Inhoudsopgave I JAARVERSLAG JAARREKENING. 3 Ondernemingsprofiel. 4 Juridische structuur. 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave I JAARVERSLAG JAARREKENING. 3 Ondernemingsprofiel. 4 Juridische structuur. 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave I JAARVERSLAG 3 Ondernemingsprofiel 4 Juridische structuur 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie 7 Kerncijfers 8 Bericht van het Bestuur CoopCodis u.a. 10 Bericht van de Raad van Commissarissen CoopCodis Holding B.V. 14 Verslag van de Directie II JAARREKENING 34 Geconsolideerde jaarrekening 53 Enkelvoudige jaarrekening 58 Overige gegevens 61 Management team, Ondernemingsraad, Coöperatieraad en Ereleden 62 Ledenraad 64 Adressen COOPCODIS JAARVERSLAG

2

3 Ondernemingsprofiel CoopCodis u.a. is een landelijk opererende, coöperatieve supermarktorganisatie van zowel leden consumenten als leden ondernemers met als doel de bij haar aangesloten leden optimaal te bedienen. De huidige CoopCodis organisatie komt voort uit een fusie tussen de consumentencoöperatie Coop Nederland enerzijds en Codis een levensmiddelengroothandel, anderzijds. De fusie, die in 2001 plaatsvond, maakte het mogelijk om de Coop formules op de kaart te zetten waarbij de winkels zowel door zelfstandig ondernemers als door filiaalleiders geleid kunnen worden. Vanuit de groothandel- en winkelbedrijvenorganisatie verzorgen wij tal van diensten zoals fysieke distributie, assortimentsmanagement, marketing, winkelautomatisering, opleidingen, verzekeringen, financieringen en administratie. Ook de verwerving en ontwikkeling van nieuwe projecten voor toekomstige supermarkten is een belangrijke activiteit. De fysieke distributie vindt plaats vanuit vier regionale distributiecentra. Twee DC s voor alle houdbare artikelen en twee DC s voor alle verse producten. De distributie van alle diepvriesprodukten laten wij verzorgen door een serviceprovider. Het servicekantoor van CoopCodis is gevestigd in Velp. CoopCodis heeft al haar activiteiten in een aantal afzonderlijke werkmaatschappijen ondergebracht die een eigen winstverantwoordelijkheid hebben. De Coöperatieve inkoopvereniging Superunie B.A. verzorgt de centrale inkoop voor een aantal supermarktorganisaties, waaronder Coop- Codis. Deze organisaties vertegenwoordigen circa 28% van de Nederlandse markt. Door het stapelen van de inkoopvolumes en een permanente controle op alle processen om kosten te beheersen, is CoopCodis in staat om de bedrijfsresultaten van de aangesloten ondernemers te optimaliseren. Een helder geformuleerde winstdoelstelling voor al onze activiteiten maakt onze organisatie voldoende transparant. De groei van CoopCodis wordt vooral gerealiseerd door een intensieve samenwerking met ondernemers en in onze eigen filialen, servicekantoor en distributiecentra door een ongeëvenaarde drive van onze medewerkers om het beste in zichzelf naar boven te halen. COOPCODIS JAARVERSLAG

4 Juridische structuur Onderstaand is de juridische structuur van de operationele entiteiten van CoopCodis schematisch weergegeven. Eenvoud en transparantie vormen de basis voor dit model. Leden Ondernemers Leden Consumenten CoopCodis U.A. CoopCodis Holding B.V. CoopCodis Groothandel B.V. CoopCodis Koopzegel B.V. CoopCodis Vastgoed B.V. CoopCodis Winkelbedrijven B.V. 4 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

5 Bestuur, commissarissen, directie Bestuur CoopCodis U.A. De heer Th. van Gameren voorzitter (dagelijks bestuur) De heer C.M. Boer vice-voorzitter (dagelijks bestuur) De heer Prof. Mr. R.C.J. Galle secretaris (dagelijks bestuur) De heer J. Doornbos lid Mevrouw Mr. C.A. Jansen-Verplanke lid De heer Mr. C.G. Klomp lid (dagelijks bestuur) De heer H.M. de Ruiter lid De heer H.J. Schippers lid Raad van Commissarissen CoopCodis Holding B.V. De heer C.M. Boer voorzitter (presidium) De heer Th. van Gameren vice-voorzitter (presidium) De heer Mr. C.G. Klomp secretaris (presidium) De heer J. Doornbos lid De heer Prof. Mr. R.C.J. Galle lid (presidium) Mevrouw Mr. C.A. Jansen-Verplanke lid De heer H.M. de Ruiter lid De heer H.J. Schippers lid Directie De heer R.A.G. van Klooster De heer F.R.G. Bosch RA De heer E. Dunk algemeen directeur (statutair directeur) financieel directeur commercieel directeur COOPCODIS JAARVERSLAG

6

7 Kerncijfers (bedragen x 1 miljoen) Resultaten Consumentenomzet Coop formules Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 12,5 13,9 22,2 29,7 14,8 Netto-omzet (eigen filialen) Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 12,3 5,9 -/- 1,3 0,0 10,3 Groothandelsomzet zelfstandigen Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 3,0 2,6 -/- 4,1 14,8 9,4 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 23,0 20,2 17,2 19,5 18,3 In % van de netto-omzet 4,5 4,3 3,8 4,0 4,1 Bedrijfsresultaat 9,3 8,6 6,4 9,7 10,1 In % van de netto-omzet 1,8 1,8 1,4 2,0 2,2 Interest coverage ratio 2 11,9 11,7 9,2 10,5 10,6 Overschot na belastingen 6,0 4,6 4,0 5,9 6,8 In % van de netto-omzet 1,2 1,0 0,9 1,2 1,5 In % van gemiddeld eigen vermogen 7,9 6,8 6,5 10,4 13,5 Vermogen Eigen vermogen 78,8 72,8 63,5 59,6 53,8 Vreemd vermogen (incl. voorzieningen) 106,1 75,9 61,9 84,1 72,6 Solvabiliteit 3 42,6 49,0 50,6 41,5 42,6 Personeel Personeelskosten 42,5 39,7 40,6 40,9 34,5 Aantal medewerk(st)ers jaarultimo In full-time equivalenten jaarultimo Cash flow/investeringen Cash flow 4 19,7 16,1 14,8 15,4 15,0 Netto investeringen 5 31,7 24,3 3,8 20,9 13,5 Afschrijvingen 13,7 11,6 10,8 9,7 8,2 Winkelaantallen: Supercoop eigen filialen Supercoop ondernemers Coop full-service eigen filialen Coop full-service ondernemers CoopCompact ondernemers Totaal Coop formules Overige supermarkten Totaal Vergelijkende cijfers 2003 t/m 2000 aangepast aan de presentatiewijziging in 2004 van CoopClubCard kortingen 2. Bedrijfsresultaat/saldo van financiële baten en lasten 3. Eigen vermogen in percentage van totaal vermogen 4. Overschot na belastingen + afschrijvingen 5. Investeringen in immateriële en materiële vaste activa -/- desinvesteringen COOPCODIS JAARVERSLAG

8 Bericht van het bestuur Coopcodis U.A. De historie blijven we koesteren De geschiedenis van onze coöperatieve vereniging gaat terug tot 1865, toen de eerste coöperatieve winkelvereniging in Zaandam werd opgericht. Voorzien in de bestaande behoefte aan betaalbare levensmiddelen was toen de doelstelling. Een doel dat we ook heden ten dage nog volledig kunnen onderschrijven. En dat is niet het enige dat de tand des tijds moeiteloos heeft doorstaan. Ook de coöperatieve structuur is in al die jaren in tact gebleven, zij het dat die structuur met meer dan zeshonderdduizend leden iets anders is vormgegeven dan honderdveertig jaar geleden. De coöperatieve organisatie met plaatselijke ledenvergaderingen en winkelcommissies, regionale overleggen en een landelijke ledenraad functioneert overigens al vele jaren naar volle tevredenheid. De coöperatieve structuur is het middel bij uitstek om de betrokkenheid van onze leden vorm te geven. Met name de gemotiveerde inzet van onze winkelcommissies is hierbij van grote waarde. Tot onze rijke traditie hoort ook dat we het tot onze verantwoording rekenen om waar dat kan iets te doen voor het welzijn van onze leden en klanten. Dit doen we met name door een bijdrage te leveren aan lokale goede doelen, die we vooraf samen met onze leden hebben geselecteerd. Met alle hiervoor beschreven zaken willen we op een eigentijdse wijze invulling geven aan de meerwaarde die ook in deze tijd van een coöperatieve vereniging mag worden verwacht. Met deze op de historie gestoelde werkwijze kunnen we ongetwijfeld nog jaren vooruit. Vernieuwen moet ook Om in onze snel veranderende maatschappij succesvol te kunnen zijn, is het niet voldoende om je alleen op het verleden te baseren. Een voorwaarde voor duurzaam succes is dat we onszelf als het ware steeds opnieuw weer uitvinden. Flexibel zijn en anticiperen op trends is daarbij absoluut noodzakelijk. In 2006 hebben we wat dit betreft ook niet stilgezeten. Zo is de inrichting van de vernieuwende Supercoop-vestigingen in het afgelopen jaar gestaag doorgezet. Ook hebben we in onze winkels ruime aandacht geïntroduceerd voor de gezondheid van onze klanten onder het motto bewust beter. Verder is er de aanzet gegeven om de stijl van onze Coop full-service winkels geheel te vernieuwen en meer te laten aansluiten op Supercoop. Ook onze website, het communicatiemiddel dat bij uitstek van deze tijd is, wordt grondig onderhanden genomen en aangepast aan de meest recente inzichten en mogelijkheden. Zelfs op het gebied van de bijdragen aan goede doelen gaan we een nieuwe stap zetten. Binnenkort zullen we een belangrijke rol gaan spelen in een landelijke actie, die erop gericht is verbetering te brengen in de situatie van eenzame ouderen. Het jaar 2006 We mogen met tevredenheid terugkijken op het jaar dat achter ons ligt. We zijn in alle opzichten gegroeid ten opzichte van het jaar Er zijn meer CoopCodis leden bijgekomen, er zijn meer Coop vestigingen waarmee we steeds meer naar een landelijke dekking toegroeien, er is meer omzet behaald en ook het financiële resultaat is groter. U kunt er in het vervolg van dit jaarverslag, zoals gebruikelijk, alles over lezen. Zoals de traditie wil, maar ook statutair is bepaald, werden er in 2006 twee ledenraadsvergaderingen gehouden. In de voorjaarsvergadering 8 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

9 werden de jaarstukken over 2005 door de ledenraad vastgesteld. Daarnaast werd er in deze vergadering afscheid genomen van vertrekkende ledenraadsleden en nieuwe ledenraadsleden van harte verwelkomd. In de najaarsvergadering van de ledenraad werden de bestuursleden de heer Prof. Mr. R.C.J. Galle en de heer J. Doornbos voor een volgende bestuursperiode herbenoemd. Tevens werd mevrouw Mr. C.A. Jansen Verplanke benoemd in de vacature die in het bestuur was ontstaan door het afscheid van Ir. D. Brand. Ook in 2006 konden we weer rekenen op de inzet van de Coöperatieraad. Dit orgaan levert een onmisbare bijdrage aan het functioneren van onze vereniging. Zo adviseert de Coöperatieraad het Bestuur inzake het realiseren van de coöperatieve doelstellingen en te organiseren verenigingsactiviteiten. Ook is de Coöperatieraad zeer actief in het ondersteunen van de afdeling Ledenservice, bijvoorbeeld ten aanzien van de werving van nieuwe winkelcommissieleden, het bijwonen van (regio-)vergaderingen van winkelcommissies en het ondersteunen van het functioneren van de winkelcommissies. Een zonnig vooruitzicht Met het voorspellen van de toekomst moeten we altijd voorzichtig blijven, maar de vooruitzichten van CoopCodis mogen we toch wel uitstekend noemen. De positieve ontwikkelingen uit 2006 zetten zich in 2007 verder door en het fundament waarop we verder bouwen zit stevig in elkaar. We beschikken over een drietal zeer mooie formules Supercoop, Coop full-service en Coop Compact die afhankelijk van de situatie kunnen worden ingezet. Verder kunnen we gebruik maken van ons voortreffelijke logistieke bedrijf. Minstens zo belangrijk is dat we worden ondersteund door al die deskundige en bij CoopCodis betrokken medewerkers, die er voor zorgen dat we ons op het gebied van service, kwaliteit en klantvriendelijkheid onderscheiden. Voeg hierbij de voordelen van onze, in de supermarktwereld, unieke coöperatieve structuur en iedereen zal onderschrijven dat we wel over heel veel mogelijkheden beschikken, die ons het vertrouwen moeten geven om de toekomst met succes aan te kunnen. Tenslotte wil ik namens het bestuur, een ieder danken die met zijn of haar bijdrage 2006 gemaakt hebben tot het positieve verhaal, dat in dit jaarverslag is opgetekend. Ik vertrouw er op dat alle medewerkers, winkelcommissieleden, ledenraadsleden en coöperatieraadsleden ook in 2007 zich in blijven zetten voor opnieuw een in vele opzichten positief resultaat. Ook hierdoor kunnen we verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. Velp, 18 april 2007 Namens het Bestuur, Th. van Gameren voorzitter COOPCODIS JAARVERSLAG

10 Bericht van de raad van commissarissen van CoopCodis Holding B.V. Voor CoopCodis was 2006 een buitengewoon enerverend en interessant jaar. De problemen binnen Laurus en de daarmee gepaard gaande herschikking op de markt, bood extra kansen voor onze organisatie. Weliswaar kwam het consortium waarin CoopCodis deelnam niet tot een definitieve deal met Laurus, doch desondanks realiseerde de directie een flink aantal acquisities. Het totale aantal winkels nam weliswaar iets af voornamelijk door sluitingen binnen de groep niet-formulegebonden ondernemers doch de kwaliteit van het winkelbestand nam aanzienlijk toe. Door de succesvolle acquisities kwam ook de uitrol van de formule Supercoop in een stroomversnelling. Het is bijzonder verheugend dat naast 20 filialen thans 6 zelfstandige ondernemers met deze succesvolle formule opereren. Over 2006 bedroeg de omzetgroei van de Coop formules ruim 12%. De prijzenoorlog lijkt voorbij. Dit wil niet zeggen dat de marges zich herstellen. Veel consumenten zien een lage prijs nog steeds als een randvoorwaarde, maar hechten daarnaast aan andere belangrijke zaken zoals assortiment, service en dergelijke. Dit blijkt ook uit het succes van Supercoop waarbij met een lagere procentuele marge wordt geopereerd dan bij Coop fullservice. De raad onderschrijft onverkort de mening van de directie dat middels de Supercoop formule een goede plek in het prijssegment verworven dient te worden en dat de daarmee gepaard gaande krimpende marge van het bedrijf als geheel, gezien moet worden als een goede investering in de toekomst. Wel dient op wat verdere termijn het margeniveau van de filialen 10 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

11 zich noodzakelijkerwijs weer naar een hoger niveau te bewegen. De resultaten van de groothandelssectie over 2006 zijn bevredigend, ondanks het feit dat de groothandel zeer concurrerend opereert voor zowel de aangesloten zelfstandige ondernemers als de filialen. De afgelopen jaren zijn er door de directie een groot aantal kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd en werd er veel aandacht besteed aan kostenbeheersing. Dit werpt zijn vruchten af. Het resultaat voor belasting (exclusief aandeel in het resultaat van de 35,44% deelneming CDH Beverwijk B.V.) komt uit op 8,6 miljoen tegen 7,9 miljoen over De Raad van Commissarissen kwam in keer bijeen. Daarnaast werd nog enige keren telefonisch vergaderd. Uiteraard stond de ondernemingsstrategie en het effect daarvan op de resultaten centraal. Onder meer werden de volgende onderwerpen besproken: Het ondernemingsplan. Strategische oriëntatie Mogelijkheden tot groei door acquisitie, remodeling vestigingspunten filialen en uitbreidingsmogelijkheden bij de aangesloten zelfstandige ondernemers. Formule-aanpassing Coop fullservice. De risico s verbonden aan de onderneming, het risicobeheer en de opzet van de interne beheerssystemen. Benchmarking als interne tool en als middel om de resultaten bij de zelfstandige ondernemers te optimaliseren. Voortgang van de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem (CoVision). Analyse van de gedetailleerde 3-periodenresultaten ten opzichte van de begroting alsmede hun uitwerking op de voor CoopCodis gewenste bedrijfseconomische ratio s. Het aantrekken van een nieuwe commissaris. Ook het afgelopen jaar evalueerde de raad buiten aanwezigheid van de Directie haar eigen functioneren. Daarnaast werd gediscussieerd over de relatie met de Directie alsmede de samenstelling en het functioneren van de directie. Wederom kon worden geconstateerd dat er sprake is van een goede werkrelatie tussen de raad en de directie en een goed functioneren van de directie. Het presidium dat optreedt als werkvoorbereider van de raad en als direct aanspreekpunt van de directie, kwam in 2006 zeven keer bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werd twee maal overleg gepleegd met het bestuur van de ondernemingsraad. De beloning van de directie werd vastgesteld door het presidium met een terugkoppeling naar de raad. Conform rooster waren in 2006 als commissaris aftredend en herbenoembaar de heer J. Doornbos en de heer Prof. Mr. R.C.J. Galle. De algemene vergadering van aandeelhouders besloot tot herbenoeming van beide heren voor een periode van vier jaar. Daarnaast werd op voorstel van de raad in de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 november 2006 tot commissaris benoemd mevrouw Mr. C.A. Jansen Verplanke. Er is onveranderd sprake van een personele unie tussen het bestuur van de Coöperatieve Vereniging CoopCodis u.a. en de raad van commissarissen van CoopCodis Holding B.V. De voorliggende jaarrekening is door het bestuur van CoopCodis u.a. en de raad van commissarissen van CoopCodis Holding B.V. besproken met de directie en de accountant Ernst & Young, die COOPCODIS JAARVERSLAG

12 een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Tijdens dit overleg is diens managementletter besproken, terwijl ook zijn bevindingen over het algemene beeld van de administratie en de interne controle aan de orde is geweest. De raad onderschrijft het voorstel van de directie om het overschot over 2006 toe te voegen aan de algemene reserves van CoopCodis Holding B.V. Verder stelt de raad aan de Ledenvergadering voor het bestuur te machtigen om in de algemene vergadering van aandeelhouders: De jaarrekening 2006 van CoopCodis Holding B.V. vast te stellen Decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid. Decharge te verlenen aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht. van directie en alle medewerk(st)ers. De raad is hen hiervoor zeer erkentelijk. De acquisities, die het afgelopen jaar plaats vonden, zullen met name hun positieve invloed hebben in Directie en medewerkers zijn enthousiast over de expansie. Zowel de zelfstandige ondernemers als de medewerk(st)ers op alle niveaus zijn gewend om in een concurrerende omgeving succesvol te operen. Kortom, alle factoren zijn voorhanden om de toekomst van onze coöperatie met vertrouwen tegemoet te zien. Velp, 18 april 2007 Namens de Raad van Commissarissen, C.M. Boer Voorzitter Met voldoening kunnen we terugzien op een voor CoopCodis positief jaar. Dit dankzij de inzet 12 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

13

14 Verslag van de directie Samenvatting 2006 Consumentenomzet neemt met 12,5% toe. Stijging marktaandeel van de Coop formules van 1,9% naar 2,2%. Consumentenvertrouwen neemt verder toe. Assortiment, kwaliteit en dichtbij zijn belangrijker dan prijs. Autonome omzetgroei volgt gelijke tred met de markt. Automatiseringstraject Covision op planning. Overname van 20 supermarkten: Edah, Nettomarkt en Albert Heijn. Full-service formule in nieuwe uitstraling. Groei naar consumentenleden. Supercoop groeit van 10 naar 26 lokaties. Franchise ook in Supercoop formule operationeel. Biologische productverkoop stijgt explosief. Werkgelegenheidtoename met 12,8%, oftewel 174 FTE s. Coop Familiedag te Walibi op 5 november 2006: bezoekers. 14 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

15 Sterke groei van het consumentenvertrouwen Na jaren van prijscommunicatie duikt het prijspeil van supermarkten in Nederland (zie onderstaand schema) volgens marktonderzoeker AC Nielsen dit jaar voor het eerst onder dat van Duitsland door. De directie is verheugd dat er zowel nationaal als internationaal sprake is van een economisch herstel dat zeker ook merkbaar is binnen onze branche. De consumentenbestedingen in 2006 zijn zowel kwantitatief als kwalitatief sterk verbeterd. Gelukkig komt er weer volop aandacht voor kwaliteit en service in de breedste zin des woords. In toenemende mate is er verhoogde aandacht voor gezonde voeding, gemak en topkwaliteit van produkten. Een rijk gevarieerd aanbod van produkten, gepresenteerd in een warme en avontuurlijke setting tegen aantrekkelijke prijzen. Gemak en efficiëntie verklaren voor een belangrijk deel de sterke groei van voorgesneden en verpakte groente en kant-en-klaar maaltijden en/of maaltijdcomponenten. Winkelformules die zich niet heel duidelijk positioneren op bovengenoemde aspecten dreigen de aansluiting bij de consument te verliezen. Naast deze ontwikkeling zullen ook de vergrijzing en de multiculturele samenleving van grote invloed zijn op de assortimentsopbouw in onze Coop supermarkten. Ook deze ontwikkeling vraagt zwaardere eisen aan het logistieke apparaat dat op een efficiënte wijze deze groei-uiting in artikelen moet kunnen opvangen. Bovenal moeten wij ons in de branche gelukkig prijzen met deze nieuwe consumentenfocus. Aardverschuivingen in de foodretail De door Laurus in februari 2006 aangekondigde verkoop van Edah en Konmar en recent ook nog eens 46 Super de Boer winkels, heeft de gemoederen in de branche flink bezig gehouden. Inmiddels is voor zo n slordige 350 supermarkten in ons land een nieuwe eigenaar gevonden en wordt met man en macht gewerkt aan de formule-integratie bij de nieuwe eigenaren van COOPCODIS JAARVERSLAG

16 bovengenoemde supermarkten. Voor het jaar 2007 vraagt dit heel veel extra energie bij al die bedrijven. In feite vindt in de branche een complete herpositionering plaats voor de bedrijven die daadwerkelijk een rol van betekenis hebben gespeeld in de afslanking van Laurus. CoopCodis neemt 16 Edah supermarkten over Op 6 juni 2006 werden de eerste contacten gelegd met de Edah franchisers toen duidelijk was geworden dat deze groep ondernemers als lid van de Edah Next organisatie, zelfstandig keuzes kon maken over hun voortbestaan als ondernemer en vooral onder welke formule. Wij zijn er trots op dat wij erin zijn geslaagd om ondernemers ervan te kunnen overtuigen dat de Supercoop formule het beste alternatief is voor een gezonde toekomst. Inmiddels zijn 14 van de 16 supermarkten operationeel in de Coop formules en met de gewenste resultaten! De winkels in Enschede en Wageningen staan voor het 2e kwartaal 2007 op ons programma voor ombouw. Vermeldenswaardig is tevens dat de totale ombouwoperatie volledig in eigen regie en met onze eigen deskundige collega s tot stand is gekomen. U zult begrijpen dat naast de ombouwoperatie heel veel energie is gestoken in opvang, bijscholing en motivatie van de oud- Edah medewerkers. Wij zijn bijzonder verheugd dat dit totale project als zeer geslaagd mag worden gezien maar nog belangrijker is dat de oude Edah klanten de formule Supercoop op handen dragen. Trends Een viertal trends zijn van invloed op het consumentengedrag en de samenstelling van assortimenten: 1. gemak : tijdsbesparende oplossingen 2. genot : lekkere ambachtelijke producten 3. gezondheid : de consument streeft naar een gezond eetpatroon 4. geweten : de zorg hoe ons voedsel wordt geproduceerd Onze Coop-formules spelen op al deze trends in en zijn vooruitstrevend en onderscheidend op het gebied van gezondheid en geweten. 16 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

17 Biologisch is nu écht heel logisch Biologisch begint een plaats af te dwingen op de schappen van nagenoeg alle supermarkten in Nederland. De consument krijgt een steeds grotere belangstelling voor biologische produkten mede dankzij de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw die voor de ondersteuning al in 2004 is opgericht. Natuurlijk geteelde, ambachtelijke, diervriendelijke en goed gecontroleerde produkten heeft de belangstelling van een hele groep nieuwe consumenten. Onder de noemer Proef de aandacht zal de Task Force in 2007 met diverse consumentenactiviteiten op allerlei manieren de aandacht vragen voor biologisch. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is blij dat de trend van stijgende omzetten in 2006 heeft doorgezet. Landelijk is de bioomzet bij supermarkten met 10% gestegen. Volgens het CBL sluit de meerwaarde van biologische producten aan bij de well-being trend waarin consumenten meer en meer oog hebben voor de manier waarop producten tot stand zijn gekomen. Ze letten daarbij volgens het CBL op de tijd die producten krijgen om te rijpen en hoe dieren worden gehouden. CoopCodis heeft zich recentelijk in binnen- en buitenland breed georiënteerd op alles wat met eco, bio en fair trade in de markt is gezet en deze oriëntatie heeft ons bevestigd dat binnen onze Coop supermarkten biologisch een zeer onderscheidend eigen gezicht moet krijgen. Onder het motto Bewust Beter communiceren we onze gezonde en bio producten. Verder heb- COOPCODIS JAARVERSLAG

18 margebeleid, logistiek, formuleontwikkeling en het conditiestelsel overeenkomstig onze gezamenlijke belangen breed behandeld. Voor de continuïteit van de zelfstandig ondernemers is CoopCodis zich bewust een belangrijke verantwoordelijkheid te dragen voor een goed omzet- en margebeleid. ben we in 2006 ons assortiment bio, fair trade en gezonde producten uitgebreid. Daarnaast geven we de consument volop informatie over gezondheid middels communicatie via onze website, ons schap, recepten en een Bewust Beter magazine. In het voorjaar van 2007 opent CoopCodis in één van onze Supercoop vestigingen een bioshop in de shop. Hiermee geven we invulling aan onze vooruitstrevende rol. Zelfstandig ondernemerschap De totstandkoming van het nieuwe Coop fullservice concept binnen onze organisatie biedt ondernemers volop kansen om met veel onderscheidend vermogen de toekomst veel nieuwe impulsen te geven. Inmiddels is al een drietal ondernemers met het nieuwe concept operationeel, te weten Den Bosch, Erica en Anjum. Wij zijn in gesprek met vele ondernemers om de voorbereidingen te treffen voor de ombouw. Naast deze voor ondernemers belangrijke ontwikkeling, kunnen wij ook verslag doen van een goede samenwerking tussen ondernemers en de organisatie CoopCodis in het afgelopen boekjaar. Er is sprake van een open overleg met de aangesloten ondernemers in de regio s. Deze ondernemers worden door hun gekozen bestuursleden vertegenwoordigd in de Ledenraad van CoopCodis. Tijdens de zogenaamde ROZ-vergaderingen is onder andere prijs- en CoopCompact Van Bedaf in Achtmaal, beste buurtsupermarkt van Nederland in 2006 Het hele dorp heeft gewonnen Kijk, ons dorp is niet zo groot (ongeveer 1500 inwoners) en als dan uitgerekend in dát dorp de beste Buurtsupermarkt van Nederland staat, dan is dat niet alleen de verdienste van mijn medewerkers en mij, maar van al onze klanten. Zij maken de keuze waar ze hun dagelijkse boodschappen halen en het is onze taak om ervoor te zorgen dat we ze op geen enkele wijze teleurstellen. Christ Jan (34), eigenaar van CoopCompact Van Bedaf in Achtmaal, praat er met passie over. Zijn supermarkt werd in 2006 uitgeroepen tot Beste Buurtsupermarkt van het Jaar en dat is tot op de dag van vandaag merkbaar in zijn bedrijf. Adel verplicht aldus Van Bedaf die uitlegt dat het winnen van de titel niet een op zich staand feit is. Juist daarna wordt het een wedstrijd om te zorgen dat het niveau van tijdens de verkiezingsronden gehandhaafd blijft in de tijd die volgt. Dankzij zijn personeel lukt hem dat erg goed. Het was eigenlijk ook meer hún prijs, want ze zien de winkel als hún winkel, legt Christ Jan uit die zelf aangeeft het ondernemerschap te zien als een hobby. Ik ben er 6 dagen in de week mee bezig en het verveelt nooit. Eigelijk was het de Coop organisatie die er verantwoor- 18 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

19 delijk voor was dat Van Bedaf mee ging doen aan de verkiezing. In de interne Coop competities deed onze winkel het altijd al goed en zaten we meestal bij de eerste 3. Toch ging ik eigenlijk zonder verwachtingen deze landelijke grote strijd aan. Maar het resultaat mocht er zijn; winnaar van de titel en lovende juryrapporten. CoopCompact Van Bedaf onderscheidde zich onder andere door het vergaande maatwerk voor de lokale bevolking. Brood dat wordt gereserveerd ligt klaar op naam. Verder zorgen we ervoor dat ons assortiment zo compleet mogelijk is, dus ook medicijnen en bijvoorbeeld zonnebrandolie zijn bij ons altijd te koop. Ook zakelijk leverde het winnen van de titel behoorlijk wat op. Mijn omzet groeide afgelopen jaar tussen de 8,5% en 10%. Dat begon al tijdens de verkiezingstijd en heeft zich daarna structureel voortgezet. Naast omzetgroei merkt Van Bedaf dat hij serieuzer genomen wordt door vertegenwoordigers, leveranciers en mensen uit de foodwereld. Ik heb er zelf een aantal bestuursfuncties in de branche aan overgehouden, vertelt Christ Jan, en ook dat zie ik als winst, want op die manier kom je nog eens buiten je eigen winkel. Daardoor zie en hoor je erg veel waar je persoonlijk je voordeel mee kan doen. COOPCODIS JAARVERSLAG

20 Inkoopwaarborging Mede dankzij het lidmaatschap van Superunie is onze inkooppositie veilig gesteld. Het consequent collectief stapelen van goederen en diensten met de noodzakelijke kwaliteitsnormeringen is de kerntaak van de Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. Als gevolg van de verkoop door Laurus van Edah en Konmar maakt ook Superunie spectaculaire omzetexplosies mee en bedraagt het marktaandeel van de gezamenlijke aangesloten leden circa 28%. Uitbreiding bestaande Coop vestigingen Uitbreiding blijft eveneens een hoge prioriteit. In 2006 hebben wij met instemming van de lokale overheden uitbreidingen gerealiseerd in onder andere Assendelft, Didam, Krommenie en de vestigingen in de Supercoop formule getransformeerd. Onderstaande tabel toont de gemiddelde oppervlakte, bruto en netto verkoopvloeroppervlakte van onze formules van zowel de ondernemers als van de filialen gezamenlijk ultimo De gemiddelde verkoop vloer oppervlakte is in de loop van 2006 gestegen van 577m² naar 609m² door acquisitie en uitbreiding van bestaande winkels. Voor circa 30 van onze bestaande Coop supermarkten is uitbreiding of relokeren op termijn, samenhangend met een formuleswitch naar Supercoop, het passende antwoord in de komende tijd. Logistiek In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in efficiëntie en goederenstroomoptimalisatie. Verbeteringen zijn gerealiseerd in goederenstroomconcentratie en indikking van de stromen. Door de verbreding van de assortimentsbehoefte die het afgelopen jaar zichtbaar is geweest en in de nabije toekomst zal toenemen, is er inmiddels een strategische oriëntatie gemaakt van ons distributienetwerk om te kunnen beoordelen of de benodigde volumecapaciteiten toereikend zijn om de groei op te kunnen blijven vangen. De uitkomst van deze strategische oriëntatie geeft aan dat het DC Peize in het komende boekjaar wordt uitgebreid naar de maximaal te bebouwen oppervlakte. Hiermee voorzien wij in de verwachte volumegroei en assortimentsgroei voor de komende jaren. De uitbreiding van dit DC zal plaatsvinden op ons eigen bedrijfsterrein. 20 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

Jaarverslag 2013 COOP

Jaarverslag 2013 COOP Jaarverslag 2013 COOP Dit jaarverslag is gedrukt op papier met het FSC -keurmerk Wij willen dat onze communicatie effect heeft op u, niet op het milieu. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof

Nadere informatie

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S 000- jaarverslag 2 jaarverslag 2000 LA U R U S 3 DE BELANGRIJKSTE FORMULES IN DE VERSCHILLENDE LANDEN IN 2000 Nederland Konmar: Super De Boer: Groenwoudt/Nieuwe Weme: Edah: Lekker & Laag: 29 grootschalige

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Agenda 1) 1) Persberichten worden vóór beurs gepubliceerd.

Agenda 1) 1) Persberichten worden vóór beurs gepubliceerd. Verslag over 2007 Jaarverslag 2007 2 Jaarverslag 2007 Belangrijke data Agenda 1) Definitieve omzet 2007 januari 2008 Definitieve cijfers 2007 24 januari 2008 Persconferentie 24 januari 2008 Analistenbijeenkomst

Nadere informatie

Ja ar ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V.

Ja ar ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. Ja ar ver sla g 2012 Jumbo Groep Holding B.V. Ja ar ver sla g 2012 Jumbo Groep Holding B.V. Inhoudsopgave Dit jaarverslag van Jumbo Groep Holding brengt een aantal betrokken en enthousiaste collega s in

Nadere informatie

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Jaarrapport 2007 (bedragen x 1.000) Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Resultaatgegevens Netto omzet 1.003.514 756.194 644.954 730.213 707.363 Bedrijfsresultaat 23.327 14.500 9.796 16.408

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g jaarverslag Organisatie en formules De Laurus-formules voeren een zelfstandig commercieel beleid dat rust op een gezamenlijk fundament van centraal geregelde processen. Aantal vestigingspunten 2 januari

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent.

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Groningen gezien vanaf de Martinitoren fotografie Taco Anema Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Essent

Nadere informatie

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Ja ar 14 ver sla g 2014 Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Wij willen verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een

Nadere informatie

beste bakkerij Emté Dividend Omzet 1,05 per aandeel 2,5 miljard winst Netto miljoen Beste grossier

beste bakkerij Emté Dividend Omzet 1,05 per aandeel 2,5 miljard winst Netto miljoen Beste grossier Jaarverslag 2013 beste slagerij Emté beste bakkerij Omzet 2,5 miljard Dividend 1,05 per aandeel Netto winst miljoen 68 Beste grossier Inhoud Voorwoord Kerngegevens Profiel Vestigingsplaatsen Belangrijke

Nadere informatie

Sligro Food Group N.V.

Sligro Food Group N.V. Sligro Food Group N.V. JAARVERSLAG 2014 OMZET 2.572 MILJOEN 500.000 AANMELDINGEN GROEN BLOED CERTIFICATEN SLIGRO 3.0 MAASTRICHT MARKTAANDEEL NAAR 22,9% SLIGRO FOOD GROUP 25 JAAR BEURSGENOTEERD NETTO WINST

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

4268 GD Meeuwen 4260 AA Wijk en Aalburg. Telefoon +31 (416) 358300 Fax +31 (416) 351915

4268 GD Meeuwen 4260 AA Wijk en Aalburg. Telefoon +31 (416) 358300 Fax +31 (416) 351915 Witte Molen N.V. Moleneind 2 Postbus 25 4268 GD Meeuwen 4260 AA Wijk en Aalburg Telefoon +31 (416) 358300 Fax +31 (416) 351915 E-Mail info@wittemolen.nl Website www.wittemolen.nl JAARVERSLAG 2012 Statutair

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). 1 CONCEPTNOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, gehouden op donderdag 2 april 2015, 's morgens om 11.00

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis 8 1.1 Samen boeken we succes 9 1.2 Ontstaansgeschiedenis 9 1.3 Beheer van aandelen

Nadere informatie