevoegdheid expliciet aan de Algemene Vergadering zouden opdragen. Art. 17. Elk jaar zal minstens één Algemene Vergadering plaatsvinden in de loop van het eerste semester, tijdens dewelke de Raad van Bestuur verslag zal uitbrengen over de activiteit van de vereniging gedurende het voorbije jaar, rekening van uitgaven en inkomsten over het voorbije jaar zal voorleggen en de begroting voor het lopende jaar zal voorstellen. De Algemene Vergadering zal eveneens overgaan tot de benoeming of vervanging van de bestuurders. Art. 18. Bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt. In dit laatste geval dient de Raad van Bestuur binnen een maand gevolg te geven aan het verzoekschrift. Art. 19. De leden worden door de Raad van Bestuur schriftelijk of via uitgenodigd tot de Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend, in naam van de Raad van Bestuur, door de voorzitter of door twee bestuurders en ten minste twee weken voor de geplande datum van de Algemene Vergadering toegestuurd. De Algemene Vergadering wordt gehouden op de dag, uur en plaats vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus opgegeven in de oproeping, die de agenda vermeldt. Een door één effectief lid of door ten minste één twintigste van de leden voorgestelde aangelegenheid kan op de agenda worden geplaatst. Art. 20. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan. Art. 21. De effectieve leden beschikken elk over één stem. Toegetreden leden hebben geen stemrecht, maar worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering waarin zij een adviserende rol hebben Effectieve leden die niet aanwezig kunnen zijn op de Algemene Vergadering kunnen beslissen om delegatie te geven aan een ander effectief lid. Bij een delegatie kunnen ze het lid aan wie delegatie wordt gegeven ook steminstructies bezorgen waaraan deze zich tijdens de Algemene Vergadering moet houden. Art. 22. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of in de wet, worden de beslissingen, beperkt tot de agenda, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden. 4

5 Art. 23. De Algemene Vergadering kan slechts geldig over een wijziging van de statuten beraadslagen en besluiten indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de oproeping werd toegelicht en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval aan de gestelde quorumvereiste niet werd voldaan, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing kan slechts aangenomen worden met de meerderheid bedoeld in het tweede lid. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Art. 24. De Algemene Vergadering kan slechts geldig over een wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging beraadslagen en besluiten indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de oproeping werd toegelicht en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval aan de gestelde quorumvereiste niet werd voldaan, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing kan slechts aangenomen worden met de meerderheid bedoeld in het tweede lid. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Art. 25. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een verslag en ondertekend door de voorzitter en secretaris, alsook door de leden die erom verzoeken. De beslissingen worden per gewone brief, fax of aan de leden toegezonden. De af te leveren uittreksels worden voor gelijkvormig afschrift ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders of door de afgevaardigd bestuurder. Uittreksels worden bezorgd aan derden die erom verzoeken voor zover zij een belang doen gelden. De verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle leden er inzage kunnen van nemen. TITEL IV. Raad Van Bestuur Art. 26. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de effectieve leden. De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 5

6 Deze termijn begint onmiddellijk na de Algemene Vergadering tijdens dewelke de bestuurder werd benoemd en eindigt na afloop van de Algemene Vergadering gehouden in het jaar waarin het mandaat verstrijkt, de bepalingen van artikel 32 uitgezonderd. De bestuurders kunnen vrijwillig hun ontslag indienen. Het ontslag wordt ingediend per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien het ontslag betrekking heeft op de voorzitter zelf, ter attentie van de voltallige Raad van Bestuur. De bestuurders kunnen door de Algemene Vergadering afgezet worden. Art. 27. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders, onverminderd de bepalingen van het eerste lid van artikel 13 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei Elk stichtend lid beschikt in elk geval over één bestuurder zo lang zij stichtend lid blijft. Art. 28. De Raad van Bestuur beschikt over alle bevoegdheden die niet door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 of door onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. Art. 29. De Raad van Bestuur treedt op als college maar kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid gedeeltelijk overdragen aan één der bestuurders, aan een lid van de vereniging, aan een comité zoals bedoeld in artikel 38 van deze statuten of zelfs aan een derde, niet-lid van de vereniging. Deze bestuurders of derden die namens de Raad optreden, moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enige beraadslaging of machtiging en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad. De overdracht van bevoegdheid wordt vastgelegd bij resolutie goedgekeurd door de Raad van Bestuur en ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De resolutie vermeldt nauwkeurig en gedetaileerd aan wie de bevoegdheden overgedragen worden, voor welke termijn deze bevoegdheden worden overgedragen, hoe de bevoegdheidsoverdracht een einde neemt of op welke wijze de gemachtigden afgezet kunnen worden, welke bevoegdheden precies overgedragen worden en op welke wijze deze moeten uitgeoefend worden. De Raad van Bestuur kan een bestuurder, een lid van de vereniging of een derde, nietlid van de vereniging, aanstellen en belasten met het dagelijks bestuur van de vereniging. De aanstelling gebeurt voor onbepaalde tijd maar kan op ieder ogenblik door de Raad van Bestuur beëindigd worden. Het dagelijks bestuur omvat, en dit ongeacht de financiële tegenwaarde, de betaling van courante leveranciersfacturen, weddes van personeel of andere vergoedingen van werknemers, bestuurders en leden van de Beleidsraad en andere comités, de uitvoering van terugbetalingen aan registratieagenten, de opstelling van facturen en kredietnota s voor de courante 6

7 activiteiten van de vereniging, de leiding over het personeel en de uitvoering of afhandeling van alle projecten en zaken die ingebed zijn in het door de Algemene Vergadering goedgekeurde budget. De belasting van een persoon met het dagelijks bestuur wordt vastgelegd bij resolutie goedgekeurd door de Raad van Bestuur en ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De resolutie vermeldt nauwkeurig en gedetaileerd aan wie het dagelijks bestuur wordt overgedragen, hoe de bevoegdheidsoverdracht een einde neemt of op welke wijze de gemachtigden afgezet kunnen worden en op welke wijze het dagelijks bestuur moet uitgeoefend worden. De Raad van Bestuur kan de taken van het dagelijks bestuur tevens verder expliciteren en vastleggen in de eerder vermelde resolutie. De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Deze kan aan één van zijn leden of aan een derde of aan de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheid verlenen de vereniging te vertegenwoordigen. Art. 30. De kandidatuur van leden van de Raad van Bestuur moet schriftelijk worden ingediend op de zetel van de vereniging. De oproeping voor de Algemene Vergadering vermeldt de naam en de hoedanigheid van de kandidaten. Art. 31. De leden van de Raad van Bestuur zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat, zonder enige persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen betreffende de verbintenissen van de vereniging. Art. 32. In geval van vrijkomen van een mandaat in de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst een nieuwe bestuurder aanduiden die de resterende duur van de termijn zal vervolledigen. Bij toetreding van een nieuw effectief lid kan de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst een bestuurder ter vertegenwoordiging van dit lid benoemen. Art. 33. De Raad kan onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de secretaris, en in geval van afwezigheid van de secretaris door de oudste bestuurder. Art. 34. De Raad van Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar. De Raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De uitnodigingen worden ten minste acht dagen vóór de bijeenkomst bij gewone brief, of telefax verstuurd. De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aanwezige bestuurders er unaniem mee instemmen dat beraadslaagd en gestemd mag worden over een punt dat niet op de agenda staat. 7

8 Art. 35. De Raad van Bestuur is enkel geldig samengesteld wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is de helft van de bestuurders op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Art. 36. Elke bestuurder kan zich op de vergaderingen van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een gevolmachtigde kan maximum één bestuurder vertegenwoordigen. Art. 37. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Er wordt beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stemvan de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend. Art. 38. De Raad van Bestuur kan comités oprichten, waarvan zij de samenstelling, bevoegdheden en werking vaststelt in het huishoudelijk reglement. Deze comités hebben als doel om specifieke adviezen af te leveren, voorbereidende studies uit te voeren, memo s, rapporten (bv. financiële overzichten) en documenten uit te werken teneinde de besluitvorming van de Raad van Bestuur te ondersteunen. De Raad van Bestuur voorziet tevens in de oprichting van Strategische Comités per domeinnaamextensie (Top Level Domain of TLD) waarvoor de vereniging als beheerder (registry) optreedt. De samenstelling, bevoegdheden en werking van deze Strategische Comités worden verder vastgesteld in het huishoudelijk reglement. Art. 39. De Raad van Bestuur kan experten benoemen en ere-functies verlenen. Art. 40. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders of door de afgevaardigd bestuurder. Art. 41. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het personeel van de vereniging en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. TITEL V. Beleidsraad Art. 42. De Raad van Bestuur wordt in zijn taken bijgestaan door de Beleidsraad. De Beleidsraad heeft tot doel om de beslissingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden. Art. 43. De bestuurders van de vereniging maken uit hoofde van hun functie automatisch deel uit van de Beleidsraad. 8

9 Art. 44. De overige leden van de Beleidsraad worden benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van de effectieve leden. De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De hierna genoemde effectieve leden kunnen volgende voordrachten doen: ISPA, v.z.w. draagt twee kandidaat leden voor; AGORIA, v.z.w. draagt één kandidaat lid voor; BELTUG, v.z.w. draagt één kandidaat lid voor; andere effectieve leden dragen elk één kandidaat lid voor. Daarnaast kunnen de effectieve leden ook natuurlijke personen of rechtspersonen voordragen als kandidaat lid van de Beleidsraad op basis van de bijzondere expertise die deze bezitten in verband met de activiteiten van de vereniging. De voordracht van kandidaat leden van de Beleidsraad gebeurt schriftelijk op het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging. Art. 45. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens voorzitter van de Beleidsraad. Art. 46. De Beleidsraad vergadert zo vaak als aangewezen is in het belang van de vereniging. De Beleidsraad wordt samengeroepen door de voorzitter. De uitnodigingen worden vooraf per brief, fax of verstuurd. De uitnodiging bevat tevens de agenda die door de voorzitter vastgesteld wordt. De Beleidsraad kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aanwezige leden er unaniem mee instemmen dat beraadslaagd en gestemd mag worden over een punt dat niet op de agenda staat. De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid wordt de vergadering geleid door de oudste aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door het oudste aanwezige lid. TITEL VI. Budget en rekeningen Art. 47. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van oprichting tot 31 december Art. 48. De Raad van Bestuur legt de rekening met betrekking tot het voorbije boekjaar en de begroting voor het lopende boekjaar elk jaar aan de gewone Algemene Vergadering voor. Op 31 december van elk jaar worden de rekeningen van het voorbije jaar afgesloten en de begroting van het volgend jaar opgesteld. 9

10 Art. 49. Teneinde te voorzien in de controle van de financiële toestand van de vereniging, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld, worden één of meer commissarissen aangesteld. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Deze termijn begint onmiddellijk na de Algemene Vergadering tijdens dewelke de commissarissen werden benoemd en eindigt na afloop van de Algemene Vergadering gehouden in het jaar waarin het mandaat verstrijkt TITEL VII. Ontbinding en vereffening Art. 50. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid. Indien door overlijden of uittreding van een effectief lid, het aantal effectieve leden minder dan drie zou bedragen, moet de vereniging haar toestand zo snel mogelijk zien te regulariseren. Art. 51. Bij vrijwillige ontbinding wijst de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars aan, waarvan zij de bevoegdheden bepaalt. Art. 52. De Algemene Vergadering kan slechts geldig over de ontbinding van de vereniging beraadslagen en besluiten indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de oproeping werd toegelicht en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval aan de gestelde quorumvereiste niet werd voldaan, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing kan slechts aangenomen worden met de meerderheid bedoeld in het tweede lid. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Art. 53. In geval van ontbinding zal het patrimonium worden overgedragen aan een vereniging zonder winstoogmerk waarvan het doel zoveel mogelijk dit van de huidige vereniging benadert. TITEL VIII. Slotbepalingen Art. 54. Voor hetgeen niet werd geregeld door deze statuten, wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd tot op heden. 10

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur «Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN 1 STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1 Naam : De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

International Virtual Aviation Organisation VZW Nonnebossen West 9 Web: www.ivao.aero Ond. Nr.: 0888.628.579 8980 Zonnebeke Belgium STATUTEN

International Virtual Aviation Organisation VZW Nonnebossen West 9 Web: www.ivao.aero Ond. Nr.: 0888.628.579 8980 Zonnebeke Belgium STATUTEN International Virtual Aviation Organisation VZW Nonnebossen West 9 Web: www.ivao.aero Ond. Nr.: 0888.628.579 8980 Zonnebeke Belgium E-mail: vzw@ivao.aero IBAN: BIC: BE73 9792 4833 5260 ARSPBE22 STATUTEN

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen:

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: STATUTEN TITEL I. STICHTERS De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: De heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11A, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 2 november 1945; De

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Bedrijf & Samenleving België vzw Stuiversstraat 8 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475.427.484 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van 19/04/2012, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel De oorspronkelijke taal van deze statuten is het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheden of in geval van interpretatieproblemen tussen deze of de Nederlandstalige versie, zal de Nederlandstalige versie

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie

Aviation Security Services Association International vzw afgekort ASSA-I vzw. Ondernemingsnummer: 892263210. Jan Bogemansstraat 149 1780 wemmel

Aviation Security Services Association International vzw afgekort ASSA-I vzw. Ondernemingsnummer: 892263210. Jan Bogemansstraat 149 1780 wemmel Aviation Security Services Association International vzw afgekort ASSA-I vzw Ondernemingsnummer: 892263210 Jan Bogemansstraat 149 1780 wemmel STATUTEN HOOFDSTUK I - OPRICHTING Artikel 1 Er wordt een vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad.

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad. Statuten OKeR VZW Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de Algemene vergadering van 22 mei 2014 met een meerderheid van 2/3e der aanwezige stemmen. Hierbij houden we rekening met de gangbare aanwezigheidsquota

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie