Algemene voorwaarden verhuur Welkom op het Werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden verhuur Welkom op het Werk"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden verhuur Welkom op het Werk 1. Algemeen 1.1 Definities: Welkom op het Werk is gevestigd op twee locaties, waarbij Vrouwenmantel 3A te Schoonhoven als hoofdkantoor fungeert. Vergaderruimte: Een aparte ruimte die kan worden gebruikt voor besprekingen, vergaderingen en bijeenkomsten. Flexibele werkplek: Een werkplek die door meerdere mensen gebruikt kan worden. Faciliteiten: Bij de vergaderruimte is beveiligd WIFI, scherm incl. beamer of LCD-scherm en koffie-, thee-, en drankvoorziening. Op aanvraag is het mogelijk om een flipover in gebruik te nemen. Gebruiker: De persoon die, of het bedrijf dat, tijdelijk gebruik maakt van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek met bijbehorende faciliteiten bij Welkom op het Werk door middel van het online of telefonisch reserveren van gebruiksuren of op basis van een gebruikersovereenkomst. Dit kunnen personen zijn met een eigen bedrijf, verenigingen, stichtingen en bedrijven. Diensten: Het verhuren en faciliteren van vergaderruimtes en/of flexibele werkplekken. Definitieve reservering: Zodra u een bevestiging met een overzicht van de kosten ontvangt, is de bevestiging definitief. Gebruikersovereenkomst: De overeenkomst tussen Welkom op het Werk en een gebruiker, verder te noemen gebruiker, voor een periode/ onbeperkte periode op basis waarvan deze gebruiker wekelijks of maandelijks op vast te leggen tijdstippen de vergaderruimte reserveert en gebruikt. Hoofd huurovereenkomst: Huurovereenkomst tussen Welkom op het Werk en de gebruiker van een vergaderruimte en/of flexibele werkplek. 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst van huur, opdracht of gebruik tussen gebruiker en Welkom op het Werk, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 1.3 Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker indien zij gebruik maken van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek. 1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en Welkom op het Werk zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 1.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 1.6 Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden Indien Welkom op het Werk niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat Welkom op het Werk het recht verliest om in anderen gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen. Algemene voorwaarden v1.0 Welkom op het Werk 1

2 2. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven 2.1 Alle aanbiedingen op de website c.q. offertes van Welkom op het Werk zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de gebruiker wordt aanvaard, dan heeft Welkom op het Werk het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2.2 Aanbiedingen op de website van Welkom op het Werk worden steeds gedaan op voorwaarde dat de aangeboden ruimte en faciliteiten op de gewenste tijdstippen beschikbaar zijn. 2.3 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden Welkom op het Werk niet. Welkom op het Werk is steeds bevoegd dergelijke kennelijke vergissingen of verschrijvingen te herstellen. 2.4 Aanvaarding van een offerte vindt schriftelijk plaats door middel van het ondertekenen van de offerte of de (concept) overeenkomst. 2.5 Wanneer de acceptatie van de gebruiker echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Welkom op het Werk uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 2.6 De in de aanbiedingen, offertes, prijs c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. 2.7 Indien het aanbod is gebaseerd op door de gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Welkom op het Werk gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen c.q. tarieven aan te passen. 2.8 Aanbiedingen, offertes en/of prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 2.9 Welkom op het Werk is gerechtigd prijzen/tarieven jaarlijks op 1 januari en 1 juli opnieuw vast te stellen. De nieuwe prijzen gelden met ingang van voorgenoemde data voor alle nieuwe reserveringen van de vergaderruimtes Welkom op het Werk zal haar permanente gebruikers uiterlijk een maand voor ingangsdatum van de prijs/tariefwijziging hierover schriftelijk informeren. Indien een permanente of regelmatige gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging, is hij/zij gerechtigd de gebruikersovereenkomst binnen 10 dagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Op zeggen dient schriftelijk te geschieden. 3. Toegang en gebruik ruimtes 3.1 De ruimte van Welkom op het Werk is alleen toegankelijk voor de gebruiker en de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten tijdens hun verblijf in de ruimte van Welkom op het Werk en dient er voor te zorgen dat zij deze algemene voorwaarden en de huisregels van Welkom op het Werk stipt naleven. 3.2 Toegang tot en gebruik van de ruimte van Welkom op het Werk vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van de geldende huisregels. Welkom op het Werk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen. 3.3 Het gebruik van de ruimte zal plaatsvinden met in achtneming van de geldende huisregels, de gebruiker is gedurende het gebruik van de ruimte hiervoor verantwoordelijk. 3.4 De vergaderruimtes worden uitsluitend gebruikt voor gesprekken, besprekingen of trainingen/workshops. Ander gebruik kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Welkom op het Werk 3.5 In alle ruimtes mag niet worden gerookt en er zullen geen brandgevaarlijke zaken (zoals kaarsen of wierook) of andere artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte worden gebruikt. 3.6 Welkom op het Werk behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimte te weigeren of bij te sturen als daartoe aanleiding is. Algemene voorwaarden v1.0 Welkom op het Werk 2

3 3.7 Welkom op het Werk behoudt zich het recht voor de gebruiker of zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker te weigeren, indien daartoe naar het oordeel van Welkom op het Werk aanleiding is. 3.8 De gebruiker mag bij het gebruik van de vergaderruimte geen hinder of last veroorzaken voor omwonenden. De gebruiker zal ervoor zorgen dat vanwege hem/haar aanwezige derden dit evenmin doen. 3.9 De gebruiker zal de gereserveerde ruimte achterlaten zoals deze bij aanvang wordt aanvaard, met inachtneming van de geldende huisregels. Alle kosten van reparatie schoonmaak of herstel van de ruimte zijn voor rekening van de gebruiker voor zover deze kosten zijn gemaakt om de ruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen De gebruiker wordt geacht de ruimte, meubilair en overige inrichting op de daarvoor bestemde manier te gebruiken. Schade aan de ruimte/of bezittingen van Welkom op het Werk door oneigenlijk of onjuist gebruik, zal worden verhaald op de gebruiker Welkom op het Werk staat niet toe dat er in de ruimte veranderingen worden aangebracht, tenzij Welkom op het Werk hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. 4. Reserveringen en annuleringen 4.1 De reserveringen gaan via de website of per telefoon, een reservering via de website gaat altijd voor een telefonische reservering. 4.2 De kleinste reserveringseenheid is een uur. 4.3 Alleen definitieve reserveringen geven recht op gebruik van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek op de datum en tijdstip waarvoor deze zijn geboekt. 4.4 Definitieve reserveringen kunnen tot 3 werkdagen voor de geboekte datum kosteloos worden geannuleerd door middel van een bericht via . Annuleringen tussen 1 en 3 werkdagen voor de geboekte datum, kunnen worden geannuleerd tegen betaling van 50% van de totale kosten. Annuleringen binnen 1 werkdag voor de geboekte datum zijn niet mogelijk. 4.5 Om zeker te zijn van de beschikbaarheid van de ruimte op de gewenste datum en tijdstip, dient de gebruiker deze telefonisch te reserveren via de receptie van Welkom op het Werk: of online via 4.6 Bij het reserveren van uren dient de gebruiker rekening te houden met de noodzakelijke voorbereidingstijd voor en eventuele uitloop van zijn/haar activiteiten in de ruimte. Indien de ruimte direct aansluitend is gereserveerd door een ander zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven. 5. Overmacht 5.1 Ingeval van overmacht aan de zijde van de gebruiker of Welkom op het Werk, is Welkom op het Werk gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de gebruiker, te ontbinden of de nakoming van haar verplichting jegens de gebruiker voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 5.2 Onder overmacht aan de zijde van Welkom op het Werk wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: iedere niet-toerekenbare tekortkoming van Welkom op het Werk als bedrijfsstoringen, bij Welkom op het Werk of de eigenaar van het pand, inbraak brand, sabotage, internetof door stroomstoringen of andere technische storingen. 5.3 Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de gebruiker gehouden zijn/haar verplichtingen jegens Welkom op het Werk tot aan dat moment na te komen. 6. Prijzen, betaling en incassokosten 6.1 Alle prijzen zijn in Euro`s en excl. BTW. Algemene voorwaarden v1.0 Welkom op het Werk 3

4 6.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Welkom op het Werk aan te geven wijze in Euro`s. 6.3 Indien de gebruiker in gebreke blijft in de huidige betaling van een factuur, dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim. De gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 6.4 De gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar verschuldigde bedrag aan Welkom op het Werk. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. De gebruiker is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 6.5 Indien de gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incasso-praktijk gebruikelijk is. 7. Klachten 7.1 De gebruiker is verplicht de ruimte direct na ingebruikneming te controleren en eventuele zichtbare onvolkomenheden, beschadigingen en/of afwijkingen aan de ruimte te melden. Klachten tijdens het gebruik van de ruimte of de faciliteiten dienen eveneens direct te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de gebruiker. 7.2 Welkom op het Werk zal zich inspannen om deze klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen, zodat de gebruiker de ruimte en de faciliteiten in gebruik kan nemen of het gebruik kan voortzetten. Klachten omtrent de staat of defecten, gebreken of andere onvolkomenheden aan het pand, zal Welkom op het Werk direct aan de eigenaar van het pand melden met het dringende verzoek deze te verhelpen. 7.3 Indien de klacht niet direct kan worden verholpen, waardoor de gebruiker de ruimte of de faciliteiten niet kan gebruiken, zal Welkom op het Werk de gebruiker aanbieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten. Indien er sprake is van bijkomende schade gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. 7.4 Overige klachten ten aanzien van de ruimte of de faciliteiten of de diensten van Welkom op het Werk dient direct na ontdekking- doch uiterlijk binnen 7 dagen- na gebruik van de ruimte schriftelijk aan Welkom op het Werk gemeld. Klachten ten aanzien van(het functioneren van) de website dienen direct na ontdekkingbinnen 24 uur-schriftelijk aan Welkom op het Werk te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de gebruiker. 7.5 Geen klachten zijn mogelijk over het feit dat de website en/of de daarin voorkomende functionaliteiten niet of niet volledig worden weergegeven c.q. functioneren, indien dit wordt veroorzaakt doordat de configuratie van de gebruiker verouderd is of anderszins onvoldoende is om de website te kunnen bekijken en/of op de website te kunnen reserveren of andere functionaliteiten te gebruiken. 7.6 In geval van een terechte klacht, zal Welkom op het Werk de gebruiker de gelegenheid bieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten. 7.7 Indien een klacht niet binnen de in de voorafgaande vermelde termijn aan Welkom op het Werk is gemeld. wordt de ruimte geacht in goede staat in gebruik genomen te zijn en aan de gebruiks-overeenkomst te beantwoorden en worden de faciliteiten en/of de diensten van Welkom op het Werk geacht conform de gebruikersovereenkomst te zijn geleverd c.q. uitgevoerd. 7.8 Klachten schorten de betalingsverplichting van de gebruiker niet op. 8. Aansprakelijkheid 8.1 Welkom op het Werk zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de gebruiker de ruimte tijdens de gereserveerde uren ongestoord en naar behoren kan gebruiken en dat deze ruimte en de overige door Algemene voorwaarden v1.0 Welkom op het Werk 4

5 haar geleverde faciliteiten of uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de hieraan te stellen redelijke eisen. Buiten deze verantwoordelijkheid aanvaardt Welkom op het Werk geen enkele aansprakelijkheid. 8.2 Welkom op het Werk is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken en/of defecten en/of ondeugdelijkheid van het pand. Hiervoor is uitsluitend de eigenaar van het pand aansprakelijk. 8.3 Welkom op het Werk is voor de bereikbaarheid van een (telefonie)provider. Welkom op het Werk zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen maar kan in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de telefoon, dan wel per . Welkom op het Werk is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt c.q. zal lijden in verband met het niet ononderbroken dan wel niet volledig beschikbaar zijn van deze diensten. 8.4 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Welkom op het Werk slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Welkom op het Werk voor vervolgschade, zoals bedrijfsschade, winstdervingen/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen-of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten. 8.5 De gebruiker is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 8.6 Indien Welkom op het Werk aansprakelijk is voor de door gebruiker geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Welkom op het Werk beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar van Welkom op het Werk niet uitkeert, om welke reden dan ook, of de schade niet onder een door Welkom op het Werk gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Welkom op het Werk te alle tijden beperkt tot maximaal het gemiddelde factuur bedrag voor de gereserveerde uren van de ruimte. 8.7 De gebruiker dient Welkom op het Werk uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij/zij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem/haar geleden schade hiervoor aan te spreken. 8.8 Welkom op het Werk is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de gebruiker of in opdracht van de gebruiker door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 8.9 Welkom op het Werk is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies, diefstal of beschadiging van de door gebruiker en/of diens zakelijke relaties/cliënten/gasten meegebrachte zaken De gebruiker is tijdens het gebruik van de ruimte zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan, bewaren en adequaat beschermen van eigen (vertrouwelijke en/of bedrijfs) informatie of die van zijn/haar zakelijke relaties/cliënten/gasten. Welkom op het Werk is nooit aansprakelijk voor schade door diefstal, beschadiging, verlies, kopiëren of (onrechtmatig) gebruik, door medegebruikers van de ruimte of derden, van deze vertrouwelijke informatie. De gebruiker vrijwaart Welkom op het Werk uitdrukkelijk voor alle aanspraken van zijn/haar cliënten/gasten of derden tot vergoeding van deze schade De gebruiker kan Welkom op het Werk niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a) door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de ruimte en/of de faciliteiten of gebruik hiervan in strijd met de door of namens Welkom op het Werk verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzing etc. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de gebruiker aan Welkom op het Werk verstrekte of voorgeschreven gegevens, informatie of overige materialen; b) door aanwijzingen of instructies van of namens de gebruiker; c) doordat door of namens de gebruiker reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan de ruimte of faciliteiten zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Welkom op het Werk De gebruiker is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Welkom op het Werk uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. Algemene voorwaarden v1.0 Welkom op het Werk 5

6 8.13 De in dit artikel opgenomen beperking een van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Welkom op het Werk of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingend gerechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Welkom op het Werk de gebruiker vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de gebruiker. 9. Tussentijdse opzegging gebruikersovereenkomst 9.1 Iedere gebruikersovereenkomst wordt aangegaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Welkom op het Werk gerechtigd is deze gebruikersovereenkomst tussentijds op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien: De hoofdhuurovereenkomst wordt opgezegd door Welkom op het Werk of de eigenaar van het pand of anderszins wordt beëindigd Welkom op het Werk haar bedrijfsactiviteiten om welke reden dan ook wenst te staken. 9.2 Tussentijdse opzegging vindt schriftelijk plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en uitsluitend tegen het einde van de kalendermaand. 9.3 Welkom op het Werk is steeds gerechtigd de locatie van haar bedrijfsactiviteiten te wijzigen en haar bedrijfsactiviteiten op een andere locatie voort te zetten. zonder jegens de gebruiker tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Welkom op het Werk zal de gebruiker aanbieden om de gebruikersovereenkomst voort te zetten op de nieuwe locatie. 9.4 Indien de gebruiker de gebruikersovereenkomst niet op de nieuwe locatie wenst voort te zetten, is de gebruiker gerechtigd de gebruikersovereenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en uitsluitend tegen het einde van de kalendermaand. 10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 10.1 Op de tussen Welkom op het Werk en de gebruiker gesloten gebruikersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Welkom op het Werk is gevestigd, zij het dat Welkom op het Werk altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd Indien de gebruiker gevestigd is buiten Nederland, is Welkom op het Werk gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of- naar haar keuze- de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de gebruiker gevestigd is. Algemene voorwaarden v1.0 Welkom op het Werk 6

Algemene voorwaarden verhuur Desk & Dish

Algemene voorwaarden verhuur Desk & Dish Molenwaterweg 24, 3033 CC Rotterdam www.deskdish.nl welkom@deskdish.nl Brigitte +31 6 55 74 68 70 Michèle +31 6 23 89 21 66 Algemene voorwaarden verhuur Desk & Dish 1. Algemeen Desk & Dish is gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden KEY Administratie en Boekhouden Kantoor Abraham Blankaartsingel 151 3813PA Amersfoort Inschrijfnummer K.v.K. Amersfoort: 59492724 Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000

Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000 Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: J. Aalten h.o.d.n. Klussenbedrijf J. Aalten Pieternel Koomansstraat 39 4822 WC Breda

Algemene voorwaarden van: J. Aalten h.o.d.n. Klussenbedrijf J. Aalten Pieternel Koomansstraat 39 4822 WC Breda Algemene voorwaarden van: J. Aalten h.o.d.n. Klussenbedrijf J. Aalten Pieternel Koomansstraat 39 4822 WC Breda (AS 129-10) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel (AS 133C-10) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 210181370000

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2: Algemene voorwaarden van: J. Heuvelman h.o.d.n. Heuvelman Media Neonstraat 2-A 7463 PE Rijssen

Artikel 1: Artikel 2: Algemene voorwaarden van: J. Heuvelman h.o.d.n. Heuvelman Media Neonstraat 2-A 7463 PE Rijssen Algemene voorwaarden van: J. Heuvelman h.o.d.n. Heuvelman Media Neonstraat 2-A 7463 PE Rijssen Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 509152230000 (AS 142-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede

Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede (AS 159-11) Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 060535660000 Artikel

Nadere informatie

BBLUE TROUT. Algemene voorwaarden IDEA STORE+MORE

BBLUE TROUT. Algemene voorwaarden IDEA STORE+MORE Algemene voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het bedenken, schrijven, ontwerpen en/of

Nadere informatie

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773 A l g e m e n e v o o r w a a r d e n T r o u w b o r s t H o u t 3284 XJ Zuid-Beijerland (AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: N. Sterk h.o.d.n. Sterk Elektrotechniek Oranjehof 2 6668 AD Randwijk. Inschrijfnummer K.v.K.: 512409040000 (AS 121-12)

Algemene voorwaarden van: N. Sterk h.o.d.n. Sterk Elektrotechniek Oranjehof 2 6668 AD Randwijk. Inschrijfnummer K.v.K.: 512409040000 (AS 121-12) Algemene voorwaarden van: N. Sterk h.o.d.n. Sterk Elektrotechniek Oranjehof 2 6668 AD Randwijk (AS 121-12) Inschrijfnummer K.v.K.: 512409040000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht

Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht (AS 129-13) Inschrijfnummer K.v.K.: 230923460000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie