Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014"

Transcriptie

1 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Schepenen; Christianne Immegeers-Schreyen, Luc Verbanck, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Filip Michiels, Koen Beeckman, Hilde De Sutter, Peter Willems, Ruben De Gusseme, Michiel Van Der Heyden, Kristof Van Cauwenberghe, Roswitha Gerbosch, Raadsleden; Els De Turck, Voorzitter OCMW; Borchert Beliën, Secretaris Verontschuldigd: Guy De Smet, Carine Schamp, Pascal Fermon, Marjolein De Spiegeleire, Raadsleden Afwezig: Michiel Van Der Heyden, Raadslid afwezig voor punten 11 t.e.m. 20 Voorzitter Jean Marie De Groote opent de zitting om 20 uur. OPENBARE ZITTING 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 APRIL 2014 De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikel 180 en 181 van het gemeentedecreet. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. De voorzitter leidt dit punt in. Er waren geen opmerkingen. Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 1

2 Raadslid Filip Michiels vraagt naar de mogelijkheid om de data van de raadszittingen vooraf vast te leggen. De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. De gemeenteraad, Bevoegdheid Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43 Juridisch kader Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 19, 26, 28, 33 en 181, 1 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oosterzele, artikel 4, 1-2, artikel 5, artikel 35 en artikel 36 Vormvereisten De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Motivering De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de leden aanwezig is. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar, behalve als: 1 het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 2 de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld. Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van de gemeenteraad. De definitieve notulen worden binnen de 10 dagen na goedkeuring door de gemeenteraad overgemaakt aan de leden van de gemeenteraad. De notulen worden digitaal ter Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 2

3 beschikking gesteld. De ondertekende exemplaren liggen ter inzage op de dienst Secretariaat & Onthaal. Besluit Artikel 1: De notulen van de gemeenteraad in zitting op datum van 30 april 2014 worden goedgekeurd. Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de gemeentesecretaris om de notulen per elektronische drager te verzenden aan de leden van de gemeenteraad. Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Secretariaat & Onthaal. Dit punt wordt aangenomen met: Eénparigheid van stemmen De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 2. RAAD EN COMMISSIES GOEDKEUREN AANPASSING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN OOSTERZELE WIJZIGEN BESLUIT VAN 29 JANUARI 2014 EN 26 MAART 2014 In de zitting van 29 januari 2014 keurde de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed. Naar aanleiding van een klacht van de voltallige oppositie heeft het Agentschap voor Binnenlands bestuur op 8 mei 2014 het besluit geschorst. Op basis van de opmerkingen werd het huishoudelijk reglement aangepast. Aan de raad wordt gevraagd de aanpassingen in het huishoudelijk reglement goed te keuren. De voorzitter leidt dit punt in. Raadslid Michiel Van Der Heyden geeft een stemverklaring namens Groen. Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging aan de bepalingen inzake presentiegelden van commissievoorzitters. Zoals nu bewezen door de schorsing van het besluit van 29/01/2014 door de provinciegouverneur, op vraag van de verenigde oppositie, was de bepaling zoals gestemd door de meerderheid niet wettig. Wij betreuren dat deze aanpassing van het huishoudelijk reglement opnieuw niet op voorhand besproken werd in een aparte werkgroep. Wij hebben ook bedenkingen bij de bepalingen inzake de onkostenvergoedingen voor experten die gehoord worden in de commissies. Daarnaast zijn wij nog steeds misnoegd over een aantal andere reeds vroeger gestemde aanpassingen (bijvoorbeeld de wijziging aan art. 35) die eenzijdig en zonder enige motivatie door de meerderheid doorgevoerd werden. Om deze redenen zullen wij ons onthouden op dit punt. {Interventie van raadslid Michiel Van Der Heyden toegevoegd in toepassing van artikel 35 van het huishoudelijk reglement} Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 3

4 Raadslid Filip Michiels geeft een stemverklaring namens Open VLD plus. Zijn fractie betreurt dat over de aanpassing van dit huishoudelijk reglement opnieuw geen voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende fracties. Hij herinnert eraan dat bij het begin van de legislatuur afgesproken werd om bij wijzigingen hieraan overleg te plegen. Verder uit het raadslid juridische bedenkingen over de aanwezigheid van deskundigen in de raadscommissies. Hij verwijst hiervoor naar een advies dat hij heeft ingewonnen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Om deze redenen vraagt het raadslid om dit punt alsnog uit te stellen zodat er tijdens een apart overleg tussen de verschillende fracties ten gronde kan gediscussieerd worden over deze aangelegenheid. {Interventie van raadslid Filip Michiels toegevoegd in toepassing van artikel 35 van het huishoudelijk reglement} De burgemeester antwoordt dat hij er geen vertrouwen in heeft. De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. De gemeenteraad, Bevoegdheid Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 40 Juridisch kader Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldingsregeling van de lokale en provinciale mandataris, artikel 1, 4, artikel 10, 5 en 6, artikel 11 en artikel 34 en 35 Besluit van de gemeenteraad van 26 september 1983 en zijn latere wijzigingen houdende goedkeuring van een reglement van inwendige orde van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad van 16 juni 2008 betreffende goedkeuring aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad met betrekking tot de presentiegelden van de raadsleden Besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2010 betreffende indexering presentiegelden commissieleden Besluit van de gemeenteraad van 13 maart 2013, 24 april 2013, 28 augustus 2013, 29 januari 2014 en 26 maart 2014 betreffende het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oosterzele Schrijven van het agentschap voor Binnenlands Bestuur van 3 maart over de klacht ingediend namens de voltallige oppositie van de gemeenteraad op 20 februari 2014 i.v.m. het besluit van de gemeenteraad van Oosterzele van 29 januari 2014 houdende het vaststellen van het huishoudelijk reglement wijzigen van het besluit van 28 augustus 2013 Aangetekende zending van 10 april 2014 van het college van burgemeester en schepenen met hun standpunt. Schorsingsbesluit van de gouverneur van Oost-Vlaanderen van 8 mei 2014 Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 4

5 Voorstel van huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad opgemaakt door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten Vormvereisten Nihil Motivering In de zitting van 29 januari 2014 keurde de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed. Open VLD plus diende dezelfde dag enkele amendementen in voor het huishoudelijk reglement. De bestuursmeerderheid CD&V/N-VA wenste de ter zitting ingediende amendementen eerst grondig te bestuderen met het oog op een heragendering van de amendementen op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad. Uiteindelijk werd in de zitting van 29 januari het agendapunt goedgekeurd met onderstaande bepaling: 5. De voorzitters van de gemeenteraadscommissies ontvangen het zelfde presentiegeld als de leden van de gemeenteraadscommissies. Zij ontvangen een maximale onkostenvergoeding van 62,49 euro aan 100% gekoppeld aan de spilindex t.o.v. het basisjaar per bijgewoonde zitting van de gemeenteraadscommissie, mits het vooraf overhandigen van een verklaring op eer voor de gemaakte kosten. Elke voorzitter van een gemeenteraadscommissie moet zijn/haar verklaring op eer jaarlijks in de loop van de maand december overhandigen aan de gemeentesecretaris. Hij/zij moet de onkosten gemaakt voor de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden ten behoeve van deze raadscommissie steeds kunnen bewijzen indien gevraagd. Zijn/haar aanwezigheid moet blijken uit het aanwezigheidsregister. In de zitting van 18 maart 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen volgend standpunt ingenomen voor amendement 4: Het volstaat de gemeentelijke administratie de verklaring op eer bewaakt en niet alle mogelijke onkostennota s. De bewijsstukken kunnen steeds opgevraagd worden ter controle. Op dit ogenblik moet betrokkene de onkostennota s kunnen voorleggen. Bijgevolg werd het voorgestelde amendement in de gemeenteraadszitting van 26 maart 2014 niet goedgekeurd en staat in het huidige huishoudelijk reglement onderstaande paragraaf. 5. De voorzitters van de gemeenteraadscommissies ontvangen het zelfde presentiegeld als de leden van de gemeenteraadscommissies. Zij ontvangen een maximale onkostenvergoeding van 62,49 euro aan 100% gekoppeld aan de spilindex t.o.v. het basisjaar per bijgewoonde zitting van de gemeenteraadscommissie, mits het vooraf overhandigen van een verklaring op eer voor de gemaakte kosten. Elke voorzitter van een gemeenteraadscommissie moet zijn/haar verklaring op eer jaarlijks in de loop van de maand december overhandigen aan de gemeentesecretaris. Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 5

6 Hij/zij moet de onkosten gemaakt voor de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden ten behoeve van deze raadscommissie steeds kunnen bewijzen indien gevraagd. Zijn/haar aanwezigheid moet blijken uit het aanwezigheidsregister. Op 20 februari 2014 werd er een klacht ingediend namens de voltallige oppositie van de gemeenteraad bij het agentschap voor binnenlands bestuur. Het agentschap voor Binnenlands Bestuur vroeg via een schrijven van 3 maart het bestreden besluit op en werd een standpunt gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen maakt op 10 april 2014 hun standpunt over per aangetekende zending. Tenslotte ontvingen we op 8 en 12 mei een aangetekende brief van het Agentschap voor binnenlands bestuur. Het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2014, houdende de wijziging van het huishoudelijk reglement betreffende het uitbetalen van onkostenvergoedingen aan voorzitters en deskundigen van gemeenteraadscommissies, werd geschorst wegens schending van het recht. Volgens het Agentschap voor binnenlands bestuur wordt meer bepaald artikel 34, 1 en artikel 35, 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris geschonden. Besluit Artikel 1: Het huishoudelijk reglement als volgt aan te passen: Paragraaf 1: artikel De voorzitters van gemeenteraadscommissies kunnen een maximale onkostenvergoeding aanvragen van 62,49 euro aan 100%, gekoppeld aan de spilindex t.o.v. het basisjaar per bijgewoonde zitting van de gemeenteraadscommissie. De gemaakte kosten die verband houden met de uitoefening van hun mandaat en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat kunnen worden terugbetaald mits de bewijsstukken zijn toegevoegd op het ogenblik van de aanvraag. Zij sluiten de aanvraag af met een verklaring op eer over de ingediende bewijsstukken. Elke voorzitter van een gemeenteraadscommissie moet zijn/haar verklaring op eer jaarlijks in de loop van de maand december overhandigen aan de gemeentesecretaris. Zijn/haar aanwezigheid moet blijken uit het aanwezigheidsregister. Paragraaf 2: artikel De deskundigen die worden gehoord tijdens een gemeenteraadscommissie kunnen een maximale onkostenvergoeding per bijgewoonde commissiezitting aanvragen van 38,8523 euro aan 100%, gekoppeld aan de spilindex t.o.v. het basisjaar. De gemaakte kosten die verband houden met de uitoefening van hun functie en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie kunnen worden terugbetaald mits de bewijsstukken zijn toegevoegd op het ogenblik van de aanvraag. Zij sluiten de aanvraag af met een verklaring op eer over de ingediende bewijsstukken. Elke deskundige van een gemeenteraadscommissie dient zijn/haar verklaring op eer jaarlijks in de loop van de maand december te overhandigen aan de gemeentesecretaris. Hun aanwezigheid moet blijken uit het aanwezigheidsregister. Artikel 2 : Dit besluit treedt onmiddellijk in werking Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 6

7 Artikel 3: Een gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan alle gemeentelijke diensten. Artikel 5: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel en aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. BIJLAGE Huishoudelijk reglement gemeenteraad Ter goedkeuring op de gemeenteraad van 4 juni 2014, met onmiddellijke inwerkingtreding. BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op. De oproeping wordt digitaal ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan de raadsleden bezorgd. Daarnaast wordt op dezelfde dag een papieren versie van de dagorde verzonden per prior zending. De datum van digitale verzending geldt echter als officieel oproepingsbericht. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. (art. 21 Gemeentedecreet) Bij de oproeping worden volgende bijlagen toegevoegd: 1. De door de voorzitter van de vergadering en de gemeentesecretaris ondertekende oproepingsbrief. Elk agendapunt wordt vergezeld door een beknopte toelichting. 2. Een voorstel van beslissing van elk agendapunt. 3. De notulen van de voorgaande zitting. De aangelegenheden betreffende de inhoud van de agenda, de oproeping, de verplichte bijeenroeping alsook de daaraan verbonden termijnen worden geregeld in art. 20 en 26 van het gemeentedecreet. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 7

8 betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de raadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, zij staan eveneens digitaal ter beschikking. (art. 20 en 21 Gemeentedecreet) De papieren versie van de ontwerpnotulen wordt afgeleverd na éénmalige schriftelijke vraag De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van: 1 een derde van de zittinghebbende leden; 2 een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 3 het college van burgemeester en schepenen; 4 de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de burgemeester; In hun schriftelijke aanvraag aan de gemeentesecretaris moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De secretaris bezorgt vervolgens de voorstellen aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen. De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. (art. 20 en art. 68 Gemeentedecreet) Art. 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt waarover een beslissing moet worden genomen. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. (art. 21 Gemeentedecreet) Art Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken. Indien raadsleden hun toegelicht voorstel van beslissing digitaal bezorgen, geldt middernacht als deadline. (art. 22 Gemeentedecreet) 2. - De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. (art. 22 Gemeentedecreet) OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 8

9 Art De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. (art Gemeentedecreet) 2. - De vergadering is niet openbaar: 1 als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 2 wanneer twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de vergadering niet openbaar is. Deze beslissing moet gemotiveerd worden. (art Gemeentedecreet) Art De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn ook steeds openbaar. Indien de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, worden de hoorzitting en het verhoor van getuigen in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt. Een getuige kan echter steeds vragen om het getuigenverhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. (art en art Gemeentedecreet) Art De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken. (art Gemeentedecreet) Art De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. (art Gemeentedecreet) INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK Art Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis. Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente gepubliceerd. Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 9

10 In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. (art Gemeentedecreet) 2. - Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekendgemaakt. (art Gemeentedecreet) 3. - De agenda met toelichtende nota wordt bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten, aan de voorzitter van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad en aan de OCMW-raadsleden Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen met toelichting of kan via inschrijven om de agenda digitaal te ontvangen. Art De agenda ligt ter beschikking voor iedereen die de raadszitting bijwoont Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren op de website van de gemeente en per aanplakking aan het gemeentehuis. Art Het ontwerp van budget, de jaarrekening, het ontwerp van het meerjarenplan en het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing aan het meerjarenplan worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd op dezelfde wijze als de agenda (voor de andere stukken zie art. 1 2 van dit reglement). De budgetwijzigingen worden samen met de agenda voor de gemeenteraad, en op dezelfde wijze als de agenda, aan de raadsleden bezorgd. (art , 154 2, Gemeentedecreet) 2. - Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of door de door hem aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. De raadsleden richten hun verzoek mondeling aan de gemeentesecretaris. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren, na afspraak met de gemeentesecretaris. (art. 21 Gemeentedecreet) Art De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente en de autonome gemeentebedrijven betreffen. (art. 30 1, 3 en 5 Gemeentedecreet) 2. - De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. De notulen worden digitaal ter beschikking gesteld. De ondertekende exemplaren liggen ter inzage op de dienst Secretariaat & Onthaal. (art. 51 Gemeentedecreet) Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 10

11 3. - Na afspraak met de gemeentesecretaris kunnen onderstaande documenten worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn : de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen; de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen; de verslagen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden komen op de gemeentelijke website; de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen en belasting- en retributiereglementen; het register van de inkomende en uitgaande stukken. Indien raadsleden een technische toelichting wensen bij bovenstaande documenten dan wordt dit geregeld conform artikel 10 2 van dit huishoudelijk reglement. Volgende afspraken gelden voor het raadplegen van documenten: Raadpleging van documenten gebeurt enkel mits voorafgaandelijke toestemming van de gemeentesecretaris; Gemeenteraadsleden richten een schriftelijke vraag aan de gemeentesecretaris. Eventuele rechtstreekse vragen aan de behandelend ambtenaar worden zonder uitzondering doorgestuurd aan de gemeentesecretaris of de waarnemende gemeentesecretaris; Er wordt niet ingegaan op telefonische/mondelinge verzoeken; Elke schriftelijke vraag wordt geregistreerd met de inkomende post; Een gemeenteraadslid mag in geen geval zelf kopies uit dossiers maken. Hij/zij duidt aan van welke stukken een kopie gewenst is; Gemeenteraadsleden mogen geen dossiers opeisen en meenemen; De administratie zal geen kopies maken van gehele dossiers of die digitaal ter beschikking stellen tenzij de gemeentesecretaris hier uitdrukkelijk opdracht toe geeft;. De administratie van de betrokken dienst maakt de kopies en bezorgt die door middel van een begeleidend schrijven aan het gemeenteraadslid. Het begeleidend schrijven somt de stukken op die werden meegezonden als bijlage. Elk begeleidend schrijven wordt ondertekend door burgemeester en gemeentesecretaris; De dienst Secretariaat & Onthaal houdt per gemeenteraadslid bij welke stukken aangevraagd werden en welke stukken uiteindelijk werden meegegeven; De raadsleden hebben geen inzagerecht in volgende documenten: Documenten die nog ter studie of in bewerking zijn en die om die reden nog geen definitieve status verworven hebben; Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 11

12 Persoonlijke documenten van de burgemeester, de schepenen en de ambtenaren; Documenten die vallen onder de wet op de privacy zoals de registers en akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, het strafregister,... Het inzagerecht van de raadsleden heeft enkel betrekking op bestaande documenten. Een raadslid kan zich niet op zijn inzagerecht beroepen om de gemeente te verplichten documenten op te stellen of te bewerken, om analyses uit te voeren of om statistieken op te stellen. Onverwijld ontvangen de raadsleden telkens een kopij van persberichten, bewonersbrieven en uitnodigingen voor hoorzittingen Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 10 en art en 3 hebben de raadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente. De gemeentesecretaris zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen. Om de gemeentesecretaris in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. Aan de raadsleden wordt binnen een redelijke termijn na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. (art Gemeentedecreet) 5. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente. De gemotiveerde beslissing van de gemeentesecretaris tot weigering van het verstrekken van een afschrift moet binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld. (art en 3 Gemeentedecreet) Art De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. Om de gemeentesecretaris in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens zestien werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur. Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking. De raadsleden zijn op bezoek. (art. 30 2, 3 en 5 Gemeentedecreet) Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 12

13 Art De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. (art. 32 Gemeentedecreet) QUORUM Art Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. De gemeentesecretaris noteert de namen van de raadsleden die aanwezig, afwezig of verontschuldigd zijn. Art De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. (art. 26 Gemeentedecreet) 2. - De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen. (art. 26 Gemeentedecreet) WIJZE VAN VERGADEREN Art De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. Op de voor de vergadering vastgestelde dag en het daartoe aangewezen uur, en van zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. (art. 24 Gemeentedecreet) Art De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen. De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 13

14 Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. (art. 29 Gemeentedecreet) Art Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer deze aan het woord komen. De voorzitter kan ook aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven. Art Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst : om te vragen dat men niet zal besluiten; om de verdaging te vragen; om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie; om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden; om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; om naar het reglement te verwijzen. Art De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming gelegd. Art Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve door de voorzitter voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren. Art De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen. Elk lid dat tot de orde werd geroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. (art. 25 Gemeentedecreet) Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 14

15 Art De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert. (art. 25 Gemeentedecreet) Art Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, zonder nieuwe elementen toe te voegen, tenzij de voorzitter er anders over beslist. Art Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. Op vraag van een raadslid of van een fractie of op initiatief van de voorzitter kan de vergadering worden geschorst. De voorzitter bepaalt de duur van de schorsing. Art Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter van de gemeenteraad oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in de art. 21 en 24. WIJZE VAN STEMMEN Art Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. (art. 34 Gemeentedecreet) Art De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening in hun geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget, de budgetwijzigingen of de jaarrekening die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over de onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. (art , en Gemeentedecreet) Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 15

16 Art De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in 4. (art Gemeentedecreet) 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen : de stemming bij handopsteking; de mondelinge stemming; de geheime stemming. (art Gemeentedecreet) 3. - De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. (art Gemeentedecreet) 4. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; individuele personeelszaken. (art Gemeentedecreet) Art De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 27 vraagt hij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ja stemmen, welke neen stemmen en welke zich onthouden. Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. Art De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken, in de volgorde zoals hierna bepaald: 2. - De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. (art Gemeentedecreet) Art Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld. De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blancostembriefje. Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. Art Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. Art Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 16

17 bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. (art. 36 Gemeentedecreet) NOTULEN Art De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. (art Gemeentedecreet) Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. Uiterlijk acht (kalender)dagen na de zitting van de gemeenteraad maakt het raadslid digitaal zijn stemverklaring over aan de gemeentesecretaris. Art De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. (art. 33, 180 en 181 Gemeentedecreet) 2. - De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking van de raadsleden die er kennis willen van nemen. (art. 33 Gemeentedecreet) 3. - Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. (art. 33 Gemeentedecreet) 4. - Zo dikwijls als de raad het wenst, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de secretaris ondertekend. (art. 33 Gemeentedecreet) FRACTIES Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 17

18 Art Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 38 van het Gemeentedecreet. (art. 38 Gemeentedecreet) RAADSCOMMISSIES Art De gemeenteraad richt drie commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. (art Gemeentedecreet) 2. - De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald : 1. Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid: Deze commissie behandelt de aangelegenheden inzake het meerjarenplan, de budgetten, de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen, de toekenning van subsidies en aangelegenheden van algemeen gemeentelijk belang. Verder waakt deze commissie over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. (Art. 39, 1, 2e lid Gemeentedecreet) Tot slot waakt deze commissie over de naleving van de deontologische code voor de lokale mandatarissen van het gemeentebestuur van Oosterzele. Zij oordeelt over meldingen en klachten en over inbreuken op de deontologische code en kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot de interpretatie van bepalingen uit deze code. 2. Verkeerscommissie: Deze commissie behandelt alle zaken die met het verkeer en duurzame mobiliteit te maken heeft en zoekt oplossingen voor door de lokale politie of door derden gemelde verkeerstechnische probleemsituaties. Zij doet voorstellen of verleent advies voor infrastructuurwerken langs gemeente- en of gewestwegen. 3. Huisvestingscommissie: Deze commissie behandelt alle zaken in verband met huisvesting. Ze zoekt ook oplossingen voor alle problematische woonsituaties, sociale huisvesting en algemene woonvraagstukken. Deze commissie werkt in nauw overleg met het OCMW Art De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze van de evenredige samenstelling gaat als volgt: 1. Elke fractie draagt 1 lid van een gemeenteraadscommissie voor. Dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie op voorhand een minimale vertegenwoordiging van 1 gemeenteraadslid in de desbetreffende commissie. 2. Vervolgens worden de overige zetels op volgende wijze berekend: Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 18

19 a. Het aantal zetels in de gemeenteraad van iedere fractie wordt achtereenvolgens gedeeld door 1; 2; 3; 4; enzovoort. b. De quotiënten worden gerangschikt in de volgorde van belangrijkheid tot er voor alle fracties zoveel quotiënten worden bereikt als er leden van de betreffende gemeenteraadscommissie te kiezen zijn. c. De verdeling over de fracties gebeurt door aan iedere lijst zoveel zetels toe te kennen als haar aantal gemeenteraadszetels quotiënten heeft opgeleverd, gelijk aan of hoger dan het laatst gerangschikte quotiënt. Als een zetel met evenveel recht aan verscheidende fracties toekomt, wordt hij toegekend aan de fractie met het hoogste stemcijfer en, bij gelijkheid van de stemcijfers, aan de kandidaat die de jongste in jaren is. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht. (art Gemeentedecreet) 2. - Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie. (art Gemeentedecreet) 3. - Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaatcommissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. De voordrachtsakten liggen ten laatste 8 dagen ter inzage. (art Gemeentedecreet) 4. - Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt. (art Gemeentedecreet) Art Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de voorzitters van de gemeenteraadscommissies aan. (art Gemeentedecreet) Art De voorzitter van de gemeenteraadscommissie roept de gemeenteraadscommissie bijeen in uitvoering van artikel 39 1 van het gemeentedecreet en stelt de agenda op. De oproeping wordt digitaal ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan alle Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 19

20 raadsleden bezorgd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. Bij de oproeping worden volgende bijlagen toegevoegd: De door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de gemeenteraadscommissie ondertekende oproepingsbrief. Elk agendapunt wordt vergezeld door een beknopte toelichting. Het verslag van de voorgaande zitting. 2 De dienst Secretariaat & Onthaal verzendt de dagorde en het verslag aan alle raadsleden. 3 De commissies kunnen geldig vergaderen als de meerderheid van de commissieleden aanwezig is. De commissie kan echter, als ze eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad zijn de vergaderingen van de commissies niet openbaar. De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad is de stemming geheim. De raadsleden kunnen de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel uitmaken steeds bijwonen. In dat geval hebben zij geen stemrecht. Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezigheidslijst, die aan de gemeentesecretaris wordt bezorgd. De taak van verslaggever van een raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de gemeente aangewezen door de gemeentesecretaris, na overleg met het college van burgemeester en schepenen. (art en 5 Gemeentedecreet) PRESENTIEGELD EN VERGOEDINGEN Art Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: de vergaderingen van de gemeenteraad; de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden overeenkomstig art. 39, 3, vierde lid Gemeentedecreet zijn aangewezen als leden met raadgevende stem) en de afdelingen; de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de intern verzelfstandigde agentschappen; de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond, met een minimum duurtijd van 3/4 van de vergadering; de vergaderingen die werden hervat. (zie voor deze lijst: art Gemeentedecreet en art van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris; let op: alleen voor de vergaderingen van de gemeenteraad is Gemeenteraad 4 juni NOTULEN - 20

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD TITEL 1 - BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren,

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken De gemeentesecretaris deelt

de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken De gemeentesecretaris deelt MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Versie van 22 januari 2007 (verwijzing naar het besluit houdende het statuut van de lokale mandataris bij art. 39 en 40). (vorige verbeteringen: art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 27 februari 2013 en gewijzigd door de gemeenteraad in vergadering van 30 april 2014 (toevoeging van artikel 16 bis).

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD (laatst gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 25/9/2014) BIJEENROEPING Artikel 1 De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis van Maldegem, ten minste

Nadere informatie

INTERNE ZAKEN GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 4 MAART 2013

INTERNE ZAKEN GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 4 MAART 2013 INTERNE ZAKEN GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 4 MAART 2013 Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 1. De begrippen kantooruren en termijnberekening Artikel 1 Artikel 2 Onder kantooruren worden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets Afdeling 1: BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2015 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Artikel 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGING AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD DATUM BESLISSING: donderdag 31 maart 2016

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD 2013 2019 INHOUD Bijeenroeping van de gemeenteraad 2 Vergaderingen van de gemeenteraad 4 Notulen 5 Bespreking 6 Stemming 7 Politie over de vergadering 8 Gemeenteraadscommissies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van , gewijzigd op en op

Huishoudelijk reglement gemeenteraad (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van , gewijzigd op en op Huishoudelijk reglement gemeenteraad (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 02.07.2013, gewijzigd op 29.10.2015 en op 30.03.2017) BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1-1. - De gemeenteraad vergadert

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gecoördineerde versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 april 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gecoördineerde versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 april 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gecoördineerde versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 april 2013 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENTERAAD TERNAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENTERAAD TERNAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENTERAAD TERNAT BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad Versie van 22 december 2016 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn

Nadere informatie

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gemeente Wachtebeke Gemeenteraad Openbare zitting van 28 februari 2013 Tegenwoordig: M.M. Heirwegh, Voorzitter; Van Cronenburg - burgemeester; Penneman, Van Vlaender, Wuytack, De Smet, Meers - schepenen;

Nadere informatie

BIJEENROEPING EN AGENDA

BIJEENROEPING EN AGENDA Reglement van de gemeenteraad (> gemeenteraad 27/03/2013) BIJEENROEPING EN AGENDA Artikel 1 De bijeenroeping van de raad wordt geregeld door de artikelen 19 en 20 van het Gemeentedecreet (GD). De bijeenroeping

Nadere informatie

DAGORDE PUNT 06 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VASTSTELLING.

DAGORDE PUNT 06 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VASTSTELLING. Provincie West-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN Arrondissement Diksmuide VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente 8650 HOUTHULST Zitting van 18 februari 2013. Aanwezig : Joris Hindryckx, voorzitter; Ann Vansteenkiste,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD De Gemeenteraad, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 40; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Art. 1. - 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert ten minste tienmaal per jaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Artikel 1 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De gemeenteraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Bijeenroeping Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Bijeenroeping Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2 OCMW Overijse Woonzorgcentrum Mariëndal HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN INDEX Bijeenroeping Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2 Openbare of gesloten vergadering 2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2013

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2013 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2013 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle

Nadere informatie

2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op.

2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HERSELT BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad Versie van 21 mei 2015 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Versie van augustus 2009 volledig herwerkt en aangepast aan de wijzigingen van het Gemeentedecreet die grotendeels op 1 juli 2009 in werking traden.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLITIERAAD. Bijeenroeping. Openbare of besloten vergadering. Termijn van oproeping

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLITIERAAD. Bijeenroeping. Openbare of besloten vergadering. Termijn van oproeping HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLITIERAAD Bijeenroeping Art. 1. - De politieraad vergadert ten minste vier maal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De politieraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening)

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Gelet op het gemeentedecreet, Artikel 200; Gelet op Artikel s 1.3.3. en 1.3.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad REGLEMENT Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad DEFINITIES EN INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 0 Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. Een interpellatie: is een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad BIJEENROEPEN GEMEENTERAAD Art. 1 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW GISTEL SOCIAAL HUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW GISTEL SOCIAAL HUIS Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Sociaal Huis Bruidstraat 1 8470 GISTEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW GISTEL SOCIAAL HUIS WETTELIJK KADER... 2 BIJEENROEPING

Nadere informatie

Gemeenteraad aanpassing huishoudelijk reglement.

Gemeenteraad aanpassing huishoudelijk reglement. Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE LINTER ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2007 Aanwezig: Voorzitter Schepenen Raadsleden Secretaris Marc Wynants Lida Verdeyen, Emiel

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Heist-op-den-Berg HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD (goedgekeurd: gemeenteraad 13 oktober 2015) BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Artikel 1 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal

Nadere informatie

1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassing: goedkeuring.

1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassing: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 25 februari 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 januari 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 januari 2017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 januari 2017 Artikel 1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen

Nadere informatie

De voorzitter draagt als ambtskledij een sjerp naar model van de schepenen, weliswaar met tweekleurig lint in rood en zilver.

De voorzitter draagt als ambtskledij een sjerp naar model van de schepenen, weliswaar met tweekleurig lint in rood en zilver. VERGADERFREQUENTIE Art. 1.: De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. (artikel 19) De gemeenteraad vergadert in principe

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD DILBEEK GECOÖRDINEERDE VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP INHOUD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD DILBEEK GECOÖRDINEERDE VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP INHOUD INHOUD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD DILBEEK GECOÖRDINEERDE VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP 16.12.2014 Hoofdstuk 1 - Bijeenroeping... 2 Hoofdstuk 2 - Agenda... 3 Hoofdstuk 3 -

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD GOEDKEURING. Uittreksel nr. 3 van de gemeenteraad d.d BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD GOEDKEURING. Uittreksel nr. 3 van de gemeenteraad d.d BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD GOEDKEURING Uittreksel nr. 3 van de gemeenteraad d.d. 02.06.2014 BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Art. 1: 1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 2013 2019 INHOUD Bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn... 2 Vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn... 4 Politie

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Gecoördineerde versie (goedgekeurd in gemeenteraad van 27/10/2015) Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement handelt over: - de werking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gecoördineerde versie -

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gecoördineerde versie - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gecoördineerde versie - Historiek : Zitting van 26 februari 2013 Zitting van 17 september 2013 : wijziging artikel 1 2 Zitting van 29 april 2014 : wijziging

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 april BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN...

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 april BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN... OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BESTUURSORGANEN VAN HET OCMW Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 april 2014. Dit reglement treedt in werking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 OCMW GROBBENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 OCMW GROBBENDONK OCMW GROBBENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 OCMW GROBBENDONK 2013 1 Goedkeuring H.R. in de OCMW raad van 25/03/2013 INHOUD BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN... 3 OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015 Artikel 1. Het besluit van onze raad van 28 januari 2013, gewijzigd bij besluit van 6 mei 2013 en 28 april 2014, houdende goedkeuring

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Ninove Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 12 september 2013

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Ninove Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 12 september 2013 Huishoudelijk reglement gemeenteraad Ninove Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 12 september 2013 HOOFDSTUK I DEFINITIES EN INLEDENDE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW VAN LIER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW VAN LIER 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW VAN LIER BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Art. 1. - 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert ten minste tienmaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de stad Harelbeke

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de stad Harelbeke Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de stad Harelbeke Vastgesteld door de gemeenteraad op 12.02.2007 Eerste wijziging : invoeging art. 37bis (gemeenteraad van 14.07.2008, bekendmaking : 15.07.2008)

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW LAARNE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW LAARNE OCMW LAARNE Nerenweg 3 9270 Laarne HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW LAARNE Goedgekeurd in zitting van de Raad voor maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2013 Aanpassingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (ACTUALISATIE INGEVOLGE TOEPASSING OCMW-DECREET PER 1/7/2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (ACTUALISATIE INGEVOLGE TOEPASSING OCMW-DECREET PER 1/7/2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (ACTUALISATIE INGEVOLGE TOEPASSING OCMW-DECREET PER 1/7/2009) BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Art. 1. - 1. - De raad voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de politieraad. Openbare zitting van Vaststellen reglement van orde politieraad.

Uittreksel uit het notulenboek van de politieraad. Openbare zitting van Vaststellen reglement van orde politieraad. POLITIEZONE HARELBEKE DEERLIJK Arrondissement Kortrijk Provincie West Vlaanderen C:\Mijn documenten\worddoc\politiezone\raad\ Beslissingen\Reglement van orde van de politieraad.doc Uittreksel uit het notulenboek

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement van de gemeenteraad Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013

Huishoudelijke reglement van de gemeenteraad Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Huishoudelijke reglement van de gemeenteraad Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 VOORAFGAAND AAN DE GEMEENTERAAD I. BIJEENROEPING GEMEENTERAAD EN AGENDA Art. 1. - Aantal vergaderingen.

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW-AARSCHOT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW-AARSCHOT OCMW AARSCHOT Statiestraat 3 3200 Aarschot Tel.: 016-55 07 00 Fax: 016-56 79 25 Website: www.ocmw-aarschot.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW-AARSCHOT Jan Maessen Julia Mellaerts Secretaris Voorzitter Tel.:

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE OOSTENDE OCMW-vereniging van publiekrecht

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE OOSTENDE OCMW-vereniging van publiekrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE OOSTENDE OCMW-vereniging van publiekrecht BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING Artikel 1 De algemene vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN MORTSEL Goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 maart 2015.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN MORTSEL Goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 maart 2015. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN MORTSEL Goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 maart 2015. 1. BIJEENROEPING (cfr. art. 19 en 20 GD) De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis 1. 21.10.2013 ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraadscommissie van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Art. 1. - 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert ten minste tienmaal per jaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW KOKSIJDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW KOKSIJDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW KOKSIJDE DEEL 1: DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ORGANEN Hoofdstuk 1: De bestuursorganen 1.1. De raad voor maatschappelijk welzijn Art. 1. De raad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 33, betreffende de opmaak van de notulen.

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 33, betreffende de opmaak van de notulen. AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Gemeenteraad - verslag zitting van 31 augustus 2015 - goedkeuring Toelichting Aanleiding en context Het verslag van de zitting van 31 augustus

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN INHOUDSTAFEL BIJEENROEPING VAN DE RAAD 2 OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 3 INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 3 QUORUM 6 WIJZE VAN VERGADEREN

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAREGEM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAREGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAREGEM Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 5 februari 2013 bijeenroeping van de gemeenteraad Art. 1 - De gemeenteraad vergadert ten minste tien

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De samenstelling en de werking van de GECORO zijn vastgelegd in: - artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 27.03.2014 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 3380 GLABBEEK Huishoudelijk reglement gemeenteraad: aanpassing. B. Bogaerts en B. Coeckelberghs, raadsleden; G. Holsbeek, M. $aelmaekers, L. $teenwegen, G. Amauts, W. Vanderstukken, K. Vanwinkelen, M.

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad Gemeente Opwijk

Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad Gemeente Opwijk Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad Gemeente Opwijk Inhoud 1 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD... 3 2 OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING... 5 3 INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK... 6 4 QUORUM... 9 5 WIJZE

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de raad van 30 januari 2014 Gepubliceerd op de website op 20 februari 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUDSTAFEL Deel 1: Raad voor maatschappelijk welzijn p. 2 Bevoegdheden

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Aanpassing huishoudelijk reglement aan de bepalingen van het hersteldecreet dd. 23 januari 2009.

Aanpassing huishoudelijk reglement aan de bepalingen van het hersteldecreet dd. 23 januari 2009. Uittreksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 24/09/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Aanpassing huishoudelijk reglement aan de bepalingen van het hersteldecreet dd. 23 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Artikel 1 Verwijzing naar wettelijke basis Decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en beleidsparticipatie

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vanaf 1 juli 2009 treden verschillende bepalingen van het OCMW-decreet in werking. Hierdoor is een grondige aanpassing van het

Nadere informatie

Art. 1 : De Gemeenteraad vergadert telkens als de zaken, die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Art. 1 : De Gemeenteraad vergadert telkens als de zaken, die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. 1 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE GEMEENTERAAD Sectie 1 : Frequentie van de vergaderingen Art. 1 : De Gemeenteraad vergadert telkens als de zaken, die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie