schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 schoolgids Waar elk kind wordt gezien!

2 Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids. Namens de Medezeggenschapsraad Wilbert Donkers Voorzitter van de Medezeggenschapsraad De schoolgids werd door het College van Bestuur van Zicht Primair Onderwijs vastgesteld op 26 juni Namens het College van Bestuur Peter van de Sande Voorzitter van het College van Bestuur van Zicht PO 2 St.Corneliusschool Venhorst

3 Voorwoord De schoolgids is bedoeld voor ouders en/of verzorgers van kinderen die onze school bezoeken, maar ook voor ouders en/of verzorgers van toekomstige leerlingen. Wij informeren u over feitelijkheden zoals de schooltijden en de namen van de leerkrachten, de doelstellingen van de school, maar ook de plannen, die we willen realiseren, komen aan bod. De ouderbetrokkenheid die wij erg belangrijk vinden, de diverse terreinen waarop ouders in de school bezig zijn, onze identiteit, onze regels en afspraken, kortom over alles wat u moet weten over de St. Corneliusschool. We willen een school zijn waar je veel leert en waar iedereen met plezier naar toe gaat: de kinderen, het personeel, de ouders/verzorgers en alle andere betrokkenen. Om te leren van en met elkaar is het nodig dat je je veilig, betrokken en gehoord voelt. Iedereen leert en ontwikkelt zich, elke dag weer. Wij willen blijven zoeken naar de beste mogelijkheden om met elkaar te ontwikkelen. De St.Corneliusschool heeft als motto waar elk kind wordt gezien. Hiermee bedoelen wij het zichzelf (mogen) zijn van elk kind. Er is maar één school in het dorp en daarom kunnen alle kinderen uit Venhorst op onze school komen, mits ze binnen de grenzen van onze zorgmogelijkheden blijven. Verschillen tussen de kinderen bestaan en worden gewaardeerd. We nemen daarom het talent en de specifieke leer- en ontwikkelingsvraag van elk kind als uitgangspunt. De basisschool is een basis voor het verdere leven. Je moet er op kunnen bouwen. Dat geldt voor de kinderen en ook voor u als ouders en/of verzorgers. De St.Corneliusschool vervult deze belangrijke basisfunctie al sinds 1932 in ons dorp! De schoolgids verschijnt aan het begin van elk schooljaar. Hij heeft de instemming van de MR, is vastgesteld door het College van Bestuur en aangeboden aan de inspectie van het onderwijs. Achter in onze schoolgids vindt u een jaarkalender met belangrijke data voor u en uw kind. We hopen dat u in deze gids vindt wat u zoekt en we houden ons aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen. Namens het team, Pieter van Bernebeek en Walther Groenendaal Schoolleiding van de St.Corneliusschool St.Corneliusschool St. Josephplein 7, 5428 GL Venhorst. telefoon: website: 3 St.Corneliusschool Venhorst

4 Inhoudsopgave Instemming en vaststelling van deze schoolgids 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1. Namen van de medewerkers van de school 5 2. Medewerkers met speciale taken 6 3. Passend onderwijs op de St.Corneliusschool 8 4. Lesuitval 9 5. Bestuur 9 6. Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon Leerplicht Betrokkenheid van ouders Gedragsregels op onze school Schooltijden, vakanties en vrije dagen Overblijven, dagopvang en voor- en naschoolse opvang Onze plannen en ambities Jaarverslag over het schooljaar Jaarplan Gebruikte methoden De inspectie van het onderwijs Hoofdluisproject Venhorst Contacten ouders en school Rapporten Klassenlijsten Het vervolgonderwijs Uitstroom- en cito-gegevens van onze school Gymnastieklessen Kunstzinnige Vorming Schooltelevisie Sociale vaardigheidstraining Organisatorische mededelingen Protocollen Het plaatsen van foto s van uw kinderen op onze website Reglement Organisaties waar wij mee samenwerken En verder St. Corneliusschoollied Formulieren Belangrijke data in schooljaar St.Corneliusschool Venhorst

5 1. Namen van de medewerkers van de school Directeur: (tot ) Adjunct-directeur: Pieter van Bernebeek Walther Groenendaal Leerkrachten: Groep 1 Groep 2 en 1 Groep 2 Groep 3 Groep 3, 7 en 8 Groep 4 Groep 4 Groep 5 Groep 5 Groep 6 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Mieneke Kuitert Yvonne Lahaije Dorien Donkers Loes van der Heijden Karin van Boxtel Maureen Derks Angelique Nelemans Janneke van Lankvelt Laura Goossens Annemie van der Vleuten Kees Manders Dionne Gerrits Walther Groenendaal Interne Begeleiding: PGB-begeleiding: Onderwijsassistent: Laura Goossens Petra van der Aa Marjo Geene en Sandra van Impelen Project Meer- en hoogbegaafdheid: Annemiek Selten Conciërge: Administratie: Schoonmaak: Sonja van Lijssel en Ad Verhagen Anita van de Kandelaar Angela van den Hoogen, Marieke Manders en Karin van Lankveld 5 St.Corneliusschool Venhorst

6 Teamfoto schooljaar Staand van links naar rechts: Karin van Boxtel, Walther Groenendaal, Karin van Lankveld, Loes van der Heijden, Yvonne Lahaije, Sonja van Lijssel, Pieter van Bernebeek en Angelique Nelemans. Zittend van links naar rechts: Marjo Geene en Sandra van Impelen. Knielend van links naar rechts: Dorien Donkers, Laura Goossens, Dionne Gerrits, Maureen Derks en Janneke van Lankvelt. 2. Medewerkers met speciale taken Interne leerlingenzorg De coördinatie van de zorg op onze school is in handen van de IB-er (intern begeleider). Die ondersteunt en begeleidt de leerkrachten bij de zorg voor de leerlingen en heeft overzicht over en is verantwoordelijk voor de totale leerlingenzorg op onze school. Deze taak wordt gedaan door Laura Goossens. Taalonderwijs De verbetering van het taalonderwijs heeft veel aandacht op de St.Corneliusschool. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Janneke van Lankvelt, onze taalcoördinator. Zij ondersteunt de leerkrachten op dit gebied en werkt planmatig aan de verbetering van ons taalonderwijs. Extra ondersteuning buiten de groep. Buiten de klassen worden er ook kinderen extra ondersteund. Dit gebeurt door juf Marjo en juf Petra. Het effect van deze hulp wordt planmatig geëvalueerd en besproken met de betreffende groepsleerkrachten. Behalve deze ondersteuning wordt er de laatste jaren steeds vaker extra ondersteuning gegeven in het kader van de zorgverzekeraar van de ouders. Deze ondersteuning wordt meestal gegeven door een extern bureau dat daartoe gekwalificeerd is. Deze ondersteuning kan, na toestemming van de schoolleiding, op school gegeven worden. De beslissing van de schoolleiding wordt bepaald door het beleidsstuk Externe leerlingenzorg onder schooltijd. 6 St.Corneliusschool Venhorst

7 Preventiemedewerker Deze taak wordt door Maureen Derks vervuld. Zij houdt een vinger aan de pols op gebieden zoals veiligheid, Arbo en werkdruk. Werkgroep ICT De leerkracht die leiding geeft aan de werkgroep ICT maakt onder andere een plan om ICT, via ondersteuning en begeleiding van de leerkrachten, meer en planmatige aandacht te geven op onze school. Deze taak wordt door Maureen Derks en Dionne Gerrits gedaan. Werkgroep bedrijfshulpverlening De leiding van de werkgroep bedrijfshulpverlening is in handen van een medewerker die onder andere verantwoordelijk is voor de ontruimingsoefeningen en de evaluatie hiervan. Deze taak wordt door Pieter van Bernebeek gedaan. Werkgroep kunst en cultuur De werkgroepleider kunst en cultuur is verantwoordelijk voor ons kunstaanbod en het uitvoeren van een kunst- en cultuurplan. Deze taak wordt door Dorien Donkers gedaan. Regiegroep Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de verbetering van de resultaten op onze school. De leiding van deze groep ligt bij Pieter van Bernebeek. Project Meer- en Hoogbegaafdheid Met de Octopus en de Regenboog uit Boekel heeft onze school een project voor meer- en hoogbegaafde kinderen opgezet. Extra aandacht voor deze kinderen, ondersteuning voor de leerkrachten en het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor deze kinderen zijn de doelen van dit project. De leiding van dit project ligt bij Annemiek Selten. Taalklas Gesubsidieerd door de gemeente Boekel hebben de vier scholen uit Boekel en Venhorst de taalklas opgezet met als doel het verzorgen van extra taalonderwijs voor kinderen met een andere culturele achtergrond. Erna Biemans is de leerkracht van de taalklas. Vertrouwenspersonen Yvonne Lahaije en Walther Groenendaal zijn de interne vertrouwenspersonen voor leerlingen, ouders en medewerkers. Als u een klacht heeft in de sociaal-emotionele sfeer (bijvoorbeeld pesten) of relationele sfeer (bijvoorbeeld contact met de leerkracht of directie), kunt u beroep doen op de hulp van de vertrouwenspersoon. Deze hulp kan bestaan uit het zoeken naar oplossingen of uit het verwijzen naar andere instanties. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Andere belangrijke taken Behalve de normale dagelijkse taken in verband met het lesgeven hebben alle leerkrachten ook nog extra taken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: het leiding geven aan werkgroepen en bouwvergaderingen, de organisatie van het kamp, het deelnemen aan de vergaderingen van de (G)MR en de OR, het inwerken van nieuwe leerkrachten en het begeleiden van stagiaires. Groepenverdeling De kinderen op onze school zijn verdeeld over 8 jaargroepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar. Voor de toekenning van het aantal leerkrachten is de datum van 1 oktober van het voorgaande schooljaar bepalend: de 215 kinderen op 1 oktober 2013 tellen voor het schooljaar Door verschillende factoren zoals BAPO, compensatie-uren en deeltijdwerken ontmoeten de kinderen tijdens hun schoolweek verschillende leerkrachten. We proberen dit zo beperkt mogelijk te houden en streven naar maximaal twee groepsleerkrachten per groep. 7 St.Corneliusschool Venhorst

8 3. Passend onderwijs op de St.Corneliusschool Ondersteuningsprofiel Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school) de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. De kwaliteit van onze basisondersteuning De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. Onderwijs Wij zijn tevreden over het domein onderwijs. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ook ouders worden hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Als team hebben wij ons jarenlang geschoold in handelingsgericht werken. Volgend jaar gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen. Beleid Wij zijn tevreden over het domein beleid. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op. Organisatie Ook over het domein organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een kleine school en daardoor zijn de lijnen kort. Dit voorkomt veel bureaucratie. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam, waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Het zorgteam, waar wij een beroep op kunnen doen, bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van het zorgteam. Begeleiding Het domein begeleiding vraagt de komende tijd de meeste aandacht. Onze school werkt voor een kleine groep leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief is voor volgend jaar een aandachtspunt. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht van de voorschool naar onze school kan beter. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner. De verbetering van de communicatie met de ouders heeft onze aandacht. Beschikbare deskundigheid Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van 8 St.Corneliusschool Venhorst

9 gedragsproblematiek. Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen met ADHD en leerlingen met een autistische stoornis. Onze intern begeleider en een onderwijsassistent zijn hierin geschoold. Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, en dyscalculie is belegd bij onze intern begeleider. Veel expertise ligt bij de intern begeleider. Dit maakt ons als school kwetsbaar. Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten en versterken. Wij gaan op zoek naar een aanpak waarbij wij de deskundigheid meer kunnen verdelen over de teamleden. Een start wordt hier al gemaakt. Met de twee andere Boekels scholen van Zicht starten wij in schooljaar een project meer- en hoogbegaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een rugzak. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 4 en maken ons sterk om de expertise die de ambulant begeleiders de school inbrengen zelf eigen te maken. De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke rol in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker is van grote waarde in het zorgteam. De afgelopen jaren hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt van logopedie. Helaas is de gemeentelijke subsidie vervallen en kunnen wij niet meer gebruik maken van deze externe deskundigheid. Ondersteuningsvoorzieningen Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor een groep kinderen en is ook niet voornemens een voorziening in te richten de komende jaren. Ontwikkelagenda Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen en het werken met het ontwikkelingsperspectief. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school verdient aandacht. Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar zijn ons bewust van de kwetsbaarheid. Het meer verdelen van deze deskundigheden is een aandachtspunt voor onze school. Alleen dan kunnen wij de komende jaren alle kinderen uit Venhorst onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit. 4. Lesuitval Omdat ook leerkrachten ziek worden of om andere redenen wel eens niet naar school kunnen, proberen we in die gevallen vervangers aan te trekken via een gezamenlijke vervangingspool met andere schoolbesturen. Kan geen van de vervangers ons vooruit helpen, dan kijken we of we de vervanging intern kunnen regelen. In uiterste gevallen worden de intern begeleider en/of de directie ingeschakeld. Is ook daar geen ruimte meer, dan moeten we helaas de ouders vragen om het kind thuis te houden. 5. Bestuur Organisatie Onze school valt onder het bevoegd gezag van Zicht Primair Onderwijs. Zicht verzorgt basisonderwijs op twaalf reguliere scholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. Eén school is een interconfessionele school. De overige scholen hebben de rooms-katholieke identiteit. Alle scholen hebben elk hun eigen karakter en sfeer. Het college van bestuur wordt gevormd door de volgende personen: Dhr. Peter A.G.M. van de Sande, voorzitter Dhr. Kees C.J.G. Buuts, secretaris/penningmeester Bezoekadres: Postadres: Karbeel 16 Postbus BR Gemert 5420 AA Gemert tel De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: Dhr. E. Nijhuis, voorzitter 9 St.Corneliusschool Venhorst

10 Dhr. W. Veldman, secretaris/penningmeester Dhr. J. Bloemers, lid Dhr. J. van den Crommenacker, lid Dhr. P. Verbruggen, lid Bestuursbeleid De bestuurlijke organisatie stelt onder andere beleidsrichtlijnen op die bestemd zijn voor schooldirecties. Het gaat dan om het vastleggen van voorwaarden waarbinnen een school kan opereren, bijvoorbeeld het financieel beleid en het formatiebeleid. Er zijn ook zaken die bestuurlijk worden georganiseerd of besluiten die van direct belang zijn voor ouders. Genoemd beleid wordt ontwikkeld en vastgesteld in samenwerking met het managementteam van Zicht, zijnde de 13 directeuren van de scholen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met en na advisering/instemming van de GMR. 6. Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon Klachtenprocedure Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie van de school. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan heeft Zicht een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. Klachtenregeling Het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM is door Zicht vastgesteld. Hierin is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en/of lichamelijk geweld en overige klachten. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Op de scholen ligt de klachtenregeling ter inzage. Vertrouwenspersoon Als onderdeel van de klachtenprocedure hebben alle afzonderlijke scholen een interne vertrouwenspersoon aangesteld. Op stichtingsniveau zijn er externe vertrouwenspersonen benoemd voor degenen die zijn klacht niet binnen de school wil melden. Interne vertrouwenspersoon De interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Wat doet de interne vertrouwenspersoon? luisteren naar de klacht; informatie geven over de klachtenprocedure; overleggen met de externe vertrouwenspersoon; eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon; contact houden met de leerling/ouders. Daarnaast heeft de interne vertrouwenspersoon een belangrijke taak op het gebied van preventie van seksuele intimidatie op school. De namen van de vertrouwenspersonen kunt u vinden in de schoolgids van de betreffende school. De externe vertrouwenspersonen De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van Fontys Fydes. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon? zo nodig bemiddelen; nadere informatie geven over de klachtenprocedure; adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie of bij aangifte bij de (zeden)politie; 10 St.Corneliusschool Venhorst

11 bijstand geven tijdens de klachtenprocedure; zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening; contact houden met de interne vertrouwenspersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken. De externe vertrouwenspersonen zijn: Mevr. Drs. Irma van Hezewijk, tel: Mevr. Drs. Marijke Creemers, tel: Vermeld bij uw telefoontje dat u de betreffende persoon nodig hebt als vertrouwenspersoon, dan wordt alles in het werk gesteld om u zo snel mogelijk terug te bellen. De klachtencommissie is bereikbaar via: Stichting KOMM regio Midden, Mw. van Rangelrooij, ambtelijk secretaris, Postbus 32, 5328 ZG Rossum Telefoon: Website: 7. Leerplicht Wanneer mag uw kind naar school Een kind dat vier jaar is mag naar de basisschool; het moet echter pas als het vijf jaar is. Dat wil zeggen, dat ieder kind op de eerste schooldag die volgt op de maand waarin het vijf is geworden naar school moet. Ouders hebben de plicht er voor te zorgen dat het kind altijd op school aanwezig is. o Kinderen die in de maand september vier jaar worden, mogen al starten aan het begin van dat schooljaar. o De kinderen die tussen 1 oktober en 31 december vier jaar worden, mogen direct na hun verjaardag al op school komen. o De kinderen die vanaf 1 januari vier jaar worden, komen op school op de eerste dag na de vakantie die volgt op hun verjaardag. Kennismaking voordat uw kind 4 jaar wordt Het kennismakingsmoment zal 1 dagdeel zijn. Dit zal i.o.m. de leerkracht plaatsvinden. U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht wanneer dit moment zal zijn. Bovenstaande regels hanteren wij met het oog op de bestaande groep 1. Deze groep is al groot. Wij proberen voor deze kinderen de stabiliteit binnen de groep te bewaken en kiezen daarom voor 1 gezamenlijk dagdeel voor het groepje instromers. Vrijstelling van leerplicht Er is in zeer bijzondere gevallen een mogelijkheid om ouders vrij te stellen van de verplichting om hun kinderen in te schrijven bij een school. Op de volgende gronden kan door de leerplichtambtenaar van de gemeente vrijstelling worden verleend: het kind is ongeschikt voor het onderwijs op psychische of lichamelijke redenen; het leiden van een trekkend bestaan; de ouders hebben principiële bezwaren tegen de richting van alle binnen redelijke afstand gelegen scholen; inschrijving van de leerling op een school in het buitenland. Bij de eerst genoemde grond moet u een verklaring overleggen aan de leerplichtambtenaar van een psycholoog die door het college van B&W is aangewezen. Vervangende leerplicht Vervangende leerplicht is pas mogelijk als uw kind 14 jaar is. Er wordt dan een programma aangeboden met algemeen onderwijs en op een beroep gericht onderwijs. De gemeente Boekel heeft de leerplichtambtenaar samen met 13 andere gemeenten ondergebracht bij het regionaal bureau leerplicht. Mevrouw M. van Zutphen is de leerplichtambtenaar voor onze gemeente en heeft als standplaats Veghel. 11 St.Corneliusschool Venhorst

12 Verlof In de Leerplichtwet wordt beschreven wanneer er redenen aanwezig zijn om vrij te vragen voor de kinderen. De meeste redenen zijn wel bekend: huwelijk, ziekte, begrafenis, bezoek ziekenhuis. Als uw kind onder schooltijd naar de dokter etc. moet, geeft u een briefje mee voor de groepsleerkracht. U haalt zelf het kind tijdig op. Verlof dient u aan te vragen bij de directie (er zit een aanvraagformulier in deze gids). In de Leerplichtwet staat dat alleen in gewichtige omstandigheden langdurig verlof kan worden verleend. De schoolleiding kan hiervoor maximaal 10 dagen extra verlof per jaar verlenen. Bij langere afwezigheid dient de ambtenaar die door de Burgemeester en Wethouders met het toezicht op de Leerplichtwet is belast, hiervan in kennis gesteld te worden. Die kan bij overtreding van de Leerplichtwet maatregelen nemen. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: langdurige ziekte, gezinsproblemen en verlof op doktersadvies Het bestuur en de directies zijn van mening dat extra vakantie nemen buiten de normale vakantietijden wegens goedkope tarieven, verschuiving geplande vakantie, wintersport e.d. geen gewichtige redenen zijn om verlof te vragen. Daarom zal dit soort aanvragen worden afgewezen. Schorsing en verwijdering In zeer bijzondere gevallen kan de school overgaan tot het schorsen van een leerling of zelfs verwijdering van school. In ieder geval moet er dan een gesprek zijn geweest met de ouders en de leerling. De inspectie moet geraadpleegd worden door de school. Bij verwijdering zoeken school en ouders, met steun van de leerplichtambtenaar, naar een passende nieuwe school. 8. Betrokkenheid van ouders Medezeggenschapsraad Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Dit is wettelijk geregeld bij de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Iedere MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden of rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Binnen de stichting Zicht is er een GMR met 12 leden en deze leden worden niet per school aangeleverd. De GMR richt zich in het bijzonder op de bovenschoolse aangelegenheden en de MR op de schoolse aangelegenheden. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Ook wordt u via Korreltjes op de hoogte gehouden. De medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool bestaat uit: Oudergeleding Simone Kok Ancelie Lodewikus 12 St.Corneliusschool Venhorst

13 Wilbert Donkers Personeelsgeleding (tevens secretariaat) Janneke van Lankvelt Loes van der Heijden Walther Groenendaal De afgevaardigden van de St.Corneliusschool in de GMR zijn uit: Namens ouders Wendy van Dijk Namens ouders Simone Kok Ouderraad De ouderraad schrijft alle ouders met kinderen op onze school in als lid van de oudervereniging. Als u geen lid wenst te zijn, kunt u dat aan de secretaris meedelen. Uiteraard komt uw kind dan niet in aanmerking voor de activiteiten die door de ouderraad georganiseerd worden. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het bestuur. Op de jaarvergadering wordt de hoogte van de bijdrage aan de ouderraad vastgesteld. Natuurlijk is het zo, dat elke activiteit geld kost. En hoe meer je wilt organiseren als ouderraad, hoe meer deze contributie omhoog moet. Deze contributie wordt onder meer gebruikt voor de organisatie van Sinterklaas- en kerstviering, medefinanciering van de schoolreisjes en het schoolkamp en een beetje ook voor de intocht van Sinterklaas en de viering van Koninginnedag. De inning van dit bedrag gebeurt door automatische afschrijving na het uitschrijven van een eenmalige machtiging. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage is 12,50 in het schooljaar De school en ook de ouderraad ontvangen incidenteel een bedrag uit buitenschoolse activiteiten en soms wordt er zelfs regelrecht gesponsord. Bij elke sponsoring geldt: een bijdrage is zeer welkom, maar de school gaat géén extra reclame maken voor de schenker. Wij beperken ons tot een berichtje in de schoolkrant. De ouderraad bestaat uit: Voorzitter: Riannette Timmers Secretaris: Nancy van Gerwen Penningmeester: Agnes Vogels Leden: Wilbert van den Heuvel Sandra Janssen Wendy van Melis Anita Michiels Elise van Sleeuwen Pascal van Sleeuwen Klassenouder Wij vinden het fijn dat veel ouders bereid zijn zich voor onze school in te zetten. Zonder de hulp van ouders zouden veel activiteiten niet mogelijk zijn. In overleg met de groepsleerkracht organiseert en coördineert een klassenouder de ouderhulp. Zo heeft iedere groepsleerkracht een eigen klassenouder die op verzoek van de leerkracht vrijwilligers werft voor verschillende activiteiten. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar, kunt u zich opgeven voor het klassenouderschap. 9. Gedragsregels op onze school De gedragsregels zoals hieronder besproken gelden voor alle medewerkers, stagiaires en ook voor de ouders die op school als hulpouder een activiteit verrichten. Daar waar de regels niet toereikend zijn beslist de directie. Knuffelen en op schoot nemen In de onderbouw kan het voorkomen dat leerlingen op schoot worden genomen. Dit gebeurt alleen wanneer kinderen dit zelf aangeven. In de bovenbouw gebeurt dit niet meer. Aan- en uitkleden. 13 St.Corneliusschool Venhorst

14 In de onderbouw worden - indien nodig - kinderen geholpen met aan- en uitkleden. In de bovenbouw gebeurt dit niet meer. Gymlessen. De kinderen van groep 1 en 2 delen een kleedkamer en gymmen in hun ondergoed. De leerkracht helpt bij het uit- en aankleden. De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben aparte kleedlokalen voor jongens en meisjes. Na de gymles wordt er gedoucht. Jongens en meisjes apart. In de midden- en bovenbouw gaat de vrouwelijke leerkracht in de meisjeskleedkamer en de mannelijke leerkracht in de jongenskleedkamer. De leerkracht blijft verantwoordelijk, dus zal hij of zij, indien nodig, naar de andere kleedkamer gaan. Hij of zij zal even een seintje geven aan de kinderen zodat ze snel iets aan kunnen schieten. De leerkracht gaat nooit samen met de kinderen onder de douche. Individueel nablijven van kinderen. Het kan voorkomen dat kinderen na schooltijd nablijven. Niet langer dan een half uur en de ouders zijn op de hoogte. Een of meer collega s worden ingelicht. De deur van het lokaal blijft dan open. Leerlingen thuis uitnodigen. In de hoedanigheid van leerkracht worden geen kinderen mee naar huis genomen. Schoolkamp. De jongens en meisjes slapen, indien mogelijk, in een aparte slaapzaal. Het douchen doen ze apart. De leerkrachten slapen in een andere slaapzaal die in verbinding staat met de slaapzaal van de kinderen. Kleding. Ontbloot bovenlijf in de klas kan niet. Petten gaan af in de klas. Versperren van de weg, moedwillig botsen. Dit gedrag is ongeoorloofd. Bespreken van onacceptabel gedrag. Kinderen die gedrag vertonen dat als onacceptabel wordt ervaren worden hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit individueel of in groepsverband. Onacceptabel gedrag van de leerkrachten wordt individueel besproken met betrokkene door de directie of de contactpersoon van de school. Gedrag op school Grappen met een seksueel getinte en vernederende strekking worden vermeden. Op school komen geen affiches, tekeningen etc. waarop mensen als minderwaardig of als lustobject worden afgebeeld. Tot slot Natuurlijk hoopt iedereen dat het niet nodig zal zijn om een klacht in te dienen. De school voelt zich samen met u verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mocht u de volledige klachtenregeling met toelichting willen inzien, dan kunt u deze altijd via de contactpersonen opvragen. 10. Schooltijden, vakanties en vrije dagen Schooltijden: Maandag t/m vrijdag: t/m uur t/m uur Woensdag: t/m uur groep 1 vrijdag hele dag vrij groep 2 t/m 4 vrijdagmiddag vrij Pauze iedere dag uur Stuur uw kind niet te vroeg naar school. Een kwartier voor tijd aanwezig zijn is wel het maximum. Vakanties en vrije dagen 14 St.Corneliusschool Venhorst

15 Start school Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Carnavalsvakantie t/m e Paasdag Meivakantie t/m Hemelvaart t/m e Pinksterdag Zomervakantie t/m Studiedagen 19 november en 8 juli Studiemiddagen 3 februari en 5 maart 11. Overblijven, dagopvang en voor- en naschoolse opvang Overblijven Bij ons op school kan uw kind overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur t/m uur. U kunt uw kind aanmelden één dag van tevoren per sms of inspreken tussen 9.00 en uur. Het mobiel nummer is: Voor informatie kunt u bellen tussen uur en uur. Als uw kind op vaste dagen overblijft, is één keer opgeven voldoende. Het is wel belangrijk dat u uw kind afmeldt als het een keer niet komt. Dit is van groot belang omdat wij anders naar niet-afgemelde kinderen moeten gaan zoeken. De kosten van het overblijven komen voor rekening van de ouders waarvan de kinderen overblijven. Tegen een vergoeding van 2, - per dag kan van de overblijfregeling gebruik gemaakt worden. U kunt ook een overblijfkaart (12 x overblijven) kopen voor 18, -. Deze kaart is één jaar geldig, waarbij de datum op de kaart geldt. Het schoolbestuur heeft een zogenaamde WA-verzekering afgesloten tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor de leerkrachten in dienst van het schoolbestuur. Onder deze verzekering vallen ook de kinderen, de ouders die tijdens schooluren hun medewerking verlenen aan het onderwijs, en ook de mensen die helpen bij het overblijven. De dagopvang, de voorschoolse en de naschoolse opvang zijn gehuisvest in het gebouw van de St.Corneliusschool in Venhorst. Deze vormen van opvang worden georganiseerd door FIDES kinderopvang. Ouders die hun kinderen hiervoor willen opgeven, kunnen dit doen bij Fides, telefoon Onze plannen en ambities: de relatie tussen schoolplan, jaarplan en jaarverslag Het jaarplan is een onderdeel van de jaarlijkse schoolgids. Hierin leggen we als school verantwoording af aan ouders en andere belangstellenden. Met ingang van het school is het nieuwe schoolplan, gemaakt voor de periode , van kracht. In dit plan, dat ter inzage bij de directie ligt, geven we aan waar we in deze periode van vier jaar aan gaan werken. Via een jaarverslag leggen we op het eind van elk schooljaar verantwoording af over de bereikte resultaten van onze plannen tijdens dat schooljaar. Het schoolplan beslaat een termijn vier jaren en elk jaar wordt nader omschreven in een zogenaamd jaarplan. Dit wordt jaarlijks in de schoolgids gepubliceerd. Het is belangrijk en goed dat ouders/verzorgers en andere belangstellenden op de hoogte worden gebracht van onze plannen voor het nieuwe schooljaar. De relatie tussen schoolplan, jaarplan en jaarverslag is hieronder in schema gebracht. SCHOOLPLAN document voor 4 jaar (lange termijnplanning) JAARPLAN document voor 1 jaar (korte termijnplanning) JAARVERSLAG jaarlijks document (terugblik over resultaten en bevindingen) 15 St.Corneliusschool Venhorst

16 13. Jaarverslag over het schooljaar In dit verslag willen we ons verantwoorden over onze werkzaamheden van het afgelopen schooljaar: wat hebben we gedaan en wat nemen we mee naar het volgende schooljaar. Het is ook goed om kort stil te staan bij gemaakte vorderingen en zaken die we opvallend vinden. Terugblik op personeel gebied Tijdens het schooljaar hebben enkele personele wisselingen en veranderingen plaats gevonden. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt met 8 groepen en 8 leerkrachtbanen. Door gebruik te maken van een soort uitzendbureauconstructie konden we het aantal leerkrachten op elke groep beperken tot maximaal twee. Sandra van Impelen is aangetrokken als onderwijsassistent voor extra ondersteuning in diverse groepen. Afgelopen jaar hebben we langdurig afwezige collega s gehad. Dankzij collega s uit de vervangerspool hebben wij dit kunnen opvangen. Het afgelopen jaar hebben we stage geboden aan 2 stagiaires van ROC De Leijgraaf in Veghel en aan snuffelstagiaires van het Commanderij College in Gemert. Laura Goossens (als IB-er), Annemiek Selten (als coördinator project meer- en hoogbegaafdheid) en Janneke van Lankvelt (als taalcoördinator) zijn benoemd als LB-leerkrachten. Op het eind van het schooljaar is Annemiek Selten aangesteld van coördinator van het project meeren hoogbegaafdheid dat gaat draaien op de 3 Zichtscholen in Boekel-Venhorst. Haar werkplaats zal in het schooljaar op de Regenboog in Boekel zijn zodat zij hier minder op school aanwezig zal zijn. Haar taak als IB-er wordt volledig overgenomen door Laura Goossens. Op het eind van het schooljaar is bekend geworden dat Pieter van Bernebeek gebruik gaat maken van de 60-plusregeling, zoals aangeboden door het bestuur. Dit betekent dat hij m.i.v zal stoppen als directeur van de St.Corneliusschool. Het afgelopen jaar zijn de volgende cursussen/opleidingen gedaan: Annemiek Selten, Annemie van der Vleuten, Laura Goossens, Janneke van Lankvelt, Sonja van Lijssel en Pieter van Bernebeek hebben de herhalingscursus voor bedrijfshulpverlening gevolgd. Ad Verhagen is geslaagd voor de basisopleiding BHV. Op 6 december is er een gezamenlijke studiedag geweest met de collega s van Fides van de Villa. Het onderwerp was woordenschat. Pieter van Bernebeek heeft met de andere directeuren van ons schoolbestuur Zicht een meerdaagse bijgewoond met als onderwerp de competenties van leerkrachten en directeuren binnen Zicht. Yvonne Lahaije en Walther Groenendaal hebben een cursus voor vertrouwenspersonen gevolgd. Janneke van Lankvelt heeft de opleiding voor taalcoördinator succesvol afgerond aan De Kempel in Helmond. Laura Goossens en Marjo Geene hebben de rekencursus Met Sprongen Vooruit gevolgd. Annemiek Selten, Laura Goossens en Pieter van Bernebeek hebben diverse bijeenkomsten gevolgd in het kader van Passend Onderwijs dat per van start gaat. Pieter van Bernebeek heeft de informatieve bijeenkomst over de veranderingen op het gebied van de jeugdzorg bijgewoond. Deze bijeenkomst was op het gemeentehuis van Boekel en werd bijgewoond door diverse vertegenwoordigers van scholen, kinderopvang en schoolmaatschappelijk werk. Deze bijeenkomst was de eerste als voorbereiding op de verplaatsing van de jeugdzorg van de landelijke naar de gemeentelijke overheid met ingang van Maureen Derks heeft de cursus voor preventiemedewerker gevolgd. Van nu af aan zal zij zich gaan bezig houden met zaken zoals veiligheid, Arbo en werkdruk. Laura Goossens heeft een cursus over dyslexiebeleid voor groep 1 t/m 4 gevolgd. Mieneke Kuiters, Dorien Donkers, Yvonne Lahaije en Laura Goossens volgen een cursus over het kleuterobservatiesysteem KIJK. Deze cursus wordt ook gevolgd door collega s van Fides uit Villa Venhorst. Deze cursus wordt afgerond in het schooljaar Annemie van der Vleuten, Annemiek Selten en Pieter van Bernebeek hebben ieder een cursus bij het IMK gevolgd over persoonlijke effectiviteit. 16 St.Corneliusschool Venhorst

17 Terugblik op onderwijsinhoudelijk gebied De uitslag van de CITO-eindtoets geeft een goede verbetering. We zitten boven de eisen van de inspectie. Dankzij onze extra inspanningen hebben we dit mooie resultaat geboekt. Om in de toekomst goede resultaten te houden, blijven wij ook komend schooljaar werken met een project Duurzaam Sterke School. De afstemming van de schooladviezen met de ouders en het vervolgonderwijs is goed verlopen. De groepen zijn het afgelopen jaar groot gebleven. De lokalen zijn in 2000 gebouwd voor 22 leerlingen. Onze klassen zitten soms al boven de 30. Uiteraard heeft de groepsgrootte effect op het werken met de kinderen. De groepsorganisatie hiervan is dan ook niet eenvoudig. We hebben ook dit jaar verder gewerkt aan de uitvoering van een meerjarenplan om tot een verbetering van ons taalonderwijs te komen. Het team en Janneke van Lankvelt als taalcoördinator in opleiding, werden hierin begeleid door het KPC uit Den Bosch. Op het eind van het schooljaar werd een nieuwe methode voor het vak Engels aangeschaft. Terugblik op andere gebieden De vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Venhorst heeft geen grote stappen gemaakt door diverse redenen. Op de kerstmarkt is veel geld opgehaald dat gedeeltelijk bestemd is voor onze zusterschool in Suriname. Een ander deel zal gebruikt worden voor de aanschaf van buitenspeelgoed. 14. Jaarplan Komend schooljaar wordt verder gegaan met het resultaat gericht werken met het project Duurzaam Sterke School. Dit betekent dat we onze opbrengsten, vooral op het gebied van taal blijvend willen verbeteren. Onder externe begeleiding wordt het gemaakte plan gemaakt verder uitgewerkt. Ook zal er op groepsniveau meer resultaatgericht gevolgd en geborgen gaan worden. Belangrijke zaken die onder de aandacht zullen komen te staan zijn de verbetering van de didactische kwaliteiten van de leerkracht en de organisatie van de klas. Ook wordt er aandacht besteed aan het analyseren van de cito-resultaten. Uit het tevredenheidsonderzoek, dat gehouden werd onder leerlingen, ouders en leerkrachten, bleek dat de school zich moet verbeteren op het gebied van communicatie met de ouders. Komend schooljaar wordt hier een verbetert traject voor opgestart. Hiernaast bleek ook dat ouders en kinderen vinden dat er nog teveel wordt gepest op onze school, zie hiervoor het volgende aandachtsbolletje. Pesten komt ook op onze school voor. Onder leiding van een werkgroep bestaande uit de vertrouwenspersonen Yvonne Lahaije en Walther Groenendaal en de preventiemedewerker Maureen Derks krijgt pesten extra veel aandacht. Ook wordt nog gekeken naar samenwerking met het verenigingsleven en de ouders want pesten gebeurt niet alleen op school maar ook daarbuiten. Komend schooljaar wordt met de Octopus en de Regenboog uit Boekel een project voor meer- en hoogbegaafdheid gestart. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen extra aandacht en leerkrachten krijgen extra ondersteuning. De verantwoordelijkheid van dit project ligt in handen van Annemiek Selten. Samen met bibliotheek De Lage Beemden uit Boekel/Gemert wordt er op de St. Corneliusschool het project Bibliotheek op school gestart. Deelname aan dit project heeft als aantrekkelijk voordeel dat we een groot en actueel aanbod aan boeken krijgen op onze school en dat we gaan leren hoe we de leesbevordering van onze kinderen kunne verbeteren. Komend jaar wordt er landelijk een start gemaakt met passend onderwijs. Onze school heeft een ondersteuningsprofiel gemaakt en komend jaar zal blijken hoe dit werkt in de praktijk. Vlak voor de grote vakantie werden er al afspraken gemaakt over maatwerk via arrangementen voor enkele leerlingen op onze school. De bedoeling hiervan is dat deze kinderen niet naar het speciaal onderwijs hoeven maar dat ze een eigen leerlijn op onze school gaan krijgen. Wij worden hierin begeleid door het expertisecentrum van de Petrus Donderschool uit Gemert. Onze visie blijft elk kind uit Venhorst is welkom op onze school mits We gaan verder met de ontwikkeling van een IKC in Venhorst. Het streven is om te komen tot een harmonieuze samenwerking waarbij vooral het accent zal liggen op de verbetering van de aansluiting tussen het voorschoolse en schoolse traject. Komend jaar wordt met een gezamenlijk kleuterobservatiesysteem gewerkt. De Villa van Venhorst van Fides zal verhuizen vanuit het 17 St.Corneliusschool Venhorst

18 gebouw van de bakker naar de voormalige twee lokalen van t Kiezeltje zodat schoolse en voorschoolse samen onder één dak zitten bij het begin van schooljaar Gebruikte methoden vakgebied groep methode Aardrijkskunde 5 t/m 8 Meander Beeldend vormen 1 t/m 8 Uit de kunst Engels 7 en 8 Groove me Geschiedenis 5 t/m 8 Brandaan Kunst en cultuur 1 t/m 8 Uit het kunstaanbod van Kunstbalie Lezen en taal 1 t/m t/m 6 4 t/m 8 4 t/m 8 Schatkist en de map fonemisch bewustzijn Veilig Leren Lezen Goed Gelezen Tekstverwerken / Nieuwsbegrip Taalactief Lichamelijke oefening 3 t/m 8 Als leidraad dienen de Basislessen Bewegingsonderwijs. Muziek 1 t/m 8 Bronnenboeken muziek Natuur 3 t/m 4 5 t/m 8 Huisje, boompje, beestje Naut Rekenen 1 t/m 2 1 t/m 8 Schatkist en de map cijferen bewustzijn Wereld in getallen Schrijven 2 t/m 8 Pennenstreken Sociale redzaamheid 1 t/m 8 Leefstijl Studievaardigheden 7 en 8 Blits Verkeer 1 t/m 4 Rondje verkeer 5 t/m 8 Verkeerskranten van 3VO Wereldoriëntatie 4 Geïntegreerd werkboek (Brandaan, Naut en Meander) Alle methodes die wij gebruiken zijn gebaseerd op de nieuwste onderwijskundige inzichten, hebben een moderne vormgeving en een actuele inhoud. Na een periode van ongeveer 8 jaar vervangen wij methodes. 16. De inspectie van het onderwijs Op de en kunt u met vragen voor de inspectie van onderwijs terecht. Algemene vragen en informatie over onderwijs en ouderparticipatie kunt u terecht bij het telefoonnummer optie 2. Het meldpunt voor vertrouwensinspecteurs is Hoofdluisproject Venhorst Alweer een flink aantal jaren geleden is op school een hoofdluisproject opgezet. Dit was noodzakelijk omdat regelmatig uitbraak van hoofdluis werd geconstateerd. Er is een werkgroep gevormd van moeders die kunnen worden ingezet voor de controle van de haren van de kinderen. Niet alle moeders zijn telkens nodig, maar uiteraard is een aantal reserves welkom. De eerste groep ouders heeft een cursus gevolgd en weet waarop ze moeten letten. Zij leiden de nieuwe ouders op. Het is de bedoeling dat 6 keer per jaar wordt gecontroleerd, telkens na een vakantie. De controle betekent niet dat de kinderen gekamd worden. Er wordt slechts even op de voor de hand liggende plekken gekeken of er luizen of neten aanwezig zijn. De werkgroep gaat heel zorgvuldig te werk. De kinderen horen niet of zij luizen of neten hebben. De ouders worden ingelicht door de leerkracht die ook lid is van de werkgroep: juffrouw Annemie van der Vleuten. De hoofdluiscontrole hoort bij onze school en het is daarom onze bedoeling alle kinderen te controleren. Wanneer u grote bezwaren tegen de controle van uw kind hebt kunt u dat vertellen aan de genoemde leerkracht. De controles garanderen niet dat uw kind geen luizen of neten heeft. Uw eigen wekelijkse controle blijft nodig. Als uw kind besmet is, bent u er zo snel bij. Dit voorkomt veel ellende bij uw kind en anderen. In vorige schooljaren hadden we bijna geen last van hoofdluis, mede door de inzet van deze werkgroep en de ouders thuis. 18 St.Corneliusschool Venhorst

19 18. Contacten ouders en school Zeer belangrijk voor het kind is een goed contact tussen ouders en school. De schoolgids is een eenvoudige vorm van contact. Dit geldt ook voor ons wekelijkse ouderkrantje Korreltjes en onze website. Andere vormen zijn de ouderavonden. Voor alle groepen wordt in het begin van het schooljaar een algemene ouderavond gehouden, waarbij allerlei organisatorische en andere zaken worden doorgesproken. Hiernaast zijn er dan nog de gesprekken naar aanleiding van de rapporten. Gesprek met de directeur Elke dinsdagochtend van 8.45 tot en met 9.00 uur is er spreektijd. Dit geeft u de mogelijkheid om zonder afspraak een gesprek te hebben met de directeur. Hiernaast kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken voor een gesprek met de schoolleiding op een ander tijdstip. Gesprek met groepsleerkracht Wilt u de leerkracht op de hoogte stellen van bepaalde problemen of eigenaardigheden van uw kind, wacht dan niet tot de ouderavond, maar geef dit eerder schriftelijk of telefonisch door. Is het probleem iets ingewikkelder, maak dan een afspraak met de betreffende groepsleerkracht. Een formulier hiervoor is achter in deze gids opgenomen. De leerkracht heeft dan de tijd om zich voor te bereiden en de kans om een geschikt moment uit te zoeken. Verder ligt uw verzoek zo ook meteen vast. Maar als wij vinden dat we eerder contact moeten hebben, omdat we ons om wat voor reden dan ook bezorgd maken over uw kind, dan nodigen we u uit voor een gesprek. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u bij de aanvang van de lessen de leerkracht aanspreekt dit gaat namelijk ten koste van de lestijd en dat is niet wenselijk. Doorgeven berichtjes Ouders die nog wat willen vertellen aan de leerkrachten komen via de voordeur binnen en melden zich bij de balie van mijnheer Ad en mevrouw Sonja of bij de directiekamer. Meestal is er wel iemand in de buurt die voor u de betreffende persoon opzoekt. Vergeten spullen die u naar school brengt, kunt u op deze balie leggen. Doe er wel een briefje bij van wie het is. Het personeel zorgt ervoor dat het dan bij het goede kind komt. Zo blijft de rust in de klas het best gewaarborgd. Oudergesprekken In de loop van het eerste trimester worden voor de groepen 3 tot en met 8 oudergesprekken gehouden vóór het uitreiken van het eerste rapport. In een 10-minutengesprek wordt met de ouders gesproken over het wel en wee van het kind. Er wordt toelichting gegeven op het rapport en de behaalde cijfers. Na het uitreiken van het tweede rapport worden alle ouders uitgenodigd om een tweede 10-minuten-avond te bezoeken. Aan het eind van het schooljaar roepen we alleen die ouders op waarmee we zelf een gesprek wensen. Verder kunt u altijd, na het einde van de lessen, even binnen lopen voor een praatje over dingen waarmee we juist bezig zijn. Het meegeven van schriften aan de kinderen Enkele weken voor het uitreiken van het rapport worden schriften meegegeven. Op vrijdag brengt uw kind ze dan mee naar huis in een plastic tasje. Maandag moeten ze dan weer mee terug, ondertekend op het laatste blad waarop is gewerkt. Dit laatste om te kunnen zien of de schriften werkelijk de ouders hebben bereikt. De meegegeven schriften zijn van het controledictee, taalwerk en rekenen. Wij hebben gekozen voor een beperkt aantal schriften om de ouders niet teveel werk ineens te geven. Verder zijn de vakken taal, spelling en rekenen basisvaardigheden waarmee ieder kind in de rest van zijn leven vooruit moet. Wegens het geringe effect aan het eind van het schooljaar worden in juli geen schriften mee naar huis gegeven. 19. Rapporten De groepen 1 en 2 brengen in juni/juli een rapport mee en u kunt de ontwikkelingen volgen door de werkjes die mee naar huis worden gegeven. Ook worden er regelmatig werkjes van het kind in een boek 19 St.Corneliusschool Venhorst

20 geplakt. Dit boek brengt uw kind in de kerstvakantie mee naar huis, zodat u die thuis kunt bekijken en op het eind van het jaar mag u het boek thuis houden. Net als bij de groepen 3 t/m 8 worden voor de ouders van de groepen 1 en 2 10-minuten-avonden gehouden na ruim 10 weken school. De groepen 3 tot en met 8 brengen 2 keer per jaar een rapport mee. U kunt die verwachten in voor de carnaval en de zomervakantie. Behalve in het rapport worden de vorderingen van uw kind ook vastgelegd via het CITO leerlingvolgsysteem. Enkele keren per jaar worden daarvoor toetsen afgenomen door de groepsleerkracht. Onze interne begeleider verzamelt de resultaten van alle kinderen en bergt die op in het persoonlijke dossier. In dat dossier komen ook rapporten van buitenschoolse instanties, aantekeningen uit de leerkrachtenvergadering en andere bijzondere zaken die voor ons van belang zijn om te weten over uw kind. Als uw kind naar een andere school vertrekt, hebt u als ouder het recht om het onderwijskundige rapport over uw kind te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de ontvangende school de gegevens over uw kind echt ontvangt, sturen wij het rapport ook naar de nieuwe school. De speciale school voor basisonderwijs vraagt een zeer uitgebreid rapport, waarin de ouders inzage hebben voordat de Permanente Commissie Leerlingenzorg zich beraadt over het al dan niet plaatsen van een kind in het speciaal basisonderwijs. 20. Klassenlijsten 21. Het vervolgonderwijs Aan het einde van het schooljaar stappen de kinderen van groep 8 over naar het voortgezet onderwijs. De keuze voor welke vorm van voortgezet onderwijs dat wordt, valt uiteraard al eerder. Aspecten die belangrijk zijn bij de totstandkoming van de keuze van de nieuwe school zijn vooral het advies van de basisschool met als aanvulling de CITO-eindtoets. Uiteraard heeft onze school een oordeel over de mogelijkheden van de kinderen. Op de ouderavond voor de kinderen van groep 8 in januari zal de klassenleerkracht de keuze ter sprake brengen. Het voortgezet onderwijs vraagt om zijn oordeel en kent daaraan een groot gewicht toe. Het CITO maakt elk jaar een test voor schoolverlaters. Op 3 dagen voor de meivakantie wordt deze schriftelijke test afgenomen. De uitslag zegt in een scoregetal iets over de vakkenkennis. Ook onze school doet mee aan deze test. De CITO-toets vertelt niets over leereigenschappen als bijvoorbeeld zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen. Het vervolgonderwijs neemt CITO-score mee in haar overweging uw kind al dan niet toe te laten. We zijn gelukkig met het feit dat scholen van het voortgezet onderwijs ons advies voor het vervolgonderwijs veel serieuzer nemen dan de CITO-uitslag, die vaak gekleurd kan worden door zenuwen van het kind en toevalligheden van dat moment. Hoe meldt u uw kind aan voor het voortgezet onderwijs Dat kan op twee manieren: rechtstreeks bij de gekozen school of via de basisschool. Onze school ontvangt in de loop van het jaar van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio inschrijfformulieren. Na de ouderavond is globaal bekend voor welke school de ouders en het kind gaan kiezen. Het geschikte formulier wordt aan het kind mee naar huis gegeven. Na invulling gaat dat weer mee terug naar school en daar wordt gezorgd voor verdere afhandeling van de aanmelding. Kiezen de ouders voor een school buiten de regio (bijvoorbeeld VMBO in Eindhoven) dan kan onze school ook voor aanmeldingsformulieren zorgen. Na aanmelding loopt het proces automatisch door. Er komt een bevestiging van de aanmelding. Er wordt gevraagd om advies van de basisschool en om een onafhankelijk advies. Daarna volgt de mededeling wie toegelaten is en voor wie een aanvullend onderzoek volgt. Eventuele kennismakingsdagen worden meegedeeld. Half april is definitief bekend welke kinderen zijn afgewezen, zodat u voor 1 mei een andere school kunt benaderen. Het ligt in de bedoeling dat in het begin van het schooljaar de leerkracht van groep 8 op een ouderavond uitleg geeft over de te volgen procedure. 22. Uitstroom- en cito-gegevens van onze school De minister vraagt de scholen om de onderwijsresultaten openbaar te maken, zodat de overheid en de ouders meer te weten kunnen komen over de kwaliteit van de school. 20 St.Corneliusschool Venhorst

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie