Betrouwbaar en betrokken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrouwbaar en betrokken"

Transcriptie

1 Betrouwbaar en betrokken Jaarverslag 2012 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij

2 2

3 Inhoud Kerncijfers Mission statement 6 Woord vooraf 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de directie 11 Participaties 12 Ontwikkeling & Innovatie 16 Investeringsbevordering & Business Development 25 Bedrijventerreinen 28 LIOF Business Centers 31 LIOF Jaarrekening 2012 (samenvatting) 33 Bijlagen 55 Overzicht Participaties 56 Profielschets van de leden van de RvC 61 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 62 Corporate Governance 65 Risicomanagement 67 LIOF vertegenwoordigingen/lidmaatschappen 69 English Summary 70 Missie en organisatiestructuur 76 Overzicht van begrippen en afkortingen 77 Organogram 78 Colofon 80 Jaarverslag

4 Kerncijfers 2012 Financieel resultaat en eigen vermogen Netto winst (in mln ) -/- 4,3 0,2 Eigen vermogen (in mln ) 96,5 100,8 Balanstotaal (in mln ) 153,1 166,2 Solvabiliteit (in %) 63,0 60,6 Financieel resultaat 2012 voor bijzondere eenmalige afwaardering onroerend goed en reorganisatievoorziening Netto resultaat ,3 Afwaardering panden en gronden 3,1 Afwaardering participaties in onroerend goed 0,3 Reorganisatie voorziening 1,1 Resultaat voor bijzondere eenmalige afwaardering onroerend goed en reorganisatievoorziening 0,2 4,5 Overzicht resultaten Prestatie-indicator in mln Participatie investeringen 23,4 9,7 19,5 6,8 12,3 - bedrijven (aantal) O&I innovatie-impuls 52,6 34,9 23,1 22,0 19,1 IBD investeringen , ,0 - arbeidsplaatsen (aantal) bedrijven (aantal) Bedrijventerreinen (in ha): - verkoop nieuwe terreinen * - herstructurering ** * * Voor 2012 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen. ** Heeft betrekking op door LHB gerealiseerde hectares. Participaties Investeringen in Limburgse bedrijven Techstart-leningen in op te starten bedrijven Kapitaal (in mln ) 6,8 19,5 Aantal bedrijven Kapitaal (in mln ) 1,5 1,6 Aantal bedrijven Afgeronde totalen kunnen verschillen van gesommeerde afgeronde deeltellingen. 4

5 Ontwikkeling & Innovatie O&I-projecten O&I-projecten naar sector (in mln ) Omvang ontwikkelde en goedgekeurde projecten (in mln ) 22,0 23,1 Toegekend subsidiebedrag (in mln ) 10,9 13,4 Healthcare 2,9 2,7 Materials 1,6 9,7 Systems 10,1 6,9 Agro/Food 6,3 2,8 Generiek - 1,1 Logistics 1,1 - Investeringsbevordering en Business Development Investeringen in Limburg Investeringen in speerpunten in mln n arbeidsplaatsen Aantal investeringsprojecten Omvang (in mln ) ,4 Aantal aangekondigde arbeidsplaatsen Materials 38,5 22 Systems 18,8 158 Agro/Food 33,1 142 Logistics 12,1 551 Healthcare 6,5 120 Generiek 1,0 107 Bedrijventerreinen Business Centers Verkoop en revitalisering Huurders en business centers Verkoop greenfields (in ha) 8 2 Herstructurering brownfields (in ha) 180 ** 0 Aantal greenfield terreinen in portfolio 5 5 Aantal brownfield terreinen in portfolio Totaal aantal huurders Aantal business centers Totaal beschikbare ruimte (in m 2 ) Bezettingsgraad (in %) ** Heeft betrekking op door LHB gerealiseerde hectares. Jaarverslag

6 Mission statement NV Industriebank LIOF, de Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij, helpt Limburg economisch vooruit. LIOF ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, ontwikkelen, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigings klimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. LIOF steunt ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief door haar expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk. Deze combinatie van diensten maakt LIOF slagvaardig en uniek. 6

7 Woord vooraf Betrouwbaar en betrokken In 2012 heeft LIOF ook in economisch moeilijke tijden sterke resultaten kunnen boeken op het gebied van acquisitie en innovatie; tevens hebben we bewezen op financieel gebied een betrokken en betrouwbare partner van starters en MKBbedrijven te zijn. Maar LIOF heeft ook zelf de financiële gevolgen van met name de vastgoedcrisis ondervonden. Een en ander resulteerde in een negatief resultaat van 4,3 miljoen euro als gevolg van bijzondere eenmalige afschrijvingen op onroerend goed en reorganisatievoorzieningen. Vóór deze bijzondere eenmalige lasten is het bedrijfsresultaat positief. De solvabiliteitspositie blijft onverminderd sterk en ook de liquiditeitspositie is goed. De slagkracht van LIOF blijft voor de toekomst dan ook onaan getast. Financiering LIOF is ook in het lastige jaar 2012 een solide financiële partner voor starters en MKB bedrijven gebleven. Dit blijkt onder andere uit het feit dat het merendeel van de investeringen in bedrijven betrekking had op uitbreidingsfinancieringen in bestaande participaties. Dit als gevolg van het feit dat kredietverlening door banken moeizaam was, terwijl de behoefte aan financiering van extra werkkapitaal bij MKB participaties toenam. De forse economische tegenwind en het feit dat het langer duurt voordat nieuwe financieringen met banken rondkomen, heeft er toe geleid dat LIOF in 2012 fors minder heeft geïnvesteerd dan gebruikelijk, namelijk bijna zeven miljoen. Het aantal faillissemen ten in de LIOF-portefeuille is beperkt gebleven. Het voor zieningenniveau voor bedrijfsparticipaties ligt in lijn met de afgelopen jaren. Dividend- en exit-opbrengsten zijn op een acceptabel peil gebleven. Goede acquisitieresultaten Ondanks de aanhoudende crisis zijn de acquisitieresultaten in 2012 goed. In totaal hebben zeventien buitenlandse bedrijven voor Limburg gekozen met 110 miljoen euro aan geplande investeringen en additionele arbeidsplaatsen. Voor logistieke services en Europese distributiecentra blijft Limburg een gewilde locatie. Ook Chemelot Campus trok nieuwe bedrijven aan en de ontwikkelingen binnen Maastricht Health Campus en Greenport Venlo bieden een goed perspectief voor Ruim twintig miljoen voor innovatie Het is bemoedigend te constateren dat de economische tegenslagen in 2012 niet tot een innovatiecrisis hebben geleid. Op het gebied van innovatie-ondersteuning hebben LIOF en een zestigtal bedrijven tezamen voor een totaal van 22 miljoen euro in innovatieprojecten kunnen investeren. De samenwerking met meerdere bedrijven en kennisinstellingen kreeg gestalte in veertien clusterprojecten. Jérôme Verhagen algemeen directeur Innovaties, ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen De innovatieprogramma s van LIOF leveren uiteenlopende bijdragen aan de actuele maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, voeding, energie en milieu. Daartoe wordt geïnvesteerd in innovatieve bedrijven die met hun activiteiten bijdragen aan een goede leef- en werkomgeving en met hun innovaties een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke thema s. Voorbeeld hiervan is onze participatie in Kersten Revalidatietechniek, die in Nederland een voortrekkersrol vervult op het gebied van herverstrekken van rollators en andere medische hulpmiddelen. Door dit hergebruik worden de maatschappelijke besparingen op de gezondheidszorg geschat op ongeveer 100 miljoen euro. Maar ook bijvoorbeeld onze innovatie-ondersteuning aan en participatie in MyDiagnostick Medical voor de ontwikkeling van een apparaat om boezemfibrilleren op te sporen. Hiermee wordt door het tijdig signaleren een groot aantal beroertes voorkomen en daarmee een forse reductie gerealiseerd op de kosten van de gezondheidszorg. Dit past in het streven van LIOF om MVO te stimuleren. Veel aandacht voor verbetering bedrijventerreinen LIOF heeft in 2012 maatregelen genomen waardoor goed ingespeeld kan worden op het faciliteren en huisvesten van ondernemingen in groeisectoren en in de topsectoren logistiek en agro. Huisvesting en de bereikbaarheid (ruimte om te ondernemen) zijn van cruciaal belang voor ondernemers. Daarom besteedt LIOF veel aandacht aan de verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Via LHB, een onderneming van de provincie en LIOF, is inmiddels een aantal investeringen voor herstructurering gedaan. Jaarverslag

8 Woord vooraf De uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen stagneerde als gevolg van terughoudendheid bij ondernemers voor investeringen in vastgoed. Bedrijven maakten wat dat betreft letterlijk pas op de plaats. Economische tegenwind, ook voor LIOF Ondanks een aangepast beleid heeft de economische ontwikkeling ook LIOF financieel niet onberoerd gelaten en werd een netto verlies van 4,3 miljoen euro geleden. De slechte onroerend-goedmarkt heeft er toe geleid dat ook wij op onze onroerend-goedportefeuille een aantal afwaarderingen (3,4 miljoen euro) hebben moeten doen. De afbouw van de jaarlijkse subsidie door het Ministerie van Economische Zaken heeft de directie genoopt tot het aanpassen van de organisatie in personele zin. Dit heeft geleid tot het vormen van een eenmalige reorganisatievoorziening van 1,1 miljoen euro. Deze maatregelen moeten, naast de reeds eerder in gang gezette versobering van de arbeidsvoorwaarden, zorgen voor een efficiënte en vitale organisatie die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Als we het negatieve resultaat van LIOF corrigeren voor deze bijzondere eenmalige effecten, resulteert een bescheiden positief resultaat van 0,2 miljoen euro conform de de afgelopen twee boekjaren. De solvabiliteit van LIOF is ondanks de bijzondere afschrijvingen en voorzieningen onverminderd sterk. Slagvaardig voor de toekomst Met de provincie Limburg is een programma voor verdere stimulering van de maakindustrie ontwikkeld, hetgeen betekent dat ruim 10 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in innovatieprogramma s waarmee de Limburgse MKB-maakindustrie zich verder kan versterken. In lijn met de investeringen die de provincie Limburg de komende jaren in de drie campussen beoogt zal de LIOF-strategie sterk gericht zijn op het realiseren van business development resultaten op de campussen. Daartoe wordt ingezet op de versterking van de inzet van de LIOF-instrumenten (acquisitie, innovatie-/clustervorming en participatie financiering van nieuwe business), toegespitst op de specifieke kansen die de campussen bieden. Ook de verbindingen tussen de campussen op het gebied van voeding/gezondheid, biomedische materialen en biobased economy-ontwikkelingen krijgen verder gestalte. Kortom, zaken die een uitstekende voedingsbodem vormen voor een kansrijke verdere marktontwikkeling van het MKB in de provincie. LIOF is daar optimaal voor toegerust en ziet de toekomst vanuit haar betrouwbare betrokkenheid dan ook perspectiefrijk tegemoet. Jérôme Verhagen algemeen directeur 8

9 Bericht van de Raad van Commissarissen Boy Litjens voorzitter Raad van Commissarissen De Raad heeft kennis genomen van het verslag dat de accountant Ernst & Young LLP naar aanleiding van de haar gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2012 heeft opgesteld. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2012 vast te stellen. Mede naar aanleiding van de afbouw van de apparaatssubsidie door het Ministerie van Economische Zaken heeft LIOF maatregelen getroffen om de kosten te reduceren en de organisatie fit te maken voor de toekomst. De rol van LIOF als (co)investeerder en ontwikkelaar blijft ongewijzigd, maar daarnaast is LIOF dé organisatie die zorgt voor de implementatie van het nationale en provinciale economische beleid in de vorm van het aantrekken en verankeren van ondernemingen, het risicodragend participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van en uitvoeren van programma s en projecten waarmee Limburgse bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken. Verder is LIOF (via LHB) verantwoordelijk voor de totstandkoming, de herstructurering en het beheer van bovenregionale bedrijventerreinen. Om die rollen goed te kunnen vervullen dient de organisatie effectief, flexibel en financieel gezond te zijn. Met het oog hierop zijn er in 2012 een aantal veranderingen in de organisatie doorgevoerd. De Raad heeft ermee ingestemd, dat de directie hier een voorziening voor heeft gevormd. Als gevolg van de sterk verslechterende situatie in de onroerend goed markt was ook LIOF genoodzaakt afschrijvingen op haar vastgoed te doen. De Raad heeft daarmee ingestemd. Niet enkel de vastgoedmarkt kampte in 2012 met verslechterende economische omstandigheden. Dat gold ook voor veel bedrijven in de participatieportefeuille. Desalniettemin kon het boekjaar worden afgesloten met een positief resultaat van 0,2 miljoen euro (vóór bijzondere eenmalige afwaardering onroerend goed en reorganisatievoorziening). Daaruit blijkt de soliditeit van de participatieportefeuille, hetgeen perspectief biedt voor de toekomst. Het overall resultaat over 2012 is echter als gevolg van de eerder genoemde voorziening en afschrijving op onroerend goed negatief ( 4,3 mln). De aandeelhouders wordt voorgesteld om dit negatieve resultaat ten laste te brengen van de overige reserves. Naast de reguliere taken die de Raad heeft, besteedden de Raad en Directie in 2012 extra aandacht aan het verbeteren van de verschillende werkprocessen en takenpakketten. Zo evalueerde de Raad met de Directie onder andere het basismodel voor het opstellen van participatieovereenkomsten. Daarnaast is periodiek in de vergadering van de Raad de te volgen koers voor de verschillende kerntaken afgestemd en waar nodig bijgesteld. In april 2012 is een nieuwe aandeelhoudersinstructie door de aandeelhouders vastgesteld. Hierin zijn de kaders bepaald voor het investeringsbeleid van de participatiebedrijven van de vier regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Dit bepaalt deels de reikwijdte en slagkracht van activiteiten van LIOF. De Raad heeft de mogelijke impact van de instructie besproken. De nieuwe instructie is toegespitst op de Topsectoren en Provinciale speerpunten met nadruk op het bevorderen van innovaties bij bedrijven. De Raad, maar ook de aandeelhouders en directie onderkennen, ieder vanuit hun verantwoordelijkheid, dat de maatschappelijke effecten die de kerntaken sorteren vaak onderbelicht worden in vergelijking met financiële aspecten. Ook in de besluitvorming. Teneinde tot een meer gebalanceerde afweging te komen zal de Universiteit Maastricht in opdracht van LIOF en Provincie onderzoeken hoe met name de maatschappelijke effecten van de kerntaken Ontwikkeling & Innovatie en Participaties (beter) Jaarverslag

10 gemeten kunnen worden. Naar verwachting zullen de onderzoeksuitkomsten medio 2013 beschikbaar zijn. Verwacht wordt dat LIOF daardoor nog transparanter over haar maatschappelijk verantwoord ondernemen kan rapporteren. In 2012 is een nieuw functie- en salarisgebouw vastgesteld voor medewerkers die na 1 januari 2013 bij LIOF in dienst treden. De structuur hiervan is in lijn met het door de aandeelhouders aangegeven kader voor alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen. De Raad kwam zeven maal in vergadering bijeen. Een maal werd telefonisch vergaderd. Alle vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de directie. Tussentijds was er frequent overleg tussen voorzitter en directie. De Raad evalueerde haar eigen functioneren en dat van de directie. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in het verslagjaar niet gewijzigd. De Raad van Commissarissen hecht er aan en ziet er mede op toe dat LIOF het gestelde in de code Corporate Governance, waar mogelijk en zinvol, naleeft en handhaaft. De rapportage hierover wordt onder een apart agendapunt ter bespreking voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. LIOF verandert snel en ontwikkelt nieuw elan. De Raad ziet de rol van LIOF bij de toekomstige economische ontwikkeling van Limburg dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Maastricht, 2 april 2013 Boy Litjens voorzitter Raad van Commissarissen 10

11 Verslag van de directie Participaties 12 Ontwikkeling & Innovatie 16 Investeringsbevordering & Business Development 25 Bedrijventerreinen 28 LIOF Business Centers 31 Jaarverslag

12 Verslag van de directie Participaties In 2012 investeerde LIOF rechtstreeks en via gelieerde bedrijven 6,8 miljoen aan risicodragend kapitaal bij 38 Limburgse bedrijven. LIOF legt haar focus bij die startende en gevestigde bedrijven die van belang zijn voor de versterking van de speerpuntsectoren: systems (maakindustrie), healthcare, materials, logistics en agro-food. De investeringsresultaten van 2012 zijn opgenomen in de tabel hiernaast. LIOF Fondsen Beschikbare fondsen van risicodragend kapitaal Het participatiebedrijf van LIOF is bedoeld voor het risicodragend financieren van Limburgse bedrijven. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van een bedrijf neemt LIOF de volgende routes: - voor de uitwerking van een (high tech) idee zijn er persoonlijke leningen tot een maximum van (Techstart); - voor startende ondernemers wordt vanuit het Startersfonds financiering tot maximaal aangeboden. Startende high tech ondernemingen kunnen via het Nedermaas HighTech Ventures fund maximaal tot worden gefinancierd; - ondernemingen met groeiplannen op het gebied van (Bio) Chemie en Life Sciences worden bediend vanuit Limburg Ventures. Het betreft hier bijdragen tot maximaal 1,5 miljoen; - voor andere snelle (industriële) groeiers is er het LIOF Participatiefonds (tot 2,5 miljoen). Het LIOF Participatiefonds staat met name open voor groeifinancieringen, opvolgingszaken en industriële starters. In 2012 heeft de Participatieafdeling van LIOF beduidend minder verzoeken ontvangen voor nieuwe risicodragende financiering en vervolgfinanciering. In 2011 was het aantal aanvragen circa 150, in 2012 waren het er 100. Gemiddeld is een op de vijf verzoeken gehonoreerd. Deze verhouding ligt overigens bij verzoeken voor een eerste financiering ongunstiger. Bij nieuwe starters is de ratio in 2012 een op acht geweest. Daar waar mogelijk proberen wij afgewezen ondernemers door te verwijzen naar aanbieders die wel in hun (financierings)behoeften kunnen voorzien. Investeringen in 2012 Gecommitteerd Doelstelling LIOF Kapitaal (in mln ) 6,8 12,3 Bedrijven De investeringen 2012 zijn als volgt over de verschillende investeringsfondsen verdeeld: Kapitaal uit LIOF Fondsen (in mln ) 5,0 9 Bedrijven Fund in Fund: Nedermaas HiTech Ventures (in mln ) 0,6 1,2 Bedrijven 3 4 Limburg Ventures 1,2 2,1 Bedrijven 10 3 LIOF Participatiefonds LIOF heeft in 2012 vier nieuwe participaties gefinancierd uit het reguliere participatiefonds. In totaal was hier een bedrag mee gemoeid van 1,2 miljoen. Daarnaast investeerde LIOF nog voor 2,8 miljoen in uitbreidingsprojecten bij acht bestaande participaties. Opvallend was dat het aantal aanvragen voor de financiering van MBO s en MBI s beduidend minder was dan in voorgaande jaren. De oorzaak hiervoor ligt enerzijds in de beperktere bancaire financieringsmogelijkheden en anderzijds in de terughoudendheid van ondernemers om in deze economisch zwakke tijden hun zaak te verkopen. De aanvragen voor een risicodragende groeifinanciering (investeringen, werkkapitaal) vinden veelal ook hun oorzaak in de striktere eisen die banken stellen aan de onderliggende ratio s bij het verstrekken van kredieten. Een beroep op een regionale partner/financier als LIOF vergroot daarbij de kansen op het sluitend maken van een financiering aanzienlijk. Helaas moet LIOF ook regelmatig afhaken omdat bij een due diligence onderzoek blijkt dat de onderliggende financiële problematiek ernstiger is dan in eerste instantie voorgesteld. Een zinnige rendements-/risicoafweging is voor LIOF dan niet meer te maken. Jammer, temeer omdat de onderliggende business cases vaak wel heel interessant zijn. 12

13 Participaties Als financiële investeerder wil LIOF een partner zijn voor MKB bedrijven met een groeigerichte, creatieve aanpak voor de toekomst. LIOF is daarbij bereid risico s te nemen en doet dat op basis van een onderbouwd businessplan in combinatie met (bewezen) ondernemerschap. Het valt in deze op dat de kwaliteit van de plannen die we onder ogen krijgen in de loop der jaren duidelijk verbetert. Uit deze plannen blijkt ook dat onze provincie gelukkig veel innovatieve ondernemingen telt en er géén gebrek is aan ondernemerschap. Nieuwe product/ marktcombinaties gaan echter niet direct vanaf de start gepaard met stabiele kasstromen, reden voor banken om naar wat meer zekerheid in de basis van de financiering te zoeken. Ervaring en expertise van LIOF zijn daarbij voor banken en overige financiers bakens in dit proces. Een ander opvallend gegeven is dat met name bij de wat grotere MKB (tweede en derde generatie) familiebedrijven met groei c.q. investeringsperikelen naast een financieringsbehoefte ook een behoefte is aan een verdere professionalisering van de bedrijfsorganisatie. LIOF is daarbij veelal een voor de hand liggende keuze vanwege haar reputatie, kennis, netwerk en stabiliteit. Echter, buitenstaanders toelaten tot de kring van aandeelhouders is geen eenvoudige besluit. Koudwatervrees en verschil van inzicht omtrent de waarde van een onder neming kunnen voor de familiebedrijven dan een reden zijn om naar andere oplossingen te zoeken. Startersondersteuning Kickstart, starting your business in the Venlo region Het project Kickstart dat in juni 2011 begon, is inmiddels geworden tot hét loket voor kennisinnovatieve starters in de regio Venlo. Voor de (Kick) starters wordt er een zachte landing in de regio Venlo voorzien. Zij ontvangen individuele advisering over hun bedrijfsplannen, er wordt geholpen met het zoeken naar geschikte huisvesting, de mogelijkheden van subsidie worden onderzocht en als er financiering nodig is, worden de starters in contact gebracht met de afdeling Participaties. Naast het aantrekken van starters van buiten de regio naar Noord Limburg, blijkt Kickstart via haar netwerkfunctie inmiddels ook belangrijk bij te dragen aan het borgen van ondernemerschap in de regio. Om dit te versterken zijn we met het Kickstart College begonnen. Hierin worden alle onderwerpen behandeld waar (door)starters het over willen hebben. Behalve dat de ondernemers veel aan de gesprekken met elkaar hebben, wordt er ook gezorgd dat er contact is met (kennis) instellingen die kunnen helpen. Kickstart heeft meerdere kennisintensieve starters begeleid. Drie daarvan zijn inmiddels in de regio Venlo van start gegaan. Startersfonds Het Reguliere LIOF Startersfonds blijft de kern van de startersondersteuning. Instroom wordt mede aangejaagd door initiatieven als LIOF Yeah! en onze samenwerking met de Universiteit Maastricht. Door het Startersfonds werden in aanvragen beoordeeld. Dat resulteerde in 6 nieuwe deelnemingen voor een bedrag van 0,5 miljoen. Daarnaast waren er zeven bedrijven uit het Startersfonds waaraan een aanvullende financiering is verstrekt. In totaal voor 0,5 miljoen. Eind 2012 was een aantal financieringsverzoeken nog in behandeling. Ook is LIOF verder gegaan met het verstrekken van preseed financieringen voor de eerste fase van technologisch gedreven ondernemingen uit het Techstart fonds. In 2012 is een nieuw commitment voor aangegaan. Eind 2012 zijn er 50 bedrijven via Techstart gefinancierd. LIOF Yeah! Bij de derde editie van LIOF Yeah!, die in het najaar van 2012 plaatsvond, streden ruim 40 startende, jonge ondernemers om een van de prijzenpakketten. Dit zijn de winnaars en hun prijzen: 1e prijs: CrispyWallet te Maastricht Prijzenpakket t.w.v , met onder meer een achtergestelde lening van CrispyWallet, ontwikkelde een gelijknamige portemonnee: van gerecycled papier, voorzien van artwork van een startende kunstenaar. De jonge onderneming wil de CrispyWallet in Limburg produceren en deze van daaruit internationaal op de markt brengen. De twee deelnemers die het bedrijf bij LIOF Yeah! vertegenwoordigden zijn Duitse studenten aan de Universiteit van Maastricht. 2e prijs: EduconN Prijzenpakket t.w.v , met onder meer een achtergestelde lening van Achter EduconN staan twee studenten van de TU Delft. Deze jonge onderneming met mvo-inslag gaat (gebruikte) zeecontainers ombouwen tot noodlokaal voor onderwijs in door rampen getroffen gebieden. Veilige en degelijke huisvesting is aldaar een groot probleem en voorzieningen zijn er niet of nauwelijks. De omgebouwde zeecontainers zijn inklapbaar en gemakkelijk te verschepen naar andere locaties. EduconN gaat het prijzengeld gebruiken om een prototype te ontwikkelen en een pilot project in een rampgebied te starten. Voor een participatie vanuit LIOF zal de onderneming zich moeten vestigen in Limburg. 3e prijs: Siraa Prijzenpakket t.w.v , met onder meer een achtergestelde lening van Siraa is van oorsprong een studentonderneming van uit Limburg en Brabant afkomstige studenten aan de Hogeschool TIO in Eindhoven. Siraa heeft een riemclip ontworpen waarmee het loshangende uiteinde van een kledingriem op een stijlvolle manier kan worden vastgezet. De riemclip kan worden voorzien van sieraden en accessoires, waardoor functionaliteit wordt gecombineerd met decoratie en design. 4e prijs: Knoowy te Maastricht Prijzenpakket t.w.v , met onder meer een achtergestelde lening van Knoowy is een online marktplaats voor documenten en e-books; een online handelsplaats voor makers en gebruikers van onder meer recepten, samenvattingen, spreadsheets, en Jaarverslag

14 Verslag van de directie geïnteresseerden in deze documenten. De jonge ondernemers achter Knoowy zijn uit Maastricht afkomstige studenten aan de TU/e respectievelijk aan Zuyd Hogeschool. Met het prijzenpakket wilt Knoowy het online platform verder professionaliseren en breder vermarkten. Fund in Fund Nedermaas Ventures Nedermaas Ventures, een 100% dochter van de NV Industriebank LIOF, richt zich op high-tech starters in de sectoren healthcare, chemie, agro/food en high-tech systems. In 2012 heeft dit fonds aan drie startende ondernemingen een bedrag van in totaal 0,6 miljoen gecommitteerd. Nedermaas Ventures investeert per participatie maximaal 0,5 miljoen in de vorm van aandelenkapitaal en converteerbare leningen. In de eerste drie jaar van het bestaan van dit fonds (totale uitzettingsperiode is 5 jaar) is reeds voor 3,1 miljoen geïnvesteerd bij 10 startende ondernemingen. De Investeringen van 2012 hebben plaatsgevonden in: Cytuvax, Enzypep en Innosolids. Hiermee was in totaal gemoeid. Limburg Ventures Limburg Ventures, het gemeenschappelijke investeringsfonds van DSM Nederland en LIOF op het gebied van life sciences, chemie en nieuwe materialen, was ultimo 2011 volledig aangesproken. In 2012 vonden nog drie nieuwe investeringen plaats: in Mirnext BV (spin off van ACS Biomarker), Simibio BV en in Enzypep BV. Daarmee kwam het totale aantal deelnemingen van Limburg Ventures op 19. Verder vond er in 2012 een reeds gecommitteerde vervolginvestering plaats in Chemtrix en uitbreidingsinvesteringen in Isobionics, Q-Chip, Fabpulous, MagnaMedics, Nano4Imaging en Pharmacell. Met de nieuwe investeringen, de vervolginvesteringen en uitbreidingsinvesteringen was in totaal een bedrag gemoeid van Het fondsmanagement van Limburg Ventures heeft in 2012 opnieuw veel tijd besteed aan het tot stand brengen van een nieuw investeringsfonds met een vergelijkbare inhoudelijke focus als Limburg Ventures. Maar ditmaal gaat het om een fonds van een aanzienlijk grotere omvang: 50 tot 80 miljoen. Naar het zich nu laat aanzien zal Chemelot Ventures in het tweede kwartaal van 2013 operationeel zijn. Technostarterfondsen LIOF participeert in het Technostartersfonds Zuidoost-Nederland BV en in het Technostartersfonds Zuid Nederland BV. Eerstgenoemd fonds werd in 1996 met steun van het Ministerie van Economische Zaken door LIOF, BOM en private partijen opgericht om techno-starters te financieren. Het fonds, waar de private partijen inmiddels zijn uitgegestapt, verkeert al ruim 4 jaar in de beheerfase. Naar verwachting worden in 2013 de laatste participaties verkocht of geliquideerd en dan kan de balans worden opgemaakt. Het fonds heeft gezien haar specifieke en risicovolle opdracht, de advisering en begeleiding van en de financiële support aan jong ondernemerschap met nieuwe product en/of marktcombinaties, haar beleidsmatige doelstellingen bereikt. Technostartersfonds Zuid Nederland BV werd in 2006 opgericht door meerdere publieke en private partijen en ook met steun het Ministerie van Economische Zaken. Ditmaal binnen de kaders van de Small Business Investment Company regeling. Doelgroep is ook hier de technostarter. Het fonds is onlangs uitgeïnvesteerd en telt 15 participaties. Het fondsmanagement richt zich behalve op het beheer ook op de verkoop van participaties. Ook dit fonds komt tegemoet aan de beleidsdoelstellingen. Portfoliobeheer In 2012 heeft LIOF haar belangen in 12 Limburgse bedrijven beëindigd door verkoop van haar aandelen en/of aflossing door de betreffende ondernemingen van de verstrekte financieringen. Bij de verkoop van het aandelenbelang betreft het veelal de overdracht aan overige aandeelhouders/eigenaren. Ondanks de forse economische tegenwind bleef het aantal faillissementen beperkt tot drie. In 2012 failleerden de bedrijven Trectis BV, A. Koolen Glazeniers BV en Libridis BV. Dit ging gepaard met een verlies van ongeveer 200 arbeidsplaatsen. Van de 5,0 miljoen aan uitzettingen die vanuit de reguliere LIOF fondsen plaatsvonden, werd 3,3 miljoen besteed aan uitbreidingsinvesteringen bij 15 bestaande relaties. LIOF bevestigt hiermee haar rol als solide partner in economisch moeilijke tijden voor haar deelnemingen met voldoende perspectief en gekwalificeerd management. Samenstelling LIOF Participatieportfolio (aantallen) 2012 Naar ondernemingsfase Starters Bestaand / expansie MBO/MBI/Opvolging Naar sectoren Healthcare / Life Sciences Chemie / Nieuwe materialen Hightech Systems Agro / Food Generiek Energy Naar betrokkenheid LIOF in jaren > 12 14

Ondanks het wispelturige klimaat van de economie toch overwegend positieve resultaten

Ondanks het wispelturige klimaat van de economie toch overwegend positieve resultaten Ondanks het wispelturige klimaat van de economie toch overwegend positieve resultaten Jaarverslag 2011 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 2 Inhoud Kerncijfers 2011

Nadere informatie

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1 Limburg maakt vaart Jaarverslag 2013 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 2 Inhoud Kerncijfers 2013 4 Mission statement 6 Woord

Nadere informatie

Aanvullende rapportage Verslag van de directie. Aanvullende rapportage Bijlagen

Aanvullende rapportage Verslag van de directie. Aanvullende rapportage Bijlagen Internetbijlage II Aanvullende rapportage Verslag van de directie Participaties 2 Ontwikkeling & Innovatie 4 Investeringsbevordering & Business Development 14 Bedrijventerreinen 18 LIOF Business Centers

Nadere informatie

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration.

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration. Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 013-2018 teamwork motivation inspiration success research innovation vision Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 2013-2018 Inhoud

Nadere informatie

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie 1 BOM jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Organisatieprofiel 3 1.1 Profiel 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Ruud Berndsen Holmer Doornbos 8 juli 2010 41002 41002 Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Inhoud Pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 1. Verslag van de directie 1.1 Uitdagen en versnellen 1.2 Profiel van de onderneming 1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

Masterplan. Maastricht Health Campus

Masterplan. Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus 4 Management Samenvatting Visie De Maastricht Health Campus (voorheen Maastricht Life & Science Campus) zal in de toekomst een internationaal

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren Jaarplan Brainport Development NV 2014 Koers houden en accelereren Inleiding Voor u ligt het jaarwerkplan van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Regio Eindhoven.

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

P ERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST

P ERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST OOM N.V. J AARVERSLAG 2002 Hoofdvestiging Satellietvestiging Zwolle Satellietvestiging Deventer bezoekadres: bezoekadres: bezoekadres: Ondernemingshuis Twente Ondernemingshuis Zwolle IJsseldelta Hengelosestraat

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

LIOF jaarbrochure 2011

LIOF jaarbrochure 2011 het liofeffect LIOF jaarbrochure 2011 videoportretten in deze brochure In deze brochure staan een aantal afbeeldingen die videoportretten bevatten. Ze zijn te herkennen aan het symbooltje met de camera.

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie