DNS.BELGIE VZW STATUTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNS.BELGIE VZW STATUTEN"

Transcriptie

1 DNS.BELGIE VZW STATUTEN TITEL I. Benaming, zetel, duur, doel Artikel 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam Domain Name Registration Services België, in het Frans Domain Name Registration Services Belgique, in het Engels Domain Name Registration Services Belgium, afgekort DNS.België, DNS.Belgique en DNS.Belgium. De vereniging behoudt zich het recht voor in alle facturen, akten, aankondigingen, uitgaven en andere stukken de verkorte benaming DNS.Belgium te gebruiken. Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging bevindt zich in Ubicenter, Philipssite 5, bus 13, 3001 Heverlee in het gerechtelijk arrondissement Leuven. Hij kan na beslissing door de Algemene Vergadering naar een andere plaats in België worden overgebracht. Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Art. 4. De vereniging heeft tot doel het organiseren en beheren van de registratie van internet domeinnamen, het verzekeren van de continuïteit voor domeinnamen in België en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden of het doel kan bevorderen. Onder deze doelstelling dient onder meer begrepen te worden : - het opstellen van openbare, transparante en niet-discriminatoire richtlijnen («Domain Name Registration Policy») met betrekking tot de registratie en het uitreiken en intrekken van domeinnamen onder de domeinnaamextensies waarvoor de vereniging als beheerder (registry) optreedt; - het organiseren van de bewaking van de kwaliteit van de domeinregistraties in de beheerde domeinnaamextensies; - het organiseren en beheren van de technische aspecten van het domeinnaambeheer; - het onderhouden van contacten en eventueel het sluiten van contracten met registratieagenten (registrars). Registratieagenten zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die als tussenpersoon optreden om domeinnamen te registreren; - het onderhouden van contacten en eventueel het sluiten van contracten met rechtspersonen of natuurlijke personen die een domeinnaam willen laten registreren; - het coördineren van de domeinnaamregistratie en het meewerken aan de coördinatie op internationaal niveau; 1

2 - het bevorderen van coördinatie en standaardisatie bij de registratie van internet domeinnamen op lokaal en internationaal niveau; - het voeren van overleg met registratieagenten over verdergaande vormen van samenwerking op het terrein van domeinregistratie; - de registratie en het gebruik van domeinnamen bevorderen en hierbij de rol van facilitator opnemen; - de technische, financiële, administratieve of enige andere ondersteuning van projecten die geënt kunnen worden op de technologie voor het beheer van domeinnamen of die hiermee gerelateerd zijn; - het bevorderen, coördineren en/of ondersteunen van projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hierboven vermelde doel, met inbegrip van de financiële ondersteuning van relevante goede doelen. Art. 5. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals het verwerven en beheren van onroerend goed en het nemen van participaties in bepaalde projecten of organisaties. TITEL II. Leden Art. 6. De leden worden onderverdeeld in twee categorieën : de effectieve leden en de toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt. Het aantal effectieve leden moet minstens drie bedragen. Art. 7. Onder de hierna bepaalde voorwaarden kunnen rechtspersonen (organisaties, onderzoekscentra, verenigingen) en natuurlijke personen, die de belangen van deelnemers aan het internetverkeer in België behartigen of die hierin geïnteresseerd zijn, effectief of toegetreden lid van de vereniging worden. Art. 8. Stichtende leden zijn van rechtswege effectief lid. Nieuwe effectieve leden worden aanvaard bij eenparige beslissing van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist autonoom over de aanvaarding, zonder motiveringsplicht en zonder mogelijkheid van beroep. Kandidaat effectieve leden sturen hun gemotiveerde kandidaatstelling per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Art. 9. Ieder die toegetreden lid wenst te worden, stuurt een gemotiveerde kandidaatstelling per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding bij gewone meerderheid van stemmen, zonder motiveringsplicht en zonder mogelijkheid van beroep. Art. 10. Alleen de effectieve leden genieten alle maatschappelijke rechten, o.a. het stemrecht op de algemene vergaderingen. 2

3 Art. 11. De vereniging wordt niet alleen beheerst door deze statuten, maar ook door een huishoudelijk reglement, opgesteld door de Raad van Bestuur. Deze kan het te allen tijde bij gewone meerderheid van de stemmen wijzigen. Door hun toetreding zelf onderschrijven de leden zonder voorbehoud de statuten en dit reglement, alsook de beslissingen die door de bevoegde organen van de vereniging worden genomen en de richtlijnen inzake domeinregistratie zoals die door de internationaal bevoegde instanties worden uitgevaardigd. Art. 12. Het staat de leden van de vereniging vrij om uit de vereniging te treden door de indiening van hun ontslag. Het ontslag wordt ingediend per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De uitsluiting van leden kan slechts gebeuren op beslissing van de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Art. 13. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit van de vereniging en kunnen geen teruggave eisen van bijdragen, toelagen of andere vormen van prestaties die door henzelf of door om het even wie zijn geleverd. Zij kunnen geen rekening, verzegeling of inventaris vorderen. Art. 14. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. Art. 15. De bijdrage van de leden wordt ieder jaar vastgesteld door de Raad van Bestuur. Het maximumbedrag van deze bijdrage is EUR per jaar, jaarlijks indexeerbaar. Leden die hun bijdrage niet betalen, worden geacht ontslag te nemen. TITEL III. Algemene Vergadering Art. 16. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. Tot haar bevoegdheden behoren : - de wijziging van de statuten; - de benoeming en de afzetting van de bestuurders; - de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun eventuele bezoldiging; - de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; - de goedkeuring van de begroting en rekeningen; - de ontbinding van de vereniging; - de uitsluiting van leden; - de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 3

4 - de bepaling van eventuele onkostenvergoedingen van de bestuurders, commissarissen, leden van de Beleidsraad en andere comités, experten en houders van ere-functies - alle andere materies waarvoor deze statuten de beslissingsbevoegdheid expliciet aan de Algemene Vergadering zouden opdragen. Art. 17. Elk jaar zal minstens één Algemene Vergadering plaatsvinden in de loop van het eerste semester, tijdens dewelke de Raad van Bestuur verslag zal uitbrengen over de activiteit van de vereniging gedurende het voorbije jaar, rekening van uitgaven en inkomsten over het voorbije jaar zal voorleggen en de begroting voor het lopende jaar zal voorstellen. De Algemene Vergadering zal eveneens overgaan tot de benoeming of vervanging van de bestuurders. Art. 18. Bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt. In dit laatste geval dient de Raad van Bestuur binnen een maand gevolg te geven aan het verzoekschrift. Art. 19. De leden worden door de Raad van Bestuur schriftelijk of via uitgenodigd tot de Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend, in naam van de Raad van Bestuur, door de voorzitter of door twee bestuurders en ten minste twee weken voor de geplande datum van de Algemene Vergadering toegestuurd. De Algemene Vergadering wordt gehouden op de dag, uur en plaats vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus opgegeven in de oproeping, die de agenda vermeldt. Een door één effectief lid of door ten minste één twintigste van de leden voorgestelde aangelegenheid kan op de agenda worden geplaatst. Art. 20. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan. Art. 21. De effectieve leden beschikken elk over één stem. Toegetreden leden hebben geen stemrecht, maar worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering waarin zij een adviserende rol hebben Effectieve leden die niet aanwezig kunnen zijn op de Algemene Vergadering kunnen beslissen om delegatie te geven aan een ander effectief lid. Bij een delegatie kunnen ze het lid aan wie delegatie wordt gegeven ook steminstructies bezorgen waaraan deze zich tijdens de Algemene Vergadering moet houden. Art. 22. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of in de wet, worden de beslissingen, beperkt tot de agenda, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden. 4

5 Art. 23. De Algemene Vergadering kan slechts geldig over een wijziging van de statuten beraadslagen en besluiten indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de oproeping werd toegelicht en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval aan de gestelde quorumvereiste niet werd voldaan, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing kan slechts aangenomen worden met de meerderheid bedoeld in het tweede lid. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Art. 24. De Algemene Vergadering kan slechts geldig over een wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging beraadslagen en besluiten indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de oproeping werd toegelicht en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval aan de gestelde quorumvereiste niet werd voldaan, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing kan slechts aangenomen worden met de meerderheid bedoeld in het tweede lid. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Art. 25. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een verslag en ondertekend door de voorzitter en secretaris, alsook door de leden die erom verzoeken. De beslissingen worden per gewone brief, fax of aan de leden toegezonden. De af te leveren uittreksels worden voor gelijkvormig afschrift ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders of door de afgevaardigd bestuurder. Uittreksels worden bezorgd aan derden die erom verzoeken voor zover zij een belang doen gelden. De verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle leden er inzage kunnen van nemen. TITEL IV. Raad Van Bestuur Art. 26. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de effectieve leden. De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 5

6 Deze termijn begint onmiddellijk na de Algemene Vergadering tijdens dewelke de bestuurder werd benoemd en eindigt na afloop van de Algemene Vergadering gehouden in het jaar waarin het mandaat verstrijkt, de bepalingen van artikel 32 uitgezonderd. De bestuurders kunnen vrijwillig hun ontslag indienen. Het ontslag wordt ingediend per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien het ontslag betrekking heeft op de voorzitter zelf, ter attentie van de voltallige Raad van Bestuur. De bestuurders kunnen door de Algemene Vergadering afgezet worden. Art. 27. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders, onverminderd de bepalingen van het eerste lid van artikel 13 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei Elk stichtend lid beschikt in elk geval over één bestuurder zo lang zij stichtend lid blijft. Art. 28. De Raad van Bestuur beschikt over alle bevoegdheden die niet door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 of door onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. Art. 29. De Raad van Bestuur treedt op als college maar kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid gedeeltelijk overdragen aan één der bestuurders, aan een lid van de vereniging, aan een comité zoals bedoeld in artikel 38 van deze statuten of zelfs aan een derde, niet-lid van de vereniging. Deze bestuurders of derden die namens de Raad optreden, moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enige beraadslaging of machtiging en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad. De overdracht van bevoegdheid wordt vastgelegd bij resolutie goedgekeurd door de Raad van Bestuur en ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De resolutie vermeldt nauwkeurig en gedetaileerd aan wie de bevoegdheden overgedragen worden, voor welke termijn deze bevoegdheden worden overgedragen, hoe de bevoegdheidsoverdracht een einde neemt of op welke wijze de gemachtigden afgezet kunnen worden, welke bevoegdheden precies overgedragen worden en op welke wijze deze moeten uitgeoefend worden. De Raad van Bestuur kan een bestuurder, een lid van de vereniging of een derde, nietlid van de vereniging, aanstellen en belasten met het dagelijks bestuur van de vereniging. De aanstelling gebeurt voor onbepaalde tijd maar kan op ieder ogenblik door de Raad van Bestuur beëindigd worden. Het dagelijks bestuur omvat, en dit ongeacht de financiële tegenwaarde, de betaling van courante leveranciersfacturen, weddes van personeel of andere vergoedingen van werknemers, bestuurders en leden van de Beleidsraad en andere comités, de uitvoering van terugbetalingen aan registratieagenten, de opstelling van facturen en kredietnota s voor de courante 6

7 activiteiten van de vereniging, de leiding over het personeel en de uitvoering of afhandeling van alle projecten en zaken die ingebed zijn in het door de Algemene Vergadering goedgekeurde budget. De belasting van een persoon met het dagelijks bestuur wordt vastgelegd bij resolutie goedgekeurd door de Raad van Bestuur en ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De resolutie vermeldt nauwkeurig en gedetaileerd aan wie het dagelijks bestuur wordt overgedragen, hoe de bevoegdheidsoverdracht een einde neemt of op welke wijze de gemachtigden afgezet kunnen worden en op welke wijze het dagelijks bestuur moet uitgeoefend worden. De Raad van Bestuur kan de taken van het dagelijks bestuur tevens verder expliciteren en vastleggen in de eerder vermelde resolutie. De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Deze kan aan één van zijn leden of aan een derde of aan de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheid verlenen de vereniging te vertegenwoordigen. Art. 30. De kandidatuur van leden van de Raad van Bestuur moet schriftelijk worden ingediend op de zetel van de vereniging. De oproeping voor de Algemene Vergadering vermeldt de naam en de hoedanigheid van de kandidaten. Art. 31. De leden van de Raad van Bestuur zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat, zonder enige persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen betreffende de verbintenissen van de vereniging. Art. 32. In geval van vrijkomen van een mandaat in de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst een nieuwe bestuurder aanduiden die de resterende duur van de termijn zal vervolledigen. Bij toetreding van een nieuw effectief lid kan de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst een bestuurder ter vertegenwoordiging van dit lid benoemen. Art. 33. De Raad kan onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de secretaris, en in geval van afwezigheid van de secretaris door de oudste bestuurder. Art. 34. De Raad van Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar. De Raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De uitnodigingen worden ten minste acht dagen vóór de bijeenkomst bij gewone brief, of telefax verstuurd. De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aanwezige bestuurders er unaniem mee instemmen dat beraadslaagd en gestemd mag worden over een punt dat niet op de agenda staat. 7

8 Art. 35. De Raad van Bestuur is enkel geldig samengesteld wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is de helft van de bestuurders op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Art. 36. Elke bestuurder kan zich op de vergaderingen van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een gevolmachtigde kan maximum één bestuurder vertegenwoordigen. Art. 37. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Er wordt beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stemvan de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend. Art. 38. De Raad van Bestuur kan comités oprichten, waarvan zij de samenstelling, bevoegdheden en werking vaststelt in het huishoudelijk reglement. Deze comités hebben als doel om specifieke adviezen af te leveren, voorbereidende studies uit te voeren, memo s, rapporten (bv. financiële overzichten) en documenten uit te werken teneinde de besluitvorming van de Raad van Bestuur te ondersteunen. De Raad van Bestuur voorziet tevens in de oprichting van Strategische Comités per domeinnaamextensie (Top Level Domain of TLD) waarvoor de vereniging als beheerder (registry) optreedt. De samenstelling, bevoegdheden en werking van deze Strategische Comités worden verder vastgesteld in het huishoudelijk reglement. Art. 39. De Raad van Bestuur kan experten benoemen en ere-functies verlenen. Art. 40. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders of door de afgevaardigd bestuurder. Art. 41. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het personeel van de vereniging en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. TITEL V. Beleidsraad Art. 42. De Raad van Bestuur wordt in zijn taken bijgestaan door de Beleidsraad. De Beleidsraad heeft tot doel om de beslissingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden. Art. 43. De bestuurders van de vereniging maken uit hoofde van hun functie automatisch deel uit van de Beleidsraad. 8

9 Art. 44. De overige leden van de Beleidsraad worden benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van de effectieve leden. De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De hierna genoemde effectieve leden kunnen volgende voordrachten doen: ISPA, v.z.w. draagt twee kandidaat leden voor; AGORIA, v.z.w. draagt één kandidaat lid voor; BELTUG, v.z.w. draagt één kandidaat lid voor; andere effectieve leden dragen elk één kandidaat lid voor. Daarnaast kunnen de effectieve leden ook natuurlijke personen of rechtspersonen voordragen als kandidaat lid van de Beleidsraad op basis van de bijzondere expertise die deze bezitten in verband met de activiteiten van de vereniging. De voordracht van kandidaat leden van de Beleidsraad gebeurt schriftelijk op het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging. Art. 45. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens voorzitter van de Beleidsraad. Art. 46. De Beleidsraad vergadert zo vaak als aangewezen is in het belang van de vereniging. De Beleidsraad wordt samengeroepen door de voorzitter. De uitnodigingen worden vooraf per brief, fax of verstuurd. De uitnodiging bevat tevens de agenda die door de voorzitter vastgesteld wordt. De Beleidsraad kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aanwezige leden er unaniem mee instemmen dat beraadslaagd en gestemd mag worden over een punt dat niet op de agenda staat. De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid wordt de vergadering geleid door de oudste aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door het oudste aanwezige lid. TITEL VI. Budget en rekeningen Art. 47. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van oprichting tot 31 december Art. 48. De Raad van Bestuur legt de rekening met betrekking tot het voorbije boekjaar en de begroting voor het lopende boekjaar elk jaar aan de gewone Algemene Vergadering voor. Op 31 december van elk jaar worden de rekeningen van het voorbije jaar afgesloten en de begroting van het volgend jaar opgesteld. 9

10 Art. 49. Teneinde te voorzien in de controle van de financiële toestand van de vereniging, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld, worden één of meer commissarissen aangesteld. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Deze termijn begint onmiddellijk na de Algemene Vergadering tijdens dewelke de commissarissen werden benoemd en eindigt na afloop van de Algemene Vergadering gehouden in het jaar waarin het mandaat verstrijkt TITEL VII. Ontbinding en vereffening Art. 50. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid. Indien door overlijden of uittreding van een effectief lid, het aantal effectieve leden minder dan drie zou bedragen, moet de vereniging haar toestand zo snel mogelijk zien te regulariseren. Art. 51. Bij vrijwillige ontbinding wijst de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars aan, waarvan zij de bevoegdheden bepaalt. Art. 52. De Algemene Vergadering kan slechts geldig over de ontbinding van de vereniging beraadslagen en besluiten indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de oproeping werd toegelicht en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval aan de gestelde quorumvereiste niet werd voldaan, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing kan slechts aangenomen worden met de meerderheid bedoeld in het tweede lid. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Art. 53. In geval van ontbinding zal het patrimonium worden overgedragen aan een vereniging zonder winstoogmerk waarvan het doel zoveel mogelijk dit van de huidige vereniging benadert. TITEL VIII. Slotbepalingen Art. 54. Voor hetgeen niet werd geregeld door deze statuten, wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd tot op heden. 10

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw.

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw. Speelplein Bokal vereniging zonder winstoogmerk Bulstraat 18a 9270 Laarne Ondernemingsnummer : 0478.253.550 TITEL I. - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef 5 8820 Torhout RPR Gent afdeling Oostende 0535.738.522 Versie 11/05/2017 De algemene vergadering van 11 mei 2017 heeft, overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40,

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40, BELGISCHE CLUB VOOR INFORMATICAVEILIGHEID (afgekort BELCLIV) Vzw gesticht op 4 décember 1999 Statuten voor de laatste maal gewijzigd op 25 maart 2015 Ondernemingsnummer : 443.147.072 Gecoördineerde versie

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. JOWILE VZW Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling en de werking van de lokale chiro s, Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel te ondersteunen.

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Art. 4 Duur De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

Art. 4 Duur De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden. Oprichtingsakte VZW in oprichting Studentenraad KU Leuven, s Meiersstraat 5 B-3000 leuven I. VOORAF Tussen de ondergetekenden: Dhr. BRUYNOOGHE Ruben, woonachtig te Processiestraat 26, 1745 Opwijk; Dhr.

Nadere informatie

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Vlaamse Ouderenraad vzw Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Ondernemingsnummer : 0463.620.507 AANGEPASTE STATUTEN De algemene vergadering van 26 maart 2014, geldig samengeroepen te Brussel en beschikkend

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

Belgian Deaf sport Committee

Belgian Deaf sport Committee Belgian Deaf sport Committee Statuten INHOUD De bijzondere algemene vergadering van 13/03/2010 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: "Verbond Sociale Ondernemingen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw.

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: Verbond Sociale Ondernemingen, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw. VERBOND SOCIALE ONDERNEMINGEN vzw Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Ondernemingsnummer: 466.970.965 Identificatienummer: 1369299 STATUTEN De statutaire Algemene Vergadering van Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

TURNKRING GERAARDSBERGEN

TURNKRING GERAARDSBERGEN 0881.033.875 TURNKRING GERAARDSBERGEN TKG Vereniging zonder Winstoogmerk Zavelstraat 54. wijziging statuten TURNKRING GERAARDSBERGEN Ondernemingsnummer : 0881 033 875 WIJZIGING STATUTEN 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING TITEL I NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Benaming De vereniging draagt de naam Belgische kleine munsterlandervereniging, verenignig zonder winstoogmerk, afgekort

Nadere informatie

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016)

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Ebisu vzw Titel I: Benaming, zetel, doel en duur. 1. De Vereniging wordt genoemd Ebisu'. Haar zetel wordt gevestigd

Nadere informatie

Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015

Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015 1 I. NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1 Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015 De vereniging draagt als naam: "Nationaal Jenevermuseum Hasselt. In haar betrekkingen tot derden mag zij ook gebruik

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G Golfbiljartverbond Gent Eeklo Oudenaarde Zottegem vzw GEOZ vzw Oudenaardsesteenweg 45 9800 Deinze Ondernemingsnummer : 0443.334.342 C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G De

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017. Parantee Psylos vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417.754.155 GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING Dinghy Optimist Class Belgium vzw DOCB vzw Schaggeleweg 40, 2390 Westmalle Ondernemingsnummer : 409.330.991 S T A T U T E N De algemene vergadering van 10/112012, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten na de statutenwijziging zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008 te Gent

Gecoördineerde statuten na de statutenwijziging zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008 te Gent PROTOS vzw Ondernemingsnummer: 0417.299.047 Gecoördineerde statuten na de statutenwijziging zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008 te Gent HOOFDSTUK I NAAM ZETEL

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter.

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 STATUTEN De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Artikel 2 De vereniging werd opgericht op 9 juni

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur.

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur. STATUTEN. Titel I Naam Zetel Doel Duur. Artikel 1: De vereniging draagt de naam Deinse Kajak Club. Deze naam moet steeds door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw worden voorafgegaan

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie