FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan de Lancelotstraat 3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Faillissementsnummer : C/16/14/177 F Datum uitspraak : 18 februari 2014 Curator : Mevrouw mr. R.A. van der Voort R-C : Mevrouw mr. G.A.M. Peper Activiteiten onderneming : Als bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: reclame-ontwerp- en adviesbureaus, overige activiteiten verwant aan de drukkerij, fotografie (geen persfotografie). Omzetgegevens : De curator heeft nog geen omzetgegevens mogen ontvangen. Personeel gemiddeld aantal : Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde vennootschap één werkzame persoon had. Zie 2. Verslagperiode : 25 september 2014 tot en met 23 december 2014 Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 18 minuten Bestede uren Totaal : 18 uur en 18 minuten Saldo faillissementsrekening : 730,33 (per 24 december 2014) Inleiding In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in het op het voorblad genoemde faillissement en over haar bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Maak & Raak B.V. is opgericht op 2 oktober 2012 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 3 oktober Enig bestuurder en aandeelhouder sinds de oprichting is mevrouw M. Faassen. De activiteiten van de gefailleerde vennootschap bestonden naar zeggen van mevrouw Faassen uit het exploiteren van reclameuitingen, waaronder logo s, websites en huisstijlen. 1.2 Winst en verlies : De curator heeft nog geen cijfers mogen ontvangen waaruit resultaten blijken. 1.3 Balanstotaal : De curator heeft nog geen cijfers mogen ontvangen waaruit balanstotalen blijken. 1.4 Lopende procedures : De curator is niet gebleken van lopende procedures. Volgens de bestuurder is hier ook geen sprake van. 1.5 Verzekeringen : Volgens de bestuurder zou er sprake zijn van een autoverzekering. De curator heeft de betreffende verzekeraar inmiddels verzocht haar te berichten of deze verzekering nog loopt. De curator heeft niet van de betreffende verzekeraar mogen vernemen. Aangezien de betreffende auto inmiddels is verkocht, heeft de curator voor zover nodig de betreffende autoverzekering opgezegd. 1.6 Huur : De curator is gebleken dat er sprake is van een gehuurde laptop. Thans is onduidelijk of deze huurovereenkomst is geëindigd. Waar nodig zal de curator nog tot opzegging van deze overeenkomst overgaan. De curator is thans nog niet duidelijk of de huurovereenkomst ten aanzien van de laptop is geëindigd. De bestuurder had overigens aangegeven interesse te hebben om deze huurovereenkomst over te nemen. De curator heeft de bestuurder verzocht haar te berichten omtrent de stand van zaken. De huurovereenkomst ten aanzien van de laptop is geëindigd en de curator is gebleken dat de bestuurder deze huurovereenkomst heeft overgenomen. Ter zake had de gefailleerde vennootschap bij aanvang van de huurovereenkomst een borg betaald. Deze is door de eigenaar verrekend met de door gefailleerde vennootschap onbetaald gelaten termijnen. 1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder heeft omtrent de oorzaak van het faillissement aangegeven dat deze is gelegen in een tegenvallende omzet en een te hoge schuldenlast. Volgens de bestuurder zijn in 2013 minder opdrachten binnengehaald dan verwacht en is er voorts sprake van dat een klant haar opdracht heeft beëindigd en een andere klant in staat van faillissement is komen te verkeren. Een en ander heeft ertoe geleid dat niet meer aan de verplichtingen jegens de crediteuren kon worden voldaan waarna eigen aangifte tot faillietverklaring is gedaan. 2

3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Naar zeggen van de bestuurder was zij de enige nog in dienst zijnde persoon op datum faillissement. De curator is echter nog niet gebleken van een lopende arbeidsovereenkomst. De curator heeft de bestuurder aangeschreven met het verzoek haar duidelijkheid te verschaffen. Aangezien de curator niet duidelijk is geworden of de betreffende arbeidsovereenkomst met de bestuurder is geëindigd, heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris de bestuurder alsnog voor zover noodzakelijk ontslag aangezegd op 9 april Aantal in jaar voor faill. : In ieder geval Datum ontslagaanzegging : 9 april 2014 Werkzaamheden : Zie 2.1. De vader van de bestuurder, dat betreft de heer Faassen, was ten tijde van het faillissement niet meer in dienst bij de gefailleerde vennootschap, echter is dit wel geweest. Zeer waarschijnlijk heeft hij nog een vordering in verband met achterstallig salaris. Het UWV bekijkt thans of zij gehouden is om (een deel van) de loonbetalingsverplichting over te nemen. Het UWV heeft (nog) geen vordering bij de curator ingediend. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : De curator is niet gebleken van onroerende zaken in eigendom van de gefailleerde vennootschap. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : In de bedrijfsruimte aan de Lancelotstraat 3 te Almere is een zeer geringe kantoorinventaris aanwezig. De curator is niet gebleken van enig pandrecht op deze inventaris. De curator zal bezien of de betreffende inventaris verkocht kan worden. Gelet op de geringe omvang van de inventaris zal een eventuele opbrengst naar verwachting zeer gering zijn. Volgens de bestuurder is de betreffende geringe inventaris geen eigendom van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft de bestuurder verzocht haar stukken te overhandigen waaruit blijkt dat de inventaris eigendom is van een derde. De curator is gebleken dat de inventaris geen eigendom is van de gefailleerde vennootschap. 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Afgewikkeld. 3

4 Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Volgens de bestuurder is er geen sprake meer van voorraad dan wel onderhanden werk. De curator is tot op heden niet van het tegendeel gebleken Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : De gefailleerde vennootschap bezit een auto van het merk Renault Espace met kenteken 95-NV-KX. De aanschaf van deze auto is (deels) gefinancierd middels een leaseconstructie. Naar zeggen van de bestuurder is de financiering volledig afbetaald en is de eigendom van de auto bij de thans gefailleerde vennootschap komen te liggen. De curator mag hiervan nog de bevestiging ontvangen van de betreffende leasemaatschappij en heeft deze ook verzocht het overschrijvingsbewijs aan haar te doen toekomen. Ervan uitgaande dat de auto eigendom is van de gefailleerde vennootschap, heeft de curator reeds de nodige verkoopinspanningen verricht teneinde tot verkoop van de auto te kunnen overgaan. De curator heeft diverse biedingen ontvangen en verwacht op korte termijn tot verkoop van de auto te kunnen overgaan. De curator heeft van de financier van de auto de bevestiging gekregen dat de betreffende financiering is afgelost. De curator heeft het overschrijvingsbewijs mogen ontvangen. Aangezien de auto in eigendom toebehoort aan de gefailleerde vennootschap, is de curator tot verkoop van de auto overgegaan. Met toestemming van de rechter-commissaris is de auto verkocht voor een bedrag van 600,- exclusief BTW. De koopprijs is op de boedelrekening ontvangen en de auto is aan de koper geleverd. De gefailleerde vennootschap houdt voorts de domeinnaam Tot op heden hebben zich nog geen geïnteresseerden voor deze domeinnaam gemeld Verkoopopbrengst : 600,- exclusief BTW ( 726,- inclusief BTW). Werkzaamheden : Afgewikkeld. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens de bestuurder is er sprake van één debiteur die de factuur onbetaald heeft gelaten. Dit betreft echter een onderneming die begin februari 2014 in staat van faillissement is komen te verkeren. De curator heeft de vordering op deze partij bij de betreffende curator ingediend. 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De gefailleerde vennootschap bankierde bij ING Bank N.V. Er is sprake van een betaalrekening welke op datum faillissement een debetsaldo kende van 31,68. De curator heeft de vordering van ING Bank N.V. op 4

5 de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst. In de afgelopen verslagperiode heeft ING Bank N.V. in verband met de verstrekte creditcard een vordering bij de boedel ingediend van 1.631, Leasecontracten : Niet van gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden : Volgens de bestuurder is er geen sprake van verstrekte zekerheidsrechten. De curator is niet van het tegendeel gebleken. 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van gebleken. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Afgewikkeld. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging : *** Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording : *** 6.5 Opbrengst : *** 6.6 Boedelbijdrage : *** 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft enige administratie van de bestuurder mogen ontvangen, dit betreft de fysieke administratie. Via de boekhouder zou de digitale administratie nog worden aangeleverd. De curator heeft deze nog niet mogen ontvangen en heeft de bestuurder inmiddels gerappelleerd. De curator heeft de digitale administratie nog niet mogen ontvangen. Volgens de bestuurder zou deze inmiddels wel geheel zijn bijgewerkt. De curator heeft de bestuurder nogmaals verzocht de digitale administratie aan haar te overhandigen. Indien en zodra de curator deze heeft mogen ontvangen, kan de curator beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse digitale administratie mogen ontvangen van de boekhouder. Thans ontbreken nog enkele stukken. Voor de afronding van de administratie heeft de boekhouder nog enige afschriften van de ING Bank N.V. nodig. Deze zijn inmiddels bij de ING Bank N.V. opgevraagd. Zodra deze ontvangen zijn kan de administratie worden afgerond en zal de curator de resterende stukken mogen ontvangen. De curator kan vervolgens beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan. De ontbrekende stukken zijn in de afgelopen verslagperiode van ING Bank N.V. ontvangen en aan de bestuurder en haar boekhouder verstrekt. De boekhouder heeft hierop de administratie afgerond en aan de curator toegezonden. De curator zal nog beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan. 5

6 7.2 Depot jaarrekeningen : Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd door de gefailleerde vennootschap. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : De curator heeft het aandeelhoudersregister mogen ontvangen. Hieruit blijkt dat het geplaatste kapitaal 1,- bedraagt en het aandeel wordt gehouden door mevrouw M. Faassen, tevens bestuurder. De curator is niet bekend of het aandeel is volgestort, gelet op het geringe belang zal de curator een en ander niet nader onderzoeken. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator is doende met haar onderzoek in de digitale administratie. Naar aanleiding daarvan heeft zij reeds enige vragen aan de bestuurder voorgelegd. Zij mag hierop nog antwoord ontvangen. Over enige van de aan de bestuurder voorgelegde vragen wordt thans nog gecorrespondeerd. Ten aanzien van de andere voorgelegde vragen heeft de bestuurder aangegeven dat een en ander uit de inmiddels bijgewerkte administratie zou moeten blijken. De curator zal een en ander nagaan en voorts de administratie onderzoeken op onregelmatigheden. 7.6 Paulianeus handelen : Zal nog worden onderzocht. Werkzaamheden : Zie 7.1, 7.5 en Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris en verschotten van de curator thans geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Geen 8.4 Andere pref. crediteuren : Geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: 5.351, Verwachte wijze van afwikkeling: Het boedelactief is thans nihil. De verwachting is dan ook dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten. De verwachting is nog immer dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten. Werkzaamheden : De crediteuren zullen in de komende verslagperiode nader worden geïnventariseerd. 6

7 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn van afwikkeling van het faillissement is vooralsnog niet goed in te schatten. Een en ander hangt met name af van de termijn waarop de auto en inventaris kunnen worden verkocht alsmede het onderzoek in de administratie kan worden verricht en afgerond. Indien de digitale administratie op korte termijn wordt ontvangen, zal de curator naar verwachting haar onderzoek in de administratie in een van de komende verslagperiodes kunnen verrichten. Indien hieruit geen bijzonderheden volgen, kan het faillissement worden afgewikkeld. Indien uit het onderzoek in de administratie geen bijzonderheden volgen, kan het faillissement naar verwachting in de komende of daarop volgende verslagperiode worden afgewikkeld. De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek in de administratie te kunnen afronden en afhankelijk of daaruit bijzonderheden blijken, kan het faillissement vervolgens worden afgewikkeld dan wel zal nadere actie moeten worden ondernomen. 9.2 Plan van aanpak : De komende verslagperiode zal met name in het teken staan van de eventuele verkoop van de inventaris en de verkoop van de auto alsmede het aanvangen van het onderzoek in de administratie naar onder andere de boekhoudplicht en eventueel onbehoorlijk bestuur en/of paulianeuze handelingen. De komende verslagperiode zal met name in het teken staan van het afwachten van de digitale administratie en het onderzoek in de administratie naar onder andere de boekhoudplicht en eventueel onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. De komende verslagperiode zal met name in teken staan van de ontvangst van de nog ontbrekende administratie en voorts het onderzoek in de administratie naar onder andere de boekhoudplicht en eventueel onbehoorlijk bestuur en/of paulianeuze handelingen. De komende verslagperiode zal met name in het teken staan van onderzoek in de administratie, de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur en/of paulianeuze handelingen. 9.3 Indiening volgend verslag : Over 3 maanden. Bijlagen: - Crediteurenlijst; - Urenlijst (vertrouwelijk); - Tussentijds financieel verslag; - Bankafschriften nrs. 5 t/m en een uitdraai internet bankieren 7

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie