13 juni 2014 Het Spant!, Bussum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13 juni 2014 Het Spant!, Bussum"

Transcriptie

1 13 juni 2014 Het Spant!, Bussum

2 Op vrijdag 13 juni het voorjaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging plaats in Bussum. Het voorjaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging begint op vrijdagmiddag om uur met de Jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering worden het secretarieel en financieel jaarverslag over 2013 goedgekeurd, worden nieuwe AB-leden gekozen en wordt een nieuwe kascommissie benoemd. Vervolgens heeft u de gelegenheid om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de deelgezelschappen. Tijdens deze deelsessies is er de mogelijkheid om te spreken over de Leidraden PS en WS Daarna vinden er interactieve workshops plaats over diverse onderwerpen zoals integriteit, De Drie Decentralisaties en efficiënter en slimmer vergaderen. Ook zal het netwerk maatschappelijk middenveld een workshop organiseren. Het voorjaarscongres wordt afgesloten met een plenair programma. Tijdens deze plenaire afsluiting wordt er teruggeblikt op de workshops en de bijeenkomsten van de deelgezelschappen, en zullen de Leidraden WS & PS aan bod komen. Ten slotte wordt het voorjaarscongres afgesloten door Halbe Zijlstra. Na afloop van het VBV-Congres zal het reguliere VVD-congres aanvangen. Meer informatie over het reguliere VVD Congres vindt u op U kunt zich aanmelden voor beide congressen via MijnVVD (tab: bijeenkomsten, keuze Voorjaarscongres VVD-Bestuurdersvereniging en VVD-congres op 13 en 14 juni 2014.) U kunt van tevoren geen lunch en/of diner reserveren, maar u kunt ter plekke munten kopen. De munten zijn inwisselbaar voor consumpties, zowel lunch, diner als drankjes. Bij aankomst kunt u munten aanschaffen en uiteraard kunt u gedurende het congres munten bijkopen indien dat nodig is. Mocht u vragen hebben over uw aanmelding, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Algemeen Secretariaat op Wij begroeten u graag in Bussum! 2

3 (onder voorbehoud van wijzigingen) 11.30uur Inloop met koffie/thee Tijdens deze inloop heeft u ook de gelegenheid om te lunchen uur Jaarvergadering uur Bijeenkomsten deelgezelschappen In de deelgezelschappen kan ondermeer gesproken worden over de Leidraden Provincie en Waterschappen 1. P. J. Oudgezelschap (burgemeesters) 2. Schepenbank (wethouders) 3. Ir. Lelykring (waterschapsbestuurders) 4. Raadsleden 5. Fractievoorzittersplatform 6. Leden Provinciale Staten en gedeputeerden 7. VVD-gemeentesecretarissen en griffiers 8. Netwerk maatschappelijk middenveld uur Pauze uur Interactieve workshops 1. Integriteit 2. Gemeentefinanciën 3. De Drie Decentralisaties: Actualiteiten 4. Rechtspositie van bestuurders 5. Efficiënter en slimmer vergaderen 6. Belemmeringen in de aanleg en financiering van infrastructuur 7. Regionale samenwerking tussen gemeenteraadsfracties 8. Workshop maatschappelijk middenveld uur Plenair programma Tijdens dit onderdeel zal een korte terugkoppeling op de deelsessies en workshops plaatsvinden. Verder zullen de Leidraden PS- en WS worden aangeboden aan de voorzitters van de deelgenootschappen de Ir. Lelykring en Gedeputeerden & PS-leden en zal het congres worden afgesloten door Halbe Zijlstra uur Borrel voor VBV leden uur Start VVD-congres 3

4 1. Opening en mededelingen 2. Notulen van de algemene vergadering van 2 november Ingekomen stukken 4. Verslag van de secretaris 2013 (toelichting Tanja Klip) 5. Verslag van de penningmeester over 2013 alsmede het verslag van de kascommissie 2013 (toelichting Mark Harbers en Richard Korteland) 6. Benoeming leden van de kascommissie 7. Benoeming AB leden 8. Terugblik op RTG nav. addendum op Thorbecke+ (toelichting Tanja Klip) 9. Vaststellen Leidraden PS en WS Rondvraag & Sluiting Toelichting Ad 2. De notulen zijn beschikbaar bij het secretariaat van de VVD-Bestuurdersvereniging, zijn te downloaden via Mijn VVD, en zijn tevens beschikbaar in de zaal. Ad 4. Het jaarverslag is beschikbaar bij het secretariaat van de VVD-Bestuurdersvereniging, is te downloaden via Mijn VVD, en is tevens beschikbaar in de zaal. Ad 5. Het financieel jaarverslag is beschikbaar bij het secretariaat van de VVD-Bestuurdersvereniging, is te downloaden via Mijn VVD, en is tevens beschikbaar in de zaal. Ad 6. Tijdens deze vergadering treden af: - Plaatsvervangend lid: Raja Massaoui Wethouder Roermond De volgende personen treden af en zijn herbenoembaar. Voorgesteld wordt tot herbenoeming over te gaan: - Lid: Richard Korteland Wethouder Papendrecht - Lid: Cécile Franssen Fractievoorzitter Tilburg - Lid: Eva Eigenhuijsen Algemeen Bestuurslid Waterschap Aa en Maas - Plaatsvervangend lid: Harry Smeets Fractievoorzitter Heumen - Plaatsvervangend lid: Alex van Pelt Gemeenteraadslid Steenbergen De volgende persoon wordt voor benoeming voorgedragen: - Plaatsvervangend lid: Frans Pekema Wethouder Bergen (L.) 4

5 Ad 7. De volgende persoon wordt voor een periode van 3 jaar herbenoemd: - Eric van der Burg (VNG) De volgende persoon treedt af na een periode van 3 jaar en zal niet worden herbenoemd: - Jeltje Hoekstra (Fractievoorzittersplatform) De volgende personen zullen aftreden omdat ze al 6 jaar AB-lid zijn en zijn niet herbenoembaar: - Chris Simons (Zeeland) - Adrie Scheidema (Groningen) - Toon Mans (P.J. Oud gezelschap) De volgende personen treden tussentijds af: - Jeroen Diepemaat (Overijssel) - Wouter Kolff (Utrecht) De volgende personen zullen worden benoemd: - Leon van Noort (Fractievoorzittersplatform) - Loes Meeuwisse (Zeeland) - Jan Batelaan (Groningen) - Annemieke Vermeulen (P.J. Oudgezelschap) - Arjen Maathuis (Overijssel) - Arjen Gerritsen (Utrecht) Ad 9. De Leidraden PS & WS zijn beschikbaar bij het secretariaat van de VVD-Bestuurdersvereniging, te downloaden via Mijn VVD, en zijn tevens beschikbaar in de zaal. Het secretariaat van de VVD-Bestuurdersvereniging is bereikbaar per op of telefonisch op

6 1. Integriteit De integriteit van bestuurders is een belangrijk en actueel thema. In deze workshop wordt onderzocht wat integriteit is, hoe we dilemma s kunnen herkennen en eventueel kunnen oplossen. Er zal ruimte zijn voor discussie. Deze workshop wordt gegeven door Ard van der Steur. Ard van der Steur (TK-lid) was voorzitter van de tijdelijke commissie integriteit die het hoofdbestuur adviseerde over het integriteitsbeleid. 2. Gemeentefinanciën Doel van deze workshop is om nieuwe raadsleden meer vertrouwd te maken met de financiën van de gemeente. Elke gemeente heeft een begroting. Maar de meicirculaire of de najaarscirculaire kunnen de cijfers behoorlijk overhoop gooien. Wat is de relatie met het grondbedrijf? Welke rol spelen leges? Hondenbelasting? Aan de ene kant is er techniek. Daarop is provinciaal toezicht. Aan de andere kant is er de politieke werkelijkheid. De VVD wil graag greep hebben op de gemeentelijke financiën, om te voorkomen dat linkse partijen Sinterklaas gaan spelen met publieke middelen. Bijvoorbeeld via verkapte inkomenspolitiek. Of het beleid uit Den Haag op andere wijze gaan verbeteren. Welke afspraken kunnen in dat verband handig zijn? De VVD is van degelijk financieel beleid. Geef geld pas uit als je zeker weet dat je er over beschikken kunt. Raak niet voor het gemak met de optimistische scenario s. Voorkom renteverslaving. Zeg nee tegen creatief boekhouden. Deze workshop zal worden gegeven door Rob de Vries. 3. De 3 decentralisaties: actualiteiten De drie woordvoerders in de Tweede Kamer op het terrein van de WMO, Participatiewet en Jeugdzorg, Bas van t Wout, Sjoerd Potters en Brigitte van der Burg, zullen tijdens deze workshop de laatste ontwikkelingen op het terrein van de drie decentralisaties bespreken. Vervolgens zal er de mogelijkheid zijn voor de deelnemers om vragen te stellen over de problemen met de drie decentralisaties waar zij in hun gemeenten tegenaan lopen. 4. Rechtspositie van bestuurders De terugkeerregeling voor politici met een ambtelijke achtergrond leidde afgelopen zomer tot verontwaardiging. Drie voormalige Tweede Kamerleden keerden terug naar hun overheidswerkgevers (één naar de politie en twee naar Buitenlandse Zaken) op een wijze die op voorhand hun functioneren als ambtenaar bemoeilijkte. Er bleek brede steun in de Kamer om de terugkeerregeling nu definitief af te schaffen. Het Kamerlid Roald van der Linde werkt aan een initiatiefwet om dit oude VVD-punt te verzilveren. Daarbij rijzen verschillende vragen. Willen we de terugkeerregeling ook afschaffen voor lokale bestuurders? Pakken we ook de non-activiteitswedde van Eerste Kamerleden aan? Wat vinden we van het PvdA-idee om de terugkeerregeling juist te verbreden naar de gehele arbeidsmarkt? De Tweede Kamerfractie vindt het van belang uw opvattingen hierover te horen voordat de wettekst wordt geschreven. 6

7 5. Efficiënter en slimmer vergaderen Als raadslid heb je altijd te weinig tijd, krijg je stukken te laat, is het college altijd aan zet en weet je nooit wat de inwoner echt vindt. Je zit ten slotte de hele tijd maar duaal te vergaderen in de raadzaal, avond aan avond. Herkenbaar? Steek je licht op hoe het anders kan. Niet komen? Nooit meer zeuren! Deze workshop zal worden verzorgd door John van der Rhee. 6. Infrastructuur Infrastructuur is van vitaal belang voor onze economie en vrijheid. Maar hoe gaan we in de toekomst ervoor zorgen dat we beter en sneller invulling kunnen geven aan de mobiliteitsvraag (vanuit zowel personen- als goederenperspectief). Tijdens de workshop zal worden stilgestaan bij de huidige belemmeringen en kansen voor de toekomst. Denk hierbij aan wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu, aanbestedingen, maar ook technologische ontwikkelingen zoals big data en connected cars. Barbara Visser en Betty de Boer zullen met de deelnemers het gesprek aan gaan over hoe we de kansen kunnen gaan benutten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. 7. Regionale samenwerking maatschappelijk middenveld Rudmer Heerema zal tijdens deze workshop de regionale samenwerking tussen verschillende VVD-afdelingen bespreken. Dit zal gebeuren aan de hand van het voorbeeld uit de Kamercentrale Noord-Holland-Noord, waarbinnen een achttal VVD afdelingen op intensieve wijze samen zijn gaan werken en zichtbaar resultaat hebben bereikt door kennisdeling, gebruik van expertise, maar vooral ook in positionering. Dit heeft volstrekt niets te maken met fusie, ambtelijke samenwerking tussen gemeenten, het is puur en sec bedoeld voor VVD samenwerking. Tijdens deze workshop zal een uitwisseling van ervaringen plaatsvinden, waarbij deelnemers vertellen over een eventuele VVD samenwerking in de eigen regio. Zowel gemeenteraadsleden uit afdelingen die goede voorbeelden kunnen geven van een samenwerkingsverband, als afdelingen die nog aan het begin staan van een dergelijke samenwerking, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze workshop die vooral bedoeld is voor gemeenteraadsleden. 8. Workshop maatschappelijk middenveld. Vanuit het Liberaal Netwerk Maatschappelijk Middenveld zal tijdens deze sessie de focus gelegd worden op onderwijs, en meer specifiek de situatie van niveau 2 leerlingen van het ROC. Huub Dekkers, zal ingaan op de problematiek waar deze zeer grote groep leerlingen mee te maken heeft, en zal aangeven (maar hopelijk ook ophalen!) hoe het maatschappelijk middenveld kan en moet bijdragen aan de oplossing hiervan. Daarbij worden natuurlijk diverse parallellen naar andere onderdelen van het maatschappelijk middenveld getrokken; in die zin kunnen de ROC niveau 2 leerlingen als metafoor gezien worden voor tussen het wal en het schip. En zo voelt iedereen in het maatschappelijk middenveld zich wel eens 7

8 Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB in Bussum Per Openbaar vervoer: Tussen Station Bussum Zuid en het Spant! rijdt bus 107 (richting Huizen). Vanaf bushalte Dr. A. Kuyperlaan is het nog 4 minuten lopen naar het Spant! Per Auto Vanuit de richting Amsterdam (A1) / Almere (A6) Bij knooppunt Muiderberg houdt u de A1 richting Amersfoort aan. U neemt afrit 7, Bussum/Naarden. Einde afrit linksaf richting Bussum. Op de ovatonde slaat u voor de Alfa Romeo dealer linksaf richting Bussum-Zuid (Amersfoortsestraatweg) en bij de 1e verkeerslichten rechtsaf richting Bussum-Zuid/ 's Graveland (Ceintuurbaan). Na de rotonde eerste weg rechts de Dr. A. Kuyperlaan in. Vanuit richting Amersfoort (A1) / Utrecht (A27) / Flevoland (A27) Bij knooppunt Eemnes houdt u de A1 richting Amsterdam aan. U neemt afrit 8, Blaricum/Huizen. Einde afrit linksaf. U gaat wederom linksaf onder het viaduct door en na 50 meter rechtsaf (Amersfoortsestraatweg). Let op snelheid, 50 km per uur. Er wordt geregeld gecontroleerd op snelheid. Na ± 1 km gaat u bij de verkeerslichten linksaf richting Bussum-Zuid/'s Graveland (Ceintuurbaan). Na de rotonde eerste weg rechts de Dr. A. Kuyperlaan in. 8

Wat is de rol van gemeenten in 2020?

Wat is de rol van gemeenten in 2020? Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT 34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE PRAKTISCHE INFORMATIE 4 AGENDA 6 ORDE VAN HET CONGRES 9 BENOEMING CONGRESPRESIDIUM 13 FINANCIËN 14 VOORSTEL

Nadere informatie

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1 Inhoud De VVD Kamercentrale Haarlem... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4 Communicatie en Public Relations...

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

CONGRES- STUKKEN VOOR HET CONGRES VAN 17 EN 18 JANUARI 2015 BESCHRIJVINGSBRIEF

CONGRES- STUKKEN VOOR HET CONGRES VAN 17 EN 18 JANUARI 2015 BESCHRIJVINGSBRIEF CONGRES- STUKKEN VOOR HET CONGRES VAN 17 EN 18 JANUARI 2015 BESCHRIJVINGSBRIEF 2 INHOUD Aanbiedingsbrief partijvoorzitter 5 Congresagenda 7 Van het presidium over de afhandeling van het congres 9 Welkom

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Bouwen bij OV knooppunten

Bouwen bij OV knooppunten 6 Bestuur Tijdens de as gewestelijke vergadering wordt een deel van het bestuur opnieuw gekozen. Buitenland Oproep voor nieuw elan voor de werkgroep Buitenland van Noord-Holland 9 Regiodag 12 Hoever staat

Nadere informatie

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links!

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links! DAGKRANT 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013 inhoudsopgave 1. praktische informatie, pag 1 2. voordracht kandidatencommissie Toezichtraad, pag 4 3. verantwoording ipb,pag 6 4. GroenLinks in Beweging:

Nadere informatie

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden:

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden: Het Hoofdbestuur vergaderde in het jaar 2012 14 keer, namelijk op 31 januari, 27 februari, 19 maart, 23 april, 7 mei, 21 mei, 28 mei, 25 juni, 4 juli, 18 augustus, 17 september, 22 oktober, 26 november

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen Jaarverslag 2011 Vereniging van Gemeentesecretarissen 14 juni 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke en financiële zaken 1.1 Bestuursbesluiten en stellige bestuurlijke voornemens 1.2 Begroting 2011 1.3 Beleid

Nadere informatie

RAAD OP ZATERDAG 2011. Regiocongressen voor raadsleden

RAAD OP ZATERDAG 2011. Regiocongressen voor raadsleden Page 1 of 2 Van: CS Extern [mailto:cs@vng.nl] Verzonden: woensdag 5 januari 2011 16:08 Onderwerp: Raad op zaterdag 2011 Geachte griffier, In 2011 organiseert het Actieprogramma Lokaal Bestuur (een project

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem 2014 De VVD Kamer Centrale Haarlem Inhoud De... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Ondersteuning... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd)

3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd) p/a Wim Vink D.C. Meesstraat 8 3201 RA Spijkenisse Spijkenisse/Bernisse Spijkenisse, 17 mei 2013 Aan de leden van de PvdA afdeling Spijkenisse/Bernisse Beste partijgenoten, Met onze brief van 22 april

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer 2012/1, April 2012 Bestuur VVD afdeling Leiderdorp Voorzitter: De heer ir. J. (Jos) Gerrese

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie